lagen.nu

Anställningsavtal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anställningsavtal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Anställningsavtal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

AD 1994 nr 109: Tvist om rätt för f.d. verkställande direktören A hos aktiebolaget B, vilken av B entledigats från befattningen som verkställande direktör, att av B erhålla avgångsvederlag enligt det...
AD 1994 nr 98: En privatanställd läkare har efter anställningens upphörande gjort anspråk på de av honom upprättade journalhandlingarna. Anställningsavtalet har ansetts innebära att journalhandlingarna tillkommer...
AD 1997 nr 75: En deltidsanställd brandman blev omplacerad i sin huvudanställning och kunde därför inte längre hålla den s.k. anspänningstiden under dagtid. Kommunen medgav då att han under beredskapstjänst dagtid...
AD 1998 nr 146: Ett bolag A som bedrev restaurangrörelse överlät samtliga materiella tillgångar i restaurangen till bolaget B. Tvist huruvida det har skett en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b §...
AD 1999 nr 3: Fråga om ett anställningsavtal ingåtts genom att en praktikant bl.a. blivit mottagen och introducerad på en arbetsplats på ett sådant sätt att det varit att jämställa med en utfästelse om...
AD 1999 nr 5: Fråga om en person blivit anställd i första hand genom uttryckligt avtal och i andra hand genom s.k. konkludent handlande från arbetsgivarens sida. Arbetsdomstolen finner inte att ett...
AD 2001 nr 61: Otillåten könsdiskriminering? Fråga om en kvinna och ett företag har träffat ett anställningsavtal och om företaget kort därefter skilt kvinnan från denna anställning på grund av att hon var gravid.
AD 2003 nr 102: Fråga om staten genom att inte längre erbjuda anställda vid Affärsverket Statens Järnvägar samt Banverket förmånen av fria tågresor brutit mot de enskilda anställningsavtalen.
AD 2003 nr 105: Fråga om anställningsavtal träffats.
AD 2004 nr 90: Fråga om en verkställande direktör har förfarit illojalt mot sin arbetsgivare och det därmed funnits skäl för att häva anställningsavtalet. Även fråga om huruvida ersättning från arbetslöshetskassa...
AD 2006 nr 20: I ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning mellan ett bolag och dess verkställande direktör fanns bl.a. en bestämmelse om att den verkställande direktören ”vid uppsägning eller avsked” från...
AD 2007 nr 1: Två utländska arbetstagare har varit säsongsanställda för att arbeta med bärplockning. Arbetsgivaren har inte varit bunden av något kollektivavtal. Arbetsdomstolen har i tvist om lönen funnit att...
AD 2010 nr 28: Vissa arbetstagare som tidigare varit anställda vid Televerket och sedermera haft olika bolag inom Teliakoncernen som arbetsgivare har enligt reglering i kollektivavtal varit berättigade att under...
AD 2011 nr 93: I tvist om lön m.m. har uppkommit bl.a. följande frågor.-a) Har kraven på lön m.m. preskriberats avseende viss tid?-b) Har ob-ersättning innefattats i den mellan arbetsgivaren och arbetstagarna...
AD 2014 nr 39: En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i såväl svenska som engelska på högstadiet....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation