Dir. 2008:1

Kostnadseffektiva ekonomiska styrmedel

Dir.

2008:1

Kommittédirektiv

Kostnadseffektiva ekonomiska styrmedel

för avfall som förbränns

Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att förutsättningslöst

analysera den s.k. avfallsförbränningsskatten. Frågor som bör

utredas är om avfallsförbränningsskatten ger en effektiv styr-

ning mot de avfalls- och klimatpolitiska målen eller om skatten

i detta avseende kan utformas på ett mer effektivt sätt. Det bör

också utredas om skatten är ett samhällsekonomiskt lämpligt

energi- och miljöpolitiskt styrmedel och om skatten kan ut-

formas så att den på ett kostnadseffektivt sätt styr mot de

avfalls-, energi- och klimatpolitiska målen. Vidare bör utredas

om det finns andra styrmedel som på ett kostnadseffektivt sätt

styr mot de nämnda målen och om sådana styrmedel bör

användas i stället för eller i kombination med en reformerad

avfallsförbränningsskatt. Om analysen visar att en avfalls-

förbränningsskatt inte på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till

de nämnda målen, står det utredaren fritt att föreslå att skatten

ska avskaffas.

Vägledande för utredningsarbetet i stort ska vara att miljö-

skatter och andra ekonomiska styrmedel ska utformas på ett

samhällsekonomiskt effektivt sätt och med hänsyn till med-

borgarnas förutsättningar. Utredaren ska beakta tidigare rele-

vanta utredningsinsatser, den pågående revideringen av ram-

direktivet om avfall1, gemenskapsrättens regler om statsstöd,

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april

2006 om avfall (EUT L 114, 27.4.2006, s. 9).

Se även KOM (2005) 667 slutlig och KOM (2007) 863 slutlig.

2

särskilt Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för

miljön2, samt Grönboken om marknadsbaserade styrmedel för

miljöpolitiken och näraliggande politikområden

(KOM [2007] 140 slutlig) och eventuella relevanta ändringar i

energiskattedirektivet3 m.m.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsreglering som

övervägandena ger upphov till.

För det fall en sänkt eller avskaffad avfallsförbränningsskatt

föreslås ska utredaren även lämna förslag till finansiering av det

inkomstbortfall som orsakas härigenom.

Utredningsarbetet ska vara avslutat senast den 28 februari

2009.

Bakgrund

Avfallsförbränningsskattens ursprung och mål

Sedan den 1 juli 2006 beskattas fossilt kol i visst hushållsavfall

som förbränns inom ramen för energibeskattningen (prop.

2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352). Denna, i

vardagligt språkbruk, avfallsförbränningsskatt bygger på det

förslag den s.k. BRAS-utredningen (Fi 2003:96) lämnade i mars

2005 i delbetänkandet ”en BRASkatt? – beskattning av avfall

som förbränns” (SOU 2005:23). Den gällande skatten har dock

av olika skäl en mer begränsad omfattning än utredningens

förslag, bl.a. omfattas inte industriavfall (se vidare prop.

2005/06:125 s. 40 f.). Dess syften är emellertid desamma som

utredningens förslag. Avfallsförbränningsskatten ska generellt

sett gynna den avfallshantering som är miljömässigt och

samhällsekonomiskt fördelaktig (a. prop. s. 35). På samma sida

sägs att avfallsförbränning med energiutvinning är en metod för

att hantera sådant avfall som inte lämpar sig för material-

återvinning eller biologisk behandling. I korthet avser avfalls-

2 EGT C 37, 3.2.2001 s.3–15 (Celex 32001Y0203[02]).

3 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstruk-

turering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och

elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).

3

förbränningsskatten att styra mot de avfalls-, klimat- och

energipolitiska målen. Materialåtervinningen av framför allt

plast ska öka, koldioxidutsläppen minska och kraftvärme-

produktionen öka. Dessutom åsyftas konkurrensneutralitet

mellan avfallsbränslet och andra fossila bränslen som beskattas

enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Närmare om avfallsförbränningsskattens konstruktion

Det ”skattepliktiga avfallet” utgörs av fossilt kol i hushållsavfall

som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten en-

ligt 15 kap. 8 § miljöbalken. Även fossilt kol i därmed jämför-

ligt hushållsavfall som förts in i Sverige från andra länder är

skattepliktigt. Mängden fossilt kol bestäms schablonmässigt och

anses utgöra 12,6 procent av hushållsavfallets vikt. Både

energiskatt och koldioxidskatt tas ut på de fossila avfallsfrak-

tionerna. Koldioxidskatten uppgår i dag till 3 709 kronor per ton

fossilt kol, och energiskatten till 155 kronor per ton fossilt kol.

Den som förbrukar sådant kol är skattskyldig och skyldigheten

inträder när kolet förbrukas för uppvärmning, om förbrukningen

sker i yrkesmässig verksamhet. Reglerna om skattelättnader i

lagen om skatt på energi är i relevanta delar tillämpliga även för

fossilt kol i visst hushållsavfall.

Problem med avfallsförbränningsskatten

Avfallsförbränningsskatten är inte problemfri. Redan i samband

med att den infördes förespråkade många remissinstanser andra

styrmedel eller en annan utformning av skatten.

En fundamental fråga är om skatten styr mot de mål som

motiverade dess införande på ett kostnadseffektivt sätt.

När det gäller styrningen mot ökad materialåtervinning av

framför allt plast och konkurrensneutralitet mellan de fossila

bränslena är schabloniseringen av avfallets fossila kolinnehåll

en svaghet. Särskilt styrningen mot plaståtervinning kan ifråga-

sättas. Genom att mängden fossilt kol anses utgöra 12,6 procent

av avfallets vikt består styreffekten i första hand i att minska

mängden (vikten) avfall till förbränning. Plast, som är lätt och

4

har en hög fossil kolhalt, är alltså inte det som främst lönar sig

att återvinna.

Avfallsförbränningsskattens styreffekt bör även diskuteras ur

ett klimatpolitiskt perspektiv. Redan enligt utredningens förslag

framstår inte styrningen mot minskade utsläpp av koldioxid

med fossilt ursprung som verkningsfull. Utsläppsminskningarna

i Sverige uppskattades vid den tidpunkten till ca 3 procent

(ca 65 000 ton) av det totala utsläppet av växthusgaser vid

avfallsförbränning – ca 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter

(totalt sett genererade avfallsförbränningen i sin tur ca 3 procent

av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket då uppgick till

ca 72 miljoner ton koldioxidekvivalenter). Vidare omfattar den

gällande avfallsförbränningsskatten endast ca 50 procent av den

totala avfallsmängden som förbränns, dvs. enbart visst hushålls-

avfall. Följaktligen är den faktiska styrningen ännu svagare än

enligt utredningens förslag. Dessutom innebär schabloniserin-

gen av avfallets fossila kolinnehåll en försämrad styrning i sig.

Sammantaget kan den gällande skattens betydelse för Sveriges

koldioxidbalans starkt ifrågasättas.

Skatten gynnar kraftvärmeproduktion jämfört med värme-

produktion. Styrningen mot kraftvärme är dock inte utan

nackdelar. Redan i dag kan skatten i någon mån befaras leda till

skattedrivna och miljömässigt obefogade avfallstransporter. Ett

förhållande som förstärks av att skatten inte omfattar

industriavfall.

Vid sidan om den övergripande frågan om avfallsförbrän-

ningsskatten är ett kostnadseffektivt styrmedel, finns ett antal

mer specifika problem med skatten.

Ett sådant problem är att schabloniseringen av hushållsavfal-

lets fossila kolinnehåll, i kombination med tillämpningsområdet

för den miljörättsliga definitionen av sådant avfall, innebär att

särskilt utsorterat träavfall från hushållen träffas av skatt. Även

om detta problem kan antas ha en förhållandevis begränsad

omfattning i praktiken, är det principiellt inte lämpligt att ett

rent biobränsle beskattas med koldioxidskatt. Problemet har

kommenterats tidigare, se prop. 2006/07:13 s. 63 f. och prop.

2006/07:100, s. 46.

5

En annan brist med den gällande skatten är att den inte om-

fattar industriavfall, vilket utgör omkring 50 procent av avfalls-

volymen som förbränns. Det finns skäl för denna inskränkning.

En omfattande remisskritik framfördes mot utredningens

förslag att skatten skulle omfatta industriavfall. Förslagets

miljövinster ansågs obalanserade i förhållande till de kostnader

det orsakade samtidigt som förhållandevis begränsade

konsekvensanalyser utförts för industrin (se prop. 2005/06:125

s. 44). När det gäller den avfallsförbränningsskatt som faktiskt

infördes bör tilläggas att den fossila kolhalten i industriavfall

inte lämpar sig för schablonisering, eftersom den i realiteten är

mycket varierande. Härtill kommer att eventuella undantag för

vissa industrisektorer från en schablonbeskattning aktualiserar

en komplicerad EG-rättslig statsstödsproblematik. Likväl är det,

mot bakgrund av de miljö- och energipolitiska mål som

motiverar skatten, otillfredsställande att en betydande del av

avfallet inte kommer i fråga för beskattning. Dessutom kan,

som redan nämnts, beskattningens avgränsning till visst

hushållsavfall i någon utsträckning antas skapa skattedrivna och

miljömässigt opåkallade avfallstransporter.

Slutligen bör frågan om skattens incitamentsstruktur tas upp.

Frågan är om det är möjligt att utforma en effektiv mekanism

för att öka materialåtervinningen när den som beskattas inte

själv bär skatten, utan via en kommunalt fastställd avgift över-

för skattebördan på dem som avses utföra avfallssorteringen.

Svårigheten att genom renhållningsavgifterna styra material-

återvinningen är för övrigt ett generellt problem och inte enbart

förknippat med avfallsförbränningsskatten. I avfallsförbrän-

ningsskattens fall gäller att den som i yrkesmässig verksamhet

förbränner fossilt kol i visst hushållsavfall är skattskyldig.

Anläggningarna som förbränner hushållsavfallet övervältrar

dock i stor utsträckning skatten på kommunerna genom mottag-

ningsavgifterna. Kommunerna tar i sin tur ut dessa kostnader av

fastighetsägarna genom renhållningsavgifterna. Vidare utförs

sorteringen av hushållsavfallet för olika former av material-

återvinning m.m. i stort av enskilda. Mot denna bakgrund kan

diskuteras i vilken utsträckning som möjligheten till sänkta

renhållningsavgifter kan medverka till att de enskilda ska öka

6

sin avfallssortering. Det kan också diskuteras hur direkt länken

är mellan skatten och renhållningsavgiftens storlek, även om

den sistnämnda är underkastad den kommunala självkostnads-

principen. Ett ekonomiskt styrmedel som påverkar kommunens

kostnader för avfallshanteringen skapar dock incitament för

kommunen att utveckla mer långtgående källsorteringssystem,

vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för hushållen att

sortera ut avfall för materialåtervinning. Detta ger alltså indirekt

en styrande effekt.

Budgetpropositionen för 2008 m.m. – behovet av en utredning

I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, volym 1, s.

128) konstaterar regeringen att det finns olika problem med

dagens beskattning av avfall som förbränns. I propositionen

sägs att det kan ifrågasättas om skatten styr effektivt och att det

allmänt sett kan diskuteras vilken typ av, eller kombination av,

styrmedel som är samhällsekonomiskt mest effektiv. En fråga

som bör utredas är om skatten kan utformas på ett mer effektivt

sätt. En annan är om en reformerad avfallsförbränningsskatt är

ett samhällsekonomiskt lämpligt energi- och miljöpolitiskt

styrmedel eller om det finns andra styrmedel som på ett kost-

nadseffektivt sätt styr mot de avfalls-, energi- och klimatpoli-

tiska målen. Om ett sådant annat styrmedel bedöms finnas bör

utredaren föreslå hur det kan utformas. Regeringens slutsats är

att en särskild utredare bör tillkallas med uppdrag att förutsätt-

ningslöst analysera avfallsförbränningsskatten. I budgetproposi-

tionen sägs även att den gällande beskattningen av avfall som

förbränns ska kvarstå i sin nuvarande form i avvaktan på att den

särskilda utredaren presenterar resultatet av sitt arbete.

Vid budgetbehandlingen anförde skatteutskottet, i yttrande

till finansutskottet, bl.a. att en grundförutsättning för en even-

tuellt fortsatt avfallsförbränningsskatt är att skatten utreds och

konstrueras på ett rättvist och legitimt sätt med tydliga positiva

miljöeffekter (2007/08:SkU1y s. 61). Skatteutskottet påpekade

att frågan om det finns andra mer kostnadseffektiva styrmedel

måste övervägas samtidigt.

7

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att förutsättningslöst

analysera avfallsförbränningsskatten. Det bör utredas om

avfallsförbränningsskatten ger en effektiv styrning mot de

avfalls- och klimatpolitiska målen eller om skatten i detta

avseende kan utformas på ett mer effektivt sätt. Det bör också

utredas om skatten är ett samhällsekonomiskt lämpligt energi-

och miljöpolitiskt styrmedel och om skatten kan utformas så att

den på ett kostnadseffektivt sätt styr mot de avfalls-, energi- och

klimatpolitiska målen. Vidare bör utredas om det finns andra

styrmedel som på ett kostnadseffektivt sätt styr mot de nämnda

målen och om sådana styrmedel bör användas i stället för eller i

kombination med en reformerad avfallsförbränningsskatt. Om

analysen visar att en avfallsförbränningsskatt inte på ett

kostnadseffektivt sätt kan bidra till de nämnda målen, står det

utredaren fritt att föreslå att skatten ska avskaffas.

En ledstjärna för utredningsarbetet i stort ska vara att miljö-

skatter och andra ekonomiska styrmedel ska utformas på ett

samhällsekonomiskt effektivt sätt och med hänsyn till medbor-

garnas förutsättningar (jfr prop. 2007/08:1, volym 1, s. 40 f.).

Miljö- och energimålsättningar ska nås till en så låg kostnad för

samhället som möjligt, dvs. kostnadseffektivitet ska uppnås.

Kostnaderna för att uppnå ett mål ska relateras till miljönyttan (i

form av minskade skadekostnader). Så länge åtgärdens

marginalnytta överstiger dess marginalkostnad är den samhälls-

ekonomiskt motiverad. Vid den slutliga utformningen av ett

styrmedel behöver även andra icke-ekonomiska förutsättningar

vägas in såsom t.ex. de nationella miljökvalitetsmålen, framför

allt God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimat-

påverkan4 samt miljöbalkens allmänna hänsynsregler; försiktig-

hetsprincipen, principen om att förorenaren ska betala och pro-

duktvalsregeln (jfr prop. 2005/06:125 s. 29 f.). Av betydelse i

sammanhanget är också den pågående revideringen av ram-

direktivet om avfall (2006/12/EG), gemenskapsrättens regler

4 För en beskrivning av de olika målen se bl.a. prop. 2002/03:117,

prop. 2004/05:150 och prop. 2007/08:1 utgiftsområde 20 avsnitt 4.4–

4.6.

8

om statsstöd, särskilt Gemenskapens riktlinjer om statligt stöd

till skydd för miljön, samt Grönboken för marknadsbaserade

styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden

och eventuella relevanta förändringar i energiskattedirektivet

(2003/96/EG). Utredaren ska även följa det arbete som pågår

inom Regeringskansliet med syfte att föreslå vissa ändringar av

de ekonomiska styrmedlen så att de utformas på ett sätt som

förbättrar effektiviteten av den förda miljö- och energipolitiken

(prop. 2007/08:1, volym 1, s. 120). Ett ekonomiskt styrmedel

ska sammanfattningsvis i största möjliga utsträckning vara kost-

nadseffektivt, teknikneutralt, administrativt enkelt och erbjuda

rimliga kontrollmöjligheter.

Vidare ska utredaren beakta tidigare relevanta utrednings-

insatser såsom 2001 års avfallsskatteutrednings betänkande

Skatt på avfall i dag – och i framtiden (SOU 2002:9), den s.k.

BRAS-utredningens betänkanden ”en BRASkatt? – beskattning

av avfall som förbränns” (SOU 2005:23) och ”en BRASkatt! –

beskattning av avfall som deponeras” (SOU 2005:64) samt

remissyttrandena över betänkandena.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsreglering som

övervägandena ger upphov till.

Utredaren ska beakta förslaget konsekvenser för näringslivet

och utforma förslaget så att företagens administrativa kostnader

kan hållas så låga som möjligt.

För det fall en sänkt eller avskaffad avfallsförbränningsskatt

föreslås, ska utredaren även lämna förslag till finansiering av

det inkomstbortfall som då orsakas.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska i sitt arbete samråda med Naturvårdsverket,

Skatteverket, Statens energimyndighet och andra berörda myn-

digheter. Utredaren ska samråda med Näringslivets regelnämnd

när det gäller redovisningen av vilka konsekvenser förslagen får

för små företag.

Utredaren ska redovisa resultatet av sitt arbete senast den 28

februari 2009.

(Finansdepartementet)