Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
SFS 2012:854 i lydelse enligt SFS 2022:839
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Prop. 2011/12:178: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Arbetstagare måste, för att omfattas av lagens bestämmelser, vara anställda av ett bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Vem som är arbetstagare avgörs enligt svensk rätt. Det finns inte någon tidsbegränsning på varaktigheten av uthyrningen.

Utlåning av arbetstagare omfattas inte av lagen. Inte heller sådan verksamhet som avser rekrytering faller inom lagens ...

2 §  Ett avtal är ogiltigt i den mån det

 1. inskränker arbetstagares rättigheter enligt denna lag om inte något annat följer av 3 §, eller
 2. avviker från 12 a §, om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Genom eller med stöd av ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 12 a § under förutsättning att avtalet på arbetstagarsidan har slutits av en sådan sammanslutning av centrala arbetstagarorganisationer som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

[S3]En överträdelse av en bestämmelse i ett kollektivavtal enligt andra stycket som har trätt i lagens ställe ska anses utgöra en överträdelse av lagen. Lag (2022:839).

Prop. 2011/12:178: I paragrafen regleras ogiltighet av avtal. Detta gäller dock endast i de delar avtalen strider mot lagen. Bestämmelsen omfattar sådana avtal som inskränker arbetstagares rättigheter enligt lagen. Den träffar avtal mellan bemanningsföretag och arbetstagare, avtal mellan bemanningsföretag och kundföretag samt kollektivavtal. Till exempel kan ett kollektivavtal vara ogiltigt i de delar det innebär ett avsteg från likabehandlingsprincipen utan att förutsättningarna enligt 3 § är uppfyllda. Vidare kan ...

3 §  Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får avvikelser göras från 6 §, under förutsättning att avtalet respekterar det övergripande skydd för arbetstagare som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

Prop. 2011/12:178: I paragrafen regleras möjligheten att göra avvikelser från likabehandlingsprincipen genom kollektivavtal. Bestämmelsen innebär att kravet på likabehandling i 6 § i vissa fall kan frångås genom ett kollektivavtal. De grundläggande arbets- och anställningsvillkoren

kommer då att regleras av detta kollektivavtal i den utsträckning detta innehåller bestämmelser ...

4 §  Ett bemanningsföretag som är bundet av ett kollektivavtal enligt 3 § får tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

Prop. 2011/12:178: Bestämmelsen innebär en rätt för ett bemanningsföretag som är bundet av ett kollektivavtal att under vissa förutsättningar tillämpa detta även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Regleringen är ett uttryck för grundsatsen att arbetsvillkoren bör vara enhetligt reglerade på en arbetsplats.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.4.4.

Definitioner

5 §  I denna lag avses med

 1. bemanningsföretag: en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning,
 2. kundföretag: en fysisk eller juridisk person för vilken och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar, och
 3. grundläggande arbets- och anställningsvillkor: villkor som fastställts i kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser som gäller hos kundföretaget och som avser
  1. arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester eller helgdagar,
  2. lön,
  3. skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar och ammande kvinnor, eller
  4. skydd mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:961).

Prop. 2013/14:198: I 5 § tredje punkten finns en förklaring till vad som avses med grundläggande arbets- och anställningsvillkor. I fråga om skydd mot diskriminering räknas i detta sammanhang de diskrimeringsgrunder som finns i diskrimineringslagen upp, bl.a. funktionshinder.

I tredje punkten har ordet funktionshinder ersatts av ordet funktionsnedsättning. Ändringen är en konsekvens av ändringen i <a href="https://lagen.nu/2008:567" ...

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller definitioner av vissa begrepp som används i lagen.

I första respektive andra punkten definieras bemanningsföretag och kundföretag. Bemanningsföretag och kundföretag kan vara både fysiska och juridiska personer. Både privata och offentliga verksamheter omfattas av lagen, oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte. Det finns inte heller något krav på att företaget bedriver ekonomisk verksamhet. Detta innebär t.ex. att en myndighet ...

Skyldigheter för bemanningsföretag

Likabehandling

6 §  Ett bemanningsföretag ska, under den tid en arbetstagares uppdrag i kundföretaget varar, tillförsäkra arbetstagaren minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen ger uttryck för den s.k. likabehandlingsprincipen som innebär att en uthyrd arbetstagare under den tid uppdraget i kundföretaget varar ska tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Det är bemanningsföretaget som i sin egenskap av arbetsgivare ansvarar för att den uthyrda arbetstagaren tillförsäkras de arbets- och anställningsvillkor som följer av likabehandlingsprincipen. ...

7 §  Kravet på likabehandling i 6 § gäller inte arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning. Lag (2016:1273).

Prop. 2011/12:178: I paragrafen undantas arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning från kravet på likabehandling i 6 §.

Motsvarande undantag finns i 1 § andra stycket 4 lagen (1982:80) om anställningsskydd, förkortad anställningsskyddslagen, och 3 § första stycket 5 lagen (<a href="https://lagen.nu/1994:260" ...

8 §  Kravet på likabehandling i 6 § i fråga om lön gäller inte arbetstagare som har en tillsvidareanställning och får lön mellan uthyrningsuppdragen.

Prop. 2011/12:178: Av paragrafen framgår att ett bemanningsföretag inte är skyldigt att tillämpa likabehandlingsprincipen när det gäller lön på uthyrda arbetstagare som har en tillsvidareanställning och får lön mellan uthyrningsuppdragen.

Vad som ingår i lönebegreppet, se kommentaren till 5 §. Undantaget har gjorts med stöd av artikel 5.2 i bemanningsdirektivet. ...

Övriga skyldigheter för bemanningsföretag

9 §  Ett bemanningsföretag får inte genom villkor i avtal eller på något annat sätt hindra en arbetstagare att ta anställning hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört arbete för.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller ett förbud för ett bemanningsföretag att hindra en uthyrd arbetstagare att ta anställning hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört arbete för. En liknande bestämmelse fanns i 4 § 1, lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, förkortad arbetsförmedlingslagen. Bestämmelsen omfattar både avtal mellan ett bemanningsföretag och en arbetstagare och avtal mellan ett bemanningsföretag ...

10 §  Ett bemanningsföretag får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av en arbetstagare för att placera denne hos ett kundföretag eller för att arbetstagaren tar anställning hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört arbete för.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller förbud för ett bemanningsföretag att i vissa fall begära ersättning m.m. av en arbetstagare. En liknande reglering fanns tidigare i 6 § arbetsförmedlingslagen såvitt avser placeringar hos kundföretag.

Paragrafen genomför artikel 6.3 i bemanningsdirektivet. Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

Skyldigheter för kundföretag

11 §  Ett kundföretag ska ge arbetstagare som arbetar hos företaget tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som anställda hos företaget, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Prop. 2011/12:178: Av paragrafen framgår att ett kundföretag ska ge uthyrda arbetstagare som arbetar hos företaget tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som anställda hos företaget. Enligt artikel 6.4 i bemanningsdirektivet gäller detta särskilt personalmatsalar, barnomsorg och transporter. Utöver detta omfattas även tillgång till t.ex. gemensamma lokaler som motionslokaler och andra personalutrymmen. Kontantförmåner och dylikt avses däremot inte. Det är fråga om anläggningar ...

12 §  Ett kundföretag ska informera arbetstagare som arbetar hos företaget om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar hos företaget. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

Prop. 2011/12:178: Enligt paragrafen ska ett kundföretag informera uthyrda arbetstagare som arbetar hos företaget om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar hos företaget. Detta gäller inte bara anställningar med samma arbetsuppgifter som den uthyrda arbetstagaren utför utan alla tillsvidareanställningar och provanställningar som ledigförklaras i kundföretaget.

Informationen kan lämnas t.ex. på internet eller genom att den anslås på kundföretagets anslagstavla.

Paragrafen ...

12 a §  Ett kundföretag ska erbjuda en tillsvidareanställning hos företaget till en arbetstagare som genom uthyrning har varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader. Erbjudandet ska lämnas senast en månad efter det att tidsgränsen överskridits. Kundföretaget får bestämma inom vilken tidsfrist arbetstagaren måste svara på erbjudandet. Arbetstagaren ska dock ha skälig tid att ta ställning till erbjudandet. Om arbetstagaren accepterar erbjudandet, upphör anställningen hos bemanningsföretaget utan särskild åtgärd när anställningen hos kundföretaget tillträds.

[S2]Kundföretaget får dock i stället för att erbjuda en tillsvidareanställning betala en ersättning till arbetstagaren som motsvarar två för arbetstagaren aktuella månadslöner. Betalningen ska i så fall ske inom samma tid som erbjudandet skulle ha lämnats. Lag (2022:839).

12 b §  Bestämmelserna i 12 a § gäller inte arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning. Lag (2022:839).

12 c §  Ett kundföretag ska informera ett bemanningsföretag som utstationerar en arbetstagare i Sverige enligt 4 § första stycket 3 lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare om de grundläggande arbets- och anställningsvillkor enligt 5 § 3 som skulle ha gällt om arbetstagaren hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.

[S2]Skyldigheten att lämna informationen gäller bara i den utsträckning bemanningsföretaget begär det. Informationen ska lämnas senast tio dagar efter en sådan begäran. Lag (2022:839).

12 d §  Ett kundföretag som avser att sända en inhyrd arbetstagare till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz för att utföra arbete i det landet i samband med att kundföretaget tillhandahåller tjänster där ska informera bemanningsföretaget om åtgärden.

[S2]Informationen ska lämnas senast tio dagar innan arbetet i det andra landet ska påbörjas eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. Lag (2022:839).

Skadestånd

13 §  Ett bemanningsföretag som bryter mot 6, 9 eller 10 § ska betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat.

Prop. 2011/12:178: I paragrafen regleras skadeståndsansvaret för överträdelser av 6, 9 och 10 §§.

Skadeståndsansvar för överträdelser av likabehandlingsprincipen aktualiseras när villkoren i kundföretagets kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser i kundföretaget som reglerar de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren inte tillämpas och bemanningsföretaget saknar sådant kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 §. Bestämmelsen är således även tillämplig om bemanningsföretaget, ...

14 §  Ett kundföretag som bryter mot 11, 12 eller 12 a § ska betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. Lag (2022:839).

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller en reglering av skadeståndsansvaret när ett kundföretags bryter mot 11 eller 12 §.

Skadeståndsskyldigheten avser både ideell och ekonomisk skada. Liksom vid övriga överträdelser av lagens bestämmelser bör det allmänna skadeståndet bestämmas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och uppgå till en sådan nivå att respekten för regleringen upprätthålls.

Paragrafen genomför kravet på sanktioner i artikel 10 i bemanningsdirektivet. ...

15 §  Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller en bestämmelse om jämkning av skadeståndet.

Både det allmänna och det ekonomiska skadeståndet kan jämkas. Vid bedömningen av om jämkning kan ske är det av vikt hur parterna agerat. Jämkning av det allmänna skadeståndet bör inte ske vid regelbrott som framstår som medvetna eller flagranta, utan är tänkt att användas vid fall som framstår som ursäktliga eller i vart fall mindre klandervärda.

Ett exempel på fall där jämkning skulle kunna ...

Preskription

16 §  Förs talan om skadestånd gäller följande:

 1. Vid överträdelse av 6 § ska, om det gäller semester, talan väckas inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren skulle ha fått den förmån som talan gäller.
 2. Vid överträdelse av 12 § ska talan väckas inom fyra månader efter det att arbetstagaren fått kännedom om att någon anställts på den lediga anställningen, dock senast inom två år från anställningstidpunkten.
 3. Vid överträdelse av 12 a § ska talan väckas inom fyra månader efter det att kundföretaget senast skulle ha lämnat ett erbjudande om tillsvidareanställning eller betalat ersättning till arbetstagaren.

[S2]Om talan om skadestånd för överträdelse av 12 eller 12 a § enligt 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister inte får tas upp till prövning av Arbetsdomstolen förrän förhandling har ägt rum, ska i stället för att talan väcks förhandling begäras inom de tider som anges i första stycket 2 och 3 eller den kortare tid som kan följa av kollektivavtal. Talan ska i sådana fall väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen har avslutats, om inte annat framgår av kollektivavtal.

[S3]I fråga om annan skadeståndstalan enligt denna lag tillämpas 64 § första stycket, 65 och 66 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet när det gäller den tid inom vilken förhandling ska begäras eller talan väckas.

[S4]Om förhandling inte begärs eller talan inte väcks inom föreskriven tid, är rätten till förhandling respektive talan förlorad.

[S5]Bestämmelserna i denna paragraf ska inte tillämpas när talan gäller skadestånd på grund av överträdelse av 12 c eller 12 d §. Lag (2022:839).

Prop. 2019/20:150: Förslaget behandlas i avsnitt 12.2.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om preskription.

Av första stycket framgår att om talan om skadestånd förs på grund av överträdelser av 6 § ska, om det gäller semester, talan väckas inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren skulle ha fått den förmån som talan gäller. Bestämmelsen är utformad på samma sätt som i 33 § semesterlagen. Eftersom skadeståndet även kan avse mistad semesterlön ...

Rättegång

17 §  Mål mellan arbetstagare och bemanningsföretag eller mellan arbetstagare och kundföretag om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Vid tillämpningen av den lagen gäller i tvister mellan en arbetstagare och ett kundföretag det som föreskrivs för arbetstagare och arbetsgivare.

Prop. 2011/12:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättegången. Av dessa följer att tvister mellan uthyrda arbetstagare och bemanningsföretag eller mellan uthyrda arbetstagare och kundföretag om tillämpningen av lagen ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Någon reglering av regressrätt mellan ett bemanningsföretag och ett kundföretag finns inte i lagen. Det finns därför inte heller någon bestämmelse ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:53, Prop. 2011/12:178, Bet. 2012/13:AU5
CELEX-nr
32008L0104
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:961) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2013/14:367, Prop. 2013/14:198, Bet. 2013/14:AU8
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:1273) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:129, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:AU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2020:596) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.
 2. Har upphävts genom lag (2022:467).
Förarbeten
Rskr. 2019/20:329, Prop. 2019/20:150, Bet. 2019/20:AU14
Omfattning
ändr. 16 §; nya 12 a, 12 b, 14 a §§
Ikraftträder
2020-07-30

Lag (2022:467) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2021/22:303
Omfattning
upph. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:596
Ikraftträder
2022-06-15

Lag (2022:839) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2022.
 2. Lagen tillämpas första gången den 1 oktober 2022.
 3. Äldre föreskrifter gäller fram till den 1 oktober 2022.
 4. Vid beräkningen av den tid under vilken arbetstagaren har varit placerad hos kundföretaget enligt 12 a § i den nya lydelsen bortses från tid före den 1 oktober 2022.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:365, Prop. 2021/22:176, Bet. 2021/22:AU12
Omfattning
nuvarande 12 a, 12 b §§ betecknas 12 c, 12 d §§; ändr. 2, 14, 14 a, 16 §§; nya 12 a, 12 b §§
Ikraftträder
2022-06-30