NJA 2012 s. 3

Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.

Stockholms tingsrätt

Firefly AB förde vid Stockholms tingsrätt den talan mot Försäkringsaktiebolaget Assuransinvest MF som framgår av tingsrättens dom.

Domskäl

Tingsrätten (chefsrådmannen Lars Sjöström samt rådmännen Tore Gissin och Karin Palmgren Goohde, referent) anförde i dom den 7 juli 2008:

Bakgrund

Firefly AB (nedan Firefly) är ett företag som tillverkar och levererar preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustrin. Skyddssystemen detekterar olika typer av tändkällor innan dessa har orsakat någon skada.

Firefly tecknade en företags- och industriförsäkring hos försäkringsbolaget Moderna Försäkringar AB, numera Försäkringsbolaget Assuransinvest MF (nedan Assuransinvest, även i de delar då det som sägs hänför sig till tiden före ändringen). Försäkringen avsåg perioden 2001-05-01-2002-04-30. Enligt försäkringsbrevet omfattade försäkringen bl.a. en ansvarsförsäkring med allmänt ansvar och produktansvar. Den var giltig i hela världen. Vid upphandlingen av försäkringen anlitade Firefly försäkringsmäklaren L.B. I de allmänna villkoren för ansvarsförsäkringen stadgades bl.a. följande.

p. 3 Var försäkringen gäller/Nordamerika

Försäkringen gäller för skada som inträffar i hela världen utom i Nordamerika, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Om tilläggsavtal träffats - vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet - gäller försäkringen för skadeståndskrav som grundas på i Nordamerika gällande skadeståndsrätt.

p. 11.1.1 Person- och sakskada

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada. Om försäkringen gör undantag för skada på viss egendom eller för viss personskada gäller försäkringen inte heller för förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.

p. 11.2 Åtagande

Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger för skadan tillämplig självrisk åtar sig Moderna Försäkringar gentemot den försäkrade att

- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger

- förhandla med den som kräver skadestånd

- föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som uppkommer för den försäkrade eller som denne åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan

(Ö)

12. Vad försäkringen inte gäller för

(Ö)

p. 12.6 Arbetsskada/Annan försäkring

Försäkringen gäller inte för arbetsskada. Dock gäller försäkringen för skada inträffad i Sverige, exklusive den ersättning som utgår genom arbetsskade- eller socialförsäkring, annan gällande försäkring eller ersättningsform eller som tjänsteförmån.

Den 25 maj 2001 skadade sig två personer, P.P. och M.S., som var anställda vid Georgia-Pacific Corporation i USA i samband med att de på arbetstid släckte en brand i en s.k. matarlåda som användes i produktionen. Firefly hade levererat brandskyddsprodukter till det amerikanska företaget. I september 2003 ansökte P.P. och makarna S. om stämning på bl.a. Firefly inför amerikansk domstol med yrkande om ersättning för bl.a. vårdkostnader, förlorad arbetsförtjänst, fysiskt och psykiskt lidande samt lyte och men. Processen i USA mot Firefly avslutades med att P.P. och makarna S. återkallade sitt anspråk.

Yrkanden m.m.

Firefly har yrkat att Assuransinvest ska förpliktas att till Firefly utge 1 617 187 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 augusti 2006 till dess betalning sker. Av beloppet avser 1 030 187 kr Fireflys kostnader för ombudsarvode i USA med anledning av processen där och 587 000 kr Fireflys kostnader för VD:n L.J:s arbete med tvisten i USA.

Assuransinvest har bestritt käromålet men vitsordat kostnaden på 1 030 187 kr för ombudsarvode i USA. Assuransinvest har bestritt ränteyrkandet men vitsordat ränta enligt angiven bestämmelse i räntelagen vad gäller yrkade 1 030 187 kr från den 22 februari 2007 och vad gäller 587 000 kr från den 11 juli 2008.

Parterna har samstämmigt uppgett att från den ersättning som Assuransinvest kan komma att förpliktas betala ska ett avdrag för självrisk om 18 450 kr göras.

Grunder

Firefly

Firefly har i första hand åberopat följande som grund för sin talan. Den ansvarsförsäkring för företag som Firefly tecknade hos Assuransinvest under den aktuella perioden gällde bl.a. allmänt ansvar och produktansvar. Den omfattade sak- och personskada och gällde även i USA. Det skadeståndskrav som har riktats mot Firefly i USA omfattas av försäkringen. Undantaget i p. 12.6 i de allmänna villkoren, avseende arbetsskada, är inte tillämpligt. Assuransinvest har inte fullgjort åtagandet enligt p. 11.2 i villkoren, utan Firefly har självt fått träda in och utföra detta arbete, varvid de yrkade kostnaderna har uppkommit. Det arbete som L.J. har utfört har medfört att Firefly har haft kostnader för L.J:s lön utan att ha någon annan nytta av denne. Det har också uppkommit kostnader för L.J:s resor med anledning av den i USA väckta talan. Försäkringsersättning ska således utgå i enlighet med vad som har yrkats.

Firefly har i andra hand åberopat följande. Om tingsrätten skulle finna att undantaget angående arbetsskada i p. 12.6 är tillämpligt och att försäkringsersättning således inte kan utgå är Assuransinvest skyldigt att utge skadestånd med ett belopp som motsvarar vad som annars hade utgått som försäkringsersättning. Firefly levererar produkter uteslutande till industrin och således bara till arbetsplatser. Trots kännedom om detta har Assuransinvest inte innan avtalet ingicks informerat Firefly om den avsedda begränsningen med undantaget i p. 12.6. Detta har fått till följd att Firefly inte har fått något försäkringsskydd för sitt produktansvar i de fall då detta leder till en personskada. Det har således inte ingåtts något avtal om försäkring i denna del. Firefly har därmed gått miste om den försäkringsersättning som en sådan försäkring skulle ha gett. Denna vårdslöshet på Assuransinvests sida vid avtalets ingående är skadeståndsgrundande (culpa in contrahendo).

Ränta yrkas från den dag då Assuransinvest delgavs den skrivelse till tingsrätten i vilken Firefly framställde ett fullgörelseyrkande.

Assuransinvest

Assuransinvest har som grund för bestridandet anfört att försäkringsfall inte föreligger eftersom det är fråga om en arbetsskada och arbetsskadeundantaget i p. 12.6 i de allmänna villkoren är tillämpligt. Assuransinvest har bestritt att bolaget på något sätt har förfarit vårdslöst i samband med att försäkringsavtalet ingicks.

Ränta ska utgå enligt försäkringsvillkoren. Enligt dessa utgår ränta från den tidpunkt som infaller en månad efter den dag då försäkringstagaren har lagt fram utredning till stöd för anspråket. Med hänsyn till detta vitsordas ränta enligt räntelagens bestämmelser på beloppet 1 030 187 kr från den 22 februari 2007, vilket är den dag som inföll en månad efter det att Firefly hade lagt fram utredning till stöd för det anspråket, och vad gäller 587 000 kr från den 11 juli 2008, vilket är en månad från huvudförhandlingen. Det är Assuransinvests uppfattning att Firefly ännu inte har presenterat någon utredning till stöd för det senare anspråket.

Parternas utveckling av talan

Firefly

Fireflys kunder utgörs uteslutande av industriföretag som producerar material som kan börja brinna. En stor del av produkterna går på export, bl.a. till USA.

Först under hösten 2003 fick Firefly veta att det den 25 maj 2001 hade inträffat en olycka på Georgia-Pacific Corporation i USA. Talan i det amerikanska målet riktades mot flera olika svarandeparter och grunden för talan varierade med de olika parterna. De amerikanska kärandenas talan mot arbetsgivaren grundades på att denne inte tillhandahållit en riskfri arbetsplats m.m. Talan mot Firefly grundades dels på att Firefly underlåtit att se till att det av Firefly levererade skyddssystemet uppfyllde rimliga säkerhetskrav, dels på att skyddssystemet var sådant att det bröt mot en underförstådd garanti. Det anspråk som riktades mot Firefly byggde således på ett produktansvar. Firefly hade inga anställda på Georgia-Pacific Corporation.

Den aktuella försäkringen omfattar produktansvar. Av p. 3 i de allmänna villkoren framgår också att försäkringen - om tilläggsavtal har träffats, vilket är fallet här - gäller för person- och sakskada som inträffar i Nordamerika eller för skadeståndskrav som grundas på i Nordamerika gällande skadeståndsrätt.

I p. 12.6 i de allmänna villkoren stadgas visserligen att försäkringen inte gäller för arbetsskada. I det här fallet är det emellertid inte fråga om någon arbetsskada. En skada kan vara av olika slag beroende på vad anspråket grundas på och vem det riktas mot. Den legala grunden för skadeståndskravet mot Firefly är att påstådda skadebringande egenskaper hos av Firefly levererad produkt har orsakat personskada hos anställda hos köparen, eller med andra ord produktansvar. Sett utifrån Fireflys ansvar, som är det ansvar som har försäkrats, är det alltså inte fråga om en arbetsskada utan en produktansvarsskada. Att personskadan sett ur en annan potentiell skadevållares - arbetsgivarens - synvinkel kan vara en arbetsskada saknar all relevans för bedömningen av omfattningen av Fireflys försäkringsskydd. - Under alla förhållanden måste undantaget tolkas på så sätt att det bara är skador som drabbar arbetstagare hos försäkringstagaren som avses. Om undantaget tolkas på det sätt som Assuransinvest gör gällande innebär det att alla skador som inträffar på en arbetsplats faller utanför försäkringen. Det innebär i sin tur att Firefly inte har något försäkringsskydd alls för sina produkter när en skada inträffar på en arbetsplats. Det är uppenbart att undantagsbestämmelsen inte kan tolkas på det sättet.

För andrahandsgrunden görs följande gällande. När Firefly begärde en offert av Assuransinvest avseende försäkring bifogades sedvanligt underlag, dvs. uppgifter om Fireflys verksamhet, årsredovisning m.m. Assuransinvest hade således kännedom om vilket försäkringsskydd som Firefly behövde. Efter det att försäkringsavtalet hade ingåtts hölls ett möte med representanter från Assuransinvest och Firefly, vid vilket Firefly informerade ytterligare om sin verksamhet. Av det brev som Assuransinvest skickade när Firefly hade framställt ett krav på ersättning med anledning av tvisten i USA framgår att syftet med det aktulla undantaget var att undanta alla skador som Assuransinvest bedömde som arbetsskador samt att anledningen till detta var att Assuransinvest inte ville försäkra verksamheter i USA. Assuransinvest förstod alltså att försäkringen aldrig skulle komma att gälla i en sådan situation som den nu aktuella. Det var inte möjligt för Firefly att förstå att Assuransinvest tolkade bestämmelsen på det här sättet. Genom att inte informera Firefly om denna begränsning i försäkringen har Assuransinvest agerat vårdslöst.

Assuransinvest

Parterna diskuterade inget särskilt angående definitionen av ”arbetsskada” innan eller i anslutning till att försäkringen tecknades.

Avtalet har träffats i Sverige mellan svenska parter och begreppet ”arbetsskada” ska därför tolkas enligt svensk lag. Enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring förstås med arbetsskada skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetslivet. Från objektiv synvinkel är den skada som inträffade på Georgia-Pacific Corporation en arbetsskada. Det har ingen betydelse att de anställda i stämningsansökan kallar skadan för produktansvarsskada.

Undantagsbestämmelsen i p. 12.6 omfattar alla arbetsskador, inte bara sådana som drabbar arbetstagare hos försäkringstagaren. Olika försäkringsbolag använder sig av skilda formuleringar vad gäller villkoret avseende undantag för arbetsskador. Villkoret tillämpas också olika av olika bolag. I det här fallet har undantaget angetts tydligt och det har inte undanhållits försäkringstagaren.

Försäkringsmäklaren är försäkringstagarens förlängda arm och det åligger honom att informera försäkringstagaren bl.a. om begränsningar i försäkringen.

Försäkringsvillkoren finns alltid, och fanns i det här fallet, tillgängliga för mäklaren via Internet. På försäkringsbrevets första sida anges ”Då denna försäkring är upphandlad genom mäklare ansvarar denne för att all information med betydelse för försäkringsskyddet vidarebefordras från försäkringstagaren till försäkringsbolaget och omvänt”.

Vad gäller den ersättning som begärs för kostnader med anledning av L.J:s arbete kan konstateras att det i p. 8.5.3 i villkoren anges att den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för bedömande av skadefallet och den försäkrades ansvar, vilka kan genomföras inom den försäkrades verksamhet. Någon ersättning kan således under alla förhållanden inte utgå för L.J:s arbete.

Fireflys genmäle

Det finns inte någon definition av begreppet ”arbetsskada” i försäkringsavtalet. I 2 kap. 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring finns en definition av vad som avses med arbetsskada ”i denna lag”; i det här fallet är det inte fråga om tillämpning av den lagen. Begreppet ”arbetsskada” måste således tolkas utifrån vad som är rimligt och brukligt inom branschen.

Det som Firefly yrkar ersättning för är sådana kostnader som det inte ankommer på en försäkringstagare att reglera. Bestämmelsen i p. 8.5.3 påverkar alltså inte Fireflys rätt till ersättning.

Utredningen i målet

På Fireflys begäran har hållits fritt partsförhör med L.J. samt vittnesförhör med försäkringsmäklaren L.B. och T.F., som är försäkringsansvarig hos Länsförsäkringar AB.

På Assuransinvests begäran har R.R., som är försäkringsansvarig hos Assuransinvest, och E.S., som är skadereglerare hos Crawford & Company (Sweden) AB, hörts som vittnen.

Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning samt viss annan utredning.

De hörda personerna har uppgett bl.a. följande.

L.P.: Arbetsskadeundantaget blir aktuellt bara i relationen arbetsgivare-arbetstagare, dvs. i de fall då försäkringstagaren kan bli ansvarig i egenskap av arbetsgivare. Det är regelvidrigt att tolka begreppet på något annat sätt, eftersom det då inte finns någon mening med försäkringen.

T.F.: Han har arbetat inom försäkringsbranschen sedan 1972 och är nu anställd hos Länsförsäkringar som senior underwriter. Undantaget för arbetsskador, som är ett generellt undantag i försäkringar, tillkom i och med att det tillskapades ett konsortium för arbetsskador som skulle stå för sådan ersättning. Tanken är att man inte ska kunna bli kompenserad dubbelt. Arbetsskadebegreppet tar sikte på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Länsförsäkringars villkor vad gäller undantag för arbetsskador såg tidigare ut på det sätt som villkoret i det här målet. Länsförsäkringars villkor har emellertid ändrats på så sätt att där nu anges att med arbetsskada avses ”skada som drabbar arbetstagare hos försäkringstagaren till följd av olycksfall i eller under färd till och från arbetet eller annan skadlig inverkan i arbetet”. Villkoret är alltså inte avsett att undanta skador som drabbar tredje man på grund av att försäkringstagaren har vållat skadan, t.ex. om försäkringstagaren levererar en bristfällig produkt som används på en arbetsplats. I de fall då tredje mannen verkligen har en försäkring för arbetsskador får man beakta det och göra ett avdrag i enlighet med skrivningen att ”försäkringen gäller inte till den del ersättning kan lämnas genom annan försäkring”. Ändringen i Länsförsäkringars villkor gjordes av den anledningen att det förekom olika tolkningar av arbetsskadeundantaget. En del bolag tolkade det på det sätt som Assuransinvest gör gällande i det här målet och Länsförsäkringar ville få till stånd ett förtydligande utifrån vad som var en rimlig tolkning enligt Länsförsäkringars mening. Förtydligandet gjordes år 2004. Kommentaren till det ändrade villkoret har han själv och en annan person formulerat. - Det skulle vara moraliskt och etiskt förkastligt att tolka villkoret på det sätt som Assuransinvest gör gällande, eftersom det skulle leda till att det inte finns något produktansvarsskydd alls enligt försäkringen.

E.S.: Assuransinvest var tidigare en stor kund hos Crawford & Company. Hon har inte haft något med detta ärende att göra. I sitt arbete har hon haft anledning att granska de flesta stora försäkringsbolags villkor. En del bolag har generella undantag, medan en del har undantag som gäller ”i den mån” ersättning kan lämnas genom arbetsskadeförsäkring. En del bolag har totalt stopp när det gäller arbetsskador. Undantagen har tillämpats även om försäkringen har gällt utomlands. Arbetsskadeundantaget var tidigare mer likartat i de olika bolagens villkor; på senare år har vissa bolag, bl.a. Länsförsäkringar, gjort den förändringen att undantaget avser bara anställda hos försäkringstagaren. Hon är av uppfattningen att om det är fråga om äldre villkor, som inte innehåller något om att undantaget bara gäller anställda hos försäkringstagaren, så ska det tolkas som att det görs undantag för alla arbetsskador oavsett var de har inträffat. De flesta stora bolag, bl.a. Trygg-Hansa, tolkar fortfarande arbetsskadeundantaget på det sättet. Trygg-Hansa har inte haft några synpunkter i de fall då hon har rekommenderat ett avvisande av ett anspråk i en sådan situation. Den försäkringstagare som är osäker på hur ett villkor ska tolkas måste fråga försäkringsgivaren om det.

Domskäl

Sakförhållandena är till övervägande del ostridiga. Det som är tvistigt mellan parterna är främst huruvida det i p. 12.6 i de allmänna villkoren intagna undantaget avseende arbetsskada medför att Firefly inte har rätt till ersättning från försäkringen för den skada som Firefly anser sig ha drabbats av.

Firefly har framhållit att det anspråk som i USA framställdes mot bolaget grundades på ett påstående om produktansvar och alltså inte på ett påstående om arbetsskada samt att bolaget självt också ansett att fråga varit om produktansvar. Enligt tingsrättens mening bör bedömningen av om den aktuella skadan är en sådan arbetsskada som avses i försäkringsavtalet utgå från de fakta som är kända om skadehändelsen. Av betydelse är därutöver självfallet vilken närmare innebörd begreppet arbetsskada bör ges. Vilka bedömningar och klassificeringar med anledning av skadehändelsen som gjorts i andra sammanhang än detta saknar däremot i princip betydelse när det gäller att bedöma om fråga varit om en sådan arbetsskada som avses i försäkringsavtalet mellan parterna i målet.

Det anspråk som var föremål för den amerikanska processen var anspråk på ersättning för en skada som hade drabbat anställda på deras arbetsplats under utövande av tjänsten. Även om den definition på arbetsskada som återfinns i den svenska lagen om arbetsskadeförsäkring inte kan tillämpas i målet råder det ingen tvekan om att skadehändelsen, med hänsyn till de fakta som är kända om den, med marginal ryms inom vad som i allmänt språkbruk avses med arbetsskada.

Tingsrätten har att pröva om undantaget i p. 12.6 i villkoren gäller alla skador som är arbetsskador, så som Assuransinvest har hävdat, eller om det bara gäller skador som har drabbat anställda hos försäkringstagaren, så som Firefly har hävdat.

Tolkning av försäkringsvillkor bör ske med hänsyn tagen till bl.a. villkorets ordalydelse, klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, gängse praxis osv. Dessutom får prövas vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering. Först om det inte kan uppnås något resultat vid en sådan prövning har man anledning att falla tillbaka på andra, mer generella tolkningsprinciper, som den s.k. oklarhetsregeln (se bl.a. NJA 2001 s. 750).

Tingsrätten konstaterar att det är utrett att undantagsbestämmelsens närmare innebörd inte berördes i samband med att försäkringsavtalet ingicks. Av utredningen i målet framgår vidare att villkoret avseende undantag för arbetsskador har tillämpats och tillämpas olika inom försäkringsbranschen och att det således inte finns någon branschpraxis i detta hänseende; T.F. har uppgett bl.a. att det var just den omständigheten att tolkningen av villkoret skilde sig åt som gjorde att Länsförsäkringar valde att förtydliga det. Inte heller har det i målet framkommit vilket syftet med undantagsbestämmelsen varit eller varför det i villkoren görs skillnad mellan en arbetsskada som inträffat i Sverige resp. utomlands.

Tingsrätten anser i och för sig att den tolkning som Firefly förordat leder till en rimligare reglering av försäkringsskyddet i denna del, eftersom det annars blir mycket uttunnat när det gäller personskador i utlandet orsakade av levererade produkter. Det aktuella undantagets ordalydelse innehåller emellertid inte den förhållandevis preciserade begränsning som Firefly vill läsa in. Villkorets ordalydelse ger ett starkt stöd åt Assuransinvests uppfattning att undantaget gäller alla arbetsskador som har inträffat utanför Sverige. Tingsrätten finner sammantaget att undantaget för arbetsskada, med hänsyn till ordalydelsen och i avsaknad av branschpraxis, inte kan ges den inskränkta mening som Firefly förordat.

Undantagsvillkoret ska på grund av vad som nu har sagts tolkas på så sätt att alla arbetsskador - som har inträffat utanför Sverige - är undantagna från försäkringen.

Firefly kan med hänsyn till vad som nu har sagts inte vinna bifall till sin talan på den av bolaget i första hand åberopade grunden.

Vid prövningen av Fireflys i andra hand åberopade grund konstaterar tingsrätten följande. Försäkringsavtalet har ingåtts mellan två i princip jämnstarka parter som har haft lika goda förutsättningar att förstå avtalets innehåll. Den aktuella försäkringen är dessutom upphandlad genom en försäkringsmäklare vilket, som Assuransinvest har anfört, innebär att denne ansvarar för att all information med betydelse för försäkringsskyddet vidarebefordras till försäkringstagaren. Villkoret har inte varit dolt. Det kan inte anses ha en sådan utformning att det har ålegat Assuransinvest att särskilt informera om den avsedda begränsningen med undantaget. Med hänsyn till att det aktuella undantaget endast avser en viss del av en s.k. paketförsäkring kan inte heller den omständigheten att Firefly levererar produkter uteslutande till arbetsplatser anses medföra att det har ålegat Assuransinvest att särskilt informera om villkorets innebörd. Assuransinvest har alltså inte på det sätt som Firefly har påstått förfarit vårdslöst i samband med att avtalet ingicks.

Käromålet kan således inte heller på den i andra hand åberopade grunden vinna bifall.

På grund av vad som nu har sagts ska käromålet ogillas.

Domslut

Domslut

Käromålet ogillas.

Svea hovrätt

Firefly överklagade i Svea hovrätt och yrkade bifall till käromålet.

Assuransinvest bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Lars Lundgren, Ingela Perklev och Torbjörn Widemar, referent, samt tf. hovrättsassessorn Jenny Holmqvist) anförde i dom den 14 maj 2009:

Grunder och utvecklande av talan m.m. i hovrätten

Parterna har i hovrätten åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. Firefly har åberopat viss skriftlig bevisning.

Ljudupptagningarna vid tingsrätten från förhören med L.J., T.F., L.B., E.S. och R.R. har spelats upp.

Hovrättens domskäl

Vad som förekommit i hovrätten föranleder inte några andra bedömningar eller slutsatser än de som tingsrätten redovisat.

Tingsrättens dom ska således stå fast.

Hovrättens domslut

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Högsta domstolen

Firefly överklagade och yrkade att HD skulle bifalla bolagets talan.

Assuransinvest bestred ändring.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Magdalena Petersson, föreslog i betänkande följande dom:

Domskäl

Skäl

1.

I maj 2001 inträffade en olycka på ett amerikanskt företag varvid två anställda vid företaget skadades. Firefly AB hade levererat brandskyddsutrustning till företaget och stämdes vid amerikansk domstol. Talan mot Firefly AB kom sedermera att återkallas men bolaget har haft kostnader med anledning av processen.

2.

Firefly AB hade vid skadetillfället en försäkring hos Assuransinvest (under försäkringsperioden Moderna Försäkringar AB). Tvisten gäller i första hand innebörden av begreppet arbetsskada i ett undantag i de allmänna försäkringsvillkoren som anger att försäkringen inte gäller för arbetsskada. Den andra frågan - som aktualiseras om försäkringsfall inte anses föreligga - är om Firefly AB är berättigat till skadestånd på grund av vårdslöshet å Assuransinvests sida vid avtalets ingående bestående i att Assuransinvest inte före avtalets ingående informerat om den begränsning av försäkringen som undantaget innebär (culpa in contrahendo).

3.

Firefly AB har vidare gjort gällande, som alternativ till den rättsliga grunden om vårdslöshet vid avtalets ingående, att underlåtenheten att informera Firefly AB om den genom undantaget avsedda begränsningen av försäkringsskyddet medför att begränsningen med tillämpning av 36 § avtalslagen (1915:218) inte får åberopas av Assuransinvest. Villkoret är således enligt Firefly AB oskäligt. Assuransinvest har invänt att Firefly AB därmed i HD har åberopat en otillåten ny grund för talan.

4.

HD finner att Firefly AB till stöd för sin talan har åberopat en omständighet som inte lagts fram tidigare. Firefly AB har inte gjort sannolikt att bolaget haft giltig ursäkt för att först i HD åberopa omständigheten och tilllåts därför inte att åberopa omständigheten här (55 kap. 13 § RB).

5.

När det gäller Firefly AB:s talan i övrigt finner HD inte skäl att göra någon annan bedömning än den som underinstanserna har gjort. Hovrättens dom ska därmed fastställas.

Domslut

HD:s avgörande

HD fastställer hovrättens dom.

Med anledning av Assuransinvests påstående att Firefly i HD hade åberopat en ny grund för sin talan, vilken Firefly inte skulle tillåtas att åberopa, fattade HD följande beslut:

Vad Firefly har anfört kan inte anses innebära en ändring av saken enligt 13 kap. 3 § RB eller ett otillåtet åberopande av ny omständighet enligt 55 kap. 13 § RB. Assuransinvests yrkande om avvisning av ny grund lämnas därför utan bifall.

Genom uppspelning av ljudfiler redovisades de uppgifter som L.J., L.B., T.F., R.R. och E.S. hade lämnat vid tingsrätten.

Domskäl

HD (justitieråden Lena Moore, Göran Lambertz, Johnny Herre, Agneta Bäcklund och Svante O. Johansson, referent) meddelade den 20 januari 2012 följande dom:

Domskäl

Bakgrund

1.

Firefly utvecklar, tillverkar och säljer brandskyddssystem för tillverkningsindustrin. Företaget hade tillverkat viss brandskyddsutrustning som levererats till ett tillverkningsföretag i Michigan, USA. I maj 2001 inträffade en brand hos det amerikanska företaget. Två anställda skadades när de under arbetstid försökte släcka branden.

2.

De två anställda vid det amerikanska företaget väckte talan mot bl.a. Firefly vid domstol i USA. Grunden för talan var, enligt stämningsansökan i det målet, produktansvar med hänsyn till dels vållande på Fireflys sida, dels en underförstådd garanti lämnad av Firefly. Talan mot bolaget kom sedermera att återkallas. Med anledning av processen hade kostnader uppstått för Firefly.

3.

Firefly hade en kombinerad företagsförsäkring hos Moderna Försäkringar AB (sedermera Assuransinvest). Firefly väckte talan mot Assuransinvest med krav på ersättning under försäkringens ansvarsmoment för dels ombudskostnaderna i USA, dels kostnader för arbete med tvisten utfört av Fireflys verkställande direktör L.J. Tingsrätten ogillade talan med hänvisning till ett undantag i försäkringsavtalet för arbetsskada. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom.

Det aktuella försäkringsavtalet och tvistefrågan i målet

4.

Försäkringens ansvarsmoment omfattar enligt försäkringsbrevet hela världen, inklusive USA och Kanada. Det sakliga täckningsområdet omfattar skadeståndsskyldighet enligt bl.a. allmänna skadeståndsrättsliga regler. Produktansvar täcks med vissa undantag som inte är aktuella i detta fall. De skador som omfattas är person- och sakskador.

5.

Från det angivna täckningsområdet görs vissa undantag. Det i detta mål aktuella undantaget finns i punkt 12.6 i de allmänna villkoren. Klausulen har följande lydelse.

Försäkringen gäller inte för arbetsskada. Dock gäller försäkringen för skada inträffad i Sverige, exklusive den ersättning som utgår genom arbetsskade- eller socialförsäkring, annan gällande försäkring eller ersättningsform eller som tjänsteförmån.

6.

Frågan är om undantaget ska tolkas på ett sådant sätt att ersättning inte ska utgå ur försäkringen. Firefly har hävdat att undantaget inte är tillämpligt eftersom det inte är fråga om en arbetsskada som har drabbat anställda hos försäkringstagaren. Assuransinvest har hävdat att det är fråga om en arbetsskada som omfattas av undantaget eftersom detta gäller för alla arbetsskador.

Tolkning av undantaget för arbetsskador

7.

Det står klart att det inte har funnits någon gemensam partsavsikt i fråga om hur undantaget ska förstås. Såvitt framkommit diskuterades inte frågan under förhandlingarna om försäkringsavtalet. Någon fast branschpraxis har inte funnits. Den språkliga utformningen utesluter inte någon av de tolkningar som parterna hävdar.

8.

Undantaget förekommer i åtskilliga standardavtal om företagsförsäkring. Det har samband med tillkomsten av den s.k. trygghetsförsäkringen på 1970-talet och lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Trygghetsförsäkringen och lagregleringen, som innebar ett ersättningsansvar oberoende av arbetsgivarens skuld, medförde att arbetsgivare i allt väsentligt kom att sakna behov av att försäkra sig mot ersättningsskyldighet för arbetsskador. Det fanns då inte heller någon anledning att försäkringsavtalen skulle innehålla ett sådant skydd. Det anförda får anses tala för att undantagsklausulen är avsedd för sådana arbetsskador som försäkringstagarens anställda drabbas av.

9.

En tolkning som utgår från begreppet arbetsskada möter svårigheter bl.a. därför att innebörden är beroende av sammanhanget.

10.

Begreppet kan hänföra sig till en beskrivning av själva skadan och ta sikte på den omständigheten att skadan härrör från arbete. Den definition beträffande arbetsskada som numera återfinns i 39 kap. 3 § första meningen socialförsäkringsbalken anger att begreppet omfattar skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Definitionen innehåller således ingen ersättningsansvarig. Den kan därför inte ensam ligga till grund för tolkningen av ett undantag i en ansvarsförsäkring där ersättningsansvaret är det primära.

11.

Begreppet arbetsskada kan också ta sikte på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare och avse en sådan skada på arbetstagaren som arbetsgivaren har att svara för. När en privat ansvarsförsäkring har tecknats krävs för att ersättning ska utgå att ansvaret har drabbat försäkringstagaren. I detta sammanhang är det därför naturligt att utgå från att begreppet arbetsskada tar sikte inte bara på själva skadan utan också på arbetsgivarens, dvs. försäkringstagarens, ansvar för denna.

12.

En inte oväsentlig del av ansvaret för produktskador hänför sig till arbetsplatser där produkterna används. I dessa fall är det nästan enbart anställda som drabbas av personskador. Om sådana skador på anställda hos köparna av produkterna inte skulle täckas av en ansvarsförsäkring, skulle försäkringstagarens skydd mot ersättningsskyldighet för personskador vara starkt inskränkt. Det är inte en naturlig och rimlig tolkning av försäkringsvillkoren att försäkringstagarens skydd skulle vara begränsat på ett sådant sätt. En ansvarsförsäkring där skyddet mot skadeståndsanspråk på grund av produktskada utesluter skydd i varje situation där skadan kan beskrivas som en arbetsskada ger vidare ett oförutsebart och splittrat försäkringsskydd där det kan komma att bero på slumpmässiga faktorer om försäkringen täcker skadan eller inte.

13.

Den aktuella klausulen är en del av ett standardavtal som har tillhandahållits av Assuransinvest. Bolaget fick inför tecknandet av försäkringen upplysningar om Fireflys verksamhet och det försäkringsbehov som detta bolag hade. Assuransinvest måste ha känt till att klausulen uppfattades olika bland bolagen på den svenska marknaden. Det hade varit möjligt för bolaget att formulera klausulen så att det tydligt framgick att undantaget avsåg alla skador som drabbar arbetstagare på en arbetsplats, oberoende av om skadan sker hos försäkringstagaren eller någon annan arbetsgivare. Det kan noteras att andra bolag har vidtagit åtgärder och förtydligat klausulen så att undantaget uttryckligen begränsas till försäkringstagarens anställda.

14.

På grund av det anförda bör klausulen tolkas på det sätt som Firefly hävdar. De skador som drabbade de anställda hos det amerikanska företaget omfattas därför inte av undantaget för arbetsskador i den aktuella klausulen.Y

Yrkade belopp

15.

Assuransinvest har vitsordat det av Firefly yrkade beloppet 1 030 187 kr avseende kostnad för ombudsarvode i USA.

16.

Assuransinvest har inte vitsordat vare sig beloppet 540 000 kr avseende ersättning för det arbete som L.J. lagt ned på ärendet eller beloppet 47 000 kr avseende kostnad för L.J:s resor till USA och uppehälle där.

17.

Av utredningen i målet, främst förhöret med L.J., framgår att han har lagt ned ett omfattande arbete på genomgång av processmaterialet och att han haft flera möten i samband med sådana genomgångar. Han har beräknat att han lagt ned minst 900 timmar på detta. Det saknas anledning att ifrågasätta L.J:s uppgifter. Mot bakgrund av det åtagande som Assuransinvest gjort beträffande handläggning av skadeståndskrav har arbetet varit av sådant slag att det inte kan krävas att en försäkringstagare utför det utan ersättning. Arbetet är således ersättningsgillt under försäkringen och den yrkade ersättningen, 600 kr per timme, får anses skälig. Fireflys yrkande om ersättning för L.J:s arbete med 540 000 kr ska därför bifallas.

18.

När det gäller kostnaden för uppehälle och resor har ingen utredning förebringats av Firefly om vad beloppet närmare avser. Mot Assuransinvests bestridande har Firefly därför inte visat att bolaget har rätt till någon ersättning härför.

19.

Totalt uppgår det ersättningsgilla beloppet till 1 570 187 kr. Parterna är överens om att avdrag för självrisk med 18 450 kr ska göras från detta belopp varför Assuransinvest ska förpliktas att betala 1 551 737 kr.

Ränta på beloppen

20.

Firefly har yrkat ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från den 24 augusti 2006 till dess betalning sker. Assuransinvest har vitsordat ränta enligt den angivna bestämmelsen. Beträffande den tidpunkt från vilken ränta ska börja utgå har Assuransinvest vitsordat den 22 februari 2007 såvitt gäller ersättningen för ombudsarvode i USA, vilket är en månad efter den dag då bolaget fick del av utredning angående ombudskostnaderna, samt den 11 juli 2008 avseende kostnaden för L.J:s eget arbete, vilket är en månad efter huvudförhandlingen i tingsrätten.

21.

Enligt Firefly delgavs Assuransinvest fullgörelseyrkandet den 24 augusti 2006. Någon utredning till stöd för yrkandet lämnades dock inte. Sådan utredning lades fram beträffande yrkandet om ombudsarvode i USA den 22 januari 2007 och beträffande kostnaden för L.J:s arbete vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Mot bakgrund av det anförda ska ränta utgå från de tidpunkter som Assuransinvest har vitsordat.

Domslut

Domslut

Med ändring av hovrättens dom i huvudsaken förpliktar HD Försäkringsaktiebolaget Assuransinvest MF att till Firefly AB utge 1 551 737 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 1 011 737 kr från den 22 februari 2007 och på 540 000 kr från den 11 juli 2008, allt till dess betalning sker.

HD:s dom meddelad: den 20 januari 2012.

Mål nr: T 2806-09.