Upphävd författning

Skattebrottsdatalag (2017:452)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2017-05-24
Ändring införd
SFS 2017:452
Ikraft
2017-07-01
Upphäver
Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Lagens syfte

[K1]1 §  Syftet med denna lag är att ge Skatteverket möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Prop. 2016/17:89: I paragrafen anges det övergripande syftet med lagen. Bestämmelser med motsvarande innehåll finns i 1 kap. 1 § polisdatalagen (2010:361) och 1 kap. 1 § kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Övervägandena finns i avsnitt 9.4.

Lagens tillämpningsområde

[K1]2 §  Denna lag gäller vid Skatteverkets behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Prop. 2016/17:89: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

I paragrafen anges inledningsvis att lagen gäller vid behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses detsamma som i 3 § personuppgiftslagen (1998:204), nämligen all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person ...

[K1]3 §  I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 3. ett EU-organ, eller
 4. ett EU-informationssystem.

[S2]Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen anger lagens förhållande till lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

Första ...

Lagens tillämpning på juridiska personer

[K1]4 §  Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

 1. 2 kap. 3 § om personuppgiftsansvar,
 2. 2 kap.57 §§ om ändamålen för behandlingen,
 3. 2 kap. 10 § om tillgången till personuppgifter,
 4. 3 kap.2 och 3 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
 5. 4 kap. om bevarande och gallring.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller bestämmelser om behandling av uppgifter om juridiska personer. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

I förhållande till 2 § utvidgar paragrafen lagens tillämpningsområde genom att den föreskriver att vissa av lagens bestämmelser ska tillämpas vid behandling av uppgifter om juridiska personer. Detta ger ett skydd för uppgifter om juridiska personer som inte har någon motsvarighet i ...

Lagens uppbyggnad

[K1]5 §  I 2 kap. finns det allmänna bestämmelser om behandling av personuppgifter.

[S2]För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga gäller även 3 kap.

[S3]I 4 kap. finns det bestämmelser om bevarande och gallring av personuppgifter.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen anger hur lagen är uppbyggd. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

I 2 kap. finns allmänna bestämmelser och bestämmelser om behandling av personuppgifter, som gäller all behandling av personuppgifter som omfattas av lagen. För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga gäller även 3 kap. Vad som avses med ”gemensamt tillgängliga uppgifter” berörs i kommentaren till 3 kap. ...

Förhållandet till personuppgiftslagen

[K2]1 §  Om inte annat anges i 2 §, gäller denna lag i stället för personuppgiftslagen (1998:204).

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar lagens förhållande till personuppgiftslagen. Övervägandena finns i avsnitt 9.6.1.

Om något annat inte anges i 2 § gäller skattebrottsdatalagen i stället för personuppgiftslagen. Vid sådan ...

[K2]2 §  När personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204):

 1. 3 § om definitioner,
 2. 8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen,
 3. 9 § om grundläggande krav på behandling av personuppgifter, dock med undantag för första stycket i) och tredje stycket,
 4. 22 § om behandling av personnummer och samordningsnummer,
 5. 23 och 2527 §§ om information till den registrerade,
 6. 28 § om rättelse,
 7. 30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid behandling,
 8. 3335 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,
 9. 3841 §§ om personuppgiftsombud m.m.,
 10. 42 § om upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar,
 11. 43 och 44 §§, 45 § första stycket och 47 § om tillsynsmyndighetens befogenheter,
 12. 48 § om skadestånd, och
 13. 51 § första stycket, 52 § första stycket och 53 § om överklagande.

[S2]Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller inte 8 § andra stycket personuppgiftslagen.

[S3]Information enligt 23 § personuppgiftslagen behöver inte lämnas vid behandling som består av insamling av personuppgifter genom bilder eller ljud.

[S4]Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte förenas med vite.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen anger vilka bestämmelser i personuppgiftslagen som gäller vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.6.2.

I första stycket anges vilka bestämmelser i personuppgiftslagen som gäller när ...

Personuppgiftsansvar

[K2]3 §  Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller bestämmelser om personuppgiftsansvar. Övervägandena finns i avsnitt 9.7.

I paragrafen anges att Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (<a href="https://lagen.nu/1998:204#P3" ...

Personuppgiftsombud

[K2]4 §  Skatteverket ska utse ett eller flera personuppgiftsombud.

[S2]Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller bestämmelser om personuppgiftsombud. Övervägandena finns i avsnitt 9.8.

I första stycket föreskrivs att Skatteverket ska utse ett eller flera personuppgiftsombud. Hänvisningen i 2 § första stycket 9 till 3840 §§ <a href="https://lagen.nu/1998:204" ...

Ändamål

[K2]5 §  Personuppgifter får behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att

 1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, 2. utreda brott, eller
 2. fullgöra de förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen anger de primära ändamål för vilka personuppgifter får behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.10.1–9.10.4.

Personuppgifter som behandlas med stöd av paragrafen får också behandlas för ett antal ytterligare ändamål. Behandlingen av dessa sekundära ändamål regleras i 6 §. Av 7 § framgår att personuppgiftsbehandling dessutom får ske för diarieföring ...

[K2]6 §  Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

 1. brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen,
 2. brottsbekämpande verksamhet hos en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation,
 3. annan verksamhet som Skatteverket ansvarar för, om det kan antas att informationen behövs i ett ärende i den verksamheten,
 4. en myndighets verksamhet
  1. om Skatteverket enligt lag eller förordning är skyldigt att bistå myndigheten med viss uppgift, eller
  2. om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mot brott.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till andra.

[S3]I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 5 § även behandlas för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges i första och andra styckena, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Prop. 2016/17:89: I paragrafen anges de sekundära ändamål för vilka personuppgifter får behandlas i den brottsbekämpande verksamheten. Övervägandena finns i avsnitt 9.10.5.

Behandling enligt denna paragraf förutsätter att uppgifterna redan är föremål för behandling enligt 5 §. Det är alltså inte tillåtet att samla in personuppgifter enbart i syfte att behandla dem enligt denna paragraf. ...

[K2]7 §  Personuppgifter får också behandlas om

 1. behandlingen är nödvändig för diarieföring, eller
 2. uppgifterna har lämnats till Skatteverket i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för handläggningen.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar behandling av personuppgifter i två särskilt angivna fall och gäller oavsett om förutsättningarna för behandling enligt 5 eller 6 § är för handen. Övervägandena finns i avsnitt 9.10.6.

Enligt punkten 1 får personuppgifter alltid behandlas om behandlingen är nödvändig för diarieföring. Vilka uppgifter som måste noteras i samband med diarieföring av en handling framgår av ...

Känsliga personuppgifter

[K2]8 §  Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

[S2]Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också behandlas med stöd av 7 §.

[S3]Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen anger i vilken utsträckning känsliga personuppgifter får behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.11.

Enligt första stycket får personuppgifter inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. ...

Sökning i beskattningsdatabasen

[K2]9 §  I lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet finns bestämmelser om beskattningsdatabasen. Vid sökning i beskattningsdatabasen som görs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet får endast uppgift om namn, personnummer eller samordningsnummer användas som sökbegrepp.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar vilka sökbegränsningar som ska gälla vid sökning rörande fysiska personer i beskattningsdatabasen som görs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.13.

I paragrafen ges en upplysning om att bestämmelser om beskattningsdatabasen finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter ...

Tillgången till personuppgifter

[K2]10 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Prop. 2016/17:89: Bestämmelsen reglerar den interna tillgången till personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.9.

I Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet förekommer en betydande mängd uppgifter. Till stor del är dessa av integritetskänsligt slag och ska inte spridas till någon som inte behöver ta del av uppgifterna. I första stycket slås därför fast att tillgången ...

Utlämnande av uppgifter och uppgiftsskyldighet

[K2]11 §  Personuppgifter får lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller en sekretessbrytande bestämmelse om utlämnande till utländska myndigheter och mellanfolkliga organisationer. Övervägandena finns i avsnitt 9.15.6.

En förutsättning för att personuppgifter ska få lämnas ut är att den behandling av uppgifter som utlämnandet innebär är tillåten. Av 5 § 3 framgår att personuppgifter får behandlas för att fullgöra de förpliktelser som följer av internationella ...

[K2]12 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller en bestämmelse som bryter viss sekretess som annars skulle ha gällt gentemot andra brottsbekämpande myndigheter. Övervägandena finns i avsnitt 9.15.4.

I paragrafen regleras andra brottsbekämpande myndigheters rätt att, utan hinder av viss i paragrafen angiven sekretess till skydd för enskild, i den brottsbekämpande verksamheten få del av personuppgifter som har gjorts gemensamt ...

[K2]13 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i andra fall än som anges i 11 och 12 §§.

[S2]Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller upplysningsbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 9.15.4 och 9.15.6.

I första stycket finns en upplysning om att regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i andra fall än som anges i 11 och 12 §§.

I andra stycket ...

[K2]14 §  Personuppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Prop. 2016/17:89: Enligt paragrafen ska personuppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik lämnas till den myndighet som ansvarar för framställandet av sådan statistik. Övervägandena finns i avsnitt 9.15.5.

Bestämmelsen bryter den sekretess som kan gälla för personuppgifterna. Av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ...

Elektroniskt utlämnande

[K2]15 §  Enstaka personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att uppgifter får lämnas ut på sådant medium även i andra fall.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar uppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, t.ex. i ett e-postmeddelande eller på ett USB-minne. Bestämmelsen har inte någon sekretessbrytande verkan. Övervägandena finns i avsnitt 9.12.1.

Bestämmelsen innebär att en större mängd personuppgifter, t.ex. ett helt register eller delar av ett register, inte får lämnas ut på medium för ...

[K2]16 §  Utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den utsträckning som följer av denna lag.

[S2]Bestämmelser om direktåtkomst finns i 3 kap. 8 §.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen anger i vilken utsträckning utlämnande genom direktåtkomst är tillåten. Övervägandena finns i avsnitt 9.12.2.

Den grundläggande innebörden av begreppet direktåtkomst är att någon har direkt tillgång till register, databaser eller andra samlingar av uppgifter som behandlas automatiserat och på egen hand kan söka efter information, dock utan att kunna påverka innehållet i uppgiftssamlingen. ...

[K3]1 §  Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

[S2]Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap. 7 §.

Prop. 2016/17:89: Lagen bygger på en uppdelning mellan å ena sidan behandling av ”gemensamt tillgängliga uppgifter” eller behandling som innebär att uppgifter blir gemensamt tillgängliga och å andra sidan annan behandling av personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 9.14.1.

Paragrafens första stycke innehåller en beskrivning av vad som i lagen avses med uttrycket gemensamt tillgängliga uppgifter och anger ...

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

[K3]2 §  Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

 1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet, om den misstänkta verksamheten
  1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver, eller
  2. sker systematiskt.
 2. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av brott.
 3. Uppgifter som behövs för att fullgöra internationella åtaganden, om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller en uppräkning av de slag av personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga. Övervägandena finns i avsnitt 9.14.2.

När personuppgifter görs gemensamt tillgängliga innebär det, typiskt sett, ökade risker för intrång i den personliga integriteten. Uppräkningen är därför uttömmande och det är alltså inte tillåtet att göra personuppgifter gemensamt tillgängliga i andra fall. ...

Särskilda upplysningar

[K3]3 §  För gemensamt tillgängliga uppgifter ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas.

Prop. 2016/17:89: I paragrafen uppställs krav på att de närmare ändamålen med behandlingen ska framgå. Övervägandena finns i avsnitt 9.14.3.

Enligt bestämmelsen ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas. Till att börja med måste ges information om huruvida uppgiften behandlas enligt 2 kap. 5 § 1, 2 eller 3. Härutöver måste upplysning ...

[K3]4 §  Om uppgifter som är gemensamt tillgängliga direkt kan hänföras till en person som inte är misstänkt för brott eller för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1, ska det genom en särskild upplysning eller på annat sätt framgå att personen inte är misstänkt.

[S2]Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta är onödigt på grund av särskilda omständigheter.

Prop. 2016/17:89: I paragrafen ställs krav på att det vid behandling av uppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga ska framgå om en uppgift avser en person som inte är misstänkt. Vidare ställs krav på att viss information ska värderas och förses med en särskild upplysning om resultatet av värderingen. Övervägandena finns i avsnitt 9.14.3.

Bestämmelserna avser endast direkta personuppgifter. Om den ...

Sökning

[K3]5 §  Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas som sökbegrepp.

