RÅ 2006:61

Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarrätt, när detta endast skulle ha medfört att kammarrätten fick tillfälle att ändra länsrättens dom så att klagandens överklagande skulle ha avvisats i stället för avslagits.

H.B. ansökte i maj 2004 hos Skatteverket om markering för särskild sekretessprövning (s.k. sekretessmarkering) för sig och sin familj. Skatteverket inhämtade yttrande från polismyndigheten, som avstyrkte ansökan. H.B:s ansökan avslogs därefter av Skatteverket genom beslut den 18 juni 2004. I enlighet med lämnad överklagandehänvisning överklagade H.B. beslutet hos regeringen, som i beslut den 25 november 2004 överlämnade överklagandet till Länsrätten i Gävleborgs län. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 9 december 2004. Sedan H.B. överklagat domen, beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 31 januari 2005 att inte meddela prövningstillstånd.

H.B. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten.

Skatteverket yttrade sig i målet.

Regeringsrätten (2006-10-26, Lavin, Dexe, Hamberg, Knutsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den fråga som aktualiseras i målet är om Skatteverkets beslut att inte åsätta de i folkbokföringsdatabasen registrerade uppgifterna någon sekretessmarkering är överklagbart vilket både länsrätten och kammarrätten ansett vara fallet.

Folkbokföringsdatabasen regleras i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Varken i denna författning eller i sekretesslagen (1980:100) finns någon bestämmelse som ger den enskilde rätt att överklaga ett beslut rörande sekretessmarkering. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns huvudregeln att beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Av andra stycket i paragrafen framgår att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd av kammarrätt bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1) eller om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2).

Regeringsrätten gör följande bedömning.

En första förutsättning för att ett överklagande skall tas upp till prövning är att det klandrade beslutet är överklagbart (22 § förvaltningslagen). Regeringsrätten har i RÅ 2005 ref. 12 funnit att en kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen inte är överklagbart. Enligt Regeringsrättens mening saknas anledning att göra någon annan bedömning i fråga om Skatteverkets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Länsrätten borde därför ha avvisat H.B:s överklagande.

Vid tiden för kammarrättens beslut fanns det inte något vägledande avgörande beträffande frågan om ett beslut av det aktuella slaget är överklagbart. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd av prejudikatskäl. Med hänsyn till att det numera finns ett prejudikat på området saknas anledning att idag meddela s.k. prejudikatdispens. Tänkbart skulle vara att prövningstillstånd i kammarrätten i stället meddelades för att bereda kammarrätten möjlighet att rätta till länsrättens avgörande, vilket som ovan framgått borde ha innehållit en avvisning av H.B:s överklagande. Regeringsrätten finner dock att en sådan åtgärd, som på intet vis gagnar klaganden, är onödig och anser därför att den lämpligaste åtgärden är att avslå överklagandet hos Regeringsrätten.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2006-10-05, föredragande Löndahl, målnummer 1039-05