KVFS 2012:6

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten beslutade den 4 juni 2012. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010), 30 § häktesförordningen (2010:2011) och 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 0347-2612

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2012:6

FARK

Transport

Utkom från trycket den

11 juni 2012

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om

transportverksamheten

beslutade den 4 juni 2012.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 41 § fängelseförordningen

(2010:2010), 30 § häktesförordningen (2010:2011) och 14 § förordningen

(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna

råd.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid planering, samordning och genomfö-

rande av Kriminalvårdens transporter av dömda och häktade samt när Kriminal-

vårdens transporttjänst biträder andra myndigheter med vissa inrikes och utrikes

transporter av personer som är berövade friheten.

I dessa föreskrifter avses med verksamhetsställe anstalt eller häkte.

Inrikestransporter

Bemanning

2 §

Vid transporter i transporttjänstens fordon ska bemanningen normalt utgöras

av en transportledare, en bilförare och en transportförare.

KVFS

2012:6

2

Bemanningen i taxiflyg ska utgöras av en transportledare och minst en trans-

portförare.

3 §

Transporttjänsten ska för varje transport fastställa vem som är transport-

ledare.

4 §

Transportledaren är arbetsledare under transporten och därmed ansvarig för

genomförandet av uppdraget.

Planering och samordning

5 §

Transporttjänsten ska, när en polismyndighet är beställare, hos polismyn-

digheten hämta in sådana uppgifter om den som ska transporteras som kan vara av

betydelse för genomförandet av transporter

1.

i samband med ”jourhäktningar” om en anhållen förvaras hos polismyn-

dighet på ort som saknar häkte och häktningsförhandlingen äger rum på

annan ort, eller

2.

som ankommer på Kriminalvården när en polismyndighet har beslutat om

handräckning.

Uppgifterna ska vidarebefordras till transportledaren.

6 §

Transporttjänsten ska snarast underrätta berörda myndigheter, om det vid

planering av transport som avses i 5 § första stycket 2, framkommer att transporten

inte kan genomföras inom den uttryckliga tidsram som beställaren begärt.

Allmänna råd

Placering av en förvarstagen utlänning i kriminalvårdsanstalt, häkte eller

polisarrest enligt 10 kap. 20 § 3 utlänningslagen (2005:716) får endast ske några

timmar eller en natt. Det är därför av stor vikt att berörda myndigheter

underrättas för det fall att en sådan transport inte kan utföras enligt initial

planering.

7 §

Verksamhetsställena ska hos transporttjänsten beställa transporter

1.

mellan verksamhetsställen,

2.

mellan verksamhetsställen och vårdgivare utanför kriminalvårdsorganisa-

tionen i samband med placeringar enligt 11 kap. 3 § fängelselagen

(2010:610), samt

3.

utanför tätorterna som de lokala verksamhetsställena Umeå och Luleå

normalt skulle ha ansvar för.

Transportbeställning ska ske så snart behovet av transport blir känt.

8 §

Verksamhetsställena ska före transportbeställning och i varje enskilt fall

göra de bedömningar och fatta de beslut som är av betydelse för transporttjänstens

planering och genomförande av transporten.

Om en transport kräver särskilt hög säkerhet ska verksamhetsstället samråda

med transporttjänstens planeringskontor och, vid behov, med polismyndigheten om

genomförandet.

Vid transport av en sjuk person ska en läkares medgivande och anvisningar in-

hämtas före beslut om transport. Har läkaren bestämt att läkemedel och/eller be-

KVFS

2012:6

3

handlingsanvisning ska följa med transporten ska dessa, vid uppehåll under trans-

porten, hållas tillgängliga för ansvariga på uppehållsstället.

9 §

Vid transporter av personer som har omhändertagits enligt lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsy-

kiatrisk vård (LRV) ska, om det bedöms nödvändigt, läkemedel och/eller behand-

lingsanvisning följa med transporten och, vid uppehåll under transporten, hållas

tillgängligt för ansvariga på uppehållsstället.

Allmänna råd

Vid transporter av personer som har omhändertagits enligt LPT eller LRV

ankommer det på den institution som har beställt handräckningen att bedöma

behovet av tillgången till läkemedel och behandlingsanvisning vid transporten.

Den aktuella institutionen bör således kontaktas om vad som gäller för det fall det

inte framgår av transportbeställningen eller på annat sätt.

10 §

När en klient transporteras ska transportbeställningen alltid innehålla beslut

beträffande fängsel under transporten, en uppdaterad säkerhetsbedömning samt i

övrigt sådana upplysningar som kan ha betydelse för säkerheten.

11 §

Det verksamhetsställe som förvarar den person som ska transporteras ansva-

rar för att informera transportledaren om det aktuella säkerhetsläget rörande klien-

ten. Verksamhetsstället ansvarar också för att alla förberedelser inför transporten är

utförda när transporttjänstens personal avhämtar. En färdhandling ska alltid över-

lämnas till transportledaren i samband med avhämtning.

Transporttjänsten utfärdar en resplan som vidarebefordras till transportledaren.

Allmänna råd

Färdhandlingen är viktig för dokumentationen av en transport. En tillfreds-

ställande dokumentation måste innehålla grundläggande anteckningar på

färdhandlingen om bl.a. den transporterade personens personuppgifter, var denne

ska hämtas och lämnas och vilka handlingar som ska följa med transporten.

Därutöver tillkommer de anteckningar som ska göras på färdhandlingen enligt

dessa föreskrifter och allmänna råd och anteckningar om övriga omständigheter

av betydelse för transportens genomförande.

12 §

Uppehåll för måltider, övernattningar eller andra avbrott i transporten med

transporterade personer som har omhändertagits enligt lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU), lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i

vissa fall (LVM), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller lagen (1994:1809) om totalför-

svarsplikt får, om uppehåll inte kan förläggas till lokaler eller institutioner som är

förknippade med det aktuella omhändertagandet, endast göras i häkten eller polis-

arrester. För övriga transporterade personer kan uppehållen även förläggas till

anstalt.

Beträffande

transporterade

personer

som

har

omhändertagits

enligt

utlänningslagen (2005:716) fattar verkställande myndighet beslut om uppehåll.

För den som är omhändertagen enligt LVU och är under femton år får uppehåll

för övernattning förläggas till häkte eller polisarrest endast om särskilda skäl finns

KVFS

2012:6

4

och först efter att beslut därom meddelats av chefen för transporttjänsten eller

dennes ställföreträdare.

Allmänna råd

I transporttjänstens uppdrag att utföra transporter grundade på polismyndigheters

beslut om handräckning enligt de i 11 § angivna lagarna ligger att vidmakthålla

frihetsberövandet. Det är därför nödvändigt att det finns möjlighet att tillfälligt

placera en sådan omhändertagen i häkte eller polisarrest. Emellertid är sådana

omhändertagna personer i vissa fall frihetsberövade på grund av vårdbehov av

olika slag och den omständigheten måste beaktas i samband med

transportplaneringen bl.a. vad gäller lämplig plats för uppehåll under transporten.

Omständigheterna kring den transporterades person kan leda till olika

bedömningar av det lämpliga i att göra uppehåll med denne i häkte eller

polisarrest. Sålunda kan det, t.ex. vid transporter av svårt sjuka personer eller av

barn under femton år, framstå som i högsta grad olämpligt med ett sådant

uppehåll. Man bör beakta längden av uppehållet samt göra en avvägning mot de

transportekonomiska konsekvenser som kan uppkomma för det fall häkte eller

polisarrest inte utnyttjas.

Det kan, med hänsyn till de bedömningar som måste göras, vara lämpligt att

kontakt tas med den som har beställt handräckningen hos polisen och/eller med

andra hem eller institutioner som är förknippade med det aktuella

frihetsberövandet för samråd om transporten.

Genomförande

13 §

Transportledaren ska, innan ett transportuppdrag påbörjas, pröva om trans-

porten kan genomföras på det planerade transportsättet.

Om transportledaren bedömer att säkerheten kan äventyras vid transport eller att

transporten i något annat avseende inte kan genomföras enligt den givna

planeringen, ska han eller hon anmäla detta till en ansvarig beslutsfattare vid det

avlämnande verksamhetsstället eller institutionen samt till transporttjänstens

planeringskontor.

En transportledare ska avbryta en transport om den inte kan fullföljas enligt den

fastställda planeringen eller om det finns skäl att misstänka att transportsättet kan

äventyra den transporterade personens hälsa. Om den transporterade blir sjuk under

transporten ska transportledaren se till att denne får vård. Transportledaren ska se

till att avbrytandet av transportuppdraget omgående anmäls till ansvarig

beslutsfattare vid det avlämnande verksamhetsstället eller institutionen och till

transporttjänstens planeringskontor. Det åligger transporttjänstens planeringskontor

att underrätta andra berörda myndigheter eller institutioner om avbrytandet.

14 §

Vid transport från ett verksamhetsställe ska transportledaren se till att den

som ska transporteras identifieras och kroppsvisiteras innan transporten påbörjas.

Vid transport från en enhet utanför Kriminalvården ska transportledaren se till

att den som ska transporteras identifieras och även utreda på om kroppsvisitation

eller kroppsbesiktning företagits.

Allmänna råd

KVFS

2012:6

5

När den som ska transporteras förvaras av en enhet utanför Kriminalvården

ankommer det på denna enhet och/eller på den polismyndighet, som beslutat om

handräckningen,

att

ta

ställning

till

eventuell

kroppsvisitation

eller

kroppsbesiktning

inför

transporten

av

den

som

ska

transporteras.

