lagen.nu

Förvaltare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En företrädare för en person som saknar rättslig handlingsförmåga.

En förvaltare företräder en person som pga sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande, har mist sin egen rättsliga handlingsförmåga. Förvaltaruppdraget behöver inte gälla alla alla ekonomiska angelägenheter, utan kan inskränkas till exv ett banktillgodohavande. Rätten avgör frågor om förvaltarskap enligt FB 11:8.

Jämför: Förmyndare, God man.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Förvaltare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 1991 s. 545: Fråga om vilka krav som i visst fall bör ställas på förvaltare som avses 11 kap 7 § FB.
NJA 1992 s. 863: Frågor om förordnande av förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken (I) resp upphörande av förvaltarskap (II).
NJA 1996 s. 661: Konkursgäldenärs rätt enligt 3 kap 10 § KL att själv utföra en tvist gäller inte efter det att förvaltaren ingått förlikning med motparten.
NJA 2012 s. 715: Förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Frågor om upphörande och rätt för förvaltare att bli entledigad.
RH 2016:53: Bedömning av behovet av god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 § respektive 7 § föräldrabalken för en person med nedsatt hälsotillstånd. Även fråga om betydelsen av att personens make sedan...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation