LMFS 2016:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare Tomas Öhrn

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för

grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation – Geodata

1

- samt

geodesi och pantbrevssystem

LMFS 2016:2

Utkom från trycket

den 31 oktober 2016

Beslutade den 20 oktober 2016

Med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister och 30 § förord-

ningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet meddelar Lantmäteriet föl-

jande föreskrifter

1 § I dessa föreskrifter används följande uttryck med den betydelse som anges

nedan.

Grundläggande fastighetsinformation: Fastighetsanknuten information enligt

lagen (2000:224) om fastighetsregister samt information i registren som förs enligt

förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregistret och enligt

lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Grundläggande geografisk information: Information om företeelser eller fenomen

som är knutna till ett läge i förhållande till jordytan.

Geodata: Samlingsbegrepp för grundläggande fastighetsinformation och geo-

grafisk information.

Grunddata: Benämning för den information rörande fastigheter, topografi, bilder

och geodesi som Lantmäteriet har som myndighetsuppgift att förvalta och sam-

ordna.

Geodataprodukt: Urval av Lantmäteriets grunddata som kopieras, eventuellt

bearbetas och levereras, enligt en standardiserad specifikation.

Geodatatjänst: Tjänst som tillgängliggör och hanterar geodata. Motsvarar begrep-

pet informationshanteringstjänst, enligt lagen om geografisk miljöinformation och

e-delegationstjänstens bastjänst. Gränssnitt maskin till maskin.

Direktåtkomsttjänst: Tjänst som gör det möjligt att via direkt anrop läsa eller

hämta ett eller flera objekt.

1 Senaste föreskriften i ämnet LMFS 2015:2

2

LMFS 2016:2

Nedladdningstjänst:

Tjänst som gör det möjligt att ladda ned och, när så är möj-

ligt, få direkt åtkomst till kopior av geodataprodukter eller delar av dessa.

Visningstjänst: Tjänst som gör det möjligt att hämta bakgrundsbilder eller doku-

ment för visning i kundens system eller applikationer, t.ex. genom WMS-anrop.

Följdprodukt: Vidareförädlares produkt som innehåller eller vid framställ-

ningen är beroende av Lantmäteriets geodata.

Grundavgift: Avgift för geodataprodukt före eventuella rabatter eller påslag,

se Bilaga. Grundavgiften ligger till grund för beräkning av licensavgift.

Licensavgift: En avgift som licenstagare ska betala för användning av Lant-

mäteriets geodataprodukter. Licensavgiftens storlek påverkas av ett eller flera

av nedanstående alternativ:

1. geodataprodukt som anges i Bilaga,

2. den tid som upplåtelsen gäller för,

3. grad av användning,

4. mängd data/geografiskt område/tryckyta/illustrationer,

5. antal användare,

6. informationens aktualitet,

7. omsättning,

8. frågeräkning (transaktion/unik besökare per vecka).

Avgiften betalas antingen som:

– Engångsavgift (uttagsavgift), licensavgift som betalas vid ett tillfälle och

som medger en i tiden obegränsad rätt till användning.

– Årlig avgift, licensavgift som betalas årligen i förskott och medger rätt till

uppdatering mot leveransavgift.

– Abonnemangsavgift, licensavgift som betalas för rätten att automatiskt med

vissa intervall eller efter egen beställning, erhålla uppdaterad geodatapro-

dukt.

Abonnemangsavgift för fastighetsinformation kallas även aviseringsavgift.

– Fast avgift är avgift som inte förändras t.ex. beroende på areal eller antal.

Fast avgift kan debiteras vid ett tillfälle, årligen eller med annat intervall.

– Transaktionsavgift, avgift för fråga eller svar på ställd fråga mot tjänst,

applikation eller system som innehåller geodata. Transaktionsavgift medger

åtkomst till uppdaterad information.

– Unik besökare, webbläsare på en domänadress/webbsida.

– Upphandling, enhetlig avgift vid upphandling av GSD-Fastighetskartan i

vektorform, där områden som ska beställas inte kan preciseras i förväg. Av-

giftsmodellen får endast användas efter godkännande av Geodatasupport/

partneransvarig och kan enbart komma ifråga vid upphandling eller inford-

ran av anbud där slutkunden i förväg inte vet vilka områden i Sverige som

kommer att användas. Området som upphandlingen avser måste överstiga

25 000 km².

Bilaga

3

LMFS 2016:2

– Koncernavgift, påslag på licensavgift för användning av geodata för två

eller flera bolag som ingår i koncern.

Kommersiell vidareförädlare: Fysisk eller juridisk person som förvärvat en

eller flera rättigheter avseende bearbetning och distribution av geodata till

slutkund.

Partner: Kommersiell vidareförädlare som förvärvat rätt att för Lantmäteriets

räkning teckna avtal med annan kommersiell vidareförädlare. Partner förvär-

var rätten genom s.k. partneravtal.

Slutkund: Användare som genom licensavtal med kommersiell vidareföräd-

lare eller Lantmäteriet förvärvar rättighet att använda obearbetade eller bear-

betade geodata för intern användning eller eget bruk.

Avgifter för Geodata

2 § För bestämning av avgift för tillhandahållande av geodata tillämpas

Bilagan samt §§ 2-3.

Avgift för nya eller förändrade geodataprodukter som ännu inte hunnit regle-

ras i föreskrift tas ut i enlighet med vad som fastställts i dokumentet ”Avgifter

och leveransinformation för Lantmäteriets geodata” på

www.lantmateriet.se

.

Vad som sägs i andra stycket gäller dock inte i fråga om avgifter som medför

en höjning eller en sänkning av det totala avgiftsuttaget för den produktgrupp

eller det resultatområde till vilken den nya eller förändrade produkten är eller

blir hänförlig.

Licensavgift i följdprodukt

3 § Avgift för användning av Lantmäteriets geodataprodukter i följdprodukt

bestäms i det enskilda fallet och är beroende av följdproduktens utformning

och funktionalitet. Avgiften bestäms med ledning av ett, eller en kombination

av flera, av nedanstående alternativ:

1. geodataprodukt som anges i Bilaga,

2. den tid som upplåtelsen gäller för,

3. grad av användning,

4. mängd data/geografiskt område/tryckyta/illustrationer,

5. antal användare,

6. informationens aktualitet,

7. omsättning,

8. transaktion (transaktion/unik besökare per vecka).

Bearbetnings- och leveranskostnader

4 § Avgift för bearbetningar och leveranser debiteras särskilt.

Allmänna bestämmelser

5 § Avgift och övriga villkor för användning av information som avses i dessa

föreskrifter anges i ett beslut och/eller ett avtal.

6 § Avgift enligt dessa föreskrifter faktureras. Mervärdesskatt debiteras enligt

lag och ska läggas till avgifter som anges i bilagan om annat inte anges.

4

LMFS 2016:2

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum.

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse debiteras med 50 kronor. Dröjsmåls-

ränta debiteras enligt räntelagen (1975:635).

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017. Vid ikraftträdandet upp-

hör LMFS 2015:2 att gälla.

2. För ärenden som inkommit före dagen för ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

Hans Sandebring

Peter Nyhlén

Bilaga

5

LMFS 2016:2

Bilaga

1

GENERELLA VILLKOR

Nedan angivna avgifter är grundavgifter, d.v.s. avgifter före eventuella ra-

batter eller påslag. Grundavgiften är ingångsvärde för beräkning av licensav-

gift. Angivna avgifter är exklusive moms om inte annat anges.

Avgift för användning, s.k. licensavgift ska betalas för offentlig användning,

kommersiell slutanvändning, icke kommersiell användning, forskning,

utbildning och kulturverksamhet eller kommersiell vidareförädling.

Med offentlig användning avses när geodata används för att utföra offentliga

uppgifter förutsatt att de inte kan beskrivas som affärsverksamhet som sker

på en konkurrensutsatt marknad.

En utgångspunkt vid bestämmandet av vad som här benämns offentlig an-

vändning är lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den of-

fentliga förvaltningen samt proposition 2009/10:175.

Med kommunal och landstingskommunal offentlig användning avses den

verksamhet som kommunen, dess myndigheter och landstinget bedriver en-

ligt författning. Stödet kan vara av generell karaktär, t.ex. den kommunala

kompetensen i kommunallagen eller ges i en författning för ett visst verksam-

hetsområde. Detta avser även kommunal och landstingskommunal verksam-

het som bedrivs i privaträttsliga former.

Kommun och landsting har enligt 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) rätt att

bedriva näringsverksamhet som faller inom den kommunala kompetensen

under förutsättning att den bedrivs utan vinstsyfte och att den syftar till att

”tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster till medlemmarna av

kommunen och landstinget”. Sådan verksamhet ska anses falla inom begrep-

pet offentlig användning.

Utanför begreppet offentlig användning faller användning som sker inom ra-

men för en statlig myndighets affärsverksamhet (prop. 2009/10:175, sid.155ff.)

eller en kommuns affärsverksamhet, när denna ska bedrivas på affärsmässig

grund. Användning i verksamhet som bedrivs i konkurrens med andra mark-

nadsaktörer och där priset sätts på affärsmässiga grunder utgör typiskt sett

kriterier på kommersiell användning. Vilka kommunala verksamheter som

ska bedrivas på affärsmässig grund regleras i speciallagstiftning, se t.ex. lagen

(2009:47) om kommunala befogenheter, ellagen (1997:857), fjärrvärmelagen

(2008:263) m.fl.

Med kommersiell slutanvändning avses verksamhet som bedrivs i kommer-

siellt syfte i varierande associationsformer (aktiebolag, kommanditbolag, han-

delsbolag, enkelt bolag, ekonomisk förening, Europeisk ekonomisk intressefö-

rening (EEIG), vissa stiftelser etc.).

I denna kategori ingår även statliga myndigheters affärsverksamhet och kom-

munal affärsverksamhet som ska bedrivas på affärsmässig grund.

6

LMFS 2016:2

Med icke kommersiell användning avses användning i verksamhet som inte

bedrivs yrkesmässigt eller med kommersiellt syfte. Verksamheten ska

bedrivas för ideella ändamål, till exempel verksamhet i ideella föreningar.

En ideell förening är en juridisk person, vilket betyder att föreningen kan ingå

avtal, ansvara för skulder, vara arbetsgivare m.m. Organisationer som bland

annat kan komma i fråga är idrotts- och nykterhetsföreningar, religiösa före-

ningar, hembygdsföreningar, släktforskarföreningar, politiska föreningar.

Kategorin icke kommersiell användning omfattar även enskilda individer som

använder geodata för eget, icke kommersiellt bruk.

Med forskning, utbildning och kulturverksamhet avses verksamhet som rör

formell utbildning, icke kommersiell forskning och allmännyttiga, perma-

nenta, offentligt tillgängliga kulturverksamheter.

Med icke kommersiell forskning avses vetenskapligt experimentellt eller teo-

retiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskap-

lig grund. Verksamheten ska avse forskning där resultaten är av allmänt in-

tresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade. Intern företagsforskning

där syftet är att främja den egna affärsverksamheten avses ej.

Med formell utbildning avses grundskola, gymnasium och högskola/universi-

tet och kan bedrivas i kommunal regi men även som privatskola eller friskola.

Även folkhögskolor är att betrakta som formell utbildning. Utbildningar som

bedrivs av företag som har som affärsidé att anordna riktade utbildningar mot

ett enskilt företag eller i syfte att utbilda användare av en specifik program-

vara eller applikation avses inte.

Med kulturverksamhet avses teater-, dans- och musikverksamhet, museiverk-

samhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regio-

nal enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hem-

slöjd.

Forskning, utbildning och kulturverksamhet som ligger under statlig eller

kommunal verksamhet och där den statliga eller kommunala myndigheten

löst en licens för offentlig användning, oavsett om det är inom datadelning

eller inte, får använda geodata som licensen omfattar och behöver inte teckna

en separat licens för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Användning av geodataprodukter i form av fastighetsinformation kräver se-

parat ändamålsprövning. Användningen får enbart ske inom ramen för det

godkända ändamålet, som framgår av Lantmäteriets beslut enligt fastighets-

registerlagen (2000:224).

Med kommersiell vidareförädling avses en verksamhet där geodataproduk-

ter hanteras eller bearbetas med avsikt att spridas till tredje man. Detta kan

ske genom förmedling av geodataprodukter i ursprunglig form eller förädlade

i följdprodukter.

Villkor och avgifter för användning av geodataprodukt varierar beroende på

användningskategori. Licensavgift ska betalas till Lantmäteriet för varje upp-

låtelse, om inget annat anges. Rätten att använda geodataprodukter kräver

Bilaga

7

LMFS 2016:2

avtal. Vissa av Lantmäteriets produkter tillhandahålls som öppna data (d.v.s.

utan licensavgift). Villkor i dessa fall är enligt Creative Commons erkännande

(CC BY, version 4.0).

Licensavgift tas ut som engångsavgift, årlig avgift, abonnemangsavgift eller

transaktionsavgift. Licensavgift för geodata påverkas av mängden data och

kan även påverkas av antalet användare enligt tabellerna 1.2 och 1.3. Ytterli-

gare avgifter och rabatter kan förekomma. Redovisning av grundavgifter och

eventuellt förekommande rabatter sker under respektive geodata.

För vissa geodata tillkommer leveransavgift. I årlig avgift och avisering ingår

rätt till uppdateringar enligt överenskommelse i avtal.

Timtaxa är 800 kr. Rabatt ges inte på timtaxa.

Lägsta avgift är 300 kr.

Kommersiell vidareförädlare betalar faktor 0,95 på framräknad licensavgift.

Leveransavgifter och avgifter beräknade enligt timtaxa berörs inte av olika ra-

batter eller användarfaktorer.

Lantmäteriet är med i Geodatasamverkan. I geodatasamverkan finns en ge-

mensam affärsmodell som inkluderar avgifter och villkor. Eftersom Lant-

mäteriet inte självständigt äger den modellen beskrivs den på

www.geodata.se.

1.1

Personuppgifter

För att få behandla personuppgifter ur fastighetsregistret krävs ett godkänt

ändamål för användningen. Prövning s.k. ändamålsprövning och godkän-

nande görs av Lantmäteriet med stöd av fastighetsregisterlagen (2000:224).

1.2

Tabell för antal användare

Faktor för antal användare gäller för kommersiell slutanvändning och offent-

lig användning av geografisk information (inkl. bild- och höjdprodukter).

Avgiften för fastighetsinformation påverkas inte av antal användare.

Med användare avses den eller de personer som inom den aktuella angivna

verksamheten i sitt arbete behandlar (direkt användning) eller tillgodogör sig

nyttan av (indirekt användning) av Lantmäteriets geodata. Till användare

räknas inte bara anställda och andra som är i motsvarande beroendeförhål-

lande till den verksamhetsansvarige utan även inhyrd eller inlånad personal

och andra personer som utför uppgifter i verksamheten.

Antal användare

Faktor

> 20

1,0

6 - 20

0,9

2 - 5

0,8

1

0,5

8

LMFS 2016:2

1.3

Tabell för antal bolag ingående i koncern

Faktor för antal bolag gäller kommersiell slutanvändning

Antal bolag

Koncernfaktor

> 20

1,8

6 - 20

1,5

2 - 5

1,2

1

1,0

2

GEODATAPRODUKTER FÖR

ANVÄNDNINGSKATEGORIN FORSKNING,

UTBILDNING OCH KULTURVERKSAMHET

För användning av geodata inom användningskategorin forskning, utbildning

och kulturverksamhet är licensavgiften noll kronor. Gäller dock inte avgifter

för användning av pantbrevssystemet (PBS).

För vissa geodata finns juridiska restriktioner och tekniska begränsningar. I

vissa fall kan leveransavgift, bearbetningsavgift eller startavgift tillkomma. En

detaljerad beskrivning finns på www.geodata.se och på www.lantmateriet.se.

3

VISNINGSTJÄNSTER

Vid beräkning av årlig licensavgift kan hänsyn tas till antal användare eller

antal bolag ingående i koncern enligt tabell 1.2 och 1.3.

För användning av geografisk information i visningstjänst, för icke kommer-

siell användning, är avgiften 10 % av den framräknade licensavgiften. Ingen

reducering görs utifrån antal användare.

Hela täckningsområdet och alla informationsskikt som ingår i respektive vis-

ningstjänst ingår i avgiften.

Som alternativ till fast årlig avgift kan en transaktionsbaserad avgift tillämpas.

Transaktionsavgiften bygger på en avgift per pixel som motsvarar uttagsav-

gifterna för ingående rasterprodukter.

Transaktionsavgiftens storlek påverkas inte av användningskategori, antal

användare eller antal bolag. Däremot påverkas avgiften av hur stor använd-

ning det är; ju fler transaktioner (bildvisningar) per slutkund och år, desto

lägre avgift per transaktion.

3.1

Visningstjänster för Kartor och bilder

Transaktionsavgifterna som redovisas nedan under respektive visningstjänst,

motsvarar 500 transaktioner respektive 1 000 000 transaktioner med en bild-

storlek på 500 x 500 pixlar.

Allmänna kartor Visning - kommer att utgå

Innehåller Terräng-, Väg-, Fjäll- och Sverigekartan

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

Bilaga

9

LMFS 2016:2

Ortofoto Visning

Innehåller tre skikt med ortofoto - färg och IR med 0,5 m upplösning

rikstäckande samt färg med 0,25 m upplösning som täcker ca 40 % av landet.

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

2 500 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

Ortofoton Visning Årsvisa

Innehåller rikstäckande ortofoto i färg med 0,5 m upplösning, ett skikt per

årgång från 2006 och framåt.

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

1 570 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

Historiska Ortofoto Visning – beräknas bli tillgänglig under 2017

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

429 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

Höjdmodell Visning

Rasterbilder i gråskala som visar terrängens form.

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

53 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Fastighetsindelning Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

116 865 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

83 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning Skiktindelad

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

125 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning Cache

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

83 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning, CC BY

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

Planer, Bestämmelser och Rättigheter Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

29 468 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Adress Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

5 231 kr

Avgift/transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Administrativ indelning Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

2 087 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Byggnad Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

20 034 kr

10

LMFS 2016:2

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Fastighetsområde Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

116 865 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Hydrografi Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

14 607 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Höjd Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

Ortnamn Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

945 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Ortofoto Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

2 500 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

4

NEDLADDNING

För icke kommersiell användning betalas 10 % av den framräknade licens-

avgiften.

Adress Nedladdning Inspire

Avgift per adress

0,42 kr

Byggnad Nedladdning Inspire

Avgift per byggnad

0,68 kr

Hydrografi Nedladdning

Fast årlig avgift

191 000 kr

Höjdmodell Nedladdning

Fast årlig avgift

390 000 kr

5

DIREKTÅTKOMST

För icke kommersiell användning betalas 10 % av den framräknade licens-

avgiften.

5.1

Fastighetsinformation Direkt

Fastighet/samfällighet Direkt

Totalfråga

11 kr

Geometrisökning

3 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

8,50 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Historik

1 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Bilaga

11

LMFS 2016:2

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

Gemensamhetsanläggning Direkt

Totalfråga

9,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

7,50 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

Rättighet Direkt

Totalfråga

7,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri och Förmån-Last)

4 kr

Basinformation

3 kr

Historik

1 kr

Åtgärd

1 kr

Förmån-Last (Berörkrets)

1 kr

Geometri

2 kr

Inskrivning Direkt

Totalfråga

22 kr

Totalfråga (exkl. Historik ägande)

21 kr

Basinformation

11 kr

Historik ägande

2 kr

Avtalsrättighet

2 kr

Ägare

7,50 kr

Senaste fång

1 kr

Inteckning

7,50 kr

Anteckning

2 kr

Tomträttsupplåtelse

0,50 kr

Belägenhetsadress Direkt

Fastighets belägenhetsadress

3 kr

Byggnad Direkt

Totalfråga

6,50 kr

Berörkrets

0,50 kr

Basinformation

4 kr

Geometri

2 kr

Taxering Direkt

Totalfråga

13 kr

Basinformation

3 kr

Värderingsenhet

7,50 kr

Ägare

5,50 kr

Berör (ingår i samtaxering)

1 kr

Markreglering Direkt

Totalfråga

6,00 kr

Basinformation

3 kr

12

LMFS 2016:2

Berörkrets

1 kr

Geometri

2 kr

Samfällighetsförening Direkt

Totalfråga

7,50 kr

Basinformation

4 kr

Styrelse

4 kr

Referens uppslag Organisation

Organisationens ägda fastigheter

32 kr

Organisationens taxerade fastigheter

16 kr

Registerbeteckning Direkt

Registerbeteckning inkl. koordinat och fastighetsreferens.

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

Referens uppslag Adress

Referenser till registerenhet på angiven adress

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

5.2

Övriga Direktåtkomsttjänster

Gränspunkt Direkt

Årlig avgift

226 840 kr

Höjd Direkt

Avgift per höjdvärde

0,05 kr

Avgiften gäller för respektive höjdvärde som erhålls i svaret på en ställd

fråga. Det kan vara en höjd för en enstaka punkt eller för brytpunkter på en

linje eller polygon.

Geografisk Indelning Direkt

Årlig avgift

0 kr

Detaljerade läns- och kommungeometrier, årligt avgift enligt GSD-Fastig-

hetskartans fastighetsindelning, vektor (riktvärde för avgift per informa-

tionsmängd).

6

UTTAG

6.1

Digitala allmänna kartor, geografiska teman och höjdinformation

Vid beräkning av licensavgift kan hänsyn tas till antal användare eller antal

bolag ingående i koncern enligt tabell 1.2 och 1.3.

För icke kommersiell användning är avgiften 10 % av den framräknade licens-

avgiften. Ingen reducering görs utifrån antal användare.

Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5

och kan tillämpas vid småaffärer upp till en engångsavgift på 5 250 kr. Un-

dantaget är höjdinformation där engångsavgift kan väljas utan begränsad av-

giftsnivå.

Bilaga

13

LMFS 2016:2

Engångsavgiften för Ytmodell från flygbilder/Ytmodell från flygbilder IR be-

räknas på den framräknade årliga licensavgiften x faktor 4 eftersom pris-

sättningen av punktmoln inkl. färg bygger på användningen av flygbilder.

Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av höjddata kan omvand-

las till en i tid obegränsad rätt. Vid sådan omvandling krävs att minst fem

årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsvarande en engångs-

avgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen. Vad gäller Ytmodell

från flygbilder/Ytmodell från flygbilder IRF krävs minst fyra årliga avgifter

efter senaste uppdatering samt ytterligare en årlig avgift vid sådan omvand-

ling.

6.1.1

Licensavgifter för digitala allmänna kartor i rasterform

GSD–Fastighetskartan, sammanslagen raster

Årlig grundavgift per km²

0,90 kr

Maxavgift

125 204 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 45 529 kr

0 %

> 45 529 kr

60 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Fastighetsindelning

55 %

Markytor

19 %

Kommunikation

7 %

Hydrografi

7 %

Bebyggelse

9 %

Administrativ indelning

utan fastighetsgränser

1 %

Övrigt

2 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,18 kr

Maxavgift per leverans:

40 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 1,05 kr/km²

Maxavgift

40 000 kr

GSD–Fastighetskartan, skiktad raster

Årlig grundavgift per km²

1,37 kr

Maxavgift

189 704 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 68 293 kr

0 %

> 68 293 kr

60 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd vid vidareförädling:

14

LMFS 2016:2

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Fastighetsindelning

55 %

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 %

Markytor

19 %

Kommunikation

7 %

Hydrografi

7 %

Bebyggelse

9 %

Övrigt

2 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,32 kr

Maxavgift per leverans:

65 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 2,10 kr/km²

Maxavgift

60 000 kr

GSD–Terrängkartan, raster

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,03 kr

Maxavgift per leverans:

8 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 0,05 kr/km²

Maxavgift

8 000 kr

GSD–Vägkartan, raster

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,02 kr

Maxavgift per leverans:

7 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 0, 01 kr/km²

Maxavgift

6 000 kr

GSD–Fjällkartan, raster

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,03 kr

Maxavgift per leverans:

2 500 kr

Bilaga

15

LMFS 2016:2

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 0,02 kr/km²

Maxavgift

3 000 kr

GSD–Sverigekartan 1:1 miljon, raster

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

0 kr/km²

6.1.2

Licensavgifter för digitala allmänna kartor i vektorform

GSD–Fastighetskartan topografi, vektor

Årlig grundavgift, se nedanstående tabell.

För beräkning av avgifter vid upphandling, där områdena i förväg inte kan

preciseras, ska en årlig grundavgift på 7,88 kr/km2 användas.

Region Kommun/geografiskt område

Årlig avgift

per km 2

A

Kustområde

0,17 kr

B

Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Sorsele,

Storuman och Vilhelmina,

1,68 kr

C

Arvidsjaur, Berg, Bjurholm, Bräcke, Boden, Dorotea,

Härjedalen, Kramfors, Krokom, Lycksele, Malung,

Malå, Norsjö, Ragunda, Skellefteå, Sollefteå, Ström-

sund, Torsby, Vindeln, Ånge, Åre, Åsele, Älvdalen,

Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå

3,31 kr

D

Alvesta, Arvika, Askersund, Avesta, Bengtsfors, Boll-

näs, Boxholm, Dals-Ed, Degerfors, Eda, Enköping, Em-

maboda, Falun, Filipstad, Finspång, Forshaga, Gagnef,

Gotland, Gnesta, Grums, Gullspång, Habo, Hallsberg,

Hammarö, Haparanda, Hagfors, Heby, Hedemora, Hjo,

Hofors, Hudiksvall, Hultsfred, Hällefors, Härnösand,

Högsby, Karlsborg, Karlskoga, Karlstad, Kalix, Kil,

Kinda, Kristinehamn, Laxå, Lekeberg, Leksand, Les-

sebo, Lindesberg, Ljungby, Ljusdal, Ljusnarsberg, Lud-

vika, Luleå, Mariestad, Markaryd, Mora, Motala, Munk-

fors, Nora Norberg, Nordanstig, Nordmaling, Nybro,

Ockelbo, Orsa, Ovanåker, Piteå, Robertsfors, Rättvik,

Sala, Sandviken, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Stor-

fors, Strängnäs, Sundsvall, Sunne, Säffle, Säter, Tierp,

Timrå, Tingsryd, Töreboda, Umeå, Uppvidinge, Vads-

tena, Vansbro, Vimmerby, Vingåker, Vännäs, Växjö,

Ydre, Åmål Årjäng, Åtvidaberg, Älmhult, Ödeshög,

Örnsköldsvik och Östersund

6,62 kr

E

Ale, Alingsås, Aneby, Arboga, Bollebygd, Borgholm,

Borlänge, Borås, Bromölla, Ekerö, Eksjö, Eskilstuna,

9,92 kr

16

LMFS 2016:2

Region Kommun/geografiskt område

Årlig avgift

per km 2

Eslöv, Essunga, Fagersta, Falkenberg Falköping, Flen,

Färgelanda, Gislaved, Gnosjö, Grästorp, Gävle, Götene,

Jönköping, Hallstahammar, Halmstad, Herrljunga,

Hylte, Håbo, Härryda, Hässleholm, Hörby, Höör, Kal-

mar, Karlshamn, Katrineholm, Klippan, Knivsta, Kristi-

anstad, Kumla, Kungsör, Köping, Laholm, Lerum, Lid-

köping, Lilla Edet, Linköping, Mark, Mellerud, Mjölby,

Mullsjö, Munkedal, Mörbylånga, Mönsterås, Norrkö-

ping, Nykvarn, Nyköping, Nässjö, Olofström, Osby,

Oskarshamn, Perstorp, Ronneby, Sigtuna, Sjöbo, Skara,

Skurup, Skövde, Surahammar, Svalöv, Simrishamn,

Svedala, Svenljunga, Sävsjö, Söderhamn, Söderköping,

Tanum, Tibro, Tidaholm, Tomelilla, Trelleborg, Troll-

hättan, Torsås, Tranemo, Tranås, Uddevalla, Ulrice-

hamn, Upplands-Bro, Uppsala, Vaggeryd, Vallentuna,

Valdemarsvik, Vara Varberg, Vetlanda, Vårgårda, Vär-

namo, Vänersborg, Västervik, Västerås, Ystad, Älvkar-

leby, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga, Östhammar och

Östra Göinge

F

Botkyrka, Bjuv Båstad, Helsingborg, Huddinge, Höga-

näs, Järfälla, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Käv-

linge, Landskrona, Lomma, Lund, Mölndal, Norrtälje,

Nynäshamn, Orust, Partille, Salem, Staffanstorp, Sten-

ungsund, Strömstad, Södertälje, Sölvesborg, Tjörn,

Trosa, Tyresö, Upplands, Väsby, Vellinge och Åstorp

14,33 kr

G

Burlöv, Danderyd, Göteborg, Haninge, Lidingö, Lyse-

kil, Malmö, Nacka, Oxelösund, Sollentuna, Solna, Sote-

näs, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vaxholm, Värmdö,

Öckerö och Österåker

22,05 kr

Maxavgift

1 157 625 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 771 750 kr

0 %

> 771 750 kr

50 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

för topografin

Markytor

45 %

Kommunikation

15 %

Hydrografi

15 %

Bebyggelse

20 %

Övrigt

5 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,36 kr

Bilaga

17

LMFS 2016:2

Maxavgift per leverans:

80 000 kr

Kan kombineras med GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning. Vid samti-

dig leverans tillkommer ingen ytterligare leveransavgift.

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år av samma produkt,

samma område, samma format, samma skiktindelning och i förekommande

fall samma transformation.

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor

Årlig grundavgift, se nedanstående tabell.

För beräkning av avgifter vid upphandling, där områdena i förväg inte kan

preciseras, ska en årlig grundavgift på 21,15 kr/km2 användas.

Region Kommun/geografiskt område

Årlig avgift

per km 2

A

Kustområde

0,11 kr

B

Härjedalen, Storuman, Sorsele, Vilhelmina,

Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Pajala, Gällivare,

Kiruna

1,78 kr

C

Berg, Bjurholm, Boden, Bräcke, Dorotea, Kramfors,

Krokom, Ljusdal, Lycksele, Malå, Norsjö, Ragunda,

Sollefteå, Strömsund, Vindeln, Ånge, Åre, Åsele, Älv-

dalen, Älvsbyn, Örnsköldsvik, Överkalix och Övertor-

neå

4,12 kr

D

Alvesta, Aneby, Arvika, Askersund, Bollnäs,

Boxholm, Dals-Ed, Degerfors, Eksjö, Emmaboda,

Filipstad, Finspång, Färgelanda, Gislaved, Gnosjö,

Grums, Gävle, Hagfors, Hallsberg, Haparanda, Heby,

Hofors Hudiksvall, Hultsfred, Hylte, Hälle-fors,

Härnösand, Högsby, Kalix, Karlsborg, Katrineholm,

Kinda, Kristinehamn, Laxå, Lessebo, Lindesberg,

Ljungby, Ljusnarsberg, Ludvika, Luleå, Malung,

Mariestad, Mora, Motala, Nora, Norberg, Nordanstig,

Nordmaling, Nybro, Nyköping, Ockelbo, Orsa,

Ovanåker, Piteå, Robertsfors, Sala, Sandviken,

Skellefteå, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Storfors,

Sundsvall, Sunne, Svenljunga, Säffle, Söderhamn,

Tierp, Timrå, Tingsryd, Torsby, Uppvidinge,

Vaggeryd, Vansbro, Vetlanda, Vimmerby, Vännäs,

Värnamo, Växjö, Ydre, Åtvidaberg, Vänersborg,

Västervik, Älvkarleby, Älmhult, Ödeshög och Öster-

sund

12,86 kr

18

LMFS 2016:2

Region Kommun/geografiskt område

Årlig avgift

per km 2

E

Arboga, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Eda, Enköping,

Eskilstuna, Essunga, Fagersta, Falköping, Falun, Flen,

Forshaga, Gnesta, Gotland, Grästorp, Gullspång, Gö-

tene, Habo, Hammarö, Hedemora, Herrljunga, Hjo,

Hässleholm, Jönköping, Lekeberg, Lidköping, Linkö-

ping, Lund, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Kil,

Kristianstad, Köping, Mark, Markaryd, Mellerud,

Mjölby, Mullsjö, Munkedal, Munkfors, Mönsterås,

Norrköping, Nykvarn, Nässjö, Olofström,

Oskarshamn, Osby, Rättvik, Skara, Skövde, Strängnäs,

Surahammar, Svalöv, Sävsjö, Söderköping, Tanum,

Tidaholm, Tranemo, Tranås, Torsås, Töreboda,

Ulricehamn, Umeå, Uppsala, Vadstena,

Valdemarsvik, Vara, Vingåker, Vårgårda, Västerås,

Åmål, Årjäng, Örebro, Östhammar och Östra Göinge

22,21 kr

F

Ale, Alingsås, Avesta, Borgholm, Borlänge, Bromölla,

Ekerö, Eslöv, Falkenberg, Gagnef, Hallstahammar,

Halmstad, Håbo, Hörby, Höör, Karlshamn,

Karlskrona, Klippan, Knivsta, Kumla, Kungsör,

Laholm, Leksand, Lilla Edet, Norrtälje, Nynäshamn,

Mörbylånga, Perstorp, Upplands-Bro, Vallentuna,

Ronneby, Simrishamn, Svedala, Sigtuna, Sjöbo,

Skurup, Stenungsund, Strömstad, Säter, Södertälje,

Tibro, Tomelilla, Trollhättan, Trosa, Uddevalla,

Varberg, Ystad, Ängelholm och Örkelljunga

38,56 kr

G

Bjuv, Botkyrka, Båstad, Haninge, Helsingborg, Här-

ryda, Kungälv, Kungsbacka, Kävlinge Landskrona,

Lerum, Lysekil, Mölndal, Nacka, Orust, Salem,

Sotenäs, Staffanstorp, Sölvesborg, Trelleborg,

Upplands Väsby, Åstorp och Österåker

87,65 kr

H

Burlöv, Danderyd, Göteborg, Huddinge, Höganäs,

Järfälla, Lidingö, Lomma, Malmö, Oxelösund, Partille,

Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tjörn, Ty-

resö, Täby, Vaxholm, Vellinge, Värmdö och Öckerö

175,30 kr

Maxavgift

1 636 110 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 116 865 kr

0 %

> 116 865 kr

70 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften för

fastighetsindelningen

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 %

Bilaga

19

LMFS 2016:2

Riktvärde för tilläggsinformation:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften för

fastighetsindelningen

Planer och bestämmelser

13 %

Rättigheter

13 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,36 kr

Maxavgift per leverans:

80 000 kr

Kan kombineras med GSD-Fastighetskartans topografi. Vid samtidig leverans

tillkommer ingen ytterligare leveransavgift.

Leveransavgift för enbart administrativ indelning (utan fastighetsgränser):

Kommunytor med enklaver

2 000 kr

Kommunytor utan enklaver

2 000 kr

Kommunytor med och utan enklaver (två separata skikt)

4 000 kr

Kommunytor och länsytor (två separata skikt)

2 500 kr

Startavgift ingår

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år av samma produkt,

samma område, samma format, samma skiktindelning och i förekommande

fall samma transformation.

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Terrängkartan, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,10 kr

Maxavgift per leverans:

30 000 kr

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år av samma produkt,

samma område, samma format, samma skiktindelning och i förekommande

fall samma transformation.

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

20

LMFS 2016:2

GSD–Vägkartan, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,04 kr

Maxavgift per leverans:

17 000 kr

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år av samma produkt,

samma område, samma format, samma skiktindelning och i förekommande

fall samma transformation.

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Översiktskartan, vektor

Årlig grundavgift per km²

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,01 kr

Maxavgift per leverans:

2 700 kr

GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:5 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:10 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:20 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

6.1.3

Digitala geografiska teman

GSD–Fjällinformation, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,10 kr

Maxavgift per leverans:

7 000 kr

Bilaga

21

LMFS 2016:2

GSD-Ortnamn

Årlig grundavgift per km²

0,027 kr

Maxavgift

8 820 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,01 kr

Maxavgift per leverans:

4 000 kr

GSD-Distriktsindelning

Årlig grundavgift

0 kr

Leverans- och bearbetningsavgift enligt timtaxa.

6.1.4

Höjdinformation

GSD-Höjddata grid 2+

Grid med 2 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

2,00 kr

Max årlig avgift

390 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 %

> 200 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,50 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

500 kr

Per km2

1,00 kr

Maxavgift

30 000 kr

GSD-Höjddata grid 50+ (från höjddatabanken 1980-tal)

Grid med 50 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

0 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,40 kr

Maxavgift per leverans:

20 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

500 kr

Per km2

1,00 kr

Maxavgift

30 000 kr

22

LMFS 2016:2

GSD–Höjddata, grid 50+ (från nationella höjdmodellen)

Årlig grundavgift per km²

0 kr

Laserdata

Årlig grundavgift per km²

2,00 kr

Max årlig avgift

390 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 %

> 200 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,60 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Ytmodell från flygbilder

Höjdpunkter med 0,5 m punktavstånd eller glesare

Årlig grundavgift per km²

4,50 kr

Max årlig avgift

600 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 7 000 kr

0 %

7 001 – 300 000 kr

40 %

> 300 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,60 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Ytmodell från flygbilder IRF

Höjdpunkter med 0,5 m punktavstånd eller glesare färgsatta ur IRF-bilder

Årlig grundavgift per km²

9,00 kr

Max årlig avgift

1 200 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 9 000 kr

0 %

9 001 – 600 000 kr

40 %

> 600 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,60 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Bilaga

23

LMFS 2016:2

6.1.5

Arkiverade data

Vegetationsdata

Arkiverade länspaket.

Leveransavgift

500 kr

6.2

Ortofoto (skalriktiga flygbilder)

För icke kommersiell användning betalas 10 % av den framräknade licens-

avgiften. Ingen reducering görs utifrån antal användare.

Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning och offentlig

användning tas hänsyn till antal användare eller antal bolag ingående i kon-

cern enligt tabell 1.2 och 1.3.

För användning av ortofoto IR och färg från samma fotograferingstillfälle och

över samma område beräknas den årliga avgiften med faktor 1,25.

Rätten att använda GSD-ortofoto i en viss upplösning ger per automatik rätt

att använda ortofoto med lägre upplösning över samma område, gäller vid

årlig avgift. Det gäller även mellan produkterna GSD-Ortofoto och GSD-

Ortofoto25 (tidigare GSD-Ortofoto tätort).

Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften x faktor 4.

Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av ortofoton kan omvand-

las till en i tid obegränsad rätt. Vid sådan omvandling krävs att minst fyra

årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsvarande en engångs-

avgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen.

GSD-Ortofoto, svart/vit med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

8,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,85 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift

1 105 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 4 250 kr

0 %

4 250 kr – 640 000 kr

50 %

> 640 000 kr

70 %

Vid kombination med GSD-Ortofoto25, svart/vit med 0,25 m upplösning:

Max årlig avgift

1 470 000 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,60 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation till andra referenssy-

stem än SWEREF99 och RT90 2,5 gon V

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr

Transformation av bilden

1,10 kr/km2

Maxavgift/beställning

30 000 kr

24

LMFS 2016:2

Tonutjämning

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

Ingen startavgift

0, 50 kr/km2

Maxavgift/beställning

45 000 kr

Bildkomprimering (ECW)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

500 kr

Per km2

0,25 kr

Maxavgift/beställning

65 000 kr

GSD-Ortofoto, svart/vit med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

4,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,45 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning

Max årlig avgift

580 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 2 250 kr

0 %

2 250 kr – 340 000 kr

50 %

> 340 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,50 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, svart/vit med 0,5 m upp-

lösning.

GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

11,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,10 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift

1 430 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 500 kr - 827 750 kr

50 %

> 827 750 kr

70 %

Vid kombination med GSD-Ortofoto25 i färg alternativt IR med 0,25 m upp-

lösning:

Max årlig avgift

1 900 000 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,80 kr

Maxavgift per leverans:

80 000 kr

Bilaga

25

LMFS 2016:2

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation till andra referens-

system än SWEREF99 och RT90 2,5 gon V

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr

Transformation av bilden

1,10 kr/km2

Maxavgift/beställning

30 000 kr

Bildkomprimering (ECW)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 000 kr

Per km2

0,25 kr

Maxavgift/beställning

65 000 kr

GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

9,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,90 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning

Max årlig avgift

1 170 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 4 500 kr

0 %

4 500 kr -680 000 kr

50 %

> 680 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,60 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Vid samtidig leverans av IR och färg betalas avgiften per km2 för respektive

produktvariant, men bara en startavgift.

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m

upplösning.

GSD-Ortofoto25 svart/vit med 0,25 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

34,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

3,40 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift kr

1 000 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 17 000 kr

0 %

17 000 kr – 510 000 kr

50 %

> 510 000 kr

80 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,50 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

26

LMFS 2016:2

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation till andra referenssystem än

SWEREF99 och RT90 2,5 gon V

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr

Transformation av bilden

4,40 kr/km2

Maxavgift/beställning

30 000 kr

Bildkomprimering (ECW)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 000 kr

Per km2

1,00 kr

Maxavgift/beställning

65 000 kr

Skärpning av ortofoto

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

500 kr

Per km2

0,50 kr

Maxavgift/beställning

35 000 kr

GSD-Ortofoto25, svart/vit med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

8,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,85 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift

1 105 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 4 250 kr

0 %

4 250 kr -640 000 kr

50 %

>640 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,00 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto svart/vit med 0,5 m upp-

lösning

GSD-Ortofoto25, svart/vit med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

4,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,45 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning.

Max årlig avgift

580 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 2 250 kr

0 %

2 250 kr – 340 000 kr

50 %

> 340 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,00 kr

Bilaga

27

LMFS 2016:2

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto svart/vit med 0,5 m upp-

lösning

GSD-Ortofoto25 färg alternativt IR med 0,25 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

44,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

4,40 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift kr

1 300 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 22 000 kr

0 %

22 000 kr – 660 000 kr

50 %

> 660 000 kr

80 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

3,20 kr

Maxavgift per leverans:

80 000 kr

Standardiserade bearbetningar se GSD-Ortofoto25 svart/vit med 0,25 m upp-

lösning

GSD-Ortofoto25, färg alternativt IR med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

11,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,10 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift

1 430 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 500 – 827 750 kr

50 %

> 827 750 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,50 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m

upplösning.

GSD-Ortofoto25, färg alternativt IR med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

9,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,90 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning.

Max årlig avgift

1170 000 kr

28

LMFS 2016:2

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 4 500 kr

0 %

4 500 kr – 680 000 kr

50 %

> 680 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,50 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m

upplösning.

Historiska ortofoton, svart/vit med 0,5 m upplösning

Ortofoton framställda ur äldre skannade analoga flygbilder (före år 1990) med

moderna metoder och som finns digitalt lagrade, se översikt i GeoLex på

www.lantmateriet.se.

Årlig grundavgift per km²

3,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,30 kr

Max årlig avgift

390 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 1 500 kr

0 %

1 500 kr – 225 750 kr

50 %

> 225 750 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,50 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, svart/vit med 0,5 m upplös-

ning.

6.3

Flygbilder och bildgeometri

6.3.1

Digitala flygbildsdata

Det finns digitala flygbilder från i huvudsak två olika typer av kameror, DMC

Z/I (2005-2013) och UCE (2013 och framåt). Under 2014 har även en kamera av

typen UCXp använts. Varje kameratyp har sin bildstorlek och avgifterna

påverkas av hur stor areal bilderna täcker och vilken upplösning de har.

DMC Z/I har bildstorlek 7 400 x 13 400 pixlar, UltraCam Eagle (UCE) 13 080 x

20 010 pixlar och UltraCam-Xp WA (UCXp) 11 310 x 17310 pixlar. Oberoende

av vilka bilder som ingår i en bildbeställning och vilka licensavgifter de har, så

tillämpas en gemensam rabattrappa.

Vid beräkning av engångsavgiften kan hänsyn tas till antal användare eller

antal bolag ingående i koncern enligt tabell 1.2 och 1.3.

Bilaga

29

LMFS 2016:2

För icke kommersiell användning betalas 10 % av den framräknade licens-

avgiften, förutsatt att bilderna finns färdiga i digitalt lager. Ingen reducering

görs utifrån antal användare.

För flygbilder betalas normalt engångsavgift. Det finns möjlighet med ett tids-

begränsat avtal med årlig avgift under vissa förutsättningar. Då betalar man

årlig avgift motsvarande en fjärdedel av engångsavgiften per år under den tid

som man använder och/eller har tillgång till bilderna. Minst en årlig avgift och

därefter en årlig avgift per påbörjat år. Detta gäller dock bara vid större

beställningar, minst 100 bilder. Årlig avgift som abonnemang, med rätt till

uppdateringar med nya flygbilder, finns inte som alternativ. Årlig avgift kan

bara tillämpas för digitala flygbilder som finns leveransklara i lager.

6.3.2

Digitala flygbildsdata – DMC, UCE och UCXp

Digitala flygbildsdata – 8 bitar (RGB eller IR)

Engångsavgift per bild

DMC

160,00 kr

UCE

360,00 kr

UCXp

270,00 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 44 000 kr

0 %

44 000 - 1 800 000 kr

40 %

> 1 800 000 kr

75 %

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med 4.

Vid samtidig beställning av bilder i både IR och färg betalas 1,25 gånger den

framräknade avgiften.

Leveransavgifter Digital flygbild färg eller IR (8 bitar)

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad bild:

15,00 kr

Maxavgift per leverans:

65 000 kr*

*Begränsat till en årlig täckning om inte licensavgift betalas vid samma

tillfälle.

Digitala flygbildsdata – 16 bitar pan+lr4 eller hi-pan+lo-rgbi

Engångsavgift per bild:

DMC (pan+lr4)

225,00 kr

UCE (hi-pan+lo-rgbi)

500,00 kr

UCXp (hi-pan+lo-rgbi)

375,00 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 56 000 kr

0 %

56 000– 2 250 000 kr

40 %

> 2 250 000 kr

75 %

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med 4.

Leveransavgifter

30

LMFS 2016:2

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad bild:

20,00 kr

Maxavgift per leverans:

75 000 kr*

*Begränsat till en årlig täckning om inte licensavgift betalas vid samma

tillfälle. Leverans till vidareförädlare mot enbart leveransavgift kan tillämpas

om flygbilderna finns leveransklara i lager.

Bildgeometri för Digital flygbildsdata – orienteringsdata

Engångsavgift per bild:

DMC

32,00 kr

UCE

48,00 kr

UCXp

40,00 kr

Orienteringsdata

Avgiftsnedsättning

Ori-fil (Match-AT)

1 – 8 800 kr

0 %

8 800 kr – 320 000 kr

40 %

> 320 000 kr

75 %

Tidsbegränsat avtal med årlig avgift kan tillämpas på samma sätt som för

flygbilderna.

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med 4.

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad bild:

10,00 kr

Maxavgift per leverans:

10 000 kr

Gäller ori-filer som finns i digitalt lager. För nyframställning/anpassning, läm-

nas offert.

Standardiserad bearbetning – orienteringsdata

Avser transformation till andra koordinatsystem än SWEREF99. (TM och re-

gionala system).

Koordinattransformation till andra referenssy-

stem än SWEREF99 (TM och regionala system)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr*

Transformation av bilden

10 kr/bild

* Ingen startavgift tillkommer vid transformationer till RT90.

Vid större beställning lämnas offert utifrån beräknad tidsåtgång.

Bearbetning av Orienteringsdata

Bearbetningskostnad

Orienteringsdata för ESPA, Summit

20 kr/bild

Max 20 000 kr

Modeller, ESPA, Summit

40 kr/bild

Max 40 000 kr

Bilaga

31

LMFS 2016:2

6.3.3

Analoga flygbilder

Ingen reducering av avgifter görs utifrån användning eller antal användare.

Skannade analoga flygbilder

Avgifterna avser engångsavgift inkl. leveransavgift för analoga skannade flyg-

bilder som är fotograferade åren 2003 – 2006 och som finns i Lantmäteriets

digitala bildlager.

Antal bilder

Engångsavgift/bild

Totalt

Skannade analoga

flygbilder

15 mikrometer

23 x 23 cm

1 – 125

400 kr

50 000 kr

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

Ori-fil (Mach-AT)

1 – 125

100 kr

12 500 kr

> 125

80 kr

12 500 + (*) x 80 kr

* antal bilder

Uttag ur analoga flygbildsarkivet

I avgiften ingår en inställning inför skanningen. För ytterligare inställningar

tillkommer 500 kr per inställning. Det krävs oftast olika inställning för bilder

från olika fotograferingstillfällen och stråk.

För bildorientering och ortokorrigering samt vid större volymer kan offert

lämnas.

Startavgift

500 kr

Antal bilder

Engångsavgift/bild

Totalt

Skannad flygbild för

fotogrammetrisk bear-

betning

15 mikrometer, 8 bitar

23 x 23 cm

1 – 125

400 kr

50 000 kr

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

Skalförändrad skannad

flygbild för bildbearbet-

ning

dpi sätts utifrån utsnitt,

vanligtvis 300dpi, 8 bitar

maxformat 30x45 cm

Hel bild

eller önskat

utsnitt

400 kr

* antal bilder

Enklare bildbearbetning såsom mindre justering av t.ex. färgbalans ingår.

Plottning av flygbild i anslutning till beställd skanning

Plottning av flygbild på halvmatt eller halvblankt standardpapper.

För mer omfattande bildbearbetning före plottning, debiteras avgift enligt

timtaxa.

32

LMFS 2016:2

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

Startavgift per beställning 500 kr

24 x 24

75 kr

55 kr

30 x 30, 20 x 40

110 kr

75 kr

60 x 60, 50 x 70

330 kr

230 kr

80 x 80, 70 x 100

580 kr

400 kr

100 x 100

800 kr

550 kr

Vid större format är avgiften 8,00 kr respektive 5,50 kr/löpcm (maxbredd 100

cm). Lägsta avgift är 500 kr.

Plottning av digitalt lagrade bilder

Plottning sker på halvblankt standardpapper. Enklare bildbearbetning såsom

mindre justering av t.ex. färgbalans ingår. För mer omfattande bildbearbet-

ning före plottning, debiteras avgift per timme enligt timtaxa.

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

Startavgift per beställning 500 kr

24 x 24

380 kr

200 kr

30 x 30, 20 x 40

420 kr

250 kr

60 x 60, 50 x 70

620 kr

450 kr

80 x 80, 70 x 100

850 kr

650 kr

100 x 100

1 100 kr

850 kr

Vid större format är avgiften 11,00 kr respektive 8,00 kr/löpcm (maxbredd

100 cm).

6.4

Fastighetsinformation

För icke kommersiell användning betalas 10 % av den framräknade licens-

avgiften.

6.4.1

Rabatter på licensavgifter för fastighetsuttag och fastighetsprisuttag

Från kr

Till kr

Maximal rabatt i kr

inom intervall

0

120 000

0

120 000

190 000

17 500

190 000

240 000

15 000

240 000

320 000

28 000

320 000

480 000

64 000

480 000

640 000

72 000

640 000

1 000 000

180 000

1 000 000

2 000 000

550 000

2 000 000

10 000 000

4 800 000

6.4.2

Licensavgifter för fastighetsuttag

Startavgift, per beställning

750 kr

Bearbetningsavgift debiteras enligt timtaxa.

Bilaga

33

LMFS 2016:2

Avgift per tabell och registerenhet, allmänna delen, byggnads-, adress- och

taxeringsdelen

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

registerenhet

U1

01F, 01M, 01R, 01S, 02A, 02K, 04K, 09K, 09X,

15K, 17A, 20A-B, 60F, 60M, 74 K

0,00 kr

U2

01K, 09D-F, 13A-B

0,14 kr

U3

01A-C, 04A-B, 05A, 06A-B, 08A, 12A, 14A-I,

15A, 16A, 41A, 42A, 42P, 80-serien

0,24 kr

U4

09A, 09C, 09M, 40A, 43A-Ä, 60-serien, 70-

serien

0,38 kr

U5

42P

0,48 kr

U6*

90A-95D

0,42 kr

U7

50-serien

0,68 kr

Anm. Avgiftsgruppen U3 för tabell 42P gäller endast om tabellen beställs till-

sammans med någon av tabellgrupperna Inskrivet ägande – där

personnummer inte ingår.

Avgift per tabellgrupp och registerenhet, inskrivningsdelen

Avgifts-

grupp

Tabellgrupp

Avgift per

registerenhet

U1

Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H

Inskrivningsfastighet – 31R

0,00 kr

U2

Äldre förhållande: 39F

0,14 kr

U3

Avtalsrättighet: 34A-J, 31F, 31I-K

Inskrivet ägande - Gällande: 35A, 35C, 35E-F,

35H-I, 35K, 35M, 35O-R

Inskrivet ägande - Aktuell ägarbild: 35A, 35C,

35F 35H, 35Q-R

Tomträttsupplåtelse: 36A-B

Anteckning: 33A-E

Person/organisation: 37A-B

0,24 kr

U5

Inskrivet ägande - Allt: 35A, 35C-F, 35H-R

Inskrivet ägande – utan personnummer: 35C,

35H, 35S-T

Inskrivet ägande – fång, köpeskilling, utan

personnummer: 35C, 35E, 35H-I, 35K, 35M,

35O-P, 35S-T

0,48 kr

U7

Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K

0,68 kr

Anm. Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd eller efter

särskild prövning.

Om avgiften för fastighetsuttaget överstiger 120 000 kr ges rabatt enligt 6.4.1

på licensavgiften.

6.4.3

Licensavgifter för fastighetsinformation för kommersiell

vidareförädling

Se punkt 8.3.1.

34

LMFS 2016:2

6.4.4

Licensavgifter för avisering av förändringar i

fastighetsregisterinformation

Bevakning och förändringsavisering sker utifrån ett geografiskt område, lägst

en kommun, eller utifrån en viss bestämd stock av fastigheter. Ett fastighets-

uttag måste ske innan aviseringen börjar. Om bevakning sker på en viss be-

stämd stock av fastigheter, måste ett eller flera fastighetsuttag ske per år.

Fullständig eller förenklad avisering kan väljas.

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler

800 kr/fil

6.4.5

Licensavgifter för fastighetsavisering, fullständig

Abonnemangsavgift tas ut per bevakad (levande) registerenhet och år.

Maximal abonnemangsavgift om alla tabeller beställs

10,98 kr

Slutkund som önskar ytterligare engångsuttag på någon av de tabeller/in-

formationsgrupper som ingår i abonnemanget får 80 % rabatt på avgiften för

fastighetsuttaget. Maxavgift 84 000 kr.

Allmänna delen, byggnads-, adress- och taxeringsdelen

Abonnemangsavgiften beräknas efter urval av tabeller/objekt.

Abonnemangsavgift, per tabell och år, se tabell nedan.

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

bevakad re-

gisterenhet

och år

A1

01F, 01M, 01R, 01S, 02A, 02K, 04K, 09K,

09X, 15K, 17A, 20A-B, 41A, 52B, 53A-B,

54A-B, 57A-D, 60F, 60M, 74K

0,00 kr

A2

01K, 04A-B, 05A, 06A, 06B, 09D-E, 13A-B,

14A-I, 16A, 55A,

0,09 kr

A3

12A

0,21 kr

A4

08A, 15A, 40A, 60-serien, 70-serien, 80-

serien

0,31 kr

A5

42A, 43A-Ä

0,41 kr

A6

01A-C, 09A, 09C, 09M

0,51 kr

A7*

90-serien

0,32 kr

A8

50A

0,71 kr

A9

42P

0,92 kr

Anm. Avgift per tabell om en eller flera tabeller väljs inom samma serie (A-B,

AC, A-D, A-Ä, 60-, 70- eller 90-serien).

Inskrivningsdelen

Abonnemangsavgiften beräknas efter urval av tabellgrupp.

Abonnemangsavgift, per tabellgrupp och år, se tabell nedan

Bilaga

35

LMFS 2016:2

Avgifts-

grupp

Tabellgrupp

Avgift per

bevakad re-

gisterenhet

och år

A1

Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H, 31R

Övrig inskrivningsregisteråtgärd: 39A,

39D-E

0,00 kr

A3

Tomträttsupplåtelse: 36A-B

0,21 kr

A4

Avtalsrättighet: 34A-J, 31F, 31I-K

0,31 kr

A6

Anteckning: 33A-E

Person/organisation: 37A-B

0,51 kr

A10

Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K

Inskrivet ägande - Gällande: 35A, 35C,

35E-F, 35H-I, 35K, 35M, 35O-R

2,08 kr

A11

Inskrivet ägande - Allt: 35A, 35C-F, 35,H-R

2,60 kr

Anm. Tabellgruppen Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd.

6.4.6

Licensavgifter för fastighetsavisering, förenklad

Kan endast beställas för adresstabellerna (01A-C, 90B).

Abonnemangsavgiften vid förenklad avisering baseras på abonnemangs-

avgiften för fullständig avisering. Rabatt beroende på aviseringsintervall, ges

på abonnemangsavgiften för fullständig avisering.

Antal aviseringar

Rabatt

12 ggr/år (månad)

50 %

4 ggr/år (kvartal)

60 %

2 ggr/år (halvår)

70 %

1 ggr/år (helår)

80 %

Leverans enligt kundens önskemål sker efter offert.

6.4.7

Treårsavtal

Avtal kan skrivas för en treårsperiod med slutanvändare som vill göra ett eller

flera årliga engångsuttag. Sådant avtal innebär att avgiften är låst i tre år och

inte kan höjas eller sänkas under avtalstiden. Avtalet måste skrivas på tre år,

varken kortare eller längre tid. Slutanvändare med s.k. treårsavtal (minst ett

uttag per år under tre års tid) ges 20 % extra rabatt på samtliga uttag. Rabatt

ges inte på ev. bearbetningsavgift. Sker färre uttag än ett per år blir slutan-

vändaren återbetalningsskyldig av erhållen rabatt.

6.4.8

Licensavgift för engångsuttag och avisering för

kreditupplysningsändamål

Årlig licensavgift

2 083 000 kr

6.4.9

Uttag av fastighetsinformation för åtgärder som krävs enligt Lag

(2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

Organisationer (offentliga och kommersiella) får beställa ett särskilt uttag och

urval av fastighetsinformation som stöd i genomförande av de åtgärder som

36

LMFS 2016:2

krävs enlig Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighets-

registret. Detta gäller endast beställningar som görs i angivet syfte och enligt

de rutiner som vid tillfället anges på www.lantmateriet.se.

För detta syfte får ett visst antal fördefinierade tabeller (dock med begränsat

innehåll, endast det som behövs för ändamålet) beställas utan licensavgift.

Startavgift och bearbetningsavgift ska betalas enligt avsnitt 6.4.2 och 6.4.3.

6.5

Fastighetsprisinformation

För icke kommersiell användning betalas 10 % av den framräknade licens-

avgiften.

6.5.1

Licensavgifter för fastighetsprisinformation för intern använd-

ning/eget bruk

Startavgift, per beställning

750 kr

Bearbetningsavgift debiteras enligt timtaxa.

Avgift, per tabell och överlåtelse, se tabell nedan.

Maxavgift om alla tabeller beställs

2,44 kr

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

överlåtelse

PU1

Överlåtelse (1 obligatorisk, 3)

1,72 kr

PU2

Köpare/Säljare (40-41)

0,24 kr

Fastighet (4, 5, 6)

0,24 kr

Taxering (9, 10, 12- 39)

0,24 kr

Anm. Valfria urval i ovan nämnda tabeller. Samma avgift gäller oavsett val.

• Fångeskod – alla fång (köp, arv, byte, gåva) eller enbart köp

• Jämförbarhetskod – alla eller enbart jämförbara kod 10

• De åtta första siffrorna i personnumret alternativt hela personnumret

(särskilda skäl krävs). Om inget annat yrkas skickas endast organisations-

nummer med.

Om avgiften för fastighetsprisuttaget överstiger 120 000 kr ges rabatt enligt

6.4.1 på licensavgiften.

6.5.2

Fastighetspris, historiska data (avser överlåtelser som skett för mer än

ett år sedan)

År 1

Dagens datum och 12 månader tillbaka

ingen rabatt

År 2

Månad 13 till 24

60 % rabatt

År 3-

Månad 25 och bakåt

90 % rabatt

6.5.3

Licensavgifter för fastighetsprisinformation för extern användning

Se punkt 8.3.3.

6.5.4

Riktvärdeområden med riktvärdesangivelser, vektor

Avgift riket

18 900 kr

Bilaga

37

LMFS 2016:2

6.5.5

Licensavgifter för avisering av förändringar i fastighetspris-

information

Abonnemangsavgift tas ut per överlåtelser och år.

Abonnemangsavgiften grundas på statistik, ett beräknat snitt på antal

överlåtelser som skett under tre år före innevarande år, för önskade

län/kommuner.

Abonnemangsavgift per tabell, överlåtelse och år, se tabell nedan.

Maximal abonnemangsavgift om alla tabeller beställs

4,17 kr

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift överlå-

telse och år

PA1

Överlåtelse (1 obligatorisk, 3)

2,97 kr

PA2

Köpare/Säljare (40-41)

0,40 kr

Fastighet (4, 5, 6)

0,40 kr

Taxering (9, 10, 12-39)

0,40 kr

Anm. Valfria urval i ovan nämnda tabeller. Samma avgift gäller oavsett val.

• Fångeskod – alla fång (köp, arv, byte, gåva) eller enbart köp

• Jämförbarhetskod – alla eller enbart jämförbara kod 10

• De åtta första siffrorna i personnumret alternativt hela personnumret

(särskilda skäl krävs). Om inget annat yrkas skickas endast organisations-

nummer med.

Abonnemangsavgiften avser daglig eller veckovis avisering. Om avisering

önskas en gång per månad eller färre antal aviseringstillfällen ges 20 % rabatt.

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler

800 kr/fil

7

GEODETISK INFORMATION

7.1

SWEPOS - efterberäkningsdata

Årlig avgift för tillgång till efterberäkningsdata,

virtuell RINEX och beräkningstjänst

1 000

kr/registrerat

abonnemang

7.2

SWEPOS - realtidstjänster

SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (nationell täckning, årsabonnemang)

Antal anslutningar

Avgift

Obegränsad data

1 – 2

15 000 kr/år och anslutning

Obegränsad data

3 -

Offert

Begränsade data

per anslutning 5 000 kr/år inkl.1000 minuter à 5 kr/min*

*Efter 1000 minuter eller efter 12 månader måste ny avgift betalas för fortsatt

användning.

SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (nationell täckning, 90 dagarsabonnemang)

Avgift

Obegränsad data

5 000 kr per anslutning

38

LMFS 2016:2

SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (nationell täckning, 30 dagarsabonnemang)

Avgift

Obegränsad data

2 000 kr per anslutning

SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst för begränsat område

(<10 km 2 )

Antal

användare

Avgift

Grupp 1 – 2

max 2

5 000 kr/kvartal/grupp

Grupp 3 – 5

max 5

8 000 kr/kvartal/grupp

Grupp 6 - 10

max 10

13 000 kr/kvartal/grupp

Grupp 10 -

> 10

16 000 kr/kvartal/grupp

För egen utsändning över begränsade områden (<10 km 2 )

Egen användning

10 000 kr per station och år

Flera användare

Offert

SWEPOS DGNSS-tjänst

Avgift för anslutning och data

0 kr

7.3

Geodetiska arkivet

Uttag ur Digitalt Geodetiskt Arkiv (DGA)

Årlig avgift/registrerat abonnemang

1 000 kr

Uttag ur det analoga geodetiska arkivet

Kopior i A4-format av triangel- och höjdpunktskort

Antal exemplar

Avgift per st

1

160 kr

2 -20

60 kr

För större antal debiteras avgift enligt timtaxa

lägst 1 300 kr

Transformationssamband mellan nationella och kommunala system kan

efterfrågas från

geodesi@lm.se

.

8

AVGIFTER FÖR VIDAREFÖRÄDLADE

GEODATA

8.1

Åtkomst av geodata för vidareförädling

Då förädlade geodata sprids vidare till slutkund, eller visas för tredje man ska

avgift för spridning/visning betalas. Avgift för kommersiell vidareförädlares

spridning/visning av bearbetade och förädlade geodata (följdprodukter) vari-

erar beroende på typ av följdprodukt och betalas i förhållande till på vilket

sätt samt vilka och hur mycket geodata som sprids. För spridning av vidare-

förädlade geodata, där avgifter inte framgår av nedanstående uppgifter, läm-

nas offert.

För åtkomst av geodata i form av geografisk information för framställning av

följdprodukt betalas endast leveransavgift.

Separat avtal krävs för all kommersiell vidareförädling.

Bilaga

39

LMFS 2016:2

Särskilda regler gäller för vidareförädling av geodata i form av uppgifter ur

fastighetsregistret.

8.2

Avgifter för följdprodukt kopplad mot visningstjänst eller

direktåtkomsttjänst

8.2.1

Visningstjänster för Kartor och Bilder (avgift/km2)

Nedanstående avgifter gäller då kommersiell vidareförädlare använder Lant-

mäteriets visningstjänst i följdprodukter i form av applikationer, där åtkomst

till geografiskt område och skikt begränsas av applikationen.

Lägsta avgift för att använda någon av visningstjänsterna

500 kr

Terrängkartan Visning

Årlig grundavgift

0 kr

Vägkartan Visning

Årlig grundavgift

0 kr

Fjällkartan Visning

Årlig grundavgift

0 kr

Sverigekartan Visning

Årlig grundavgift

0 kr

Höjdmodell Visning

Årlig grundavgift per km²

0,27 kr

Maxavgift

53 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 27 000 kr

0 %

> 27 000 kr

50 %

Ortofoto färg eller IR 0,5 m Visning

Årlig grundavgift per km²

12,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,20 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Maxavgift

1 570 000 kr

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 %

6 000 kr - 905 000 kr

50 %

> 905 000 kr

70 %

Vid användning av både IR och färg över samma område är licensavgiften

grundavgiften x faktor 1,25.

Ortofoto färg 0,25 m Visning

Årlig grundavgift per km²

48,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

4,80 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Maxavgift

1 430 000 kr

40

LMFS 2016:2

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 24 200 kr

0 %

24 200 -726 000 kr

50 %

> 726 000 kr

80 %

Vid användning av både Ortofoto färg 0,25 m och 0,5 m över samma område,

betalas avgift endast för 0,25 m. Ortofoto med 0,5 m ingår då i samma avgift.

Historiska Ortofoto Visning – beräknas bli tillgänglig under 2017

Årlig grundavgift per km²

3,30 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,33 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Maxavgift

429 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 1 650 kr

0 %

1 651 - 248 325 kr

50 %

> 248 325 kr

70 %

Topografisk webbkarta Visning

Årlig grundavgift per km²

0,47 kr

Maxavgift

83 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 %

> 23 500 kr

50 %

Topografisk webbkarta Visning Cache

Årlig grundavgift per km²

0,47 kr

Maxavgift

83 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 %

> 23 500 kr

50 %

Topografisk webbkarta Visning, Skiktindelad

Årlig grundavgift per km²

0,71 kr

Maxavgift

125 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 35 500 kr

0 %

> 35 500 kr

50 %

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Årlig grundavgift per km²

0,21 kr

Maxavgift

29 468 kr

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Planer, bestämmelser

50 %

Rättigheter

50 %

Bilaga

41

LMFS 2016:2

Fastighetsindelning Visning

Årlig grundavgift per km²

0,85 kr

Maxavgift

116 865 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 41 738 kr

0 %

> 41 738 kr

60 %

Adress Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,024 kr

Maxavgift

5 231 kr

Administrativ indelning Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,016 kr

Maxavgift

2 087 kr

Byggnad Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,13 kr

Maxavgift

18 200 kr

Fastighetsområde Visning Inspire

Se Fastighetsindelning Visning ovan.

Hydrografi Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,01 kr

Maxavgift

14 607 kr

Höjd Visning Inspire

Årlig grundavgift

0 kr

Ortnamn Visning Inspire

Fast årlig avgift

945 kr

Ortofoto Visning Inspire

Se Ortofoto 0,25 och 0,5 Visning

8.2.2

Nedladdningstjänster för kartor, höjddata och bilder

Höjdmodell Nedladdning

Årlig avgift, se GSD-höjddata, grid 2+

Hydrografi Nedladdning

Årlig grundavgift per km²

1,30 kr

Maxavgift

191 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 127 339 kr

0 %

> 127 339 kr

50 %

8.2.3

Geodata i vidareförädlares visningstjänst

Avgiften för geodata, ”låst” i vidareförädlares visningstjänst, är 80 % av

licensavgiften för motsvarande uttagsprodukt (raster). Detta förutsätter att

användaren inte får rätt att ladda ner geodata och lagra på egen server.

42

LMFS 2016:2

8.2.4

Transaktionsavgift för kartor och bilder i visningstjänst

Transaktionsavgift för geodata i visningstjänst finns presenterat under av-

snitt 3 i detta dokument.

Av transaktionsavgiften utgör 73 % avgiften för data och 27 % avgift för själva

tjänsten.

8.2.5

Lokalisera, ta ut och publicera

Avgiften gäller för en tidsbegränsad publicering av ett kart- eller bildutsnitt

som illustration till en text. Transaktionsavgiften ger möjlighet att upplåta rätt

till slutanvändare att zooma och panorera för att själv placera bilden rätt i för-

hållande till sitt objekt.

Avgift/transaktion:

Allmänna kartor Visning

0 kr

Ortofoto Visning

0,15 kr

Topografisk webbkarta Visning

0,07 kr

Fastighetsindelning Visning

0,08 kr

Fast avgift för att lagra och publicera bild

2,00 kr/bild

8.2.6

Direktåtkomsttjänster för lokalisering

Avgiften avser endast användning för lokalisering i visningstjänst.

Lägsta avgift för att använda någon av tjänsterna

500 kr

Ortnamn Direkt

Årlig avgift per km2

0,05 kr

Maxavgift

5 250 kr

Belägenhetsadress Direkt

Årlig avgift per km2

0,56 kr

Fast årlig avgift

55 650 kr

Registerbeteckning Direkt

Årlig avgift per km2

0,17 kr

Fast årlig avgift

16 695 kr

8.2.7

Övriga Direktåtkomsttjänster

Gränspunkt Direkt

Årlig avgift per km2

2,94 kr

Maxavgift

226 840 kr

Registerbeteckning Direkt, fristående användning

Avgift per transaktion

1,45 kr

Avgiften gäller när tjänsten används fristående utan koppling till övriga

tjänster inom Fastighetsinformation Direkt. Om användningen sker tillsam-

mans med övriga tjänster inom Fastighetsinformation Direkt är avgiften 0 kr per

transaktion.

Bilaga

43

LMFS 2016:2

8.3

Avgifter för följdprodukt baserad på uttag

8.3.1

Fastighetsinformation för kommersiell vidareförädling

Avgift för uttag betalas enligt punkt 6.4.1 och 6.4.2.

Avgift för extern användning per användare eller försåld följdprodukt och år,

enligt offert.

8.3.2

Avgifter för vidareförädling av belägenhetsadresser

Årlig avgift för uttag och avisering av belägenhetsadresser 4 öre per adress

och år.

Licensavgift för följdprodukter

Specifika licensavgifter för olika typer av användning enligt nedan:

Publik tjänst

Avgift antal adresser som görs tillgängliga per år

0,21 kr

Ska tjänsten även omfatta API som ska ge tredje part tillgång till tjänstens

innehåll och funktion tillkommer 0,21 kr per adress och år för den rättigheten.

Uppdatering av kundregister

Avgift per transaktion

0,09 kr

Lokaliseringsanalys

Avgift per använd adress och analysresultat

0,015 kr

Enkel lokalisering med adress

Avgift per transaktion

0,06 kr

Semiadresserat utskick med belägenhetsadress

Avgift per adresserat utskick

2,00 kr

Områden skapade utifrån belägenhetsadress

Avgift per slutkund

1 050 kr

8.3.3

Fastighetsprisinformation för extern användning

Vidareförsäljning av produkter

Avser vidareförsäljning/spridning av produkter och tjänster

Avgift per överlåtelse och aktör/toppdomän

0,98 kr

Förutsätter eget abonnemang/avisering.

Vidareförsäljning av överlåtelser för publicering

Publicering i tidskrift

Avgift per publicerad överlåtelse och tidning/tryckt tidskrift 2,44 kr

Avgift per publicerad överlåtelse per Internettidning

0,98 kr

Övrig användning

Avgift per överlåtelse

0 – 2,44 kr

8.3.4

Avgifter för vidareförädling av fastighetstaxeringsinformation

gällande småhus

Årlig avgift för uttag av fastighetstaxeringsinformation gällande småhus 4 öre

per fastighetsobjekt och år.

44

LMFS 2016:2

Licensavgift för följdprodukten Publika tjänster

Avgift antal fastigheter som görs tillgängliga per år

0,19 kr

Ska tjänsten även omfatta API som ska ge tredje part tillgång till tjänstens

innehåll och funktion tillkommer 0,19 kr per fastighet och år för den rättig-

heten.

8.3.5

Konvertering av vektorinformation till raster

När konvertering sker av geodata, som endast finns prissatt i vektorform, ut-

gör den årliga grundavgiften för sammanslagen rasterdata 10 % och skiktad

raster 30 % av den årliga grundavgiften för vektorinformationen.

8.3.6

Konvertering av höjddata till bilder i rasterform

När konvertering sker av höjddata (Laserdata eller GSD-Höjddata, grid 2+) till

bilder i rasterform, t.ex. lutningsbilder, skuggbilder och när inte höjdvärden

medföljer produkten är avgiften 12,5 % av den årliga avgiften för höjddata.

8.3.7

Framställning av höjddata från flygbilder genom bildmatchning

När flygbilder används för framställning av punktmoln/ytmodeller gäller

samma avgifter som Lantmäteriet tar ut för geodataprodukten Ytmodell från

flygbilder

, se 6.1.4 ovan. För andra produktvarianter betalas avgifter enligt

nedan. Följdproduktavtal krävs för framställning och spridning av produk-

terna.

Höjdpunkter med 0,5 m punktavstånd eller glesare

Årlig grundavgift per km²

4,50 kr

Max årlig avgift

600 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 7 000 kr

0 %

7 001 – 300 000 kr

40 %

> 300 000 kr

70 %

Höjdpunkter 0,5 m eller glesare färgsatta från RGB eller IRF-bilder

Årlig grundavgift per km²

9,00 kr

Max årlig avgift

1 200 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 9 000 kr

0 %

9 001 – 600 000 kr

40 %

> 600 000 kr

70 %

Höjdpunkter 0,5 m eller glesare färgsatta från RGB och IRF-bilder

Årlig grundavgift per km²

10,00 kr

Max årlig avgift

1 350 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 10 000 kr

0 %

10 001 – 675 000 kr

40 %

> 675 000 kr

70 %

Bilaga

45

LMFS 2016:2

Höjdpunkter med ~0,25 m punktavstånd (Avser användning av flygbilder

inom 2-årsomdrevet med 0,24 m upplösning)

Årlig grundavgift per km²

6,75 kr

Max årlig avgift

500 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 11 000 kr

0 %

11 001 – 450 000 kr

40 %

> 450 000 kr

70 %

Höjdpunkter med ~0,25 m punktavstånd RGB eller IRF (Avser användning av

flygbilder inom 2-årsomdrevet med 0,24 m upplösning)

Årlig grundavgift per km²

20,00 kr

Max årlig avgift

1 100 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 20 000 kr

0 %

20 001 – 700 000 kr

40 %

> 700 000 kr

70 %

Höjdpunkter med ~0,25 m punktavstånd RGB och IRF (Avser användning av

flygbilder inom 2-årsomdrevet med 0,24 m upplösning)

Årlig grundavgift per km²

23,00 kr

Max årlig avgift

1 250 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 000 kr

0 %

23 001 – 760 000 kr

40 %

> 760 000 kr

70 %

8.3.8

Portabel enhet

Med portabel enhet avses en teknisk lösning som bara medger möjlighet att

titta på data. Användningen av anpassade geodata/geodataprodukter i

portabel enhet är begränsad till bärbara handenheter, t.ex. GPS eller mobil-

telefon. Det är inte tillåtet att överföra data till annan enhet.

Portabel enhet, engångsavgift

Avgiften medger inte rätt till några uppdateringar av geodata utan att ny li-

censavgift betalas.

Geodata

Avgift per km 2

GSD-Fastighetskartan, all information

0,136 kr

GSD-Fastighetskartan,

fastighetsindelning

0,070 kr

GSD-Fastighetskartan, topografi

0,066 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 %

0,030 kr

Kommunikation – 15 %

0,010 kr

Hydrografi – 15 %

0,010 kr

Bebyggelse – 20 %

0,013 kr

Övrigt – 5 %

0,003 kr

GSD-Terrängkartan

0 kr

46

LMFS 2016:2

Geodata

Avgift per km 2

GSD-Vägkartan

0 kr

GSD-Fjällkartan

0 kr

GSD-Översiktskartan

0 kr

GSD-Ortofoto sv/v 1 m

0,11 kr

GSD-Ortofoto färg/IR 0,5 m

0,16 kr

GSD-Ortofoto25

0,21 kr

GSD-Höjddata, grid 50+

0 kr

Portabel enhet, abonnemang

Avgiften medger åtkomst till valfritt område ur en eller flera av Lantmäteriets

geodata (se nedan) via Internet.

Avgiften medger valfritt antal uppdateringar under abonnemangstiden. Rätt

till användning av geodata upphör då abonnemanget upphör.

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

GSD-Fastighetskartan, all information

8 178 kr

0,020 kr

GSD-Fastighetskartan, fastighetsindelning

4 208 kr

0,010 kr

GSD-Fastighetskartan, topografi

3 970 kr

0,009 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45%

1 785 kr

0,004 kr

Kommunikation – 15%

595 kr

0,001 kr

Hydrografi – 15%

595 kr

0,001 kr

Bebyggelse – 20%

795 kr

0,002 kr

Övrigt – 5%

200 kr

0,001 kr

GSD-Terrängkartan

0 kr

0 kr

GSD-Vägkartan

0 kr

0 kr

GSD-Fjällkartan

0 kr

0 kr

GSD-Översiktskartan

0 kr

-

GSD-Ortofoto sv/v 1 m

3 850 kr

0,015 kr

GSD-Ortofoto färg/IR 0,5 m

9 000 kr

0,022 kr

GSD-Ortofoto25t

5 600 kr

0,030 kr

GSD-Höjddata, grid 50+

0 kr

0 kr

8.3.9

Karttjänst transaktion

Avgift/transaktion

0,34 kr

För följdprodukt med kartvisning betalas transaktionsavgift för varje kartvis-

ning (zoomning, panorering etc.).

För varje följdprodukt med sökning som görs på ev. vektorinformation betalas

också transaktionsavgift.

8.3.10

Kartlänkning integrerad

Modell A

Avgifter i modell A förutsätter att vidareförädlare betalar avgift för publik

visning av följdprodukt (tjänst).

Bilaga

47

LMFS 2016:2

Modellen tillåter även att tredje parts domänadresser/webbsidor länkas mot

denna tjänst, via en separat teknisk lösning, för att möjliggöra presentation av

tredje parts egen information med tjänstens rasterbilder som bakgrund. Vis-

ningen skall ske integrerat på tredje parts domänadress/webbsida.

Kommersiell vidareförädlare betalar en årlig avgift för rätten att visa informa-

tion på nätet enligt Publik tjänst kartinformation, Publik tjänst bildinformation

och/eller Publik tjänst Vektorsök. Avgift skall betalas för de geodata som ingår

i tjänsten.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens domän-

adress/webbsida, betalar antingen per transaktion eller per unik besökare per

vecka.

Avgifter modell A

Alternativ 1

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Publik tjänst kartinforma-

tion, Publik tjänst bildinformation och/eller Publik tjänst Vektorsök samt

avgift enligt nedan.

• GDS-Fastighetskartans topografi, inom tätortsområde

• GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/transaktion

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning, i rasterformat

Avgift/transaktion

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

Alternativ 2

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Publik tjänst kartinforma-

tion, Publik tjänst bildinformation och/eller Publik tjänst Vektorsök samt

avgift enligt nedan.

• GSD-Fastighetskartans topografi, inom tätortsområde

• GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

48

LMFS 2016:2

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning, i rasterformat

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

Modell B

Avgifter när kommersiell vidareförädlare tillhandahåller karttjänst i syfte att

enbart möjliggöra presentation av tredje parts egen information med tjänstens

rasterbilder som bakgrund.

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på nätet.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till kommersiell vidareförädla-

res tjänst betalar avgift antingen per transaktion eller per unik besökare/vecka.

Transaktionsavgiften inkluderar avgift för visning på Internet.

Tillåtna geodata:

• GSD-Fastighetskartans topografi, inom tätortsområde

• GSD-Ortofoto s/v 1 m upplösning eller lägre.

För att GSD-Ortofoto i färg och GSD-Ortofoto25 ska ingå, krävs att kom-

mersiell vidareförädlare betalar avgift för Publik tjänst bildinformation.

Avgifter modell B

Alternativ 1

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre transaktionsav-

gift.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens tjänst, betalar

transaktionsavgift enligt nedan.

Avgift/transaktion

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress/webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera en

kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre avgift/unik besö-

kare och vecka.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens tjänst, betalar

avgift enligt nedan.

Bilaga

49

LMFS 2016:2

Avgift/unik besökare och vecka

0,022 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress/webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera en

kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

8.3.11

Publicering/visning

Publicering kartbild på Internet

Startavgift

500 kr

Engångsavgift per kartbild

500 kr

Avgiften gäller inte vid visning av kartbild ur avgiftsfria geodata, eller om av-

gift erlagts för slutanvändning av motsvarande kartbild.

Publicering av illustration i papperstryck

Startavgift:

500 kr

Med illustration menas när en karta används för att illustrera en text.

Engångsavgift per tryckyta

0,008 kr/dm2

(Max A3-format)

Rabatt medges med 90 % för den summa som överstiger 1 654 kr.

För dagstidningar ges ytterligare 50 % avgiftsutjämning.

Publicering av illustration på Internet

Startavgift:

500 kr

Nedanstående avgifter gäller för varje enskild ansökan och får inte samman-

räknas med tidigare eller kommande publiceringar.

Antal publikationer

Engångsavgift/publikation

1 - 10 st

500 kr

11 - 100 st

11 kr

> 100 st

Offert

Publicering genom TV, film och teater

Startavgift

500 kr

Engångsavgift

1 103 kr

(per film/programserie/teateruppsättning)

8.3.12

Tryckt kartprodukt

Karta

Startavgift

500 kr

Engångsavgift per tryckyta

0,12 kr/dm2

> 1 000 000 exemplar

offert

Rabatt medges med 90 % för den summa som överstiger 52 500 kr.

50

LMFS 2016:2

Skylt

Startavgift:

500 kr

För framställd skylt av tryckt karta enligt ovan tillkommer en engångsavgift

på 273 kr upp till 12 dm2 och 1 103 kr över 12 dm2.

8.3.13

Publik tjänst bildinformation

Årlig avgift för publik visning av zoom- och panorerbar bildinformation.

Årlig avgift för respektive bildprodukt x 1,0

8.3.14

Publik tjänst kartinformation

Årlig avgift för publik visning av zoom- och panorerbar kartinformation i

rasterform.

Årlig avgift för respektive rasterprodukt x 10

8.3.15

Publik tjänst vektorsök

Årlig avgift för användning av vektorinformation för sökning (ej visning).

Årlig avgift för respektive vektorprodukt x 3

Transaktionsavgift för GSD–Fastighetskartans fastighetsindelning 1,45 kr

9

FÖRLAGSPRODUKTER

Lantmäteriet anlitar en extern utförare för tryckning och tillhandahållande av

de allmänna förlagskartorna. Produktsortimentet består av tryckta förlags-

kartor.

Tryckta förlagskartor

Fastighetskartan

Terrängkartan

Vägkartan

Fjällkartan

Sverigekartor

När utföraren har sålt allmänna förlagskartor till olika återförsäljare etc. tar

Lantmäteriet ut en avgift från utföraren för varje försålt exemplar.

Skanning, digitalisering

När allmänna kartor eller grundmaterialet till dessa används för överföring

till digital form, t.ex. genom skanning eller digitalisering, ska avgift betalas.

Avgiften offereras.

10

HISTORISKA KARTOR OCH

FÖRRÄTTNINGSAKTER

Nedan angivna avgifter avser slutkund.

Analoga kopior från Lantmäteriets arkiv

Avgifter för kopior i A4 eller större format hänvisas till avgiftsförordningen

1992:191 samt LMFS 2008:14.

Bilaga

51

LMFS 2016:2

Digitala uttag ur Lantmäteriets digitala arkiv

Information från Lantmäteristyrelsens kartarkiv, Rikets allmänna kartverks

kartarkiv samt Lantmäterimyndigheternas förrättningsarkiv.

Leverans via E-handel Historiska kartor

En fil i TIFF-format

120 kr

Utskriven produkt

1 500 kr/m2

Övriga leveranser

Enligt offert

Arkivsök

Information online hämtas ur Rikets allmänna kartverks kartarkiv (RAK),

Lantmäteristyrelsens kartarkiv (LMS) och Lantmäterimyndigheternas förrätt-

ningsarkiv. För att få anslutning till Arken – Lantmäteriets digitala arkiv – ska

ett avtal upprättas mellan kund och Lantmäteriet som beskriver hur arkivin-

formationen får användas.

Anslutning

Åtkomst

Avgift

ArkivSök

Till samtliga arkivakter

ur de arkiv som finns

lagrade i Arken enligt

ovan

5 000 kr/år

Direktkoppling till externa

användares fastighets-

informationssystem

Till samtliga arkivakter

ur de arkiv som finns

lagrade i Arken enligt

ovan

5 000 kr/år

Avgift per arkivakt som

öppnas, oberoende av an-

slutningsform

40 kr

Storkundsavtal

En fast avgift ersätter av-

giften per arkivakt

Offert

11

PANTBREVSSYSTEMET (PBS)

Avgifter finns även i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister samt Lant-

mäteriets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret (LMVFS 2003:3).

Avgifter markerade med * är fria från moms.

Debiteringskoder (i debiteringssystemet) är angivna inom parentes. Manuell

hantering gäller om dessa ej är angivna.

11.1

Pantbrevssystemet, bastjänster

PBS – med fast anslutning

Anslutning inkl. 10 arkiv ......................................................................... 8 750 kr

Ytterligare arkiv ............................................................................................ 350 kr

.................................................................................................... dock lägst 1 750 kr

Överlåtelse av arkiv ..................................................................... per arkiv 350 kr

.................................................................................................... dock lägst 1 750 kr

52

LMFS 2016:2

Huvudmeny .......................................................................................................... 0 kr

Visa pantbrev (PIPPF) .............................................................. per transaktion 6 kr

Utskrift av pantbrev

Utskrift av pantbrev (PBFAVR) .............................................. per pantbrev 20 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev (PBFREK) ............. per försändelse 80 kr

Ej fullföljd transaktion (PBFVIS) ....................................... per transaktion 10 kr

Visa/annullera utskrift av pantbrev (PIPCA) .....................per transaktion 10 kr

Registrera/ändra/ta bort referensnummer (PIPEA) ...........per transaktion 10 kr

Beställa arkivförteckning

Beställning upp till 3 000 pantbrev (PBFAFG) ......................................... 525 kr

Beställning fler än 3 000 pantbrev (PBFAFC) .................... per pantbrev 0,20 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev (PBFREK) ............. per försändelse 80 kr

Visa/annullera beställningar av arkivförteckning (PIPDF) . per transaktion 10

kr

System-/registervård ............................................................................................ 0 kr

Konvertera pantbrev

Undermeny ....................................................................................................... 0 kr

Registrera pantbrev .................................................................... per pantbrev 0 kr

Pantbrevskonvertering vid successiv konvertering (PBFSUC) ... per pantbrev

*4 kr

Makuleringsbeställt pantbrev i PBS (PBFMAK) ................ per pantbrev 175 kr

Separat makuleringsbeställt pantbrev ................................. per pantbrev 350 kr

Avvikelserapport (PBFAVV) .......................................................... per lista 44 kr

Säkerhetshandlingar som skickas tillbaka ..................... per försändelse 245 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev (PBFREK) ............. per försändelse 80 kr

Pantbrevskonvertering för lagfaren ägare/tomträttshavare till Ägararkivet

..................................................................................................... per pantbrev 0 kr

Underrättelse till ägare vid konvertering av pantbrev till Ägararkivet

(PBFPU1) ...................................................................... per underrättelse 12,50 kr

Visa registrerade pantbrev (PIPSA) ................................... per transaktion 10 kr

Beställa avstämningslista på lokal skrivare (PBFALL) ................ per lista 10 kr

Beställa avstämningslista från Lantmäteriet (PBFALC) .............. per lista 70 kr

Visa status (PBFVST) ........................................................... per transaktion 10 kr

Avstämningslista saknas ................................................... per transaktion 245 kr

Flytta pantbrev

Undermeny ........................................................................................................ 0 kr

Flytta pantbrev inom koncernen (PBFKON) ........................ per pantbrev 10 kr

Bilaga

53

LMFS 2016:2

Flytta pantbrev till Kronofogdemyndigheten, KFM (PBFPUM)

.................................................................................................... per pantbrev *5 kr

Markera pantbrev för flytt till Ägararkivet (PBFPUM) ...... per pantbrev 10 kr

Flyttat pantbrev till Ägararkivet (PBFBYT) ........................... per pantbrev *5 kr

Underrättelse till ägare vid inlägg i Ägararkivet (PBFPU1)

............................................................................................. per underrättelse 13 kr

Ej fullföljd transaktion (PBSVIS) ........................................ per transaktion 10 kr

Dagens flyttade pantbrev (PIPACF) .................................. per transaktion 10 kr

Kvittera inkomna pantbrev/ändra referensnummer (PIPADA)

................................................................................................ per transaktion 10 kr

Flytta pantbrev från KFM (PBFBYT) ............................................................. *5 kr

Flytta pantbrev till Inskrivningsmyndighet, IM(PBFBYT) .. per pantbrev *5 kr

Ej fullföljd transaktion (PBFVIS) ........................................ per transaktion 10 kr

Dagens till IM flyttade pantbrev (PIKGF) ............................ per pantbrev 10 kr

Returnerat pantbrev från IM (PBFBYT) ................................. per pantbrev *5 kr

Kvittera från IM returnerade pantbrev (PIKIA) .............. per transaktion 10 kr

Visa historisk arkivinformation (PIPDF) .......................... per transaktion 10 kr

Pantbrevsbegäran/erbjudan

Undermeny ......................................................................................................... 0 kr

Pantbrev begärda av annan ................................................. per transaktion 0 kr

Rekvirera pantbrev ............................................................... per transaktion 0 kr

Rekvirera pantbrev från Ägararkivet (konverteringskostnad erlagd tidigare)

(PBFBYT) .................................................................................... per pantbrev *5 kr

och underrättelse till ägare (PBFPU2) ............................ per underrättelse 20 kr

Rekvirera pantbrev från Ägararkivet, flyttkostnad ej erlagd tidigare

(PBFPKU) ................................................................................. per pantbrev *18 kr

Rekvirera pantbrev från Ägararkivet, konverteringskostnad ej erlagd

tidigare (PBFPLU) ................................................................... per pantbrev *18 kr

och underrättelse till ägare (PBFPU2) ............................ per underrättelse 20 kr

Rekvirera från Ägararkivet (nyuttag avgift ej erlagd tidigare) (PBFPNU) . *15

kr

Ej fullföljd transaktion (PIKZA) ......................................... per transaktion 10 kr

Mottaget avslag på rekvirerat pantbrev (PBFAVG) ........ per transaktion 10 kr

Mottaget pantbrev (PBFBYT) .................................................. per pantbrev *5 kr

Visa/annullera rekvirerade/avslagna pantbrev (PIPAGA) . per transaktion 10

kr

Information om rekvirerat/avslaget pantbrev (PIPAHF) per transaktion 10 kr

Erbjudet pantbrev (PBFERB) ................................................. per pantbrev *10 kr

Ej fullföljd transaktion (PBFVIS) ............................................ per pantbrev 10 kr

Kvittera erbjudna pantbrev (PIKNA) ................................ per transaktion 10 kr

54

LMFS 2016:2

Förbindelse och sanering

Pantbrev som ingår i ärendet ........................................................................... 0 kr

Skapa saneringsärende och förbindelse (PBFÄRE) ................per ärende 85 kr

Avbrutet ärende (PIFÄR) .................................................... per transaktion 10 kr

Genomförda transaktioner i förbindelseärendeärende ......................................

Avgift, se respektive funktion Visa pantbrev – Pantbrevsbegäran/erbjudan

Visa ärendehistorik (PIFIF) ................................................. per transaktion 10 kr

Visa förbindelsehistorik (PIFJF) ......................................... per transaktion 10 kr

Arkivkatalog

Sökbild (PIFJK) ..................................................................... per transaktion 10 kr

Svarsbild ............................................................................................................. 0 kr

Nyuttag av datapantbrev (PBFNYA) ........................................ per pantbrev *3 kr

Autorekvisition och autoflytt av datapantbrev (PBS2)

Autorekvisition (PB2REK) .......................................................... per post in 35 kr

Felsvar autorekvisition (PB2MRE) ............................................. per felsvar 35 kr

Utförda transaktioner enligt autorekvisition .......................................................

Avgift

, se funktion Pantbrevsbegäran/erbjudan

Autoflytt (PB2FLY) ....................................................................... per post in 35 kr

Felsvar autoflytt (PB2MFL) ......................................................... per felsvar 35 kr

Utförda transaktioner enligt autoflytt ........... Avgift, se funktion Flytta pantbrev

11.2

Pantbrevssystemet bastjänster, förenklad anslutning

PBS – utan fast anslutning

Anslutningsavgift ............................................................ per anslutning 2 600 kr

Avgift ............................................................................................... per år 2 600 kr

Transaktionsbevis......................................................................... per styck 350 kr

Konvertering av pantbrev ....................................................... per pantbrev 70 kr

Makuleringsbeställt pantbrev ............................................... per pantbrev 350 kr

Arkivförteckning .......................................................................... per styck 900 kr

11.3

Pantbrevssystemet tilläggstjänster

Arkivbyte

Per beställning ........................................................................................... 4 500 kr

Per flyttat pantbrev .......................................................................................... *9 kr

Vid volymer över 10 000 pantbrev ............................................................... Offert

Arkivbyte samt borttag av det gamla arkivet .............................. Avgift, se ovan

Arkivbyte samt styrning av det gamla arkivet till nytt ............... Avgift, se ovan

Arkivbyte via fastighetsbeteckning

Prenumeration 6 – 12 gånger/år ........................... per körningstillfälle 1 750 kr

Per pantbrev .................................................................................................... *10 kr

Bilaga

55

LMFS 2016:2

Engångsavgift per körningstillfälle ......................................................... 4 500 kr

Per pantbrev ................................................................................................... *10 kr

Avstämning

Per körningstillfälle ................................................................................... 4 500 kr

Avstämning av kunders säkerhetssystem mot PBS

Per post in ..................................................................................................... 0,35 kr

Prenumeration 2 gånger/år ...................................................... per post in 0,20 kr

Prenumeration 4 gånger/år (PBFAVI) ................................... per post in 0,10 kr

Över 200 000 pantbrev .................................................................................. Offert

Avisering

Händelserapportering (PBFHRA) ........................................... per händelse 2 kr

................... minst 200 händelser/dag och högst 1 000 händelser/dag debiteras

Retroaktiv händelserapportering, inkl. 2 körningar ........................... 35 000 kr

Anteckningsavisering........................ per bevakat pantbrev och månad 0,02 kr

FR-avisering ................... per bevakad fastighet och bevakningstillfälle 0,10 kr

...................................................................... dock lägst 350 kr/bevakningstillfälle

Lista över begärda datapantbrev av annan .......................................... 10 000 kr

Prenumeration 4 ggr............................................................... per tillfälle 8 750 kr

Lista över inkomna datapantbrev för inkvittering ................................ 8 750 kr

Prenumeration 4 ggr............................................................... per tillfälle 7 000 kr

Kontroll av lagfaren ägare/tomträttshavare och pantbrev i eget arkiv

Engångsavgift oavsett om infil levererats, max 3 körningar/dag, .. (PBFKOK)

............................................................................................................ per dag 175 kr

Levererat svar

Vid misstämning mot fastighetsregister (PBFKOA) ................... per svar 28 kr

Vid misstämning mot fastighetsregister (PBFKOB) .................... per svar 10 kr

Vid misstämning mot fastighetsregister (PBFKOD) ................... per svar 37 kr

Vid misstämning mot fastighetsregister (PBFKOF) .................... per svar 37 kr

Ingen misstämning mot fastighetsregister (PBFKOO) ................ per svar 11 kr

Ingen misstämning mot pantbrevsregister (PBFKOP) ................ per svar 12 kr

Automatisk inkvittering

Via infil ........................................ beställningsavgift 100 000 kr samt 175 kr/dag

per inkvitterat pantbrev (PBFBYB) ............................................................... 10 kr

ingår i tilläggstjänster (PBFBYA) ................................................................... 18 kr

Öppning av arkiv utan inkvittering

Upp till 5 arkiv ........................................................................................... 8 750 kr

Ytterligare arkiv ............................................................................ per arkiv 350 kr

Referensnummerändring

Engångsavgift per körningstillfälle ......................................................... 4 375 kr

56

LMFS 2016:2

Per ändrat referensnummer .......................................................................... 10 kr

Över 10 000 pantbrev ..................................................................................... Offert

Med eller utan infil ...................................................................................... se ovan

Programmering .............................................................................................. Offert

Registerutdrag

Enbart för lagfaren ägare eller tomträttshavare ............................................ 0 kr

Övriga

Arkivförteckning på fil

Per körningstillfälle ................................................................................... 4 375 kr

Per pantbrev ..............................................................................................................

0,25 kr

Prenumeration 4 gånger/år .................................................. per pantbrev 0,10 kr

Arkivförteckning avseende fler än ett arkiv ............................................... Offert

Efterlysning av datapantbrev .............................................. per pantbrev 350 kr

Arkivkatalog på papper

Numerisk eller alfabetisk ............................................................................ 450 kr

Numerisk och alfabetisk .............................................................................. 600 kr

Extra öppethållande med bemanning .................................. per timme 2 500 kr

.................................................................................................. dock lägst 13 000 kr

________________________