Transporttjänsten bör därför samråda med enheten och/eller polismyndigheten i

frågan.

15 §

Transportledaren ska med beaktande av den transporterade personens hälso-

tillstånd placera denne och personalen så att en god säkerhet uppnås under trans-

porten.

Om den transporterade personen färdas liggande ska personalen placeras så att

den kan hålla ständig uppsikt över denne.

Transportledaren ska se till att den transporterade personen inte utsätts för

onödig uppmärksamhet under transporten.

16 §

Om den transporterade personen har belagts med fängsel får åtgärden inte

bestå längre än som bedöms nödvändigt i varje enskilt fall.

Transportledaren ska anteckna beslutet om fängsel på färdhandlingen.

Anteckningen ska innehålla uppgift om skälen för åtgärden, fängslets art, när

personen belades med fängsel och när det togs bort samt om personen undersökts

av läkare. Anteckningen ska skrivas under av den som har beslutat om åtgärden.

17 §

Transportledaren ska se till att den transporterade personen står under till-

fredsställande bevakning och tillsyn när transporten gör uppehåll. Omfattningen

och utformningen av bevakningen och tillsynen ska utgå från den transporterades

säkerhetsstatus och en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

18 §

Transportledaren ska, om den transporterade personen avviker under trans-

porten, se till att den lokala polismyndigheten, den som har beställt transporten och

den som ska ta emot den transporterade samt transporttjänstens planeringskontor

underrättas.

19 §

Transportledaren ska anteckna händelser av vikt på färdhandlingen och vid

behov komplettera resplanen. Transportledaren ska vidare, i samband med

avlämnande, delge den som ska ta emot den transporterade sådan information om

den transporterade personen som kan ha betydelse för mottagandet.

Bevaknings- och tillsynsuppdrag utom anstalt och häkte

20 §

Bestämmelserna i 2–19 §§ ska i tillämpliga delar även gälla vid planering

av bevaknings- och tillsynsuppdrag utom anstalt eller häkte.

21 §

Verksamhetsställe ska för varje bevaknings- och tillsynsuppdrag utom an-

stalt eller häkte ange antalet bevakningstjänstemän samt utse en transportledare.

22 §

Verksamhetsställe ska för varje bevaknings- och tillsynsuppdrag utom an-

stalt och häkte ge instruktioner till transportledaren om vad som gäller för upp-

draget.

En färdhandling ska utfärdas och åtfölja varje uppdrag.

KVFS

2012:6

6

23 §

För transportledare vid bevaknings- och tillsynsuppdrag utom anstalt och

häkte gäller i tillämpliga delar detsamma som för transportledare inom transport-

tjänsten enligt 12–18 §§.

Utrikestransporter

24 §

Huvudkontoret ska, i ärenden enligt lagen (1972:260) om internationellt

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och enligt förordningen

(1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott vad avser utlämning

från utomnordisk stat, beställa transport hos transporttjänsten. Det åligger det verk-

samhetsställe där den som ska transporteras är placerad att i enlighet med vad som

anges i 7 § besluta om formerna för transportens genomförande.

Bemanning

25 §

Transporttjänsten ska utse transportpersonal och transportledare för varje

resa.

Om möjligt ska en tjänsteman av bevakningspersonalen vara av samma kön som

den som ska förpassas.

26 §

Transporttjänsten ska, om det bedöms föreligga behov av polisens med-

verkan vid en transport, samråda med polismyndighet i frågan.

Planering och samordning

27 §

Transporttjänsten ska på uppdrag av beställaren ombesörja alla praktiska

åtgärder i samband med förberedelserna av transporten, såsom personalplanering,

beställning av biljetter, bokning av övernattningar m.m.

28 §

En utrikes förpassningsresa ska så långt det är möjligt planeras med direkt

förbindelse. Förpassningsresor med flyg ska planeras så att den som ska förpassas

kan inställas vid flygplatsen senast 60 minuter före avgång.

29 §

Transporttjänsten ska underrätta nationella sambandskontoret, Interpol vid

Rikspolisstyrelsen om transporten.

30 §

Transporttjänsten ska hos beställaren och, i förekommande fall, det verk-

samhetsställe som förvarar den som ska transporteras, inhämta sådana uppgifter

om denne som kan vara av betydelse för genomförandet av transporten.

Uppgifterna ska vidarebefordras till transportledaren.

Genomförande

31 §

Transportledaren ska se till att den som ska transporteras identifieras innan

transporten påbörjas. Vid avhämtning hos annan huvudman än ett verksamhets-

ställe ska transportledaren även ta reda på om kroppsvisitation eller kroppsbesikt-

ning företagits inför transporten med den som ska transporteras.

