Samtliga dokument

JO dnr 6908-2016

2018-11-07

Kritik mot Polismyndigheten för att kroppsvisitationer genomfördes utan att det fanns grund för det och uttalanden om polisens bemötande av en person som filmade ingripandet

JK 11111-17-2.1

2018-11-07

Klagomål mot polismyndigheten med anledning av att besökare filmats i samband med en häktningsförhandling

JK 8799-17-4.3

2018-11-07

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att en länsstyrelse dröjt alltför länge med att överlämna överklagande till överinstans

JO dnr 8152-2017

2018-11-01

Kritik mot Sundsvalls tingsrätt och två domare vid tingsrätten för handläggningen av ett brottmål

JO dnr 1837-2017

2018-11-01

Allvarlig kritik mot Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun för att två barn under viss tid vårdats i ett familjehem trots att det inte fanns rättsligt stöd för det

JO dnr 1683-2017

2018-10-31

Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för att nämnden inte inledde en utredning i samband med att en person avhystes från sin bostad

JO dnr 4642-2016

2018-10-31

Uttalanden om Kriminalvårdens begränsningar av intagnas möjligheter att röka utomhus

JK 5036-18-2.1

2018-10-29

Kritik mot Upplands Väsby kommun med anledning av en begäran om utlämnande av allmän handling

JO dnr 71-2018

2018-10-26

Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären

JO dnr 753-2017

2018-10-22

En advokatfiskal vid Kammarkollegiet har inte ansetts jävig att handlägga vattenkraftsärenden trots föreningsengagemang i en organisation med partsintressen i sådana ärenden

JO dnr 3372-2017

2018-10-15

Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun bl.a. för hanteringen av ett överklagande

JK 11423-17-2.1

2018-10-08

Klagomål med anledning av Migrationsverkets handläggning av en ansökan om svenskt medborgarskap

JO dnr 6168-2017

2018-10-05

Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun får kritik för att inte ha verkställt en domstols dom om umgänge med umgängesstöd

JO dnr 1339-2017

2018-10-05

Kritik mot Socialnämnden i Hultsfreds kommun bl.a. för att en sektionschef fattat beslut i biståndsärenden trots att det var fråga om s.k. delikatessjäv

JO dnr 6760-2017

2018-10-03

Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i samband med utredning av försäkringstillhörighet

JO dnr 1963-2018

2018-10-01

Försäkringskassan kritiseras för att i flera ärenden ha dröjt med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten

JO dnr 3507-2017

2018-09-27

Kritik mot Arbetsförmedlingen för att man utan samtycke lämnade ut sekretesskyddade uppgifter

JO dnr 1142-2017

2018-09-27

om ett familjehems lämplighet

JK 3391-18-4.3

2018-09-24

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polismyndigheten gripit fel person m.m.

JO dnr 3969-2017

2018-09-19

Kritik mot Arbetsförmedlingen för dröjsmål med att besvara Försäkringskassans förfrågan och för bristfällig dokumentation

JK 9723-17-4.3

2018-09-14

Ersättning för upphovsrättsintrång

JO dnr 6024-2017

2018-09-10

Kritik mot Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun för information till kommunens chefer om att de anställda inte har rätt att ha kontakt med media på arbetstid

JO dnr 1387-2017

2018-08-30

Kritik mot Kriminalvården för att myndigheten under en längre tid har bedrivit häktesverksamhet i bristfälliga lokaler

JK 9023-17-4.3

2018-08-27

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Åklagarmyndighetens hantering av ett ärende rörande brott i nära relation

JO dnr 4397-2017

2018-07-10

Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar

JO dnr 1126-2017

2018-06-29

Kritik mot Socialnämnden i Österåkers kommun för att nämnden inte beaktade barnperspektivet i ett ärende om bistånd till boende

JO dnr 5747-2016

2018-06-29

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för underlåtenhet att i tid utreda om en missbrukare behövde vård enligt LVM

JO dnr 1039-2017

2018-06-28

Kritik mot Socialnämnden i Halmstads kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmän handling

JO dnr 7595-2016

2018-06-28

Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök

JO dnr 7179-2016

2018-06-28

Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke

JO dnr 5340-2017

2018-06-25

Kritik mot Polismyndigheten för att ha angett fel födelsedatum i ett pass

JO dnr 1915-2017

2018-06-25

Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det

JO dnr 5343-2017

2018-06-19

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES

JO dnr 4421-2017

2018-06-19

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES

JO dnr 332-2017

2018-06-19

En man avled i samband med en polistransport till ett behandlingshem. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för bristande kontroll över mannens tillgång till mediciner

JO dnr 7803-2016

2018-06-19

Anmälan mot socialförvaltningen i Kiruna kommun

JO dnr 1366-2017

2018-06-15

) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

JO dnr 646-2017

2018-06-15

Humanistiska nämnden i Örnsköldsviks kommun får kritik för dröjsmål med att överväga om ett beslut om flyttningsförbud fortfarande behövdes

JO dnr 1029-2017

2018-06-14

Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för att ha lämnat ut uppgifter om en enskilds personliga förhållanden utan att först ha prövat om uppgifterna omfattades av sekretess

JO dnr 921-2017

2018-06-14

Kritik mot Socialnämnden i Vaggeryds kommun bl.a. för att nämnden utan någon giltig grund omprövade och ändrade ett tidigare beslut om insats enligt LSS till den enskildes nackdel

JO dnr 7618-2016

2018-06-14

Uttalanden med anledning av en ny funktion i Kriminalvårdens telefonisystem INTIK-systemet

JO dnr 3682-2016

2018-06-14

Uttalanden med anledning av Kriminalvårdens nätdetektering av intagnas samtal inom telefonisystemet INTIK

JO dnr 5969-2015

2018-06-14

Initiativärende om placering av intagna i häkte i avskildhet m.m.

JO dnr 2689-2015

2018-06-14

Initiativärende om elektronisk kommunikation för intagna inom kriminalvården

JO dnr 331-2018

2018-06-13

Allvarlig kritik mot en särskild ledamot vid Förvaltningsrätten i Karlstad som var med och avgjorde ett mål om laglighetsprövning utan att ge till känna en omständighet som kunde antas utgöra jäv mot honom

JO dnr 8001-2017

2018-06-13

Kritik mot fem domare vid fyra förvaltningsrätter för att de i sina domar inte tagit ställning till påståenden om partisk handläggning eller jäviga befattningshavare vid beslutsmyndigheten

JO dnr 2355-2016

2018-06-13

Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun kritiseras för att inte ha låtit en umgängesberättigad förälder yttra sig i en barnutredning som till stor del handlade om umgänget

JO dnr 4213-2016

2018-06-11

Allvarlig kritik mot Södertörns brandförsvarsförbund och förbundets chef för att i strid med repressalieförbudet ha beslutat att två brandmän som kritiserat förbundet inte skulle få fortsatt anställning

JO dnr 167-2018

2018-05-29

utan att det fanns förutsättningar för det

JO dnr 2533-2017

2018-05-29

Kritik mot Socialnämnden i Lekebergs kommun för brister i utformningen av ett beslut om s.k. umgängesbegränsning

JO dnr 2439-2017

2018-05-24

Kritik mot en polis som medverkade i en politisk kampanjfilm med en polisbil och klädd i polisuniform, vilket gav intryck av att han representerade Polismyndigheten

JO dnr 2243-2018

2018-05-24

Kritik mot en rådman vid Solna tingsrätt för att hon inte gick igenom ett utkast till domskäl med de två nämndemän som bestämde utgången i ett brottmål innan domen expedierades

JO dnr 2456-2017

2018-05-22

Kritik mot en polis som medverkade i en politisk kampanjfilm med en polisbil och klädd i polisuniform, vilket gav intryck av att han representerade Polismyndigheten

JK 5885-17-2.1

2018-05-15

Klagomål med anledning av migrationsverkets handläggning av två ansökningar om uppehållskort

JK 3865-17-4.3

2018-04-23

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att artikel 6 i Europakonventionen har åsidosatts i process om skattetillägg

JK 2015-17-4.3

2018-04-23

Skadestånd med anledning av att en tingsrätt röjt sekretesskyddade uppgifter

JK 1465-17-2.4

2018-04-23

Kritik mot Polismyndigheten, Polisregion Mitt, för agerandet när det stod klart att förundersökningsledningen i ett ärende återlämnats från åklagaren

JO dnr 7914-2016

2018-04-20

Anmälan med anledning av visitation av elevskåp på Stenungskolan i Stenungsunds kommun

JK 886-18-8.1

2018-04-20

Remissyttrande - För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

JK 730-18-8.1

2018-04-19

Betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

JO dnr 4915-2016

2018-04-12

Kritik mot Polismyndigheten för hur polisen hanterade avlägsnandet av en 13-åring och för bristfällig dokumentation av ingripandet

JO dnr 1200-2017

2018-04-09

Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun för att ha informerat ett företag om att en tidning hade begärt ut handlingar om företagets verksamhet

JO dnr 1087-2016

2018-03-26

Initiativ om Kriminalvårdens möjlighet till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m.

JO dnr 494-2016

2018-03-23

Kritik mot individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun för att ha tagit kontakt med en förälder per sms inför ett s.k. snabbyttrande till domstol

JO dnr 7923-2017

2018-03-22

Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för bristande kontroll av domstolens behörighet och mot en domare vid förvaltningsrätten för att hon utan stöd i lagen beslutade att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt

JK 3573-16-40

2018-03-21

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett ärende om bevissäkring i en bostad

JO dnr 2436-2017

2018-03-20

Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

JO dnr 7627-2016

2018-03-20

Kritik mot rektorn vid Nordhemsskolan i Göteborg

JK 6848-16-40

2018-03-19

Kritik mot Polismyndigheten och en tingsrätt för hanteringen av ett beslag

JO dnr 5606-2017

2018-03-16

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att i flera ärenden ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

JO dnr 7993-2016

2018-03-16

Försäkringskassan kritiseras bl.a. för att inte ha informerat de försäkrade om möjligheten att skriva på finska samt för att inte ha anlitat tolk i tillräcklig omfattning

JO dnr 1692-2016

2018-03-16

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hällby, om kameraövervakning av intagna

JK 2829-15-40

2018-03-16

Anspråk mot staten med hänvisning till uttag av mervärdesskatt för posttjänster i strid med EU-rätten

JO dnr 3905-2017

2018-03-13

Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar

JO dnr 4450-2016

2018-03-13

Kritik mot Inspektionen för vård och omsorg för handläggningen av ett ärende

JO dnr 2411-2017

2018-03-09

Kritik mot Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun för bristfällig hantering av en s.k. barnutredning

JO dnr 2089-2016

2018-02-27

2 kap. 6 § regeringsformen

JO dnr 3999-2016

2018-02-21

Kritik mot en verksamhetschef vid Skånes universitetssjukhus för hanteringen av en fråga om besöksinskränkningar för en anhörig till en patient som vårdades enligt hälso- och sjukvårdslagen

JO dnr 3572-2016

2018-02-21

Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att ha lämnat ut bilder ur en förundersökning på en misstänkt person för publicering när det inte funnits förutsättningar för det

JO dnr 2446-2016

2018-02-09

Socialnämnden i Linköpings kommun får kritik för att nämnden hämtade in utdrag ur misstanke- och belastningsregistret i en barnutredning som inte gällde ett ärende om åtgärder enligt LVU

JO dnr 3631-2017

2018-02-07

Kritik mot Sala Silvergruva AB för att allmänna handlingar inte har registrerats eller på annat sätt hållits ordnade

JO dnr 7054-2016

2018-01-31

Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för bristande dokumentation

JO dnr 5864-2016

2018-01-26

Kritik mot Polismyndigheten för behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning

JO dnr 7403-2016

2018-01-22

Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende

JO dnr 7021-2016

2018-01-19

Försäkringskassan kritiseras för bl.a. långsam handläggning och bristande service i ett ärende om sjukpenning

JO dnr 2015-2016

2018-01-07

Kritik mot Polismyndigheten för att ca 500 manliga resenärer på en passagerarfärja hölls kvar utan att det fanns något stöd i lag för det

JO dnr 7330-2016

2017-12-27

Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att en person togs med till förhör och hölls kvar för förhör trots att det inte fanns förutsättningar för det

JO dnr 7984-2016

2017-12-21

om att inte röja den unges vistelseort och om umgängesbegränsning

JO dnr 4183-2016

2017-12-21

Allvarlig kritik mot en universitetslektor vid Stockholms universitet för hennes agerande i samband med en ansökan om forskningsmedel m.m.

JO dnr 1556-2017

2017-12-20

Socialnämnden i Mönsterås kommun får kritik för placeringen av en ensamkommande gift flicka och för brister i uppföljningen av vården av flickan

JO dnr 7488-2016

2017-12-19

Uttalanden om intagnas vistelse i ensamhet på Kriminalvårdens säkerhetsavdelningar

JO dnr 305-2016

2017-12-13

Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för handläggningen av ett ärende rörande ett barn som hade frihetsberövats i ett brottmål

JO dnr 263-2017

2017-11-28

om vård av en ungdom vid en låsbar enhet

JO dnr 3577-2016

2017-11-24

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Kumla kommun för handläggningen av ett ärende om en man med missbruksproblem

JO dnr 1210-2016

2017-11-23

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten och en polisman för att en person togs i förvar och ett avlägsnandebeslut verkställdes trots att Polismyndigheten inte var behörig. Även kritik mot Migrationsverket för att personen placerades i häkte

JO dnr 6466-2015

2017-11-23

Kritik mot barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun för att e-postmeddelanden med känsliga personuppgifter skickats utan att särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits och för dröjsmål med att besvara frågor

JK 7375-16-40

2017-11-22

Skadeståndsanspråk med anledning av felaktig uppgift om skattereduktion

JO dnr 7470-2016

2017-11-21

Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster

JO dnr 7313-2016

2017-11-20

Kritik mot en skolsköterska vid Karolinerskolan i Melleruds kommun bl.a. för att hon genomfört en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare

JO dnr 3283-2016

2017-11-20

Kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun, för att ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett passärende

JO dnr 1089-2016

2017-11-17

Initiativ angående situationen för intagna i anstalt med medföljande barn samt för gravida intagna i anstalt

JO dnr 7750-2016

2017-11-15

Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i myndighetens medelshantering

JK 7338-16-22

2017-11-13

Initiativärende - rättelser av personuppgifter i domstolarnas ärendehanteringssystem "Vera"

JK 6740-16-22

2017-11-13

Initiativärende angående Polismyndighetens rutiner vid omedelbart förverkande

JO dnr 2623-2017

2017-11-09

Kritik mot Socialnämnden i Ekerö kommun för att en orosanmälan har lästs upp i dess helhet för ett barn

JO dnr 3522-2016

2017-11-09

Kritik mot Socialnämnden i Örkelljunga kommun för att den inte har kommunicerat med ett ombud

JO dnr 2998-2016

2017-11-07

Kritik mot Migrationsverket för att ha angett fel födelsedatum på uppehållstillståndskort

JO dnr 7314-2016

2017-10-26

Försäkringskassan kritiseras för att det av informationen på ”Mina sidor” inte framgick att ett beslut som myndigheten hade fattat var provisoriskt och endast gällde under den tid som ansökan om sjukpenning utreddes

JO dnr 2606-2016

2017-10-26

113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken

JK 6919-16-40

2017-10-26

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till polisens beslut att hämta en person till ett förhör och omhänderta hans telefon

JK 6722-16-40

2017-10-26

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Livsmedelsverkets beslut i samband med slakt

JO dnr 5014-2016

2017-10-11

13 § polislagen

ARN 2016-13646

2017-10-09

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. Fråga om ersättningsresa med buss kan anses utgöra ?likvärdigt transportmedel?.

ARN 2016-13303

2017-10-09

Fråga om ersättning enligt artikel 19 i Montrealkonventionen för förstörd semester (NJA 2016 s. 900).

ARN 2016-13013

2017-10-09

Kompensation enligt artiklarna 5 och 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När parterna är oense om ifall det har lämnats ett erbjudande om en ombokning som omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 c) eller inte, är det flygbolaget som har bevisbördan för att ett sådant erbjudande har lämnats.

ARN 2016-07797

2017-10-09

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Det är flygpassageraren som har bevisbördan för förseningens längd. Det är dock tillräckligt att passageraren gör sannolikt att förseningen uppgår till den längd som påstås för att beviskravet ska anses uppfyllt.

JK 7013-16-22

2017-10-06

Kritik mot en kommun för hanteringen av allmänna handlingar

JK 5753-16-42

2017-10-06

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Norrköpings tingsrätts hantering av kungörelser i två ärenden om anordnande av förvaltarskap

JK 2987-15-40

2017-10-06

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Bergsstatens hantering av ställd säkerhet enligt minerallagen m.m.

JO dnr 6579-2016

2017-10-04

Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för att inte löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och för handläggningen av en begäran att ta del av e-postloggar