NJA 2022 s. 858

En sambo som vid ombildning av en lägenhet från hyresrätt till bostadsrätt ingår ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen förvärvar därigenom en tillgång som blir samboegendom, om förvärvet har skett för gemensam användning. Bostadsrätten ska i sådant fall ingå i en bodelning enligt sambolagen.

Göteborgs tingsrätt

L.H. förde vid Göteborgs tingsrätt den talan mot U.E. som framgår av tingsrättens dom.

Domskäl

Tingsrätten (chefsrådmannen Agneta Lilja, rådmannen Robert Eneljung och tingsfiskalen Sofia Fors) anförde i dom den 25 juni 2020 följande.

BAKGRUND

Parterna är överens om följande.

L.H. flyttade in i lägenhet nr – – – på Såggatan – – – i Göteborg (lägenheten) under år 2000. Hon innehade lägenheten med hyresrätt. U.E. flyttade in i lägenheten under år 2005 och parterna inledde ett samboförhållande. Året därpå ombildades hyresrätten till bostadsrätt. L.H. köpte den 21 mars 2006 lägenheten från bostadsrättsföreningen. L.H. upptog lån för att finansiera köpet och har därefter gjort månatliga amorteringar och räntebetalningar.

U.E. har under hela samboförhållandet, både före och efter ombildningen, varje månad betalat en summa pengar till L.H. omfattande del av hyra, el och mat m.m. Summan varierade endast då elräkningen eller annan gemensam kostnad varierade.

Parterna bodde tillsammans i lägenheten fram till den 1 november 2017 då samboförhållandet upphörde. Det finns inget samboavtal mellan parterna.

Göteborgs tingsrätt förordnade den 19 november 2018 advokaten L.F. att vara bodelningsförrättare mellan parterna. Av bodelningsbeslutet den 9 april 2019 framgår bland annat att L.H:s bostadsrätt utgör samboegendom och att L.H. till U.E. följaktligen ska betala 795 384 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 9 april 2019 till dess betalning sker. De belopp som bodel-ningsförrättaren har angett i bodelningsbeslutet gällande lägenhetens köpeskilling, marknadsvärde, avdragsgilla förbättringsutgifter, mäklararvode och lån är korrekta.

Parterna tvistar om lägenheten, som L.H. innehade med hyresrätt före samboförhållandet, utgör samboegendom på grund av att den ombildades till bostadsrätt under samboförhållandet.

BEGÄRAN OCH INSTÄLLNING

L.H. har begärt att tingsrätten, med upphävande av – – – bodelningsbeslutet,

fastställer att hennes lägenhet med nr – – – i Bostadsrättsföreningen – – – inte ska ingå i bodelningen mellan parterna samt att L.H. därmed inte ska utge bodelningslikvid till U.E.

U.E. har motsatt sig L.H.s begäran.

GRUNDER

L.H. har som grund för sin talan angett följande. Lägenheten anskaffades inte för gemensam användning. Även om den ombildades till bostadsrätt är det fortfarande samma bostad. Hennes lägenhet utgör därför inte samboegendom och ska inte ingå i bodelningen mellan parterna.

U.E. har som grund för sitt bestridande angett följande. Ombildningen av L.H:s lägenhet utgjorde ett nytt ekonomiskt förvärv av bostad under samboförhållandet i syfte att användas gemensamt. Även om parterna bodde inom samma väggar före ombildningen har bostaden ändrat upplåtelseform i samband med ombildningen. Lägenheten utgör därför samboegendom och ska ingå i bodelningen mellan parterna.

BEVISNINGEN

L.H. har som skriftlig bevisning presenterat ett rättsutlåtande av Örjan Teleman. Av utlåtandet framgår att Örjan Teleman anser att L.H. i familjerättsligt hänseende inte kan anses ha gjort något förvärv av en ny bostad genom ombildningen och att hennes bostadsrätt inte är samboegendom.

– – –

DOMSKÄL

Inledning

Frågan i målet är om lägenheten, som L.H. innehade med hyresrätt före samboförhållandet, utgör samboegendom på grund av att den ombildades till bostadsrätt under samboförhållandet. Det finns ingen uttrycklig lagregel i sambolagen eller direkt tillämplig praxis som reglerar denna fråga. I den juridiska litteraturen har dock frågan diskuterats. Tingsrätten inleder med att redogöra för syftet med sambolagens bestämmelser, relevanta rättsfall och de olika uppfattningar som finns i den juridiska litteraturen.

Rättsliga utgångspunkter

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta följer av 3 och 8 §§sambolagen.

Det grundläggande syftet bakom sambolagens regelverk är ett ge samborna ett minimiskydd i händelse av separation eller dödsfall. Samtidigt är tanken inte att samborna ska ges samma rättigheter och förmåner vid upplösning av ett samboförhållande som makar får vid en äktenskapsskillnad. Detta beror bland annat på att reglerna i sambolagen, till skillnad från vid äktenskap, blir tillämpliga på samlevnaden utan någon uttrycklig önskan eller viljeförklaring från sambornas sida om detta. Bestämmelserna i sambolagen bör alltså inte ges en allt för vid tillämpning. ( Jämför förarbetena prop. 2002/03:80 s. 25 och Hovrätten för Västra Sveriges dom den 20 februari 2019 i mål nr T 3291-18.)

Syftet med bestämmelsen om samboegendom är att möjliggöra en hälftendelning av det gemensamt uppbyggda hemmet vid en upplösning av samboförhållandet. Den bostad och det bohag som en sambo hade före inledandet av samlevnaden, och som har anskaffats utan tanke på denna, ska således inte omfattas av hälftendelning. Om sådan egendom under samlevnaden däremot ersätts mot annan av samma slag, t.ex. att en familjebostad byts mot en ny, ska den nya bostaden anses ha förvärvats för gemensam användning och alltså ingå i det som ska delas lika. (Se förarbetena prop. 1986/87:1 s. 105.)

HD har i ett rättsfall behandlat frågan om en fastighet, som ägdes och användes av den ena sambon före samboförhållandet, kunde förvärvas av den andra sambon för gemensam användning och alltså bli samboegendom. Den ena sambon hade inför inledandet av samboförhållandet överlåtit hälften av sin fastighet i gåva till den andra sambon. HD konstaterade att syftet med regeln om sambors gemensamma hem var att möjliggöra en hälftendelning av det gemensamt uppbyggda hemmet vid en upplösning av sammanlevnaden och att det inte var tänkt att parterna skulle kunna komma överens om att låta ytterligare egendom omfattas av bodelning. Vidare konstaterade HD att dispositionen hade karaktären av en förmögenhetsöverföring mellan parterna. Trots att samborna avsåg att flytta samman i samband med gåvan, blev slutsatsen att den andra sambons förvärv av hälften av fastigheten inte kunde anses ha inneburit ett förvärv av bostad för gemensam användning. (Se rättsfallet NJA 1997 s. 227.)

Svea hovrätt har behandlat en liknande fråga som i rättsfallet NJA 1997 s. 227, men kommit till motsatt slut. Omständigheterna i avgörandena var i princip desamma, med tillägget att den sambo som förvärvat hälften av fastigheten i Svea hovrätts mål gjort det huvudsakligen i syfte att ta del i betalningsansvaret för lånen. En annan skillnad var också att samborna i 1997 års fall inte bodde tillsammans vid förvärvet, vilket samborna gjorde i Svea hovrätts mål. Svea hovrätt redogjorde för ett uttalande i sambolagens för-arbeten om att egendom bör betraktas som samboegendom, om ett förvärv av egendomen har skett efter den tidpunkt då sammanlevnaden inletts och egendomen därefter har använts som gemensamt permanentboende. (Se Svea hovrätts beslut den 20 juni 2019 i mål nr Ö 1223-19. Beslutet är överklagat och HD har den 10 februari 2020 i mål nr Ö 4444-19 meddelat prövningstillstånd.*)

I ett annat rättsfall från HD om samboegendom hade den ena sambon ensam förvärvat en fastighet, på vilken det fanns ett mindre fritidshus, innan samboförhållandet inleddes. Under samboförhållandet uppfördes en tillbyggnad på fastigheten som var avsedd att användas för sambornas gemensamma boende.

Samborna använde tillbyggnaden som gemensam permanentbostad tills samboförhållandet upplöstes. HD bedömde att tillbyggnaden, som utgjorde fast egendom, som sådan inte kunde anses vara gemensam bostad enligt sambolagens regler. HD uttalade i stället att hela fastigheten med den tillhörande bostadsbygganden var att anse som gemensam bostad. Eftersom den ena sambon var ägare till fastigheten innan samboförhållandet inleddes hade denna emellertid inte förvärvats för gemensamt begagnande. HD bedömde att det förhållandet att tillbyggnaden tillförts fastigheten under samboförhållandet för att användas som gemensam bostad inte medförde att sambolagens bodelningsregler blev tillämpliga.

HD konstaterade alltså att varken tillbyggnaden eller fastigheten utgjorde samboegendom som skulle ingå i sambornas bodelning. (Se rättsfallet NJA 2004 s. 542.)

Hovrätten för Västra Sverige har i ett liknande mål behandlat frågan om en bostadsrätt, som förvärvats innan ett samboförhållande inleddes, skulle klassificeras som samboegendom på grund av att den under samboförhållandet omvandlats till en friköpt fastighet. Hovrätten fann att de argument som kan anföras för att en ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt bör ses som en investering i en ny tillgång, inte gjorde sig lika starkt gällande då det är fråga om ombildning från en bostadsrätt till en friköpt fastighet. Till följd av detta kom hovrätten fram till att bostaden inte kunde klassificeras som samboegendom. (Se Hovrätten för Västra Sveriges dom den 20 februari 2019 i mål nr T 3291-18.)

Den principiella frågan i detta mål – om en ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt ska betraktas som ett nytt förvärv för gemensam användning – har diskuterats i den juridiska litteraturen. De skäl som Göran Lind och Kajsa Walleng anfört för att en ombildning ska anses som ett nytt förvärv är att ombildningen kan ses som en investering i en ny ekonomisk tillgång eftersom hyres-rätten upphör. De har även anfört att detta synsätt stämmer väl överens med sambolagens syfte om att sambor ska dela på de ekonomiska värden som de byggt upp under samboförhållandet i form av bostad och bohag. Folke Grauers och Margareta Brattström har till stöd för motsatt uppfattning anfört att det i praktiken är samma bostad, även om upplåtelseformen ändrats. De sistnämnda för-fattarna har även anfört att HD:s avgörande NJA 1997 s. 227, som enligt dem innebär att egendom som redan används av sambor inte kan förvärvas för gemensam användning och således bli samboegendom, ger starkt stöd till deras uppfattning i frågan. ( Jämför Göran Lind, Sambolagen [30 november 2018, Version 1B, JUNO], kommentaren till 3 §, Kajsa Walleng, Att leva som sambo, 2015, s. 174 ff., Folke Grauers, Ekonomisk familjerätt, 8 uppl. 2012, s. 237, och Margareta Brattström, Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt – hur påverkar den en bodelning mellan makar och sambor?, JT 2009–10 s. 32 ff.)

Tingsrättens bedömning

Varken sambolagens bestämmelser eller dess förarbeten ger något svar på frågan i målet. HD har dock berört liknande frågor i ett antal rättsfall. I rättsfallet från 1997 kom HD fram till att en andel av en fastighet, som ena sambon använde som bostad redan före samboförhållandet, inte kunde anses förvärvad som bostad för gemensam användning i sambolagens mening. I 2004 års rättsfall kom HD fram till att en fastighet, som ena sambon ägde redan före samboförhållandet, inte kunde anses som en bostad som var förvärvad för gemensam användning, även om fastigheten tillförts en tillbyggnad och samborna använde den som permanentbostad. Tingsrätten anser att HD i de nu nämnda rättsfallen klargjort att en bostad, som ena sambon bodde i redan innan samboförhållandet inleddes, som huvudregel inte kan anses förvärvad för gemensam användning. Enligt HD gäller denna huvudregel även om det under samboförhållandet sker någon förändring av själva bostaden eller bostadens upplåtelseform. Hovrätten för Västra Sverige har kommit till samma slutsats i sin dom från 2019.

Enligt tingsrättens bedömning ger HD:s slutsatser och uttalanden i 1997 och 2004 års rättsfall ett starkt stöd för L.H:s talan. Hennes påstående om att ombildningen av hennes hyresrätt till bostadsrätt under samboförhållandet inte gör att bostadsrätten utgör samboegendom får även starkt stöd i det relativt aktuella avgörandet från Hovrätten för Västra Sverige. Dock finns det argument, framförallt kopplade till det rättvisa i att sambor delar på värdeutvecklingen av viss egendom, som talar i annan riktning. Mot bakgrund av att en grundläggande skillnad mellan äktenskapet och samboförhållandet, sett ur ett förmögenhetsrättsligt perspektiv, är att samborna inte har uttryckt någon önskan eller vilja att dela lika på allt får detta argument dock mindre betydelse. Sambor som vill ha en mer rättvis fördelning kan på olika sätt, t.ex. genom samboavtal eller samägande, komma fram till mer äktenskapslika förhållanden. I det aktuella fallet har så inte skett. Enligt tingsrätten har bodelningsförrättaren bedömt den aktuella frågan på ett felaktigt sätt. L.H:s bostadsrätt ska alltså inte anses utgöra samboegendom och ska därför inte heller ingå i bodelningen mellan parterna. Tingsrätten godtar därför L.H:s begäran.

DOMSLUT

Tingsrätten upphävde bodelningsbeslutet och fastställde att L.H:s lägenhet i Bostadsrättsföreningen inte skulle ingå i bodelningen mellan parterna.

Hovrätten för Västra Sverige

U.E. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hovrätten med ändring av tingsrättens dom skulle fastställa bodelningsförrättarens beslut.

L.H. bestred U.E:s yrkanden.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Henrik Fernqvist och Christina Fleur samt tf. hovrättsassessorn Ida Vilhelmsson) anförde i dom den 8 mars 2021 följande.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har åberopat samma grunder, omständigheter och bevisning som vid tingsrätten.

Frågan i målet är om ombildning av en hyresrätt till bostadsrätt ska anses utgöra ett sådant förvärv för gemensamt bruk som enligt sambolagen medför att bostadsrätten utgör samboegendom trots att hyresrätten innehades av den ena sambon redan före samboförhållandet. Som tingsrätten angett saknas uttryckligt stöd i lag och praxis för hur frågan ska hanteras. Ämnet har dock behandlats i doktrin på det sätt som tingsrätten redogjort för.

Av tingsrättens redogörelse framgår att det finns skäl som talar både för och mot att ombildningen ska ses som ett nyförvärv med följd att bostadsrätten utgör samboegendom. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att den praxis som behandlat närliggande frågor förefaller mest förenlig med slutsatsen att omvandlingen inte ska anses utgöra ett förvärv för gemensamt bruk (se rättsfallen NJA 1997 s. 227 och NJA 2004 s. 542). Även om sambolagen har till syfte att utgöra ett ekonomiskt minimiskydd för den av två sambor som inte äger den gemensamma bostaden, skulle det enligt hovrätten medföra en alltför extensiv tolkning av sambolagens förvärvsbegrepp, om en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skulle klassificeras som ett förvärv. Vid denna bedömning beaktar hovrätten även att sambolagen blir tillämplig på samlevnaden utan någon uttrycklig önskan eller viljeförklaring från sambornas sida. Mot bakgrund härav anser hovrätten att ombildningen av bostadsrätten ska betraktas som ett utflöde eller en förkovran av hyresrätten och därmed inte utgöra samboegendom. Tingsrättens dom ska därför fastställas.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Hovrättsrådet Helena Åhlén, referent, var skiljaktig och anförde följande.

En hyresrätt saknar till skillnad från en bostadsrätt ekonomiskt värde. När L.H. förvärvade bostadsrätten fick hon därmed en ny ekonomisk tillgång. Med hänsyn härtill och då det även stämmer väl överens med sambolagens syfte, anser jag att bostadsrätten ska anses utgöra förvärv av en ny bostad för gemensam användning och ingå i parternas bodelning.

Enligt min mening ska tingsrättens dom alltså ändras på så sätt att bodelningsförrättarens beslut fastställs.

Högsta domstolen

U.E. överklagade och yrkade att HD skulle besluta att lägenheten i Bostadsrättsföreningen skulle ingå i bodelningen mellan parterna.

Han yrkade vidare att HD till följd av detta skulle förplikta L.H. att till honom betala 795 384 kr och ränta enligt 5 § räntelagen från den 9 april 2019 till dess bodelningsbeslutet får laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

L.H. motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Josefin Odelid, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–4 motsvarar i huvudsak punkterna 1–4 i HD:s domskäl.

Vad målet gäller

5.

Målet gäller frågan om två sambors gemensamma bostad har blivit samboegendom genom att bostaden ombildats från hyresrätt till bostadsrätt under samboförhållandet.

Bodelning mellan sambor

Punkten 6 motsvarar i huvudsak punkterna 6 och 7 i HD:s domskäl.

7.

Huvudsyftet med sambolagstiftningen är att bereda en svagare part ett minimiskydd vid samboförhållandets upplösning. Lagstiftningen tar sin ut-gångspunkt i det förhållandet att det genom ett samliv med gemensamt hushåll och uppbyggandet av ett gemensamt hem sker en faktisk sammanflätning av de sammanboendes ekonomi. Denna sammanflätning motiverar att det som är gemensamt uppbyggt av samborna i form av bostad och bohag bodelas vid en upplösning av samlevnaden. (Se prop. 2002/03:80 s. 25 och 31.)

8.

Den hälftendelning av bostad och bohag som ska ske vid en bodelning efter ett samboförhållande omfattar inte den bostad och det bohag som en sambo hade före inledandet av samlevnaden och som har anskaffats utan en tanke på denna. Om den bostad där samborna bor har förvärvats av en av dem före samlevnaden kan den normalt inte anses förvärvad för gemensam användning, även om egendomen under samlevnaden har använts av samborna som gemensam bostad. Det kan emellertid vara så att sådan egendom under samlevnaden bytts mot annan av samma slag. I sådana fall har den nya bostaden förvärvats för gemensamt begagnande och ska alltså ingå i det som ska delas lika. (Se prop. 1986/87:1 s. 104 f.)

Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

9.

En hyresrätt har inte något lagligt saluvärde ( jfr vederlagsförbudet i 12 kap. 65 § JB). En bostadsrätt har däremot ofta ett betydande ekonomiskt värde. Bostadsrätten är särpräglad och det är flera viktiga faktorer som skiljer den från en hyresrätt. Nyttjanderättshavaren till en bostadsrätt har en starkare ställning, med ett bättre besittningsskydd och större möjligheter att bestämma över sin lägenhet. Det är också dessa faktorer som skapar bostadsrättens särart ur ett ekonomiskt perspektiv. (Se Anders Victorin och Jonny Flodin, Bostadsrätt: med en översikt över kooperativ hyresrätt, 5 uppl. 2020, s. 26 f.)

10.

Det är alltså en väsentlig skillnad mellan att inneha en hyresrätt och att äga en bostadsrätt. Genom ombildning av upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt får bostaden ett betydande ekonomiskt värde. Ett köp av en bostadsrätt vid ombildning innebär ett förvärv av en ny ekonomisk tillgång som inte existerade innan ombildningen.

11.

Hyresgäster som, vid en ombildning av hyresrätten till bostadsrätt, utnyttjar möjligheten att förvärva bostadsrätten till sin lägenhet kan göra synnerligen betydande ekonomiska vinster och från denna synpunkt är det en betydande fördel att få delta i ett sådant förvärv. De som får ta del av denna möjlighet är de hyresgäster som råkar bo i huset vid ombildningen. Vid ombildningen får föreningen nämligen inte vägra en hyresgäst medlemskap om hyresgästen uppfyller de villkor som stadgarna ställer för medlemskap och föreningen skäligen kan nöjas med honom eller henne som bostadsrätts-havare. (Se Anders Victorin och Jonny Flodin, a.a., s. 122 f. och 136.)

Betydelsen av att sambors gemensamma bostad ombildas

12.

Sambolagens grundläggande syfte är att sambor ska dela på de ekonomiska värden i bostad och bohag som byggts upp under samboförhållandet.

13.

Om sambors gemensamma bostad ombildas medför det så stora och grundläggande förändringar av bostadens egenskaper att det måste anses innebära att det genom förvärvet av bostadsrätten påbörjas en ny form av uppbyggnad av sambornas gemensamma hem. Det värde som den gemen-samma bostaden plötsligt fått genom ombildningen byggs därigenom upp från grunden under en tid då de sammanboendes ekonomi redan är sam-manflätad. Med beaktande av sambolagens syfte bör samborna dela på detta ekonomiska värde, eftersom det byggts upp under samboförhållandet.

14.

En ombildning av den gemensamma bostaden under samboförhållandet måste därmed anses utgöra ett förvärv av en ny form av bostad för gemensam användning som faller in under sambolagens bodelningsregler. Detta gäller även om den ursprungliga hyresrätten var förvärvad före samboförhållandet.

15.

De sambor som står inför en ombildning och inte önskar att den gemensamma bostaden ska ingå i en eventuell framtida bodelning kan avtala om det i enlighet med 9 § sambolagen.

Bedömningen i detta fall

16.

Det är ostridigt att den hyresrätt som parterna inledde sitt samboförhållande i inte utgjorde samboegendom eftersom den inte hade förvärvats för gemensam användning. Det är vidare ostridigt att bostaden var sambornas gemensamma bostad i sambolagens mening.

17.

Vid tiden för förvärvet av bostadsrätten levde parterna som sambor i den hyresrätt som ombildades till bostadsrätt. När L.H. köpte bostadsrätten förvärvade hon en ny form av bostad för gemensam användning. Parternas gemensamma bostad blev därigenom samboegendom ( jfr p. 13 och 14).

18.

U.E:s talan ska därför bifallas. Det yrkade beloppet råder det inte någon tvist om. Den yrkade räntan är i enlighet med praxis (se NJA 1997 s. 674).

DOMSLUT

Se HD:s domslut.

HD ( justitieråden Anders Eka, Agneta Bäcklund, Sten Andersson, Petter Asp och Christine Lager, referent) meddelande den 2 december 2022 följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

1.

L.H. flyttade år 2000 in i en lägenhet som hon innehade med hyresrätt. År 2005 flyttade även U.E. in i lägenheten och parterna inledde ett samboförhållande. Året därpå ombildades hyresrätten till bostadsrätt. L.H. blev genom avtal med bostadsrättsföreningen ensam innehavare till bostadsrätten. Parterna fortsatte att bo tillsammans i lägenheten till den 1 november 2017, då samboförhållandet upphörde. Det finns inte något samboavtal mellan parterna.

2.

Tvist uppkom mellan parterna när det gällde frågan om lägenheten utgjorde samboegendom. Efter ansökan från U.E. förordnades en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren bedömde att L.H:s bostadsrätt utgjorde samboegendom och skulle ingå i bodelningen mellan parterna. Av bodelningsbeslutet framgår att L.H. till U.E. som bodelningslikvid ska betala ett belopp motsvarande halva bo-stadsrättens bodelningsvärde efter avdrag för skulder.

3.

L.H. klandrade bodelningsförrättarens beslut. Hon yrkade att tingsrätten skulle fastställa att bostadsrätten inte ska ingå i bodelningen mellan parterna och att hon därför inte ska betala bodelningslikvid till U.E.

4.

Tingsrätten biföll L.H:s talan. Hovrätten har fastställt tingsrättens domslut. Båda domstolarna har, till skillnad från bodelningsförrättaren, bedömt att bostadsrätten inte utgjorde samboegendom och att den därför inte ska ingå i bodelningen mellan parterna.

Prejudikatfrågan

5.

Prejudikatfrågan i målet är om en bostad har förvärvats för gemensam användning i sambolagens mening, när en hyresrätt har ombildats till en bostadsrätt och hyresrätten innehades av den ena parten redan före samboförhållandet.

Sambolagen

6.

Sambolagen (2003:376) gäller sambors gemensamma bostad och bohag (1 § tredje stycket). Med gemensam bostad avses bl.a. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt eller bostadsrätt, om den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket 3).

7.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör, med vissa undantag som inte är aktuella här, samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §).

8.

För att en bostad ska vara samboegendom krävs alltså både att den i sambolagens mening är en gemensam bostad och att den är förvärvad för gemensam användning. I så fall ska bostaden när ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna, fördelas mellan dem genom en bodelning som ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 §). Om den gemensamma bostaden inte är att anse som samboegendom kan den ändå träffas av vissa andra rättsverk-ningar (se bl.a. 22 §).

9.

Kravet på att egendomen ska vara förvärvad för gemensam användning innebär att rätten till bodelning inte omfattar en bostad som blivit en för samborna gemensam bostad, men som ena sambon har förvärvat före samboendet var aktuellt ( jfr prop. 1986/87:1 s. 104 f.).

10.

Huvudsyftet med sambolagstiftningen är att ta fram lösningar på ekonomiska problem och på frågor där det finns ett praktiskt skyddsbehov för parterna. Att bodelningsreglerna omfattar bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning motiveras av den ekonomiska sammanflätning som sker mellan samborna vid uppbyggnaden av det gemensamma hemmet. Genom att egendomen förvärvas för gemensam användning uppstår den ekonomiska gemenskap som motiverar att egendomen delas om samboförhållandet upplöses. ( Jfr prop. 2002/03:80 s. 25 och 31 samt prop. 1986/87:1 s. 99 och 104.)

11.

Om en bostad förvärvas av någon av samborna, eller av båda, under eller inför samboendet och används som gemensam bostad är den, om inte annat visas, att anse som förvärvad för gemensam användning. Den ska då ingå i en eventuellt kommande bodelning. ( Jfr prop. 1986/87:1 s. 104.)

Bostadsrätt jämförd med hyresrätt

12.

De rättigheter och skyldigheter som en bostadshyresgäst och en bostadsrättshavare har skiljer sig åt i flera hänseenden. Det gäller exempelvis i fråga om besittningsskydd och möjligheterna att bestämma över bostaden. Det finns också andra skillnader, bl.a. när det gäller lägenhetsinnehavarens ansvar för lägenhetens skötsel.

13.

En i detta sammanhang väsentlig skillnad är att en hyresrätt till en bostadslägenhet inte har något lagligt saluvärde ( jfr det straffbelagda vederlagsförbudet i 12 kap. 65 § JB). Hyresgästen får alltså inte överlåta sin bostad mot betalning. Bostadsrättslag-stiftningen är däremot utformad med utgångspunkt i att bostadsrätten har ett ekonomiskt värde och att den kan överlåtas mot betalning (se särskilt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen, 1991:614, och p. 16).

14.

Det är mot denna bakgrund tydligt att en bostadsrätt är en annan typ av egendom än en hyresrätt.

Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

15.

Hyresgäster har rätt att under vissa förutsättningar genom en förening förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt (se lagen, 1982:352, om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt och 9 kap.1921 §§bostadsrättslagen).

16.

Genom ombildningen får bostadsinnehavet normalt ett ekonomiskt värde för de boende som väljer att ingå ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen och betala den insats som krävs ( jfr bl.a. 3 kap. 1 § samt 4 kap.2 och 5 §§bostadsrättslagen).

17.

I samband med ombildningen upplöses hyresförhållandet. En hyresgäst som inte kan eller vill förvärva bostadsrätten till den lägenhet som han eller hon hyr har dock rätt att fortsätta att hyra lägenheten enligt vanliga regler om bostadshyra.

18.

Slutsatsen av det anförda är att en hyresgäst som i samband med en ombildning ingår ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen förvärvar en tillgång som inte existerade före ombildningen ( jfr p. 14). Samtidigt upphör hyresrätten.

Gemensam bostad och samboegendom efter en ombildning

19.

Bodelning enligt sambolagen ska som framgått göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphör (8 §). Om den gemensamma bostaden enligt 5 § vid den tidpunkten utgörs av en bostadsrätt är det följaktligen bostadsrätten som utgör samboegendom, under förutsättning att den är förvärvad för gemensam användning.

20.

Om en ombildning av en hyresrätt har skett under samboendet är det – åter under förutsättning att bostaden är avsedd att användas gemensamt – fråga om ett förvärv av egendom i sambolagens mening (3 §). Det avgörande är att förvärvet av bostadsrätten avser en annan egendom än den tidigare hyresrätten. Det förhållandet att en sambo har förvärvat hyresrätten före samboförhållandet saknar alltså betydelse. Det kan tilläggas att ett annat synsätt skulle vara svårt att förena med lagstiftningens övergripande syfte ( jfr p. 10).

Bedömningen i detta fall

21.

När L.H. förvärvade bostadsrätten till lägenheten bodde parterna redan där som sambor och de använde därefter lägenheten som sitt gemensamma hem. Det innebär att bostadsrätten förvärvades av L.H. för deras gemensamma användning och att den därför utgör samboegendom enligt 3 § sambolagen. Följden är att bostadsrätten ska ingå i bodelningen mellan parterna.

22.

U.E:s talan ska därför bifallas. Det råder ingen tvist om det yrkade beloppet. Ränta på beloppet ska utgå enligt yrkandena (se ”Bostadsrättens bodelningsvärde” NJA 1997 s. 674).

DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom förklarar HD att lägenheten – – – i Bostadsrättsföreningen – – – ska ingå i bodelningen mellan L.H. och U.E. Till följd av detta ska L.H. till U.E. betala 795 384 kr och ränta enligt 5 § räntelagen från den 9 april 2019 till dagen för denna dom och därefter ränta enligt 6 § räntelagen.