Transportledaren ansvarar för att upprätta en färdhandling. På färdhandlingen

ska eventuellt beslut om fängsel under transporten antecknas.

Allmänna råd

KVFS

2012:6

7

När den som ska transporteras förvaras av annan huvudman än ett

verksamhetsställe ankommer det på denna institution och/eller på den polismyn-

dighet, som har beslutat om handräckningen, att ta ställning till eventuell

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning inför transporten av den som ska

transporteras. Transporttjänsten bör därför samråda med institutionen och/eller

polismyndigheten i frågan.

32 §

Transportledaren ska, i samband med incheckning och ombordstigning,

underrätta ansvariga berörda befattningshavare vid flygplats/hamn om transporten

och om den förpassade samt överlämna de handlingar som polismyndigheten ut-

färdat eller bifogat.

33 §

Transportledaren ska se till att den transporterade personen och dennes

bagage genomgår säkerhetskontroll vid den flygplats varifrån resan ut ur landet på-

börjas.

34 §

Transportledaren ska, vid förpassning med bevakning till svensk gräns eller

vid transitering, förvissa sig om att den transporterade personen går ombord och

kvarstannar på det färdmedel som anlitas för transport ut ur landet.

Bevakningsuppdraget upphör först sedan flygplanet har startat, då fartyget har

lämnat kaj eller då den transporterade personen har passerat gränsövergång.

35 §

Transportledaren ansvarar, under pågående transportuppdrag, för bevakning,

ombokning av biljetter eller övernattningar, betalning av samtliga omkostnader och

andra frågor av praktisk natur.

36 §

Transportledaren ska omgående kontakta transporttjänstens planeringskon-

tor om en förpassningsresa av någon anledning måste avbrytas, om färdvägen eller

någon annan förutsättning för transporten måste ändras, om den transporterade

personen anför omständigheter som kan antas väsentligt påverka verkställigheten

eller om något annat inträffar som innebär en avgörande förändring av

transportuppdraget.

För det fall en polisman inte följer med transporten åligger det transporttjänsten

att kontakta den verkställande polismyndigheten. Om transportledaren inte har

kunnat få kontakt med transporttjänstens planeringskontor ska han eller hon så

snart som det är möjligt underrätta planeringskontoret om de åtgärder som har

vidtagits.

Allmänna råd

Exempel på förutsättningar som kan förändras sedan transporten påbörjats är om

en befälhavare på ett flygplan vägrar att ta med en förpassad person utan

bevakning trots att verkställande myndighet bedömt att bevakning inte behövs, om

en förändrad färdväg innebär inresa i andra länder än de som i förväg

underrättats om transporten eller om ett oplanerat längre uppehåll under

transporten medför behov av särskilda arrangemang beträffande bevakningen.

37 §

Transportledaren ska, vid transport med bevakning till destinationslandet, i

samband med ankomsten dit, förvissa sig om att den transporterade personen får

resa in eller tas emot.

Om det uppkommer svårigheter med den transporterade personens inresa i desti-

nationslandet ska transportledaren, om polisman inte medföljer transporten, söka

KVFS

2012:6

8

kontakt med den svenska beskickningen i landet eller med transporttjänstens

planeringskontor.

Om den transporterade personen inte medges inresa i destinationslandet ska han

eller hon återföras till Sverige.

Allmänna råd

Med hänsyn till att det är polismyndigheten som är den verkställande myndigheten

är det, om en polisman medföljer transporten, denne som har ansvaret för

kontakterna med såväl svenska myndigheter, förutom transporttjänsten, som med

myndigheterna i destinationslandet samt för avbrytande av verkställigheten av

andra orsaker än rent praktiska.

38 §

Efter genomförd transport ska transportledaren upprätta en verkställighets-

rapport. Avvikelser från fastställd planering ska beskrivas kortfattat i rapporten.

Transportledaren ska se till att originalet av verkställighetsrapporten ges in till

transporttjänstens planeringskontor och att en kopia av densamma överlämnas till

den verkställande polismyndigheten.

Allmänna råd

Med avvikelser från fastställd planering avses t.ex. åberopande av

verkställighetshinder, användning av fängsel, incidenter, omständigheterna kring

inresan i destinationslandet samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för

ärendet eller för framtida verkställigheter.

Övrigt

39 §

Vad som utöver dessa föreskrifter ska gälla för planering och utförande av

transporter, bevaknings- och tillsynsuppdrag utom anstalt och häkte ska regleras

för respektive verksamhetsställe eller i särskilda beslut.

40 §

Chefen för Kriminalvården kan besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012, då Kriminalvårdens föreskrifter

och allmänna råd (KVFS 2006:11) om transportverksamhet m.m. ska upphöra att

gälla.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson