NJA 1983 s. 573

Ett barn som i likhet med sina föräldrar är brittisk medborgare men som har hemvist i Sverige för vid svensk domstol talan om underhåll mot sin i Storbritannien bosatte fader. Svensk domsrätt har ansetts föreligga och svensk lag har ansetts tillämplig. I avsaknad av utredning om faderns personliga och ekonomiska förhållanden har bidragsskyldighet ansetts inte kunna åläggas.

(Jfr betr tillämpning av svensk lag 1977 s 325)

P.F. och C.N. född 1949, är föräldrar till barnet M. född 1971. Samtliga är brittiska medborgare och barnet är fött i England.

P.F. och M. kom till Sverige i oktober 1976 och har sedan dess stadigvarande vistats i riket.

Stockholms TR

M. yrkade efter stämning å C.N. vid Stockholms TR, att TR:n måtte förplikta C.N. att utge underhållsbidrag förskottsvis för kalendermånad med 500 kr från d 1 jan 1980 till dess M. fyllt 18 år samt interimistiskt förordna därom tills lagakraftägande dom förelåg.

Som grund för sin talan åberopade M. att hon var i behov av underhållsbidrag från C.N. och att denne hade förmåga att utge sådant bidrag.

Sedan C.N. i London delgivits stämning i målet avflyttade han, såvitt utredningen visade, från delgivningsadressen utan att tillkännage var han sedermera vistades. Han lät sig ej avhöra i målet. TR:n förordnade god man att tillvarataga C.N:s rätt.

C.N. bestred genom gode mannen M:s yrkande. Han vitsordade att barnet hade behov av underhållsbidrag från honom i yrkad omfattning men förklarade att han saknade förmåga att till någon del bidraga till barnets underhåll.

Domskäl

TR:n (rådmannen Wikström) anförde i dom d 12 juni 1981: Mot bakgrunden av att - med undantag av uppgiften om att C.N. är i arbetsför ålder - i målet ej framkommit något om dennes förhållanden kan mot hans bestridande ej anses styrkt att han till någon del har förmåga att utge underhållsbidrag för dottern.

Kärandens talan lämnas utan bifall.

Svea HovR

M. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade bifall till sin vid TR:n förda talan. M. uppgav, att det framkommit att C.N. under år 1975 haft anställning som butiksbiträde i en skivfabrik i London och att han i september 1980 haft anställning som bilarbetare vid Fordfabrikerna i Ilford utanför London.

C.N. bestred genom gode mannen ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Glück, hovrättsrådet Fröhling, referent, samt adj led Thorblad och Lindqvist) anförde i dom d 15 dec 1982:

Domskäl

Domskäl. Barn som yrkar underhållsbidrag jämlikt 7 kap 1 § FB har i princip att förebringa utredning som styrker förvärvs- och betalningsförmåga hos den underhållsskyldige. Särskilt i ett mål som det förevarande måste dock beaktas, att barnets förutsättningar att åstadkomma sådan utredning är betydligt sämre än den underhållsskyldiges egna. I detta fall tillkommer att C.N. i England erhållit del av stämning i målet, men icke låtit sig avhöra och icke heller senare kunnat påträffas. Vidare bör det i allmänhet kunna antagas att en person i arbetsför ålder har förmåga att utge rimligt underhållsbidrag. Med hänsyn härtill och då fråga är om en grundläggande, i lag fastställd underhållsskyldighet bör kravet på utredning från barnets sida om den underhållsskyldiges ekonomi kunna sättas lägre än eljest och barnets uppgifter god tagas om de i och för sig framstår som trovärdiga.

Anledning saknas att ifrågasätta M:s i HovR:n lämnade uppgifter om C.N:s förvärvsarbete under åren 1975 och 1980. Med hänsyn till dessa uppgifter och då C.N. ej förebragt någon utredning till stöd för sitt påstående om betalningsoförmåga finner HovR:n, att förvärvs- och betalningsförmåga bör antagas föreligga i sådan omfattning att C.N. kan åläggas att utge det yrkade underhållsbidraget.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom förpliktar HovR:n C.N. att utge underhållsbidrag för M. med 500 kr i månaden för tiden från d 1 jan 1980 till dess barnet fyllt 18 år, att utgå för förfluten tid genast och i övrigt förskottsvis för kalendermånad.

Vad HovR:n förordnat skall för icke förfluten tid gälla även för tiden intill dess lagakraftägande dom i målet föreligger.

HD

C.N. sökte revision och yrkade att M:s talan måtte ogillas.

Michelle bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr L.R. hemställde i betänkande att HD måtte meddela dom enligt följande:

Domskäl

Domskäl. M. som i likhet med sina föräldrar är medborgare i Storbritannien, är med sin moder bosatt i Sverige sedan 1976 och har för avsikt att kvarstanna här. Hennes talan skall därför upptas till prövning här i riket och prövas med tillämpning av svensk lag.

Gode mannen har till stöd för C.N:s talan i HD åberopat att inte någon utredning rörande C.N:s personliga och ekonomiska förhållanden förebragts och att det därför ej är styrkt att C.N. har förmåga att till någon del bidra till M:s underhåll.

M. har i HD vidhållit sin i HovR:n lämnade uppgift att C.N. haft anställning i september 1980 samt anfört: Eftersom gode mannen ej invänt mot detta påstående, får det tas för gott. Kort efter nämnda tidpunkt har C.N. delgivits stämningsansökningen, men han har inte utnyttjat möjligheten att bestrida vare sig framställda yrkanden eller riktigheten av gjorda påståenden i rättegången.

Rörande C.N:s ekonomiska förmåga har i målet inte framkommit annat än att han tidigare haft förvärvsarbete och att han är i arbetsför ålder. Då all utredning sålunda saknas om hans nuvarande personliga och ekonomiska förhållanden och därmed om hans förmåga att bidra till M:s underhåll, kan M:s talan inte till någon del vinna bifall.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom fastställer HD TR:ns domslut.

HD (JustR:n Höglund, Ulveson, referent, Vängby, Heuman och Broomé) beslöt dom i enlighet med betänkandet.