Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-04-19
Ändring införd
SFS 2018:222 i lydelse enligt SFS 2019:983
Ikraft
2018-07-01
Upphäver
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Prop. 2017/18:80: Paragrafen motsvarar med språkliga ändringar 1 § den äldre lagen.

 • HFD 2020:70:Ett fristående rullstolsgarage har inte ansetts utgöra ett komplement till en fast funktion i anslutning till en bostad varför bostadsanpassningsbidrag inte har kunnat lämnas.

2 §  Kommunerna ansvarar för bidrag enligt denna lag.

Bostadsanpassningsbidrag

Bidragstagare

3 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

[S2]Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.

4 §  Ägare av ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om sökanden och ägaren är överens om det. Detta gäller under förutsättning att bostadsanpassningsbidraget har beviljats i form av kontantbidrag enligt 16 § första stycket och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.

Prop. 2017/18:80: Paragrafen saknar motsvarighet i den äldre lagen.

Åtgärder som bostadsanpassningsbidrag lämnas för

5 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

[S2]Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2019:983).

 • HFD 2020:70:Ett fristående rullstolsgarage har inte ansetts utgöra ett komplement till en fast funktion i anslutning till en bostad varför bostadsanpassningsbidrag inte har kunnat lämnas.

6 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycketsocialtjänstlagen (2001:453) och i 9 §8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

7 §  Vid tillämpningen av bestämmelserna i 5 § ska utöver sedvanliga bostadsfunktioner även beaktas behovet av

 1. åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, funktionsträning och sjukvård för sökanden, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt, och
 2. åtgärder som gör det möjligt för sökanden att utöva hobbyverksamhet, om han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden.

8 §  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:

 1. byggnadstekniska brister,
 2. eftersatt underhåll,
 3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller
 4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

[S2]Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller

 1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit utföra ändringar av,
 2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden har låtit utföra ändringar i, eller
 3. en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i.

9 §  Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

[S2]Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden.

Prop. 2017/18:80: I första stycket regleras situationen då sökanden bytt bostad och den nya bostaden är uppförd av någon annan än sökanden. Bostadsanpassningsbidrag ska i sådana fall inte lämnas för åtgärder som krävs för att

Medgivande

10 §  Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om

 1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas, och
 2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.

[S2]Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av upplåtare av tomträtt.

Bidrag till reparationer

11 §  Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om

 1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller
 2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

[S2]I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag även för besiktning och annat underhåll än reparation.

[S3]Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Bidrag lämnas inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av äldre bestämmelser i sådan bostad som avses i 6 §.

Återställningsbidrag

12 §  Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts

 1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,
 2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
 3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

13 §  Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att

 1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
 2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

[S2]Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

Prop. 2017/18:80: Första stycket motsvarar i huvudsak 12 § den äldre lagen.

14 §  Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med hyresrätt om

 1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig, och
 2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.

Övertagande av begagnad anordning

15 §  En kommun får avtala om övertagande av en anordning som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser och lämna ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande.

Bidragens storlek och utformning

16 §  Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll enligt 11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

[S2]Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

[S3]Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.

Prop. 2017/18:80: Paragrafen saknar motsvarighet i den äldre lagen.

Handläggning av bidragsärenden

Ansökan

17 §  Ansökan om bidrag prövas av den kommun där den bostad som avses med ansökan är belägen.

Beslut om bidrag

18 §  I beslut om bidrag ska det anges vilka åtgärder bidraget avser. Om bidrag lämnas i form av kontantbidrag, ska även det högsta belopp som kan utbetalas anges.

[S2]Om bidrag lämnas enligt 16 § andra eller tredje stycket, ska detta anges i beslutet.

Återkallelse av beslut

19 §  Före utbetalningen av kontantbidrag eller verkställighet av bidrag som beviljats enligt 16 § andra eller tredje stycket får den kommun som har beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

Utbetalning av kontantbidrag

20 §  Kontantbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget avser har utförts och kostnaderna har redovisats.

Återbetalning

21 §  Kommunen får besluta om återbetalning av kontantbidrag helt eller delvis

 1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp, eller
 2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl.

Tillsyn och föreskrifter

22 §  Tillsyn över tillämpningen av denna lag utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

23 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Överklagande

24 §  Kommunens beslut enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om bidrag som har kommit in till kommunen före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:210, Prop. 2017/18:80, Bet. 2017/18:CU6
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:983) om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2020-01-01