Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2016-11-24
Ändring införd
SFS 2016:1067 i lydelse enligt SFS 2024:588
Ikraft
2017-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-07-02

Lagens tillämpningsområde

1 §  Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådan elektronik som anges i 3 §.

[S2]Till staten ska det också betalas sådan tilläggsavgift som avses i 8 a §.

[S3]Lagens hänvisningar till KN-nr avser Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1832. Lag (2022:1774).

 • HFD 2018:74:Fråga om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en enda vara vid tillämpningen av bestämmelserna om kemikalieskatt. Förhandsbesked om punktskatt.

Innebörden av vissa uttryck

2 §  I denna lag avses med

 • bromförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet brom,
 • klorförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet klor,
 • fosforförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet fosfor,
 • homogent material: ett material som har samma fysikaliska egenskaper i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material,
 • yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av
 1. en juridisk person, eller
 2. en fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
  • konsument: en köpare för vilken köpet inte är en yrkesmässig aktivitet,
  • EU eller EU-land: de områden som tillhör Europeiska unionens punkt-skatteområde enligt lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde,
  • tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,
  • distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och där köpet inte är yrkesmässigt för köparen,
  • undantagen säljare: en säljare som inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §, registrerad mottagare enligt 10 a § eller registrerad EU-handlare enligt 10 b § och vars årliga försäljning av skattepliktiga varor till Sverige inte överskrider 100 000 kronor för innevarande eller föregående kalenderår,
  • unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

[S2]Vid beräkningen av den årliga försäljningen för undantagna säljare enligt första stycket ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader till den del de går att särskilja. Lag (2022:1774).

2 a §  Med import avses i denna lag varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen. Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

[S2]Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

[S3]Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen. Lag (2022:176).

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 §  Skatt ska betalas för varor hänförliga till följande KN- nr:

 1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40,
 2. 8422 11,
 3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19,
 4. 8451 21,
 5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49,
 6. 8508 11,
 7. 8516 50 och 8516 60,
 8. 8517 11, 8517 13, 8517 14, 8517 18 och 8517 62,
 9. 8519 30, 8519 81 och 8519 89,
 10. 8521 10 och 8521 90,
 11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99,
 12. 8528 42, 8528 49, 8528 52, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73, samt
 13. 9504 50.

[S2]För en skattepliktig vara som avses i första stycket 1-4, 6 eller 7 ska skatt betalas med 11,00 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 489,00 kronor per skattepliktig vara.

[S3]För en skattepliktig vara som avses i första stycket 5 eller 8-13 ska skatt betalas med 160,00 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 489,00 kronor per skattepliktig vara.

[S4]Vid beräkning av skatt enligt andra och tredje styckena ska varans nettovikt avrundas nedåt till närmaste helt gram. Lag (2022:1774).

Prop. 2021/22:240: I paragrafen anges vilka varor som är skattepliktiga och skattens storlek.

Ändringarna i andra–femte stycket innebär att 2022 års skattebelopp anges. Skattebeloppen anges med hela kronor och ören.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

 • HFD 2018:74:Fråga om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en enda vara vid tillämpningen av bestämmelserna om kemikalieskatt. Förhandsbesked om punktskatt.

3 a §  För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatt i stället för vad som anges i 3 § betalas med belopp som räknas om enligt andra stycket. Regeringen fastställer varje år före november månads utgång de skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

[S2]Skattebeloppen räknas om genom att de belopp som gäller den 1 augusti det år då omräkningen sker multipliceras med ett jämförelsetal.

[S3]Jämförelsetalet anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad det år då omräkningen sker och prisläget i juni månad närmast föregående år. Jämförelsetalet ska avrundas till fyra decimaler. De omräknade skattebeloppen avrundas till hela kronor och ören. Lag (2022:1774).

4 §  Den skattskyldige får göra avdrag för skatt med 50 procent av den skatt som ska betalas enligt 3 § om den skattepliktiga varan inte innehåller någon

[S2]brom- eller klorförening. Om varan inte heller innehåller någon fosforförening får avdrag i stället göras med 95 procent.

[S3]Vid bedömningen av rätten till avdrag beaktas endast föreningar som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

 1. ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
 2. en plastdel som väger mer än 25 gram. Lag (2022:1774).

 • HFD 2018:74:Fråga om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en enda vara vid tillämpningen av bestämmelserna om kemikalieskatt. Förhandsbesked om punktskatt.
5 § Har upphävts genom lag (2022:1774).
6 § Har upphävts genom lag (2022:1774).
7 § Har upphävts genom lag (2022:1774).

7 a §  Om det när skattskyldighet inträder enligt 12 § första stycket 4 eller andra stycket inte går att utläsa en varas nettovikt av en tulldeklaration, ska skatt i stället för vad som anges i 3 § andra-fjärde styckena och 4 § tas ut med följande belopp:

 • KN-nr 8471 30: 400 kr/vara,
 • KN-nr 8508 11: 77 kr/vara,
 • KN-nr 8516 50: 187 kr/vara,
 • KN-nr 8517 11 eller 8527 12: 80 kr/vara,
 • KN-nr 8517 13 eller 8517 14: 38 kr/vara,
 • KN-nr 8517 18, 8521 90, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 eller 8527 99: 160 kr/vara,
 • KN-nr 8517 62: 139 kr/vara,
 • KN-nr 8519 81, 8519 89 eller 8521 10: 320 kr/vara,
 • KN-nr 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8471 41, 8471 49, 8516 60, 8519 30, 8528 42, 8528 49, 8528 52, 8528 59, 8528 71, 8528 72, 8528 73 eller 9504 50: 487 kr/vara. Lag (2022:1774).

7 b §  För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatt som tas ut enligt 7 a § i stället för vad som anges i den paragrafen betalas med belopp som räknas om enligt andra stycket. Regeringen fastställer varje år före november månads utgång de skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

[S2]Skattebeloppen räknas om genom att de belopp som gäller den 1 augusti det år då omräkningen sker multipliceras med ett jämförelsetal.

[S3]Jämförelsetalet anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad det år då omräkningen sker och prisläget i juni månad närmast föregående år. Jämförelsetalet ska avrundas till fyra decimaler. De omräknade skattebeloppen avrundas till hela kronor och ören. Lag (2022:1772).

Skattskyldiga

8 §  Skattskyldig enligt denna lag är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 10 §,
 2. i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor,
 3. i egenskap av registrerad EU-handlare enligt 10 b § yrkesmässigt bedriver distansförsäljning av skattepliktiga varor eller yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare,
 4. i annat fall än som avses i 1-3 yrkesmässigt säljer skattepliktiga varor genom distansförsäljning när värdet av den årliga försäljningen av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger 100 000 kronor,
 5. i annat fall än som avses i 1 eller 3 yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare när det sammanlagda värdet av samtliga förmedlade försäljningar av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger 100 000 kronor,
 6. i annat fall än som avses i 1 yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, eller
 7. i annat fall än som avses i 1-5 från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning.

[S2]Vid beräkningen av den årliga försäljningen enligt första stycket 4 och 5 ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader till den del de går att särskilja. Lag (2020:568).

8 a §  Om en konsument i Sverige har köpt en skattepliktig vara genom distansförsäljning och konsumenten på fråga från säljaren eller förmedlaren felaktigt har uppgett att köpet är yrkesmässigt, är den som avses i 8 § första stycket 3, 4 eller 5 inte skattskyldig om denne direkt till konsumenten har upplyst om att felaktiga uppgifter kan leda till en skyldighet att betala skatten och en tilläggsavgift. I så fall är det i stället konsumenten som ska betala skatten.

[S2]Det som sägs i första stycket ska även gälla skattskyldighet enligt 8 § första stycket 1 om lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av en skattepliktig vara från en undantagen säljare till konsumenten.

[S3]Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i Sverige.

[S4]Om skatt ska betalas av en konsument enligt första eller andra stycket, ska konsumenten även betala en tilläggsavgift om 500 kronor per vara om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2022:1774).

9 §  Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige som är yrkesmässig för någon av de inblandade parterna är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

[S2]Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull, och vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

[S3]Från skattskyldighet vid import undantas varor som ägs av en godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

[S4]Från skattskyldighet vid otillåten införsel undantas varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull. Lag (2022:176).

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig vid import av skattepliktiga varor. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av varor till Sverige.

Ändringen i första stycket, innebär att en ny tredje punkt införs, se vidare kommentaren till 9 c § lagen om tobaksskatt, <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:23#S11-2" ...

Godkända aktörer

10 §  Som lagerhållare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt
  1. tillverka skattepliktiga varor,
  2. föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land,
  3. importera skattepliktiga varor från tredjeland,
  4. från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller
  5. förmedla distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare,
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare, och
 3. inte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §, eller registrerad EU-handlare enligt 10 b §. Lag (2022:176).

10 a §  Som registrerad mottagare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare, och
 3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §. Lag (2020:568).

Prop. 2017/18:294: Paragrafen är ny och reglerar vem som får godkännas som registrerad mottagare. Paragrafen motsvarar i stora delar 10 § om godkännande som lagerhållare. I första stycket uppställs tre krav för godkännande. Enligt första punkten krävs att sökanden i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor. Enligt andra punkten ska sökanden med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vara lämplig som sådan ...

10 b §  Som registrerad EU-handlare får godkännas den som

 1. avser att yrkesmässigt
  1. bedriva distansförsäljning av skattepliktiga varor, eller
  2. förmedla distansförsäljningar av skattepliktiga varor från undantagna säljare,
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad EU- handlare, och
 3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §. Lag (2020:568).

10 c §  Godkännanden enligt 10, 10 a eller 10 b § ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den som fått godkännandet begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2020:568).

11 §  Om en godkänd lagerhållare, registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 §1 eller 3 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2020:568).

Skattskyldighetens inträde

12 §  Skyldighet att betala skatt inträder

 1. för den som är godkänd lagerhållare, när
  1. en skattepliktig vara efter försäljning från lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
  2. en skattepliktig vara tas till ett försäljningsställe för detaljförsäljning,
  3. en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
  4. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager, eller
  5. en skattepliktig vara förs in till Sverige efter det att lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av varan från en undantagen säljare,
 2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 6, när den skattepliktiga varan tillverkas,
 3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2, 3, 4, 5 eller 7, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,
 4. för den som är skattskyldig enligt 9 §, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

[S2]Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 9 § vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet. Lag (2022:1774).

Prop. 2021/22:23: I paragrafen anges tidpunkten för skattskyldighetens inträde. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av varor till Sverige.

I punkt 4 läggs orden ”i Sverige” till. Bestämmelsen avser import till Sverige där tullskulden uppkommer i Sverige. Den nya punkt 5 innehåller en bestämmelse om skattskyldighetens ...

Undantag och återbetalning

13 §  Skattskyldighet inträder inte för en skattepliktig vara som i Sverige tidigare har

 1. ägts av någon annan än en lagerhållare,
 2. tagits till ett försäljningsställe för detaljförsäljning, eller
 3. tagits i anspråk för annat ändamål än försäljning.

[S2]Sådana förhållanden och händelser som gällt eller inträffat före ett beslut om att bevilja återbetalning enligt 13 a § ska dock inte beaktas.

[S3]Skattskyldighet inträder inte heller för en skattepliktig vara som har tillverkats före den 1 juli 2017. Lag (2022:1774).

13 a §  Om skatt har betalats i Sverige för en skattepliktig vara som sedan flyttas till ett annat EU-land eller exporteras till tredjeland, kan återbetalning av skatten ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

[S2]Den som begär återbetalning ska visa

 1. att den skatt som ansökan avser har betalats,
 2. att skattskyldigheten inträdde inom tre månader före den tidpunkt då varan lämnade svenskt territorium, och
 3. antingen att undantaget i 13 § inte tidigare har tillämpats på varan eller att den flyttning eller export som ansökan grundar sig på skedde efter den tidpunkt då undantaget senast tillämpades.

[S3]Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

[S4]En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2020:568).

14 §  För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land.

[S2]För en godkänd lagerhållare inträder inte heller skattskyldighet för en skattepliktig vara i vilken samtliga de delar som avses i 5 och 6 §§

 1. fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
 2. lämnats för avfallsåtervinning, eller
 3. återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor. Lag (2018:1891).

/Träder i kraft I: 2024-08-15/

14 a §  För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som har levererats inom Sverige av lagerhållaren, om

 1. leveransen är till för väpnade styrkor tillhörande Amerikas förenta stater, och
 2. varan ska användas av eller för styrkorna, av den civilpersonal som följer med dem eller av styrkornas mässar, marketenterier eller liknande militära serviceverksamheter.

