NJA 2022 s. 1088

Ett överlämnande från en obehörig till en behörig domstol får ske bara i samband med att ett ärende inleds. Ett överlämnande är möjligt om den obehöriga domstolen inte har börjat handlägga ärendet.

I lantmäteriförrättning beslutade lantmäterimyndigheten den 4 maj 2006 om överföring av mark till fastigheten K 1:133 i Örkelljunga kommun. Beslutet innebar bl.a. att en samfällighet utplånades. K.J., som ägde fastigheten K 1:21, samt P.W. och A.G.Z., som ägde fastigheten K 1:16, kontaktade Lantmäteriet i februari 2021 och anförde bl.a. att deras fastigheter var delägare i samfälligheten och att de borde ha behandlats som sakägare vid förrättningen. Lantmäteriet beslutade den 5 mars 2021 att inte rätta Lantmäteriets beslut från den 4 maj 2006.

K.J., P.W. och A.G.Z. överklagade Lantmäteriets rättelsebeslut till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Genom dom den 30 september 2021 avslog mark- och miljödomstolen överklagandena och överlämnade överklagandeskrifter och yttranden i målet till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt för prövning av särskilda rättsmedel. Under rubriken Överlämnande till Mark- och miljööverdomstolen angavs följande.

Enligt 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden kan bestämmelser i RB om särskilda rättsmedel tillämpas. Enligt 6 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar är det Mark- och miljööverdomstolen som prövar särskilda rättsmedel för nu aktuell typ av beslut. Mark- och miljödomstolen överlämnar överklagandeskrifter och yttranden i målet till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt för prövning av särskilda rättsmedel.

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen (hovrättslagmannen Claes-Göran Sundberg samt hovrättsråden Ingrid Åhman, referent, och Katarina Berglund Siegbahn) anförde i beslut den 4 mars 2022 följande.

SKÄL FÖR BESLUTET

P.W. och A.G.Z. har gjort gällande att de borde ha behandlats som sakägare när lantmäterimyndigheten fattade beslut som innebar att en samfällighet, som deras fastighet var delägare i, utplånades. Mark- och miljööverdomstolen uppfattar K.J:s talan på i huvudsak samma sätt. Det som klagandena har anfört om felaktigheter i lantmäterimyndighetens handläggning kan uppfattas som ett påstående om domvilla enligt 42 § lagen om domstolsärenden och 59 kap. 1 § första stycket 2 RB (om avgörandet givits mot någon som inte varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet, eller genom avgörandet någon, som inte har varit part i målet, lider förfång).

I Mark- och miljööverdomstolen aktualiseras frågan om klagan över domvilla kan anses ha getts in inom den tidsfrist som anges i 59 kap. 2 § andra stycket andra meningen RB (inom sex månader från det att klaganden fick kännedom om beslutet) och om det därvid har någon betydelse att P.W:s, A.G.Z:s och K.J:s klagoskrifter överlämnats till Mark- och miljööverdomstolen av mark- och miljö-domstolen.

Enligt 8 § andra stycket lagen om domstolsärenden ska en tingsrätt, som i samband med att ett ärende inleds finner att den saknar behörighet att handlägga ärendet men att en annan domstol skulle vara behörig, lämna över den skrivelse genom vilken ärendet inletts till den domstolen, om den som inlett ärendet inte har något att invända mot detta och det inte heller finns något annat skäl mot att skrivelsen överlämnas. Om ett överlämnande enligt paragrafen sker, ska skrivelsen anses ha kommit in till den senare domstolen samma dag som den kom in till den tingsrätt som först tog emot skrivelsen. En bestämmelse med samma innehåll finns i 10 kap. 20 a § RB för ansökningar som handläggs enligt balken. Bestämmelserna, som tar sikte på den situationen att en ansökan lämnas in till fel domstol, bör enligt motiven ges en analogisk tillämpning beträffande ansökningar om resning eller återställande av försutten tid liksom vid klagan över domvilla (se prop. 1995/96:115 s. 132 och NJA 2012 s. 139).

En förutsättning för överlämnande är att det kan ske i samband med att målet inleds. Domstolen bör inte före överlämnandet utföra några andra åtgärder än sådana som omedelbart hänger samman med frågor om överlämnandet, dvs. hörande av sökanden och i sällsynta undantagsfall en sådan begäran om komplettering av ansökans uppgifter som kan behövas för forumfrågans bedömning. Om det visar sig att domstolen är obehörig sedan handläggningen påbörjats ska talan avvisas. (Se Fitger m.fl., Lagen om domstolsärenden, En kommentar [1 jul. 2020, JUNO], kommentaren till 8 § andra stycket lagen om domstolsärenden, samt Fitger m.fl., Rättegångsbalken [1 nov. 2021, JUNO], kommentaren till 10 kap. 20 a § rättegångsbalken). Här kan nämnas att det inom förvaltningsprocessen råder en annan ordning. För förvaltningsdomstolarna finns enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) en möjlighet att överlämna ett mål från en obehörig domstol även efter det att målet har inletts.

I detta fall har mark- och miljödomstolen överlämnat P.W:s, A.G.Z:s och K.J:s klagoskrifter först i samband med att domstolen avgjort sitt mål i sak. I det skedet av handläggningen har det inte varit möjligt att överlämna klagoskrifterna till Mark- och miljööverdomstolen med stöd av 8 § andra stycket lagen om domstolsärenden.

Eftersom klagandena, efter föreläggande från mark- och miljödomstolen, förklarat att de även önskar få klagoskrifterna prövade av Mark- och miljööverdomstolen som klagan över domvilla, finns det skäl att ändå behandla deras domvilloklagan. Vid denna prövning kan de emellertid inte enligt 8 § andra stycket lagen om domstolsärenden tillgodoräkna sig att klagoskrifterna lämnades in till mark- och miljödomstolen redan den 25 mars 2021.

Av utredningen i målet framgår att P.W., A.G.Z. och K.J. redan under år 2020 hade kännedom om det lantmäteribeslut som de nu vill få undanröjt. Klagan över domvilla kom in till Mark- och miljööverdomstolen den 30 september 2021, dvs. mer än sex månader efter det att de fick kännedom om beslutet. Klagan över domvilla har därmed gjorts för sent och ska avvisas.

BESLUT

Mark- och miljööverdomstolen avvisar P.W:s, A.G.Z:s och K.J:s klagan över domvilla.

Högsta domstolen

P.W. och A.G.Z. yrkade att HD skulle undanröja Mark- och miljööverdomstolens avvisningsbeslut och visa ärendet åter till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt behandling.

K.J. yrkade att HD skulle undanröja lantmäterimyndighetens beslut den 4 maj 2006.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Anna Eberstål, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Vad målet gäller

1.

Målet i HD gäller frågan om klagan över domvilla har inkommit i rätt tid. I målet aktualiseras särskilt frågan under vilka förutsättningar ett överlämnande till behörig domstol kan anses ha skett i samband med att ett ärende inleds enligt 8 § andra stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Bakgrund

2.

I en lantmäteriförrättning beslutade lantmäterimyndigheten den 4 maj 2006 om överföring av viss mark till fastigheten K 1:133 i Örkelljunga kommun. Fastighetsbildningsbeslutet innebar bl.a. att en samfällighet utplånades. Beslutet registrerades i fastighetsregistret den 13 juni 2006.

3.

P.W. och A.G.Z., ägare till fastigheten K 1:16, samt K.J., ägare till fastigheten K 1:21, kontaktade Lantmäteriet i februari 2021. De anförde att deras fastigheter var delägare i den utplånade samfälligheten och att de därför borde ha behandlats som sakägare i förrättningen. P.W. och A.G.Z. begärde att Lantmäteriet skulle rätta beslutet.

4.

Lantmäteriet konstaterade att fastighetsägarna till fastigheten K 1:16 borde ha varit sakägare i förrättningen men att det saknades förutsättningar att rätta beslutet med stöd av förvaltningslagen (2017:900).

5.

P.W., A.G.Z. och K.J. överklagade Lantmäteriets rättelsebeslut. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena samt överlämnade överklagandeskrifter och yttranden i målet till Mark- och miljööverdomstolen för prövning av särskilda rättsmedel.

6.

Mark- och miljööverdomstolen, som har bedömt att 8 § andra stycket ärendelagen inte kunde tillämpas vid överlämnandet, har avvisat klagan över domvilla som för sent inkommen.

Prövning av särskilda rättsmedel enligt ärendelagen

7.

Klagan över domvilla gällande fastighetsbildningsbeslut ska bedömas enligt ärendelagen (se 15 kap. 1 § FBL och 6 kap. 1 § lagen, 2010:921, om mark- och miljödomstolar).

8.

De särskilda rättsmedlen regleras i 42 § ärendelagen. Enligt den bestämmelsen ska bland annat 58 kap. 1 och 4 §§ samt 59 kap. 1 och 2 §§ RB tillämpas i ärenden som avgörs enligt ärendelagen. En ansökan om resning respektive klagan över domvilla ska alltså prövas enligt de grunder som gäller för tvistemål. I 42 § ärendelagen sägs det vidare att resning får äga rum även i andra fall än som föreskrivs i 58 kap. RB, nämligen om det finns synnerliga skäl.

9.

Regleringen i 42 § ärendelagen innebär att de tidsfrister som anges i 58 kap. 4 § andra stycket och 59 kap. 2 § andra stycket RB ska tillämpas. En klagan över domvilla som grundas på någon omständighet som avses i 59 kap. 1 § första stycket 1 eller 4 ska därmed ges in inom sex månader från det att beslutet fick laga kraft. Grundas klagan över domvilla på omständighet som avses i 1 § första stycket 2 ska skrivelsen i stället ges in inom sex månader från det att klaganden fick kännedom om beslutet. En uppgift från klaganden om när han eller hon fick kännedom om ett avgörande får ofta godtas om uppgiften inte motsägs av vad motparten har anfört eller av om-ständigheterna i övrigt (se NJA 2013 s. 816 p. 8).

10.

Det ligger på domstolen att rättsligt kvalificera de omständigheter som sökanden åberopar. Rättegångsfel som omfattas av be-stämmelserna om domvilla kan utgöra grund även för resning. Om domstolen kommer fram till att en klagan över domvilla inte kan bifallas genom tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser, kan domstolen därför ha att pröva om omständigheterna kan utgöra grund för resning enligt ärendelagen. Detta innebär att domstolen i så fall ska bedöma om det finns skäl för resning enligt 58 kap. RB eller om omständigheterna kan utgöra synnerliga skäl för resning enligt 42 § andra meningen ärendelagen. (Se NJA 2017 s. 730 p. 20.)

Överlämnande till behörig domstol

11.

Enligt 8 § andra stycket ärendelagen ska rätten, om den i samband med att ett ärende inleds finner att den saknar behörighet att handlägga ärendet men att en annan domstol skulle vara behörig, lämna över den skrivelse genom vilken ärendet inletts till den domstolen. Ett överlämnande förutsätter att sökanden inte har något att invända mot detta och att det inte heller finns något annat skäl mot att skrivelsen överlämnas. Skrivelsen ska anses ha kommit in till den senare domstolen samma dag som den kom in till den tingsrätt som först tog emot denna. Bestämmelsen är analogt tillämplig beträffande ansökningar om resning eller återställande av försutten tid liksom vid klagan över domvilla ( jfr prop. 1995/96:115 s. 132 och NJA 2012 s. 139).

12.

Överlämnande får endast ske i samband med att ett ärende inleds. För att domstolen ska kunna anse att den är obehörig krävs att den forumregel som gäller är indispositiv, alltså sådan att domstolen självmant ska pröva sin behörighet. Domstolen ska inte inleda handläggningen av ett mål eller ärende utan att ha kontrollerat om någon indispositiv forumregel utesluter handläggning. (Se a. prop. s. 129, 131 och 152.)

13.

Före överlämnandet bör rätten inte utföra några andra åtgärder än sådana som omedelbart hänger samman med frågan om överlämnandet, alltså hörande av sökanden och i sällsynta undantagsfall begära komplettering för forumfrågans bedömning (se a. prop. s. 152). Om det först när handläggning pågår visar sig att rätten är obehörig, saknas det förutsättningar att överlämna skrivelsen med stöd av paragrafen; domstolen ska då i stället besluta om avvisning.

14.

I förarbetena diskuterades om bestämmelsen borde kompletteras med en föreskrift om att ett tillgodoräknande av tiden för ett ingivande till orätt domstol förutsätter att ett överlämnande till rätt domstol sker inom viss tid, exempelvis inom en månad (se a. prop. s. 129 och 325). Någon tidsbegränsning infördes emellertid inte. Med hänsyn härtill och då ett viktigt syfte med regleringen är att den som i rätt tid ger in en skrivelse till fel domstol inte ska drabbas av rättsförluster ( jfr NJA 2015 s. 82 p. 6) bör bestämmelsen vara tillämplig om den obehöriga domstolen inte har börjat handlägga ärendet.

Bedömningen i detta fall

15.

P.W:s, A.G.Z:s och K.J:s klagan över domvilla får anses grunda sig på sådana omständigheter som avses i 59 kap. 1 § första stycket 2 och 4 RB.

16.

Från det att överklagandena kom in till mark- och miljödomstolen till dess att handlingarna överlämnades till Mark- och miljööverdomstolen dröjde det cirka sex månader. Det hade i och för sig varit önskvärt att beslutet om överlämnande hade fattats tidigare. Under denna tidsperiod vidtog emellertid mark- och miljödomstolen inga andra åtgärder gällande klagan över domvilla än att tillfråga klagandena om deras inställning till ett eventuellt överlämnande. Det har därmed, trots tidsutdräkten, funnits förutsättningar att överlämna skrivelserna till Mark- och miljööverdomstolen med stöd av 8 § andra stycket ärendelagen. Klagohandlingarna ska därför anses ha kommit in till Mark- och miljööverdomstolen samma dag som de kom in till mark- och miljödomstolen, alltså den 25 mars 2021.

17.

En klagan över domvilla enligt 59 kap. 1 § första stycket 4 RB måste ges in inom sex månader från det att beslutet fick laga kraft (se p. 9). Eftersom lantmäterimyndighetens beslut fick laga kraft redan 2006 har tidsfristen för att ansöka om domvilla med stöd av den bestämmelsen överskridits.

18.

En klagan över domvilla som grundas på omständigheter som avses i 59 kap. 1 § första stycket 2 RB måste ges in inom sex månader från det att klaganden fick kännedom om beslutet (se p. 9). Av utredningen i ärendet framgår att P.W. och A.G.Z. fick kännedom om fastighetsbildningsbeslutet under våren 2021. Deras klagan över domvilla har därmed getts in i rätt tid.

19.

K.J. har anfört att han 2017 uppmärksammade att en del av fastigheten K 1:133 var placerad mellan hans fastighet och fastigheten K 1:16. Utredningen ger däremot inte stöd för att han före våren 2021 fick kännedom om beslutet att utplåna samfälligheten. Även hans klagan över domvilla med stöd av 59 kap. 1 § första stycket 2 har därmed getts in i rätt tid.

20.

Mark- och miljööverdomstolens avvisningsbeslut ska därför undanröjas och ärendet visas åter dit för fortsatt behandling.

HD:S AVGÖRANDE

HD undanröjer Mark- och miljööverdomstolens beslut och visar ärendet åter till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt behandling.

Domskäl

HD ( justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, Malin Bonthron, referent, Cecilia Renfors och Jonas Malmberg) meddelade den 27 december 2022 beslut i enlighet med betänkandet.