Dir. 2006:136

Omreglering av apoteksmarknaden

Kommittédirektiv

Omreglering av apoteksmarknaden

Dir.

2006:136

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

1

Sammanfattning av uppdraget

I syfte att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för

konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig

läkemedelsanvändning skall apoteksmarknaden omregleras. En

särskild utredare skall i ett första steg lämna förslag som möj-

liggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detalj-

handel med receptbelagda och receptfria läkemedel. En grund-

förutsättning för att denna handel skall få bedrivas är att till-

stånd beviljas. Ett villkor för att tillstånd skall beviljas är att den

som bedriver verksamheten har tillgång till farmacevtisk kom-

petens. Uppdraget skall i denna del redovisas senast den 31

december 2007.

I ett andra steg skall utredaren lämna förslag som möjliggör

försäljning av ett begränsat sortiment receptfria läkemedel på

andra platser än på apotek. Farmacevtisk kompetens hos ägare,

driftansvarig eller personal på försäljningsställena skall inte

vara nödvändig för denna handel. Uppdraget skall slutredovisas

senast den 1 april 2008.

Det är av vikt att utredarens förslag medverkar till sänkta

konsumentpriser på läkemedel utan att det leder till ökade ut-

gifter för det allmänna. Om utredaren bedömer att prissätt-

ningsmodellen av läkemedel bör förändras redan före om-

regleringen av apoteksmarknaden är utredaren fri att när som

helst före redovisningen av det första delbetänkandet komma in

med ett sådant förslag.

Utredaren skall också lämna förslag som möjliggör för andra

än Apoteket AB att distribuera godkända läkemedel och pröv-

2

ningsläkemedel till slutenvården. Utredaren skall också lämna

förslag på hur andra än Apoteket AB skall få driva sjukhus-

apotek. Även beträffande dessa områden kan utredaren när som

helst inkomma med förslag.

Utredaren skall utgå ifrån ett patient- och konsument-

perspektiv i sitt arbete. Ytterligare en förutsättning är att den

höga kompetens, säkerhet och kvalitet som i dag utmärker

handeln med läkemedel bibehålls.

Det är av vikt att tillgängligheten till detaljhandel med läke-

medel i bl.a. glesbygd tryggas. Det är också av stor betydelse att

handeln även fortsättningsvis bedrivs på ett sådant sätt att män-

niskor, djur, egendom eller miljö inte skadas och att läkemed-

lens kvalitet bibehålls. Läkemedelsförsörjningen skall bedrivas

rationellt och främja en säker och ändamålsenlig läkemedels-

användning. Utredaren skall också beakta att förslag som berör

enskilda företag utformas så att företagens administrativa börda

blir så liten som möjlig.

Utredaren skall dessutom bedöma vilka konsekvenser en

omreglering av apoteksmarknaden får när det gäller kompetens-

försörjningen av apotekare och receptarier.

I utredarens uppdrag ingår vidare att analysera och lämna

förslag inom bl.a. följande områden.

– Hur delar av Apoteket AB:s verksamhet, såsom

vaccinationsförsörjning, drift av Giftinformationscentralen,

tillhandahållande av licens- och extemporeläkemedel och

dosdispensering skall organiseras och finansieras.

– Hur en översyn av prissättningen på läkemedel kan bidra

till sänkta konsumentpriser på läkemedel samt vilka effekter

detta kan få på förmånssystemet.

– Hur distanshandeln med läkemedel skall vara utformad.

– Om en åldersgräns för inköp av receptfria läkemedel i

detaljhandeln bör införas.

– Hur kasserade läkemedel bör tas om hand.

Utredaren skall analysera och beskriva vilka ekonomiska

konsekvenser omregleringen får för Apoteket AB.

Utredaren skall lämna förslag till författningsändringar som

krävs.

3

2 Bakgrund

Läkemedel utgör en viktig del av hälso- och sjukvården efter-

som en stor del av de behandlingar som erbjuds patienter består

av olika läkemedelsterapier. Kvaliteten hos och tillgängligheten

till parti- och detaljhandeln med läkemedel har följaktligen stor

betydelse för såväl enskilda personer som andra aktörer inom

hälso- och sjukvården. Handeln med läkemedel präglas i dag av

hög kompetens, säkerhet och kvalitet. Vid en omreglering av

apoteksmarknaden är det av stor vikt att den höga nivån bibe-

hålls i dessa avseenden.

Detaljhandeln med läkemedel kan dock förbättras, framför-

allt ifråga om tillgängligheten för konsumenterna. I dag finns

cirka 900 öppenvårdsapotek i Sverige. Med en folkmängd om

cirka nio miljoner människor innebär det att varje öppenvårds-

apotek har att ombesörja läkemedelsförsörjningen för i genom-

snitt cirka 10 000 personer. Antalet invånare per apotek varierar

i Europa. Jämfört med flera EU-länder har Sverige förhållande-

vis många invånare per apotek. Befolkningsunderlaget i Sverige

är så pass stort att det finns utrymme för fler apotek.

En ökad konkurrens på apoteksmarknaden kan leda till för-

bättrade öppettider, fler öppenvårdsapotek, lägre läkemedels-

priser och ökad service. Erfarenheten från andra länder som för-

ändrat lagstiftningen på detta område är positiv. I Norge har

antalet apotek ökat med 30 procent sedan omregleringen av

apoteksmarknaden. I Danmark har priserna på receptfria läke-

medel sjunkit med fem till tio procent efter omregleringen.

Regelverket för handel med läkemedel är emellertid mycket

komplext och mångfacetterat. Många delar av apoteksmarkna-

den måste ses över noga innan den kan förändras.

Regeringen beslutade den 3 april 2003 att tillkalla en sär-

skild utredare med uppdrag att utarbeta förslag till en särskild

författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso-

och sjukvården (dir. 2003:42). Utredningen antog inledningsvis

namnet Kvalitetsregisterutredningen (S 2003:03). Namnet änd-

rades till Patientdatautredningen efter det att regeringen den 23

juni 2004 beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen (dir.

2004:95). Enligt tilläggsdirektivet skall utredaren bl.a. göra en

4

generell översyn av lagen (1996:1156) om receptregister. Vida-

re skall utredaren redovisa hur landstingens möjligheter till upp-

följning, utvärdering och kvalitetssäkring kan tillgodoses utifrån

utredningens förslag om behandling av personuppgifter.

Patientdatautredningen skall lämna sitt slutbetänkande senast

den 30 juni 2007. De förslag som utredningen kan komma att

lämna i dessa delar kan få betydelse för detaljhandeln med

läkemedel och skall därför beaktas av utredaren.

3

Författningsreglering på läkemedelsområdet

Läkemedelslagen (1992:859) innehåller bl.a. bestämmelser om

läkemedels kvalitet och ändamålsenlighet och om försäljning av

läkemedel. Lagen definierar vad ett läkemedel är och vad som

menas med t.ex. prövningsläkemedel och generiska läkemedel.

Syftet med lagen är att värna om den enskilda konsumentens

intressen och säkerställa att läkemedlen är säkra, effektiva och

av god kvalitet. Läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande

djur måste uppfylla högt ställda krav för att undanröja risker till

följd av restsubstanser i livsmedel från behandlade djur. Krav

ställs även på hantering av läkemedel. Enligt läkemedelslagen

skall den som yrkesmässigt hanterar läkemedel bland annat

vidta de åtgärder och i övrigt iaktta sådan försiktighet som be-

hövs för att hindra att läkemedlen skadar människor, djur,

egendom eller miljö.

