Samtliga dokument

JO dnr 461-2021

2022-05-30

Frågan om totalförsvarspliktiga i strid med regeringsformen har tvingats att ge till känna sin åskådning i politiskt hänseende m.m.

JO dnr 77-2021

2022-05-24

Kriminalvården, anstalten Saltvik, har inte delat på intagna placerade i samma cell trots att en av dem bekräftats smittad av covid-19

JO dnr 4268-2020

2022-05-24

Anmälningar mot häktet Sollentuna och anstalten Storboda för avskildhetsplaceringar på grund av smittspridning av covid-19. Även frågor om Kriminalvårdens övriga åtgärder och intagnas möjlighet att ta eget ansvar

JO dnr 6649-2020

2022-05-23

2 kap. 6 § regeringsformen

JO dnr 1862-2020

2022-05-20

vid yttrande till JO

JO dnr 974-2021

2022-05-19

Pensionsmyndigheten kritiseras för bristande tillgänglighet och service

JO dnr 568-2021

2022-05-19

Pensionsmyndigheten kritiseras för bristande tillgänglighet och service

JO dnr 6485-2020

2022-05-19

Uttalanden om tre a-kassors tillgänglighet och service under coronapandemin

JO dnr 6365-2020

2022-05-19

Pensionsmyndigheten kritiseras bl.a. för långsam handläggning av ett ärende om bostadstillägg

JO dnr 5920-2020

2022-05-19

Pensionsmyndigheten kritiseras bl.a. för långsam handläggning av ett ärende om bostadstillägg

JO dnr 4204-2021

2022-05-18

utan att det fanns grund för åtgärden

JO dnr 5006-2021

2022-05-16

Kritik mot en åklagare och åklagarkammarens ledning för att en förundersökning inte bedrevs tillräckligt skyndsamt

JO dnr 729-2021

2022-05-12

Socialnämnden i Höganäs kommun får allvarlig kritik för att den inte verkställt en tingsrätts interimistiska beslut om umgängesstöd

JO dnr 3869-2019

2022-05-11

Pensionsmyndigheten kritiseras för att en underrättelse om ett återkravsbeslut inte innehöll uppgift om beslutsfattarens namn

JO dnr 9432-2020

2022-05-11

Fråga om det har funnits rättsligt stöd för ett regemente att isolera värnpliktiga med hänsyn till risk för smittspridning av covid-19

JO dnr 7494-2020

2022-05-10

Pensionsmyndigheten kritiseras för brister vid ett partsbesked om felaktigt utbetald ersättning

JO dnr 5600-2020

2022-05-10

Allvarlig kritik mot Lantmäteriet för bristfällig handläggning av ett anställningsärende som återförvisats från Statens överklagandenämnd

JO dnr 3511-2021

2022-05-05

Sveriges ambassad i Teheran kritiseras för att ha kontrollerat kroppstemperaturen på personer som skulle besöka ambassaden

JO dnr 1787-2020

2022-05-04

Kritik mot Kommunstyrelsen i Arvika kommun för hanteringen av ett utkast till rapport och användningen av privata e-postadresser i tjänsten

JO dnr 318-2021

2022-05-03

1 kap. 9 § regeringsformen

JO dnr 8758-2019

2022-05-03

Uttalanden om den s.k. Linköpingsmodellen som används vid Polismyndigheten när en ung person misstänks ha använt narkotika

JO dnr 2797-2020

2022-05-02

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får kritik för brister i sin tillsyn av LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö kommun

JO dnr 5371-2021

2022-04-29

Kritik mot Sveriges lantbruksuniversitet för att med hänvisning till covid-19-pandemin ha nekat en person att ta del av allmänna handlingar på stället

JO dnr 3513-2021

2022-04-29

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för att en anställd som upprättade en redogörelse om misstänkt misskötsamhet därefter medverkade som förhörsvittne och tolk i ärendet om varning m.m.

JO dnr 4496-2020

2022-04-29

Uttalanden om Kriminalvårdens behandling av en intagen i behov av psykiatrisk vård m.m.

JO dnr 5984-2021

2022-04-28

Anmälan om Region Uppsalas vaccination av minderåriga mot covid-19 utan vårdnadshavares samtycke

JO dnr 665-2020

2022-04-28

En person har anhållits efter ett utpekande som visade sig vara felaktigt

JO dnr 1370-2020

2022-04-21

Initiativärenden med anledning av att en person var förvarstagen utan laglig grund

JO dnr 4391-2021

2022-04-20

Allvarlig kritik mot Riksarkivet för att inte ha följt en kammarrätts avgöranden i återförvisade ärenden om handlingsutlämnande

JO dnr 338-2021

2022-04-20

Arbetsförmedlingen kritiseras för att utan rättsligt stöd ha fattat beslut om tillfälligt stopp av sanktioner och underrättelser m.m.

