NJA 2018 s. 1038

Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13–17 §§ aktie-bolagslagen avslutas inte genom beslut att bevilja bolaget företagsrekonstruktion.

Södertälje tingsrätt

Scandinavian Fishmania AB förde vid Södertälje tingsrätt den talan mot J.R. som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (rådmannen Angelica Jonsson) anförde i dom den 8 november 2016 följande.

BAKGRUND

BeOutdoors Nordic AB (BeOutdoors) registrerades den 21 mars 2000 och antog detta firmanamn den 5 april 2011. Bolaget hade ett registrerat aktiekapital om 259 100 kr. BeOutdoors bedrev bland annat detaljist- och grossisthandel inom sport- och fritids-branschen. Under tiden den 12 mars 2012 till den 13 mars 2013 var bolaget under rekonstruktion. Bolaget försattes i konkurs i april 2013.

Per den 20 november 2006 utgjordes styrelsen av J.R., tillika verkställande direktör, och D.M. J.R. var alltjämt styrelseledamot och verkställande direktör vid tidpunkten för bolagets konkurs.

Genom en tredskodom den 23 april 2012 förpliktades BeOutdoors att till Scandinavian Fishmania AB (Scandinavian) betala 300 000 kr jämte ränta på beloppet. BeOutdoors förpliktades även att ersätta Scandinavian dess rättegångskostnader med 48 844 kr jämte ränta.

Tvist har nu uppstått i fråga om personligt betalningsansvar föreligger för J.R. beträffande rättegångskostnaderna enligt tredskodomen.

YRKANDEN M.M.

Scandinavian har yrkat att J.R. ska förpliktas att till Scandinavian betala 48 844 kr samt ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 23 april 2012 till dess betalning sker.

J.R. har bestritt Scandinavians yrkanden. Kapitalbeloppet och sättet att beräkna ränta har vitsordats som skäligt.

- - -

GRUNDER

Scandinavian

J.R., som var styrelseledamot i BeOutdoors, har inte fullgjort sina skyldigheter enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (ABL) att upprätta och låta revisor granska en kontrollbalansräkning för bolaget. Han är därför solidariskt betalningsansvarig för de rättegångs-kostnader som BeOutdoors har förpliktats att betala till Scandinavian i en tredskodom den 23 april 2012.

I tredskodomen förpliktades BeOutdoors att till Scandinavian betala ett visst kapitalbelopp, samt att ersätta Scandinavian för rättegångskostnader med 48 844 kr jämte ränta från dagen för domen. BeOutdoors försattes i konkurs den 16 april 2013. Vid konkurstillfället var Scandinavians fordran på rättegångskostnader inte reglerad. Scandinavian fick inte heller någon utdelning för fordran i konkursen.

Vid ingången av verksamhetsåret 2011 uppgick bolagets eget kapital enligt årsredovisningen till 4 095 487 kr. Av en kontrollbalansräkning som upprättades den 31 oktober 2011 framgår att det egna kapitalet då uppgick till 759 895 kr. Bolagets eget kapital var vid den tidpunkten således alltjämt intakt. Av handlingarna framgår emellertid att BeOutdoors under årets första tio månader gjorde en förlust med hela 3 335 592 kr. Av årsredovisningen för 2011 framgår vidare att förlusten för hela året uppgick till 11 412 779 kr. Förlusten för de sista två månaderna uppgick till 8 077 187 kr, eller till cirka fyra miljoner kr per månad. Det egna kapitalet var helt förbrukat per den 30 november 2011 och skyldighet förelåg att genast upprätta en ny kontrollbalansräkning. Det egna kapitalet var alltjämt förbrukat per den 31 december 2011 samt per den 31 januari, 29 februari och 31 mars 2012.

Mot bakgrund av att det upprättades en kontrollbalansräkning den 31 oktober 2011 och att förlusterna fortsatte, borde styrelsen med kort varsel ha upprättat ny kontrollbalansräkning. Enligt praxis har bolaget viss tid på sig för att göra detta. Enligt Scandinavian borde kontrollbalansräkningen ha varit upprättad och granskad av revisor före årsskiftet 2011/2012. Eftersom så inte skett har en ansvarsperiod för styrelsen i BeOutdoors inletts från den 1 januari 2012.

Det finns två möjliga tidpunkter då Scandinavians fordran om rättegångskostnader kan anses ha uppkommit. Det ena alternativet är när tredskodomen meddelades, det andra är när advokatkostnaderna upparbetades. Scandinavian gör i första hand gällande att kostnaderna uppkommit när ombudet i tvisten utfört sitt arbete och upparbetat rättegångskostnaderna. Ombudets arbete har bestått i att hänskjuta en ansökan om betalningsföreläggande till tingsrätten, att skriva en inlaga till tingsrätten samt att delta vid sammanträde för muntlig förberedelse. Det går inte att exakt ange hur rättegångskostnaderna fördelats för respektive åtgärd. Kostnaderna får därför uppskattas till att vara hänförliga med en tredjedel till hänskjutandet, en tredjedel till inlagan i februari och en tredjedel till deltagande i den muntliga förberedelsen och förberedelser inför denna.

J.R.

Han har vidtagit de åtgärder som krävs för att bestämmelserna om medansvar för honom inte ska vara tillämpliga på Scandinavians fordran. Kontrollbalansräkningar har upprättats och granskats av revisor. Därefter, i mars 2012, har bolaget ansökt om företags-rekonstruktion. Styrelsen har således vidtagit åtgärder för en samlad avveckling av bolaget innan Scandinavians fordran fastställts genom tredskodomen.

PARTERNAS TALAN

J.R. har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Den 31 oktober 2011 upprättades en kontrollbalansräkning för BeOutdoors och de bolag som ingick i samma företagsgrupp. Styrelsen, som egentligen är samma personer som aktieägarna, sammanträdde den 28 november 2011 och granskade kontroll-balansräkningen. Styrelsen konstaterade att likviditeten i bolaget var ansträngd men att det egna kapitalet var helt intakt. Den 15 december 2011 avgav auktoriserade revisorn R.E. ett yttrande över kontrollbalansräkningen och konstaterade att det inte hade framkommit något som tydde på att kontrollbalansräkningen inte uppfyllde de i aktiebolagslagen ställda kraven. Nu angivna åtgärder vidtogs inom loppet av en och en halv månad. Styrelsen och revisorn måste således anses ha arbetat relativt snabbt. Ef-tersom kontrollbalansräkningen utvisade ett positivt resultat för BeOutdoors, fortsatte bolagets verksamhet.

Den bransch som bolaget verkade inom är sådan att det inte är möjligt för styrelsen att från den ena dagen till den andra ha kännedom om bolagets ställning. Styrelsen befarade emellertid att bolagets ställning försämrats efter årsskiftet 2011/2012. Den 29 februari 2012 följdes därför den tidigare kontrollbalansräkningen upp genom att en kontrollbalansräkning för BeOutdoors upprättades. Kontrollbalansräkningen behandlades av aktieägarna den 4 mars 2012 med tillhörande stämmoprotokoll. Det beslutades då att styrelsen skulle hänskjuta kontrollbalansräkningen till bolagets revisor för granskning. Styrelsen noterade att bolagets aktiekapital var förbrukat. Innan revisorn hann yttra sig över kontrollbalansräkningen fattade bolaget, den 12 mars 2012, beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion. Genom att inleda ett förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion har styrelsen vidtagit en åtgärd för en samlad avveckling av bolaget. Ansökan beviljades samma dag. Styrelsen agerade således även nu skyndsamt. Rekonstruktionen genomfördes under så lång tid som det var möjligt, men avbröts sedermera. BeOutdoors gick därefter i konkurs i april 2013. Styrelsen har vidtagit alla de åtgärder som den är skyldig att vidta enligt 25 kap.aktiebolagslagen.

Scandinavian har genmält i huvudsak följande.

J.R:s personliga betalningsansvar har bestått till dess att kontrollbalansräkningen granskats av revisor och det kallats till extra stämma i anledning av den särskilda balansräkningen. Kontrollbalansräkningen per den 29 februari 2012 granskades aldrig av bolagets revisor och därmed inleddes inte någon ansvarsfri period. Ansökan om företagsrekonstruktion är inte ett inledande av en samlad avveckling. Syftet är i stället det motsatta, nämligen att bolaget ska leva vidare. Ansvarsperioden har inte upphört i och med ansökan om rekonstruktion eller vid någon annan tidpunkt före konkursen.

Företagsrekonstruktionen har bara omfattat de fordringar som uppkommit före beslutet att inleda rekonstruktion och således inte Scandinavians fordran på rättegångskostnader. Något ackord beträffande rättegångskostnaderna har inte träffats. Rekonstruktionen utgör därför inte grund för ansvarsfrihet när det gäller den aktuella fordran.

- - -

DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

- - -

Har det förelegat skäl för styrelsen att anta att BeOutdoors hade en faktisk kapitalbrist?

- - -. Enligt tingsrättens mening har det sammantaget inte framkommit tillräckligt i målet som visar att styrelsen redan före årsskiftet 2011/2012 haft skäl att ompröva uppgifterna om bolagets kapital som angetts i den kontrollbalansräkning som upprättats den 31 oktober 2011, och som godtagits av bolagets revisor den 15 december 2011.

Konkursförvaltaren har i förvaltarberättelsen angett att konkursutredningens bedömning är att styrelsen senast i samband med bokslutet avseende år 2011, dvs. under januari-februari 2012, bör ha insett att det fanns risk för att det egna kapitalet till del var förbrukat. J.R. har förklarat att det, då en inventering av varulagret gjordes, uppräcktes att lagret var betydligt mindre än han trott. Hans uppfattning är att inventeringen färdigställdes i januari eller februari 2012. Tingsrätten finner därmed visat att J.R. från början av februari 2012 haft skäl att befara kritisk kapitalbrist i bolaget. Utredningen i målet visar vidare att sådan kritisk kapitalbrist då förelegat.

Vid vilken tidpunkt borde en kontrollbalansräkning ha upprättats?

Av 25 kap. 13 § ABL följer att styrelsen - bland annat när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet - genast ska upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. - - -.

Mot bakgrund av att en kontrollbalansräkning upprättats några månader tidigare och då en inventering av varulagret, enligt de uppgifter som J.R. har lämnat, färdigställts under januari eller februari 2012, bör arbetet med att upprätta en ny kontrollbalansräkning inte ha tagit mer än några veckor. I målet är ostridigt att styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning den 29 februari 2012. Tingsrätten finner att det först vid den tidpunkten förelegat en skyldighet för styrelsen att upprätta en sådan särskild balansräkning.

Styrelsen har vidare varit skyldig att låta bolagets revisor granska kontrollbalansräkningen. Bevisbördan för att så har skett åvilar J.R. - - -. Tingsrätten finner därmed inte att J.R har visat att styrelsen har levt upp till de krav på revisorsgranskning som följer av lag.

Det krav som uppställs i ABL om att en kontrollbalansräkning ska granskas av en revisor motiverades i förarbetena bland annat med intresset av att motverka efterhandskonstruktioner. I förarbetena uttalas vidare att, om styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning men inte låtit revisorerna granska den, frågan om styrelseledamöternas personliga ansvar för bolagets kommande förbindelser blir att bedöma på samma sätt som om någon kontrollbalansräkning över huvud taget inte har upprättats (se prop. 1990/91:198 s. 8 och 16 samt NJA 2005 s. 792). Av det anförda följer att J.R. genom att inte låta revisorn granska kontrollbalansräkningen underlåtit att fullgöra vad som ålegat honom enligt 25 kap. 18 § ABL.

Har den s.k. rådrumsfristen börjat löpa trots att någon revisorsgranskning inte har skett?

J.R. har sakframställningsvis gjort gällande att den kontrollbalansräkning som upprättades den 29 februari 2012 har behandlats av aktieägarna den 4 mars 2012. - - -. J.R. har därmed inte genom den utredning som har presenterats visat att aktieägarna vid mötet, eller vid något annat tillfälle, tagit till sig frågan på ett sådant sätt att rådrumsfristen börjat löpa.

Under vilken period har den s.k. medansvarsperioden löpt?

Som ovan anförts har tingsrätten funnit att styrelsen haft en skyldighet att senast den 29 februari 2012 upprätta en kontrollbalansräkning och även låta denna granskas av bolagets revisor. Eftersom detta inte har skett har den s.k. medansvarsperioden inletts den 1 mars 2012. I 25 kap. 20 § ABL anges tre fall som utgör den definitiva slutpunkten på den period under vilken personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser kan uppkomma. Ingen av dessa har varit för handen i nu aktuellt mål. Av förarbetena framgår att syftet med bestämmelserna om medansvar är att se till att aktieägarna i aktiebolag med alltför låg konsolideringsgrad utan dröjsmål antingen vidtar åtgärder för att stärka bolagets ställning eller inleder en ordnad avveckling av bolaget. Detta är ägnat att skydda bolagets borgenärer mot att bolagets hela kapital konsumeras, innan avvecklingen av bolaget inleds (prop. 2000/01:150 s. 35).

I målet är klarlagt att BeOutdoors den 12 mars 2012 ansökte om företagsrekonstruktion, och att ansökan samma dag beviljades. J.R. har gjort gällande att bolagets ansökan om företagsrekonstruktion inneburit att styrelsen även vidtagit åtgärder för en samlad avveckling av bolaget. Företagsrekonstruktion syftar till att göra det möjligt att utan konkurs vidta åtgärder för att rekonstruera sådana företag i kris som bedöms ha utsikter till en fortsatt lönsam verksamhet. Enligt tingsrättens mening innebär bolagets ansökan om företagsrekonstruktion därmed inte att styrelsen vidtagit åtgärder för en samlad avveckling av bolaget. Medansvarsperioden har således bestått till dess BeOutdoors försattes i konkurs i april 2013.

Har Scandinavians fordran uppkommit under medansvarsperioden och är i så fall J.R. personligt betalningsansvarig för fordran?

- - -

Den uppskattning av hur ombudets nedlagda arbetstid ska fördelas som Scandinavian har gjort - med en tredjedel för varje åtgärd - framstår som rimlig och ska godtas. Scandinavian har inte kunnat precisera när målet överlämnades till tingsrätten från Kronofogdemyndigheten. Det står i vart fall klart att arbetet har utförts innan medansvarsperioden inletts den 1 mars 2012. Om-budet har vidare upprättat en inlaga som har getts in till Södertörns tingsrätt den 8 februari 2012. Inte heller den delen av fordran har således uppkommit under den i målet relevanta tidsperioden. Sammanträde för muntlig förberedelse ägde rum den 23 april 2012. Den del av ombudets arbete som är hänförligt till den muntliga förberedelsen har därmed utförts under ansvarsperioden. - - -. Utgångspunkten är därmed att J.R. är personligt betalningsansvarig för en tredjedel av kostnaden för det arbete som ombudet har lagt ned samt för ombudets utlägg för resa och hotellvistelse, således ett sammanlagt belopp om 17 677 kr.

För att J.R. ska undvika personligt ansvar krävs att han visar att han inte varit försumlig. J.R. har som grund för sitt bestridande anfört att han har vidtagit de åtgärder som krävs för att bestämmelserna om medansvar för honom inte ska vara tillämpliga. De åtgärder som J.R. i egenskap av styrelseledamot har medverkat till, bland annat att ansöka om företagsrekonstruktion för BeOutdoors, kan enligt tingsrättens mening inte anses vara adekvata åtgärder som befriar från personligt betalningsansvar. Han ska därmed förpliktas att betala ovan angivet belopp. Sättet att beräkna ränta är inte tvistigt mellan parterna.

DOMSLUT

J.R. ska till Scandinavian Fishmania AB betala 17 677 kr samt ränta på kapitalbeloppet - - -.

Svea hovrätt

J.R. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle ogilla Scandinavian Fishmania AB:s talan.

Scandinavian Fishmania AB motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Hovrätten (hovrättslagmannen Jan Öhman samt hovrättsråden Anna Avenberg och Anna-Karin Winroth, referent) anförde i dom den 22 december 2017 följande.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

Målet rör J.R:s personliga ansvar för uppkomna förpliktelser i det underkapitaliserade bolaget BeOutdoors Nordic AB (BeOutdoors). Detta på grund av styrelsens underlåtenhet att i enlighet med 25 kap.1314 §§aktiebolagslagen (2005:551), fortsättningsvis ABL, upprätta och låta revisorsgranska en kontrollbalansräkning i rätt tid. För bakgrund till den aktuella tvisten, se tingsrättens dom.

De frågor som hovrätten har att ta ställning till är i huvudsak följande. Upprättade och lät styrelsen revisorsgranska en kontrollbalansräkning i rätt tid? Om en medansvarsperiod inletts, avslutades denna genom att en rådrumsfrist enligt 25 kap. 15-16 §§ ABL började löpa eller genom att det inleddes en företagsrekonstruktion? När uppstod Scandinavians fordran på BeOutdoors? Har J.R. visat att han inte varit försumlig i sin egenskap av styrelseledamot?

Upprättade och lät styrelsen revisorsgranska en kontrollbalansräkning i rätt tid?

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att Scandinavian inte har visat att kontrollbalansräkningen av den 29 februari 2012 upprättades för sent. Vidare instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att kontrollbalansräkningen inte granskades av revisor på ett sådant sätt som aktiebolagslagen föreskriver.

Började en medansvarsperiod att gälla?

Mot bakgrund av det anförda och på de skäl som tingsrätten har redovisat började en medansvarsperiod att löpa för J.R. den 1 mars 2012.

Medansvarsperiodens slut

Avslutades medansvarsperioden genom att en rådrumsfrist enligt 25 kap. 15–16 §§ ABL började löpa?

J.R. har gjort gällande att BeOutdoors höll en kontrollstämma den 4 mars 2012. Hovrätten prövar först vilka rättsliga följder en sådan stämma skulle kunna ha för den i målet aktuella ansvarsperioden.

- - -

Det som kan föranleda personligt betalningsansvar för en styrelseledamot enligt 25 kap. 18 § första stycket ABL är om styrelsen har underlåtit att

1. i enlighet med 13 § upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning enligt 14 §,

2. i enlighet med 15 § sammankalla en första kontrollstämma, eller

3. i enlighet med 17 § ansöka hos tingsrätten om att bolaget skall gå i likvidation.

Av samma stycke följer att styrelseledamotens solidariska ansvar omfattar förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består. Lagtexten ger alltså klart uttryck för att ansvaret är tredelat på så sätt att det endast kan upphöra genom att styrelsen vidtar den tidigare underlåtna åtgärden. Så länge styrelsen underlåter att upprätta en första kontrollbalansräkning saknar det därför betydelse vilka övriga åtgärder som styrelsen vidtar, med undantag av sådana som föreskrivs i 25 kap. 20 § ABL (se Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen, 2 uppl. s. 259 och prop. 2000/01:150 s. 98).

Mot bakgrund av det anförda anser hovrätten att aktieägarna inte har rätt att åsidosätta kravet i 25 kap. 13 § ABL, som innebär att styrelsen genast ska upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Om så inte har skett har styrelsens medansvar inte avslutats.

Vid sådant förhållande saknar hovrätten anledning att ta ställning till om sammanträdet i BeOutdoors den 4 mars 2012 utgjorde en kontrollstämma eller inte. Hovrätten delar alltså tingsrättens bedömning att J.R:s medansvar inte upphörde detta datum.

Avslutades ansvarsperioden genom att det inleddes en företagsrekonstruktion?

J.R. har även gjort gällande att medansvaret upphörde den 12 mars 2012 genom att bolagets ansökan om rekonstruktion beviljades.

I 25 kap. 20 § ABL anges medansvarets bortre tidsmässiga gräns på så sätt att detta inte omfattar förpliktelser som uppkommer sedan

1. en ansökan om likvidation har gjorts,

2. en revisorsgranskad kontrollbalansräkning som utvisar ett återställt eget kapital läggs fram på bolagsstämman, eller

3. bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol har beslutat om likvidation.

För att ansvaret ska upphöra krävs således att åtgärder har vidtagits som stärkt bolagets ställning eller att en ordnad avveckling av bolaget har inletts. Lagstiftaren synes inte ha övervägt andra alternativ för ansvarets upphörande än de som har angetts i lagen (jfr a. prop. s. 43 f. och 47). Frågan är om det trots detta finns skäl att låta en företagsrekonstruktion få en ansvarsbrytande verkan.

I doktrinen råder det delade meningar om vilken effekt en företagsrekonstruktion har för medansvaret. En ståndpunkt är att en företagsrekonstruktion i sin helhet bör ersätta kapitalbristreglerna - eftersom borgenärernas intressen måste anses vara adekvat tillgodosedda även genom det förfarandet - och att inledandet av en rekonstruktion därför sätter ett slut på löpande ansvarsperiod respektive rådrumsfrist (se Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 2 uppl. s. 165 och särskilt fotnot 448).

Utgångspunkten för hovrättens bedömning är emellertid att en företagsrekonstruktion inte utan vidare kan anses ge borgenärerna samma skydd som ett likvidationsförfarande. En företagsrekonstruktion syftar nämligen till att erbjuda en möjlighet till en omstrukturering av ett företag som i grund och botten har en bärande affärsidé men som råkat i sådana svårigheter som bör kunna övervinnas. Målet med en rekonstruktion är alltså, till skillnad från en likvidation, att bolaget ska drivas vidare i omstrukturerad form (prop. 1995/96:5 s. 53 ff.).

Det är visserligen tänkbart att ett bolag inom ramen för en pågående rekonstruktion lyckas återställa det egna kapitalet eller att ett rekonstruktionsförfarande snabbt leder till sådana insikter att en likvidation framstår som det enda alternativet. En rekonstruktion kan emellertid också ta lång tid och syftar dessutom primärt till att driva ett bolag vidare i förnyad form medan handlingsreglerna i 25 kap. ABL tar sikte på att så snabbt som möjligt rekapitalisera eller likvidera bolaget.

Att mot denna bakgrund utan klart lagstöd där skyddet för borgenärerna noga analyserats och vägts av tillerkänna en inledd företagsrekonstruktion den verkan att styrelsen befrias från sitt ansvar att agera enligt bestämmelserna i 25 kap. ABL och att medansvaret därmed upphör är därför inte lämpligt.

Hovrätten delar alltså tingsrättens bedömning att J.R:s medansvar inte heller upphörde den 12 mars 2012.

När uppstod Scandinavians fordran på BeOutdoors?

Hovrätten gör inte någon annan bedömning än tingsrätten när det gäller frågan om när Scandinavians fordran på BeOutdoors ska anses ha uppkommit. Detta innebär att förpliktelsen för BeOutdoors uppstod under den tid då medansvaret för J.R löpte.

Har J.R. visat att han inte var försumlig i sin egenskap av styrelseledamot?

- - -. Hovrätten anser därför - i likhet med tingsrätten - att J.R. inte har förmått visa att han inte varit försumlig. Hans överklagande ska därför avslås.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Högsta domstolen

J.R. överklagade och yrkade att HD skulle ogilla Scandinavian Fishmania AB:s (Scandinavian) talan.

Scandinavian motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Med utgångspunkt i domstolarnas bedömning att en medansvarsperiod (jfr 25 kap. 18 § aktiebolagslagen) började löpa för J.R. den 1 mars 2012 meddelade HD prövningstillstånd i frågan om medansvarsperioden hade avslutats genom beslutet den 12 mars 2012 att bevilja BeOutdoors AB företagsrekonstruktion. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklarades vilande.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Anna Berglund, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

Punkterna 1-7 motsvarar punkterna 1-6 i HD:s dom.

Prejudikatfrågan

Punkten 8 motsvarar punkten 7 i HD:s dom.

Den rättsliga regleringen

Punkterna 9-12 motsvarar punkterna 8-11 i HD:s dom.

13. Det föreskrivna handlingsmönstret anses tillgodose ett borgenärernas avvecklingsintresse, vari ligger att bolaget ska avvecklas innan hela dess egna kapital är förbrukat, och varningsintresse, vari ligger att få kännedom om bolagets kritiska ekonomiska läge. Därtill kommer aktieägarnas intresse av att få rådrum för lämpliga åtgärder. (Jfr Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 2 uppl. 2015, s. 20 f.)

Punkterna 14-23 motsvarar punkterna 12-20 i HD:s dom.

Avslutas en medansvarsperiod om företagsrekonstruktion beviljas?

Punkterna 24 och 25 motsvarar punkterna 21 och 22 i HD:s dom.

26. En företagsrekonstruktion skiljer sig från likvidation och konkurs både i fråga om syfte och rättsverkningar (jfr p. 18-23).

27. Härtill kommer att det i praxis har understrukits vikten av att det i fall av kritisk kapitalbrist sker en sådan kontroll av aktiekapitaltäckningen som är syftet med en kontrollbalansräkning och att det sker en revisorsgranskning därav. En faktisk återhämtning av bolagets egna kapital, som äger rum sedan en kontrollbalansräkning senast skulle ha upprättats, befriar inte i sig styrelseledamöterna från medansvar. (Se NJA 2005 s. 792 och NJA 2012 s. 858 p. 9, jfr även prop. 2000/01:150 s. 35.)

28. Någon motsvarande kontroll av aktiekapitaltäckningen utgör vare sig en förutsättning för eller en följd av ett beslut om företagsrekonstruktion.

29. Det sagda medför sammantaget att ett beslut att bevilja aktiebolaget företagsrekonstruktion inte för närvarande kan anses utgöra en slutpunkt för styrelseledamöternas medansvarsperiod. (Jfr HD:s dom den 12 juli 2018 i mål nr T 4448-17 p.19. )

Slutsats

30. Frågan i prövningstillståndet ska därmed besvaras på så sätt att J.R:s medansvarsperiod inte avslutades genom beslutet att bevilja BeOutdoors företagsrekonstruktion.

31. Vid denna bedömning saknas skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt.

DOMSLUT

Se HD:s dom.

HD (justitieråden Gudmund Toijer, Ann-Christine Lindeblad, referent, Ingemar Persson, Dag Mattsson och Lars Edlund) meddelade den 18 december 2018 följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

1. J.R. var styrelseledamot i BeOutdoors Nordic AB (BeOutdoors). Bolaget beviljades företagsrekonstruktion den 12 mars 2012. Rekonstruktionen pågick till den 13 mars 2013. I april 2013 försattes BeOutdoors i konkurs.

2. Genom tredskodom den 23 april 2012 förpliktades BeOutdoors att till Scandinavian betala ett visst kapitalbelopp jämte ränta samt ersätta Scandinavian för rättegångskostnader.

3. I januari 2015 ansökte Scandinavian om stämning mot J.R. och yrkade ersättning för de rättegångskostnader som BeOutdoors genom tredskodomen hade ålagts att betala.

4. Grunden för Scandinavians talan var sammanfattningsvis att J.R., i egenskap av styrelseledamot i BeOutdoors, inte hade full-gjort sina skyldigheter enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen och att han därför enligt 18 § var solidariskt betalningsansvarig för bolagets uppkommande förpliktelser när tredskodomen meddelades.

5. J.R. bestred käromålet och gjorde gällande att han inte var personligt betalningsansvarig för Scandinavians fordran, eftersom - såvitt nu är av intresse - BeOutdoors hade beviljats företagsrekonstruktion innan Scandinavians fordran uppkommit.

6. Tingsrätten och hovrätten har funnit att en medansvarsperiod enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen började löpa för J.R. den 1 mars 2012. Frågan om medansvarsperioden har upphört genom att BeOutdoors beviljats företagsrekonstruktion har av domstolarna besvarats nekande.

Prejudikatfrågan

7. HD har, med utgångspunkt i domstolarnas bedömning att en medansvarsperiod började löpa för J.R. den 1 mars 2012, meddelat prövningstillstånd i frågan om medansvarsperioden har avslutats genom beslutet den 12 mars 2012 att bevilja BeOutdoors företagsrekonstruktion.

Den rättsliga regleringen

De aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna

8. Bestämmelser om de skyldigheter som styrelsen i ett aktiebolag har vid misstanke om kapitalbrist i bolaget finns i 25 kap.13-17 §§aktiebolagslagen.

9. Kapitalbristreglerna utgör ett led i aktiebolagslagens skydd för det egna kapitalet. Bestämmelsernas syfte är att se till att aktieägarna i aktiebolag med alltför låg konsolideringsgrad utan dröjsmål antingen vidtar åtgärder för att stärka bolagets ställning eller inleder en ordnad avveckling av bolaget. Detta är ägnat att skydda bolagets borgenärer mot att bolagets hela kapital konsumeras innan avvecklingen av bolaget inleds. (Se prop. 2000/01:150 s. 34 f.)

Styrelseledamöternas ansvar

10. Om styrelsen underlåter att följa det handlingsmönster som föreskrivs i 25 kap.13-17 §§aktiebolagslagen, kan det leda till personligt betalningsansvar för ledamöterna. De får då svara solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består, en s.k. medansvarsperiod (se 18 §).

11. Det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöterna är avsett att utgöra ett påtryckningsmedel för att få styrelsen att följa det handlingsmönster som lagen föreskriver för underkapitaliserade bolag (se prop. 2000/01:150 s. 43).

Medansvarsperiodens slut

12. En medansvarsperiod kan avslutas vid rättelsetidpunkten, om styrelsen vidtar de åtgärder enligt lagens handlingsmönster som den tidigare har underlåtit. Detta följer av 25 kap. 18 § första stycket aktiebolagslagen.

13. Därutöver avslutas en medansvarsperiod i de fall som uttryckligen anges i 25 kap. 20 §, nämligen vid ansökan eller beslut om likvidation, eller om det på bolagsstämma läggs fram en revisorsgranskad kontrollbalansräkning som visar att bolagets eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet.

14. Av HD:s praxis följer att även omständigheter som inte anges i lagen kan medföra att en medansvarsperiod avslutas.

15. I rättsfallet "Trollhotellen" NJA 2012 s. 858 har en reviderad årsredovisning, som utvisar full täckning av det registrerade aktiekapitalet, vid tillämpning av kapitalbristreglerna likställts med en föreskriven kontrollbalansräkning. För en kontrollbalansräkning gäller i princip samma redovisningsprinciper som för en årsredovisning, vilka innebär att en årsredovisning aldrig kan visa ett högre eget kapital än en kontrollbalansräkning. Medansvarsperioden är därmed avslutad genom att bolagsstämman fastställer årsredovisningen.

16. Dessutom avslutas en medansvarsperiod om aktiebolaget försätts i konkurs. Ett konkursbeslut medför i lika hög grad som ett beslut om likvidation att det handlingsmönster som föreskrivs i 25 kap. 13-17 §§ förlorar sin praktiska betydelse. De intressen som har motiverat regleringen tillgodoses genom konkursförfarandet. (Se "Konkursbolagets skulder" NJA 2018 s. 602 p. 20-25.)

Förhållandena vid företagsrekonstruktion

17. En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (se 1 kap. 1 § och 2 kap. 6 § lagen, 1996:764, om företagsrekonstruktion).

18. Syftet med lagen om företagsrekonstruktion är att sådana företag i kris som bedöms ha utsikter till en fortsatt lönsam verksamhet ska kunna rekonstrueras, både vad gäller verksamheten i sak och finansiellt. En företagsrekonstruktion kan alltså syfta både till en förbättring av verksamhetens resultat och till en uppgörelse med borgenärerna. (Se prop. 1995/96:5 s. 1 och 54.)

19. En företagsrekonstruktion är enligt lagen tydligt inriktad på att tillgodose gäldenärens intresse av att verksamheten kan fortsätta. Gäldenären är i princip skyddad mot exekutiva åtgärder från borgenärernas sida under rekonstruktionen, bl.a. i form av ett temporärt konkurshinder. Grundtanken är att företagsrekonstruktion ska utgöra ett alternativ till konkurs. (Se 2 kap. 19 § la-gen om företagsrekonstruktion och 2 kap. 10 a § konkurslagen samt a. prop. s. 1 och 75.)

20. Ett beslut om företagsrekonstruktion innebär inte heller någon formell inskränkning i gäldenärens rådighet över sin egendom. Under rekonstruktionen har gäldenären visserligen en upplysningsplikt och en lydnadsplikt gentemot rekonstruktören, och vissa åtgärder förutsätter rekonstruktörens samtycke. Men om åtgärderna vidtas utan samtycke inverkar det inte på rättshandlingens giltighet. I vissa fall kan dock ett illojalt förfarande från gäldenärens sida vara ett särskilt skäl för att rekonstruktionen ska upphöra. (Se 2 kap. 14 och 15 §§ samt 4 kap. 7 § första stycket 5 lagen om företagsrekonstruktion.)

Avslutas medansvarsperioden genom beslut om företagsrekonstruktion?

21. I den juridiska litteraturen har kapitalbristreglerna i 25 kap.aktiebolagslagen uppmärksammats eftersom de, enligt kritikerna, inte uppfyller sitt syfte. En ståndpunkt som har framförts är att en företagsrekonstruktion borde ersätta kapitalbristreglerna och att inledandet av en rekonstruktion därmed skulle avsluta en medansvarsperiod. (Se Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 2 uppl. 2015, s. 31 och 165, jfr även t.ex. Svante Johanssons och Marie Karlsson-Tuulas uppsatser i Festskrift till Stefan Lindskog, 2018, s. 337 ff. respektive s. 367 ff.)

22. Det har också påtalats att regelverket i lagen om företagsrekonstruktion inte är tillräckligt kraftfullt för sitt syfte. Lagen har nyligen varit föremål för en översyn som resulterade i förslag till vissa lagändringar avseende bl.a. förutsättningarna för och rätts-verkningarna av en företagsrekonstruktion (jfr SOU 2016:72). Förslagen har inte genomförts.

23. Aktiebolagslagens kapitalbristregler utgör i sig ett etablerat och sammanhängande system i fråga om skyddet för aktiekapitalet och innebär förutsebarhet för olika intressenter. Att i rättstillämpningen frångå det handlingsmönster som lagen anger och ersätta det med andra åtgärder måste kräva att dessa till syfte och funktion rättsligt är att jämställa med de lagreglerade åtgärderna, så att de intressen som motiverar reglerna blir tillgodosedda. Därvid kan praktiska hänsyn och lämplighetsbedömningar få endast ett begränsat utrymme. (Jfr p. 15 och 16.)

24. Som har framgått i det föregående skiljer sig en företagsrekonstruktion från likvidation och konkurs i fråga om både syfte och funktion och även rättsverkningar (jfr p. 17-20). Särskilt det förhållandet att gäldenärens rådighet över sin egendom formellt inte är inskränkt under en rekonstruktion och att gäldenären således kan rättshandla under vanliga civilrättsliga regler är en både principiellt och praktiskt viktig skillnad från vad som gäller vid likvidation och konkurs.

25. Härtill kommer vikten av att det i fall av kritisk kapitalbrist sker en sådan kontroll av aktiekapitaltäckningen som är syftet med en revisorsgranskad kontrollbalansräkning. En faktisk återhämtning av bolagets egna kapital, som äger rum sedan en kontrollbalansräkning senast skulle ha upprättats, befriar inte i sig styrelseledamöterna från medansvar. (Se NJA 2005 s. 792 och "Trollhotellen" NJA 2012 s. 858 p. 9, jfr även prop. 2000/01:150 s. 35.) Någon motsvarande kontroll av aktiekapitaltäckningen utgör varken en förutsättning för eller en följd av ett beslut om företagsrekonstruktion.

26. Det sagda medför att en företagsrekonstruktion enligt nuvarande regelverk inte kan anses tillgodose de intressen som motiverar aktiebolagslagens kapitalbristregler. Ett beslut om att bevilja företagsrekonstruktion kan därför inte utgöra en slutpunkt för styrelseledamöternas medansvarsperiod.

Slutsats

27. Frågan i prövningstillståndet ska besvaras på så sätt att J.R:s medansvarsperiod inte avslutades genom beslutet att bevilja BeOutdoors företagsrekonstruktion.

28. Vid denna bedömning saknas skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt.

DOMSLUT

HD förklarar att den medansvarsperiod enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (2005:551) som började löpa för J.R. den 1 mars 2012, inte avslutades genom beslutet den 12 mars 2012 att bevilja BeOutdoors Nordic AB företagsrekonstruktion.

HD meddelar inte prövningstillstånd rörande målet i övrigt. Hovrättens domslut står därmed fast.