Inaktuell version

Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-05-21
Ändring införd
SFS 2015:284 i lydelse enligt SFS 2018:11
Ikraft
2015-07-01
Upphäver
Förordning (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §  Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Vidare ska Socialstyrelsen bistå regeringen med underlag och expertkunskap för utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

[S2]Socialstyrelsens ansvar gäller i den utsträckning sådana frågor inte ska handläggas av någon annan myndighet.

2 §  Socialstyrelsen ska samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller barn och ungdom samt inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barns bästa.

[S2]Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för genomförande av de funktionshinderspolitiska målen med anknytning till Socialstyrelsens verksamhetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

[S3]Socialstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet samt ha ett samlat ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Uppgifter som rör statlig styrning med kunskap

3 §  Bestämmelser om statlig styrning med kunskap finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

4 §  Socialstyrelsen ska

 1. genom kunskapsstöd och föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,
 2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verksamhetsområde,
 3. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsområde,
 4. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör för barn med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter när sådana insatser rör dem, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,
 5. stödja familjehemsvården och bidra till kvalitetsutvecklingen på området,
 6. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning genom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska studier,
 7. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,
 8. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer inom sitt verksamhetsområde,
 9. skapa, beskriva och tillhandahålla en ändamålsenlig informationsstruktur inom sitt verksamhetsområde, och
 10. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida objektivt och sakligt informations- och utbildningsmaterial om uppfödning av spädbarn och småbarn i enlighet med artikel 15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EG) nr 1243/2008. Förordning (2016:13).

Förvaltningsuppgifter

5 §  Socialstyrelsen ansvarar för förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som anges i lag och förordning.

[S2]Myndigheten ska särskilt ansvara för

 1. prövning av sådana behörighetsfrågor som anges i 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659), inklusive prövning enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369),
 2. officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 3. hälsodataregister, och
 4. att pröva frågor om statsbidrag.

[S3]Vidare är Socialstyrelsen tillsynsvägledande myndighet i enlighet med vad som anges i miljötillsynsförordningen (2011:13). Förordning (2016:13).

6 §  Socialstyrelsen ska, utöver vad som anges i andra författningar, ansvara för

 1. Donationsregistret samt för att ta fram och utveckla statistik och register inom sitt verksamhetsområde, och
 2. att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel.

[S2]Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

[S3]Myndigheten ska ansvara för en förteckning över personer som har fått ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Myndigheten ska även ersätta intyg som kommit bort och på begäran lämna den information till kommuner och myndigheter som följer av 17 § samma lag. Förordning (2016:521).

Uppgifter i fråga om regelgivning

7 §  Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter och allmänna råd inom sitt verksamhetsområde.

[S2]Myndigheten kungör sina föreskrifter i samt är utgivande myndighet för Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

/Träder i kraft I: 2018-03-01/

Uppgifter som rör donations- och transplantationsfrågor

/Träder i kraft I: 2018-03-01/

7 a §  Socialstyrelsen ska ansvara för nationell samordning och spridning av kunskap avseende frågor om donation och transplantation av organ och vävnader.

[S2]Myndigheten ska särskilt

 1. ansvara för kunskapsstödjande insatser inom donations- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården,
 2. ansvara för att allmänheten får kontinuerlig information i donationsfrågor, och
 3. verka för ändamålsenliga möjligheter för enskilda att göra sin inställning till donation känd. Förordning (2018:11).

Uppgifter rörande beredskap

8 §  Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att expertis utvecklas och upprätthålls samt att kunskap sprids om

 1. katastrofmedicin, och
 2. krisberedskap inom myndighetens verksamhetsområde.

[S2]Myndigheten ska verka för att expertis inom dessa områden står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer.

[S3]Inom ramen för vad som sägs i första stycket, får Socialstyrelsen finansiera verksamhet som bedrivs i kunskapscentrum vid de myndigheter som valts ut av myndigheten i syfte att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom katastrofmedicin och krisberedskap. Socialstyrelsen ska besluta om inriktningen för sådan verksamhet som avses ovan och som finansieras av myndigheten samt stödja och följa upp verksamheten och se till att den bedrivs effektivt.

9 §  Socialstyrelsen ska

 1. medverka i krisberedskap och i totalförsvaret i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap samt samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap,
 2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG,
 3. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap, och
 4. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs. Förordning (2015:1069).

Uppgifter inom det internationella samarbetet

10 §  Socialstyrelsen ska

 1. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, i den ursprungliga lydelsen, 6.2, 6.3 och 6.5, i den ursprungliga lydelsen, samt enligt artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat, i den ursprungliga lydelsen,
 2. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som gäller genomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition, och
 3. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Samverkan

11 §  Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktörer inom sitt verksamhetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

[S2]Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska planeras och utföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen med kunskap avseende av hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad.

[S3]Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

12 §  Socialstyrelsen ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

13 §  Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2016:13).

14 §  Styrelsen består av högst nio ledamöter. Förordning (2016:13).

Delegering

14 a §  Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Socialstyrelsens föreskrifter. Detta gäller inte föreskrifter som har särskild principiell betydelse eller annars är av större vikt. Förordning (2016:13).

Organisation

15 §  Socialstyrelsen utför administrativa och handläggande uppgifter åt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Särskilda organ

Rådgivande organ

16 §  /Upphör att gälla U:2018-03-01 genom förordning (2018:11)./ Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation. Det rådgivande organet ska

 1. vara ett kunskapscentrum i donations- och transplantationsfrågor,
 2. ha en opinionsbildande roll och se till att allmänheten och massmedierna får kontinuerlig information i donationsfrågor,
 3. följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations- och transplantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge anledning till,
 4. medverka i kvalitetssäkring och utbildning av donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska,
 5. medverka vid internationella kontakter och i framtagandet av nyckeltal,
 6. ge vägledning i etiska frågor, samt
 7. svara för frågor som gäller donationskort.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgifter.

[S3]Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

17 §  Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring. Det rådgivande organet ska bistå Socialstyrelsen med att

 1. dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens,
 2. utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369),
 3. stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen,
 4. främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
 5. följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
 6. utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.

[S2]Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares och tandläkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

[S3]Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgifter.

[S4]Rådet består av en ordförande samt sju andra ledamöter för frågor om läkares specialiseringstjänstgöring och sex andra ledamöter för frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring.

Beslutande organ

18 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor. Beslutsorganet ska avgöra

 1. rättsmedicinska ärenden,
 2. ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
 3. ärenden om tillstånd till sterilisering,
 4. ärenden om tillstånd till kastrering,
 5. ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
 6. ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),
 7. ärenden om tillstånd till insemination,
 8. ärenden om tillstånd till befruktning utanför kroppen som vägrats i enlighet med 7 kap. 5 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
 9. ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med prövning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,
 10. ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan utredning med ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, och
 11. andra ärenden i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten ska avge utlåtande om någons hälsotillstånd.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra ärenden.

[S3]Ordföranden i rådet och ställföreträdaren för honom eller henne ska ha erfarenhet som lagfaren domare.

19 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Rikssjukvårdsnämnden. Beslutsorganet ska fatta beslut om rikssjukvård enligt 7 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra andra uppgifter.

[S3]Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra ledamöter, varav sex ska representera landstingen, en ska representera Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och en ska representera Vetenskapsrådet. Ordföranden i nämnden och ställföreträdaren för denne ska vara representanter från Socialstyrelsen. Förordning (2017:96).

Anställningar och uppdrag

20 §  Generaldirektören är myndighetschef.

21 §  Generaldirektören är enligt förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst ordförande i Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst samt i Huvudmannagruppen för behovsanpassad styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

22 §  /Upphör att gälla U:2018-03-01 genom förordning (2018:11)./ Ledamöterna i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation utses av regeringen för en bestämd tid.

23 §  Ledamöterna i Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av ledamöterna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges läkarförbund och minst en på förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund.

[S3]För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av ledamöterna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på förslag av professionen, minst en på förslag av vårdgivarna och minst en på förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Personalansvarsnämnd

24 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Överklagande

26 §  Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas.

27 §  Socialstyrelsens beslut om tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:391) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2015:1069) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:13) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016 i fråga om 25 § och i övrigt den 1 mars 2016.
Omfattning
ändr. 4, 5, 13, 14, 25 §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:165) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:521) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:96) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2018:11) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
upph. 16, 22 §§; ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:145) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 19 §; nya 19 a, 19 b, 23 a §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:308) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1381) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
nuvarande 17 § ska betecknas 16 §; ändr. 9 och 10 §§, den nya 16 §, 18, 23 §§; nya 6 a, 17, 18 a, 18 b, 22 §§
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2019:77) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2019-04-01