NJA 2008 s. 871

Sista dagen för ansökan skickade en advokat enligt egen uppgift per fax en ansökan till hovrätten att ett mål skulle återupptas. Någon bevisning till stöd för att faxmeddelandet skickats förebringades inte. Återställande av försutten tid har vägrats.

Svea hovrätt

Sedan Västmanlands tingsrätt dömt G.P. för rån till fängelse i två år, överklagade G.P. domen i Svea hovrätt. G.P. uteblev från huvudförhandling i hovrätten, som därför förklarade hans överklagande förfallet i beslut den 10 oktober 2007.

I beslutet angavs att målet åter kunde tas upp, om G.P. visade att han hade laga förfall för sin frånvaro och inte kunnat anmäla detta i tid. Ansökan om återupptagande angavs i beslutet skola göras skriftligen och ha kommit in till hovrätten senast den 31 oktober 2007.

Skriftlig ansökan om återupptagande av målet inkom till hovrätten den 6 november 2007. I protokoll från föredragning i hovrätten den 19 november 2007 antecknades bl.a. följande:

Fråga har uppkommit om G.P:s ansökan om återupptagande av målet har kommit in för sent till hovrätten.

B.S. (G.P:s försvarare) har uppgett att ansökan skickades per telefax till hovrätten den 31 oktober 2007 och att handlingen därefter postades till hovrätten den 1 november 2007. Hon har inte kunnat återfinna telefaxrapporten utvisande att telefaxet skickats på angiven dag.

Det antecknas att ansökan om återupptagande av målet kom in till hovrätten per post den 6 november 2007. Trots eftersökning har något faxmeddelande med ansökan inkommet den 31 oktober 2007 inte kunnat återfinnas.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Lundgren och Per Sundberg, referent, samt tf. hovrättsassessorn Chris Stattin) meddelade den 22 november 2007 följande beslut:

Sista dag för att ansöka om återupptagande av målet var den 31 oktober 2007. G.P:s ansökan har emellertid kommit in till hovrätten först den 6 november 2007.

Hovrätten avvisar därför G.P:s ansökan.

Högsta domstolen

G.P. ansökte hos HD om återställande av försutten tid för ansökan om återupptagande av målet i hovrätten.

Riksåklagaren motsatte sig bifall till ansökningen.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Kenneth Truedsson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

Tingsrätten dömde G.P. för rån till fängelse i två år. G.P. överklagade domen och delgavs kallelse till huvudförhandling i hovrätten, men uteblev från huvudförhandlingen. Hovrätten förklarade hans överklagande förfallet och angav att hans överklagande åter kunde tas upp, om han senast den 31 oktober 2007 skriftligen inkom till hovrätten med en ansökan om detta samt därvid visade att han hade haft laga förfall för sin frånvaro och att han inte hade kunnat anmäla det i tid.

G.P. ansökte om att målet skulle återupptas. Hans försvarare, advokat B.S., anförde att hon skickat ansökan jämte ett läkarintyg per fax till hovrätten den 31 oktober 2007 och att handlingarna därefter postades till hovrätten. Handlingarna inkom med posten den 6 november 2007. Hovrätten, som antecknade att faxmeddelandet inte kunnat återfinnas, avvisade G.P:s ansökan om återupptagande såsom för sent inkommen. G.P. har nu ansökt om återställande av försutten tid.

I praxis har en advokats uppgift att en överklagandeskrift postats i god tid före överklagandetidens utgång i regel godtagits som bevisning för att så har skett (se t.ex. NJA 1995 s. 553). Denna praxis har motiverats med bl.a. att det är förenat med avsevärda svårigheter och i de flesta fall omöjligt att i efterhand prestera utredning om att en postförsändelse, som senare inte har kunnat påträffas, verkligen avsänts.

I fråga om faxmeddelanden är situationen en annan. När sådana meddelanden skickas torde det vara förhållandevis enkelt att säkra och lägga fram utredning till stöd för att en försändelse på ett visst antal sidor har skickats från ett faxnummer till ett annat vid en viss tidpunkt (jfr NJA 2004 s. 733). Någon sådan bevisning har inte förebringats.

G.P. har inte visat laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid ansökan om målets återupptagande. Ansökan om återställande av försutten tid skall därför lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande

HD lämnar G.P:s ansökan om återställande av försutten tid utan bifall.

Domskäl

HD (justitieråden Leif Thorsson, Kerstin Calissendorff, Per Virdesten, referent, Gudmund Toijer och Stefan Lindskog) meddelade den 16 september 2008 beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 16 september 2008.

Mål nr: Ö 4866-07.

Lagrum: 32 kap. 8 § och 58 kap. 11 § RB.

Rättsfall: NJA 1995 s. 553, NJA 1997 s. 20, NJA 1998 s. 60, NJA 1998 s. 533, NJA 2000 s. 75 och NJA 2004 s. 733.