Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-05-15
Ändring införd
SFS 2003:192 i lydelse enligt SFS 2019:913
Ikraft
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  En region och en eller flera kommuner som ingår i regionen får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra

  1. regionens uppgifter
  2. kommunens uppgifter

Prop. 2016/17:122: Paragrafen justeras så att det framgår att patientnämndsverksamheten regleras i lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Prop. 2002/03:20: Enligt paragrafen får ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra uppgifter som anges i punkterna 1 och 2. Med uppgifter som i annat fall enligt lag skall handhas av socialnämnd kan som exempel nämnas vissa uppgifter enligt föräldrabalken rörande fastställande av faderskap, adoption och vårdnad. ...

2 §  Regionen och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl regionen som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde. Lag (2019:913).

Prop. 2002/03:20: För samverkan i en gemensam nämnd krävs enligt paragrafen att var och en av de samverkande huvudmännen lämnar över ansvaret för verksamhet från sitt ansvarsområde till den gemensamma nämnden.

3 §  För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd. Lag (2017:744).

Prop. 2016/17:171: I paragrafen ändras hänvisningen till kommunallagen.

Prop. 2002/03:20: Av paragrafen följer att de bestämmelser i kommunallagen (1991:900) som är tillämpliga på en gemensam nämnd även gäller för en gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Det gäller t.ex. bestämmelserna i 3 kap. 3 b § kommunallagen om lagens tillämplighet på en gemensam nämnd och 6 kap. 9 § tredje ...

Ändringar

Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Förarbeten
Rskr. 2002/03:158, Prop. 2002/03:20, Bet. 2002/03:SoU12
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:190) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2017:52) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:375) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:259, Prop. 2016/17:122, Bet. 2016/17:SoU16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:744) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:913) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2020-01-01