FFFS 2004:10

Finansinspektionens allmänna råd för revisorer förordnade av Finansinspektionen

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera också per e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2004:10

Utkom från trycket

den 30 juni 2004

Finansinspektionens allmänna råd

för revisorer förordnade av Finansinspektionen;

beslutade den 17 juni 2004.

Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa allmänna råd gäller för revisorer som har förordnats av Finans-

inspektionen enligt följande bestämmelser:

10 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

8 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,

5 § förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten,

69 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,

− 42 § den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,

6 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

11 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och

10 kap. 16 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

2 § De allmänna råden är generellt utformade. Finansinspektionen kan utöver

dessa lämna särskilda instruktioner som avser granskning av vissa områden.

Revisionens genomförande

3 § Revisorn arbetar på Finansinspektionens uppdrag och fullgör tillsammans med

övriga revisorer i institutet uppdraget att granska institutet i den omfattning som

följer av god revisionssed.

4 § Revisorn bör inte utan Finansinspektionens medgivande utföra konsulttjänster

hos institutet eller ett till detta närstående företag. Detta gäller även personer som

är underställda revisorn.

5 § Revisorn bör särskilt uppmärksamma institutets interna kontrollsystem i sin

granskning. Revisorn bör även särskilt uppmärksamma hanteringen av de i

verksamheten förekommande riskerna samt hur riktlinjer och instruktioner

tillämpas.

6 § Revisorn i ett livförsäkringsbolag bör särskilt uppmärksamma transaktioner

som äger rum mellan livförsäkringsbolaget och andra bolag inom samma koncern

samt beslutsunderlaget till sådana transaktioner. Dessutom bör revisorn jämföra

dessa med livförsäkringsbolagens egna riktlinjer.

FFFS 2004:10

7 § Revisorn bör kontrollera att institutet har upprättat rutiner som säkerställer att

rapporteringen till Finansinspektionen är korrekt och sker i enlighet med lagar och

andra föreskrifter.

Rapportering till Finansinspektionen

8 § Revisorn bör, utöver den rapporteringsskyldighet som gäller enligt vissa

författningar, omgående informera Finansinspektionen om de erinringar som

revisorerna framställer till styrelsen eller verkställande direktören enligt följande:

10 kap. 35 § aktiebolagslagen (1975:1385),

10 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och

13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Revisorn bör lämna en årsrapport över revisionen till Finansinspektionen senast tre

veckor efter det att revisionen har slutförts för räkenskapsåret. Om revisionen har

omfattat flera institut inom samma koncern, bör en rapport lämnas för varje enskilt

institut. Därutöver bör revisorn snarast lämna Finansinspektion information, och en

kopia av aktuell revisionsberättelse samt uppgifter om vilka revisorer som har

utsetts av stämman.

Om revisionsberättelsen inte har lämnats inom sex månader efter räkenskapsårets

utgång, bör revisorn genast underrätta Finansinspektionen om detta och ange

orsaken till dröjsmålet.

9 § Den årliga rapporten bör innehålla:

− en övergripande redogörelse för hur revisionsarbetet organiserats och genom-

förts,

− en redogörelse för väsentliga förändringar i institutets organisation, verksamhet

eller andra förhållanden som kan inverka på institutets riskexponering,

− en redogörelse för väsentliga brister som rör institutens interna kontroll,

redovisning och förvaltning i övrigt samt för tidigare påpekade brister som inte

åtgärdats,

− en redogörelse för livförsäkringsbolagens interna transaktioner och besluts-

underlag till dessa,

− redogörelse för väsentliga avvikelser från Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd,

− uppgifter om övriga förhållanden, t.ex. tvister, som kan medföra risk för

betydande ekonomiska konsekvenser för institutet,

− uppgifter om årets resultat, samt en redogörelse för de verksamheter som har

varit av huvudsaklig betydelse för resultatets uppkomst,

− uppgift om antal timmar och fördelning på huvudsakliga arbetsmoment vid

fullgörandet av uppdraget samt debiterat arvode, vilka kan lämnas i en separat

redogörelse, samt

− övriga uppgifter som revisorn anser bör tas med.

10 § Revisorn bör även löpande informera Finansinspektionen om sådana

iakttagelser som kan vara av betydelse för myndighetens tillsyn.

2

FFFS 2004:10

Byte av revisor

11 § Om byte av revisor sker under löpande verksamhetsår, bör Finans-

inspektionen omgående informeras om detta.

____________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 15 juli 2004, då Finansinspektionens

allmänna råd (FFFS 1998:5) för revisorer förordnade av Finansinspektionen ska

upphöra att gälla.

INGRID BONDE

Kristina

Werner

3