RÅ 1996 not 273

Uppgifter i ärende hos skattemyndighet avseende tilldelning och registrering av organisationsnummer ansågs inte omfattade av sekretess enligt 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen

Not 273. Överklagande av Interaims AB ang. rätt att ta del av allmän handling. - Bolaget begärde att få ett utdrag ur "föreningsregistret" för Ljungby Paintballförening, av vilket skulle framgå vem som då var företrädare för föreningen och vem som hade varit det den 30 maj 1994. -Skattemyndigheten i Kronobergs län (1995-07-31) avslog framställningen med följande motivering: Enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess i skattemyndighets verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Uttrycket verksamhet som avser bestämmande av skatt omfattar även registerföring och annan verksamhet som är nödvändig för beskattningsförfarandet. Sekretessen är absolut, vilket innebär att sekretess gäller oberoende av om ett utlämnande kan medföra skada eller men för den enskilde. - I lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. finns regler om när organisationsnummer för bl.a. föreningar skall registreras. Att en förening tilldelats organisationsnummer är en nödvändig förutsättning för registrering i skatteregistret för beskattningsändamål. Tilldelning och registrering kan ske på myndighetens eget inititativ eller efter ansökan av föreningen. - Ljungby Paintballförening har ansökt om tilldelning av organisationsnummer och i samband härmed, som underlag för registreringen, lämnat in stadgar och protokoll från det konstituerande styrelsesammanträdet. Med ledning av dessa handlingar har skattemyndigheten registrerat organisationsnummer för föreningen i skatteregistret den 23 februari 1994. De handlingar som legat till grund för registreringen i skatteregistret och som innehåller uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden omfattas således av sekretess enligt vad ovan sagts. - Skattemyndighetens registerföring i beskattningsverksamheten regleras i skatteregisterlagen (1980:343). I lagen anges för vilka ändamål registret är inrättat och vilka uppgifter som får registreras samt vilka uppgifter ur registret som på begäran skall lämnas ut till enskild person. I 6 § stadgas att följande uppgifter skall registreras beträffande juridisk person: uppgift om organisationsnummer med tidpunkt för registrering och avregistrering i registret, namn, firma, adress, hemortskommun, säte och juridisk form; uppgift om registrering enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt, särskilt registrerings- och redovisningsnummer. Enligt 16 § samma lag får endast dessa uppgifter ur registret lämnas ut till enskild. - Något särskilt föreningsregister förs inte hos skattemyndigheten. Handels- och föreningsregister för Kronobergs län är från med den 1 juni 1994 överfört från länsstyrelsen i Kronobergs län till Patent- och Registreringsverket (PRV). - I överklagande vidhöll bolaget sin begäran om att få ta del av uppgifter ur föreningsregistret om Ljungby Paintballförening och anförde följande. Bakgrunden till begäran var att föreningen hade köpt produkter av bolaget som den inte betalade. Utmätningsförsök hos föreningen hade varit resultatlösa. Nu ville bolaget söka styrelsen. Endast skattemyndigheten hade de begärda uppgifterna. - Kammarrätten i Jönköping (1995-11-17, Wahlqvist och Severin; Gårdmark skiljaktig): Bolagets begäran avser handlingar i ärendet hos skattemyndigheten gällande tilldelning och registrering av organisationsnummer för den ideella föreningen "Ljungby Paintballförening". Efter därom gjord framställning registrerades/fastställdes organisationsnummer för föreningen den 23 februari 1994. - Tilldelning av organisationsnummer för juridisk person (t.ex. ideella föreningar) sker i enlighet med lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Enligt 2 § första stycket den lagen får för juridisk person som ansöker härom fastställas organisationsnummer. - Fråga i målet är huruvida hinder föreligger enligt 9 kap 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100) att lämna ut uppgifter om företrädare för den aktuella föreningen, vilka uppgifter framgår av det underlag som föreningen tillställt skattemyndigheten i samband med föreningens ansökan om organisationsnummer. - Enligt nyssnämnda lagrum i sekretesslagen gäller sekretess i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen är absolut, dvs. oberoende av om ett röjande av uppgifterna kan tänkas medföra skada eller men. I förarbeten till paragrafen (prop. 1979/80:2, del A, s. 258) anges att inte bara själva taxeringsärendena etc. täcks av uttrycket verksamhet som avser bestämmande av skatt osv. utan också t.ex. registerföring och annan verksamhet, som har anknytning till förfarandet men saknar ärendekaraktär. - Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 11 december 1991 (mål nr 5452-1991) och kammarrätten i Göteborg i dom den 20 maj 1992 (mål nr 2654-1992) ansett att ärenden rörande tilldelning av organisationsnummer är hänförliga till verksamhet som avser bestämmande av skatt. - Den i princip absoluta sekretessen på skatteområdet gäller således för bl.a. uppgifter i skatteregister och för ärenden som har anknytning därtill, t.ex. ärenden om tilldelning av organisationsnummer. I 9 kap. 1 § fjärde stycket sekretesslagen hänvisas till skatteregisterlagen vad gäller undantag från den nämnda sekretessen. Det är bestämmelsen i 16 § skatteregisterlagen som därvid åsyftas. Enligt den bestämmelsen får vissa uppgifter lämnas ut utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag, om det inte av särskild anledning kan antas att den registrerade eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Presumtionen är i detta fall alltså för offentlighet. - Beträffande juridisk person får sålunda - med stöd av 16 § skatteregisterlagen - följande uppgifter lämnas ut: - organisationsnummer med tidpunkt för registrering och avregistrering i skatteregistret, namn, firma, adress, hemortskommun, säte och juridisk form, - registrering enligt mervärdesskattelagen (1994:200), särskilt registrerings- och redovisningsnummer, - slag av näringsverksamhet och beslut om likvidation eller konkurs samt - registrering av skyldighet att inbetala innehållen preliminär A-skatt eller arbetsgivaravgift. - Av handlingarna framgår att den aktuella föreningen inte utövar näringsverksamhet. Bestämmelserna i handelsregisterlagen (1974:157) är därför inte tillämpliga på föreningen. - Endast uppgifter - såvitt nu är i fråga - om en ideell förenings organisationsnummer, namn och firma på föreningen, adress, hemortskommun, säte och juridisk form får sålunda lämnas ut utan hinder av sekretessen i 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen. Målet avser inte utlämnande av sådana uppgifter. Bolagets framställning omfattar i stället, som framgår av den ovan lämnade redogörelsen, uppgifter (namn på föreningens företrädare/enskilda styrelseledamöter) som framgår av det underlag som föreningen ingett till skattemyndigheten i samband med tilldelningen av dess organisationsnummer. Dessa handlingar - som förvaras hos skattemyndigheten - har anknytning till skattemyndighetens registerföring i dess verksamhet utan att ha ärendekaraktär och skall därmed - i enlighet med det ovan omnämnda förarbetsuttalandet i prop. 1979/80:2, del A, s. 258 - omfattas av den absoluta sekretessen i 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen. De begärda uppgifterna kan därför inte lämnas ut. - Kammarrätten avslår bolagets överklagande. - Bolaget fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1996-11-28, Tottie, Werner, Swartling, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets framställning avser utfående av uppgifter angående den ideella föreningen Ljungby Paintballförening. Föreningen har efter ansökan hos Skattemyndigheten i Kronobergs län tilldelats ett organisationsnummer. Enligt en i målet ingiven blankett för ansökan om organisationsnummer för ideell förening skall i ansökan anges bl.a. firmatecknares och kontaktpersons namn och adresser. - Bestämmelser om organisationsnummer finns i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Av intresse i målet är särskilt 2 och 5 §§ i denna lag. Av 2 § första stycket andra meningen följer att organisationsnummer fastställs för juridisk person som ansöker därom. I 5 § föreskrivs att Riksskatteverket (RSV) utfärdar anvisningar för och har tillsynen över tilldelning av organisationsnummer och att register över tilldelade organisationsnummer skall föras hos verket. - I 1 § fjärde stycket skatteregisterlagen (1980:343 i dess lydelse enligt SFS 1995:1627) föreskrivs att det centrala skatteregistret också skall användas för bl.a. RSV:s tillsyn enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Bestämmelser om denna användning av det centrala skatteregistret intogs i skatteregisterlagen genom SFS 1983:143. Dessförinnan fördes hos RSV ett särskilt register över tilldelade organisationsnummer. Förändringen av registerföringen beträffande organisationsnummer motiverades framför allt av önskemål om förenkling av rutinerna och om kostnadsbesparingar hos RSV (se prop. 1982/83:83, s. 15). - Underinstanserna har till stöd för sin vägran att utlämna begärda uppgifter till bolaget hänfört sig till 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen (1980:100). Enligt denna bestämmelse gäller sekretess i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen enligt 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen är absolut och gäller alltså oberoende av om ett röjande av uppgiften kan tänkas medföra skada eller men för den enskilde. Den verksamhet avseende bestämmande av skatt som beskrivs i bestämmelsen avser inte bara själva taxeringsärendet utan också t.ex. registerföring eller annan verksamhet som har anknytning till förfarandet men saknar ärendekaraktär (se prop. 1979/80:2 Del A, s. 258). - Enligt 9 kap. 1 § första stycket andra meningen sekretesslagen gäller motsvarande sekretess som enligt första meningen i myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som avses i skatteregisterlagen för uppgift som har tillförts ett sådant register. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Visserligen registreras uppgifter rörande organisationsnummer i det hos RSV förda centrala skatteregistret. Att uppgifterna av bl.a. praktiska skäl tillförs detta register leder emellertid inte till att registreringen av uppgifterna kan hänföras till sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen. Hinder mot att lämna ut den begärda handlingen till bolaget på grund av den bestämmelsen föreligger därför inte. - Vad beträffar 9 kap. 1 § första stycket andra meningen sekretesslagen framgår av utredningen att begärda uppgifter om vem som företräder en viss juridisk person inte har registrerats i det centrala skatteregistret och således inte tillförts detta register. Inte heller denna bestämmelse utgör alltså hinder mot utlämnande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Skattemyndighetens i Kronobergs län beslut och visar målet åter till skattemyndigheten för erforderlig handläggning. (fd II 1996-10-17, Eriksson)

*REGI

*INST