JO dnr 6003-2021

2022-04-08

Kritik mot E-hälsomyndigheten för att inte ha fullgjort sina skyldigheter vid utfärdande av s.k. vaccinationsbevis

JO dnr 2632-2021

2022-04-08

Kritik mot Kriminalvården, häktet Bomhus, för att intagna har kamerabevakats vid kroppsbesiktning

JO dnr 759-2022

2022-04-06

Inspektion av Arbetsförmedlingen, enheten för omprövning i Östersund, den 23 24 februari 2022

JO dnr 391-2020

2022-04-04

Kritik mot Länsstyrelsen i Stockholms län för att ha dröjt med att fatta beslut i en fråga om godkännande för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag

JO dnr 3567-2020

2022-03-28

Kritik mot Sveriges lantbruksuniversitet för att ha överträtt repressalieförbudet i förhållande till en student som skrivit debattartiklar

JO dnr 998-2021

2022-03-25

Kritik mot Skatteverket för långsam handläggning av ärenden om folkbokföring efter inflyttning till Sverige

JO dnr 2788-2021

2022-03-15

Anmälan mot Kriminalvården angående möjligheten för en frihetsberövad att i samband med en häktningsförhandling få tala i enrum med sin offentlige försvarare

JO dnr 730-2020

2022-03-11

Kritik mot Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun för bristfälliga beslut om förbud för en person att besöka en skola

JO dnr 933-2020

2022-03-03

Polisen har kroppsvisiterat och hållit kvar två personer vid en gränskontroll utan stöd i lag

JO dnr 637-2020

2022-03-03

Vid en samverkansinsats mellan Polismyndigheten och Tullverket har tvångsåtgärder vidtagits utan rättslig grund

JO dnr 2763-2021

2022-02-24

Kritik mot en chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt för att inte ha hållit sammanträde i ett ärende om kontaktförbud

JO dnr 1767-2021

2022-02-24

En tingsrätt har inte fattat beslut om restriktioner vid en huvudförhandlings avslutande. Även frågor om Kriminalvårdens ansvar

JO dnr 1685-2020

2022-02-24

Kritik mot Gotlands tingsrätt för att inte ha uppmärksammat en fråga om åtalspreskription

JO dnr 3812-2020

2022-02-15

Unionens arbetslöshetskassa kan inte undgå kritik för hanteringen av en begäran om omprövning av ett beslut om arbetslöshetsersättning

JO dnr 413-2020

2022-02-15

Kritik mot Utbildningsnämnden i Vilhelmina kommun för en gymnasieskolas genomförande av urinprovtagning med anledning av misstanke om drogmissbruk

JO dnr 8063-2019

2022-02-15

I syfte att förhindra en inspelning vid ett förhör har en polis omhändertagit förhörspersonens mobiltelefon och sökt igenom hans jacka utan att det fanns lagstöd för åtgärderna

JO dnr 6881-2020

2022-02-14

Initiativärende om Tullverkets åtgärder vid en tullkontroll

JO dnr 1965-2021

2022-02-11

Kritik mot Folkhälsomyndigheten för hanteringen av framställningar om att lämna ut handlingar under covid-19-pandemin

JO dnr 4570-2019

2022-02-08

Initiativärende om bl.a. hur underrättelseinformation hanterats i en brottsutredning

JO dnr 9340-2020

2022-02-07

Kritik mot Bolagsverket för vägran att ta emot kontant betalning vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar

JO dnr 7654-2020

2022-01-27

Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att en intagen har vistats i häkte under två månader i väntan på plats i anstalt

JO dnr 8583-2019

2022-01-27

ska anses verkställt

JO dnr 6365-2019

2022-01-25

krav på avskildhet

JO dnr 6580-2019

2022-01-21

Kritik mot en rådman för kontakter med en av parterna i ett avslutat domstolsärende

JO dnr 2856-2020

2022-01-14

kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott

JO dnr 3236-2021

2022-01-13

Viss kritik mot Region Halland för att ha tagit bort möjligheten till digital bokning av vaccination mot covid-19 för personer bosatta utanför regionen

JO dnr 1748-2020

2021-12-22

Initiativärende om Polismyndighetens förmansprövningar vid omhändertagande för berusning

JO dnr 9564-2020

2021-12-21

Arbetsförmedlingen kritiseras för långsam handläggning av ett ärende om omprövning

JO dnr 2939-2021

2021-12-20

Anmälan mot Eksjö tingsrätt med påstående om åtgärd i strid med efterforskandeförbudet vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

JO dnr 8337-2020

2021-12-20

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att ha tillämpat en ordning som har inneburit att intagna rapporterats för arbetsvägran trots att de inte anvisats sysselsättning

JO dnr 8824-2019

2021-12-20

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att ha beslutat om verkställighetsförvar och verkställt ett beslut om utvisning trots att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla samt mot Migrationsverket för verkställighet av förvarsbeslutet. Även kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, för bristande utredning vid prövningen av det överklagade förvarsbeslutet

JO dnr 9136-2021

2021-12-16

Anmälningar till JO om vaccinationsbevis (s.k. vaccinpass)

JO dnr 6576-2019

2021-12-16

En polis har utan rättslig grund gått in i en bostad, väntat på den misstänkte där och därefter använt oförsvarligt våld genom att släppa sin tjänstehund när den misstänkte försökte fly

JO dnr 9339-2020

2021-12-15

Kritik mot Kriminalvården för hanteringen av ett önskemål från en intagen i anstalt att ta del av digitalt material inför en resningsansökan

JO dnr 4310-2019

2021-12-15

Högskolan i Dalarna kritiseras för bristfällig beslutsunderrättelse, för underlåtelse att överlämna handlingarna i ärendet när ett överklagande lämnades till förvaltningsrätten och för bristande samverkan med förvaltningsrätten

JO dnr 4401-2020

2021-12-13

Polismyndigheten har lämnat biträde till Skatteverket vid ett kontrollbesök enligt skatteförfarandelagen utan att det funnits stöd i författning för det

JO dnr 6744-2020

2021-12-10

i medborgarskapsärenden

JO dnr 5211-2020

2021-12-10

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för bl.a. att en intagen inte har getts tillfälle att yttra sig inför ett beslut om placering i avskildhet

JO dnr 1505-2020

2021-12-10

Försäkringskassan får allvarlig kritik för bl.a. utformningen av ett interimistiskt beslut om att hålla inne en sedan tidigare beslutad ersättning och för att den enskilde inte underrättades om beslutet

JO dnr 513-2020

2021-12-10

Försäkringskassan kritiseras för att myndigheten i ett ärende om sjukpenning bl.a. inte informerade den enskilde om att de beslut som fattades i ärendet var interimistiska

JO dnr 2606-2020

2021-12-09

Polisen har genomfört en kroppsvisitation i strid med hänsynsprincipen

JO dnr 3673-2020

2021-12-08

utan att dessförinnan ha klarlagt en mans behov av vård

JO dnr 138-2020

2021-11-24

Individ- och arbetsmarknadsnämnden i Sundsvalls kommun och Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka får kritik för bristfällig handläggning när en flicka skulle placeras vid det hemmet

JO dnr 9679-2020

2021-11-19

Allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten. Även kritik mot myndigheten för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete

JO dnr 1514-2020

2021-11-19

6 kap. 6 § första stycket SoL

JO dnr 6300-2018

2021-11-18

Kriminalvårdens behandling av en intagen som matvägrat

JO dnr 3349-2021

2021-11-17

Kritik mot Region Kalmar län för att patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 debiterats en avgift för uteblivet besök

JO dnr 1598-2020

2021-11-17

43 § LVU

JO dnr 8254-2020

2021-11-16

Uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats

JO dnr 723-2019

2021-11-04

Kritik mot Tekniska nämnden i Malmö stad för brister vid handläggningen av ett ärende om flyttning och skrotning av ett fordonsvrak

JO dnr 6155-2020

2021-10-29

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, för bl.a. felaktig tillämpning av fängelselagens regler om placering i avskildhet och att flera intagna inte fått vistas utomhus

JO dnr 1974-2020

2021-10-29

Försäkringskassan får kritik för att ha begärt in uppgifter i en utredning om bostadsbidrag och underhållsstöd utan att ha haft stöd för det

JO dnr 4734-2019

2021-10-29

Försäkringskassan kritiseras för att inte ha underrättat en förälder om åtgärden att reducera antalet föräldrapenningdagar efter barnets fyraårsdag när reduceringen berott på att dagar återförts efter ett återkrav mot den andra föräldern

JO dnr 9586-2020

2021-10-19

skulle tillämpas när en kommunanställd i och för sin tjänsteutövning begärde ut allmänna handlingar från en annan myndighet

JO dnr 1188-2020

2021-10-18

Kritik mot Socialnämnden Nordost i Göteborgs kommun för att två handläggare inom ramen för en s.k. barnutredning genomförde ett oanmält hembesök, trots att det inte fanns skäl för det

JO dnr 5904-2019

2021-10-15

Kritik mot Länsstyrelsen i Östergötlands län för handläggningen av en jävsinvändning mot en bitillsynsman. Även uttalanden om bitillsynsmannens rättsliga ställning

JO dnr 3026-2019

2021-10-14

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun får kritik bl.a. för hur ankomstdagen för handlingar som lämnats in till nämnden via en brevlåda på kommunens servicecenter bestämts

JO dnr 6952-2020

2021-10-05

Kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för hanteringen av en försändelse från en advokat. Även klagomål mot en åklagare vid Göteborgs åklagarkammare

JO dnr 4794-2020

2021-09-29

. Även uttalanden om när ett sådant förhör ska hållas

JO dnr 455-2020

2021-09-29

Försäkringskassan kritiseras för bristande service och bristande beslutsmotivering i såväl ett kommuniceringsbrev som i det efterföljande beslutet

JO dnr 5429-2019

2021-09-28

Försäkringskassan kritiseras för utformningen av fem beslut om utbetalning av assistansersättning. Myndigheten får även kritik för att inte ha uppfyllt sin serviceskyldighet

JO dnr 842-2020

2021-09-24

Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö för överlämnande av patientuppgifter som omfattas av sekretess till Kriminalvården

JO dnr 2585-2020

2021-09-23

En granskning av Kriminalvårdens beslut om en ny hantering av externa medel till intagna i häkte och anstalt samt något om konsekvenserna av beslutet

JO dnr 2230-2019

2021-09-21

Allvarlig kritik mot Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om omplacering av en tolvårig pojke

JO dnr 2782-2018

2021-09-21

Uttalanden i vissa frågor om tvångsanvändning vid psykiatrisk heldygnsvård av underåriga patienter

JO dnr 1254-2020

2021-09-15

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att inte ha skickat beslut till den enskildes ombud i fyra omprövningsärenden; även fråga om bristande dokumentation

JO dnr 7165-2020

2021-09-09

Kritik mot Tillväxtverket för långsam handläggning och bristande service i ärenden om stöd vid korttidsarbete. Även uttalanden om borttagna inlägg på myndighetens Facebooksida

JO dnr 6681-2020

2021-08-31

Förnyad kritik mot Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av två mål om sjukpenning och ett mål om skyddsjakt. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

JO dnr 8994-2019

2021-08-31

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att under utredningen av ett ärende om sjukpenning ha begärt in uppgifter från en bank utan att ha haft stöd för det

JO dnr 2648-2019

2021-07-02

m.m.

JO dnr 2876-2020

2021-07-01

Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Uppsala län för långsam handläggning av ärenden om jordbruksstöd och mot Statens jordbruksverk för brister i it-systemen m.m.

JO dnr 4132-2020

2021-07-01

Det saknas rättsligt stöd för att besluta om ett generellt besöksförbud inom den frivilliga hälso- och sjukvården

JO dnr 3566-2020

2021-06-30

Granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden i fråga om personlig skyddsutrustning vid hanteringen av brukare med möjlig covid-19 efter ett s.k. skyddsstopp på ett vård- och omsorgsboende

JO dnr 1914-2020

2021-06-30

Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Hall, om placering av intagna i avskildhet under kollektiv arbetsnedläggning m.m.

JO dnr 1754-2020

2021-06-30

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för placering av intagna i avskildhet under flera dygn med anledning av kollektiv arbetsnedläggning

JO dnr 4687-2019

2021-06-30

Kritik mot Länsstyrelsen i Norrbottens län för långsam handläggning av ett ärende om EU-stöd

JO dnr 2965-2019

2021-06-23

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Mariestads kommun för att ha placerat en flicka hos hennes morföräldrar och sedan överlåtit ansvaret för henne på dem, trots att det stått klart för nämnden att flickan hade ett vårdbehov och att morföräldrarna inte kunde ha henne placerad hos sig

JO dnr 6673-2020

2021-06-22

JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen

JO dnr 9136-2019

2021-06-22

Fråga om Allmänna reklamationsnämndens behörighet att pröva tvist rörande advokatverksamhet

JO dnr 5255-2019

2021-06-22

Fråga om Allmänna reklamationsnämndens behörighet att pröva ett ärende om tandreglering. Även kritik för utformningen av ett samtycke till utlämnande av uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess