lagen.nu

Enskilt åtal

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Enskilt åtal kan inte väckas av åklagare utan ska väckas av den som utsatts för brottet enligt 5 kap. 5 § brottsbalken. Enskilt åtal gäller för ärekränkningsbrotten (förtal och förolämpning). Under vissa omständigheter kan åklagare ändå väcka åtal, vilket framgår av lagtexten:

Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser
  1. förtal och grovt förtal,
  2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
  3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller
  4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 1982 s. 98: Stadgandet i 20 kap 10 § RB i dess intill d 1 jan 1982 gällande lydelse har ansetts ej kunna vare sig direkt eller analogiskt tillämpas i fråga om förtalsbrott.
NJA 1986 s. 117: HovR har med tillämpning av 53 kap 2 § och 47 kap 5 § 1 st RB ogillat enskilt åtal utan att utfärda stämning. Sedan målsäganden fullföljt talan till HD har dom meddelats utan att revisionsinlagan...
NJA 1998 s. 319: En målsägande, som väckt enskilt åtal för brott under allmänt åtal, har ansetts kunna komplettera sin ansökan om stämning med ett därefter fattat beslut att allmänt åtal inte skall äga rum.
NJA 2012 s. 940: Tryckfrihetsmål (enskilt åtal). Det har ansetts föreligga skäl att kvitta rättegångskostnaderna i ett fall där juryn har frikänt den tilltalade. Även förhållandet till oskyldighetspresumtionen i...
RH 1998:62: Sedan 18 kap. 13 § rättegångsbalken ändrats den 1 december 1997 ansågs inte längre målsägande som ensam fört ansvarstalan kunna åläggas ersätta staten kostnaderna för den tilltalades offentliga...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation