HSLF-FS 2022:39

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2022-6-7967

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

1

HSLF-FS

2022:39

Utkom från trycket

den 22 juni 2022

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om våld i nära relationer;

beslutade den 31 maj 2022.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § 5 och 5 §

socialtjänstförordningen (2001:937), 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och

sjukvårds förordningen (2017:80), 8 kap. 5 § andra stycket patient-

säkerhetsförordningen (2010:1369), 2 § 3 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. samt 13 § andra stycket tandvårdsförordningen (1998:1338) och

beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Inledande bestämmelser

Författningens innehåll

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om

− socialnämndens ansvar för planering och styrning (2 kap.),

− kompetens för uppgifter inom socialtjänsten (3 kap.),

− socialnämndens utredning av våldsutsatta vuxna (4 kap.),

− socialnämndens utredning av våldsutsatta barn och barn som be-

vittnat våld (5 kap.),

− socialnämndens insatser (6 kap.),

− hälso- och sjukvårdens ansvar (7 kap.), och

− tandvårdens ansvar (8 kap.).

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av socialnämnder och vårdgivare

i deras arbete med våld i nära relationer.

3 § Föreskrifterna i 1–6 kap. ska gälla för verksamhet som omfattas

av socialtjänstlagen (2001:453).

2

HSLF-FS

2022:39

4 § Föreskrifterna i 1 och 7 kap. ska gälla för verksamhet som om-

fattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

5 § Föreskrifterna i 1 och 8 kap. ska gälla för verksamhet som om-

fattas av tandvårdslagen (1985:125).

Begreppsförklaringar

6 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

våldsutsatta

barn och vuxna som är eller har varit

utsatta för våld eller andra övergrepp

av närstående

barn som bevittnat våld

barn som har bevittnat våld eller andra

övergrepp av eller mot närstående

våldsutövare

barn och vuxna som utsätter eller har

utsatt närstående för våld eller andra

övergrepp

Ledningssystem

7 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att

vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns

de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten

uppfyller kraven som ställs i det följande.

Ytterligare bestämmelser om rutiner finns i 2 kap. för socialtjänsten,

i 7 kap. för hälso- och sjukvården och i 8 kap. för tandvården.

SOCIALTJÄNST

2 kap. Socialnämndens ansvar för planering och

styrning

Mål och ansvarsfördelning

1 §

Socialnämnden ska fastställa mål för arbetet med våldsutsatta,

barn som bevittnat våld och våldsutövare samt beskriva när och hur

målen ska uppnås.

2 §

Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret ska ligga

för att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta,

barn som bevittnat våld och våldsutövare.

3

HSLF-FS

2022:39

Kontroll och uppföljning av annan verksamhet

3 § Om socialnämnden har lämnat över genomförandet av insatser

enligt socialtjänstlagen (2001:453) till någon annan verksamhet, ska

nämnden fastställa hur den ska kontrolleras och följas upp.

Rutiner

4 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för när och hur personalen i

dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka

1. våldsutsatta som behöver stöd och hjälp,

2. barn som bevittnat våld som behöver stöd och hjälp, och

3. våldsutövare som behöver insatser för att ändra sitt beteende.

5 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur information om att

ett barn kan vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld ska föras vidare

till den del av verksamheten som har ansvaret för att utreda barnets

behov.

6 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur barn ska tas om hand

och stödjas av personal med adekvat kompetens om en förälder har

avlidit till följd av våld.

7 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur skyddade person-

uppgifter ska hanteras.

Kartläggning och analys

8 § Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra

sociala tjänster som erbjuds våldsutsatta, barn som bevittnat våld och

våldsutövare svarar mot behoven i kommunen.

Allmänna råd

För att kunna göra denna analys bör socialnämnden fortlöpande

kartlägga förekomsten av våldsutsatta, barn som bevittnat våld och

våldsutövare i kommunen genom att bl.a.

− gå igenom dokumentationen i pågående ärenden,

− hämta in uppgifter från lokal eller officiell statistik, och

− hämta in uppgifter om förekomsten av våldsutsatta och barn

som bevittnat våld från hälso- och sjukvården, myndigheter

och organisa tioner.

