MD 2005:6

Skadestånd för förlorad försäljning till följd av en överträdelse mot förbudet mot vilseledande efterbildning har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.

ÖVERKLAGAD DOM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-10-29 i mål nr T 17705-99, se domsbilaga (ej bilagd här)

KLAGANDE

Mag Instrument, Inc., 1635 South Sacramento Avenue, ONTARIO CAL 91761, USA

Ombud: advokaterna Peter Skoglund och Richard Lenemark, Advokatfirman Delphi & Co KB, Box 1432, 111 84 STOCKHOLM

MOTPART

Libro Invest Aktiebolag, Box 221, 421 23 VÄSTRA FRÖLUNDA

Ombud: advokaten Michael Plogell, Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, 411 04 GÖTEBORG

SAKEN

skadestånd enligt marknadsföringslagen (1995:450)

_______________________

DOMSLUT

1.

Med ändring av tingsrättens dom förpliktar Marknadsdomstolen Libro Invest Aktiebolag att till Mag Instrument, Inc., betala etthundrafyratusenfyrahundratretton (104 413) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2000 till dess betalning sker.

2.

Libro Invest Aktiebolag skall ersätta Mag Instrument, Inc., dess rättegångskostnader med åttiosextusentvåhundratjugosju (86 227) kr, varav 70 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på först nämnda belopp enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

3.

Marknadsdomstolen förordnar att sekretess enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) alltjämt skall bestå för upptagningen av förhöret med J. Z. i de delar detta ägt rum inom stängda dörrar samt beträffande de vid tingsrätten och i Marknadsdomstolen inom stängda dörrar förebringade uppgifterna om täckningsbidrag för Mag Instrument, Inc., och det relationstal som ligger till grund för beräkningen av förlorad försäljning, vilka uppgifter förekommer i tingsrättens aktbilagor 107, 176, 177 och 191.

YRKANDEN I MARKNADSDOMSTOLEN

Mag Instrument, Inc., (Mag) har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, skall bifalla Mags yrkande om skadestånd för förlorad försäljning jämte ränta i enlighet med vad som yrkades vid tingsrätten.

Libro Invest Aktiebolag (Libro) har bestritt Mags ändringsyrkande.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL

Parterna har i den överklagade delen åberopat samma grunder och omständigheter som vid tingsrätten. På Mags begäran har bandinspelningar av förhören med J. Z. och H. N. spelats upp.

I målet i Marknadsdomstolen är endast fråga om huruvida och i vilken omfattning Mag har lidit skada i form av förlorad försäljning på grund av Libros otillbörliga marknadsföring av ficklampan BT-227.

Enligt 29 § första stycket marknadsföringslagen (1995:450) (MFL) skall, såvitt nu är i fråga, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift i 5-13 b §§ MFL ersätta den skada som därigenom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare. Vidare sägs i 29 § andra stycket MFL att vid bestämmande av ersättningen till näringsidkaren hänsyn får tas även till omständigheter av annan än ekonomisk art.

I förarbetena till 29 § MFL (prop. 1994/95:123 s. 107 ff.) anges bl.a. följande. Syftet med skadeståndsreglerna är att de både skall verka förebyggande och ge goda förutsättningar för att ekonomiskt kompensera dem som lidit skada till följd av otillbörliga marknadsföringsåtgärder. Skadeståndet till näringsidkare kan bl.a. avse att kompensera negativ inverkan på omsättningen. Vidare sägs att det åligger den som gör anspråk på ersättning att visa omfattningen av den skada som ersättning yrkas för. Föreligger svårigheter att uppfylla beviskravet får regeln om bevislättnad i 35 kap. 5 § rättegångsbalken (RB) tillämpas.

Genom tingsrättens dom är det klarlagt att Libro genom sin marknadsföring av ficklampor av modell BT-227 har överträtt förbudet mot vilseledande efterbildning i 8 § MFL. Enligt Marknadsdomstolens mening måste det hållas för visst att Libros försäljning av drygt 10 000 ficklampor har medfört att Mag har gått miste om viss försäljning av sin ficklampa Mini Maglite® genom att i vart fall vissa av de personer eller företag som köpt BT-227 skulle ha köpt Mini Maglite® i stället, om inte BT-227 hade funnits. Mag har därigenom vållats skada genom uteblivna intäkter. Det är givetvis inte möjligt att fastställa hur många fler Mini Maglite® som skulle ha sålts, om BT-227 inte hade funnits på marknaden. Skadan måste därför med stöd av 35 kap. 5 § RB uppskattas till ett belopp som kan anses skäligt. Vid en sådan bedömning finner Marknadsdomstolen att skadan skäligen kan uppskattas till det yrkade beloppet. Mags överklagande skall därför bifallas.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång skall Libro förpliktas att ersätta Mag dess rättegångskostnader. Mag har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen med 171 227 kr, varav 155 000 kr avser ombudsarvode och resten avser utlägg. Libro har vitsordat yrkat belopp för utlägg samt 30 000 kr avseende ombudsarvode såsom skäligt i och för sig.

Målet i Marknadsdomstolen har rört den begränsade frågan om och i vilken omfattning Mag har vållats skada i form av uteblivna intäkter på grund av Libros marknadsföring av ficklampan BT-227. Skriftväxlingen i Marknadsdomstolen har varit begränsad och huvudförhandlingen pågick en halv dag. Marknadsdomstolen finner med hänsyn tagen till målets omfattning och beskaffenhet att skälig ersättning för ombudsarvode kan uppskattas till 70 000 kr. I övrigt råder inte tvist om yrkat belopp.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jan G Petersson, Per Eklund, Catharina Andréen, Marianne Reuterskiöld, Anders Stenlund och Barbro Wickman-Parak. Enhälligt

Sekreterare: Malin Nyman