Ds 2015:53

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län

1

Innehåll

1 Sammanfattning .......................................................... 2

2 Författningsförslag ....................................................... 3

3 Ärendet ...................................................................... 7

4 Bakgrund .................................................................... 9

4.1 Det regionala utvecklingsansvaret ........................................... 9 4.2 Det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län .......... 13

5 Övertagande av det regionala utvecklingsansvaret ......... 15

6 Ikraftträdande ........................................................... 19

7 Konsekvenser ............................................................ 21

8 Författningskommentarer ........................................... 23

2

1 Sammanfattning

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

3

2 Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen ( 2010:630 ) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

1

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län.

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län.

3 §

2

Denna lag gäller för Östergötlands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns

Denna lag gäller för Uppsala

läns landsting, Östergötlands

läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra

1 Senaste lydelse 2014:473. 2 Senaste lydelse 2014:473.

Författningsförslag Ds 2015:53

4

landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting

och Jämtlands läns landsting.

Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

Götalands läns landsting, Örebro läns landsting, Västman-

lands läns landsting, Gävleborgs

läns landsting, Västernorrlands

läns landsting, Jämtlands läns

landsting och Norrbottens läns

landsting. Lagen gäller också,

med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

4 §

3

De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Östergötlands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting och Jämtlands läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i

Uppsala läns landsting, Öster-

götlands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting, Västmanlands läns lands-

ting, Gävleborgs läns landsting, Västernorrlands läns landsting,

3 Senaste lydelse 2014:473.

Ds 2015:53 Författningsförslag

5

kommunfullmäktige användas. Jämtlands läns landsting och

Norrbottens läns landsting. Vid

val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

7

3 Ärendet

Västernorrlands, Västmanlands och Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret för respektive län enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (Fi2015/00192/SFÖ, Fi2015/01180/SFÖ respektive Fi2015/02237/SFÖ). Samtliga tre landsting ansökte redan 2012 om att få överta det regionala utvecklingsansvaret. Ansökningarna gällande Västernorrlands län och Norrbottens län behandlades i promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län (Ds 2013:13), som remissbehandlades under våren 2013. Ansökan från Landstinget i Västmanlands läns bereddes i Regeringskansliet. Regeringen avslog i november 2013 samtliga tre ansökningar (S2012/03453/SFÖ, S2012/09060/SFÖ och 2012/06523/SFÖ).

Även Uppsala läns landsting har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret i länet (Fi2015/04605/SFÖ).

Riksdagen tillkännagav för regeringen i mars 2014 som sin mening dels att regeringen borde lämna en proposition till riksdagen om det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrlands och Norrbottens län så att det blev möjligt att genomföra förändringen fr.o.m. den 1 januari 2015, dels att regeringen skulle utreda frågan om det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län vidare (bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/14:158).

9

4 Bakgrund

4.1 Det regionala utvecklingsansvaret

Det regionala utvecklingsansvaret omfattar dels uppgifter i det regionala tillväxtarbetet, dels uppgiften att fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län det regionala utvecklingsansvaret. I Gotlands län har Gotlands kommun samma ansvar. I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret, medan ett samverkansorgan tilldelats ansvaret i Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län.

Med samverkansorgan avses en kommunalt beslutande församling inom ett län vars uppgifter regleras i lagen (2003:34) om samverkansorgan i länen. Utöver de uppgifter som följer av det regionala utvecklingsansvaret kan samverkansorganens medlemmar tilldela organet kommunala uppgifter. Möjligheten för kommuner och landsting att bilda samverkansorgan har funnits sedan 2003. Samtliga kommuner i ett län måste ingå i samverkansorganet.

Regionalt tillväxtarbete

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft (prop. 2007/08:1 utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU2, rskr. 2007/08:99). Det regionala tillväxtarbete som utförs enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län syftar till att uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional

Bakgrund Ds 2015:53

10

tillväxt. Regionalt tillväxtarbete omfattar därmed insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Inriktningen för den regionala tillväxtpolitiken läggs fast i den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (dnr N2015/05297/RT). Den nationella strategin är vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till 2020 och ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken.

Den nationella strategin och dess prioriteringar ska även vara vägledande i utvecklingen och genomförandet av regionala utvecklingsstrategier (även kallade regionala utvecklingsprogram) samt andra strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna ska även ligga till grund för de nationella myndigheternas medverkan i arbetet.

De landsting och samverkansorgan, och Gotlands kommun, som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län respektive lagen om samverkansorgan i länen har till uppgift att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samt samordna insatser för genomförandet av strategin. De får även besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Ansvarig aktör ska därutöver följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län får berörda landsting och Gotlands kommun även utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

Arbetet med regional tillväxt regleras även i bl.a. förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det regionala tillväxtarbetet finansieras av flera aktörer, ofta genom olika former av medfinansiering. Anslaget 1:1 Regionala till-

växtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt används för

projektverksamhet och regionala företagsstöd. Fördelningen och villkoren för anslagets användning regleras i anslagets regleringsbrev.

Bakgrund Ds 2015:53

11

I län som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och i Kalmar län beslutar landstingen respektive samverkansorganet om 95 procent av medlen och länsstyrelsen om fem procent. I övriga län med samverkansorgan varierar fördelningen av medel mellan länsstyrelsen och samverkansorganet.

Det finns även skillnader mellan länen när det gäller vem som beslutar om de regionala företagsstöden. De landsting som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län beslutar om regionala företagsstöd. Uppgiften omfattar även kommersiell service och de regionala serviceprogrammen. Nämnda aktörer kan även besluta om stöd enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation för att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik. I övriga län beslutar länsstyrelserna om de regionala företagsstöden. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen om samverkansorgan ger regeringen samma möjligheter att fördela anslaget till berörda landsting, Gotlands kommun och samverkansorgan för att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, inklusive de regionala företagsstöden.

Utöver de uppgifter som regleras i lag och förordning har de aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret i länen fått uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken i särskilda regeringsbeslut. Som exempel kan nämnas uppgifterna att upprätta regionala kompetensplattformar för att främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt samt att utarbeta och genomföra handlingsplaner för jämställd regional tillväxt (N2009/09378/RT respektive N2011/06562/RT).

Länsplaner för regional transportinfrastruktur

Trafikverket ansvarar enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur för att upprätta en nationell och trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur till ledning för fördelningen av statliga medel. Inom varje län ska det därefter enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas en länsplan till ledning för fördelningen av medel för investeringar och förbättringsåtgärder. Länsplaner upprättas och fastställs av de lands-

Bakgrund Ds 2015:53

12

ting som utpekas i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller av samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan. I övriga län, som inte omfattas av någon av dessa lagar, har länsstyrelsen uppgiften.

Länsplanen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region och omfatta de tolv närmaste åren. Planen ska bl.a. omfatta investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet och åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger en effektivare användning av befintlig infrastruktur. Länsplanen får även avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket ansvarar för enligt förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Länsstyrelsens roll

I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har länsstyrelsen samma uppgifter som de landsting som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt Gotlands kommun och samverkansorganen.

Därutöver har länsstyrelserna i samtliga län uppgifter inom det regionala tillväxtarbetet och vid planeringen av transportinfrastruktur. Enligt 18 § 1 förordningen om regionalt tillväxtarbete ansvarar länsstyrelsen för att följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet. Länsstyrelsen ska vidare enligt 18 § 2 samma förordning främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet samt informera samverkansorganen, de landsting som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och Gotlands kommun om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i respektive län.

I arbetet med planering av transportinfrastruktur har länsstyrelsen i samtliga län ett prövningsansvar kopplat till den fysiska planeringsprocessen. Detta innebär bl.a. att länsstyrelserna ska godkänna upprättade miljökonsekvensbeskrivningar, avge yttranden över arbetsplaner för vägar och järnvägar samt pröva vissa tillstånd enligt miljöbalken.

Bakgrund Ds 2015:53

13

4.2 Det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län

I Uppsala län har sedan 2003 ett samverkansorgan det regionala utvecklingsansvaret. I ansvaret ingår att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för genomförandet av strategin. Den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0 beskriver den strategiska inriktningen och anger åtgärder för utvecklingen i Uppsalaregionen. Strategin antogs av förbundsfullmäktige i december 2012. Länets transportplan gäller som för övriga län 2014–2025. Samverkansorganet tilldelades 2015 ca 8 miljoner kronor och länsstyrelsen ca 2 miljoner kronor från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt för regionala tillväxtåtgärder i Uppsala län.

I Västmanlands län har länsstyrelsen de uppgifter som ingår i det regionala utvecklingsansvaret. I juni 2014 uppdaterade länsstyrelsen det regionala utvecklingsprogrammet för Västmanlands län för 2007–2020. I maj 2014 fastställde länsstyrelsen Länstransportplanen 2014–2025 för Västmanlands län. Länsstyrelsen tilldelades 2015 ca 33 miljoner kronor från det ovan nämnda anslaget.

I Västernorrlands län har länsstyrelsen de uppgifter som ingår i det regionala utvecklingsansvaret. Västernorrlands utvecklingsstrategi innehåller visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för utvecklingsarbetet i länet 2011–2020. Det regionala utvecklingsansvaret är utgångspunkt för allt tillväxtarbete i länet, inklusive de strategier och program som tas fram inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. I maj 2014 fastställde länsstyrelsen Länstransportplanen 2014–2025 för Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands län tilldelades 2015 ca 115 miljoner kronor från det ovan nämnda anslaget.

I Norrbottens län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret. Norrbottens regionala utvecklingsstrategi är ett övergripande strategidokument för att bygga en hållbar framtid i Norrbotten. Strategin är länets överenskommelse om samverkan och prioriteringar för att utveckla Norrbotten. I maj 2014 fastställde länsstyrelsen Länstransportplanen 2014–2025 för Norrbottens län. Länsstyrelsen tilldelades 2015 ca 137 miljoner.

15

5 Övertagande av det regionala utvecklingsansvaret

Promemorians förslag: Landstingen i Uppsala, Västmanlands

Västernorrlands och Norrbottens län ska överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive län.

Skälen för promemorians förslag: Målet för den regionala

tillväxtpolitiken är, som anförts i avsnitt 4.1, utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Regeringen har vidare i budgetpropositionen för 2016 angett att en modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden (prop. 2015/16:1 utg.omr. 19). I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2009/10:156) gjorde regeringen bedömningen att en ändrad ansvarsfördelning kunde ske i de län som bl.a. kunde uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ att ta över vissa statliga uppgifter. De län som avsågs var Skåne och Västra Götalands län. Förutsättningarna för en ändrad ansvarsfördelning bedömdes också finnas i Hallands och Gotlands län. I den ovan nämnda propositionen framhölls vidare att förslaget om att berörda landsting och Gotlands kommun skulle få det regionala utvecklingsansvaret inte innebar att några nya organisationsformer skulle skapas. Det konstaterades vidare att landsting i huvudsak har hälso- och sjukvårdsuppgifter och att de uppgifter som följer av det regionala utvecklingsansvaret därför skulle komma att utgöra en mindre del av landstingens verksamhet.

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har det regionala utvecklingsansvaret ålagts nio landsting och Gotlands kommun. För Skåne och Västra Götalands län innebar lagen att

Övertagande av det regionala utvecklingsansvaret Ds 2015:53

16

ansvaret övergick från att ha varit en försöksverksamhet hos de två landstingen till att bli en permanent uppgift. För övriga län som omfattas av lagen fördes ansvaret över från ett kommunalt samverkansorgan till landstinget respektive kommunen.

I Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret i länet. Som anförts i avsnitt 3 har regeringen tidigare avslagit ansökningar från dessa landsting om att få överta det regionala utvecklingsansvaret. Regeringen har emellertid därefter i direktivet till utredningen om en ny indelning av län och landsting anfört att en överföring av detta ansvar till landstingen innebär att en tydligare och mer enhetlig organisation skapas för dessa frågor (dir. 2015:77). Regeringen har vidare i samma direktiv uttalat att det finns skäl att ta fram förslag som innebär att landstingen tilldelas ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Regeringen har även tidigare framfört betydelsen av den demokratiska förankringen av det regionala tillväxtarbetet (prop. 2009/10:156 s. 15). Med ett landstingsansvar för de regionala utvecklingsuppgifterna i de berörda länen blir den demokratiska förankringen för dessa uppgifter tydlig. Det bedöms mot denna bakgrund finnas skäl att, i enlighet med landstingens önskemål, även för de nu nämnda länen överföra det regionala utvecklingsansvaret till respektive landsting.

När det gäller Uppsala län har ett samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i länen det regionala utvecklingsansvaret i länet. Ansvaret har således för Uppsala län redan förts över från staten till den kommunala nivån. Med hänsyn härtill, och då samtliga av länets kommuner tillstyrkt ansökan, bör det regionala utvecklingsansvaret överföras till Uppsala läns landsting.

Det är viktigt att en ändrad ansvarsfördelning i länen vilar på ett lokalt och regionalt initiativ. De fyra ansökningar som behandlas i denna promemoria är att betrakta som sådana initiativ. Det bör dock framhållas att övertagandet av ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och länsplaner för transportinfrastrukturen inte har någon formell inverkan på en eventuellt framtida ändrad landstingsindelning för nu berörda och angränsande län.

Sammanfattningsvis föreslås att Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting ska överta det

Bakgrund Ds 2015:53

17

regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

De aktuella landstingen bör, i likhet med de övriga landsting som har det regionala utvecklingsansvaret, få använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid allmänna val ska dock alltjämt beteckningen landstingsfullmäktige användas.

19

6 Ikraftträdande

Promemorians förslag: Ändringarna i lagen om regionalt

utvecklingsansvar i vissa län ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Promemorians bedömning: Det saknas behov av övergångs-

bestämmelser.

Skälen för promemorians förslag och bedömning:

Landstingen i Uppsala, Västmanlands och Norrbottens län har i sina ansökningar anfört att de vill överta ansvaret för regionala utvecklingsfrågor fr.o.m. den 1 januari 2017. Landstinget i Västernorrlands län har anfört att landstinget vill ta över ansvaret fr.o.m. den 1 januari 2016.

De aktuella ändringarna bör lämpligen träda i kraft vid ett årsskifte. Det bedöms inte möjligt att få lagstiftningen beslutad i tid för ett ikraftträdande redan den 1 januari 2016. Med hänsyn till detta, och med beaktande av den tid för planering som de aktuella landstingen kan behöva, bör de aktuella ändringarna träda i kraft den 1 januari 2017.

Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas.

21

7 Konsekvenser

Promemorians bedömning: Promemorians förslag medför inte

några konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga perspektiv eller ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagen medför inte behov av ytterligare medel. Förslagen innebär däremot en ändrad fördelning av medel mellan berörda länsstyrelser respektive samverkansorgan och landstinget. Vidare innebär förslagen konsekvenser för personalen på länsstyrelserna respektive samverkansorganet då verksamheterna övergår till landstingen.

Skälen för promemorians bedömning: Då de uppgifter som

omfattas av förslagen avser verksamheter som redan bedrivs i länen bedöms de inte innebära några konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga perspektiv eller ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagen innebär inte att nya uppgifter tillkommer i det regionala utvecklingsansvaret och de ryms därmed inom befintliga ekonomiska ramar. Det som ändras är ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer.

I och med förslagen erhåller landstingen i Uppsala län, Västmanlands län, Västernorrlands län och Norrbottens län nya uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Personella konsekvenser av promemorians förslag uppstår i samband med att verksamhet övergår från länsstyrelserna respektive samverkansorget till landstingen.

Förslagen bedöms inte medföra behov av ytterligare statliga medel. Som en följd av förslagen bör dock medel från anslaget 5:1

Länsstyrelsen m.m. under utgiftsområde 1 Riket styrelse, avseende

förvaltningskostnader som samverkansorganet i Uppsala län och de berörda länsstyrelserna för närvarande har för verksamhet knutna

Konsekvenser Ds 2015:53

22

till det regionala utvecklingsansvaret, föras över till respektive landsting. För uppgiften att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete bör landstingen tilldelas medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

23

8 Författningskommentarer

Förslag till lag om ändring i lagen ( 2010:630 ) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

1 §

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I paragrafen läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län till i förteckningen över de län som omfattas av lagens bestämmelser.

3 §

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I paragrafen läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting till i förteckningen över de landsting som omfattas av lagens bestämmelser.

4 §

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I tredje stycket läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting till i uppräkningen av landsting för vilka beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid genomförande av allmänna val enligt vallagen (2005:837).