MIG 2007:34

Det saknas utrymme att medge undantag från 7 kap. 7 § första stycket utlänningslagen om att ett permanent uppehållstillstånd skall återkallas om en utlännings bosättning i Sverige har upphört. Av avgörande betydelse vid bedömningen av om en utlännings bosättning i Sverige skall anses ha upphört är utlänningens avsikt att varaktigt vara bosatt här. Det förhållandet att en utlänning har avregistrerats från folkbokföringen väger tungt men kan inte ensamt ligga till grund för en återkallelse av uppehållstillståndet.

Den 16 februari 2004 beviljades A permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning till B som var svensk medborgare. A folkbokförde sig i Sverige den 23 juli 2004. Den 13 december 2005 avregistrerade Skatteverket henne från folkbokföringen som utflyttad eftersom A enligt egen anmälan om flyttning till utlandet uppgett att hon flyttat till Spanien. Migrationsverket beslutade den 12 juni 2006 att återkalla A:s permanenta uppehållstillstånd. Som skäl för beslutet anförde verket bl.a. följande. Enligt 7 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716) skall ett permanent uppehållstillstånd återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. I motiven till bestämmelsen om återkallelse framhålls vikten av att en noggrann undersökning görs innan återkallelse sker (prop. 1983/84:144 s. 89). Det finns dock inte någon fastlagd definition på vad som avses med att bosättningen har upphört i utlänningslagens mening. Klart är att skattemyndigheternas bedömning i folkbokförings- och bosättningsfrågan väger tungt även vid Migrationsverkets bedömning. Ett beslut från skattemyndigheten att avregistrera en utlänning som utflyttad är en stark indikation på att bosättning har upphört även i utlänningslagens mening. Med anledning av att A:s bosättning i Sverige har upphört återkallar Migrationsverket hennes permanenta uppehållstillstånd med stöd av 7 kap. 7 § utlänningslagen.

Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen

A överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen och anförde bl.a. att hon enligt Skatteverket anmält sig som utvandrad, vilket är felaktigt. Hon och B har däremot hos Skatteverket anmält en temporär utlandsvistelse i Spanien. Det är oklart hur länge de skall stanna i Spanien. De har inte utvandrat till Spanien, utan känner att de hör hemma i Sverige. Migrationsverket bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2006-11-30, ordförande Lena Stegeland och tre nämndemän), yttrade: Fråga i målet är om Migrationsverket har haft fog för sitt beslut att återkalla A:s permanenta uppehållstillstånd på grund av att hennes bosättning i Sverige upphört. Ett permanent uppehållstillstånd skall återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen). Bestämmelsen innebär att Migrationsverket skall återkalla ett uppehållstillstånd när man fått kännedom om att bosättningen har upphört. I motiven framhålls vikten av att en noggrann undersökning görs av bosättningsfrågan (prop. 1983/84:144 s. 89). En utgångspunkt vid prövningen av mål om återkallelse av uppehållstillstånd är att det skall finnas övertygande bevisning om skälen för återkallelse. Det är också så att det är Migrationsverket som har ansvaret för att frågan om återkallelse blir tillräckligt utredd. Även om förutsättningar funnits att avregistrera en utlänning från folkbokföringen kan det inte alltid anses klarlagt att bosättningen i Sverige upphört. Av utredningen i målet framkommer huvudsakligen följande. A har flyttat från Venezuela till Sverige med B i juli 2004. A har hos Skatteverket anmält utlandsvistelse i Spanien och den 13 december 2005 beslutade verket att avregistrera henne och B från folkbokföringen. Såvitt framgår av utredningen i målet har A därefter vistats i Spanien. Enligt hennes egna uppgifter bor och arbetar hon där. Hon har ingen bostad kvar i Sverige. Enligt migrationsdomstolens bedömning kan hennes vistelse i Spanien inte anses vara av tillfällig karaktär. Det är därför befogat att ifrågasätta om hon fortfarande kan anses bosatt i Sverige. I överklagandet till migrationsdomstolen har A emellertid uppgett att hon vill återvända till Sverige för att bosätta sig här med B som är svensk medborgare. Migrationsdomstolen konstaterar att A därigenom manifesterat att hon har för avsikt att återvända till Sverige för att fortsättningsvis vara bosatt här i landet. Vid tiden för Migrationsverkets beslut hade hennes utlandsvistelse varat i endast cirka sex månader. Mot denna bakgrund anser migrationsdomstolen att det har saknats tillräckliga skäl att återkalla hennes uppehållstillstånd. Överklagandet skall därför bifallas. - Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle upphäva migrationsdomstolens dom och fastställa Migrationsverkets beslut att återkalla A:s permanenta uppehållstillstånd. Migrationsverket anförde i huvudsak följande. A har inte, endast genom att i överklagandet till migrationsdomstolen uppge att hon tänker återvända till Sverige, visat att hon otvetydigt har för avsikt att åter bosätta sig i Sverige. Hennes permanenta uppehållstillstånd skall således återkallas. Av ingivet beslut från Skatteverket framgår inte annat än att det funnits skäl att avregistrera A från folkbokföringen då det, efter anmälan om utflyttning, framkommit att hon flyttat till Spanien. En sådan avregistrering sker avseende personer som, under sin normala livsföring, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utomlands under minst ett år. Det har nu gått ett år och fem månader sedan A avregistrerades från folkbokföringen. Hon kan fortfarande inte, förutom uppgiften att hon snart skall åka tillbaka till Sverige, redogöra för några närmare planer angående en eventuell återflytt.

A bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Hon och B har inte och avser inte att utvandra från Sverige. De känner att de hör hemma i Sverige. Deras vistelse i Spanien är av tillfällig karaktär och de försörjer sig genom att B tar tillfälliga arbeten. De skall snart åka tillbaka till Sverige. Orsaken till att de befinner sig i Spanien är att B inte fick något arbete i Sverige. Det är orättvist att Migrationsverket inte vill göra skillnad mellan en enkel adressändring och utvandring då skillnaden är stor. Det är Migrationsverket som har ansvar för att frågan om återkallelse blir tillräckligt utredd.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-06-11 Svahn Lindström, Jagander och Lindqvist, referent), yttrade: Enligt 7 kap. 7 § första stycket utlänningslagen skall ett permanent uppehållstillstånd återkallas om utlänningens bosättning i Sverige har upphört.

Bestämmelsen har med oförändrat innehåll i sak förts över från 2 kap. 12 § i 1989 års utlänningslag (1989:529) till nu gällande utlänningslag (jfr prop. 1988/89:86 s. 153 och prop. 2004/05:170 s. 288). Bestämmelsen infördes ursprungligen genom 1980 års utlänningslag (1980:376). I förarbetena uttalar regeringen bl.a. följande. I en situation då en utlänning som fått permanent uppehållstillstånd inte längre är bosatt här synes det inte finnas något utrymme för en diskretionär prövning, utan den ordningen bör då gälla att tillståndet ”skall” återkallas. Genom att bosättningen upphört har en avgörande förutsättning för tillståndet fallit bort (prop. 1979/80:96 s. 117).

Regeringen har även i ett avgörande enligt 1989 års utlänningslag anfört att om det är utrett att bosättningen har upphört, återkallelse i princip skall ske även om utlänningen återvänt till Sverige (Reg. 29-90).

Av förarbetena framgår vidare att Migrationsverket inte har ålagts någon skyldighet att fortlöpande efterforska om utlänningar med permanent uppehållstillstånd fortfarande bor kvar i Sverige. Det måste anses tillräckligt att verket agerar när det i andra sammanhang får kännedom om att utlänningens bosättning har upphört (prop. 1979/80:96 s. 117).

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. A har beviljats permanent uppehållstillstånd den 16 februari 2004 på grund av anknytning till hennes dåvarande sambo, numera make, B som är svensk medborgare. A har folkbokfört sig i Sverige den 23 juli 2004. Den 13 december 2005 har hon avregistrerats från folkbokföringen som utflyttad då hon anmält att hon flyttat till Spanien. Migrationsverket har den 12 juni 2006 återkallat hennes permanenta uppehållstillstånd med motiveringen att hennes bosättning i Sverige har upphört.

Migrationsöverdomstolen gör följande bedömning.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att ordalydelsen i 7 kap. 7 § första stycket utlänningslagen är klar och absolut. I paragrafens andra stycke finns en särskild undantagsbestämmelse som avser de utlänningar som ansetts ha skyddsbehov i Sverige. Denna är inte aktuell i förevarande fall. Detta innebär att om utlänningens bosättning i Sverige har upphört, uppehållstillståndet skall återkallas. Det saknas således utrymme att medge undantag härifrån.

En förutsättning för att en utlänning skall erhålla permanent uppehållstillstånd är att personen i fråga har för avsikt att varaktigt bosätta sig i Sverige. Samma synsätt måste anläggas vid bedömningen av om en utlänning skall få behålla ett permanent uppehållstillstånd, dvs. det måste krävas att personen i fråga har för avsikt att varaktigt vara bosatt i Sverige.

Det är den enskildes trygghet som skall beaktas vid återkallelse av gynnande beslut och det måste därför ställas krav på en noggrann undersökning av om bosättningen har upphört. Ansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett vilar på myndigheten och bördan av brister i bevisningen skall inte bäras av den enskilde.

A har vistats i Sverige i cirka ett år och fem månader innan hon registrerats som utflyttad från landet. Hon har vid tidpunkten för Migrationsöverdomstolens prövning varit utrest från Sverige under ungefär lika lång tid.

Fråga är då vilken betydelse det har att Skatteverket funnit skäl att avregistrera A från folkbokföringen och vilken betydelse det hon anfört om att hon inte avser att utvandra från Sverige har. Migrationsöverdomstolen noterar i sammanhanget att enbart den omständigheten att Skatteverket avregistrerat en utlänning från folkbokföringen inte i tidigare praxis föranlett att det i ett visst fall ansetts helt klarlagt att bosättningen i Sverige har upphört (UN 349-98). Migrationsöverdomstolen instämmer i bedömningen att det förhållandet att en utlänning har avregistrerats från folkbokföringen inte ensamt kan ligga till grund för en återkallelse av uppehållstillståndet, även om det är ett förhållande som väger tungt. Omständigheter som kan tyda på att bosättningen inte har upphört trots att utlänningen avregistrerats från folkbokföringen kan vara att utlänningen varit bosatt i Sverige under mycket lång tid, har familj eller bostad kvar här samtidigt som avsikten att återvända till Sverige är mycket klart uttalad.

A, som själv anmält till Skatteverket att hon flyttat till Spanien och som vistats där sedan den 13 december 2005, har varken i överklagandet till migrationsdomstolen eller hos Migrationsöverdomstolen redogjort närmare för några planer för en eventuell återflytt till Sverige. Hon har endast i mycket allmänna ordalag anfört att hon snart skall åka tillbaka hit. Mot denna bakgrund - och då det heller inte i övrigt har framkommit några särskilda omständigheter som kan föranleda bedömningen att bosättningen inte har upphört - finner Migrationsöverdomstolen att det är tillförlitligt utrett att A:s bosättning i Sverige har upphört. Hennes permanenta uppehållstillstånd skall därför återkallas, vilket innebär att överklagandet skall bifallas.

Migrationsöverdomstolens domslut. Med bifall till överklagandet upphäver Migrationsöverdomstolen migrationsdomstolens dom och fastställer Migrationsverkets beslut.