Köpebrev

En skriftlig köpehandling som upprättas efter köpekontraktet i samband med ett fastighetsförvärv. Dess huvudsakliga funktion är att utgöra ett kvitto på fullgjord betalning.

Köpebrevet kan vara betydligt kortare än köpekontraktet och behöver endast innehålla de minimikrav som finns uppställda för en köpehandling (jfr 4 kap.1 och 2 §§jordabalken) samt en kvittens av köpeskillingen (4 kap. 5 § jordabalken). Om några bestämmelser om köpets fullbordan eller bestånd (4 kap. 3 § 1 st 1 p jordabalken) tagits in i köpekontraktet måste dock dessa upprepas i köpebrevet för att de ska gälla (4 kap. 6 § jordabalken).

Köpebrevet är den handling som brukar användas för lagfartsansökan. I och med att det är tillräckligt att köpebrevet innehåller minimikraven behöver inte parterna offentliggöra alla avtalsposter som finns angivna i köpekontraktet i sin lagfartsansökan.