NJA 1998 s. 533

En advokat lämnade enligt egen uppgift ett överklagande för postbefordran tre dagar före överklagandetidens utgång. Att så skulle ha skett motsades emellertid av att försändelsen poststämplats dagen före den sista dagen för överklagande. Överklagandet kom in till överrätten en dag för sent. Återställande av försutten tid har vägrats.

HD

(Jmf 1981 s 757, 1995 s 553 och 1997 s 20)

Skellefteå TR meddelade d 8 okt 1996 dom i mål mellan allmän åklagare och S.E. angående misshandel. Sedan målsäganden, A.U., överklagat domen fastställde HovR:n för Övre Norrland d 20 nov 1997 TR:ns dom. Sista dag för överklagande var d 18 dec 1997. A.U. överklagade domen i en skrift som kom in till HD d 19 dec 1997 och då översändes till HovR:n, som i beslut d 23 dec 1997 avvisade överklagandet som för sent inkommet.

A.U. (ombud advokaten J.F.) ansökte hos HD om återställande av försutten tid för överklagande av HovR:ns dom.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Garlehäll, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Jörgen Frisk har som grund för ansökningen uppgivit följande. Av HovR:ns utredning framgår att försändelsen med överklagandet har poststämplats d 17 dec 1997. Överklagandet som är daterat d 15 dec 1997 lämnades för postbefordran samma dag, dvs tre dagar före överklagandetidens utgång. Det bedömdes att försändelsen skulle inkomma till domstolen eller avskiljas för dennas räkning före överklagandetidens utgång. Tiden bedömdes som tillräckligt tilltagen för Apost även med tanke på årstiden. Det bedömdes inte heller föreligga behov av att vidta sådana säkerhetsåtgärder som att sända handlingen per telefax till domstolen, vilket ingår som ett normalt led i advokatbyråns rutiner då kort tid återstår av överklagandetiden.

Den som påstår laga förfall har bevisbördan för de omständigheter som åberopas till grund för ansökningen. De uppgifter som Jörgen Frisk - som är ledamot av advokatsamfundet - lämnat är tämligen knapphändiga. Att försändelsen verkligen skulle ha avlämnats för postbefordran måndagen d 15 dec 1997 motsägs av det förhållandet att den är poststämplad d 17 dec (jfr Fitger, Rättegångsbalken II s 32:24 a och NJA 1981 s 757). Någon utredning om vad som kan ha orsakat förseningen föreligger inte. Vid angivna förhållanden kan A.U. inte anses ha styrkt laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga HovR:ns dom. HD lämnar därför ansökningen om återställande av försutten tid utan bifall.

HD (JustR:n Lind, Nyström, Svensson, referent, Victor och Pripp) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 14 sept 1998 (mål nr Ö 404/98).