[S2]Första stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar användningen av känsliga uppgifter som sökbegrepp. Övervägandena finns i avsnitt 9.14.4.

I första stycket föreskrivs ett förbud mot att använda uppgifter som avslöjar känsliga personuppgifter, såsom uppgifter som avslöjar bl.a. etniskt ursprung, politiska åsikter och religiös eller filosofisk övertygelse, som sökbegrepp vid sökning i gemensamt tillgängliga uppgifter. ...

[K3]6 §  Vid sökning på namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får endast sådana uppgifter tas fram som anger att den sökta personen

 1. är anmäld för brott,
 2. är eller har varit misstänkt för brott,
 3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1,
 4. har anmält ett brott,
 5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
 6. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har lämnat uppgifter eller yttrande,
 7. har gett in eller tillhandahållits en handling,
 8. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
 9. är eller har varit registrerad som funktionär i en eller flera juridiska personer vilka kan antas ha samband med brottslig verksamhet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsning av tillgången till sådana uppgifter som avses i första stycket.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller allmänna sökbegränsningar vid sökning i gemensamt tillgängliga uppgifter på namn, personnummer, samordningsnummer och liknande identitetsbeteckningar. Övervägandena finns i avsnitt 9.14.4.

Mot bakgrund av att de informationsmängder som kan göras gemensamt tillgängliga i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet sammantaget kan bli betydande, är det av integritetsskäl inte lämpligt ...

[K3]7 §  Bestämmelserna i 6 § gäller inte vid

 1. sökning i en viss handling eller i ett visst ärende, eller
 2. sökning i en uppgiftssamling som har skapats för att undersöka viss brottslighet eller vissa kriminella grupperingar och som enbart de som arbetar i undersökningen har åtkomst till.

[S2]Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller vid sökning som utförs av särskilt angivna tjänstemän och som görs

 1. för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver, eller
 2. för att utreda brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar sökning får äga rum med stöd av första och andra styckena. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 6 §.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller fyra undantag från begränsningarna i 6 §. Övervägandena finns i avsnitt 9.14.4.

Enligt första stycket 1 gäller inte 6 § vid sökning som sker i en viss handling eller i ett visst ärende. Det handlar här om sökning endast i begränsade informationsmängder.

Av första stycket 2 framgår att 6 § inte heller gäller vid sökning i uppgiftssamlingar som ...

Direktåtkomst

[K3]8 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Direktåtkomsten får endast avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

[S2]En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller bestämmelser om direktåtkomst. Övervägandena finns i avsnitt 7.10.3. Innebörden av begreppet direktåtkomst redovisas i kommentaren till 2 kap. 16 § och avsnitt 9.15.2.

I ...

Generella bestämmelser

[K4]1 §  Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av de ändamål som anges i lagen.

[S2]I följande paragrafer anges hur länge uppgifter som behandlas automatiserat längst får bevaras:

 1. 3 § om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga,
 2. 46 §§ om uppgifter i ärenden om utredning av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga, och
 3. 8 § om andra uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga än som anges i 2.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller en generell bestämmelse om längsta tid för bevarande av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten och hänvisar till de övriga bestämmelser om bevarande och gallring som finns i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 9.16.1.

Av första stycket framgår att personuppgifter aldrig får bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av lagens ändamål. ...

[K4]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. att vissa kategorier av personuppgifter får bevaras i den brottsbekämpande verksamheten under längre tid än vad som anges i 5, 6 och 8 §§,
 2. att personuppgifter, med avvikelse från 3 § första stycket och 8 §, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, och
 3. digital arkivering.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen är en upplysningsbestämmelse och har utformats efter modell från 2 kap. 11 § åklagardatalagen (2015:433). Övervägandena finns i avsnitt 9.16.1.

Genom punkten 1 upplyses om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har möjlighet att meddela föreskrifter om att vissa kategorier av personuppgifter ...

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga

[K4]3 §  Personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts gemensamt tillgängliga ska, om de behandlas i ett ärende, gallras senast ett år efter det att ärendet avslutades. Om de inte kan hänföras till ett ärende, ska uppgifterna gallras senast ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången.

[S2]Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning av brott.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar gallring av personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts gemensamt tillgängliga. Vad som avses med gallring behandlas i avsnitt 9.16.2.

Som framgår av första stycket ska personuppgifter som behandlas i ett ärende gallras senast ett år efter det att ärendet avslutades, medan personuppgifter som inte kan hänföras till något ärende ska gallras senast ...

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av brott

[K4]4 §  I 5 och 6 §§ anges hur länge personuppgifter i vissa ärenden om utredning av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga får bevaras i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Prop. 2016/17:89: I paragrafen ges en upplysning om att det i 5 och 6 §§ finns bestämmelser om hur länge personuppgifter i vissa ärenden om utredning av brott får bevaras i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 9.16.4.

I 5 och 6 §§ anges ramarna för behandlingen av personuppgifter i vissa avslutade ärenden om utredning av brott. En utgångspunkt är att ärenden om utredning av brott ...

[K4]5 §  Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen inte utgör brott, får personuppgifterna i anmälan inte längre behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till förundersökning eller annan motsvarande utredning, får personuppgifterna inte behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet när åtal inte längre får väckas för brottet.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar hur länge personuppgifter i en brottsanmälan får behandlas, i de fall där anmälan i fråga inte har lett till en förundersökning eller annan motsvarande utredning. Övervägandena finns i avsnitt 9.16.4.

Huvudregeln är att uppgifter i en avskriven brottsanmälan ska kunna behandlas fram till den tidpunkt när brottet preskriberas, eftersom förundersökning kan inledas om det kommer ...

[K4]6 §  Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då domen, eller det beslut som meddelades med anledning av talan, fick laga kraft.

[S2]Om en förundersökning har lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades.

[S3]Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar hur lång tid personuppgifter i avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken längst får behandlas i den brottsbekämpande verksamheten. Övervägandena finns i avsnitt 9.16.4.

Utgångspunkten är att brottsutredningar ska kunna behandlas viss tid efter ...

[K4]7 §  Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett åtal har lagts ned eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte längre vara sökbar som misstänkt.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter som rör brottsmisstankar efter det att en förundersökning har lagts ned, ett åtal har lagts ned eller en åtalad person har frikänts genom en lagakraftvunnen dom. Övervägandena finns i avsnitt 9.16.4.

Enligt paragrafen får en person inte vara sökbar som misstänkt efter det att förundersökningen mot personen har lagts ned. Detta gäller ...

Övriga gemensamt tillgängliga uppgifter

[K4]8 §  Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga enligt 3 kap. 2 § 1 eller 3 ska gallras enligt andra och tredje styckena.

[S2]Uppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som anges i 3 kap. 2 § 1 ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter som kan antas ha samband med brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver ska dock gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande personen görs före utgången av gallringsfristen, behöver de uppgifter som finns om personen inte gallras så länge någon av uppgifterna om honom eller henne får bevaras.

[S3]Uppgifter som har behandlats med stöd av 3 kap. 2 § 3 ska gallras senast ett år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller bestämmelser som reglerar gallring av andra gemensamt tillgängliga uppgifter än uppgifter i ärenden om utredning av brott. Övervägandena finns i avsnitt 9.16.3.

Enligt första stycket ska vid gallring av här aktuella uppgifter andra och tredje styckena tillämpas. Det gäller olika gallringsfrister beroende på vilket slag av uppgifter det är fråga om.

Enligt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Skattebrottsdatalag (2017:452)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket om särskilda upplysningar behöver inte tillämpas på uppgifter som har samlats in före ikraftträdandet av denna lag.
 4. Följande bestämmelser i denna lag behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2019
  1. 3 kap. 4 § första stycket om särskilda upplysningar, när det gäller annan verksamhet än sådan som bedrivs för ändamål som anges i 2 kap. 5 § 1,
  2. 3 kap.6 och 7 §§ om sökning,
  3. 4 kap.5 och 6 §§ om behandling av personuppgifter i brottsanmälningar, avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs enligt bestämmelserna i 23 kap.rättegångsbalken, och
  4. 4 kap. 7 § om sökning.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:270, Prop. 2016/17:89, Bet. 2016/17:SkU29
Ikraftträder
2017-07-01

Ändring, SFS 2018:1696

Omfattning
upph.