MÖD 2007:26

Klagan över domvilla-----Några sakägare hade fört talan i länsstyrelsen och där fått bifall genom att ett bolags ansökan om att få uppföra vindkraftverk avslogs. Bolaget överklagade och miljödomstolen ändrade länsstyrelsens beslut och meddelade tillstånd. Hos Miljööverdomstolen (MÖD) ansökte en av sakägarna om återställande av försutten tid. MÖD fann att miljödomstolen borde ha låtit berörda sakägare få tillfälle att yttra sig över bolagets överklagande till miljödomstolen eftersom de kunde anses bli berörda av ett beviljat tillstånd. Domvilla ansågs ha förekommit. Miljödomstolens dom upphävdes och återförvisades för erforderlig behandling.

RÄTTEN

Hovrättsråden Per-Anders Broqvist, Rose Thorsén och Marinette Andersson, referent, samt hovrättsassessorn Anita Seveborg

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsassessorn Anita Seveborg

KLAGANDE OCH SÖKANDE

A.U.

MOTPART

R & B Vindkraft AB, Sidvindsvägen 104, 581 86 Linköping

SAKEN

Klagan över domvilla m.m.

AVGÖRANDE SOM SAKEN AVSER

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2006-12-21 i mål nr M 1978-06

_____________

Föredraganden anmäler följande.

Miljödomstolen upphävde i domen länsstyrelsens, miljöprövningsdelegationen, beslut av den 21 juni 2006 (dnr 551-1435-05) att avslå R&B Vindkraft Aktiebolags ansökan om tillstånd till vindkraftverk på fastigheterna X 4:1 och 2:7 i Vadstena kommun, samt återförvisade målet för meddelande av tillstånd till ansökt verksamhet och för fastställande av villkor.

A.U. har ansökt om återställande av försutten tid att överklaga miljödomstolens dom. Han har vidare anfört att det förekommit sådant rättegångsfel vid handläggningen av målet att domen skall undanröjas på grund av domvilla.

A.U. har uppgivit att han som ägare till angränsande fastighet X 2:6 i yttrande till länsstyrelsen bestämt avstyrkt bifall till ansökan och att miljödomstolens dom att upphäva länsstyrelsens avslagsbeslut kom till hans kännedom först efter överklagandetidens utgång. Han har i huvudsak åberopat att det inte varit tillräckligt att kungöra domen samt att han är berörd av den och därför borde ha givits möjlighet yttra sig.

R&B Vindkraft AB har avstyrkt bifall till A.U.s ansökan.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har anfört att A.U. borde ha fått yttra sig i det överklagade målet hos miljödomstolen.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2007-06-27)

Domskäl

Skäl

Miljööverdomstolen prövar först frågan om ett sådant rättegångsfel har förekommit vid miljödomstolen att domen skall undanröjas på grund av domvilla.

Av handlingarna i miljödomstolens akt framgår att bolagets överklagande inte kommunicerats med någon av de enskilda personer som yttrat sig under målets handläggning hos länsstyrelsen. Inte heller har dessa erhållit kallelse till den syn som hölls den 11 december 2006. Någon kungörelse har inte skett under målets handläggning utan det är endast miljödomstolens dom som har kungjorts.

Målet rör tillstånd enligt miljöbalken och den sökta verksamheten kan medföra risk för att närboende utsätts för störningar. A.U. och andra sakägare yttrade sig till länsstyrelsen och motsatte sig där att tillstånd meddelades. Det framgår av utredningen i målet att det bland dem som yttrat sig till länsstyrelsen finns personer som skulle kunna anses berörda av ett beviljat tillstånd och således vara motparter i miljödomstolen. Med hänsyn härtill har det ålegat miljödomstolen att bereda berörda sakägare tillfälle att yttra sig över bolagets överklagande innan länsstyrelsens beslut ändrades.

Eftersom A.U. inte erhållit erforderlig underrättelse om överklagandet har han inte beretts tillfälle att ta vara på sin rätt vid förhandlingen och domvilla som avses i 59 kap. 1 § första stycket 2 punkten rättegångsbalken får därför anses ha förekommit. Miljödomstolens dom skall upphävas och målet visas åter till miljödomstolen för erforderlig behandling.

Slut

Med upphävande av miljödomstolens dom återförvisar Miljööverdomstolen målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2007-07-25

Protokollet uppvisat/