Undantag gäller endast om

 1. skattefrihet enligt 10 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall hade gällt vid förvärv av varan,
 2. ett intyg från de väpnade styrkorna kan uppvisas som visar att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda, och
 3. det av fakturan framgår att leveransen är undantagen skatt på kemikalier i viss elektronik.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter, eller i ett enskilt fall besluta, om undantag från kravet i andra stycket 2. Lag (2024:550).

/Träder i kraft I: 2024-08-15/

14 b §  Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av skatt på varor som har förvärvats av

 1. en utländsk beskickning, ett karriärkonsulat i Sverige eller en sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. en medlem av den diplomatiska personalen vid en utländsk beskickning i Sverige eller en karriärkonsul vid ett utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att medlemmen eller karriärkonsuln inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller
 3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

Vid återbetalning av skatt enligt denna paragraf eller 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska de belopp som följer av 7 a och 7 b §§ vid tidpunkten för förvärvet av varan tillämpas om det inte kan visas att skatt har betalats för varan med högre belopp. Lag (2024:550).

Förfarande och överklagande

15 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket och i 15 a och 15 b §§.

[S2]Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 9 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253). Lag (2020:568).

15 a §  Skatteverket beslutar om sådan skatt och tilläggsavgift som avses i 8 a §. Skatten och avgiften ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

[S2]Bestämmelserna i 37 kap.9 och 10 §§ och 41 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt 8 a § av någon annan än den som föreläggs eller revideras.

[S3]I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap.2, 4-6, 8-10, 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap.2-4, 7, 8 och 13-15 §§ samt 66-68, 70 och 71 kap.skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar. Lag (2020:568).

15 b §  Om den konsument som ska betala skatt enligt 8 a § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt ett beslut av Skatteverket eller en domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till konsumenten.

[S2]Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt första stycket ska sådan skatt och tilläggsavgift enligt denna lag som konsumenten står i skuld för räknas av. Skattebelopp som konsumenten har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av. Lag (2020:568).

15 c §  Om en skattskyldig som har fått skatten beslutad enligt 7 a § lämnar skriftliga uppgifter om de skattepliktiga varornas nettovikt till Tullverket inom två månader från den tidpunkt då han eller hon har tagit del av beslutet om skatt, ska Tullverket ompröva sitt tidigare beslut. Skatten ska i så fall beräknas utifrån vad som anges i 3 och 4 §§. Lag (2022:1774).

16 §  Beslut enligt 10, 10 a, 10 b eller 10 c § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2020:568).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
 2. Bestämmelserna i 19 och 1215 §§ tillämpas första gången på skattskyldighet som inträder efter utgången av juni 2017.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:1222) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1891) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2
Omfattning
ändr. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 10 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:489) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:288, Prop. 2018/19:99, Bet. 2018/19:FiU21
Omfattning
ändr. 3, 3 a §§
Ikraftträder
2019-08-01

Lag (2020:568) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2020 i fråga om 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 och 16 §§ och i övrigt den 1 oktober 2020.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2019/20:99, Bet. 2019/20:FiU21
Omfattning
ändr. 1, 2, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 15, 16 §§, rubr. närmast före 10, 13 §§; nya 8 a, 10 b, 10 c, 13 a, 15 a, 15 b §§
Ikraftträder
2020-09-01

Lag (2021:1154) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:74, Prop. 2021/22:23, Bet. 2021/22:SkU6
Omfattning
ändr. 9, 12 §§
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:176) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:161, Prop. 2021/22:61, Bet. 2021/22:SkU9
Omfattning
ändr. 2, 9, 10, 12 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2023-02-13

Lag (2022:1772) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:51, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:FiU1
Omfattning
nya 7 a, 7 b, 15 c §§
Ikraftträder
2022-12-31

Lag (2022:1773) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:51, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:FiU1
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2023-02-13

Lag (2022:1774) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Bilagan har upphävts genom lag (2022:1774).
Förarbeten
Rskr. 2022/23:51, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:FiU1
Omfattning
upph. 5, 6, 7 §§, bil.; ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 7 a, 8 a, 12, 13, 15 c §§
Ikraftträder
2023-07-01

Lag (2024:550) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Förarbeten
Rskr. 2023/24:274, Prop. 2023/24:141
Omfattning
nya 14 a, 14 b §§
Ikraftträder
2024-08-15

Förordning (2024:588) om ikraftträdande av lagen (2024:550) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Omfattning
ikrafttr. av 2024:550