Läkemedelslagen innehåller också bestämmelser om bl.a.

försäljning av läkemedel, import av läkemedel, förordnande och

utlämnande av läkemedel samt krav på skriftlig information om

läkemedel till konsumenter.

Läkemedelsverket beslutar om ett läkemedel skall vara

receptbelagt eller receptfritt. Receptförskrivna läkemedel av-

sedda för människor är i stor utsträckning subventionerade av

staten, till skillnad från receptfria läkemedel till människor, som

sällan faller inom ramen för förmånssystemet. Inte heller läke-

medel till djur omfattas av läkemedelssubventionerna.

Lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. inne-

håller bestämmelser om handel med läkemedel och om läke-

medelsförsörjning. Staten eller den juridiska person i vilken

5

staten äger ett bestämmande inflytande har enligt denna lag en-

samrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel gentemot kon-

sumenterna. Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor

sådan handel får bedrivas. Regeringen har träffat avtal med

Apoteket AB om att bolaget med ensamrätt skall bedriva sådan

handel. Vissa läkemedel som t.ex. godkända naturläkemedel

och vissa utvärtes läkemedel ligger emellertid utanför ensam-

rätten och får säljas i bl.a. hälsokostbutiker. Avtalet mellan

staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet är tillkänna-

givet i Svensk författningssamling (SFS 2006:33).

Lagen om handel m.m. innehåller vidare bestämmelser om

partihandel, dvs. annan försäljning än detaljhandel. Partihandel

med läkemedel får bedrivas endast av den som fått Läke-

medelsverkets tillstånd.

Staten och den juridiska person som staten givit i uppdrag att

bedriva detaljhandel med läkemedel har vidare ett ansvar för

läkemedelsförsörjningen till allmänheten och till hälso- och

sjukvården för människor och djur. Läkemedelsförsörjningen

skall bedrivas rationellt och på sådant sätt att behovet av säkra

och effektiva läkemedel tryggas.

Av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. framgår

att Läkemedelsförmånsnämnden fastställer försäljningspriset

för läkemedel och förbrukningsvaror samt beslutar om dessa

produkter skall ingå i läkemedelsförmånerna och därmed sub-

ventioneras av samhället. Läkemedel som ingår i läkemedels-

förmånerna får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Enligt avtalet mellan staten och Apoteket AB om bolagets verk-

samhet framgår att Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om

den handelsmarginal som bolaget har rätt att ta ut för varor som

ingår i läkemedelsförmånerna. I Apoteket AB:s försäljningspris

ingår bolagets handelsmarginal.

Den 1 juli 2005 infördes i lagen (1996:1156) om recept-

register en möjlighet för Apoteket AB att elektroniskt lagra

recept för flera uttag av läkemedel inom förmånssystemet under

hela receptets giltighetstid. Lösningen innebär att kunden vid ett

senare uttag på ett recept kan vända sig till vilket apotek som

helst, utan att ha med sig receptet i pappersform.

6

Sedan den 1 juli 2005 för Apoteket AB, med stöd av lagen

(2005:258) om läkemedelsförteckning, ett särskilt register över

köp av förskrivna läkemedel. Läkemedelsförteckningen får an-

vändas för att bl.a. åstadkomma en säker framtida förskrivning

av läkemedel för den registrerade och underlätta dennes läke-

medelsanvändning. Tillgång till uppgifterna i läkemedelsför-

teckningen får ges till förskrivare av läkemedel och till farma-

cevt på apotek endast om den registrerade uttryckligt samtycker

till detta.

4

Allmänna utgångspunkter

Enligt Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1997:10)

definieras apotek som enhet för detaljhandel med läkemedel

med farmacevtisk bemanning under öppethållandet. Denna de-

finition överensstämmer med vad som avses med apotek i detta

kommittédirektiv.

Utredaren skall som ett första steg lämna förslag som möj-

liggör för andra aktörer än Apoteket AB att öppna apotek och

bedriva detaljhandel med receptfria och receptbelagda läke-

medel. En förutsättning för att få bedriva sådan detaljhandel

skall vara att aktören har fått tillstånd från behörig myndighet.

Utredaren skall överväga om krav skall ställas på farmacevtisk

kompetens hos ägare och/eller driftansvariga. En grundförut-

sättning för tillstånd skall emellertid vara att det alltid skall

finnas personal med farmacevtisk kompetens på de nya försälj-

ningsställena.

Utredaren skall också göra en bedömning av hur kompetens-

försörjningen av apotekare och receptarier kan påverkas av

kravet på farmacevtisk kompetens.

En viktig utgångspunkt för utredaren är att förslag som rör

tillståndshanteringen skall ge företagen så liten administrativ

börda som möjligt.

Utredaren skall som ett andra steg lämna förslag som möj-

liggör försäljning av ett begränsat sortiment receptfria läke-

medel på andra platser än apotek. Vid denna försäljning skall

farmacevtisk kompetens inte krävas av ägare, driftansvarig eller

personal på försäljningsställena.

7

Utredaren skall utgå från att staten fortfarande skall ansvara

för tillsyn och kontroll över handeln med läkemedel och perso-

nal på apotek.

Utredarens förslag skall vara långsiktiga och hållbara oavsett

vem eller vilka som äger Apoteket AB.

Detaljhandeln med läkemedel skall även fortsättningsvis be-

drivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor,

djur, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte

försämras. Läkemedelsförsörjningen skall dessutom bedrivas

rationellt och på ett sådant sätt att behovet av säkra och effek-

tiva läkemedel tryggas.

Utredaren skall göra internationella jämförelser med andra

länders apoteksmarknader och beakta deras för- och nackdelar

vid utarbetandet av förslagen. I de fall förslagen kräver författ-

ningsreglering skall sådana förslag lämnas.

5 Uppdragets

första

del

5.1 EG-rättsliga

aspekter

Detaljhandeln med läkemedel är inte harmoniserad inom EG-

rätten. Således är medlemsstaterna fria att lagstifta på området.

Medlemsstaterna är emellertid skyldiga att beakta EG-för-

dragets generella regler om bl.a. fri rörlighet för varor och

tjänster, etableringsfrihet och de särskilda reglerna om förbud

mot konkurrenshämmande åtgärder.

Utredaren skall i fråga om samtliga förslag, redovisa sina

bedömningar av förslagens förenlighet med EG-rätten och sär-

skilt beakta följande.

Läkemedelsområdet är bortsett från detaljhandeln i stor ut-

sträckning ett harmoniserat område inom EU. En större översyn

av befintliga EG-direktiv på human- och veterinärområdet gjor-

des år 2004. De nya direktiven är genomförda i svensk rätt.

Utredarens förslag skall vara utformade så att Sveriges

genomförande av sekundärrätt inte kan ifrågasättas. Detta gäller

i synnerhet artikel 81 i Europaparlamentets och rådets direktiv

2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av

gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311,

8

28.11.2001, Celex 301L0081) som bl.a. ställer krav på med-

lemsstaterna att skapa regleringar som ombesörjer tillräckliga

och fortlöpande leveranser av läkemedel till apotek och per-

soner som är behöriga att lämna ut läkemedel så att patienterna i

den berörda medlemsstaten får sina behov tillgodosedda.

Utredarens analys av prissättningen av läkemedel skall vida-

re beakta de bestämmelser om transparens som följer av rådets

direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de

åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och

deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (EGT

L 040, 11.02.1989, Celex 389L0105).

Vid analysen och utarbetandet av förslag på hur apotekets

nuvarande tjänster skall bevaras skall utredaren även beakta de

bestämmelser som finns i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den

inre marknaden (ännu ej publicerat i EUT).

Vid utarbetandet av förslag till läkemedelsförsörjning i gles-

bygd skall utredaren särskilt beakta konkurrensrättsliga be-

stämmelser om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och

statligt stöd samt EG-domstolens dom i mål C-53/00 (Ferring,

publicerad i rättsfallssamlingen REG 2001 I-09067).

Vidare skall utredaren för utarbetande av förslag till reg-

lering på distanshandelsområdet särskilt beakta EG-domstolens

dom i mål C-322/01 (Deutscher Apothekerverband mot Doc

Morris, publicerad i rättsfallssamlingen REG 2003 I-4887).

Utredaren skall även redovisa sina bedömningar av vilka

förslag som utgör tekniska föreskrifter eller föreskrifter om in-

formationssamhällets tjänster i enlighet med direktiv 98/34/EG

av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande

tekniska standarder och föreskrifter (EGT L104, 21.07.1998,

Celex 398L0034) och Europaparlamentets och rådets direktiv

98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG

om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder

och föreskrifter (EGT L217, 05.08.1989, Celex 398L0048).

Sistnämnda direktiv ställer krav på anmälan till kommissionen

före antagande. Oanmälda tekniska föreskrifter som borde ha

anmälts är inte tillämpbara i nationell rätt i enlighet med EG-

9

domstolens praxis, mål C-194/94 (CIA Security international

SA, publicerad i rättsfallssamlingen REG 1996 I-2201).

5.2 Tillståndsgivning

För att upprätthålla kontroll och insyn i försäljningen skall en

näringsidkare som har för avsikt att bedriva detaljhandel med

läkemedel vända sig till en myndighet för att få tillstånd till

verksamheten.

Utredaren skall lämna förslag på lämplig myndighet som

skall ansvara för tillståndsgivningen och hur verksamheten vid

myndigheten skall finansieras.

Utredaren skall vidare överväga om kravet på farmacevtisk

kompetens skall ställas på ägare och/eller driftansvarig. En

grundförutsättning för tillstånd skall emellertid vara att det all-

tid skall finnas personal med farmacevtisk kompetens på de nya

försäljningsställena.

Utredaren skall också göra en bedömning av hur kompetens-

försörjningen av apotekare och receptarier påverkas av kravet

på farmacevtisk kompetens vid de nya försäljningsställena.

Vidare skall utredaren lämna förslag på vilka krav som bör

ställas på bl.a. lokaler, utrustning, hantering och förvaring av

läkemedel för att tillstånd till försäljning av läkemedel skall

kunna utfärdas. I sammanhanget är det också av vikt att utreda

vilka krav som bör ställas på företagen när det gäller deras möj-

lighet att nyttja olika elektroniska uppgiftssamlingar och IT-

lösningar i sin verksamhet.

För att minimera företagens administrativa börda skall ut-

redaren överväga hur tillståndsgivningen kan göras så enkel och

effektiv som möjlig. Att förslagen inte begränsar användningen

av moderna IT-lösningar hos tillståndmyndigheten är en viktig

utgångspunkt.

Vidare skall utredaren ta ställning till om ett tillstånd skall

krävas för varje individuellt apotek eller om ett tillstånd skall ge

sökanden en generell rätt att bedriva detaljhandel med läke-

medel.

10

5.3

Tillsyn och kontroll

För att upprätthålla en säker, effektiv och högkvalitativ läke-

medelshantering fordras en oberoende instans med uppgift att

utöva tillsyn över försäljningen och tillhandahållandet av läke-

medel. Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen över Apoteket

AB:s verksamhet i fråga om bl.a. tillverkning och förvaring av

läkemedel. Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen över bl.a.

Apoteket AB:s legitimerade personal.

Utredaren skall föreslå lämplig tillsynsmyndighet och finan-

siering av tillsynsverksamheten. För att använda samhällets

resurser på bästa sätt är det viktigt att tillsynen bedrivs effektivt.

Utredaren skall analysera om det finns möjlighet att sam-

ordna olika myndigheters tillsyn. Om samordning är möjlig

skall utredaren lämna förslag på hur detta bör genomföras.

Utredaren skall vidare analysera om det bör införas krav på

att näringsidkare utövar egenkontroll över försäljningen samt, i

så fall, utforma lämpliga program för egenkontroll. I samman-

hanget skall också företagens administrativa börda beaktas och

begränsas.

5.4

Ägande av apotek

I dag ägs alla apotek i Sverige av staten genom det statligt ägda

bolaget Apoteket AB. En fråga som utredaren skall ta ställning

till är om det bör finnas någon begränsning av vem eller vilka

som får äga apotek och därmed bedriva detaljhandel med läke-

medel till konsument. De aktörer som särskilt bör uppmärk-

sammas är företag som tillverkar eller marknadsför läkemedel,

förskrivare av läkemedel, partihandlare och försäkringsbolag.

Om utredaren finner, utifrån konkurrensrättsligt perspektiv,

att någon eller några aktörer inte bör äga och driva apotek skall

författningsförslag lämnas som begränsar den möjligheten.

5.5

Verksamhet som skall ses över inför omregleringen

Det sammanhållna apotekssystemet har väldokumenterade för-

tjänster, bl.a. när det gäller uppföljning av läkemedelsanvänd-

ningen. Apoteket AB ansvarar för många tjänster såsom drift av

11

Giftinformationscentralen, tillhandahållande av extempore- och

licensläkemedel, detaljhandel i glesbygd och omhändertagande

av kasserade läkemedel. Behovet av de tjänster som Apoteket

AB i dag utför finns även fortsättningsvis.

Utredaren skall analysera och lämna förslag som säkerställer

att nedanstående tjänster erbjuds även efter det att apoteks-

marknaden förändrats.

Om utredaren kommer fram till att de aktuella uppgifterna

även fortsättningsvis bör ingå i ett offentligt åtagande skall

denne föreslå hur verksamheten helt eller delvis bör regleras

och finansieras i framtiden. Utredaren skall också analysera hur

ett eventuellt offentligt åtagande kan komma att påverka kon-

kurrensneutraliteten samt föreslå hur det offentliga åtagandet

ekonomiskt skall kunna särredovisas.

5.5.1 Tillgänglighet

Sverige är till stora delar ett glesbefolkat land. Detta kan med-

föra att intresset för att driva detaljhandel med läkemedel är be-

gränsat i vissa områden. I dag finns i Apoteket AB:s avtal med

staten ett krav på att bolaget skall ha ett rikstäckande system för

landets läkemedelsförsörjning. För att uppfylla detta krav har

Apoteket AB cirka 900 apoteksombud i gles- och landsbygden,

förutom de cirka 900 öppenvårdsapoteken som finns spridda i

hela landet.

Apoteket AB har enligt avtalet med staten också en skyldig-

het att över hela landet tillhandahålla bl.a. alla läkemedel som

godkänts för försäljning nationellt eller centralt i EES.

Utredaren skall analysera och ge förslag på hur ett riks-

täckande system för landets läkemedelsförsörjning skall kunna

säkerställas efter en omreglering. Det är av vikt att förslagen är

utformade så att det totala utbudet av både receptfria och

receptbelagda läkemedel finns att tillgå i hela landet.

Utredaren skall i sin analys och i sina förslag även beakta

andra eventuella tillgänglighetsaspekter som t.ex. öppettider,

tillgänglighet för personer med nedsatt autonomi och

tillgänglighet till läkemedel med litet kommersiellt intresse. Om

utredaren anser att en ändring krävs skall förslag lämnas som

12

garanterar en säker och god läkemedelsförsörjning i hela landet.

Om utredaren kommer fram till att ett offentligt ansvar för en

landsomfattande detaljhandel med läkemedel skall kvarstå skall

denne lämna förslag på hur denna verksamhet skall finansieras.

Utredaren skall vid utarbetandet av förslag till statligt an-

svar, beakta och redogöra för relevanta bestämmelser om stats-

stöd.

5.5.2 Delbetalning

Staten har i avtalet med Apoteket AB kommit överens om att

bolaget skall tillhandahålla ett system för delbetalning av varor

som omfattas av läkemedelsförmånerna. Om apotekets kunder

önskar kan de, med vissa begränsningar, dela upp betalningen

av de läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna.

Det är av vikt att delbetalningssystemet i någon form bibe-

hålls för att möjliggöra en utjämning av den enskildes läke-

medelskostnader.

Hur detta skall lösas när detaljhandelsmonopolet för läke-

medel har upphört skall utredaren analysera och lämna förslag

om. Utredaren skall också föreslå hur tjänsten bör finansieras.

5.5.3 Register

m.m.

Apoteket AB har i dag olika författningsreglerade skyldigheter

att lämna uppgifter om läkemedelsförsäljning m.m. till olika

myndigheter. Av bl.a. detta skäl har Apoteket AB inrättat olika

register för att kunna hantera information.

Utredaren skall se över vilken myndighet eller annan organi-

sation som bör överta ansvaret för hanteringen av olika register

på en omreglerad apoteksmarknad. Dessutom måste den för-

fattningsreglerade uppgiftsskyldigheten anpassas till en ny

struktur för detaljhandeln med läkemedel. De register som be-

rörs är bl.a. högkostnadsdatabasen, läkemedelsförteckningen

och receptregistret. Andra uppgiftssamlingar som kan bli be-

rörda av omregleringen är bl.a. Socialstyrelsens register över

hälso- och sjukvårdspersonal, Apoteket AB:s databas över för-

skrivares arbetsplatskoder samt Apoteket AB:s databas om pa-

13

tienters samtycke som upprättats med anledning av utlämnande

av uppgifter i läkemedelsförteckningen.

Utredaren skall även beakta förslag från Patientdatautred-

ningen (S 2003:03) som berör läkemedelsområdet.

Databas för högkostnadsskydd

Alla som är bosatta i Sverige har i dag ett skydd mot höga kost-

nader vid inköp av receptförskrivna läkemedel, under förutsätt-

ning att produkten omfattas av läkemedelsförmånerna. Även

vissa varor för födelsekontroll och vissa förbrukningsartiklar,

ingår i förmånssystemet. Förmånen innebär att den enskilde får

minskade kostnader för de aktuella varorna och läkemedlen.

Eftersom det för närvarande endast är Apoteket AB som be-

driver detaljhandel med receptförskrivna läkemedel är det också

bolaget som förvaltar den högkostnadsdatabas där uppgifter om

inköpta receptförskrivna läkemedel och deras kostnader regist-

reras. Vid en omreglering av handeln med läkemedel bör en

myndighet eller organisation ansvara för driften och behand-

lingen av personuppgifter i databasen.

Utredaren skall analysera och lämna förslag på bl.a.

vem/vilka som skall ansvara för driften av och personuppgifts-

behandlingen i databasen, hur aktörerna skall kunna rapportera

till och få tillgång till uppgifterna i den samt hur driften och

underhållet av den skall finansieras. I analysen och förslagen

skall utredaren särskilt beakta behovet av att driften av hög-

kostnadsdatabasen förblir säker, att inga obehöriga får tillgång

till uppgifterna och att hanteringen även i övrigt präglas av

kvalitet och säkerhet.

Läkemedelsförteckningen

Apoteket AB utför, enligt lagen (2005:258) om läkemedelsför-

teckning, automatiserad behandling av personuppgifter i ett sär-

skilt register över köp av förskrivna läkemedel (läkemedelsför-

teckning). Insamlingen av uppgifterna startade den 1 juli 2005.

Förskrivare och farmacevter får stegvis tillgång till uppgifterna

i läkemedelsförteckningen, medan enskilda kan få uppgifter om

sig själva redan i dag. Syftet med förteckningen är att den skall

14

leda till ökad säkerhet och nytta för de personer som använder

receptförskrivna läkemedel.

Apoteket AB är i dag personuppgiftsansvarigt för den be-

handling som sker i registret. Vid en omreglering av handeln

med läkemedel bör en myndighet eller organisation ansvara för

driften och behandlingen av personuppgifter i databasen.

Utredaren skall analysera och lämna förslag på bl.a.

vem/vilka som skall ansvara för driften av och personuppgifts-

behandlingen i databasen, hur aktörerna skall få tillgång till

uppgifterna i den samt hur driften och underhållet av den skall

finansieras. I analysen och förslagen skall utredaren särskilt be-

akta behovet av att driften av läkemedelsförteckningen förblir

säker, att inga obehöriga får tillgång till uppgifterna i den, att

handhavandet även i övrigt präglas av kvalitet samt att övriga

krav som anges i lagen om läkemedelsförteckning uppfylls.

Receptregister

Apoteket AB för med stöd av lagen (1996:1156) om recept-

register ett register över förskrivningar av läkemedel och andra

varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsför-

måner m.m. Receptregistret har många användningsområden,

bl.a. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmel-

serna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel samt

landstingens ekonomiska och medicinska uppföljning av läke-

medelsanvändningen. Registret innehåller många uppgifter,

bl.a. när läkemedel köpts, varan, förskrivningsorsak och pa-

tientens namn.

Apoteket AB har i dag personuppgiftsansvar för den be-

handling av personuppgifter som bolaget utför enligt lagen om

receptregister. Vid en omreglering av handeln med läkemedel

bör en myndighet eller organisation ansvara för driften och be-

handlingen av personuppgifter i databasen.

Utredaren skall analysera och lämna förslag på bl.a.

vem/vilka som skall ansvara för driften av och personuppgifts-

behandlingen i databasen, hur aktörerna skall få tillgång till

uppgifterna i den samt hur driften och underhållet av den skall

finansieras. I analysen och förslagen skall utredaren särskilt be-

15

akta behovet av att driften av receptregistret förblir säker, att

hanteringen präglas av kvalitet samt att inga obehöriga får till-

gång till uppgifterna i registret.

5.5.4 Elektroniska

recept

På några år har elektronisk förmedling av recept mellan för-

skrivare och apotek ökat markant i Sverige. I flera landsting

utgör de så kallade e-recepten en majoritet av recepten. För-

skrivning av läkemedel sker direkt i journalsystemen. Recepten

överförs automatiskt till Apoteket AB:s system och är därmed

snabbt tillgängliga hos alla apotek i hela landet. Patienten kan

hämta ut sina receptförskrivna läkemedel på det apotek och den

ort som patienten väljer så snart förskrivaren har skickat iväg

receptet. I dag hanteras recepten av Apoteket AB i en nationell

s.k. receptbrevlåda.

E-recepten utgör således ett mycket effektivt alternativ och

har många fördelar jämfört med pappersrecept, bland annat ökar

säkerheten eftersom risken för förvanskning av recept minskar.

Det är av vikt att den positiva utvecklingen av användningen av

e-recept säkerställs.

Utredaren skall överväga om det bör vara ett krav att de nya

aktörerna på apoteksmarknaden, på ett säkert och för vården

enhetligt sätt, kan hantera e-recept.

Utredaren skall ta ställning till om det nuvarande systemet

med bl.a. en nationell receptbrevlåda bör bibehållas och vilken

aktör som fortsättningsvis skall ansvara för hanteringen av

denna.

5.5.5

Indragningar och reklamationer av läkemedel

En indragning innebär att ett läkemedel tas bort från marknaden

på grund av att det t.ex. inte uppfyller gällande krav på kvalitet

och säkerhet. Detta kan ske i olika omfattning beroende på t.ex.

allvarlighetsgrad och produktens spridning. Läkemedel kan dras

tillbaka från lager, distributörer, apotek, apoteksombud och

sjukhus. En indragning kan initieras av ett läkemedelsföretag

eller av Läkemedelsverket. Det är företagen som informerar de

berörda om indragningen.

16

När ett apotek får information om att ett läkemedel skall dras

in skall försäljningen av läkemedlet upphöra utan fördröjning.

Årligen dras cirka 40 läkemedel in.

Utredaren skall analysera och lämna förslag på hur man kan

säkerställa att läkemedel dras in på samma effektiva sätt även

efter en omreglering av apoteksmarknaden. I uppdraget ingår

också att lämna förslag på hur reklamationer av läkemedel skall

hanteras på en förändrad apoteksmarknad.

5.5.6 Giftinformationscentralen

Apoteket AB har genom sitt avtal med staten åtagit sig att driva

Giftinformationscentralen (GIC). Vid GIC arbetar bl.a. apo-

tekare och läkare. Verksamheten är belägen vid Karolinska uni-

versitetssjukhuset i Solna.

GIC:s huvuduppgift är att per telefon informera sjukvårds-

instanser och allmänhet om risker och symtom vid olika typer

av akut förgiftning samt att ge råd om lämplig behandling. En

annan av GIC:s uppgifter är att se till att nya och effektiva mot-

gifter blir tillgängliga i landet. GIC fungerar också som en

”kemiakut”, vilket innebär att centralen har en speciell telefon-

linje som Räddningstjänsten och andra kan utnyttja i akuta si-

tuationer vid olyckor med kemikalier. Verksamheten drivs i

nära samarbete med Räddningsverket.

GIC får årligen cirka 75 000 samtal, varav ungefär 60 000

gäller akuta förgiftningar/förgiftningstillbud hos människor.

Verksamheten vid GIC fyller en mycket viktig funktion i

samhället och bör bibehållas även efter en omreglering av apo-

teksmarknaden.

Utredaren skall analysera och lämna förslag på hur GIC kan

drivas vidare, antingen i statlig, landstingskommunal eller

privat regi samt hur verksamheten bör finansieras.

5.5.7

Intyg avseende införsel av narkotika

Sverige deltar sedan år 2001 i Schengensamarbetet. Enligt ar-

tikel 17 konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av

den 14 juni 1985 får en resande mellan medlemsländerna med-

föra narkotiska läkemedel för medicinsk behandling under för-

17

utsättning att en behörig myndighet i hemlandet har utfärdat ett

särskilt intyg.

Enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika får

Apoteket AB utfärda sådana intyg. Apoteket AB utfärdar in-

tygen utan kostnad för den enskilda.

Utredaren skall analysera och lämna förslag på hur uppgiften

skall skötas i framtiden.

5.5.8

Tillhandahållande av extempore- och licensläkemedel

Enligt avtalet mellan staten och Apoteket AB om bolagets verk-

samhet skall bolaget tillhandahålla sådana förskrivna läkemedel

för vilka godkännande för försäljning inte finns, dvs. extem-

pore- och licensläkemedel. Med extemporeläkemedel avses in-

dividanpassade läkemedel, t.ex. att rätt styrka eller berednings-

form saknas eller att det godkända läkemedlet innehåller ett en

substans som patienten inte tål.

Varje år beviljar Läkemedelsverket cirka 40 000 licenser och

omkring tre procent av alla förskrivningar utgörs av extem-

poreläkemedel. Det är av stor vikt att tillhandahållandet av

licens- och extemporeläkemedel finns kvar även på en föränd-

rad apoteksmarknad. Tillverkningen skall även fortsättningsvis

bedrivas i enlighet med de höga krav som gäller för läke-

medelstillverkning och följa den svenska och europeiska läke-

medelsstandarden.

Utredaren skall analysera och ge förslag på hur produk-

tionen, tillhandahållandet och distributionen av licens- och

extemporeläkemedel skall organiseras och finansieras sedan

apoteksmonopolet upphört. I sammanhanget skall utredaren

bl.a. ta ställning till om alla som bedriver detaljhandel med

läkemedel på en omreglerad apoteksmarknad skall få möjlighet

att beviljas tillstånd att tillhandahålla licensläkemedel. En annan

fråga är om det dessutom bör införas ett krav på tillhanda-

hållande av licensförskrivna läkemedel i detaljhandeln.

I dag kan Apoteket AB beviljas en s.k. rikslicens för att till-

verka vissa läkemedel. En rikslicens är en generell licens som

omfattar hela Sveriges behov av läkemedlet. Motsvarande

läkemedel får inte finnas som godkänt läkemedel i Sverige eller

18

tillgängligt på s.k. enskild licens. I regel handlar det om pro-

dukter som är godkända i ett annat europeiskt land. I uppdraget

ingår att analysera och lämna förslag på hur tillgången till dessa

läkemedel skall kunna säkras på en omreglerad apoteksmark-

nad.

5.5.9

Kundanpassad och producentoberoende information

Apoteket AB har enligt avtalet med staten åtagit sig att till-

handahålla en kundanpassad och producentoberoende informa-

tion och rådgivning till enskilda privatkunder och oberoende

basinformation till förskrivare. Det finns ett fortsatt behov av

information som inte har koppling till specifika preparat eller

läkemedelsföretag.

Utredaren skall analysera och ge förslag på hur kunder på en

förändrad marknad kan garanteras sådan information som

Apoteket AB i dag ansvarar för. Utredaren skall också föreslå

hur sådan information och rådgivning kan finansieras.

Enligt 2 kap. 1 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på

hälso- och sjukvårdens område skall hälso- och sjukvårdsperso-

nal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och

beprövad erfarenhet. Av 22 § läkemedelslagen (1992:859)

framgår vidare att den som förordnar eller lämnar ut läkemedel

skall särskilt iaktta kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård

samt på upplysning till och samråd med patienten eller före-

trädare för denne. Utredaren skall i sin analys ta hänsyn bl.a. till

dessa krav när han eller hon utformar förslag om information

till patienter och kunder.

5.5.10 Dosdispensering

Apoteket AB har enligt avtalet med staten en skyldighet att till-

handahålla dosdispensering i den utsträckning som sjukvården

och enskilda efterfrågar denna dispenseringsform. Tjänsten an-

vänds i olika hög grad av landsting och kommuner. Den största

användargruppen är äldre som bor i enskilt boende vid service-

inrättning och som behandlas med många läkemedel. Dos-

dispensering är en tjänst som i dag utförs endast av Apoteket

AB.

19

Utredaren skall analysera och ge förslag på vilka krav som

bör vara uppfyllda för att aktörerna på den omreglerade apo-

teksmarknaden skall kunna erbjuda den aktuella tjänsten.

5.5.11 Information, uppgifter och statistik

Apoteket AB tillhandahåller i dag grundläggande information,

uppgifter och statistik till sjukvårdshuvudmännen och berörda

myndigheter, bl.a. avseende varor som ingår i läkemedelsför-

månerna och läkemedel som tillhandahålls mot recept men

utanför förmånerna, t.ex. läkemedel förskrivna till djur.

Åtagandet är reglerat i bolagets avtal med staten.

Det är av vikt att dessa uppgifter även fortsättningsvis till-

handahålls myndigheter och sjukvårdshuvudmän samt att upp-

gifterna baseras på landsomfattande statistik.

Utredaren skall analysera och lämna förslag om hur denna

verksamhet skall organiseras, finansieras och eventuellt författ-

ningsregleras.

5.5.12 Vaccinationsförsörjning

Apoteket AB har enligt avtalet med staten ett nationellt ansvar

för vaccinationsförsörjningen. Arbetet utförs mot särskild statlig

ersättning. Bolaget skall upprätthålla god försörjning av vik-

tigare vacciner, dvs. sådana vacciner som ingår i Socialstyrel-

sens rekommendationer eller sådana där internationella krav på

vaccination finns. Bolagets ansvar omfattar bevakning, licens-

försäljning och lagerhållning av vacciner och vissa antidoter.

Utredaren skall analysera och lämna förslag på vem som

skall ansvara för vaccinationsförsörjningen i framtiden och om-

fattningen av åtagandet.

5.5.13 Kasserade läkemedel

Läkemedel har under de senaste åren alltmer uppmärksammats

som ett potentiellt miljöproblem. Om läkemedel kastas i sopor-

na eller avloppet finns det risk att de når grundvattnet och or-

sakar skador på människor och miljö.

20

I avfallsförordningen (2001:1063) finns bestämmelser om

hur olika slag av avfall, däribland läkemedel, skall hanteras och

vem som ansvarar för detta. Hanteringen av läkemedelsavfall är

i första hand ett kommunalt ansvar. Genom statens avtal med

Apoteket AB har bolaget emellertid åtagit sig att medverka till

ett säkert och miljöanpassat system för destruktion av allmän-

hetens läkemedelsavfall. Bolaget har även avtal med ett antal

kommuner om omhändertagande av läkemedel. De cirka 900

lokala apoteken tar således emot kasserade läkemedel och ord-

nar en säker transport av dem till förbränningen.

Ur miljösynpunkt bör informationen till allmänheten stärkas

om varför läkemedel skall lämnas in för kassation och var de

närmaste återlämningsställena finns. Möjligheten att lämna in

kasserade läkemedel bör också förbättras genom ett ökat antal

återlämningsställen.

Utredaren skall lämna förslag på hur ett utökat omhänder-

tagande av kasserade läkemedel kan organiseras i framtiden.

Det är av vikt att förslagen utformas så att risken för att kasse-

rade läkemedel hamnar på t.ex. den illegala marknaden minime-

ras.

5.5.14 Övriga frågor

Enligt avtalet med staten har Apoteket AB även andra åtagan-

den än de som nämns ovan. Dessa bör även fortsättningsvis be-

drivas av en eller flera aktörer. Exempel på ett sådant uppdrag

är totalförsvarets läkemedelsförsörjning. Hur dessa åtaganden

skall organiseras, finansieras och eventuellt författningsregleras

får utredaren i uppdrag att se över och lämna förslag om.

Apoteket AB förser vidare hälso- och sjukvården med så

kallade jourdoser av läkemedel. Patienter som är i omedelbart

behov av t.ex. antibiotika eller smärtstillande läkemedel och

inte har ett öppet apotek i närheten, får av sjukvårdspersonalen

den mängd läkemedel som behövs tills läkemedlet kan hämtas

ut hos apotek. Jourdoserna är gratis för patienterna.

Utredaren skall analysera om behovet av jourdoser kvarstår

på en omreglerad marknad. Om denne bedömer att behovet av

tjänsten kvarstår skall förslag lämnas som möjliggör detta.

21

5.6 Läkemedelsförmåner

m.m.

5.6.1

Prissättning, högkostnadsskydd och handelsmarginal

Läkemedel och förbrukningsartiklar som inte ingår i läke-

medelsförmånerna men som Apoteket AB har ensamrätt att

sälja prissätts i dag av bolaget. Apoteket AB tillämpar enhetliga

priser på alla produkter över hela landet. Utredaren skall utgå

ifrån att prissättningen på dessa varor skall vara fri även sedan

marknaden för apotek omreglerats.

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. fast-

ställer Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) försäljningspriset

för läkemedel inom förmånen. Av statens avtal med Apoteket

AB framgår dessutom att LFN beslutar om den handelsmarginal

som bolaget har rätt att ta ut för varor som ingår i förmåns-

systemet. Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan Apoteket

AB:s inköpspris för ett läkemedel och priset för försäljning av

läkemedlet till kund. Den svenska handelsmarginalen är en av

de lägsta i Europa. En omreglering av apoteksmarknaden skapar

emellertid nya förutsättningar för såväl fastställande av inköps-

pris och handelsmarginal för detaljisterna som fastställande av

konsumentpriser på läkemedel.

Utredaren skall analysera hur nuvarande prissättningssystem

bör förändras samt föreslå alternativ till dagens metod för pris-

sättning av läkemedel inom förmånssystemet. Utredaren skall i

sin analys och i sina förslag utgå ifrån att Läkemedelsförmåns-

nämnden skall fastställa maxpriser på läkemedel inom förmåns-

systemet och att myndigheten även fortsättningsvis skall besluta

om vilka läkemedel som skall omfattas av högkostnadsskyddet.

Trots att handelsmarginalen i detaljistledet är låg kan det

finnas förutsättningar för fortsatta sänkningar av konsument-

priser. Det är av vikt att utredarens förslag medverkar till fort-

satt sänkta konsumentpriser på läkemedel.

Om utredaren bedömer att det är ändamålsenligt att redan

före omregleringen av apoteksmarknaden förändra prissätt-

ningsmodellen av läkemedel är utredaren fri att när som helst

före redovisningen av det första delbetänkandet komma in med

ett sådant förslag.

22

Vid översynen av prissättningssystemet skall utredaren även

analysera konsekvenserna av de effekter som förslagen kan ha

på förmånssystemet och effekterna för berörd industri vad gäller

förutsättningarna att långsiktigt bedriva verksamhet inom

forskning, utveckling och produktion i Sverige. Dessutom skall

utredaren analysera vilka effekter som kan uppstå om prissätt-

ningen av läkemedel inte längre är enhetlig i landet.

5.6.2

Utbyte av läkemedel på apotek

Om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har för-

skrivits och det på det enskilda apoteket finns ett eller flera

billigare utbytbara sådana läkemedel skall, med vissa undantag,

läkemedlet bytas ut mot det billigaste tillgängliga läkemedlet.

Systemet med utbyte av läkemedel på apotek, s.k. generisk

substitution, har ekonomiskt sett varit framgångsrikt. Tillsam-

mans med andra åtgärder har det medfört att kostnaderna för

läkemedelsförmånerna har bromsats upp under flera år, vilket

har varit till gagn för såväl konsumenter som det allmänna.

Utredaren skall analysera och ge förslag på hur de positiva

effekterna av generisk substitution och en hög patientsäkerhet

kan bibehållas på en omreglerad marknad. Utredaren skall även

lämna förslag på hur uppföljningen av utbyte av läkemedel eller

motsvarande nytt system kan organiseras och genomföras.

5.7 Distribution

av

läkemedel

5.7.1

Distribution av läkemedel till detaljhandeln

Partihandel med läkemedel får bedrivas endast av den som fått

Läkemedelsverkets tillstånd. Ett partihandelstillstånd får åter-

kallas om någon av de väsentliga förutsättningarna för med-

delande av tillstånd inte längre uppfylls eller om något krav

som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte följs.

Det finns i dag två stora partihandlare för läkemedel i

Sverige, Tamro AB och Kronans Droghandel AB. Därutöver

finns det ca 250 ytterligare aktörer som har partihandelstill-

stånd. Partihandlarna Tamro AB och Kronans Droghandel AB

tillämpar i dag en s.k. enkanalsdistribution. Med detta menas att

23

en läkemedelstillverkare begränsar respektive produkts distri-

bution till en och samma partihandlare. Partihandeln konkurre-

rar därefter sinsemellan om distributionsuppdrag för tillverka-

rens räkning, men konkurrerar inte om försäljningen till apotek

eftersom varje läkemedel endast har en partihandlare. De

affärsmässiga relationerna mellan läkemedelstillverkarna och

läkemedelsdistributörerna Tamro AB och Kronans Droghandel

AB regleras i exklusiva distributionsavtal. Konkurrensverket

har beslutat att till och med den 31 december 2006 undanta

denna affärskonstruktion från förbudet mot konkurrensbegrän-

sande samarbete. Genom en ändring i konkurrenslagen

(1993:20) kan Konkurrensverket fr.o.m. 2007 inte längre pröva

om avtal eller samarbeten uppfyller förutsättningarna för sådant

undantag. Möjligheten att få ett individuellt undantag har ersatts

av ett generellt undantag. Detta innebär att avtalen är undan-

tagna från förbudet om företagen kan visa att de uppfyller de

villkor för undantag som finns i 8 § konkurrenslagen.

Förutsättningarna för att upprätthålla enkanalsdistributionen

kommer sannolikt att ändras när det blir möjligt för andra ak-

törer att konkurrera med Apoteket AB. Det är även möjligt att

förslagen kommer att innebära att nya aktörer kommer att

etableras i partihandelsledet. Mycket talar därför för att en-

kanalsdistributionen inte kommer att upprätthållas efter det att

försäljningen även sker vid nya och konkurrerande försäljnings-

ställen.

Utredaren skall överväga om nya krav bör ställas på parti-

handlarna så att en säker och god läkemedelsförsörjning garan-

teras.

5.7.2

Distribution av läkemedel och prövningsläkemedel till

slutenvården

Enligt 5 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

får detaljhandel med läkemedel, i fråga om försäljning till en

sjukvårdshuvudman, till ett sjukhus för vilket finns ett vårdavtal

med en sjukvårdshuvudman eller till ett sjukhus vid vilket er-

sättning för sjukhusvård lämnas enligt 2 kap. 4 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring, bedrivas av den som har till-

24

stånd till partihandel med läkemedel. Detsamma gäller för för-

säljning av vacciner och serum till andra sjukvårdsinrättningar

eller till läkare eller veterinärer.

Läkemedelsförsörjningen regleras emellertid även i Kungl.

Maj:ts kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid

sjukvårdsinrättningarna, där det bl.a. stadgas att sjukhusapotek

drivs av sjukvårdsinrättningens huvudman eller, efter överens-

kommelse med huvudmannen, av Apoteksbolaget AB. Kun-

görelsen (som är att likställa med en förordning) har tolkats som

att Apoteket AB även har monopol på detta område. Utredaren

skall lämna förslag som möjliggör för andra än Apoteket AB att

distribuera godkända läkemedel och prövningsläkemedel till

slutenvården.

Utredaren skall även överväga hur andra än Apoteket AB

skall få möjlighet att driva sjukhusapotek och lämna förslag

som möjliggör detta. Sjukhusapoteken utför i dag ett flertal ar-

betsuppgifter, t.ex. tillverkning av läkemedel och inspektion av

läkemedelsförråd. Utredaren skall ta ställning till vilka tjänster

ett sjukhusapotek måste/bör respektive får tillhandahålla. Det är

av stor vikt att en hög patientsäkerhet bibehålls även i denna

verksamhet.

Om utredaren finner att det är motiverat att lämna förslag i

denna del, innan utredningen i övrigt är klar, står det denne fritt

att när som helst komma in med redovisningen.

5.8

Distanshandel med läkemedel

Enligt lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. får

detaljhandel med läkemedel bedrivas endast av staten eller av

juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande inflytande,

dvs. Apoteket AB. Detaljhandel med läkemedel utanför

Apoteket AB:s regi är enligt 11 § lagen om handel med läke-

medel straffbar. Den svenska regleringen om försäljning av

läkemedel till konsument omfattar både distanshandel och

traditionell handel i butik.

stämmelser om konsumentskydd vid distansavtal om bl.a. varor.

Vid distansavtal träffas inte konsumenten och näringsidkaren

25

personligen när avtalet sluts. Kommunikationen sker alltså ute-

slutande på distans. Några exempel på distansavtal är köp via

Internet, telefonförsäljning, postorder och TV-shopping.

På en omreglerad apoteksmarknad kan det finnas behov av

att sälja läkemedel på distans. Distanshandel med läkemedel

ställer emellertid stora krav på bl.a. informations och säkerhet.

Utredaren skall analysera och lämna förslag på vilka krav

som bör ställas på denna distanshandel. Det bör särskilt upp-

märksammas vilka krav som bör ställas när det gäller distribu-

tionsvägar, distributionssätt, hantering av reklamationer, in-

dragningar av läkemedel, IT-säkerhet, information till konsu-

ment samt hur det skall säkerställas att narkotiska och andra

särskilda läkemedel inte når missbrukarledet. Utredaren skall

också analysera och ge förslag på hur tillsynen skall kunna

säkerställas vid distanshandel med läkemedel.

5.9 Åldersgräns

Det har framkommit uppgifter om att ungdomar av olika skäl

uppsåtligen överdoserat receptfria läkemedel såsom smärt-

stillande och laxermedel. I några fall har det lett till svåra för-

giftningstillstånd och t.o.m. dödsfall. Läkemedlen finns att tillgå

för alla oavsett ålder på lokala apotek och i viss mån hos apo-

teksombud.

Utredaren skall analysera om det bör införas en författnings-

reglerad åldersgräns vid inköp av receptfria human- och veteri-

närmedicinska läkemedel. Om utredaren kommer fram till att en

åldersgräns bör finnas skall denne lämna förslag som möjliggör

detta. I analysen bör en avvägning göras mellan unga männi-

skors behov av att fritt kunna köpa t.ex. analgetika utan recept

och behovet av skydd av unga människors hälsa. Utredaren

skall beakta den reglering som finns på tobaksområdet.

