NJA 2022 s. 1071

En 16-åring har gjort sig skyldig till bland annat våldtäkt mot barn. Det föreslagna ungdomskontraktet har inte ansetts tillräckligt ingripande för att han ska dömas till ungdomsvård med ungdomstjänst. Påföljden har därför bestämts till ungdomsövervakning.

Vänersborgs tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Vänersborgs tingsrätt åtal mot A.E., född 2004, enligt följande.

1. Utnyttjande av barn för sexuell posering

A.E. har främjat och utnyttjat NN 4 som var 12 år, och därmed under 15 år, att medverka i sexuell posering. Främjandet och utnyttjandet har bestått i att han föreslagit att de skulle byta nakenbilder och instruerat NN 4 till att posera naken och sedan skicka bilder eller videos till honom. Det hände i Trollhättans stad eller på annan plats i landet mellan den 1 mars 2021 och den 17 april 2021.

A.E. begick gärningen med uppsåt eller var åtminstone oaktsam beträffande omständigheten att NN 4 var under 15 år.

2. Våldtäkt mot barn

A.E. har haft samlag, eller sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med NN 4 som var 12 år. A.E. har fört ett finger in i NN 4:s underliv, genomfört vaginalt samlag med NN 4 samt förmått NN 4 utföra oralsex på honom. Det hände någon gång mellan den 17 april 2021 och den 18 april 2021 i Trollhättans stad.

A.E. begick gärningen med uppsåt. A.E. var åtminstone oaktsam beträffande omständigheten att NN 4 var under 15 år.

Målsäganden framställde skadeståndsyrkanden.

A.E. bestred ansvar och skadeståndsskyldighet avseende båda gärningarna.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Thomas Stiber Strömgren) anförde i dom den 28 april 2022 följande.

DOMSKÄL

Ska A.E. dömas för gärningarna?

– – –

Tingsrättens bedömning

– – –

Sammantaget har sålunda A.E:s egen berättelse och de omständigheter han har velat åberopa till sitt försvar inte minskat värdet av åklagarens bevisning. Det råder för tingsrätten inget tvivel om att han har gjort sig skyldig till de gärningar som åklagaren har velat lägga honom till last och någon annan slutsats kan inte dras än att han har begått båda gärningarna med uppsåt.

När det gäller åtalspunkten 1 ska det sägas att nakenbilderna, utifrån målsägandens berättelse, tveklöst varit av sådant slag att det rört sig om sexuell posering. När det gäller åtalspunkten 2 kan det konstateras att målsäganden vid tidpunkten för gärningen var endast 12 år gammal och den tilltalade 16 år. Det har inte varit frågan om en ömsesidig kärleksrelation eller något sådant som motiverar att gärningen ska rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn. Brottet ska därför rubriceras som våldtäkt av barn.

Vilken påföljd ska A.E. dömas till för brottsligheten?

A.E. döms nu för utnyttjande av barn för sexuell posering och våldtäkt mot barn. Det allvarligaste av dessa brott är våldtäkt mot barn. Som påföljd för ett sådant brott är enligt brottsbalken föreskrivet fängelse i lägst två år och högst sex år. Det samlade straffvärdet på brottsligheten ligger i detta fall på en bit över två år.

A.E. var dock när gärningarna begicks 16 år varför det krävs synnerliga skäl för att nu döma honom till fängelse. Samma krav gäller för att han i stället ska kunna dömas till sluten ungdomsvård. Med beaktande av A.E:s låga ålder ligger straffmätningsvärdet på cirka sju månaders fängelse. Straffmätningsvärdet är därmed inte så högt att värdet i sig utgör synnerliga skäl för sådana påföljder. Inte heller någon annan omständighet i målet ger stöd för det.

A.E. förekommer inte tidigare i belastningsregistret och enligt tingsrätten skulle påföljden ungdomsövervakning med hänsyn till hans ålder och det aktuella straffmätningsvärdet vara en alltför ingripande påföljd. I stället delar tingsrätten Socialtjänstens bedömning att den lämpligaste påföljden för A.E. är ungdomsvård enligt ett s.k. ungdomskontrakt som A.E. samtyckt till. Socialtjänsten har förordat att A.E. döms till ungdomsvård och rekommenderat vård i form av behandlingssamtal. Då kommer innehållet i samtalen att hantera frågor som rör risken för återfall i liknande beteenden samt ta upp teman som impulskontroll, sexuell upphetsning på minderåriga, attityder samt konsekvenser och tankar kring sex. Samtalen ska innehålla 12 avsnitt och ske i en timme åt gången. A.E. har även under huvudförhandlingen ställt sig positiv till ett sådant kontrakt och motiverat detta med bl.a. att han kan lära sig något av sådana samtal.

Mot denna bakgrund ska A.E. dömas till ungdomsvård med det föreslagna kontraktet. A.E. har emellertid även samtyckt till att fullgöra ungdomstjänst. Med hänsyn till arten av brottet våldtäkt mot barn ska vården förenas med ungdomstjänst. Denna ska med hänsyn till brottslighetens straffmätningsvärde bestämmas till 110 timmar.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde A.E. för utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § första stycket BrB och våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första stycket BrB.

Påföljden bestämdes till ungdomsvård med särskild föreskrift att A.E. skulle följa ett ungdomskontrakt som innebar behandlings-samtal i tolv avsnitt, en timma åt gången. A.E. skulle även fullgöra 110 timmar ungdomstjänst.

A.E. förpliktades att betala skadestånd till målsäganden.

Hovrätten för Västra Sverige

A.E. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till ungdomsövervakning.

Domen överklagades även i fråga om skadestånd.

Part motsatte sig motparts ändringsyrkanden.

Hovrätten (hovrättsrådet Patrik Tilly, tf. hovrättsassessorn Henning Eriksson, referent, samt nämndemannen Maria Börjesson) an-förde i dom den 27 juni 2022 följande.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

– – –

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning av åtalet i dess helhet. A.E. ska alltså dömas för våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Hovrätten instämmer även i tingsrättens bedömning av brottens straffvärde och straffmätningsvärde. När det gäller valet av påföljd gör hovrätten följande överväganden.

Socialtjänsten har bedömt att A.E. har ett särskilt vårdbehov. Det talar för att påföljden ska bestämmas till ungdomsvård. Ungdomsvård får dock dömas ut endast om socialtjänstens planerade åtgärder, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet (se 32 kap. 1 § andra stycket BrB). Om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst (eller sådana påföljder i förening) är tillräckligt ingripande påföljder kan i stället ungdomsövervakning komma i fråga (se 32 kap. 3 a § första stycket samma balk).

Utgångspunkten är alltså att ungdomsvård och ungdomstjänst har företräde framför ungdomsövervakning. Av förarbetena till bestämmelsen om ungdomsövervakning framgår att det normalt blir aktuellt att överväga denna påföljd när det är fråga om brottslighet med ett straffmätningsvärde som överstiger sex månader men inte uppgår till mer än ett år. Brottslighetens art ska också beaktas. Arten har dock en mer begränsad betydelse jämfört med vad som gäller vid påföljdsbestämning för vuxna lagöverträdare. Bedömningen av om ungdomsvård är en tillräckligt ingripande påföljd ska göras i varje enskilt fall. (Se prop. 2019/20:118 s. 130.) När straffmätningsvärdet överstiger sex månaders fängelse krävs för att ungdomsvård ska kunna väljas som påföljd att insatserna är mycket ingripande, i många fall genom en LVU-placering eller ett mycket ingripande kontrakt i kombination med ungdomstjänst (se a. prop. s. 33).

De åtgärder som socialtjänsten har planerat för A.E. består av behandlingssamtal i tolv avsnitt, en timme per samtal. Med hänsyn till brottslighetens straffmätningsvärde och våldtäktsbrottets art kan detta kontrakt inte anses tillräckligt ingripande för att ungdomsvård ska kunna väljas som påföljd, inte ens om den kombineras med ungdomstjänst. Hovrätten anser därför att påföljden i stället ska bestämmas till ungdomsövervakning. Övervakningens längd ska bestämmas till sju månader i enlighet med straffmätningsvärdet.

– – –

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till ungdomsövervakning 7 månader.

A.E. ska medverka i verkställighetsplanering och följa det som anges i verkställighetsplanen. – – –.

– – –

Hovrättsrådet Roy Johansson och nämndemannen Mohamed Ben Maaouia var skiljaktiga och ansåg att tingsrättens dom skulle fastställas i dess helhet, alltså även i fråga om att brottspåföljden skulle bestämmas till ungdomsvård med ungdomskontrakt i kombination med ungdomstjänst i 110 timmar.

Högsta domstolen

A.E. överklagade och yrkade att HD skulle fastställa tingsrättens dom i påföljdsdelen och bestämma påföljden till ungdomsvård i förening med ungdomstjänst.

Riksåklagaren motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Med utgångspunkt i vad hovrätten hade funnit styrkt beträffande gärningarna meddelade HD prövningstillstånd i fråga om påföljd.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

Domskäl

HD ( justitieråden Johnny Herre, Svante O. Johansson, Malin Bonthron, Cecilia Renfors och Jonas Malmberg, referent) meddelade den 27 december 2022 följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

1.

A.E. dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering till ungdomsvård i kombination med 110 timmar ungdomstjänst. Ungdomsvården förenades med en särskild föreskrift att A.E. skulle följa ett ungdomskontrakt bestående av behandlingssamtal i tolv avsnitt, en timme åt gången.

2.

Hovrätten har instämt i tingsrättens bedömning i fråga om skuld men bestämt påföljden till sju månaders ungdomsövervakning.

3.

HD har, med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningarna, meddelat prövningstillstånd i fråga om påföljd.

Frågan i målet

4.

Frågan i målet är om A.E. ska dömas till ungdomsvård med ungdomstjänst eller till ungdomsövervakning.

Ungdomsvård

5.

Påföljden ungdomsvård regleras i 32 kap. 1 § BrB och innebär att den unge ska genomgå viss vård eller vara föremål för andra åtgärder enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Exempel på insatser som kan komma i fråga är kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson, missbruksbehandling och placering i familjehem eller hem för vård eller boende.

6.

Enligt den lydelse som ska tillämpas i målet är det enda ålderskravet för paragrafens tillämpning att den unge är under 21 år. Numera krävs för att ungdomsvård ska komma i fråga att den unge har begått brott innan han eller hon fyllt 18 år. Även den som har begått brott efter det att han eller hon fyllt 18 år får dock dömas till ungdomsvård om det finns särskilda skäl för det. Den som har fyllt 21 år när påföljden bestäms får inte dömas till ungdomsvård.

7.

Det krävs att den unge har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd samt att vården eller åtgärden kan beredas den unge. Vården eller åtgärden ska syfta till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt.

8.

Socialnämnden i den kommun som har ansvaret för den unge ska i ett yttrande redovisa sin bedömning av om den unge har ett särskilt behov av åtgärder. Nämnden ska också ange vilka åtgärder den planerar att vidta. Åtgärderna ska redovisas i ett ungdomskontrakt (om de vidtas med stöd av socialtjänstlagen) eller en vårdplan (om de vidtas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Av kontraktet eller planen ska arten, omfattningen och varaktigheten av åtgärderna framgå. (Se 11 § lagen, 1964:167, med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.)

9.

Ungdomsvård får dömas ut endast om de åtgärder som socialnämnden har planerat är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet (32 kap. 1 § andra stycket BrB). Om de planerade åtgärderna inte bedöms tillräckligt ingripande kan domstolen förena ungdomsvården med böter eller ungdomstjänst (3 §). Vid ungdomstjänst åläggs den unge att utföra oavlönat arbete och att delta i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 och högst 150 timmar (2 § första stycket).

Ungdomsövervakning

10.

Påföljden ungdomsövervakning infördes 2021 och regleras i
32 kap. 3 a § BrB och i lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning. I korthet gäller följande.

11.

Rätten får bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år. Tiden ska bestämmas i hela månader utifrån brottslighetens straffvärde och övriga omständigheter som påverkar straffmätningen (se prop. 2019/20:118 s. 44).

12.

Under övervakningstiden ska den unge följa en verkställighetsplan som upprättas av Kriminalvården. Verkställighetsplanen ska innehålla vissa obligatoriska delar. Den dömde ska regelbundet träffa en koordinator och ska normalt vara förbjuden att vistas utanför bostaden under helgnätter. Som utgångspunkt ska inskränkningarna i rörelsefriheten kontrolleras med elektroniska hjälpmedel. Inskränkningarna kan minskas efter halva verkställighetstiden och upphöra helt efter två tredjedelar. Vidare ska den dömde vara förbjuden att under verkställigheten bruka t.ex. narkotika och alkohol, samt vara skyldig att genomgå kontroller av att drog- och alko-holförbudet efterlevs. (Se 7, 14, 18–20 och 22 §§ lagen om verkställighet av ungdomsövervakning.)

13.

Verkställighetsplanen får, utöver de obligatoriska delarna, innehålla föreskrifter om boende, skolgång eller annan sysselsättning, fritid, missbruksbehandling, annan vård och behandling, och andra åtgärder som syftar till att förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas ogynnsamt (se 15 § lagen om verkställighet av ungdomsövervakning). I förarbetena framhålls att Kriminalvården i verkställighetsplanen kan ange exempelvis att den dömde ska medverka i behandling för drog- eller alkoholmissbruk, ha kontakt med psykolog eller terapeut eller delta i psykiatrisk behandling, om den dömde har särskilda behov av detta. Det kan även anges att den dömde ska genomgå program som bedrivs inom socialtjänsten eller Kriminalvården, t.ex. för dem som vill lämna kriminellt umgänge, eller att han eller hon ska delta i strukturerade samtal kring särskilda teman. (Se prop. 2019/20:118 s. 60 f.)

14.

Enligt den lydelse som ska tillämpas i målet ställs inte upp några uttryckliga krav på den unges ålder vid gärningstillfället; den yttersta gränsen för paragrafens tillämpningsområde följer av att den unge måste vara under 21 år vid lagföringstillfället. Numera krävs för att påföljden ska komma i fråga att brottet har begåtts innan den unge fyllde 18 år. Den som har fyllt 18 år när dom meddelas får dömas till ungdomsövervakning endast om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan vara att brottet begåtts före 18 års ålder och att det blir aktuellt att bestämma påföljden kort efter det att den unge fyllt 18 år (se prop. 2019/20:118 s. 130). Den som har fyllt 21 år när påföljden bestäms får inte dömas till ungdomsövervakning.

När bör ungdomsövervakning väljas som påföljd?

15.

Ungdomsövervakning har fogats in i systemet med ungdomspåföljder. Enligt 32 kap. 3 a § första stycket kan ungdomsövervakning väljas som påföljd om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet.

16.

Av förarbetena framgår att avsikten är att påföljden ska kunna komma till användning främst i tre fall. Ett första fall är där påföljden tidigare bestämdes till ungdomstjänst trots att det var fråga om återfall i relativt allvarlig brottslighet. Ett andra fall är vid brottslighet som tidigare ledde till ungdomsvård trots att det var ett tveksamt påföljdsval med hänsyn till det höga straffmätningsvärdet, brottslighetens art eller återfallssituationen. Ett tredje fall är där påföljden tidigare medförde en kortare tids sluten ungdomsvård. (Se prop. 2019/20:118 s. 43.)

17.

Av rättspraxis följer att ungdomstjänst kan anses utgöra en tillräckligt ingripande påföljd i fall där straffmätningsvärdet inte överstiger sex månaders fängelse (se ”Ungdomstjänst tillräckligt ingripande påföljd?” NJA 2007 s. 636). I sådana fall är det normalt inte aktuellt att döma till ungdomsövervakning, om det inte är fråga om en graverande återfallssituation (se prop. 2019/20:118 s. 42 och 130).

18.

Ungdomsvård har ett bredare tillämpningsområde. Påföljden kan användas inom samma område som fristående ungdomstjänst. Ungdomsvård har där företräde framför ungdomstjänst och ska således väljas om den unge har ett vårdbehov.

19.

Ungdomsvård, eventuellt med böter eller ungdomstjänst som tilläggspåföljd, kan dessutom väljas i fall där straffmätningsvärdet överstiger sex månader men där det inte finns synnerliga skäl för att döma till fängelse eller sluten ungdomsvård (se t.ex. ”Ungdomsvård och ungdomstjänst” NJA 2009 s. 121).

20.

Frågan om ungdomsvård i sådana fall är en tillräckligt ingripande påföljd, eller om det bör dömas till ungdomsövervakning, får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen måste hänsyn tas till brottslighetens straffmätningsvärde och art, låt vara att brottslighetens art har en mer begränsad betydelse vid påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare än när det är fråga om vuxna lagöverträdare (se bl.a. ”Synnerliga skäl för fängelse?” NJA 2005 s. 690 och ”Meneden om misshandeln i Bjuv” NJA 1999 s. 561). Även den unges tidigare brottslighet ska beaktas.

21.

Hur ingripande ungdomsvården är i det enskilda fallet får bedömas med ledning av det ungdomskontrakt eller den vårdplan som är aktuell. Om den unge enligt kontraktet eller planen ska vara placerad i familjehem eller i hem för vård eller boende, kan ungdomsvård vara en tillräckligt ingripande påföljd trots att straffmätningsvärdet överstiger sex månader. Även andra ingripande åtgärder kan tänkas vara tillräckliga i sådana fall. ( Jfr prop. 2019/20:118 s. 33.)

22.

Bedömningen av hur ingripande de åtgärder som följer av ungdomskontraktet eller vårdplanen är, bör ställas i relation till hur ingripande påföljden ungdomsövervakning skulle vara. När en domstol dömer ut ungdomsövervakning har Kriminalvården inte upprättat någon verkställighetsplan. Vid bedömning av hur ingripande ungdoms­övervakningen kommer att bli får domstolen utgå från att verkställighetsplanen kommer att innehålla de obligatoriska momenten, dvs. regelbundna träffar med koordinator, inskränkningar i rörelsefriheten samt alkohol- och drogförbud.

23.

Om den föreslagna ungdomsvården bedöms vara något mindre ingripande än vad den aktuella brottsligheten bör föranleda, kan ungdomsvård ändå anses som en lämplig påföljd om den kombineras med ungdomstjänst eller böter.

Bedömningen i detta fall

24.

Hovrätten har bedömt att brottslighetens samlade straffvärde ligger en bit över två års fängelse och att straffmätningsvärdet, med hänsyn till A.E:s ålder, motsvarar cirka sju månaders fängelse. HD gör ingen annan bedömning i fråga om straffvärde och straff-mätningsvärde.

25.

A.E. var när gärningen begicks 16 år och har nu fyllt 18 år. Han bör därför i första hand dömas till någon av de ungdomspåföljder som anges i 32 kap. BrB. Straffmätningsvärdet är så högt att ungdomstjänst som särskild påföljd inte är tillräckligt ingripande (se p. 17).

26.

A.E. har i HD förklarat att han erkänner gärningarna och har berättat att han tidigare kände sådan skam att han inte kunde erkänna det han gjort. Han har uppgett att han känner djup ånger.

27.

A.E. har samtyckt till ett ungdomskontrakt där han ska delta i behandlingssamtal. Det anges att innehållet i samtalen ska hantera risken för återfall i liknande beteenden och att samtalen ska ta upp teman som impulskontroll, sexuell upphetsning på minderåriga samt attityder, konsekvenser och tankar kring sex. Samtalen ska innehålla tolv avsnitt och omfatta en timme per gång.

28.

Det finns inte skäl att tvivla på att A.E. ångrar vad han gjort och är inställd på att dra lärdom av det inträffade. Det finns heller inte skäl att anta annat än att den föreslagna samtalsbehandlingen kan bidra till att motverka att A.E. utvecklas ogynnsamt.

29.

Emellertid är ungdomsvård med det föreslagna ungdomskontraktet inte en tillräckligt ingripande påföljd med hänsyn till brottslighetens straffmätningsvärde och art. Detta gäller även med beaktande av möjligheten att kombinera ungdomsvården med ungdomstjänst. HD noterar också att en verkställighetsplan för ungdomsövervakning kan innehålla föreskrifter om sådana behandlingssamtal som föreslagits i ungdomskontraktet.

30.

A.E. ska därför dömas till ungdomsövervakning i sju månader. Hovrättens domslut ska alltså fastställas.

DOMSLUT

HD fastställer hovrättens domslut.