FFFS 2011:14

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om rapportering av ägares kvalificerade innehav och

ägarintressen;

beslutade den 17 mars 2011.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257), 1 § 23 förordningen (2004:75) om investeringsfonder,

4 §, 15 § förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument, 6 kap. 1 §

60 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden, 2 § 5 förordningen

(2002:157) om utgivning av elektroniska pengar, 5 kap. 2 § 9 förordningen

(2004:329) om bank och finansieringsrörelse, 12 § 2 förordningen (2004:330) om

inlåningsverksamhet samt 12 § 2 förordningen (2004:331) om anmälningsplikt

avseende viss finansiell verksamhet.

Efter de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Finansinspektionen allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,

2. medlemsbanker,

3. sparbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar,

6. värdepappersbolag,

7. fondbolag,

8. försäkringsaktiebolag,

9. försäkringsföreningar,

10. ömsesidiga riksförsäkringsbolag,

11. börser,

12. auktoriserade marknadsplatser,

13. clearingorganisationer,

14. institut för elektroniska pengar,

15. inlåningsföretag, och

16. finansiella institut.1

Uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen

2 § Bankaktiebolag, medlemsbanker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, kredit-

marknadsföreningar, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsaktiebolag, försäk-

ringsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknads-

platser, clearingorganisationer och institut för elektroniska pengar, ska i förekom-

mande fall lämna Finansinspektionen allmän registerinformation och uppgifter om

1 Finansiella institut enligt 1 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss

finansiell verksamhet.

FFFS 2011:14

Utkom från trycket

den 1 april 2011

FFFS 2011:14

2

kvalificerade innehav, dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen

enligt bilagan.

Uppgifter om regelansvarig och klagomålsansvarig behöver endast lämnas av insti-

tut som är skyldiga att ha sådana enligt lag, förordning eller föreskrifter.

3 § Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni, samt så snart registrerade

förhållanden har ändrats.

4 § Svenska finansiella institut som är juridiska personer och inlåningsföretag, ska

i förekommande fall lämna Finansinspektionen uppgifter om ägares kvalificerade

innehav enligt bilagan.

Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni.

Undantag

5 § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns

särskilda skäl.

Allmänna råd

De uppgifter som enligt 2–4 §§ ska lämnas till Finansinspektionen, bör

rapporteras via den tjänst som finns på myndighetens webbplats.

_______________

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2011, då Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:17) om rapportering av

kvalificerat innehav och ägarintressen ska upphöra att gälla.

2. I fråga om försäkringsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om

införande av försäkringsrörelselagen (2010:43) får fortsätta att utöva verksamheten

eller är under likvidation, gäller den gamla författningen.

MARTIN ANDERSSON

Louise

Conradi

FFFS 2011:14

3

Bilaga

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och

ägarintressen

Allmän registerinformation

Kontaktuppgifter

Ange besöksadress, om annan än postadressen, och om sådan finns webbadress

samt e-postadress.

Regelansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts

till regelansvariga.

Klagomålsansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts

till klagomålsansvariga.

Övriga kontakter

Ange namn, e-postadress, telefonnummer till de personer eller funktioner, som har

ett särskilt ansvar att hantera kontakter mellan Finansinspektionen och institutet.

Ägares kvalificerade innehav

För varje ägare med ett kvalificerat innehav i institutet ska följande uppgifter läm-

nas:

– person- eller organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,

– ägarens innehav uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal,

både direkt och indirekt ägande ska inkluderas, och

– datum då ägaren får ett kvalificerat innehav i institutet.

Om ägaren inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

– namn eller firma,

– säte där företaget är registrerat; ort och landskod,

– verksamhetskod enligt tabellen nedan, och

– verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Om institutet lämnar dessa uppgifter genast efter att ha fått kännedom om dem, har

det uppfyllt plikten att anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i institutet.

FFFS 2011:14

4

Om institutet årligen bekräftar uppgifterna har det fullgjort skyldigheten att årligen

anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i företaget.

Dotterföretag och andra ägarintressen

Varje företag i vilket institutet har ett direkt eller indirekt innehav på 20 procent

eller mer av rösterna eller kapitalet, ska placeras på korrekt nivå i organisations-

strukturen. Institutet ska även lämna följande uppgifter för ett sådant företag:

– svenskt organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,

– ägarandel uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal,

– datum då institutet börjar att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av

kapital eller röstetal i företaget,

– datum då institutet upphör att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av

kapital eller röstetal i företaget,

– konsolidering i en finansiell företagsgrupp eller försäkringsgrupp, dvs. om

företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

– datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

– datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

– konsolideringsmetod; vilken metod som används när företaget beaktas vid

beräkning av gruppbaserat kapital,

– konsolidering i koncern, dvs. om företaget ingår i koncernredovisningen,

– datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen, och

– datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen.

Om företaget inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter

lämnas:

– firma,

– säte där företaget är registrerat; ort och landskod,

– verksamhetskod enligt tabellen nedan, och

– verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

FFFS 2011:14

5

Tabell

Verksamhetskod och verksamhetsbeskrivning

Kod Verksamhetsbeskrivning

Finansföretag

Ett företag som inte är kreditinstitut,

värdepappersbolag, institut för elektroniska

pengar eller motsvarande utländskt företag

och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar, och

b) driva värdepappersrörelse utan att vara

tillståndspliktigt enligt 2 kap. 15 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Holdingföretag med

finansiell verksamhet

Enligt definition i 1 kap. 3 § 5 lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora

exponeringar.

Holdingföretag med

blandad verksamhet

Enligt definition i 1 kap. 3 § 9 lagen om

kapitaltäckning och stora exponeringar.

Försäkringsholdingföretag

Enligt definition i 1 kap. 12 § 3

försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Anknutet företag

Ett svenskt eller utländskt företag vars

huvudsakliga verksamhet består i att

tillhandahålla datatjänster eller driva annan

liknande verksamhet som har samband med

den huvudsakliga verksamheten i ett eller

flera kreditinstitut, värdepappersbolag,

institut för elektroniska pengar eller

motsvarande utländska företag.

Fastighet

Ett svenskt eller utländskt anknutet företag

som äger eller förvaltar fast egendom.

Utländskt institut

Ett utländskt institut motsvarande ett svenskt

institut enligt 1 §.

Övrigt