5.10 Behörighetsbevis

En mycket stor del av receptförskrivna läkemedel hämtas ut av

andra personer än den som receptet är avsett för, t.ex. anhöriga

och hemtjänstpersonal. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter

om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (LVFS

26

1997:10) är det obligatoriskt med ID-kontroll i samband med

utlämnande av så kallade särskilda läkemedel, bland annat nar-

kotiska sådana. Samma krav finns emellertid inte vid utläm-

nande av övriga läkemedel.

Utredaren skall analysera om det bör införas ett krav på

någon form av identifieringskontroll av och fullmakt för dem

som hämtar ut förskrivna läkemedel åt andra. Om utredaren

finner att sådana krav bör ställas skall denne lämna författnings-

förslag som möjliggör detta.

6 Uppdragets

andra

del

6.1

Handel med receptfria läkemedel på andra platser än

apotek

Utredaren skall som ett andra steg i utredningen lämna förslag

som möjliggör försäljning av vissa receptfria läkemedel på

andra platser än apotek. Vid denna handel skall farmacevtisk

kompetens inte krävas hos ägare, driftansvarig eller personal

vid försäljningsställena.

Att ett läkemedel är receptfritt innebär inte att det är ofarligt.

Även receptfria läkemedel kan ha mycket kraftfulla effekter och

bieffekter. Utredaren skall därför överväga och ge förslag på

hur försäljningen av dessa varor bör vara utformad.

Utredaren skall i denna del analysera relevanta frågeställ-

ningar i avsnitt fyra och fem och lämna nödvändiga förslag av-

seende bl.a. tillståndsgivning alternativt anmälning, tillsyn samt

införande av åldersgräns. I detta sammanhang bör utredaren

också beakta om det bör införas krav på att vissa läkemedel

skall förvaras bakom disk och säljas över disk samt om det bör

införas en begränsning av hur stora läkemedelsförpackningar

som skall få säljas på andra platser än apotek.

Utredaren skall även överväga om det finns skäl att undanta

vissa aktörer från möjligheten att tillhandahålla receptfria läke-

medel på andra platser än apotek. De aktörer som särskilt bör

uppmärksammas är företag som tillverkar eller marknadsför

läkemedel, förskrivare av läkemedel, partihandlare och försäk-

ringsbolag. Det kan även finnas skäl att göra undantag från

27

möjligheten att bedriva detaljhandel med receptfria läkemedel

när det gäller vissa försäljningsställen. Sådana skäl skulle

exempelvis kunna vara risker med att läkemedel säljs i lokaler

där det är tillåtet att servera spritdrycker, vin och starköl.

Utredaren skall också analysera och ge förslag på om till-

stånd till försäljning av ett begränsat utbud av receptfria läke-

medel bör kopplas till andra krav, t.ex. att försäljningsstället

även bedriver livsmedelsverksamhet i enlighet med gällande

författningar.

Utredaren skall också föreslå vilken myndighet som skall

ansvara för förteckningen av de läkemedel som skall få säljas på

andra platser än apotek.

Utredaren skall även vid utarbetandet av förslagen i denna

del beakta betänkandet Detaljhandel med nikotinläkemedel

(SOU 2006:15) och betänkandet Detaljhandel med växtbase-

rade läkemedel (SOU 2006:95).

7

Finansiell effekt på Apoteket AB

Vid en omreglering av detaljhandeln med läkemedel kommer

Apoteket AB:s ekonomiska förutsättningar att förändras. Ut-

redaren skall analysera och beskriva vilka ekonomiska konsek-

venser förändringen medför för bolaget.

8 Övriga

frågor

Utredaren skall lämna förslag till de författningsändringar som

är nödvändiga.

Företagens behov av regler som inte ger upphov till onödig

administrativ börda skall beaktas av utredningen.

Förslagens konsekvenser skall redovisas enligt vad som an-

vikt skall läggas vid att redovisa förslag till finansiering i de

delar förslagen innebär ökade kostnader eller minskade intäkter

för det allmänna.

Utredaren skall när det gäller konsekvenser för företag sam-

råda med Näringslivets regelnämnd. Utredaren skall i sitt arbete

28

samråda även med bl.a. Läkemedelsverket, Läkemedelsför-

månsnämnden, Socialstyrelsen, Apoteket AB, Sveriges Kom-

muner och Landsting, Konsumentverket, Statens Jordbruksverk,

Konkurrensverket, Svensk Handel, Läkemedelsindustriföre-

ningen samt andra berörda myndigheter och organisationer.

9

Redovisning av uppdraget

Uppdraget avseende omregleringen av apoteksmarknaden skall

redovisas senast den 31 december 2007. Ett slutbetänkande av-

seende detaljhandel med receptfria läkemedel på andra platser

än apotek skall redovisas senast den 1 april 2008.

(Socialdepartementet)

29

Innehållsförteckning

1

Sammanfattning av uppdraget .................................... 1

2 Bakgrund .................................................................... 3

3

Författningsreglering av läkemedelsområdet ............. 4

4 Allmänna

utgångspunkter........................................... 6

5

Uppdragets första del.................................................. 7

5.1 EG-rättsliga

aspekter .................................................. 7

5.2 Tillståndsgivning ........................................................ 9

5.3 Tillsyn

och

kontroll .................................................. 10

5.4

Ägande av apotek ..................................................... 10

5.5

Verksamhet som skall se över inför omregleringen . 10

5.5.1 Tillgänglighet............................................... 11

5.5.2 Delbetalning................................................. 12

5.5.3 Register

m.m................................................ 12

5.5.4 Elektroniska

recept ...................................... 15

5.5.5

Indragningar och reklamationer av

läkemedel..................................................... 15

5.5.6 Giftinformationscentralen............................ 16

5.5.7

Intyg avseende införsel av narkotika ........... 16

5.5.8

Tillhandahållande av extempore- och

licensläkemedel ........................................... 17

5.5.9

Kundanpassad och producentberoende

information .................................................. 18

5.5.10 Dosdispensering........................................... 18

5.5.11 Information, uppgifter och statistik ............. 19

5.5.12 Vaccinationsförsörjning............................... 19

5.5.13 Kasserade

läkemedel ................................... 19

5.5.14 Övriga

frågor ............................................... 20

5.6 Läkemedelsförmåner

m.m. ....................................... 21

5.6.1 Prissättning,

högkostnadsskydd

och

handelsmarginal........................................... 21

5.6.2

Utbyte av läkemedel på apotek.................... 22

5.7

Distribution av läkemedel......................................... 22

5.7.1

Distribution av läkemedel till detaljhandeln 22

5.7.2

Distribution av läkemedel och

prövningsläkemedel till slutenvården .......... 23

5.8

Distanshandel med läkemedel .................................. 24

30

5.9 Åldersgräns............................................................... 25

5.10 Behörighetsbevis ...................................................... 25

6

Uppdragets andra del ................................................ 26

6.1

Handel med receptfria läkemedel på andra

platser än apotek ....................................................... 26

7

Finansiell effekt på Apoteket AB ............................. 27

8 Övriga

frågor ............................................................ 27

9 Redovisning

av

uppdraget ........................................ 28