lagen.nu

Förskingring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förskingring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Förskingring finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (11)

AD 2003 nr 93: Fem frisörer har avskedats från sina anställningar. Enligt arbetsgivaren har frisörerna förskingrat betalningar som de mottagit av kunder. Frisörerna bestrider att de har tillgodogjort sig medel. De...
NJA 1985 s. 747: En åkare som har utfört transporter åt ett transportföretag har från företagets kunder mottagit lastpallar som han sedan underlåtit att redovisa till företaget. Fråga har uppkommit om han fått hand...
NJA 1992 s. 470: Fråga om påföljd för grov förskingring.
NJA 1997 s. 652: Fråga om påföljd för grov förskingring.
NJA 1997 s. 781: Fråga om påföljd för grov förskingring m m.
NJA 1998 s. 583: Fråga vilken betydelse en borgensförbindelse har för straffansvar och skadeståndsskyldighet för förskingringsbrott, när borgensåtagandet avsett också annan betalningsskyldighet än den som gällt de...
NJA 2000 s. 225: En advokat, som dömts för förskingring, har i brottmålsdomen förpliktats ersätta de förskingrade beloppen jämte ränta enligt 4 § 4 st. räntelagen. Enligt villkoren i en av Sveriges advokatsamfund...
NJA 2011 s. 524: En anställd som hade behörighet att göra betalningar för sin arbetsgivare genom uttag från dennes bankkonto har från kontot fört över medel till eget bankkonto för att finansiera spel. Förskingring?
RH 1996:42: Straffvärde och påföljd vid grov förskingring.
RH 1996:60: Tingsrätten dömde en banktjänsteman för grov förskingring till villkorlig dom. Hovrätten ändrade påföljden till fängelse.
RH 1996:76: Fråga om eget uttag i aktiebolag kan vara att anse som förskingring. Vidare fråga om möjlighet förelåg för hovrätten att, oaktat innehållet i 51 kap. 23 a § rättegångsbalken, beakta preskription till...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation