NJA 2022 s. 913

Ett samtycke från en make till försäljning av den andra makens fastighet har inte ansetts kunna ligga till grund för beviljande av lagfart för ett förvärv genom gåva. Bristen på makesamtycke har föranlett fortsatt vilandeförklaring.

Lantmäteriet beviljade den 12 april 2021 ansökan om lagfart för fastigheten LS 1:20 för sökanden N. Förvaltning AB. Till grund för ansökningen låg ett gåvobrev enligt vilket J.N. hade överlåtit fastigheten till N. Förvaltning AB. Lantmäteriet bedömde att det inte förelegat någon gåvoavsikt vid överlåtelsen och beslutade att bolaget skulle betala stämpelskatt om 94 690 kr.

Alingsås tingsrätt

M.Z., hustru till J.N., överklagade Lantmäteriets beslut vid Alingsås tingsrätt och anförde i huvudsak följande. M.Z. gav sitt medgivande till att fastigheten LS 1:20 fick överlåtas endast genom försäljning och inte genom gåva. Tanken var att pengarna från försäljningen skulle användas till att köpa ett nytt hus. M.Z. yrkade därför att Lantmäteriets beslut om lagfart till N. Förvaltning AB skulle undanröjas.

Lantmäteriet bereddes tillfälle att yttra sig och anförde i huvudsak följande. Lantmäteriet bestrider M.Z:s yrkande om att Lantmäteriets beslut om lagfart till N. Förvaltning AB ska undanröjas. Ärendet vilandeförklarades tidigare under handläggningen vid Lantmäteriet då det saknades samtycke från M.Z. till överlåtelsen mellan J.N. och bolaget. Efter föreläggande har M.Z. gett in ett samtycke till Lantmäteriet. Frågan är enligt Lantmäteriet om M.Z. i handlingen som betecknats ”Medgivande” kan avgränsa att J.N. endast fick försälja fastigheten. Lantmäteriet anser att termen ”avhända” i 7 kap. 5 § ÄktB omfattar alla överlåtelser, dvs köp, byte och gåva utifrån avsikten med den aktuella bestämmelsen. Eftersom samtycket sker i förhållande till avhändelsen ska överklagandet avslås.

Tingsrätten (rådmannen Eva Fernqvist) avslog i beslut den 7 september 2021 M.Z:s överklagande. Lantmäteriet beslut skulle därför stå fast.

SKÄL FÖR BESLUTET

Inledningsvis konstaterar tingsrätten att M.Z. enbart överklagat Lantmäteriets beslut beträffande frågan om lagfart, och i förlängningen beslut om stämpelskatt. Tingsrätten saknar mot denna bakgrund möjlighet, såväl som anledning, att pröva om överlåtelsen av den aktuella fastigheten varit civilrättsligt giltig. Prövningen gäller endast om det medgivande M.Z. gett in till Lantmäteriet har kunnat ligga till grund för Lantmäteriets beslut om lagfart, eller om hon villkorat det på ett sätt som hindrar Lantmäteriet från att fatta ett sådant beslut.

Det står klart att den aktuella fastigheten utgjort M.Z:s och J.N:s gemensamma bostad. Det krävs därför, enligt 7 kap. 5 § första stycket punkten 2 ÄktB, att M.Z. ger sitt samtycke till J.N. för att han ska få avhända sig fastigheten. Med begreppet avhändelse avses såväl försäljning och byte som gåva. Bestämmelsen ger den ena maken medbestämmanderätt och syftar till att skydda maken från överraskande åtgärder med egendomen, från den andra maken. Skyddet är dock av social karaktär och det är det gemensamma hemmet som skyddas. Det spelar därför ingen roll om den andre makens förfogande är ekonomiskt ofördelaktigt eller inte, se lagkommentaren till 7 kap. 5 § ÄktB, Tottie & Teleman, 4 uppl., Norstedts Juridik. M.Z. har alltså saknat möjlighet att villkora sitt medgivande till att endast gälla försäljning av fastigheten. Genom medgivandet har hon samtyckt till att J.N. avhänder sig fastigheten, och alltså den gemensamma bostaden. Att hon måhända haft för avsikt att hon och J.N. skulle använda sig av försäljningslikviden för att köpa en ny bostad saknar betydelse. Hennes medgivande är därför att betrakta som ett samtycke för J.N. att avhända sig fastigheten rent generellt, varför det har kunnat ligga till grund för Lantmäteriets beslut om lagfart.

M.Z:s överklagande ska därför avslås.

Hovrätten för Västra Sverige

M.Z. överklagade tingsrättens beslut i Hovrätten för Västra Sverige och begärde att hovrätten skulle upphäva Lantmäteriets beslut om lagfart för N. Förvaltning AB.

N. Förvaltning AB och Lantmäteriet motsatte sig ändring av tingsrättens beslut.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Hjalmar Forsberg samt hovrättsråden Roy Johansson och Sara Norman) anförde följande i beslut den 19 januari 2022.

Fastigheten LS 1:20 har utgjort giftorättsgods i äktenskapet mellan J.N. och M.Z. En avhändelse av fastigheten har därmed krävt samtycke från M. Z., se 7 kap. 5 § ÄktB.

M.Z. har endast lämnat samtycke till försäljning av fastigheten. Något samtycke till avhändelse genom gåva har inte funnits. Det har därmed inte funnits förutsättningar att bevilja lagfart för N. Förvaltning AB.

Hovrätten upphäver Lantmäteriets beslut och avslår N. Förvaltning AB:s ansökan om lagfart.

Högsta domstolen

N. Förvaltning AB överklagade och yrkade att HD skulle fastställa inskrivningsmyndighetens beslut att bevilja bolaget lagfart för fastigheten LS 1:20.

M.Z. motsatte sig att hovrättens beslut ändrades.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Emma Björneke, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–5 överensstämmer i huvudsak med punkterna 1–6 i HD:s skäl.

Frågan i HD

6.

Målet gäller prövning av en makes samtycke till den andra makens avhändande av fast egendom enligt 7 kap. 5 § ÄktB. I målet aktualiseras frågan om en make kan begränsa sitt samtycke till att bara avse en viss typ av avhändelse (försäljning) och vilken betydelse en sådan begränsning får för för-värvarens lagfartsansökan.

Äktenskapsbalkens bestämmelser om makesamtycke

Punkterna 7–13 överensstämmer i huvudsak med punkterna 8–15 i HD:s skäl.

Inskrivningsmyndighetens prövning av lagfartsansökan

14.

Av 20 kap. 1 § JB framgår att den som med äganderätt har förvärvat fast egendom ska söka inskrivning av förvärvet (lagfart).

15.

Med hänsyn till de rättsverkningar som är knutna till lagfarten är det angeläget att denna stämmer överens med det verkliga rättsläget. Inskriv-ningsmyndigheten ska därför inte bara göra en rent formell granskning av de handlingar som har getts in utan också pröva de rättsliga förutsättningarna för att bevilja den sökta lagfarten.

16.

I 20 kap. 6 § JB anges grunderna för avslag vid lagfartsansökan. Av punkten nio i bestämmelsen framgår att lagfartsansökan ska avslås om det är uppenbart att förvärvet är ogiltigt eller inte kan göras gällande.

17.

Förekommer inte grund för avslag enligt 20 kap. 6 § JB ska inskrivningsmyndigheten, under vissa förutsättningar, besluta att ansökan ska för-klaras vilande. Grunderna för vilandeförklaring framgår av 20 kap. 7 § JB. Av punkten sju i nämnda bestämmelse följer att en lagfartsansökan ska förklaras vilande om överlåtaren vid överlåtelsen är gift och förvärvet enligt äktenskapsbalkens bestämmelser är beroende av den andre makens samtycke.

18.

För att lagfart ska kunna beviljas i den situation som beskrivs i 20 kap. 7 § 7 JB krävs att sökanden inkommer med ett skriftligt samtycke från överlåtarens make som omfattar det förvärv som ligger till grund för lagfartsansökan. Av äktenskapsbalkens bestämmelser följer dock att förvärvet inte alltid är beroende av samtycke från överlåtarens make. Så är t.ex. fallet om samtycke inte behövs enligt 7 kap. 7 § eller om ägarmaken fått tillstånd av domstol till avhändelsen enligt 7 kap. 8 § ÄktB. Förvärvet är inte heller beroende av den andra makens samtycke om han eller hon försuttit den tid som gäller för att väcka talan om ogiltighetsförklaring av överlåtelsen enligt 7 kap. 9 § ÄktB. Med hänsyn till att granskningen vid inskrivningsmyndigheten huvudsakligen är av formell karaktär bör emellertid kravet på skriftligt samtycke efterges bara då det är uppenbart att samtycke inte krävs ( jfr NJA 2009 s. 747).

19.

Om en lagfartsansökan förklaras vilande får inskrivningsmyndigheten enligt 19 kap. 17 § andra stycket JB förelägga sökanden att visa om det hinder som har föranlett vilandeförklaringen har blivit undanröjt. Föreläggandet får förenas med vite. Om sökanden inte följer föreläggandet, kan ansökan avvisas. En upplysning om detta ska tas in i föreläggandet.

20.

Av 19 kap. 18 § JB följer att inskrivningsmyndigheten ska ta upp en vilandeförklarad lagfartsansökan till ny prövning så snart det finns anledning till det. Så är i regel fallet när inskrivningsmyndigheten meddelat ett föreläggande enligt 19 kap. 17 § och den i föreläggandet utsatta tiden har löpt ut. Om sökanden inte visat att det hinder som föranlett vilandeförklaringen har blivit undanröjt, bör inskrivningsmyndigheten överväga om den påföljd som angetts i föreläggandet ska inträda. I många fall betyder det att ansökan ska avvisas. Om det av handlingarna i ärendet framgår att någon av avslags-grunderna i 20 kap. 6 § JB är tillämplig, ska ansökan istället avslås. Sökanden måste dock innan ansökan avslås få tillfälle att yttra sig.

21.

Det sagda innebär att inskrivningsmyndigheten, i det fall att ansökan har vilandeförklarats med stöd av 20 kap. 7 § 7 JB, måste granska att ett makesamtycke som sökanden inkommer med omfattar det förvärv som ligger till grund för lagfartsansökan. Om samtycket som har getts in inte omfattar det aktuella förvärvet, kan inskrivningsmyndigheten behöva förelägga sökanden att ge in ett skriftligt samtycke från överlåtarens make som omfattar förvärvet eller annars visa att förvärvet enligt äktenskapsbalkens bestämmelser inte är beroende av den andre makens samtycke. Följer inte lagfarts-sökanden föreläggandet kan ansökan avvisas förutsatt att föreläggandet innehållit en upplysning om detta.

22.

En lagfartsansökan kan däremot endast i undantagsfall komma att avslås på grund av att överlåtarens make inte samtyckt till överlåtelsen. Ett avslagsbeslut förutsätter i detta fall att det är uppenbart att förvärvet är ogiltigt eller inte kan göras gällande ( jfr 20 kap. 6 § 9 JB). Så kan vara fallet om domstol på talan av överlåtarens make har förklarat överlåtelsen ogiltig.

Bedömningen i detta fall

23.

Fastigheten LS 1:20 har utgjort giftorättsgods i äktenskapet mellan J.N. och M.Z. J.N. har således enligt 7 kap. 5 § ÄktB behövt M.Z:s samtycke för att avhända sig fastigheten.

24.

Av det skriftliga samtycke som getts in till Lantmäteriet framgår att M.Z. samtyckt till försäljning av fastigheten. N. Förvaltnings lagfartsansökan grundade sig dock på ett förvärv genom gåva. M.Z:s samtycke omfattade därmed inte det förvärv som N. Förvaltning sökt lagfart för. Lantmäteriet borde därför inte ha meddelat N. Förvaltning lagfart för fastigheten. Istället borde Lantmäteriet ha förelagt N. Förvaltning att inkomma med ett skriftligt samtycke från M.Z. som omfattar N. Förvaltnings förvärv eller annars visa att förvärvet enligt äktenskapsbalkens bestämmelser inte var beroende av M.Z:s samtycke.

25.

Det har inte framkommit att överlåtelsen till N. Förvaltning skulle ha förklarats ogiltig av domstol. Det är därmed inte uppenbart att förvärvet är ogiltigt eller inte kan göras gällande. Hovrätten har därför saknat grund för att avslå lagfartsansökan.

26.

I enlighet med det anförda ska Lantmäteriets beslut undanröjas och målet återförvisas till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

HD:S AVGÖRANDE

Med ändring av hovrättens beslut undanröjer HD inskrivningsmyndighetens beslut och visar ärendet åter till inskrivningsmyndigheten för fortsatt handläggning.

Domskäl

HD ( justitieråden Sten Andersson, Petter Asp, Stefan Reimer, Johan Danelius, referent, och Christine Lager) meddelade den 8 december 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

N. Förvaltning AB ansökte hos Lantmäteriet, som är inskrivningsmyndighet, om lagfart för fastigheten LS 1:20. Till grund för ansökan låg ett gåvobrev genom vilket J.N. hade överlåtit fastigheten till N. Förvaltning.

2.

Inskrivningsmyndigheten beslutade att lagfartsansökan skulle förklaras vilande, eftersom det saknades ett medgivande till överlåtelsen från J.N:s maka, M.Z. Myndigheten förelade samtidigt N. Förvaltning att inkomma med ett skriftligt medgivande från M.Z. om att J.N. fick överlåta fastigheten och upplyste att ansökan kunde komma att avvisas om föreläggandet inte följdes.

3.

En handling, undertecknad av M.Z., inkom därefter till inskrivningsmyndigheten. Genom handlingen lämnade M.Z. sitt samtycke till att J.N. fick försälja fastigheten.

4.

Inskrivningsmyndigheten beslutade att bevilja N. Förvaltning lagfart för fastigheten. M.Z. överklagade beslutet och anförde att hon inte hade samtyckt till att fastigheten överläts genom gåva utan endast till att den fick säljas.

5.

Tingsrätten avslog överklagandet. Enligt tingsrätten hade M.Z. saknat möjlighet att villkora medgivandet till att gälla endast försäljning av fastigheten. Hennes medgivande var därför att betrakta som ett samtycke för J.N. att avhända sig fastigheten generellt.

6.

Hovrätten har upphävt inskrivningsmyndighetens beslut och avslagit N. Förvaltnings ansökan om lagfart. Enligt hovrätten har det saknats förutsättningar att bevilja lagfart för N. Förvaltning, eftersom M.Z:s samtycke inte avsett avhändelse genom gåva.

Frågan i HD

7.

Målet gäller en makes samtycke till den andra makens avhändande av fast egendom enligt 7 kap. 5 § ÄktB och prövningen av ett sådant samtycke i ett lagfartsärende. I målet aktualiseras särskilt frågan om paragrafen hindrar att en make begränsar sitt samtycke till en viss typ av avhändelse och om en make som har lämnat samtycke till försäljning därför ska anses ha samtyckt också till en av-händelse genom gåva.

Kravet på makes samtycke

8.

I 7 kap. 5 § första stycket 1 ÄktB anges att en make inte utan den andra makens samtycke får avhända sig fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Enligt tredje stycket krävs samtycke normalt även beträffande fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad men som är giftorättsgods.

9.

Begreppet avhända innefattar olika slags dispositioner, däribland försäljning, byte och gåva (se NJA II 1921 s. 70).

10.

Enligt 7 kap. 7 § behövs samtycke inte i vissa angivna situationer, bl.a. om maken inte kan lämna giltigt samtycke eller om samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid.

11.

Saknas erforderligt samtycke, får domstol enligt 7 kap. 8 § tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den. Sådant tillstånd bör ges, om något godtagbart skäl mot åtgärden inte kommer fram (se prop. 1986/87:1 s. 138 f.).

12.

Att en gift person avhänder sig fast egendom utan erforderligt samtycke från sin make, innebär inte utan vidare att förfogandet blir ogiltigt. Ogiltighet inträder först om en domstol, på talan av maken, förklarar att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen ska återgå. En sådan talan ska väckas inom tre månader från det att maken fick kännedom om förfogandet över egendomen. Har lagfart beviljats med anledning av överlåtelse av fast egendom, får talan inte väckas. (Se 7 kap. 9 §.)

13.

Kravet på makes samtycke syftar till att främja att förfoganden över fast egendom som tillhör en gift person föregås av samråd med den andra maken. Det skydd som samtyckeskravet ger innefattar både bostadssociala och ekonomiska aspekter. När det gäller fastigheter som utgör makarnas gemensamma bostad är den sociala skyddsaspekten framträdande medan skyddet såvitt gäller andra fastigheter främst är av ekonomisk karaktär. ( Jfr t.ex. Lars Tottie och Örjan Teleman, Äktenskapsbalken, 2 september 2020, version 4, JUNO, Norstedts Juridik, kommentaren till 7 kap. 5 §, och prop. 1986/87:1 s. 62.)

14.

Ett samtycke till en avhändelse av fast egendom ska lämnas skriftligen (se 7 kap. 5 § fjärde stycket). Det kan lämnas i förväg eller i efterhand. En make kan begränsa sitt samtycke till att avse en viss avhändelse eller en viss typ av avhändelse eller på annat sätt villkora sitt samtycke. Det faktum att regleringen i 7 kap. 5 §, i här relevanta delar, tar sikte på avhändande i allmänhet kan inte anses innebära att ett samtycke som begränsats på visst sätt likväl omfattar alla typer av avhändelser. En annan ordning skulle strida mot syftet med kravet på samtycke ( jfr p. 13).

15.

Vad samtycket i ett visst fall omfattar avgörs av hur samtycket har utformats. Vid bedömningen kan viss ledning sökas i vad som gäller beträffande skriftliga fullmakter.

Inskrivningsmyndighetens prövning av en lagfartsansökan

Utgångspunkter

16.

Av 20 kap. 1 § JB framgår att den som med äganderätt har förvärvat fast egendom ska söka inskrivning av förvärvet (lagfart). Inskrivningsmyndighetens prövning av en sådan ansökan ska utgå från de handlingar som åberopas av sökanden. Med hänsyn till det starka intresset av att registrerade uppgifter stämmer överens med det verkliga rättsläget ska myndigheten inte bara göra en rent formell granskning av handlingarna utan också pröva de rättsliga förutsättningarna för att bevilja den sökta lagfarten ( jfr ”Lagfarten på Väddö” NJA 2020 s. 606 p. 5).

Uppskov m.m.

17.

Om det är nödvändigt för utredningen, får inskrivningsmyndigheten besluta om uppskov i ett ärende till en viss senare inskrivningsdag. Om uppskov beslutas, får sökanden föreläggas att ge in den utredning eller de uppgifter som behövs. Föreläggandet får förenas med vite. Om sökanden inte följer föreläggandet, får ansökan avvisas. En upplysning om detta ska tas in i föreläggandet. (Se 19 kap. 14 §.)

18.

Om det på grund av någon särskild omständighet finns anledning att anta att det förvärv som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan är ogiltigt eller inte kan göras gällande eller att den sökta åtgärden på annat sätt skulle kränka någon annans rätt, ska in-skrivningsmyndigheten ge den vars rätt berörs tillfälle att yttra sig och, om det behövs, hålla sammanträde. Anser myndigheten att det råder tvist om sökandens rätt, får den förelägga sökanden att inom viss tid väcka talan vid domstol. Om sökanden inte följer före-läggandet, får myndigheten avvisa ansökan. (Se 19 kap. 16 §.)

Avslag, bifall och vilandeförklaring

19.

I 20 kap. 6 § anges grunderna för avslag av en lagfartsansökan. Uppräkningen av avslagsgrunder är uttömmande. Inskrivningsmyndigheten kan alltså inte avslå en ansökan utan att det föreligger någon sådan grund som anges i paragrafen. Avslag med hänvisning till att det åberopade förvärvet är ogiltigt får beslutas bara i de situationer som särskilt anges i paragrafen samt därutöver om ogiltigheten på annan grund är uppenbar (punkten 9).

20.

Om det inte föreligger någon grund för avslag, ska inskrivningsmyndigheten antingen bifalla ansökan eller förklara den vilande. Grunderna för vilandeförklaring anges i 20 kap. 7 §.

21.

Om en lagfartsansökan förklaras vilande, får inskrivningsmyndigheten enligt 19 kap. 17 § andra stycket förelägga sökanden att visa att det hinder som har föranlett vilandeförklaringen har blivit undanröjt. Beträffande föreläggandet gäller detsamma som för ett föreläggande enligt 14 § (se p. 17 i det föregående).

Återupptagande av handläggning efter vilandeförklaring

22.

Av 19 kap. 18 § följer att inskrivningsmyndigheten ska ta upp en vilandeförklarad lagfartsansökan till ny prövning så snart det finns anledning till det. Så är i regel fallet när inskrivningsmyndigheten har meddelat ett föreläggande enligt 19 kap. 17 § andra stycket och den i föreläggandet utsatta tiden har löpt ut. Ärendet ska då i princip prövas som om myndigheten handlägger det för första gången (se prop. 1970:20 Del B s. 525 ff.).

23.

Har sökanden då visat att det hinder som har föranlett vilandeförklaringen har blivit undanröjt och det i övrigt finns förutsättningar för det, ska lagfart beviljas. För det fall det av handlingarna i ärendet framgår att någon av avslagsgrunderna i 20 kap. 6 § är tillämplig, ska ansökan i stället avslås.

24.

Om det efter att svarsfristen för föreläggandet har löpt ut fortfarande inte finns förutsättningar för att vare sig bifalla eller avslå ansökan, ska inskrivningsmyndigheten antingen avvisa ansökan eller låta vilandeförklaringen bestå och fortsätta handläggningen. Vilket av dessa alternativ som bör väljas beror på i vilken utsträckning ytterligare handläggningsåtgärder kan förväntas leda till en ökad klarhet. Av stor betydelse blir då vad som kan antas om sökandens avsikt och förmåga att bidra till detta. Med hänsyn till det starka intresset av att fastighetsregistret så långt som möjligt speglar det verkliga rättsläget bör avvisning komma i fråga främst när vidare handläggningsåtgärder framstår som mer eller mindre utsiktslösa.

25.

Det sagda innebär att det i första hand är när sökanden över huvud taget inte har reagerat på ett föreläggande enligt 19 kap. 17 § andra stycket som det blir aktuellt att i samband med återupptagande av handläggningen avvisa ansökan. Om sökanden däremot har svarat men det ändå finns kvarstående oklarheter, kan det många gånger finnas skäl för inskrivningsmyndigheten att vidta ytterligare handläggningsåtgärder.

26.

Myndigheten kan då t.ex. utfärda ett nytt föreläggande (19 kap. 18 § andra stycket) eller, i vissa situationer, kalla till ett sam-manträde eller vidta någon annan åtgärd enligt 16 § (se p. 18 i det föregående). Det finns inte heller något hinder mot att myndigheten själv aktivt undersöker om ett hinder har blivit undanröjt. Den kan exempelvis kontakta någon annan myndighet som handlägger en tillståndsfråga eller efterhöra hur det ligger till med en viss rättegång. ( Jfr a. prop. s. 528 f.)

Särskilt beträffande handläggningen av frågor om samtycke från make

27.

När det förvärv som lagfartsansökan avser är beroende av den andre makens samtycke och sådant samtycke inte har getts in, ska ansökan förklaras vilande (20 kap. 7 § 7). Inskrivningsmyndigheten ska då normalt samtidigt utfärda ett föreläggande till sökanden att vid äventyr av avvisning komplettera ansökan genom att antingen ge in ett samtycke till överlåtelsen eller visa att omständigheterna är sådana att det inte krävs något samtycke.

28.

Inkommer sökanden efter ett sådant föreläggande med ett giltigt samtycke eller visar sökanden att samtycke inte behövs, ska – om det i övrigt finns förutsättningar för det – lagfart beviljas. För det fall sökanden inte reagerar på föreläggandet, kan det bli aktuellt att i stället avvisa ansökan.

29.

I andra fall kan det finnas skäl att låta vilandeförklaringen bestå och att vidta ytterligare handläggningsåtgärder. Så kan vara fallet om det ges in ett samtycke men det saknar underskrift eller är formulerat på ett sätt som inte omfattar det aktuella förvärvet. Sådana brister kan många gånger åtgärdas genom ytterligare handläggningsåtgärder. ( Jfr p. 24.)

30.

Ytterligare handläggningsåtgärder kan vara motiverade också i den situationen att sökanden visserligen inte har visat att förvärvet inte är beroende av makens samtycke men det ändå finns indikationer på att så är fallet. Det kan t.ex. ha framkommit uppgifter som talar för att en sådan undantagssituation som anges i 7 kap. 7 § ÄktB är för handen. Det kan också handla om indikationer på att avsaknaden av samtycke inte längre utgör hinder mot att lagfart beviljas, vilket kan bli resultatet om en ogiltighetstalan inte har väckts i tid ( jfr p. 12 och ”Torkvinden” NJA 1975 s. 635).

31.

Vilka ytterligare handläggningsåtgärder som inskrivningsmyndigheten lämpligen bör vidta i de beskrivna situationerna beror på omständigheterna i det enskilda fallet ( jfr p. 26).

Bedömningen i detta fall

32.

Fastigheten LS 1:20 har utgjort giftorättsgods i äktenskapet mellan J.N. och M.Z. J.N. har således enligt 7 kap. 5 § ÄktB behövt M.Z:s samtycke för att avhända sig fastigheten. I målet har inte framkommit att N. Förvaltnings förvärv ändå inte skulle vara beroende av M.Z:s samtycke.

33.

Det samtycke från M.Z. som har åberopats i inskrivningsärendet avser försäljning av fastigheten. N. Förvaltnings lagfartsansökan grundade sig på ett förvärv genom gåva. M.Z:s samtycke omfattade alltså inte det förvärv som N. Förvaltning sökt lagfart för. Det finns därmed inte förutsättningar att bevilja lagfart.

34.

Avsaknad av ett giltigt samtycke från make utgör inte grund för att avslå en ansökan om lagfart och innebär inte utan vidare att förvärvet är ogiltigt. Det har i målet inte framkommit att förvärvet har ogiltigförklarats av domstol och det är heller inte av annat skäl uppenbart att förvärvet är ogiltigt eller inte kan göras gällande. Det finns därför inte förutsättningar att avslå ansökan.

35.

Ytterligare handläggningsåtgärder kan inte bedömas som utsiktslösa. Ansökan bör därför för närvarande inte heller avvisas.

36.

Mot denna bakgrund ska inskrivningsmyndighetens beslut undanröjas, lagfartsansökan åter förklaras vilande och målet åter-förvisas till inskrivningsmyndigheten för fortsatt handläggning.

HD:S AVGÖRANDE

Med ändring av hovrättens beslut undanröjer HD inskrivningsmyndighetens beslut om lagfart, förklarar ansökan om lagfart vilande och visar målet åter till inskrivningsmyndigheten för fortsatt handläggning.