NJA 2004 s. 888

En hovrätts underlåtenhet i ett mål om försättande i konkurs att låta gäldenären få del av Skatteverkets svarsskrivelse och konkursförvaltarens yttrande har ansetts utgöra ett rättegångsfel av sådant slag att det kunnat antas ha inverkat på målets utgång. Gäldenären har haft tillfälle att i HD bemöta innehållet i handlingarna. Med hänsyn till omständigheterna har det ansetts att felet härigenom blivit avhjälpt.

Stockholms tingsrätt

Staten genom Kronofogdemyndigheten i Stockholm ansökte vid Stockholms tingsrätt om att M.T. skulle försättas i konkurs. Till stöd för ansökningen åberopade staten restförda skatter och avgifter. Till ansökningen bifogades en utredningsrapport enligt vilken M.T. befunnits sakna utmätningsbara tillgångar.

M.T. bestred konkursansökningen och förnekade att han var på obestånd. Vid två förhandlingstillfällen medgav tingsrätten honom uppskov med förhandlingen, eftersom han gjorde gällande att han skulle få fram pengar för att betala sina skulder. Vid det tredje förhandlingstillfället bestred staten nytt uppskov.

Domskäl

Tingsrätten (tingsnotarien Åsa Lindeberg) anförde i beslut den 5 augusti 2004:

Beslut

1.

Sökanden har motsatt sig uppskov. Uppskov får då inte meddelas utan att synnerliga skäl föreligger. Tingsrätten finner att vad gäldenären anfört inte utgör synnerliga skäl varför yrkandet lämnas utan bifall.

2.

Sökanden har en styrkt fordran på gäldenären. Vid verkställighet enligt 4 kap. UB inom de senaste sex månaderna före konkursansökan har det framgått att gäldenären saknat tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. Då inte annat har visats skall gäldenären därför enligt 2 kap. 8 § konkurslagen anses vara på obestånd. Tingsrätten försätter därför gäldenären i konkurs.

- - -

Svea hovrätt

M.T. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att konkursbeslutet skulle upphävas. I överklagandeskriften förbehöll sig M.T. rätten att få komplettera sitt överklagande med bevisning sedan staten hade förelagts att yttra sig över överklagandet och det kunde bedömas i vilken utsträckning bevisning var nödvändig.

Skatteverket bestred bifall till M.T:s överklagande.

Konkursförvaltaren yttrade sig.

Svarsskrivelsen och yttrandet översändes till M.T. den 31 augusti 2004.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Åke Rehnström samt hovrättsråden Monica Kämpe och Lars Lundgren, referent) anförde i beslut den 31 augusti 2004:

Beslut

Hovrätten finner inte skäl att bevilja M.T. anstånd med att komplettera sitt överklagande.

M.T. har inte visat att han är solvent. Hovrätten avslår därför överklagandet.

Högsta domstolen

M.T. överklagade och yrkade i första hand att HD skulle undanröja hovrättens beslut och återförvisa målet till hovrätten och i andra hand att HD skulle upphäva konkursbeslutet. Som grund för förstahandsyrkandet gjorde han gällande att det hade förekommit rättegångsfel i hovrättens handläggning. Hovrätten hade inte kommunicerat Skatteverkets eller konkursförvaltarens yttrande med M.T. före beslutet och inte heller medgett M.T. begärt anstånd att komplettera sitt överklagande med hänsyn till de uppgifter Skatteverket och konkursförvaltaren lämnat.

Skatteverket förklarade sig inte ha något att erinra mot att hovrättens beslut undanröjdes och att målet återförvisades till hovrätten, men bestred ändring i konkursbeslutet i sak.

Konkursförvaltaren yttrade sig.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Camilla Olsson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

Av handlingarna framgår att Skatteverket inkom med svarsskrivelse och att konkursförvaltaren avgav yttrande i hovrätten. Hovrätten har meddelat det överklagade beslutet utan att M.T. fått del av svarsskrivelsen och yttrandet. Hovrättens underlåtenhet att före målets avgörande låta M.T. få del av Skatteverkets svarsskrivelse och konkursförvaltarens yttrande utgör ett rättegångsfel av sådant slag som kan antas inverka på målets utgång. M.T. har emellertid i HD fått tillfälle att bemöta innehållet i de berörda handlingarna. Felet har härigenom blivit avhjälpt. Det föreligger därför inte skäl att undanröja hovrättens beslut och återförvisa målet till hovrätten för ny prövning.

I frågan om - - - se HD:s beslut - - - stå fast.

Domslut

hd:s avgörande

HD lämnar överklagandet utan bifall.

Domskäl

HD (justitieråden Regner, Blomstrand, referent, Lundius, Nyström och Virdesten) meddelade den 29 december 2004 följande beslut:

Skäl

Av handlingarna framgår att Skatteverket inkom med svarsskrivelse i hovrätten och att konkursförvaltaren avgav yttrande där samt att hovrätten meddelade det överklagade beslutet utan att M.T. fått del av svarsskrivelsen och yttrandet.

Hovrättens underlåtenhet att före målets avgörande låta M.T. få del av Skatteverkets svarsskrivelse och konkursförvaltarens yttrande utgör ett rättegångsfel av sådant slag att det kan antas ha inverkat på målets utgång. M.T. har emellertid i HD fått tillfälle att bemöta innehållet i de berörda handlingarna. Med hänsyn till omständigheterna får det anses att felet härigenom har blivit avhjälpt. Det föreligger inte skäl att undanröja hovrättens beslut och återförvisa målet till hovrätten för fortsatt behandling.

I frågan om M.T:s försättande i konkurs ger utredningen i målet inte anledning till annan slutsats än den tingsrätten och hovrätten kommit till. Konkursbeslutet skall således stå fast.

Domslut

HD:s avgörande

HD lämnar överklagandet utan bifall.

HD:s beslut meddelat: den 29 december 2004.

Mål nr: Ö 3731-04.

Rättsfall: NJA 1985 s. 106, NJA 1985 s. 464, NJA 1987 s. 979, NJA 1992 s. 627, NJA 1993 s. 111, NJA 1996 s. 732, NJA 2001 s. 731.