HSLF-FS 2018:24

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

HSLF-FS

2018:24

Utkom från trycket

den 7 juni 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-6-11

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet

som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS;

beslutade den 22 maj 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § socialtjänstförord-

ningen (2001:937) samt 14 § förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade att 1 kap. 2 §, 5 kap. 12, 14, 16

och 17 §§ och 7 kap. 5, 7 och 11 §§ samt rubriken närmast före 5 kap.

12 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)

om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,

LVM och LSS ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna ska tillämpas av en nämnd som

1. enligt 2 kap. 4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom social-

tjänsten,

2. enligt 22 § LSS utövar ledningen av landstingets eller kommunens

verksamhet enligt den lagen,

3. avses i 9 kap. 21 § kommunallagen (2017:725), och

4. avses i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och om-

sorgsområdet.

En nämnd som handlägger ärenden och följer upp beslut om insatser

ska därvid tillämpa föreskrifterna i 2–5 kap.

En nämnd som genomför insatser ska under genomförandet och

uppföljningen av dessa tillämpa föreskrifterna i 2–4 kap. och 6 kap.

5 kap.

Dokumentation av kommunikation

12 § Av dokumentationen ska det framgå om och i så fall när och på

vilket sätt beslutsunderlaget eller andra uppgifter har kommunicerats

med den enskilde enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

HSLF-FS

2018:24

2

Av dokumentationen ska det också framgå vilka synpunkter som

den enskilde har fört fram till nämnden vid kommuniceringen samt

när och på vilket sätt synpunkterna kom nämnden tillhanda.

14 § Dokumentationen av ett muntligt beslut ska innehålla uppgifter

om

1. dagen för beslutet,

2. vad beslutet innehåller,

3. vem (namn samt befattning eller titel) eller vilka (vilken nämnd)

som har fattat beslutet,

4. vilket lagrum som ligger till grund för beslutet, och

5. vilka skäl som ligger till grund för beslutet.

Dokumentationen av ett skriftligt beslut ska, utöver de uppgifter som

anges i 31 § förvaltningslagen (2017:900), även innehålla uppgifter om

vilket lagrum och vilka skäl som ligger till grund för beslutet samt

uppgift om beslutsfattarens befattning eller titel.

Om ett beslut har rättats enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900)

eller ändrats enligt 37 eller 38 §§ samma lag, ska rättelsen eller änd-

ringen dokumenteras med uppgift om vem som har gjort den och när.

16 § Om nämnden har underrättat den enskilde muntligt om innehål-

let i ett beslut eller om hur ett beslut som går honom eller henne emot

kan överklagas, ska uppgifter om när och på vilket sätt den enskilde

har underrättats framgå av dokumentationen.

En bestämmelse om att en underrättelse alltid ska göras skrift-

ligt om parten begär det finns i 33 § tredje stycket förvaltningslagen

(2017:900).

17 § Av dokumentationen ska det framgå om

1. ett beslut har överklagats,

2. nämnden har ändrat beslutet enligt 38 § förvaltningslagen

(2017:900), och

3. nämnden har skickat ett överklagande vidare till förvaltningsdom-

stol.

Av dokumentationen ska det också framgå när en förvaltningsdomstol

har avgjort målet och när avgörandet har vunnit laga kraft.

7 kap.

5 § Av dokumentationen ska det framgå om och i så fall när och på

vilket sätt uppgifter har kommunicerats med den enskilde enligt 25 §

förvaltningslagen (2017:900).

Av dokumentationen ska det också framgå vilka uppgifter som har

kommunicerats och vilka synpunkter den enskilde har fört fram.

HSLF-FS

2018:24

3

7 § Om SiS har underrättat den enskilde muntligt om innehållet i

ett beslut eller om hur ett beslut som går honom eller henne emot kan

överklagas, ska uppgifter om när och på vilket sätt den enskilde har

underrättats framgå av dokumentationen.

En bestämmelse om att en underrättelse alltid ska göras skrift-

ligt om parten begär det finns i 33 § tredje stycket förvaltningslagen

(2017:900).

11 § När den enskilde berörs av ett beslut som får överklagas till

förvaltningsdomstol enligt 42 § LVU eller 44 § LVM, ska det av doku-

mentationen framgå om

1. beslutet har överklagats,

2. SiS har ändrat beslutet enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900), och

3. SiS har skickat överklagandet vidare till förvaltningsdomstol.

Av dokumentationen ska det också framgå när en förvaltningsdomstol

har avgjort målet och när avgörandet har vunnit laga kraft.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Cecilia Östergren

HSLF-FS

2018:24

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018