Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2016-12-20
Ändring införd
SFS 2016:1333 i lydelse enligt SFS 2020:100
Ikraft
2017-02-01
Upphäver
Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  Kronofogdemyndighetens huvudsakliga uppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering samt tillsyn i konkurs.

2 §  Kronofogdemyndigheten ska verka för att en god betalningsvilja upprätthålls i samhället och att överskuldsättning motverkas.

3 §  Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut.

4 §  Kronofogdemyndigheten ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

[S2]Kronofogdemyndigheten ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:100).

5 §  Kronofogdemyndigheten ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Kronofogdemyndigheten.

6 §  Kronofogdemyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Information till regeringen

7 §  Kronofogdemyndigheten ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

Samverkan

8 §  Kronofogdemyndigheten ska tillsammans med Skatteverket bestämma den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket.

Ledning

9 §  Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §  Rikskronofogden är myndighetschef.

12 §  Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande rikskronofogde beslutas av regeringen.

13 §  Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, biträdande rikskronofogde, kronofogde och kronofogdeaspirant.

14 §  Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

  1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare m.m., och
  2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller har genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det enskilda fallet bestämmer efter att Domstolsverket har yttrat sig.

[S2]Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

15 §  Den som har genomgått den kronofogdeutbildning som myndigheten har bestämt och uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant får anställas som kronofogde.

16 §  Kronofogdar ska säkerställa den juridiska kvaliteten i handläggning som omfattar indrivning, verkställighet och tillsyn i konkurs.

Personalansvarsnämnd

17 §  Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 §  Kronofogdemyndigheten ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. vid ersättning till anställda vid Kronofogdemyndigheten vars egendom har skadats i tjänsten.

[S2]Frågor om ersättning ska prövas av Kronofogdemyndigheten.

Övrigt

20 §  Kronofogdemyndigheten ska besluta i frågor om tillstånd för en kronofogde att vara sådant ombud som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken.

21 §  En anställd vid Kronofogdemyndigheten får inte köpa egendom vid exekutiv försäljning.

Undantag från myndighetsförordningen

22 §  Kronofogdemyndigheten ska inte tillämpa 21 § 3–5 myndighetsförordningen (2007:515) när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling.

Ändringar

Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2020:100) om ändring i förordningen (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-03-31