NJA 2004 s. 733

Ett med telefax avsänt överklagande av en hovrätts beslut har ansetts inkommet i rätt tid när det mot bakgrund av uppgifter om telefaxnummer, sändnings- och mottagningstider samt aktivitetsrapport från hovrättens telefax bedömts som sannolikt att telefaxmeddelandet kommit in till hovrätten i rätt tid.

Svea hovrätt

Eskilstuna tingsrätt ogillade den 14 oktober 2003 C.v.Z:s talan i mål angående särskild handräckning m.m. Sedan C.v.Z. överklagat i Svea hovrätt beslöt hovrätten den 10 november 2003 att inte meddela prövningstillstånd i målet.

C.v.Z. överklagade till HD.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser, referent, och Ulla Bergendal samt tf. hovrättsassessorn Anette Engberg) meddelade den 8 december 2003 följande slutliga beslut:

Sista dag för att överklaga hovrättens beslut var den 1 december 2003. C.v.Z:s överklagande har emellertid kommit in till hovrätten först den 2 december 2003. Det har heller inte avskilts för hovrättens räkning hos posten inom den utsatta tiden.

Hovrätten avvisar därför C.v.Z:s överklagande.

Högsta domstolen

C.v.Z. överklagade och yrkade, såsom HD förstod, att hovrättens beslut om avvisning skulle undanröjas och att målet skulle tas upp för tillståndsprövning.

HD förordnade att hovrätten skulle inkomma med yttrande i målet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Caroline Hedvall, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

Hovrätten beslutade den 10 november 2003 i mål angående särskild handräckning m.m. att inte meddela C.v.Z. prövningstillstånd. Sista dag för att överklaga beslutet var den 1 december 2003. C.v.Z. överklagade beslutet. Hovrätten, som ansåg att överklagandet kommit in först den 2 december 2003, avvisade den 8 december 2003 därför överklagandet som för sent inkommet.

C.v.Z. har gjort gällande att hon den 1 december 2003 faxat en skrift till hovrätten. Hon har i HD åberopat en kopia av en skrift med noteringar om att den skickats per fax. Av skriften, som enligt C.v.Z. utgör överklagandeskriften, framgår att skriften den 1 december 2003 skickats från ”C:s fax 46 21 123700” till en telefax med nummer ”08219327”.

Hovrätten har i yttrande till HD uppgett att det sistnämnda faxnumret är till hovrättens registratorskontor och att det enligt telefaxens aktivitetsrapport den aktuella dagen framgår att en handling om en sida mottagits kl. 9.35 från det förstnämnda numret. Enligt hovrätten kan slutsatsen därför dras att skriften nått hovrättens registratorskontor vid angiven tidpunkt. Vad som därefter hänt med skriften går enligt hovrätten däremot inte att bringa någon klarhet i.

C.v.Z:s skrift bör betraktas som ett överklagande och hennes uppgift om att den faxats till hovrätten den 1 december 2003 får därför godtas.

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer hovrättens beslut om avvisning och förordnar att målet skall tas upp på avdelning för tillståndsprövning.

Domskäl

HD (justitieråden Munck, Regner, Blomstrand, Lundius och Virdesten, referent) meddelade den 7 december 2004 följande slutliga beslut:

Skäl

Hovrätten beslutade den 10 november 2003 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående särskild handräckning m.m. med C.v.Z. som klagande. Sista dag för att överklaga beslutet var den 1 december 2003.

C.v.Z. har uppgett att hon den 1 december 2003 faxade en skrivelse till hovrätten med uppgift om att hon skrivit ett överklagande till HD och samma dag postat överklagandet med originalunderskrift till hovrätten.

Hovrätten avvisade den 8 december 2003 överklagandet med hänvisning till att det kommit in till hovrätten först den 2 december 2003 och inte heller avskilts för hovrättens räkning hos posten inom den utsatta tiden.

C.v.Z. har i HD åberopat en kvittenskopia av den skrivelse som hon skickade med telefax till hovrätten. Av kvittensen framgår att skrivelsen skickades från ”C:s fax 46 21 123700” den 1 december 2003 klockan 9.40 till en telefax med nummer ”08219327”.

Hovrätten har i ett yttrande till HD uppgett att det sistnämnda numret är telefaxnumret till hovrättens registratorskontor och att det av telefaxens aktivitetsrapport för den 1 december 2003 framgår att en handling om en sida mottagits den dagen klockan 9.35 från det förstnämnda telefaxnumret. Enligt hovrätten kan den slutsatsen dras att den ifrågavarande skrivelsen nått hovrättens registratorskontor vid den angivna tidpunkten. Det har enligt hovrätten inte gått att bringa någon klarhet i vad som därefter hänt med skrivelsen, som alltså var okänd för dem som deltog i hovrättens avvisningsbeslut.

Av handlingarna framgår att det överklagande som C.v.Z. lämnade för postbefordran inkom till hovrätten först den 2 december 2003. Mot bakgrund av uppgifterna om telefaxnummer, sändnings- och mottagningstider samt aktivitetsrapporten från telefaxen på hovrättens registratorskontor, är det dock sannolikt att den av henne åberopade och med telefax sända skrivelsen kom in till hovrätten den 1 december 2003. Med hänsyn härtill och då skrivelsen bör betraktas som ett överklagande skall hovrättens beslut om avvisning undanröjas.

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer hovrättens beslut om avvisning och förordnar att målet skall tas upp på avdelning för tillståndsprövning.

HD:s beslut meddelat: den 7 december 2004.

Mål nr: Ö 35-04.

Lagrum: 33 kap. 3 § RB.

Rättsfall: NJA 1993 s. 308 och NJA 1996 s. 16.