4

HSLF-FS

2022:39

Information om socialtjänsten enligt 3 kap. 4 § SoL

Allmänna råd

Socialnämnden bör planera för hur grupper och enskilda, såväl

vuxna som barn, ska nås med information om nämndens verksam-

het för våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL

Allmänna råd

Socialnämnden bör se till att de metoder som används för att ge

stöd och hjälp till våldsutsatta och barn som bevittnat våld är utfor-

made med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap.

Socialnämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i

enskilda ärenden beakta den särskilda utsatthet eller sårbarhet som

en våldsutsatt kan ha på grund av bl.a.

− ekonomisk situation,

− funktionsnedsättning,

− hedersrelaterad kontext,

− kön,

− könsöverskridande identitet eller uttryck,

− missbruk och beroende,

− sexuell läggning,

− tillhörighet till en nationell minoritet,

− utländsk bakgrund, eller

− ålder.

Samverkan

9 § Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att

de inte motverkar varandra.

Om insatser ges till flera personer i en familj, ska samtliga insatser

samordnas. Vid samordningen ska behovet av trygghet och säkerhet

hos de våldsutsatta och de barn som bevittnat våld beaktas.

Skyldigheten att samverka gäller med beaktande av bestämmelserna

om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tyst-

nadsplikt i socialtjänstlagen (2001:453).

10 § Socialnämnden ska samverka externt med berörda verksamhe-

ter, myndigheter och organisationer för att skapa förutsättningar för att

samordna de olika aktörernas insatser och åtgärder så att de inte mot-

verkar varandra.

Om insatser och åtgärder riktar sig till flera personer i en familj, ska

nämnden även samverka för att skapa förutsättningar för att samordna

5

HSLF-FS

2022:39

samtliga insatser och åtgärder. Vid samordningen ska behovet av trygg-

het och säkerhet hos de våldsutsatta och de barn som bevittnat våld

be aktas.

Skyldigheten att samverka gäller med beaktande av bestämmelserna

om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tyst-

nadsplikt i socialtjänstlagen (2001:453).

11 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret för

den interna och externa samverkan ska ligga.

12 § När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och

från hälso- och sjukvården finns det bestämmelser i 2 kap. 7 § social-

tjänstlagen (2001:453) om att kommunen tillsammans med regionen

ska upprätta en individuell plan.

Möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten

13 § Bestämmelser om när socialnämnden utan hinder av sekretess

får lämna uppgifter till bl.a. Polismyndigheten gällande misstanke om,

förebyggande av eller ingripande mot brott finns i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

3 kap. Kompetens för uppgifter inom socialtjänsten

Utbildning för att utföra uppgifter som gäller barn och unga

1 § Bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare

som har avlagt svensk socionomexamen eller annan motsvarande ut-

bildning för att utföra vissa uppgifter i socialtjänsten som gäller barn

och unga finns i 3 kap. 3 a–c §§ socialtjänstlagen (2001:453).

Kompetens hos personalen enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL

Handläggning och uppföljning

Allmänna råd

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av

alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen

(2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller

mot närstående samt ha förmåga att omsätta kunskapen i det prak-

tiska arbetet.

Om ärendena gäller våldsutsatta barn och barn som bevittnat

våld, bör personalen dessutom ha kunskap om

− hur man för samtal med ett barn om våld och andra övergrepp,

och

6

HSLF-FS

2022:39

− vilka konsekvenser det kan få för ett barn att utsättas för eller

bevittna våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.

Om ärendena gäller våldsutsatta vuxna, bör personalen ha socionom-

examen.

Genomförande av insatser

Allmänna råd

Den personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen

(2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller

mot närstående för att kunna uppmärksamma om en person är

våldsutsatt och se till att denne får stöd och hjälp för sin vålds-

utsatthet.

I verksamheter som är särskilt inriktade på att ge stöd och hjälp

till våldsutsatta och våldsutövare bör personalen även ha förmåga

att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.

4 kap. Socialnämndens utredning av våldsutsatta

vuxna

Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL

Allmänna råd

I ett ärende som gäller en våldsutsatt vuxen bör socialnämnden,

med anledning av våldet, bl.a. utreda

− den vuxnas behov av stöd och hjälp akut,

− våldets karaktär och omfattning,

− våldets konsekvenser för den vuxna,

− hur den vuxna hanterar sin situation,

− hur den vuxnas nätverk ser ut,

− om den vuxna som är förälder behöver stöd i sitt föräldraskap,

och

− den vuxnas behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.

Riskbedömning

1 § I en utredning som gäller en våldsutsatt vuxen ska socialnämn-

den göra en bedömning av risken för att den vuxna kommer att utsättas

för ytterligare våld. Vid behov ska en ny bedömning göras.

Allmänna råd

Socialnämnden bör som en del av riskbedömningen använda en

standardiserad bedömningsmetod.

7

HSLF-FS

2022:39

Socialnämnden bör med samtycke från den våldsutsatta ta del av

polisens bedömning av risken för fortsatt våld. Nämnden bör även

delge polisen sin riskbedömning, om det inte finns hinder enligt

bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

5 kap. Socialnämndens utredning av våldsutsatta

barn och barn som bevittnat våld

Inleda utredning

1 § Enligt 11 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska

socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom an-

sökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom

och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL

Allmänna råd

I ett ärende som gäller ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevitt-

nat våld bör socialnämnden, med anledning av våldet, bl.a. utreda

− barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende

i ett annat hem än det egna,

− våldets karaktär och omfattning,

− hur barnets nätverk ser ut,

− våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna,

− barnets egen uppfattning om våldet,

− vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för bar-

net, och

− barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.

Socialnämnden bör även utreda om någon åtgärd behöver vidtas

enligt 5 kap. 2 § första stycket socialtjänstförordningen (2001:937)

i fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller målsägande-

biträde.

Riskbedömning

2 § I en utredning som gäller ett våldsutsatt barn eller ett barn som

bevittnat våld ska socialnämnden göra en bedömning av risken för att

barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. Vid behov

ska en ny bedömning göras.

8

HSLF-FS

2022:39

Allmänna råd

När det gäller ett barn som har utsatts för våld eller andra över-

grepp av sin partner eller hedersrelaterat våld och förtryck bör

social nämnden som en del av riskbedömningen använda en stan-

dardiserad bedömningsmetod.

Socialnämnden bör ta del av polisens bedömning av risken för

fortsatt våld. Nämnden bör även delge polisen sin riskbedömning,

om det inte finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 kap. Socialnämndens insatser

Insatser till våldsutsatta vuxna

Stöd och hjälp

1 § Socialnämnden ska erbjuda en våldsutsatt vuxen insatser, akut

och på kort och lång sikt, med utgångspunkt i den vuxnas behov av

skydd, stöd och hjälp. Nämndens utredning, inklusive den aktuella

riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka in-

satser som ska erbjudas.

Allmänna råd

Socialnämnden bör bl.a. kunna erbjuda den våldsutsatta vuxna

− information och råd,

− stödsamtal,

− hjälp att ordna stadigvarande boende,

− stöd i föräldraskap,

− förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra

aktörer,

− hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården, och

− hjälp vid kontakt med andra myndigheter, som t.ex. Polis myn-

digheten och Skatteverket.

Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

Allmänna råd

Socialnämnden bör ha beredskap att kunna handlägga ett ärende

som gäller en våldsutsatt vuxen i akut behov av ekonomiskt bi-

stånd.

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekono-

miskt bistånd framgår det när våld eller andra övergrepp av eller

mot närstående särskilt bör beaktas i bedömningen av en enskilds

rätt till ekonomiskt bistånd.

9

HSLF-FS

2022:39

Tillfälligt boende

2 § Socialnämnden ska vid behov erbjuda en våldsutsatt vuxen stöd

och hjälp i form av ett lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den

vuxnas behov av skydd med utgångspunkt i nämndens utredning,

inklusive den aktuella riskbedömningen.

Allmänna råd

Om den våldsutsatta behöver stöd och hjälp i ett skyddat boende,

bör boendet ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanord-

ningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och andra över-

grepp.

Boendet som erbjuds den våldsutsatta bör vara lämpligt för

eventuellt medföljande barn, oavsett ålder och kön. I boendet bör

det finnas personal med kunskap om barns behov.

Insatser till våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld

3 § Socialnämnden ska erbjuda ett våldsutsatt barn och ett barn som

bevittnat våld insatser, akut och på kort och lång sikt, med utgångs-

punkt i barnets behov av

1. skydd,

2. råd och stöd, och

3. vård och behandling.

Nämndens utredning, inklusive den aktuella riskbedömningen, ska lig-

ga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.

Allmänna råd

Socialnämnden bör kunna erbjuda barnets föräldrar och andra till

barnet närstående råd och stöd med utgångspunkt i barnets behov.

Insatser till våldsutövande barn och vuxna

4 § Enligt 5 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) hör till social-

nämndens uppgifter att verka för att den som utsätter eller har utsatt

närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. När

socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säker-

heten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp

och dennes närstående.

5 § Socialnämnden ska efter en utredning enligt 11 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) erbjuda en våldsutövare insatser med utgångs-

punkt i dennes förutsättningar och behov.

10

HSLF-FS

2022:39

Allmänna råd

Vid bedömningen av vilken insats som är lämplig bör nämnden ta

hänsyn till bl.a. våldsutövarens individuella mottaglighet för in-

satsen och risken för återfall.

Socialnämnden bör bl.a. kunna erbjuda våldsutövare

− stödsamtal,

− information om våld och andra övergrepp,

− påverkans- och behandlingsinsatser,

− stöd i föräldraskap,

− stöd vid sociala problem med bl.a. missbruk, ekonomi, bostad

och arbete, och

− hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

7 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvar

Rutiner

1 § Vårdgivaren ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla

och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat

våld.

2 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för när och hur personalen i

dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka

våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver vård.

3 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för hur anmälningsskyldig-

heten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska fullgöras vad

gäller ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld.

4 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för hur barns behov av infor-

mation, råd och stöd enligt 5 kap. 7 § första stycket 4 hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30) och 6 kap. 5 § andra stycket 4 patientsäkerhets-

lagen (2010:659) ska beaktas.

5 § Bestämmelser om att vårdgivaren ska säkerställa att det är möj-

ligt att föra patientjournal om en patient har skyddade person uppgif-

ter finns i 5 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personupp-

gifter i hälso- och sjukvården.

11

HSLF-FS

2022:39

Samverkan

6 § Vårdgivaren ska samverka för att samordna sina åtgärder så att

de inte motverkar varandra.

Om åtgärder riktar sig till flera personer i en familj, ska samtliga

åtgärder samordnas. Vid samordningen ska behovet av trygghet och

säkerhet hos de våldsutsatta och de barn som bevittnat våld beaktas.

Skyldigheten att samverka gäller med beaktande av bestämmelserna

om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tyst-

nadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659).

7 § Vårdgivaren ska samverka externt med berörda verksamheter,

myndigheter och organisationer för att skapa förutsättningar för att

samordna de olika aktörernas åtgärder och insatser så att de inte mot-

verkar varandra.

Om åtgärder och insatser riktar sig till flera personer i en familj, ska

vårdgivaren även samverka för att skapa förutsättningar för att sam-

ordna samtliga åtgärder och insatser. Vid samordningen ska behovet

av trygghet och säkerhet hos de våldsutsatta och de barn som be -

vittnat våld beaktas.

Skyldigheten att samverka gäller med beaktande av bestämmelserna

om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tyst-

nadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659).

8 § Vårdgivaren ska fastställa var i verksamheten ansvaret för den

interna och externa samverkan ska ligga.

9 § När en person har behov av insatser både från hälso- och sjuk-

vården och från socialtjänsten finns det bestämmelser i 16 kap. 4 §

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om att regionen tillsammans med

kommunen ska upprätta en individuell plan.

Kunskap hos personalen enligt 5 kap. 2 § HSL

Allmänna råd

Vårdgivaren bör se till att personalen i verksamheten har kunskap

om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna

ge god vård samt har förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska

arbetet.

Åtgärder för våldsutsatta vuxna

10 § Om en vuxen visar symtom eller tecken som väcker misstanke

om att personen är våldsutsatt, ska vårdgivaren se till att hälso- och

sjukvårdpersonalen frågar den vuxna i enrum om orsaken till symto-

men eller tecknen.

12

HSLF-FS

2022:39

Om misstanken om våld eller andra övergrepp kvarstår, ska vård-

givaren se till att hälso- och sjukvårdspersonalen

1. beaktar vilka behov den vuxna kan ha av vård såväl fysiskt som

psykiskt med anledning av våldet,

2. informerar om möjligheten till vård inom hälso- och sjukvården,

stöd och hjälp från socialtjänsten samt kontakt med frivilligorga-

nisa tioner,

3. hjälper den vuxna att få kontakt med socialtjänsten om denne sam-

tycker till det, och

4. tar reda på om det finns barn i den vuxnas familj och gör anmälan

till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)

vid misstanke om att barnet eller barnen far illa.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i patientjournalen dokumentera

vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som anges i

första stycket och andra stycket 1–3 samt vilka symtom eller tecken

som har observerats och som väckt misstanke om att den vuxna är

våldsutsatt.

Åtgärder för våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld

11 § Av 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 6 kap.

5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår det att ett barns behov av

information, råd och stöd särskilt ska beaktas om barnets förälder eller

någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter

eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra

övergrepp.

12 § Om ett barn visar symtom eller tecken som väcker misstanke

om att barnet är våldsutsatt eller bevittnat våld, ska vårdgivaren se till

att hälso- och sjukvårdspersonalen

1. beaktar vilka behov barnet kan ha av vård såväl fysiskt som psy-

kiskt med anledning av våldet,

2. gör en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

3. ställer frågor till medföljande vuxen om orsaken till symtomen

eller tecknen, om det är möjligt utan att det innebär risk för bar-

net, och

4. frågar barnet i enrum om orsaken till symtomen eller tecknen när

så är möjligt och med hänsyn tagen till barnets ålder och mognad.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i patientjournalen dokumentera

vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som anges i

första stycket 1–4 samt vilka symtom eller tecken som har observerats

och som väckt misstanke om att barnet är våldsutsatt eller bevittnat våld.

13

HSLF-FS

2022:39

Möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten

13 § Bestämmelser om när hälso- och sjukvården utan hinder av

sekretess eller tystnadsplikt får lämna uppgifter till bl.a. Polismyndig-

heten finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och

patient-

säkerhetslagen (2010:659).

TANDVÅRD

8 kap. Tandvårdens ansvar

Rutiner

1 § Vårdgivaren ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla

och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat

våld.

2 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för hur anmälningsskyldigheten

enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska fullgöras vad gäller

ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld.

3 § Bestämmelser om att vårdgivaren ska säkerställa att det är möj-

ligt att föra patientjournal om en patient har skyddade person uppgif-

ter finns i 5 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personupp-

gifter i hälso- och sjukvården.

Planering och ledning av verksamheten enligt 3 kap. 1 § PSL

Allmänna råd

Vårdgivaren bör fastställa rutiner för när och hur personalen i dess

verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka

våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver tandvård.

Kunskap hos personalen enligt 4 a § tandvårdslagen

Allmänna råd

Vårdgivaren bör se till att personalen i verksamheten har kunskap

om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna

ge god tandvård samt har förmåga att omsätta kunskapen i det

praktiska arbetet.

14

HSLF-FS

2022:39

Möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten

4 § Bestämmelser om när tandvården utan hinder av sekretess eller

tystnadsplikt får lämna uppgifter till bl.a. Polismyndigheten finns i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och

patientsäkerhetsla-

gen (2010:659).

1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2022.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Shriti Radia

15

HSLF-FS

2022:39

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Elanders Sverige AB, Vällingby 2022

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123