Upphävd författning

Förordning (2007:1027) med instruktion för Banverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1027 i lydelse enligt SFS 2009:1448
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1998:1392) med instruktion för Banverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Banverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1448).

2 §  Banverket ska särskilt verka för att

 1. järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert, framkomligt, effektivt och miljöanpassat,
 2. kapaciteten och kvaliteten i järnvägstransportsystemet förbättras,
 3. effektiviteten i underhållsarbetet ökar och att varje bana har den standard som motiveras av dess betydelse för trafiken,
 4. trafiksäkerhetsarbetet inom det egna ansvarsområdet samordnas,
 5. den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
 6. hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom järnvägstransportsystemet,
 7. fler barn och unga ska kunna nyttja järnvägstransportsystemet och att åtgärder som syftar till barns och ungas säkerhet prioriteras,
 8. energiförbrukningen inom järnvägstransportsystemet effektiviseras och att de riktvärden för buller som riksdagen har ställt sig bakom inte överskrids, och
 9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom järnvägstransportsystemet planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt att resultatet av denna verksamhet sprids. Förordning (2008:1358).

3 §  Banverket ska

 1. leda och följa upp utvecklingen inom järnvägssektorn samt bistå regering och riksdag i frågor som berör hela järnvägstransportsystemet,
 2. ansvara för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudmän,
 3. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare till en beskrivning av det svenska järnvägsnätet,
 4. årligen redogöra för investeringsprojekt som förskotterats av kommun, landsting eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje projekt,
 5. inom sitt ansvarsområde bevaka och aktivt delta i internationellt arbete,
 6. se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
 7. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN- bidrag och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag, och
 8. säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande. Förordning (2008:1358).

4 §  Banverket ska, om inte något annat beslutats, vara infrastrukturförvaltare enligt järnvägslagen (2004:519) för de järnvägsnät som tillhör staten. Uppgiften innefattar drift, förvaltning, kapacitetstilldelning och trafikledning.

5 §  Banverket ska i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som omfattas av verkets sektorsansvar.

6 §  Banverket ska presentera och analysera individbaserad statistik utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl emot detta.

7 §  Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

[S2]Banverket får dessutom utföra andra uppdrag inom ban-, el-, signal- och teleområdet som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, byggnader och därmed jämförbara objekt. I utomnordiska länder får uppdragsverksamheten endast bedrivas i begränsad omfattning.

8 §  Banverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och av plan- och bygglagen (1987:10).

9 §  Banverket ska pröva sådana frågor om tillstånd om enskilda järnvägar som avses i 9 § andra meningen lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Förordning (2008:183).

10 §  Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ i den förordningen gäller för Banverket i ärenden om reglering av personskada.

Samverkan

11 §  Bestämmelser om Banverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Banverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2008:1358).

12 §  Banverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

13 §  Banverket leds av en styrelse.

14 §  Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

15 §  Fråga om upprättande av en nationell plan för transportinfrastruktur beslutas av styrelsen. Förordning (2009:240).

Anställningar

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

17 §  Vid Banverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Överklagande

19 §  Banverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvaltningslagen.

Ändringar

Förordning (2007:1027) med instruktion för Banverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:183) om ändring i förordningen (2007:1027) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:1358) om ändring i förordningen (2007:1027) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 11, 15 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:240) om ändring i förordningen (2007:1027) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2009-04-14

Förordning (2009:1448) om ändring i förordningen (2007:1027) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:185

Omfattning
upph.