Inaktuell version

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Version: 2011:1131

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
SFS 2010 i lydelse enligt SFS 2011:1131
Upphäver
Förordning (2007:1027) med instruktion för Banverket
Förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

/Träder i kraft I: 2012-01-01/

1 §  Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

[S2]Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken.

[S3]Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.

[S4]Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2011:1131).

/Träder i kraft I: 2012-01-01/

2 §  Trafikverket ska

 1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
 2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,
 3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,
 4. utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet,
 5. ta fram trafikprognoser,
 6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit,
 7. beställa, dokumentera och sprida sådan forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom transportområdet som motiveras av Trafikverkets uppgifter,
 8. bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde och verka för utveckling av internationella transportlösningar,
 9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om inte något annat beslutats,
 10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktiviteten och effektiviteten på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,
 11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,
 12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
 13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
 14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart, och
 15. följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart. Förordning (2011:1131).

3 §  Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till måluppfyllelsen.

[S2]Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa de åtgärder som vidtagits enligt första stycket, samt deras kostnader och effekter.

4 §  Trafikverket ska

 1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls- och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,
 2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,
 3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen,
 4. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och analysverktyg,
 5. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om bidrag inom det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) enligt allmänna regler för Europeiska unionens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät och årligen redovisa ansökningsprocessens resultat, och
 6. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts. Förordning (2010:1836).

5 §  Trafikverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

6 §  Trafikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. I detta ingår att

 1. utföra uppdrag inom ban-, el- och signalområdet, tillhandahålla drift av IT-system samt bedriva andra elektroniska kommunikationstjänster,
 2. upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägsinfrastruktur,
 3. tillhandahålla färjeverksamhet, och
 4. tillhandahålla utbildningsverksamhet.

7 §  Trafikverket ska svara för avhjälpande enligt 10 kap.miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av Vägverket och Banverket.

Samverkan m.m.

8 §  Trafikverket ska

 1. bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter och organ i arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
 2. särskilt samverka med Sjöfartsverket vid framtagande och genomförande av den nationella planen för transportinfrastruktur och i arbetet med ansökningar om TEN-T-bidrag.

9 §  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Trafikverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

10 §  Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3–5 kap.miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2011:384).

11 §  Trafikverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

12 §  Trafikverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada i järnvägstrafik utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11–13 §§ i den förordningen gäller för Trafikverket i ärenden om reglering av personskada i järnvägstrafik.

/Träder i kraft I: 2012-01-01/

Statens avtal om interregional kollektivtrafik m.m.

/Träder i kraft I: 2012-01-01/

12 a §  Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om

 1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt
 2. linjesjöfart till Gotland. Förordning (2011:1131).

/Träder i kraft I: 2012-01-01/

12 b §  Trafikverket får ingå avtal om transportpolitiskt motiverad internationell kollektivtrafik som inte upprätthålls i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Förordning (2011:1131).

/Träder i kraft I: 2012-01-01/

12 c §  Trafikverket får

 1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om villkoren för denna trafik, om att förändra utbudet av trafik, samt besluta om att lägga ned trafik som bedrivs under avtal, under förutsättning att regeringen inte beslutat något annat,
 2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kollektivtrafiken, och under förutsättning att sådana insatser inte ersätter det ansvar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förordning (2011:1131).

12 d §  I de avtal Trafikverket svarar för ska Trafikverket väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner. Förordning (2010:1836).

Organisation

13 §  Trafikverket ska ha en regional organisation och får ha det antal regioner som verket bestämmer. En region ska omfatta ett eller flera län.

13 a §  Inom Trafikverket ska det finnas ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för sjöfartsstöd. Delegationen för sjöfartsstöd har till uppgift att självständigt pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart.

[S2]Delegationen för sjöfartsstöd ska bestå av högst sju ledamöter, som förordnas av regeringen. Förordning (2010:1836).

13 b §  Trafikverkets ledning ansvarar inför regeringen för att Delegationen för sjöfartsstöd tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet. Förordning (2010:1836).

13 c §  När Delegationen för sjöfartsstöd avgör ett ärende med stöd av 3 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd ska samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]I övriga ärenden är delegationen beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2010:1836).

Ledning

14 §  Trafikverket leds av en styrelse.

15 §  Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

Delegering

16 §  Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Trafikverkets föreskrifter. Detta gäller inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Anställningar

17 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 §  Vid Trafikverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

20 §  Trafikverket får ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 §.

[S2]Verket får besluta om grunderna för avgifterna och avgifternas storlek.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1836) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Beslut som har meddelats av Rederinämnden med stöd av förordningen (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden ska fortsätta att gälla enligt sitt innehåll, och ska efter ikraftträdandet anses ha meddelats av Trafikverket.
 3. Beslut som har meddelats av Rikstrafiken med stöd av förordningen (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken ska fortsätta att gälla enligt sitt innehåll, och ska efter ikraftträdandet anses ha meddelats av Trafikverket.
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§; nya 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 13 a, 13 b, 13 c §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:384) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:1131) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 12 a, 12 b, 12 c §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1227) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 2, 4, 7, 11 §§
Ikraftträder
2012-01-02

Förordning (2012:298) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32008L0114
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:793) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 7, 12 a §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:171) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2013:1095) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 12 a §
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:113) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32013R1315
Ikraftträder
2014-03-24

Förordning (2014:362) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 13 c §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:363) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:626) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ny 17 a §
Ikraftträder
2015-12-15

Förordning (2017:305) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-05-15

Förordning (2017:518) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:842) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2019:11) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

Omfattning
ändr. 6, 20 §§
Ikraftträder
2019-04-01