NJA 2022 s. 781

Försäkringsbolag ska anses vara med bank jämförbara penninginrättningar i den mening som avses med bestämmelserna om ställande av säkerhet i 2 kap. 25 § andra stycket UB. En utfästelse av ett försäkringsbolag att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse får därför godtas i stäl-let för säkerhet i form av pant, borgen eller

Stockholms tingsrätt

Tryg Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial väckte talan vid Stockholms tingsrätt mot W.O. Trygg-Hansa yrkade att tingsrätten skulle fast-ställa att Trygg-Hansa hade bättre rätt än W.O. till en klocka (armbandsur) av märket Breitling Navitimer och att W.O. skulle förpliktas att lämna över besitt-ningen av klockan till Trygg-Hansa. Vidare yrkade Trygg-Hansa att tingsrätten skulle fatta ett interimistiskt beslut om kvarstad av klockan.

Som grund för talan anförde Trygg-Hansa följande. Trygg Hansas försäk-ringstagare och tillika svaranden, W.O. har den 6 maj [2022] frånstulits den ovan angivna egendomen. Trygg-Hansa har i egenskap av försäkringsgivare utgivit ersättning för den angivna klockan till W.O. och har därmed övertagit W.O:s rätt till densamma. Den angivna klockan har utmätts av kronofogden vid en hus-rannsakan. W.O. har gjort anspråk som ägare av klockan och genom beslut av Örebro tingsrätt den 27 juli 2022, tillerkändes W.O. äganderätten till klockan och hävde kronofogdens beslut om utmätning. Eftersom klockan varit föremål för en stöld och Trygg-Hansa har lämnat försäkringsersättning till W.O. har Trygg-Hansa bättre rätt till klockan än W.O.

När det gällde kvarstadsyrkandet anförde Trygg-Hansa bl.a. att ombudet lämnade utfästelse för bolagets räkning att ersätta den skada som kunde uppstå genom att tingsrätten förordnade om kvarstad. Vad gäller frågan om ställande av säkerhet tillade Trygg-Hansa följande. Trygg-Hansa är att betrakta som ett finansiellt institut då bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har ett kapitaltäckningskrav på omkring 125 miljarder kr. Därtill är Trygg-Hansa utgivare av livförsäkringar och livräntor och omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Ann-Sofie Bodin) anförde följande i beslut den 25 augusti 2022.

SKÄLEN FÖR TINGSRÄTTENS BESLUT

En domstol får, om någon visar sannolika skäl för att han har bättre rätt till viss egendom, som är eller kan antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, och det skäligen kan befaras att motparten skaffar undan, väsentligt försämrar eller på annat sätt förfogar över egendomen till skada för sökanden, förordna om kvarstad på egendomen (15 kap. 2 § RB). Ett sådant yrkande får bifallas utan att motparten getts tillfälle att yttra sig endast om det är fara i dröjsmål (15 kap. 5 § tredje stycket). En sådan kvarstadsåtgärd får som utgångspunkt bara beviljas om sökanden ställer säkerhet för den skada som kan tillfogas motparten. Endast för det fall sökanden inte förmår ställa säkerhet och har visat synnerliga skäl för sitt anspråk kan kravet på säkerhet frångås (15 kap. 6 § första stycket).

I fråga om beskaffenheten av säkerheten hänvisas i 15 kap. 6 § andra stycket RB till 2 kap. 25 § UB. Av den senare paragrafens andra stycke följer att om bank eller annan jämförbar penninginrättning ska ställa säkerhet, får godtas en utfästelse av penninginrättningen att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse. Om en sådan penninginrättning utfäster sig att ersätta den skada som svaranden kan förorsakas genom kvarstadsåtgärden torde domstolen i all-mänhet sakna anledning att kräva särskild säkerhet i form av pant eller liknande ( jfr Torkel Gregow, Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder, avsnitt 8.1.2, JUNO Version 2, publicerad digitalt 2022).

Trygg-Hansa har lämnat en utfästelse att ersätta den skada som svaranden kan förorsakas genom säkerhetsåtgärden. För att en sådan utfästelse ska kunna godtas krävs emellertid att Trygg-Hansa är att anse som en med bank jämförbar penninginrättning i den mening som avses i 2 kap. 25 § andra stycket UB.

Vilka slags penninginrättningar som bör jämställas med bank har inte närmare angetts i förarbetena. Lagberedningen anförde som skäl för att införa be-stämmelsen att garanti av svensk bank allmänt godtas som borgen och att det innebär en besvärande formalitet om bank ska behöva anskaffa särskild sä-kerhet i form av borgen av tjänsteman i banken e.d. (se SOU 1973:22 Utsök-ningsbalk, Förslag av lagberedningen, Utsökningsrätt XII, s. 140). Lagbered-ningen ansåg det dock inte lämpligt att generellt befria bank från skyldighet att ställa säkerhet, utan förordade att det infördes bestämmelser som medgav att en uttrycklig utfästelse av bank att svara för förpliktelsen i fråga skulle kunna ersätta pant eller borgen. Beredningen ansåg vidare att med bank lämpligen bör jämställas annan penninginrättning som regeringen bestämmer. Föredraganden, som godtog vad lagberedningen hade föreslagit om utfästelse av bank, ansåg att med bank bör likställas jämförbara penning­inrättningar (se prop. 1980/81:8 s. 272 f.). Föredragande angav vidare att närmare föreskrifter om vilka slags penninginrättningar som bör jämställas med bank kan meddelas av regeringen (a.a. s. 273). Några sådana föreskrifter har emellertid inte meddelats. Frågan vad som avses med annan jämförbar penninginrättning synes inte heller ha be-handlats i praxis.

Med beaktande av den restriktivitet som gäller i fråga om befrielse från kravet på säkerhet anser inte tingsrätten att Trygg-Hansa, utan stöd i lagstiftning eller praxis, kan anses vara en med bank jämförbar penninginrättning. Den av Trygg-Hansa lämnade utfästelsen kan mot den bakgrunden inte godtas. Då Trygg-Hansa inte har ställt någon särskild säkerhet föreligger inte förutsättningar att förordna om interimistisk kvarstad. Yrkandet om interimistisk kvarstad ska därför avslås.

BESLUT

Tingsrätten avslår Trygg-Hansas yrkande om interimistisk kvarstad.

Svea hovrätt

Tryg Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial överklagade i Svea hovrätt.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Marianne Lishajko och Anita Glad samt tf. hov-rättsassessorn Lina Posse, referent) anförde följande i beslut den 31 augusti 2022.

Hovrätten, som inte gör någon annan bedömning än den tingsrätten har gjort, avslår överklagandet. Tingsrättens beslut står därför fast.

Högsta domstolen

Tryg Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial överklagade och yrkade att HD skulle förordna om interimistisk kvarstad av en klocka av märket Breitling Navitimer.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Matilda Willaume, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–5 motsvarar i huvudsak punkterna 1–5 i HD:s skäl.

Vad målet i HD gäller

Punkten 6 motsvarar i huvudsak punkten 6 i HD:s skäl.

Kvarstad enligt 15 kap. 2 § RB

Punkten 7 motsvarar i huvudsak punkten 7 i HD:s skäl.

8.

En tvist som avses i 15 kap. 2 § RB ska gälla bättre rätt till egendom. Därmed är emellertid inte sagt att rättegångens föremål måste vara att få fastställt denna rätt. Tvärtom är huvudregeln att kvarstad endast kan komma i fråga om rättegången leder till en exigibel dom, dvs. är resultatet av en fullgörelsetalan och inte enbart en fastställelsetalan. (Se prop. 1980/81:84 s. 235 och 413 f.)

9.

Vid prövning av kvarstad som ska säkra bättre rätt till viss egendom är sabotage-risken begränsad till åtgärder som avser den egendom som tvisten rör. Det saknar alltså betydelse i vilken mån svaranden genom andra förfaranden försämrar sin ekonomi eller vidtar åtgärder som kan vara till skada för käranden. Paragrafen är tillämplig beträffande såväl lös som fast egendom och gäller även i fall då egendomen innehas av tredje man (se a. prop. s. 229).

Fara i dröjsmål

10.

Ett yrkande om kvarstad får inte bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig. Är det fara i dröjsmål, får rätten dock enligt 15 kap. 5 § tredje stycket RB omedelbart bevilja åtgärden att gälla tills vidare.

11.

HD har i rättsfallet NJA 2005 s. 29 prövat rekvisitet fara i dröjsmål. I målet be-tonade HD att rekvisitet ska betraktas som ett krav på en kvalificerad sabotagerisk, där framför allt graden av tidsnöd är av grundläggande betydelse. För att rätten ska få meddela ett interimistiskt beslut, vilket med nödvändighet fattas på ett ofullständigt processmaterial, måste det finnas en beaktansvärd anledning till att motparten inte ska beredas tillfälle att yttra sig. En sådan situation kan föreligga t.ex. om det kan befaras att en kommunicering av ansökan om säkerhetsåtgärd blir en utlösande faktor för sva-randen att omedelbart planlägga och genomföra ett sabotage eller att tidigarelägga en redan planerad sabotageåtgärd. Blotta påståendet att en sådan risk finns är inte tillräckligt. Inte heller är det tillräckligt att svaranden har faktiska möjligheter att omedelbart genomföra en sabotageåtgärd, t.ex. därför att den innehar egendom som är lättrealiserad. Det fordras därutöver omständigheter som talar för att svaranden snabbt kan komma att utnyttja sig av de faktiska möjligheterna för att obstruera mot sökandens rätt. Bevisningen i detta avseende kan hänföra sig till svarandens person eller den situation han befinner sig i. Med hänsyn till den proportionalitetsprincip som generellt gäller i fråga om interimistiska tvångsmedel måste slutligen också – med beaktande även av den säkerhet som ställts – en avvägning ske mot de olägenheter för svaranden som en omedelbar kvarstad kan tänkas vålla.

Krav på säkerhet

12.

En kvarstadsåtgärd får beviljas endast om sökanden hos rätten ställer säkerhet för den skada som kan tillfogas motparten (se 15 kap. 6 § första stycket RB). Bestämmelsen ska läsas mot bakgrund av 3 kap. 22 § tredje stycket UB som innebär att sökanden har ett strikt ansvar för all den förlust som svaranden lider av verkställigheten, dvs. även för all förmögenhetsskada.

13.

I fråga om karaktären (beskaffenheten) av säkerhet hänvisas i 15 kap. 6 § andra stycket RB till 2 kap. 25 § UB där det finns föreskrifter om säkerhet i utsökningsmål. Samma slags säkerheter som godtas i utsökningsmål ska alltså godtas vid beslut om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. RB. Enligt 2 kap. 25 § första stycket UB ska säkerheten bestå av pant, borgen eller företagshypotek. Borgen ska ställas såsom för egen skuld och, om den ingås av två eller flera personer gemensamt, vara solidarisk.

14.

Om säkerheten inte har godkänts av den till vars förmån säkerheten ska gälla ska den prövas av rätten (se 15 kap. 6 § andra stycket andra meningen RB). Ställd säkerhet ska vid behov kunna realiseras och därvid täcka den skadeståndsskyldighet som avses bli säkerställd. Vid sin prövning har domstolen att bedöma huruvida säkerheten med hänsyn härtill kan anses betryggande. (Se a. prop. s. 234.)

Undantag från skyldigheten att ställa säkerhet

Punkterna 15–17 motsvarar i huvudsak punkterna 11 och 12 i HD:s skäl.

18.

Prövningen av om den som har begärt en säkerhetsåtgärd ska befrias från att ställa säkerhet kan göras endast i samband med frågan om den begärda säkerhetsåtgärden ska beviljas. (Se NJA 1994 s. 45.)

Begreppet ”annan jämförbar penninginrättning”

19.

Frågan om vad som avses med ”annan jämförbar penninginrättning” har inte närmare berörts i förarbetena till bestämmelsen. Inte heller har det givits några exempel på vilka slags inrättningar som bör jämställas med bank. Att lagstiftarens avsikt varit att fler inrättningar än banker ska omfattas av möjligheten att kunna lämna en utfästelse i stället för att ställa sedvanlig säkerhet står dock klart genom såväl bestämmelsens ordalydelse som de uttalanden som har gjorts i förarbetena. (Se bl.a. prop. 1980/81:8 s. 272 f.)

20.

Bestämmelsen har motiverats med att det kan förmodas att, när bank eller annan jämförbar penninginrättning ansöker om säkerhetsåtgärd, domstolen – liksom Kronofogdemyndigheten i utsökningsmål – i allmänhet saknar anledning att kräva särskild säkerhet i form av pant eller liknande eftersom det inte anses föreligga någon risk för att en bank inte skulle kunna fullgöra sin förpliktelse (se Gregow, Torkel [2020], Utsök-ningsrätt s. 64 f., femte upplagan).

21.

Med beaktande av bl.a. att försäkringsbolag som bedriver verksamhet i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen och har krav på stabilitet och solvens enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) bör utgångspunkten vara att det inte heller för försäkringsbolag anses föreligga någon risk för att de inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser. Till det kommer att de försäkringsbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning och tjänstepensionsförsäkring bedriver en verksamhet som liknar den verksamhet som bedrivs i en bank. Försäkringsbolag som driver livförsäkringsrörelse omfattas dessutom, på samma sätt som banker, av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

22.

Ett försäkringsbolag som bedriver verksamhet i Sverige bör följaktligen anses vara en med bank jämförbar penninginrättning i den mening som avses i 2 kap. 25 § andra stycket UB. Om ett försäkringsbolag ansöker om kvarstad kan alltså godtas att bolaget, i stället för att ställa sedvanlig säkerhet, lämnar en utfästelse att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse.

Bedömningen i detta fall

23.

Trygg-Hansa har visat sannolika skäl för att bolaget har bättre rätt än W.O. till en klocka av märket Breitling Navitimer som är föremål för rättegång. Med beaktande av vad Trygg-Hansa har gjort gällande om W.O:s agerande får omständigheterna anses vara sådana att det skäligen kan befaras att W.O. skaffar undan eller på annat sätt förfogar över klockan till skada för Trygg-Hansa.

24.

Det kan vidare befaras att ett föreläggande till W.O. att yttra sig över ansökan blir en utlösande faktor för honom att omedelbart planlägga och genomföra ett sabotage eller att tidigarelägga en redan planerad sabotageåtgärd. Det föreligger därför fara i dröjsmål.

25.

Trygg-Hansa bedriver försäkringsrörelse i Sverige och är en med bank jämförbar penninginrättning i den mening som avses i 2 kap. 25 § andra stycket UB. Den av Trygg-Hansa lämnade utfästelsen godtas som säkerhet. Åtgärden är proportionerlig. Yrkandet om interimistisk kvarstad ska därmed bifallas.

HD:S AVGÖRANDE

Med ändring av hovrättens beslut förordnar HD, för tiden till dess annat förordnas, om kvarstad av en klocka av märket Breitling Navitimer.

Domskäl

HD ( justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, referent, Svante O. Johans-son, Dag Mattsson och Jonas Malmberg) meddelade den 31 oktober 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

W.O. har en boendeförsäkring i Tryg Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial (Trygg-Hansa). Den 19 maj 2022 gjorde W.O. en skadeanmälan till Trygg-Hansa där han uppgav att han den 6 maj 2022 hade blivit bestulen på en klocka (armbandsur) av märket Breitling Navitimer i sitt hem. Trygg-Hansa betalade därefter försäkringsersättning om 48 500 kr till honom.

2.

Enligt Trygg-Hansa visade det sig efter betalningen att klockan redan den 7 maj 2022 hade påträffats i en bil som framförts av en annan person, att Kronofogdemyndigheten beslutat om utmätning av klockan samt att W.O. tre dagar innan han gjorde skadeanmälan begärt rättelse av Kronofogdemyndig-hetens beslut på den grunden att han var ägare av klockan. Kronofogdemyn-digheten avslog W.O:s begäran om rättelse. W.O. överklagade utmätningsbe-slutet till Örebro tingsrätt som beslutade att utmätningen skulle hävas samt att klockan skulle lämnas ut till W.O.

3.

Trygg-Hansa meddelade W.O. att det hade kommit till försäkringsbolagets kännedom att klockan var återfunnen och att äganderätten till klockan övergått till Trygg-Hansa genom att W.O. erhållit försäkringsersättning. Enligt Trygg-Hansa var W.O. tvungen att antingen överlämna klockan eller återbetala försäkringsersättningen. W.O. ville inte gå med på Trygg-Hansas krav.

4.

Trygg-Hansa väckte talan mot W.O. vid Stockholms tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att Trygg-Hansa har bättre rätt än W.O. till klockan samt att W.O. skulle förpliktas att lämna över besittningen av klockan till Trygg-Hansa.

5.

Trygg-Hansa begärde även att tingsrätten interimistiskt skulle besluta om kvarstad av klockan. Som säkerhet för den skada som kan tillfogas W.O. genom kvarstaden lämnade Trygg-Hansa, med hänvisning till 2 kap. 25 § andra stycket UB, en utfästelse att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse. Tingsrätten, som ansåg att Trygg-Hansa inte var en med bank jämförbar pen-ninginrättning i den mening som avses i paragrafen, godtog inte den av Trygg-Hansa lämnade utfästelsen som säkerhet. Eftersom Trygg-Hansa inte ställt betryggande säkerhet, avslog tingsrätten yrkandet om interimistisk kvar-stad. Hovrätten har avslagit Trygg-Hansas överklagande.

Frågan i HD

6.

Frågan i HD är om ett försäkringsbolag som ansöker om kvarstad kan anses utgöra en med bank jämförbar penninginrättning i den mening som avses i 2 kap. 25 § andra stycket UB.

Kvarstad enligt 15 kap. 2 § RB

7.

En domstol får enligt 15 kap. 2 § RB förordna om kvarstad på egendom i vissa fall. En tvist enligt bestämmelsen ska gälla bättre rätt till egendom. Para-grafen är tillämplig beträffande såväl lös som fast egendom och gäller även när egendomen innehas av tredje man.

8.

Ett yrkande om kvarstad får som huvudregel inte bifallas utan att mot-parten har beretts tillfälle att yttra sig. Är det emellertid fara i dröjsmål, får rätten omedelbart bevilja åtgärden att gälla tills vidare (se 15 kap. 5 § tredje stycket).

9.

Den som ansöker om kvarstad har ett strikt ansvar för all den förlust, in-klusive förmögenhetsskada, som svaranden har lidit till följd av en verkställighet som har upphävts (se 3 kap. 22 § tredje stycket UB). För att kvarstad ska beviljas krävs därför normalt att sökanden hos rätten ställer säkerhet för den skada som kan tillfogas motparten (se 15 kap. 6 § första stycket RB).

Kravet på säkerhet

Allmänt

10.

Hur säkerheten ska vara beskaffad regleras i 2 kap. 25 § UB (se 15 kap. 6 § andra stycket RB). Säkerheten ska bestå av pant, borgen eller företagshypotek och vara betryggande. Från kravet att ställa sådan säkerhet gäller vissa undantag.

11.

För det första gäller att vissa rättssubjekt är generellt befriade från kravet på att ställa säkerhet när de ansöker om säkerhetsåtgärd. Det gäller för staten, kommuner, regioner och kommunalförbund. För det andra kan rätten i ett enskilt fall befria sökanden från att ställa säkerhet, om han eller hon inte förmår göra detta och dessutom har visat synnerliga skäl för sitt anspråk. (Se 15 kap. 6 § första stycket RB.)

12.

För det tredje gäller att om en bank eller en annan jämförbar penninginrättning ska ställa säkerhet, får en utfästelse av penninginrättningen att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse godtas (se 2 kap. 25 § andra stycket UB). En sådan utfästelse innebär att penninginrättningen med bindande verkan avstår från invändningen om att den inte är skyldig att ersätta svaranden för skada. Av bestämmelsen framgår att penninginrättningen inte har en obetingad rätt att lämna en utfästelse för att därigenom befrias från kravet på säkerhet. Det saknas i allmänhet anledning för Kronofogdemyndigheten eller domstolen att kräva annan säkerhet än utfästelsen. Om emellertid penninginrättningens solvens kan ifrågasättas eller om inrättningen på annat sätt kan förväntas ställa till problem för svaranden, kan det dock finnas skäl att kräva säkerhet. ( Jfr Torkel Gregow, Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder, 2 uppl. 2022, s. 99 f.)

Bank eller en annan jämförbar penninginrättning

13.

Att en bank eller någon annan jämförbar penninginrättning får befrias från skyldigheten att ställa säkerhet har främst motiverats med att det kan förmodas att det inte finns någon beaktansvärd risk för att inrättningen inte kommer att fullgöra sin eventuella förpliktelse att ersätta svarandens förlust.

14.

En banks verksamhet regleras i första hand av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. För utländska företags verksamhet i Sverige gäller lagen i tillämpliga delar. För filialer till utländska företag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Regleringen, som i stor utsträckning baseras på unionsrätt, syftar huvudsakligen till att åstadkomma finansiell stabilitet men också till att skydda konsumenter och andra.

15.

Vad som ska avses med ”penninginrättning” har inte närmare berörts i förarbetena till 2 kap. 25 § UB. Inte heller har det angetts några exempel på vilka slags penninginrättningar som bör jämställas med bank.

16.

För svenska försäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse gäller försäkringsrörelselagen (2010:2043), se 1 kap. 1 och 3 §§. Även den regleringen bygger i stor utsträckning på unionsrätt (se härom särskilt prop. 2015/16:9). Regleringen syftar främst till att skydda försäkringstagare och andra som har rätt till ersättning på grund av försäkringsavtal. Den innehåller bl.a. krav på solvenskapital, som utgör det kapital som krävs för att försäkringsföretaget med 99,5 procents sannolikhet ska ha tillgångar under kommande tolv månader som täcker värdet av åtagandena gentemot försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar (se 8 kap. 1 §).

17.

För utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige gäller lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige (se 1 kap. 2 §). Lagen reglerar bland annat verksamhet som bedrivs genom filial, dvs. ett avdelningskontor med självständig förvaltning som en utländsk försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut etablerar i Sverige.

18.

En EES-försäkringsgivare som inte är ett återförsäkringsföretag och som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse, får bedriva verksamhet i Sverige (se 2 kap. 1 § i 1998 års lag). Utgångspunkten är att EES-staterna har i stort sett samma reglering av sådan verksamhet. Åtminstone tillhandahålls i alla stater ett omfattande minimiskydd. Den behöriga myndigheten i hemlandet har ansvaret för den finansiella tillsynen över en EES-försäkringsgivares eller ett utländskt tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Den finansiella tillsynen omfattar bl.a. kontroll av försäkringsgivarens eller tjänstepensionsinstitutets solvens. (Se 3 kap. 1 §.) Regleringen innebär att samma krav på bl.a. solvens gäller för EES-försäkringsgivare som för en svensk försäkringsgivare.

19.

För försäkringsgivare från tredje land, dvs. annan utländsk försäkrings-givare än EES-försäkringsgivare som enligt sitt hemlands lag är en juridisk person (se 1 kap. 5 §), gäller enligt huvudregeln att försäkringsgivaren får efter koncession bedriva försäkringsrörelse i Sverige från en generalagentur eller en filial (se 4 kap. 1 §). En försäkringsgivare från tredje land ska ha en kapitalbas som minst uppgår till solvenskapitalkravet beräknat enligt 8 kap.111 §§försäkringsrörelselagen (se 5 kap. 12 § i 1998 års lag).

20.

Regleringen innebär alltså att försäkringsföretag och utländska försäk-ringsgivare ska uppfylla de krav på stabilitet och solvens som gäller enligt för-säkringsrörelselagen, motsvarande reglering i annat EES-land eller lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Även i övrigt står försäkringsbolagen under tillsyn. Dessa regler säkerställer att försäkringsgivaren kommer att fullgöra sin förpliktelse att ersätta en svarandes eventuella förlust på ett sätt som motsvarar vad som gäller för en bank.

21.

Utgångspunkten bör därför vara att det inte heller för sådana försäk-ringsgivare kan anses föreligga någon risk för att de inte skulle komma att fullgöra sina förpliktelser. Redan av detta får anses följa att en sådan försäk-ringsgivare bör anses vara en med bank jämförbar penninginrättning i den mening som avses i 2 kap. 25 § andra stycket UB. Om en sådan försäkrings-givare ansöker om kvarstad kan det alltså – när det inte finns skäl som talar däremot i det enskilda fallet – godtas att försäkringsgivaren, i stället för att ställa sedvanlig säkerhet, lämnar en utfästelse att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse.

Bedömningen i detta fall

22.

Trygg-Hansa har visat att det finns sannolika skäl för att bolaget har bättre rätt än W.O. till den klocka av märket Breitling Navitimer som är föremål för rättegång. Med beaktande av vad Trygg-Hansa har gjort gällande om W.O:s agerande får omständigheterna anses vara sådana att det skäligen kan befaras att W.O. skaffar undan eller på annat sätt förfogar över klockan till skada för Trygg-Hansa. Det föreligger vidare fara i dröjsmål. Åtgärden är proportionerlig.

23.

Tryg Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial bedriver verk-samhet i Sverige som regleras av 1998 års lag och är en med bank jämförbar penninginrättning i den mening som avses i 2 kap. 25 § andra stycket UB. Den av Trygg-Hansa lämnade utfästelsen ska godtas.

24.

Yrkandet om interimistisk kvarstad ska därmed bifallas.

25.

Det ankommer på tingsrätten att dels förelägga W.O. att yttra sig över beslutet, dels därefter ompröva beslutet.

HD:S AVGÖRANDE

HD ändrar hovrättens beslut och förordnar, för tiden till dess annat beslutas, om kvarstad av en klocka av märket Breitling Navitimer.