Prop. 1969:36

('angående anslag för budget\xad året 1969/70 till byggnadsarbeten samt inredning och ut\xad rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 36 år 1969

1

Nr 36

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag för budget­

året 1969/70 till byggnadsarbeten samt inredning och ut­ rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.; given Stockholms slott den 14 mars 1969.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådspro­ tokollet över utbildningsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredraganden hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Moberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 120 milj. kr. för budgetåret 1969/70 för byggnadsarbeten vid universitet och vissa högskolor. Medelsförbruk­ ningen för verksamheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till sammanlagt 263 milj. kr.

Nybyggnaderna inom Frescatiområdet för icke-laborativa institutioner vid uni­ versitetet i Stockholm föreslås omfatta ytterligare en institutionsbyggnad utöver de fem som tidigare beslutats. Kostnaderna för det utökade byggnadskomplexet be­ räknas till totalt 72,5 milj. kr. Vidare föreslås att en matsal anordnas inom Frescati­ området. Medel beräknas även för bl. a. schaktningsarbeten m. m. för en ny­ byggnad för tandläkarutbildning invid undervisningssjukhuset i Huddinge samt för förvärv från Bergianska stiftelsen av mark invid Frescatiområdet. Medel tas också upp för fortsatt utbyggnad vid karolinska institutet och tekniska högskolan i Stockholm, universiteten i Uppsala och Lund samt Chalmers tekniska högskola och universitetet i Göteborg. På Vallaområdet i Linköping utförs nybyggnader för 80 milj. kr. för teknisk utbildning och forskning m. m. Vid universitetet i Umeå föreslås en nybyggnad för utbildningen i fysik och kemi.

Till lånefonden för studentkårlokaler föreslås en medelsanvisning av 7 milj. kr. Vidare begärs medgivande att bevilja lån från fonden intill ett belopp av 20 milj. kr.

Medelsanvisningar av 60 milj. kr. föreslås slutligen för inredning och

utrustning

av lokaler vid universitet, högskolor in. m. och av 1 050 000 kr. för utrustning m. m. vid sjöbefälsskolorna.

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 36

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Utdrag av protokollet över utbildningsärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 14 mars 1969.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven- Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wick- man, Moberg, Bengtsson.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter frågor om anslag för budgetåret 1969/70 till byggnadsarbeten samt in­ redning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. och anför.

I årets statsverksproposition (bil. 10 s. 489, 396, 492 och 242) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1969/70 beräkna

till Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor ett investeringsanslag av 120 milj. kr.;

till Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. ett re­ servationsanslag av 60 milj. kr.;

till Lånefonden för studentkårlokaler ett investeringsanslag av 7 milj. kr.; till Sjöbefälsskolorna: Utrustning m. m. ett reservationsanslag av 900 000 kr. Jag anhåller nu att få anmäla dessa frågor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

3

Byggnadsarbete!! vid universiteten och vissa högskolor

1967/68 Utgift .... 138 300 540 Reservation .................... 2 916 492 1968/69 Anslag ... 130 000 000 1969/70 Förslag ... 120 000 000

Anslagsförslag m. m.

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten vid universiteten, karolinska institutet, de tekniska högskolorna, den tekniska utbildnings- och forskningsenhe­ ten i Linköping samt gymnastik- och idrottshögskolorna.

Från byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté föreligger framställningar om investeringsanslag för budgetåret 1969/70. Vidare har styrelsen och byggnadskommittén successivt redovisat projekteringshandlingar m. m. för aktuella byggnadsobjekt.

Innan jag går in på de enskilda objekten, vill jag erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten vid univer­ sitet och högskolor.

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkommitté (LUP- kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustningsprogram för läroanstal­ terna på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar program även för de tre berörda filialortema, dvs. resp. Örebro, Växjö och Karlstad. In- terimsstyrelsen för den medicinska och tekniska utbildnings- och forskningsorgani­ sationen i Linköping har motsvarande uppgift för denna ort. Enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 7 mars 1969 har vidare en särskild kommitté tillkallats för pla­ nering och samordning m. m. av restaurangverksamheten vid universitet och hög­ skolor. Kommittén skall bl. a. upprätta lokalprogram för sådana restauranglokaler som skall uppföras av staten.

När ett lokalprogram färdigställts överlämnas det till byggnadsstyrelsen eller — vad beträffar tekniska högskolan i Stockholm — till högskolans byggnadskommitté, vilka myndigheter på grundval därav i samråd med berörd kommitté upprättar ett byggnadsprogram innehållande bl. a. förslag beträffande byggnadsobjektets place­ ring, allmänna utformning m. m. samt en uppskattning av kostnad och tidsåtgång för objektet. Kungl. Maj:t prövar därefter byggnadsprogrammet och lämnar i regel ett uppdrag att utarbeta förslags- eller huvudhandlingar för objektet. Först när dessa handlingar färdigställts, begärs normalt medel av riksdagen för byggnads­ objektets utförande. Samtidigt härmed fortsätter oftast projekteringen t. o. m. färdiga bygghandlingar, dvs. handlingar på grundval av vilka entreprenadanbud kan infordras. En närmare redogörelse för denna handläggningsordning lämnas i

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

en tryckt promemoria, benämnd »Handläggning av statliga byggnadsärenden»

(Finansdepartementet 1968).

I min följande redogörelse beträffande de byggnadsobjekt som är aktuella för

nästa budgetår tar jag sålunda i regel inte upp sådana planerade objekt för vilka

projekteringen ännu inte nått det stadium då — enligt nämnda handläggningsord-

ning — redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt be­

handla sådana objekt, som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka kostnads­

ramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller

endast bli höjda med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För ti­

den den 1 april 1967—1 april 1968 beräknar byggnadsstyrelsen denna stegring

till 3 %.

Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1968 där inte någon

annan prisnivå anges.

Stockholm

Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet. Inom Fre-

scatiområdet har vissa arbeten utförts för avloppsförsörjning av befintliga institu­

tioner (jfr prop. 1964: 1 bil. 10 s. 641 och 1968: 104 s. 4) för en kostnad av

1 140 000 kr. De arbeten som avsåg anslutning av skogshögskolan och veterinär­

högskolan till en ny huvudavloppsledning har byggnadsstyrelsen slutredovisat till

en kostnad av 297 000 kr. Vidare har styrelsen slutredovisat de i prop. 1968: 104

(s. 4) nämnda kostnaderna av 1 306 000 kr. för översiktlig planläggning t. o. m. år

1963. De slutredovisade kostnaderna uppgår sålunda till sammanlagt (297 000 +

1 306 000 = ) 1 603 000 kr.

För tiden fr. o. m. år 1964 har Kungl. Maj:t medgett att 850 000 kr. får

användas för översiktlig planläggning (jfr prop. 1968: 104 s. 4). Vid utgången av

budgetåret 1967/68 hade 838 000 kr. av detta belopp förbrukats. Som även

nämnts i prop. 1968: 104 (s. 4) har byggnadsstyrelsen i februari 1968 redovisat en

s. k. försörjningsplan för universitetsområdet i Frescati. Planen har remissbehand-

lats och styrelsen ser — bl. a. med anledning av vad som framkommit vid remiss­

behandlingen —• f. n. över delar av utbyggnadsplanen för området. Bl. a. för att

försörjningsplanen skall kunna ses över kontinuerligt och anpassas till den aktuella

situationen beräknar styrelsen att sammanlagt 1,1 milj. kr. behöver användas för

översiktlig planläggning.

Byggnadsstyrelsen redovisade i skrivelse den 24 juni 1968 vissa försörjnings­

åtgärder i anslutning till nybyggnaderna för icke-laborativa institutioner. Åtgärder­

na innefattade bl. a. utbyggnad av Fiskartorpsvägen i en ny sträckning. Kostna­

derna för arbetena uppskattade styrelsen till 6 530 000 kr. i prisläget den 1 april

1967. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 juni 1968 åt styrelsen att utföra arbetena

med undantag av vissa ledningsarbeten. Med hänsyn även till vissa andra arbeten

som f. n. planeras föreslår byggnadsstyrelsen att — inkl. medlen till översiktlig

planläggning — en preliminär kostnadsram av 10 milj. kr. tas upp för försörj­

ningsåtgärder inom Frescatiområdet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

5

Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets om­

råde. Byggnadsstyrelsen har till en kostnad av 21 000 kr. slutredovisat vissa

arbeten för farmakologiska institutionens elförsörjning som Kungl. Maj:t den 20

mars 1964 uppdrog åt styrelsen att utföra (jfr prop. 1964: 1 bil. 10 s. 645).

Som nämnts i prop. 1968: 104 (s. 4) har Kungl. Maj:t medgett att 500 000 kr.

får tas i anspråk för översiktlig planläggning. Byggnadsstyrelsen föreslår att detta

belopp höjs med 50 000 kr. För anslutningsavgifter räknar styrelsen med att

400 000 kr. behövs.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 28 juni 1968 och den 28 februari 1969

uppdragit åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 2 115 000 kr. utföra

försörjningsåtgärder, bl. a. en provisorisk panncentral, för laboratoriebyggnaden

vid karolinska institutet. Tidigare har Kungl. Maj:t (jfr prop. 1968: 104 s. 4) upp­

dragit åt styrelsen att utföra försörjningsåtgärder inom institutets område — ut­

över de nu slutredovisade arbetena — till en kostnad av sammanlagt 946 000 kr.

Nybyggnad av s i m h a 11 s a n 1 ä g gning vid gymnastik- och

idrottshögskolan. Redogörelse för detta byggnadsobjekt lämnades i prop.

1964: 72 (s. 54) och 1965: 104 (s. 30 och 51). Av dessa redogörelser framgår att

kostnaderna för objektet — i prisläget den 1 juli 1964 — ursprungligen beräknats

till 4 250 000 kr. och att, sedan anbud inhämtats, kostnaderna senare beräknats

till 5 140 000 kr. I gällande investeringsplan är — i prisläget den 1 april 1967 —

en kostnadsram av 5 710 000 kr. uppförd för objektet. Byggnadsstyrelsen har i

skrivelse den 9 juli 1968 anmält att denna kostnadsram överskridits på grund av

merkostnader till följd av brister och felaktigheter i bygghandlingarna. För att

täcka samtliga investeringskostnader erfordras enligt styrelsen en kostnadsram av

7,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1967. Styrelsen räknar med att en betydande

del av merkostnaderna bör kunna återvinnas av huvudkonsulten. Denna fråga kan

dock bli beroende av rättslig prövning. Byggnadsstyrelsens skrivelse har remitte­

rats till riksrevisionsverket för yttrande.

Om- och tillbyggnad för f ö r s v a r s m e dic i ns k forskning

m. m. I prop. 1968: 104 (s. 20) fördes i investeringsplanen upp en kostnadsram

för detta objekt av 2 487 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1967. Sedan bygg­

nadsstyrelsen redovisat att man inte kunnat undgå kostnadsökningar förde Kungl.

Maj:t genom beslut den 28 maj 1968 upp en kostnadsram av 2 610 000 kr. i in­

vesteringsplanen.

Nybyggnader inom F r e s c a t i o mr åd e t för icke-labora-

tiva institutioner. I prop. 1968: 26 (s. 6 och 10) och 1968: 104 (s. 7)

lämnades utförliga redogörelser för ifrågavarande nybyggnader som skall inrym­

ma lokaler för bl. a. utbildning och forskning vid humanistiska, samhällsvetenskap­

liga och juridiska fakulteterna vid universitetet samt för socialhögskolan i Stock­

holm.

6

Av de lämnade redogörelserna framgår att byggnadskomplexet omfattar när­

mare 34 500 m2 rumsyta fördelade på fem institutionsbyggnader i åtta vå­

ningar sammanbundna med lägre byggnader i tre våningar. Av de åtta vånings­

planen avses de tre nedersta inrymma seminarie- och lektionsrum och de återstå­

ende fem planen institutionslokaler, i första hand arbetsrum för lärare och forskare.

De sammanbindande byggnaderna skall innehålla hörsalar, seminarierum och skriv­

salar. Vidare innehåller dessa byggnader entréutrymmen samt kapprum, toaletter

och uppehållsutrymmen. Kostnaden för nybyggnaderna beräknas till 61,8 milj. kr.

Sedan september 1968 pågår schaktningsarbeten samt gjutning av grand och

källare för nybyggnaderna, som skall ligga i Frescatiområdets södra del invid

Fiskartorpsvägen. Anbud på de egentliga byggnadsarbetena beräknas enligt bygg­

nadsstyrelsen komma in i mitten av april 1969.

Byggnadsstyrelsen har i en promemoria daterad den 3 mars 1969 — med hän­

visning till de ökade studerandeantalen i de icke-laborativa ämnena— föreslagit att

en sjätte institutionsbyggnad uppförs i samband med nu pågående arbeten och i

samma entreprenad som de övriga byggnaderna. Då den sammanbindande bygg­

naden för detta hus blir något kortare än de övriga husens motsvarande delar

uppskattar styrelsen ramsytan till ca 5 800 m2 och kostnaden till 10,7 milj. kr.

Styrelsen föreslår en kostnadsram för nybyggnaderna av (61,8 + 10,7 =) 72,5

milj. kr.

Den första institutionsbyggnaden beräknas bli färdig höstterminen 1970. Övriga

byggnader färdigställs successivt och samtliga sex institutionsbyggnader beräknas

vara helt klara till höstterminen 1972.

Nybyggnad för tandläkarutbildning. 1963 års universitets-

och högskolekommitté pekade i sitt betänkande (SOU 1965: 11 s. 116) på möj­

ligheten att anordna lokaler för odontologisk undervisning och forskning i anslut­

ning till det planerade undervisningssjukhuset i Fluddinge. Enligt kommittén torde

det vara möjligt att tillfälligt öka intagningskapaciteten genom att för utbildningen

utnyttja såväl nuvarande lokaler som blivande lokaler i Huddinge. Dåvarande

chefen för ecklesiastikdepartementet framhöll i prop. 1965: 141 (s. 140) att han

liksom flera remissinstanser fann detta uppslag beaktansvärt och avsåg att föreslå

Kungl. Maj:t att låta utreda frågan närmare. Kungl. Maj:t uppdrog den 21 januari

1966 åt universitetskanslersämbetet att komma in med utredning och förslag be­

träffande utbyggnaden av den odontologiska utbildningen i Stockholm.

Med skrivelse den 5 juli 1968 överlämnade statens förhandlingsnämnd till

Kungl. Maj:ts prövning en villkorligt träffad överenskommelse med Stockholms

läns landsting om schaktning m. m. för en byggnad för odontologisk utbildning

m. m. invid det blivande undervisningssjukhuset i Huddinge. Nämnden anförde

bl. a. följande.

Genom beslut den 10 mars 1967 uppdrog chefen för ecklesiastikdepartementet

åt statens förhandlingsnämnd att efter samråd med universitetskanslersämbetet

upptaga de förhandlingar med Stockholms stad och Stockholms läns landstings­

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

7

kommun som befinnes erforderliga för utbyggnaden av den odontologiska utbild­ ningen vid karolinska institutet.

Av beslutet framgår bl. a. att universitetskanslersämbetet den 20 december 1966 föreslagit att den odontologiska fakulteten vid karolinska institutet skall erhålla nya lokaler i anslutning till det blivande undervisningssjukhuset i Huddinge samt hemställt att åtgärder vidtages för förvärv av mark.

Vidare har en av kanslersämbetet den 10 juni 1966 tillsatt kommitté för ut­ redning av odontologisk utbildning i Stockholm (KOS) i betänkande den 29 februari 1968 föreslagit bl. a. att en särskild byggnad med en nettogolvyta av ca 15 000 m2 skall uppföras i anslutning till sjukhuset i Huddinge för den odontolo­ giska fakultetens verksamhet m. m. Kanslersämbetet, som remissbehandlat betän­ kandet, har ännu inte tagit slutlig ställning i ärendet.

Förhandlingsnämnden har efter samråd med kanslersämbetet haft överläggningar med bl. a. representanter för Stockholms läns landsting om lokaler för odonto­ logisk utbildning. Överläggningarna har främst gällt att finna ett lämpligt område för den byggnad som KOS föreslagit.

Vid överläggningarna har enighet nåtts om att en sådan byggnad lämpligen bör ligga mellan en planerad forsknings- och laboratoriebyggnad (»F-huset») och »In- stitutionsgatan». Det har vid överläggningarna framkommit att det av såväl kost­ nadsskäl som i övrigt är av betydelse att markomvandling, grovschaktning och sprängning av stigort på området samordnas med motsvarande arbeten för under­ visningssjukhuset och påbörjas redan under sensommaren innevarande år. Nämn­ den har därför den 3 juli 1968 med delegerade för Stockholms läns landsting träf­ fat överenskommelse om bl. a. att landstinget för statens räkning och enligt när­ mare överenskommelse skall låta utföra ifrågavarande arbeten.

Kostnaderna för de arbeten som överenskommelsen avser har uppskattats till ca 500 000 kr. Om staten och landstinget inte före den 1 juli 1970 träffar överens­ kommelse om att förlägga byggnaden till det avsedda området skall staten, om parterna inte kommer överens om annat, ersätta landstingets kostnader för att markplanera området. Kostnaderna härför har av landstinget uppskattats till ca 200 000 kr.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 11 juli och den 19 december 1968 godkänt överenskommelsen samt uppdragit åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 500 000 kr. vidta de åtgärder som fordras i anledning av densamma.

Matsal inom Frescatiområdet. Den första nybyggnaden inom Frescatiområdet för icke-laborativa institutioner beräknas, som nämnts i det före­ gående, bli inflyttningsklar till höstterminen 1970. För att bespisningsmöjligheter då skall finnas inom Frescatiområdet, har byggnadsstyrelsen föreslagit att en pro­ visorisk matsal anordnas genom om- och tillbyggnad av Skogs- och lantbruks­ akademiens f. d. museibyggnad, som är belägen ca 100 meter väster om nybygg­ naderna. Byggnadsprogrammet omfattar i huvudsak en matsal med 550 platser i den f. d. museibyggnaden samt ett s. k. sekundärkök i en tillbyggnad. Den befint­ liga byggnadens totalyta utgör 1 800 m2. Styrelsen beräknar tillbyggnadens total­ yta till 600 m2.

Kostnaderna för ombyggnadsarbetena uppskattar styrelsen till 850 000 kr. Kost­

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

naden för tillbyggnaden uppskattas till 1 milj. kr. För att byggnaden skall kunna

tas i bruk vid början av höstterminen 1970 måste arbetena enligt styrelsen igång­

sättas under sommaren 1969.

Kungl. Maj:t uppdrog den 7 mars 1969 åt byggnadsstyrelsen att projektera orn-

och tillbyggnaden t. o. m. huvudhandlingar. Med hänsyn till matsalens provi­

soriska karaktär skall styrelsen vid projekteringen särskilt iaktta angelägenheten

av att kostnaderna för objektet bringas ned.

Uppsala

Försörjningsåtgärder. Kostnaderna för beslutade försörjningsåtgär-

der uppgår enligt byggnadsstyrelsen till 5 820 000 kr. (jfr prop. 1968: 104 s. 8).

För översiktlig planläggning har Kungl. Maj:t den 9 juni 1967 och den 20 novem­

ber 1968 medgett att styrelsen får ta sammanlagt 600 000 kr. i anspråk. Styrelsen

föreslår nu att ytterligare 50 000 kr. får tas i anspråk för ändamålet, dvs. sam­

manlagt 650 000 kr. För anslutningsavgifter beräknar styrelsen att 2 150 000 kr.

behövs.

Styrelsen föreslår att kostnadsramen för försörjningsåtgärder förs upp med 11

milj. kr., vilket belopp innefattar kostnaderna för dels översiktlig planläggning och

anslutningsavgifter dels beslutade arbeten, dels vissa planerade arbeten.

Linköping

Sedan läsåret 1967/68 bedrivs utbildning vid universitetsfilialen i Linköping.

Vidare skall enligt statsmakternas beslut (prop. 1965: 141, SU 173, rskr 411 och

1968: 83, SU 119, rskr 273) den 1 juli 1969 verksamheten starta vid en enhet

för teknisk utbildning och forskning i Linköping. Den sammanlagda intagnings-

kapaciteten vid enhetens fyra utbildningslinjer avses bli 220 platser läsåret 1969/70,

430 platser läsåret 1970/71 och — vid full utbyggnad — 610 platser läsåret

1971/72 (jfr prop. 1968: 83 s. 47). För läsåret 1969/70 har provisoriska lokaler

hyrts och ställts i ordning för verksamheten.

Som nämnts i prop. 1968: 83 (s. 71) avses permanenta lokaler för den tekniska

utbildningen och forskningen samt universitetsfilialen bli förlagda till Vallaområdet,

som ligger utmed Malmslätts- och Kalmarvägarna omedelbart väster om den nu­

varande stadsbebyggelsen. Av redogörelsen i nämnda proposition för ett med Lin­

köpings stad träffat markavtal, vilket godkänts av Kungl. Maj:t genom beslut den

28 juni 1968, framgår bl. a. att staden utan ersättning överlåtit ca 67 ha av Valla­

området till staten.

För översiktlig planläggning inom området har Kungl. Maj:t den 26 januari

1968 ställt 500 000 kr. till byggnadsstyrelsens förfogande. Enligt styrelsen behövs

ytterligare 150 000 kr. för detta ändamål.

Kungl. Maj:t godkände den 28 juni 1968 det i prop. 1968: 83 (s. 72) nämnda

avtalet om vattenförsörjning och avlopp för Vallaområdet (VA-avtalet). Anslut­

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

9

ningsavgifterna för den del av området inom vilket de f. n. planerade byggnaderna avses bli förlagda uppgår enligt VA-avtalet till 1,4 milj. kr. Vidare skall staten betala 100 000 kr. som ersättning för att stadens tekniska verk för statens räkning bygger vissa vattenledningar samt servisledning för vatten och avlopp. Kungl. Maj:t har vidare den 7 mars 1969 godkänt ett avtal om värmeleverans till nämnda om­ råde enligt vilket en avgift av 317 000 kr. skall utgå för utnyttjad effekt av högst

10 000 Mcal/h.

Byggnadsstyrelsen tar upp 8 milj. kr. för försörjningsåtgärder inom området utöver kostnaderna för översiktlig planläggning och anslutningsavgifter.

Byggnadsprogrammet och situationsplanen för nybyggnaderna på Vallaområdet har setts över av byggnadsstyrelsen med utgångspunkt i bl. a. vad Kungl. Maj:t föreskrivit i beslut den 28 juni 1968. Den plan som redovisades i prop. 1968: 83 (s. 74) har sålunda ersatts med en reviderad situationsplan med tillhörande be­ skrivning som torde få återges som bilaga 4 till statsrådsprotokollet i detta ären­ de. Byggnadsprogram för de byggnader som angetts med siffrorna 1, 2 och 3 på situationsplanen har redovisats till Kungl. Maj:t. Byggnaderna beräknas omfatta sammanlagt ca 44 000 m2 programyta. Exkl. ytor för bl. a. kapprum, toaletter och skyddsrum motsvarar byggnaderna ca 38 400 m2 av ett lokalprogram om sam­ manlagt 42 000 m2 som upprättats av interimsstyrelsen för den medicinska och tekniska utbildnings- och forskningsorganisationen i Linköping. Nämnda yta av 42 000 m2 fördelar sig enligt följande sammanställning.

Gemensamma lokaler

Förvaltning ................................................... 2 050 Centralverkstäder ........................................ 2575 Undervisningslokaler .................................. 8 000 Datamaskincentral ...................................... 900

13 525

Institutioner

Tillämpad matematik ................................ 1 700 Systemteknik ................................................. 6 150 Fysik och mätteknik .................................... 8 500 Industriell ekonomi och organisation .... 1 850 Konstruktions- och produktionsteknik . . 9 500

27 700

Universitetsfilialen .......................................... 775

De ytor som angetts för institutionerna innefattar också lokaler för ämnena ma­ tematik, statistik, fysik, teoretisk fysik, nationalekonomi och företagsekonomi vid universitetsfilialen. Den angivna ytan av 775 m2 för filialen avser de humanistiska ämnena och ämnet statskunskap. I lokalprogrammet har vidare beaktats bl. a. behovet av utrymmen för uppdragsforskning.

Kostnaderna för de tre byggnaderna om sammanlagt 44 000 m2 programyta uppskattar byggnadsstyrelsen till 90 milj. kr. Styrelsen räknar med att en gemen­ sam upphandling av byggnaderna kan visa sig lämplig. En första byggnadsetapp beräknas kunna vara färdig till höstterminen 1970.

Göteborg

F ö r s ö r j n i n g s å t g ä r d e r inom Chalmers tekniska högsko­

las område. Som redovisades i prop. 1967: 104 (s. 11) och 1968: 104 (s. 14)

har byggnadsstyrelsen tidigare slutredovisat delobjekt för 310 000 kr. Styrelsen

har nu slutredovisat ytterligare två delobjekt till en kostnad av sammanlagt

2 597 000 kr.

För översiktlig planläggning har Kungl. Maj:t medgett att 1 050 000 kr. får tas

i anspråk. Enligt styrelsen bör detta belopp höjas till 1,2 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen tar upp 1,6 milj. kr. för anslutningsavgifter och 9 215 000 kr.

för försörjningsåtgärder som tidigare beslutats och ännu ej slutredo visats. För

planerade arbeten beräknar styrelsen ca 2,4 milj. kr.

Nybyggnad för fysiska institutionen m. m. Av redogörel­

serna för detta byggnadsprojekt i prop. 1968: 26 (s. 4) och 1968: 104 (s. 15)

framgår att antalet nybörjarplatser vid sektion F vid Chalmers tekniska högskola

ökades fr. o. m. läsåret 1963/64 från 30 till 35 per år och fr. o. m. läsåret 1966/67

med ytterligare 25 till 60 per år (jfr SOU 1965: 11 s. 76 och 101 samt prop.

1965: 141 s. 19 och 138, SU 173, rskr 411) samt att utbildning i fysik ges vid

fysiska institutionen åt de studerande vid alla sektioner utom sektion A vid hög­

skolan. Vidare framgår att antalet utbildningsplatser för två betygsenheter i exa-

mensämnet fysik vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten skall vara 240 enligt

den av statsmakterna antagna utgångspunkten för planeringen för de spärrade na­

turvetenskapliga ämnena (jfr prop. 1965: 141 s. 43 och 140, SU 173, rskr 411).

Fysiska institutionen disponerar f. n. lokaler om drygt 3 400 nr nettoyta i den

s. k. Origobyggnaden och om drygt 3 000 m2 nettoyta i övningslaboratoriebygg-

naden, det s. k. Trapphuset, som är en tillbyggnad till Origobyggnaden (jfr prop.

1961: 83 s. 47).

Nybyggnaden uppförs i norra delen av högskolans område omedelbart intill

Origobyggnaden och med utbyggnadsmöjlighet åt väster. Som redovisats i prop.

1968: 26 uppskattade byggnadsstyrelsen på grundval av förslagshandlingarna kost­

naden för nybyggnaden och tillhörande försörjningsåtgärder till 17 750 000 kr. en­

ligt prisläget den 1 april 1967. I avvaktan på att möjligheterna att minska kostna­

den för objektet närmare undersökts fördes i investeringsplanen upp en preliminärt

beräknad kostnadsram av 16 milj. kr. enligt nämnda prisläge (jfr prop. 1968:26

s. 9). Sedan byggnadsstyrelsen anmält att sådana förenklingar vidtagits att den tidi­

gare uppskattade kostnaden av 17 750 000 kr. kunnat reduceras till 16,5 milj. kr.

enligt prisläget den 1 april 1967, uppdrog Kungl. Maj:t den 28 juni 1968 åt sty­

relsen att inom en kostnadsram av sistnämnda belopp — vilket i prisläget den

1 april 1968 motsvaras av 17 milj. kr. — utföra byggnadsobjektet med tillhörande

försörjningsåtgärder.

I en den 10 februari 1969 inom byggnadsstyrelsen upprättad promemoria har nu

redovisats att det vid sprängningsarbetena av tekniska skäl visat sig motiverat att

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

11

— för en ökad kostnad av ca 200 000 kr. — utöka lokalerna i källarplanet med ca 600 m2 rumsyta. Nybyggnaden, som beräknas vara färdigställd i mars 1971, omfattar därmed sammanlagt ca 7 200 m2 rumsyta.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Umeå

Försörjningsåtgärder- För översiktlig planläggning har Kungl. Maj:t medgett att byggnadsstyrelsen får ta 1,1 milj. kr. i anspråk. Styrelsen föreslår att detta belopp höjs till 1,3 milj. kr. För anslutningsavgifter beräknar styrelsen 800 000 kr. För beslutade och planerade försörjningsåtgärder tar styrelsen vidare upp resp. 9 875 000 kr. och ca 2 milj. kr.

Föredraganden

Investeringsverksamheten på universitets- och högskoleområdet har, som fram­ går av följande uppgifter rörande den faktiska medelsåtgången, ökat mycket starkt under de senaste tio åren.

Budgetår

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63

Milj. kr. Budgetår

Milj. kr.

17 1963/64 50 18 1964/65 95 23 1965/66 115 33 1966/67 119 42 1967/68 138

För innevarande och nästa budgetår beräknar jag, som framgår av mitt förslag till investeringsplan i det följande, medelsförbrukningen till resp. 143 och 120 milj. kr. Även för de närmast därpå följande åren räknar jag med en omfattande in­ vesteringsvolym som ett resultat av det planeringsarbete som de senaste åren be­ drivits inom främst byggnadsstyrelsen och LUP-kommittéerna.

Investeringar inom universitetssektorn bekostas också av medel som anvisas un­ der statens utlåningsfonder till lånefonden för studentkårlokaler. Vidare bestrids kostnader för ändrings- och ombyggnadsarbeten i stor utsträckning med anlitan­ de av medel som tagits upp i staten för statens allmänna fastighetsfond.

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investeringsplan. I pla­ nen tas för varje objekt upp en kostnadsram. Medelsförbrukningen för de skilda objekten har uppskattats med utgångspunkt i angivna tidpunkter för byggstart och färdigställande.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Investeringsplan

(1 OOO-tal kr.)

Kostnadsram

Medelsförbrukning

Byggnadsobjekt

Faktisk

Beräknad för

Bygg­

start

Färdig­

ställande

mån./år

1.4.67

1.4.68

t. o. m.

mån./år

1968/69

1969/70

1967/68

i

2

3

4

5

6

7

8

Stockholm

Nybyggnad för övningslabora-

torium för kemi m. m. för

universitetet.........................

7 345

7 345

7 079

266

5.61

6.63

Nybyggnad för botanik...........

Nybyggnad i kv. Mimer

8 185

8 100

7 928

172

2.63

12.64

(Mimer I)..............................

6 000

6 000

5 997

3

9.62

11.63

Ersättning till Skogs- och lant­

bruksakademien ...................

Försörjningsåtgärder inom

2 825

2 825

2 600

Frescatiområdet:

Slutredovisat ....................... 1

1 603

1 603

översiktlig planläggning .. |

Anslutningsavgifter ........... j 6 000

1 000

J 9 000

838

j

1 800

2 000

Övriga åtgärder................... |

807

successivt

Om- och tillbyggnad för farma­

kologi ....................................

Försörjningsåtgärder inom ka-

5 056

5 065

5 060

5

6.64

12.66

rolinska institutets område:

Slutredovisat ....................... 1

21

21

Översiktlig planläggning ... |

Anslutningsavgifter............. 1 4 000

550

J 3 500

516 ! 1 000

1 400

Övriga åtgärder................... |

777 1

successivt

Tillbyggnad vid institutionen

för fysiologi och medicinsk

fysik......................................

4 242

4 250

4 247

3

6.65

1.67

Nybyggnad för sektion M ....

Försörjningsåtgärder inom tek-

20 611

20 645

20 149

496

9.63

7.66

niska högskolans område ..

6 085

6 122

5 195

400

100

successivt

Nybyggnad för sektion B . ...

13 914

14 015

12 130

1 500

300

7.65

12.67

Ombyggnad för sektion B . . . .

Nybyggnad av simhallsanlägg-

970

980

914

60

11.66

7.67

ning vid gymnastik- och

idrottshögskolan .................

5710

5 710

7 061

350

89

11.65

9.67

Om- och tillbyggnad för för-

svarsmedicinsk forskning

m. m........................................

2 6101

2 670

2 159

470

25

5.67

2.69

Nybyggnad för sektion A m. m.

Ombyggnad för sektion E

14 165

14 580

642

6 500

5 000

4.68

4.70

m. m........................................

6 120

6 300

281

2 500

2 000

4.68

9.69

Ombyggnad för fysik, central­

verkstad m. m........................

Laboratoriebyggnad vid karo-

1 480

1 525

52

1 100

373

4.68

9.69

linska institutet ...................

Nybyggnader inom Frescatiom-

17 150

17 665

6 000

8 000

5.68

9.70

rådet för icke-laborativa in­

stitutioner ..............................

60 000

72 500

12 000

18 000

9.68

8.72

Tillbyggnad för sektion L ... .

Nybyggnad för tandläkarutbild-

2 470

2 540

20

1 000

1 000

10.68

12.69

nmg ......................................

500

100

350

(delram)

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

13

1

2

3

4

5

6

7

8

Matsal inom Frescatiområdet .

Markförvärv från Bergianska

1 700

1 500

9.69

7.70

stiftelsen...............................

5 000

5 000

Uppsala

Nybyggnad för övningslabora-

torium för fysik och kemi . .

Försörjningsåtgärder:

9 700

9 670

9 666

4

5.61

8.65

Översiktlig planläggning ...

I

600

516

Anslutningsavgifter.............

9 500

2 000

1 672

1 500

2 000

Övriga åtgärder...................

1

8 000

4 977

successivt

Om- och tillbyggnad för uni-

versitetsbiblioteket...............

12 064

12215

8 807

1 300

1 950

4.64

5.70

Tillbyggnad för växtbiologi ..

1 200

1 165

1 149

16

12.63

7.65

Ombyggnad av Gustavianum .

Byggnadsarbeten vid Klubbans

825

825

718

90

17

11.64

12.66

biologiska station ...............

283

285

247

30

8

3.67

10.67

Nybyggnader på Artillerifältet,

etapp I..................................

Nybyggnad för fysiska institu-

29 200

29 885

16 150

9 500

3 500

6.66

3.69

tionen m. m...........................

13015

13 400

889

4 000

7 000

6.68

9.70

Fastighetsförvärv ...................

1 285

1 285

1 275

10

Linköping

Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning . .

1

500

Anslutningsavgifter.............

3 000

2 000

2 000

2 500

Övriga åtgärder...................

1

8 000

successivt

Nybyggnader på Vallaområdet

80 000

5 000

15 000

5.69

5.72

Lund

Nybyggnad för patologi.........

4 300

4 300

4 284

16

9.59

3.61

Nybyggnad för växtfysiologi .

6 170

6 170

6 133

30

7

7.61

7.63

Tillbyggnader för fysik...........

Försörjningsåtgärder:

8 785

8 700

8 512

180

8

6.63

10.65

Översiktlig planläggning . ..

|

1 100

952

Anslutningsavgifter.............

22 000

3 200

915

2 000

4 000

Övriga åtgärder...................

1

17 500

9 354

successivt

Nybyggnad för observatorium

på Romeleåsen ...................

750

750

683

67

1.65

8.66

Nybyggnad för anatomi och

histologi................................

Nybyggnader för kemiska insti-

1 810

1 810

1 669

141

11.64

11.65

tutionen ................................

77 595

78 465

63 789

12 000

2 600

10.64

2.69

Fastighetsförvärv ...................

Nybyggnad för bakteriologi

2 505

2 505

2 290

215

m. m........................................

11 490

11 600

9818

1 600

182

8.65

7.67

Nybyggnad för radiofysik ....

Tillbyggnad för fysiologi och

2 490

2 530

2 205

300

25

11.66

1.68

medicinsk fysik...................

Nybyggnad för matematik

2 210

2 210

2 030

150

30

1.66

3.67

m. m........................................

11 225

11 150

10 985

165

8.62

5.63

7.64

7.65

Nybyggnad för sektion E ....

17 610

17 500

17 056

444

Nybyggnad för sektion M . . . .

28 390

27 250

26 606

640

4

1.64

6.66

Nybyggnad för sektion A ....

8 340

8 340

8 119

215

6

2.64

7.65

Nybyggnad för sektion V . .. .

Nybyggnad för datamaskincen-

21 360

21 455

19 931

1 500

24

3.65

7.67

tral ........................................

2 300

2 300

885

1 300

75

12.67

11.68

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

1

2

3

4

5

6

7

8

Fundament m. m. för konstverk

Ombyggnad för farmakologiska

institutionen.........................

Göteborg

Nybyggnad för humanistiska

fakulteten, etapp I...............

Försörjningsåtgärder för huma­

nistiska fakulteten m. m.:

översiktlig planläggning ...

Anslutningsavgifter.............

Övriga åtgärder...................

Byggnadsarbeten m. m. för

zoologisk station på Tjärnö .

Nybyggnad för odontologiska

fakulteten..............................

Tillbyggnad för anatomi........

Försörjningsåtgärder inom me-

dicinarområdet:

Översiktlig planläggning . . .

Anslutningsavgifter.............

Övriga åtgärder...................

Nybyggnad för sektion K ....

Nybyggnad för övningslabora-

torium för fysik...................

Nybyggnad för sektion V . . . .

Tillbyggnad för sektion Em. m.

Utökning av panncentralen

m. m. vid Chalmers tekniska

högskola................................

Försörjningsåtgärder inom

Chalmers tekniska högskolas

område:

Slutredovisat .......................

Översiktlig planläggning ..

Anslutningsavgifter ...........

Övriga åtgärder...................

Ny- och ombyggnad för sek­

tion M ..................................

Hörsalsbyggnad vid Chalmers

tekniska högskola...............

Nybyggnad för sektion A m. m.

Nybyggnad för botaniska insti­

tutionen ................................

Nybyggnad för zoologiska in­

stitutionen ............................

Nybyggnad för institutionen

för hygien m. m....................

Nybyggnad för fysiska institu­

tionen m. m...........................

Forskningslaboratorium inom

medicinarområdet...............

Örebro

Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning . .

Anslutningsavgifter ...........

Övriga åtgärder...................

310

310

266

44

8.67

12.67

3 150

3 245

66

1 800 1 100

4.68

1.70

3 500

3 500

3 298

202

9.64

12.65

140

70 |

660

70

68

120

2

520

480 j

successivt

1 100

1 120

323

650

100

10.68

6.69

56 685

57 775

38 339

12 000

5 000

6.65

6.69

1 535

1 535

1 421

114

4.66

3.67

660

568 1

7 400 j 6 700

1 2 000

3 500

898 |

successivt

24 000

24 050

22 464

1 500

36

11.61

7.64

5 650

5 650

5 640

10

6.60

5.62

33 140

33 650

20 194

8 000

4 000

11.63

7.69

5 600

5 600

5 153

447

6.64

11.65

4 145

4 210

2 933

200

77

4.67

1.69

15 000

2 597

1 100

j 13 000

2 597

1 067

6 392

j

2 500

1 000

successivt

26 000

25 800

13 028

9 000

3 600

8.66

8.69

2 585

16 845

2 585

17 125

2 441

13 759

144

2 000

1 000

11.65

11.65

1.67

4.68

11 230

11 530

8 000

3 400

8.67

11.69

13 080

13 460

1 406

3 500

7 000

12.67

10.69

5 050

5 200

2 500

2 000

6.68

11.69

16 500

17 200

1 500

10 000

8.68

3.71

3 660

3 770

12

2 000

11.69

5.71

3 000

1 500

successivt

Kungl. Maj ds proposition nr 36 år 1969

15

1

2

3 4 5 6 7

8

Umeå

Nybyggnad för anatomi och

histologi................................ 8 760

8 760

8 622

138

6.64

9.65

Nybyggnad för lu-block,

etapp I.................................. 6 000

6 000

5 816

184

6.64

1.66

Nybyggnad för lu-block,

etapp II ................................ 7 350 7 200

6 760 400

40

6.65

1.67

Nybyggnad för kemi-hufo . . . 15 600 15 000 14 171

800

29

6.65

8.67

Nybyggnad för zoologi, gene-

tik-hufo ................................

4 4852 4 455 3 880 450

100

3.66

8.67

Nybyggnad för fysiologi, bota­

nik m. m.-hufo.....................

16 240 16 240 8 674

6 000 1 000 1.67 1.69

Nybyggnad för bibliotek, sam­

hällsvetenskap m. m.............

25 800 24 000 18 380

5 000 600

6.66 8.68

Paviljongbyggnader ...............

2 550 2 350 2 148

180 22

5.66 11.66

Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning .. . Anslutningsavgifter ........... Övriga åtgärder................... Nybyggnad för administration,

datamaskincentral m. m. ..

113 000

4 000

1 250

800 12 000

4 075

1 242

551 7 095

3 107

J

3 000

800

1 300

50

successivt

4.67 8.68

Nybyggnad för matsal m. m. . 6 765

6 960 908 2 500

3 000

6.68 2.70

Nybyggnad för lu-block,

etapp III...........................

Erfarenhetsgrundad reducering

av medelsbehovet............... Beräknat medelsbehov...........

871 715

8 500

1003 068 552 595 155 821

12 905

142 916

5 000

140 529

20 529

120 000

8.69

4.71

1 Upptogs i prop. 1968: 104 (s. 20) med 2 487 000 kr. 2 Upptogs i prop. 1968: 104 (s. 22) med 4 590 000 kr.

Som framgår av förslaget till investeringsplan kan ett antal av de tidigare upp­ förda kostnadsramarna sänkas, i vissa fall med betydande belopp. I andra fall kan ramarna behållas oförändrade. Nu gällande ramar behöver vidare i ett antal fall höjas endast med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. Jag har i det föregående i regel inte redogjort för de objekt för vilka någon höjning därutöver inte har föreslagits. I vissa fall har jag dock ansett mig böra komplettera de redogörelser som tidigare lämnats med hänsyn till att exempelvis objektet under­ ställts Kungl. Maj:t för förnyad prövning, sedan byggnadsverksamheten vid uni­ versitet och högskolor redovisades i prop. 1968: 104.

I investeringsplanen har jag tagit upp vissa nya objekt som jag helt kort kommer att beröra i det följande. I övrigt hänvisar jag till den lämnade redovisningen.

Byggnadsstyrelsen har, som framgår av min redogörelse i det föregående, an­ mält att kostnadsramen för nybyggnaden av simhallsanläggning vid gymnastikoch idrottshögskolan i Stockholm överskridits. Jag har vidare nämnt att skrivelsen remitterats till riksrevisionsverket. Beredningen av ärendet är sålunda inte avslu­ tad. Jag har av detta skäl i mitt förslag till investeringsplan fört upp kostnads­ ramen för objektet med oförändrat belopp.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

I prop. 1968: 26 (s. 6 och 10) lämnade jag en ingående redogörelse för de ny­

byggnader för icke-laborativa institutioner som f. n. uppförts inom Frescatiområ-

det i Stockholm. Av redogörelsen framgår att objektet successivt utökats att om­

fatta fem institutionsbyggnader. Enligt utbyggnadsplanen kan emellertid sex bygg­

nader utföras i ett sammanhang. I likhet med byggnadsstyrelsen finner jag det

ändamålsenligt att så sker. Den närmare dispositionen av byggnaderna övervägs

f. n. Jag avser att återkomma till denna fråga i annat sammanhang.

Vid sin behandling av prop. 1965: 141 fann riksdagen det angeläget (SU 173,

rskr 411) att den av dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet förordade ut­

redningen om dubblering av tandläkarutbildningen i Stockholm snarast kom till

stånd. Av min redogörelse i det föregående framgår att — som ett led i utred­

ningsarbetet •— planeringen påbörjats för en nybyggnad för tandläkarutbildning

invid det blivande undervisningssjukhuset i Huddinge och att det därvid visat sig

lämpligt att i samband med arbetena för sjukhuset utföra vissa schaktningsarbeten

m. m., för vilka kostnaderna uppskattats till ca 500 000 kr. I förslaget till inves­

teringsplan har jag tagit upp en kostnadsram (delram) av nämnda belopp för arbe­

tena, vilka numera påbörjats.

Jag vill i detta sammanhang nämna att universitetskanslersämbetet den 8 februari

1969 — på grundval av ett i det föregående nämnt betänkande, vilket utarbetats

av en av ämbetet tillsatt kommitté — lagt fram förslag om ökad tandläkar­

utbildning vid karolinska institutet. Ämbetet har därvid föreslagit att huvud­

delen av den propedeutiska verksamheten samt den kliniska verksamheten för­

läggs till området för Huddinge sjukhus. Beredningen av ämbetets förslag pågår

f. n. Jag avser att återkomma till frågan i annat sammanhang.

Som jag nämnt i det föregående skall byggnadsstyrelsen vid projekteringen av

den provisoriska matsalen inom Frescatiområdet särskilt iaktta angelägenheten

av att kostnaderna för objektet bringas ned. I avvaktan på att huvudhandlingar

färdigställs bör kostnadsramen därför preliminärt tas upp med ett belopp av 1,7

milj. kr.

Med skrivelse den 6 februari 1969 har statens förhandlingsnämnd för Kungl.

Maj:ts prövning överlämnat ett avtal med Vetenskapsakademien om försäljning

till staten av vissa markområden m. m. Skrivelsen och avtalet samt en till avtalet

fogad karta torde få återges som bilaga 1—3 till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Som framgår av kartan ligger de områden som det föreslagna markförvärvet från

Bergianska stiftelsen avser i direkt anslutning till universitetsområdet i Frescati. I

likhet med vad som anförts av universitetskanslersämbetet i det remissyttrande som

återgetts i förhandlingsnämndens skrivelse finner jag förvärvet värdefullt från bl. a.

planeringssynpunkt. I förslaget till investeringsplan har jag tagit upp en kostnads­

ram av 5 milj. kr. för ändamålet.

Förhandlingsnämnden har påpekat att statens övertagande av den botaniska

trädgården aktualiserar flera problem. De frågor som sammanhänger med träd­

gårdens drift behöver ytterligare övervägas, bl. a. i samband med de förhandlingar

som nämnden avser att ta upp med Stockholms stad. Vad gäller de årliga kost­

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

17

naderna för skötsel och underhåll av trädgården kan nämnas att riksmuseieutred-

ningen år 1965 uppskattade dem till 343 000 kr. Jag räknar med att i annat sam­

manhang få återkomma till Kungl. Maj it med förslag om provisoriska åtgärder för

trädgårdens drift under nästa budgetår och om medel för ändamålet. Jag utgår

därvid från att en merbelastning av förslagsanslaget Universiteten m. m.: Gemen­

samma driftkostnader blir nödvändig.

Byggnadsstyrelsen har uppskattat kostnaderna för de nu aktuella nybyggnaderna

på Vallaområdet i Linköping till 90 milj. kr. Uppskattningen har gjorts på ett

tidigt projekteringsstadium. Olika åtgärder har därefter vidtagits i syfte att bringa

ned kostnaderna. Det har dock ännu inte varit möjligt att göra en förnyad kost­

nadsuppskattning. I avvaktan på resultatet av en sådan uppskattning har jag i mitt

förslag till investeringsplan tagit upp en preliminär kostnadsram för objektet av

80 milj. kr. Jag vill understryka att jag anser det synnerligen angeläget att kost­

naderna för objektet begränsas inom denna ram.

De ifrågavarande byggnaderna tillgodoser i huvudsak de lokalbehov för ut­

bildning och forskning som interimsstyrelsen redovisat. Jag räknar dock med att

lokaler även för bl. a. bibliotek, förvaltning och bespisning under ett uppbygg­

nadsskede skall förläggas till ifrågavarande byggnader.

För den högre utbildningen i Örebro, dvs. universitetsfilialen, socialhögskolan

samt gymnastik- och idrottshögskolan, planeras nybyggnader bli uppförda i ett

område ca tre km från stadens centrum och omedelbart sydost om Almby kyrka.

Byggnadsstyrelsen har upprättat en dispositionsplan för området och redovisat

bl. a. ett s. k. ramprogram för nybyggnaderna. På uppdrag av Kungl. Maj:t pro­

jekteras f. n. nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan. För att utbygg­

naden skall kunna ske utan försening har jag på förslag av byggnadsstyrelsen tagit

upp en kostnadsram av 3 milj. kr. för försörjningsåtgärder inom området.

I prop. 1964: 1 (bil. 10 s. 644), 1964: 190 (bil. 6 s. 52) och 1965: 104 (s. 19)

har redovisning lämnats för de två första etapperna av det s. k. lu-blocket vid

universitetet i Umeå. I dessa etapper inryms lokaler för grundutbildning i ämnena

kemi, genetik, botanik, zoologi, zoofysiologi, fysiologi och medicinsk fysik. Bygg-

nadsprogram har nu utarbetats för en tredje etapp som omfattar ca 5 000 mI

2 rums-

yta. Kostnaden för objektet har byggnadsstyrelsen uppskattat till 8,5 milj. kr. De

tillkommande lokalerna i denna etapp har avsetts för en ökad intagning i ämnena

fysik och kemi till 160 tvåbetygsstuderande i vardera ämnet (jfr prop. 1965: 141

s. 43). Det ifrågavarande lokaltillskottet möjliggör dock enligt LUP-kommittén

att ett större antal utbildningsplatser kan anordnas. Frågan om dispositionen av

etappen bör därför övervägas ytterligare. Jag avser att återkomma till denna fråga

i annat sammanhang. Byggnadsarbetena bör dock få påbörjas så snart som möjligt.

1 mitt förslag till investeringsplan har jag därför tagit upp en kostnadsram för

objektet av det angivna beloppet av 8,5 milj. kr.

I detta sammanhang har jag tagit upp endast sådana byggnadsobjekt för vilka

projekteringen nått det stadium då redovisning till riksdagen — enligt den i det

2 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 36

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

föregående nämnda handläggningsordningen — bör ske eller för vilka byggnads­

arbetena avses bli påbörjade under innevarande kalenderår. Sedan projekterings-

handlingar m. m. redovisats räknar jag med att det skall bli möjligt att under

nästa budgetår föreslå att ytterligare objekt tas upp i investeringsplanen.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investeringsplan re­

ducerat summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten

med belopp som jag funnit rimliga med hänsyn till vunna erfarenheter. Jag räknar

med att medel kan anvisas på tilläggsstat, om detta visar sig nödvändigt för att

den planerade byggnadsverksamheten skall kunna genomföras.

På grundval av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp följande an­

slagsberäkning.

A nslagsberäkning

(1 000-tal kr.)

Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Reservation 1.7.68 .....................

Anslag för 1968/69

riksstat ......................................

tilläggsstat III (förslag) .........

Anslag för 1969/70 (förslag) ...

2916

.

130 000

10 000

. 120 000

1968/69 ........................................

1969/70 ........................................

.

142 916

. 120 000

262 916

262 916

Som framgår av anslagsberäkningen fordras 10 milj. kr. på tilläggsstat för inne­

varande budgetår. Jag kommer att senare denna dag ta upp detta medelsbehov

vid anmälan av ärenden angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för

budgetåret 1968/69.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor

för budgetåret 1969/70 under statens allmänna fastighetsfond

anvisa ett investeringsanslag av 120 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

19

Inredning och utrustning av lokaler vid universitet,

högskolor m. m.

1967/68 Utgift .

1968/69 Anslag

1969/70 Förslag

52 969 696 Reservation

55 000 000

60 000 000

4 684 555

Anslagsförslag m. m.

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för inredning och utrustning av

lokaler vid universiteten och högskolorna inom utbildningsdepartementets område

samt vid vissa statliga institutioner inom skol- och kulturområdena.

De i det föregående under rubriken Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa

högskolor omnämnda LUP-kommittéerna har till uppgift att bl. a. utarbeta utrust-

ningsprogram, innefattande förslag till kostnadsramar, för samtliga läroanstalter på

resp. ort och successivt överlämna programmen till utrustningsnämnden för uni­

versitet och högskolor som i sin tur är anslagsbegärande myndighet i utrustnings-

frågor och som sedan har att efter statsmakternas bestämmande vidtaga erforder­

liga åtgärder för programmens förverkligande.

Byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté har

hand om den verksamhet som avser planering och upphandling av snickeriinred­

ningar (laboratorie- och hörsalsinredningar) samt el-armatur och möbler m. m.

Förevarande reservationsanslag är genom beslut av Kungl. Maj:t innevarande

budgetår fördelat på följande sätt

Byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnads­

kommitté .................................................................................................. 18 000 000

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor............................ 36 900 000

Till Kungl. Maj:ts disposition............................................................... 100 000

De angivna medlen av 18 och 36,9 milj. kr. disponeras enligt av Kungl. Maj:t

fastställda inrednings- resp. utrustningsplaner.

Anslagsframställningar avseende nästa budgetår föreligger från byggnadsstyrel­

sen, tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté samt utrustningsnämnden

för universitet och högskolor.

55 000 000

20

Byggnadsstyrelsen

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Styrelsen hemställer att 19 milj. kr. anvisas för styrelsens inredningsverksamhet

budgetåret 1969/70. I följande sammanställning redovisas — i 1 000-tal kr. —

styrelsens förslag till nya och ändrade kostnadsramar.

Tidigare medgiven Begärd ny

ram

ram eller be- Nu begärd ram

Objekt

--------------------------gärd ändring--------------------------

definitiv delram av tidigare definitiv delram

ram

Stockholm

Medicinskt teoretiska institutionerna

Icke-laborativa institutioner i Frescati

1 000

+ 2 300

+ 8 500

3 300

8 500

Linköping

Universitetsfilialen m. m.....................

1 700

+ 800

2 500

Växjö

Universitetsfilialen ..............................

300

+ 130

430

Lund

Farmakologiska institutionen ...........

Landsarkivet ........................................

Icke-laborativa institutioner .............

425

+ 175

+ 1 150

+ 500

600

1 150

500

Göteborg

Institutionen för hygien.....................

Fysiska institutionen m. m..................

500

+ 150

+2 200

650

2 200

Karlstad

Universitetsfilialen ..............................

300

+ 160

460

Umeå

Matsal ...................................................

300

+ 250

550

Tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté

I följande sammanställning redovisas — i 1 000-tal kr. — kommitténs förslag

till nya definitiva kostnadsramar.

Objekt

Begärd ram

Nybyggnad för sektion A m. m............................................................................ 1 850

Tillbyggnad för sektion L................................................................ ................... 470

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor

Utrustningsnämnden föreslår att den för nämndens verksamhetsområde avsedda

anslagsposten för budgetåret 1969/70 beräknas till 45 milj. kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

21

Med överlämnande av förslag från LUP-kommittéema, universitetskanslersäm-

betet och interimsstyrelsen för den medicinska och tekniska utbildnings- och forsk­

ningsorganisationen i Linköping hemställer nämnden vidare om ändring av befint­

liga kostnadsramar eller införande av nya sådana i utrustningsplanen för nästa

budgetår. Nämnden föreslår därutöver, att ramarna för vissa utrustningsobjekt,

som enligt nämnden kan beräknas bli slutförda under budgetåret 1968/69, inte

skall föras upp i planen för nästa budgetår.

I följande sammanställning redovisas — i 1 000-tal kr. — de föreslagna nya och

ändrade kostnadsramarna.

Tidigare medgiven

Begärd ny

ram

ram eller be-

Nu begärd ram

Objekt

gard ändring

definitiv

delram

av tidigare

definitiv

delram

ram

1

2

3

4

5

6

Stockholm

Telefonväxel för Frescatiområdet .. .

800

+ 200

1 000

Medicinskt teoretiska institutionerna

1 500

+ 5 650

7 150

Sektion E .............................................

750

+ 4 950

5 700

Sektion A .............................................

Sektion L .............................................

Centralverkstad vid tekniska högsko-

1j 900 j• +1950

1 850

1 000

lan .....................................................

150

+

205

355

Telefonväxel vid karolinska institutet

Dramatiska institutet m. m.:

445

+ 20

465

Inredning..........................................

Nybyggnader inom Frescatiområdet

+ 1 600

1 600

för icke-laborativa institutioner . . .

+

500

500

Biofysik.................................................

+ 600

600

Kemi-hufo m. m...................................

+ 7 000

7 000

Fluidteknologi ....................................

+

375

375

Seminariet för huslig utbildning ....

+ 1 600

1 600

Sigtuna

Riksinstitution......................................

400

+

240

640

Uppsala

Nybyggnader på Artillerifältet,

etapp I:

d) Övrig gemensam utrustning ...

450

+ 200

650

e) Apparatur m. m. för lu.............

2 000

+

900

2 900

f) Apparatur m. m. för hufo ....

2 000

+

500

2 500

Tandem van de Graaff-accelerator ..

8 000

+ 1 150

9 150

Hygien .................................................

Fysik m. m. (civilingenjörsutbildning

200

+

250

450

m. m.) ...............................................

+ 1 650

1 650

Telefonväxel (kv. Observatoriet) ....

+ 1 200

1 200

Linköping

Högre teknisk utbildning och torsk-

ning ...................................................

1 500

+ 1 500

3 000

Lund

Mikrobiologi........................................

350

+

150

500

Livsmedelsteknologi m. m...................

50

+

665

715

Farmakologi ........................................

350

+ 1 350

1 700

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

1

2

3

4

5

6

Hygien .................................................

Limnologi .............................................

Marinbiologi........................................

+

400

+ 100

+

415

415

400

100

Göteborg

Fysik, viss apparatutrustning m. m.

Sektion S...............................................

1 200

+ 5 700

+ 100

6 900

100

Umeå

Allmän språkvetenskap och fonetik .

+ 200

200

Till Kungl. Maj.ts disposition (budget­

året 1967/68) ..................................

1 000

— 18

982

Till Kungl. Maj:ts disposition (budget­

året 1969/70) ..................................

+ 2 000

2 000

Till universitetskanslersämbetets dis­

position (budgetåret 1969/70) ....

+ 12 000

12 000

Utbyggnad av TV-distributionssystem

+ 2 000

2 000

Oförutsedda mindre förhyrningsobjekt

(budgetåret 1969/70).....................

+

500

500

Stockholm

Telefonväxel för Frescatiområdet. I gällande utrustningsplan

är uppförd en delram av 800 000 kr. för telefonväxel för Frescatiområdet (jfr

prop. 1964:190 s. 43).

En telefonväxel av typ A 344 med 1 000 anknytningar är numera beställd för

leverans i februari 1971 till ett nettopris av ca 875 000 kr. sedan återköpsbeloppet

för den befintliga växeln dragits av. För linjetagare och huvudledningar heräknas

härutöver 31 300 kr. Efter tillägg av tidigare utgifter av ca 75 000 kr. för utbygg­

nad av den befintliga växeln erfordras ett ramutrymme av ca 980 000 kr. LUP-

kommittén föreslår därför att delramen höjs till avrundat 1 milj. kr.

Medicinskt teoretiska institutionerna. Antalet nybörjarplat­

ser i de medicinskt teoretiska ämnena vid karolinska institutet i Stockholm öka­

de höstterminen 1963 från 168 till 208 per år (jfr prop. 1963: 142, SU 112,

rskr 264). Lokalerna för dessa ämnen har därefter ökats med ca 1 200 m2 till

ca 9 500 m2 genom att en tillbyggnad uppförts vid fysiologiska institutionen (jfr

prop. 1964: 190 bil. 6 s. 54). Läsåret 1969/70 skall antalet nybörjarplatser ökas

med ytterligare 72 till 280 per år (jfr prop. 1965: 141 s. 136, SU 173, rskr 411).

För att tillgodose det ökade lokalbehovet till följd härav uppförs, som redovisades

i prop. 1968: 26 (s. 5 och 10) och 1968: 104 (s. 6), en ny laboratoriebyggnad vid

institutet om 7 200 m2 rumsyta. Kostnaderna för byggnaden, som beräknas vara

färdigställd till hösten 1970, uppgår till 17 665 000 kr.

I gällande utrustningsplan är en delram av 1,5 milj. kr. uppförd för de medi­

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

23

cinskt teoretiska institutionerna (jfr prop. 1968: 104 s. 45 och 48). Ramen avser

såväl tillbyggnaden vid institutionen för fysiologi och medicinsk fysik och övriga

befintliga lokaler som den nya laboratoriebyggnaden.

LUP-kommittén har nu lagt fram förslag till definitiv kostnadsram för objektet.

För gemensam utrustning beräknar kommittén sammanlagt 750 000 kr., varav

100 000 kr. för verkstadsutrustning, 140 000 kr. för AV-utrustning, 50 000 kr.

för skriv- och stencilcentral, AV-förråd, varumottagning m. m., ca 360 000 kr. för

teletekniska anläggningar och 100 000 kr. för flyttningskostnader m. m.

Kommittén tar upp 1,7 milj. kr. för apparatur m. m. för lägre undervisning (lu)

och 3,7 milj. kr. för apparatur m. m. för högre undervisning och forskning (hufo)

enligt följande.

lu

hufo

Anatomi .................................

Histologi ..............................

Medicinsk kemi......................

Fysiologi och medicinsk fysik

500 000 1 000 000

400 000

900 000

400 000

800 000

400 000 1 000 000

Vidare har enligt kommittén 1 milj. kr. disponerats för utrustning av den förut

nämnda tillbyggnaden. LUP-kommittén föreslår sålunda en definitiv kostnadsram

av (750 000 + 1700 000 + 3 700 000+1 000 000 = ) 7 150 000 kr. för objektet.

Kommittén har därvid inte tagit upp medel för en planerad TV-utrustning för svart­

vit återgivning som kostnadsberäknats till 500 000 kr. utan förutsätter att kostna­

derna härför bestrids från den föreslagna ramen av 2 milj. kr. för utbyggnad av

TV-distributionssystem.

Byggnadsstyrelsen föreslår att den i inredningsplanen uppförda delramen av

1 milj. kr., som även den avser såväl befintliga lokaler som nybyggnaden, höjs till

3,3 milj. kr. och betecknas som definitiv.

Sektion E. Av redogörelsen om byggnaden för sektion E m. m. vid tek­

niska högskolan i Stockholm i prop. 1968: 104 (s. 5) framgår att lokaler i bygg­

nad III som friställts sedan sektionerna M och B flyttat till nybyggnader skall

övertas av matematikinstitutionema och sektion E. Efter ombyggnad övertar sek­

tion E lokaler i byggnadens sydvästra del och får härigenom ett lokaltillskott av

ca 4 450 m2. Sektionens behov av ökade lokaler hänger bl. a. samman med att

intagningen av studerande i första årskursen höstterminen 1964 ökade från 135 till

150 och höstterminen 1969 kommer att öka med ytterligare 20 till 170 (jfr prop.

1965: 141 s. 137, SU 173, rskr 411). Ombyggnaden, som kostnadsberäknats till

6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1967 — 6 300 000 kr. i prisläget den 1 april

1968 och inklusive tillhörande försörjningsåtgärder — beräknas bli färdigställd till

hösten 1969.

LUP-kommittén föreslår att den i gällande utrustningsplan uppförda delramen

av 750 000 kr. höjs till 5,7 milj. kr. och därvid betecknas som definitiv. För ge­

mensam utrustning beräknar kommittén 650 000 kr., varav 258 000 kr. för tele­

tekniska anläggningar, 70 000 kr. för komplettering av vid sektionen befintlig AV­

24

utrustning, 150 000 kr. för verkstadsutrustning och 170 000 kr. för övrig gemen­

sam utrustning inklusive flyttningskostnader. Kommittén har förutsatt att sektion E

i stor utsträckning skall utnyttja högskolans gemensamma centralverkstad som be­

räknas bli färdigställd till hösten 1969. I utrustningsförslaget för denna verkstad

har kommittén beaktat sektion E:s särskilda krav på utrustning.

För apparatur m. m. beräknar kommittén sammanlagt 5 050 000 kr. enligt föl­

jande sammanställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Teoretisk elektroteknik ............................................................................ 300 000

Teletransmissionsteori ............................................................................... 700 000

Teletrafiksystem (varav för elautomatik 200 000 kr.)........................ 800 000

Tillämpad elektronik ................................................................................. 700 000

Mikrovågsteknik ....................................................................................... 700 000

Elektrisk mätteknik................................................................................... 700 000

Talöverföring .............................................................................................. 350 000

Fasta tillståndets elektronik...................................................................... 700 000

Teknisk audiologi ..................................................................................... 100 000

5 050 000

För objektet har i gällande inredningsplan förts upp en definitiv kostnadsram av

l, 5 milj. kr. (jfr prop. 1969: 2 bil. 6 s. 28, SU 25, rskr 68).

Sektionerna A och L. Den årliga intagningen av studerande ökade vid

sektion A vid tekniska högskolan i Stockholm höstterminen 1967 från 72 till 90

och vid sektion L höstterminen 1966 från 56 till 60 samt höstterminen 1967 med

ytterligare 10 till 70.

I prop. 1968: 104 (s. 4) lämnades redogörelse för en nybyggnad för sektion A

m. m. Därav framgår bl. a. att nybyggnaden, som beräknas vara färdigställd i april

1970, omfattar ca 6 920 m2, vilket innebär en ökning av sektionens lokaler med ca

2 700 m2. Kostnaden för byggnaden och tillhörande försörjningsåtgärder har be­

räknats till 14 580 000 kr.

I nämnda proposition (s. 8) redovisades även en tillbyggnad för sektion L.

Byggnaden, som beräknas vara färdigställd i december 1969, omfattar 1 144 m2

och har kostnadsberäknats till 2 540 000 kr.

I gällande utrustningsplan är för sektionerna A och L uppförd en delram av

900 000 kr. LUP-kommittén föreslår nu att delramen ersätts med en definitiv

kostnadsram för var och en av sektionerna. För sektion A föreslår kommittén en

kostnadsram av 1 850 000 kr. enligt följande.

Gemensam utrustning................................................................................... 365 000

Byggnadsfunktionslära ................................................................................. 300 000

Konstruktionslära (varav för konditioneringsutrustning 610 000) ....

950 000

Byggnadsakustik ............................................................................................ 200 000

Övriga institutioner ..................................................................................... 35 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

25

För sektion L föreslår kommittén en kostnadsram av 1 milj. kr., varav 200 000

kr. för gemensam utrustning och 800 000 kr. för apparatur m. m.

Tekniska högskolans byggnadskommitté föreslår att i inredningsplanen förs upp

definitiva kostnadsramar för nybyggnaden för sektion A m. m. och tillbyggnaden

för sektion L av resp. 1 850 000 kr. och 470 000 kr.

Centralverkstaden vid tekniska högskolan. De ombygg­

nadsarbeten för centralverkstaden i byggnad VI på högskoleområdet för vilka redo­

görelse lämnades i prop. 1968: 104 (s. 5) beräknas vara avslutade till hösten 1969.

Lokalprogrammet för verkstaden omfattar en programyta av 420 m2. I gällande

utrustningsplan finns uppförd en delram av 150 000 kr. för verkstaden. LUP-

kommittén föreslår en definitiv kostnadsram av 355 000 kr. för objektet.

Medel för inredning av verkstadslokalerna har tagits upp under den i gällande

inredningsplan uppförda definitiva kostnadsramen Ombyggnad för fysik, central­

verkstad m. m. av 450 000 kr. (jfr prop. 1968: 104 s. 34 och 43).

Telefonväxel vid karolinska institutet. I prop. 1968:104

(s. 34) redogjordes för denna telefonväxel. Därav framgår att den befintliga växeln

inom karolinska institutets område avses bli ersatt med en växel av typ A 344 ut­

byggd med 700 anknytningar. Telefonist- och stativram dimensioneras för en

framtida utbyggnad av växeln intill 1 500 anknytningar. Kostnaderna för utbytet

beräknades tidigare till 445 000 kr. och numera — sedan televerket avgett offert

— till 465 000 kr. LUP-kommittén föreslår därför att den i gällande utrustnings­

plan uppförda delramen av 445 000 kr. (jfr prop. 1968: 104 s. 45) höjs till detta

belopp.

Dramatiska institutet. Objektet har redovisats i prop. 1969: 1 (bil.

10 s. 154). Härav framgår att institutet avses få lokaler i Svenska filminstitutets

nybyggnad på Gärdet i Stockholm, vilken beräknas vara färdig hösten 1970.

Utrustningsnämnden fick den 8 mars 1968 i uppdrag att inreda och utrusta insti­

tutionen. I utrustningsplanen har en delram av 4,5 milj. kr., benämnd Institution

för utbildning av vissa yrkesgrupper inom bl. a. teaterns område (jfr prop. 1968:104

s. 31 och 48) varit uppförd. Denna delram har enligt beslut av Kungl. Maj:t den

7 mars 1969 ersatts av en definitiv kostnadsram, benämnd Dramatiska institutet,

av 10 milj. kr. (jfr prop. 1969: 1 bil. 10 s. 164 och 169 samt 1969: 2 bil. 6 s. 28,

SU 25, rskr 68). Enligt beslutet har vad som tidigare föreskrivits om den nämnda

delramen, dvs. den i Kungl. Maj:ts beslut den 6 december 1968 angivna begräns­

ningen av antalet kamerakedjor (jfr prop. 1969: 1 bil. 10 s. 165), upphört att gälla.

Utrustningsnämnden har, vilket likaså nämns i prop. 1969: 1, i avvaktan på att

ett definitivt inredningsprogram kan framläggas, föreslagit en delram av 1,6 milj.

kr. för inredning av de lokaler som staten hyrt i ifrågavarande nybyggnad.

Icke-laborativa institutioner i Frescati. I det föregående

har jag redogjort för nybyggnaderna i Frescati för ifrågavarande institutioner. För

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

att göra det möjligt att lägga ut vissa beställningar av sådan utrustning som erford­

ras redan till höstterminen 1970 föreslår LUP-kommittén att en delram av 500 000

kr. för nybyggnaderna förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår.

Byggnadsstyrelsen föreslår att i inredningsplanen förs upp en definitiv kostnads­

ram av 8,5 milj. kr. Om antalet institutionsbyggnader i enlighet med vad styrelsen

föreslagit ökas från fem till sex, bör enligt styrelsen kostnadsramen föras upp med

10 milj. kr. De sex byggnaderna omfattar, som redovisats i det föregående, sam­

manlagt drygt 40 000 m2 rumsyta. Härvid har förutsatts helt ny inredning, direkt

anpassad till byggnaderna och deras funktion. För att möjliggöra en ändamålsenlig

planering bör enligt styrelsen redan nu en kostnadsram föras upp för hela objektet.

Biofysik. Den 1 juli 1966 inrättades en professur i biofysik vid universi­

tet i Stockholm (jfr prop. 1965: 81 s. 39). F. n. disponerar ämnet provisoriska ut­

rymmen om ca 350 m2 inom den biokemiska avdelningen vid medicinska Nobel­

institutet. LUP-kommittén anser att utrustningsresurser snarast möjligt måste till­

föras ämnet. En lösning av utrustningsfrågan kan således inte vänta till dess ämnet

får permanenta lokaler. Kommittén föreslår därför att för ämnet en delram av

600 000 kr. förs upp i utrustningsplanen.

Sigtuna

Riksinstitution. Redogörelse för nybyggnaden för den nya special­

skolenheten (riksinstitutionen) i Sigtuna för normalbegåvade barn med grava tal­

skador samt hörselskadade barn med beteendestörningar och vissa andra kom­

plikationer lämnades i prop. 1966: 104 (s. 63) och 1967: 1 (bil. 10 s. 402). I den

i prop. 1969: 1 (bil. 10 s. 488) under anslaget Byggnadsarbeten vid specialskolan

m. m. redovisade investeringsplanen har en kostnadsram av 5 785 000 kr. tagits

upp för objektet. Av planen framgår också att nybyggnaden beräknas bli färdig­

ställd i juni 1969. Som framgår av nämnda proposition (bil. 10 s. 211) föreslås

skolenheten få resurser så att kapaciteten kan utnyttjas till fullo redan budgetåret

1969/70.

I gällande inredningsplan är uppförd en definitiv kostnadsram av 600 000 kr.

för objektet (jfr prop. 1967: 104 s. 37). I utrustningsplanen är en delram av

400 000 kr. uppförd (jfr prop. 1968: 104 s. 35 och 45).

I samråd med skolöverstyrelsen har utrustningsnämnden nu gjort en slutlig

utrustningsplanering för riksinstitutionen. Nämnden föreslår att den gällande del­

ramen av 400 000 kr. ersätts med en definitiv ram av 640 000 kr.

Uppsala

Nybyggnader på Artillerifältet, etapp I. Redogörelse för

dessa nybyggnader lämnades senast i prop. 1968: 104 (s. 8). Nybyggnaderna plane­

ras för att tillgodose lokalbehoven för de medicinskt teoretiska ämnena i vilka

antalet nybörjarplatser ökade läsåret 1966/67 med 20 till 110 per år och läsåret

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

27

1967/68 med ytterligare 86 till 196. Planeringen sker vidare med hänsyn till att

den farmaceutiska fakulteten skall flyttas över till Uppsala. Intagningskapaciteten

vid fakulteten skall därvid ökas från 80 till 120 platser per år.

Som redovisades i prop. 1967: 1 (bil. 10 s. 264) och 1967: 104 (s. 6) avses

lokaler för ämnena biokemi och mikrobiologi vid matematisk-naturvetenskapliga

fakulteten bli förlagda i direkt anslutning till de planerade lokalerna för samma

ämnen vid de medicinska och farmaceutiska fakulteterna. Vidare är avsikten att

särskilda lokaler för serviceverksamhet inom det separationstekniska området för

hela landets behov skall inrymmas i nybyggnaderna.

Etapp I omfattar ca 13 300 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till

29 885 000 kr. I gällande inredningsplan finns för etappen uppförd en delram av

4 milj. kr. I följande sammanställning redovisas de i gällande utrustningsplan upp­

förda delramama för objektet (jfr prop. 1968: 104 s. 35 och 46) samt de av LUP-

kommittén föreslagna höjningarna.

Telefonväxel ......................

Verkstad .............................

Djurhus ..............................

Övrig gemensam utrustning

Apparatur m. m. för lu . . .

Apparatur m. m. för hufo .

135 000

450 000

500 000

450 000 + 200 000

2 000 000 + 900 000

2 000 000 + 500 000

5 535 000

1 600 000

Under delramen övrig gemensam utrustning har kommittén tagit upp kostnader

för utrustning i gemensamma föreläsningssalar och seminarierum, för teletekniska

anläggningar samt för konsulter, flyttningar m. m. Kommittén föreslår att delramen

höjs med 200 000 kr. för att ställa resurser till förfogande för utrustning av vissa

gemensamma administrationslokaler, isotoprum, fotolaboratorier, bibliotekslokaler

m. m.

För utrustning av lokalerna för grundutbildning (lu) beräknar kommittén —

avrundat — sammanlagt 2,9 milj. kr., varav 2,1 milj. kr. för ämnena anatomi,

histologi, medicinsk kemi, fysiologi och medicinsk fysik samt farmakologi. Vidare

beräknar kommittén 140 000 kr. för ämnet biokemi vid farmaceutiska fakul­

teten, 200 000 kr. för ämnet mikrobiologi vid matematisk-naturvetenskapliga

fakulteten och 572 000 kr. för blandad medicinsk och farmaceutisk-kemisk utbild­

ning (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 235 och 243).

Kommittén beräknar utrustningsresurser för högre utbildning och forskning till

ett belopp av ca 300 000 kr. för anatomi, histologi och medicinsk kemi samt till

ett belopp av 2,2 milj. kr. för fysiologi och medicinsk fysik samt farmakologi.

Tandem van de Graaff-accelerator. Redogörelse för detta ut-

rustningsobjekt lämnades i prop. 1965: 40 (s. 30 och 60, SU 107, rskr 297) och

1966: 104 (s. 37 och 59). Verksamheten vid Tandem van de Graaff-acceleratorn

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 36 år 1969

avses få lokaler om ca 1 480 m2 rumsyta i nybyggnaden för fysiska institutionen

m. m., som beräknas bli färdigställd i september 1970 (jfr prop. 1968: 104 s. 9).

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda definitiva kost­

nadsramen av 8 milj. kr. höjs till 9 150 000 kr. Kommittén beräknar därvid

5 710 000 kr. för själva acceleratorn med analysmagnet och energistabiliserings-

system, 1 985 000 kr. för kringutrustning till acceleratorn, 100 000 kr. för trans­

port m. m., 370 000 kr. för installationskostnader, 710 000 kr. för basutrustning

för forskning och 275 000 kr. för utrustning av skrivrum och tre laboratorier —

om 455 m2 i lokaler ovan jord för gästforskare.

LUP-kommittén understryker i sammanhanget att kostnaden för utrustningen

helt naturligt ökat i förhållande till det ursprungliga förslaget sedan acceleratorn

från att endast vara avsedd för den i Uppsala bedrivna forskningen ändrats till att

få karaktären av en för samtliga universitet och högskolor gemensam anläggning

(jfr prop. 1965: 40, s. 61).

Hygien. Den 1 juli 1968 inrättades en professur i hygien vid universitetet i

Uppsala (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 408 och 1968: 1 bil 10 s. 265). Undervis­

ningen i ämnet har tidigare meddelats inom institutionen för medicinsk mikro­

biologi. LUP-kommittén är inte beredd att ta slutlig ställning till ämnets utrust­

ningsbehov innan lokalfrågan lösts. I gällande utrustningsplan är uppförd en del­

ram av 200 000 kr. för hygien. Kommittén föreslår nu att delramen höjs till

450 000 kr. och fortfarande betecknas som delram.

Fysiska institutionen. Som framgår av redogörelsen för nybyggna­

den för fysiska institutionen m. m. i prop. 1968: 104 (s. 9) får fysiska institutionen,

som nu disponerar ca 8 100 m2 nettoyta (jfr SOU 1965: 12 s. 631), genom nybygg­

naden ett lokaltillskott om ca 3 500 m2 rumsyta. Till nybyggnaden skall vidare

förläggas den Tandem van de Graaff-accelerator för vilken jag nyss redogjort och

vissa utrymmen som behövs i anslutning till acceleratorn. I gällande inrednings-

plan är uppförd en definitiv kostnadsram av 1,2 milj. kr. för nybyggnaden (jfr

prop. 1968: 104 s. 43).

Antalet utbildningsplatser för två betyg i examensämnet fysik vid matematisk­

naturvetenskapliga fakulteten vid universitetet skall vara 240 enligt den av stats­

makterna antagna utgångspunkten för planeringen för de spärrade naturvetenskap­

liga ämnena (jfr prop. 1965: 141 s. 43 och 140, SU 173, rskr 411). Vid universite­

tet i Uppsala bedrivs vidare sedan 1962 civilingenjörsutbildning med en intagning

av 30 studerande årligen. Läsåret 1968/69 började vid universitetet sådan utbildning

i enlighet med de riktlinjer som beslutats av riksdagen i anledning av prop. 1965: 141

(s. 139, SU 173, rskr 411) och med 60 utbildningsplatser per år.

Kungl. Maj:t har, som redovisades i prop. 1969: 1 (bil. 10 s. 325), uppdragit

åt universitetskanslersämbetet att utreda frågan om anordnande av teknisk ut­

bildning — motsvarande de ämnesteoretiska delarna av nuvarande utbildning

för teknisk magisterexamen — inom ramen för en fastare organisation av utbild­

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

29

ningen vid de filosofiska fakulteterna. I avvaktan på ställningstagande till hit­

hörande frågor kommer den tidigare planerade utbildningen för teknisk magister­

examen (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 287) inte att anordnas i Uppsala.

LUP-kommittén föreslår att en delram av 1 650 000 kr. benämnd Fysik m. m.

(civilingenjörsutbildning m. m.) förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår.

Av nämnda belopp avser 650 000 kr. utrustning för de två första årskursernas

undervisning i fysik, 500 000 kr. basutrustning för utbildningslokalerna i nybygg­

naden, varav för telefoner m. m. 135 000 kr., och 500 000 kr. laborationsutrust­

ning som behövs för den nya civilingenjörsutbildningens tredje årskurs, vilken på­

börjas höstterminen 1970.

Lund

Mikrobiologi. Vid universitetet i Lund inrättades den 1 juli 1966 en till

den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten knuten professur i ämnet mikro­

biologi. Som framgår av redogörelserna i prop. 1967: 155 (bil. 6 s. 37) och 1968:

104 (s. 37) för detta utrustningsobjekt har ämnets lokalbehov provisoriskt tillgodo-

setts i lokaler som tidigare disponerats av institutionen för medicinsk mikro­

biologi.

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av

350 000 kr. höjs till 500 000 kr. I avvaktan på lokalfrågans slutliga lösning bör

enligt kommittén ramen fortfarande betecknas som delram.

Livsmedelsteknologi. Enligt statsmakternas beslut i anledning av

prop. 1964: 123 (SU 111, rskr 249) har en livsmedelsteknisk studieinriktning till­

kommit vid sektion K. Vidare har verksamheten vid Alnarpsinstitutets mejeriav­

delning och statens mejeriförsök överförts till tekniska högskolan (jfr prop. 1967: 1

bil. 10 s. 274). I utrustningsplanen finns uppförd en delram av 50 000 kr. för livs­

medelsteknologi. LUP-kommittén föreslår att delramen ersätts med en definitiv

ram av 715 000 kr. Av den föreslagna ramen avser 485 000 kr. utrustning för

undervisning och forskning i livsmedelsteknologi och 230 000 kr. för den till civil­

ingenjörsutbildningen hörande kursundervisningen i biokemi.

Farmakologi. Intagningen till läkarutbildningen vid universitetet i Lund

har enligt statsmakternas beslut (prop. 1963: 142, SU 112, rskr 264) fr. o. m.

höstterminen 1965 ökat från 120 till 190 studerande per år. Detta innebär att ut­

bildningskapaciteten i ämnet farmakologi fr. o. m. vårterminen 1968 ökat till 180

platser per år.

I prop. 1968: 104 (s. 12) redogjordes för ombyggnaden av en äldre institu-

tionsbyggnad vid Sölvegatan, i vilken byggnad farmakologiska institutionen dispo­

nerat lokaler om ca 1 100 m2 nettoyta. Efter ombyggnaden, för vilken en kostnads­

ram av 3 245 000 kr. i det föregående tagits upp i investeringsplanen, beräknas

institutionen få en sammanlagd rumsyta av ca 2 750 m2.

LUP-kommittén föreslår att den i gällande utrustningsplan upptagna delramen

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

av 350 000 kr. för farmakologi (jfr prop. 1967: 155 bil. 6 s. 38) höjs till 1,7 milj.

kr. Vid bedömningen av de utrustningsresurser som bör ställas till förfogande har

kommittén gjort jämförelse med likartade utrustningsobjekt vid andra läroanstalter.

Kommittén har bl. a. beräknat 240 000 kr. för ett elektronmikroskop som avses bli

placerat på zoologiska institutionen i ett planerat, för flera institutioner gemensamt

laboratorium för elektronmikroskopi.

Byggnadsstyrelsen föreslår att den i inredningsplanen uppförda delramen av

425 000 kr. höjs till 600 000 kr. och därefter betecknas som definitiv.

Hygien. Institutionen är f. n. inrymd i provisoriska lokaler om ca 400 m2

bruttoyta i en byggnad vid Magle stora kyrkogata. Enligt LUP-kommittén är dessa

lokaler mindre ändamålsenliga och otillräckliga, varför kommittén funnit att insti­

tutionen bör få lokaler i en planerad nybyggnad. Då institutionens utrustning för

bl. a. den laborativa undervisningen enligt kommittén f. n. är bristfällig bör dock

en upprustning ske redan innan nya lokaler kan ställas till förfogande. Kommittén

föreslår att en delram av 400 000 kr. förs upp i utrustningsplanen.

Landsarkivet. Som redovisades i prop. 1968: 33 (s. 3) skall landsarkivets

nuvarande byggnader i Lund byggas om och en flygelbyggnad föras upp i anslut­

ning till dessa. Lör om- och tillbyggnaden, som beräknas bli färdigställd under

våren 1970, har tagits upp en kostnadsram av 3 460 000 kr. (jfr prop. 1969: 1

bil. 10 s. 485).

Tillbyggnaden kommer enligt byggnadsstyrelsen att kunna inrymma ca 18 000

hyllmeter om tätpackningssystem tillämpas i samtliga arkivutrymmen. Det har

emellertid ansetts lämpligt att förse halva ytan i andra våningen med fasta hyllställ.

Den kapacitet som erhålls utgör därvid ca 16 800 hyllmeter, varav drygt 15 000

utgörs av rörliga hyllor. Kostnaderna för arkivhylloma beräknar styrelsen till

725 000 kr. Vidare tar styrelsen upp 175 000 kr. för belysningsarmatur och

250 000 kr. för inredning av tjänsterum, bibliotek, forskarutrymmen m. m., för

vilka ändamål utökade lokaler kommer att disponeras. Styrelsen föreslår sålunda

att en definitiv kostnadsram av 1 150 000 kr. förs upp i inredningsplanen för detta

objekt.

På Kungl. Maj:ts uppdrag har byggnadsstyrelsen undersökt möjligheterna att

övergångsvis tillgodose vissa andra lokalbehov i tillbyggnaden. Styrelsen har den

16 september 1968 angett att ca 2 000 hyllmeter i tillbyggnaden t. v. kan ställas

till förfogande för universitetet och högskolorna i Lund.

Göteborg

Nybyggnad för institutionen för hygien m. m. Inom medi-

cinarområdet uppförs en nybyggnad för institutionen för hygien m. m. som beräk­

nas vara färdigställd hösten 1969 (jfr prop. 1968: 26 s. 3 och 1968: 104 s. 15).

Kostnaden för nybyggnaden, som omfattar ca 1 600 m2 nettoyta för nämnda

institution och ca 300 m2 nettoyta för nordiska hälsovårdshögskolan, uppgår till

5,2 milj. kr.

För institutionen är en kostnadsram av 500 000 kr. uppförd i gällande utrust-

ningsplan (jfr prop. 1968: 104 s. 39 och 47). Chefen för socialdepartementet har

i prop. 1969: 1 (bil. 7 s. 145) beräknat 75 000 kr. för hälsovårdshögskolans behov

av utrustning.

I gällande inredningsplan är uppförd en delram av 500 000 kr. för institutionen

för hygien. Som redovisades i prop. 1969: 1 (bil. 7 s. 145) har Kungl. Maj:t den

4 oktober 1968 medgett att byggnadsstyrelsen tar i anspråk 75 000 kr. inom

nämnda ram för inredning av de nya lokalerna för hälsovårdshögskolan. Styrelsen

beräknar kostnaden för inredning av nybyggnaden, inkl. hälsovårdshögskolans lo­

kaler, till 725 000 kr.

Fysiska institutionen m. m. I det föregående har jag redogjort

för nybyggnaden för fysiska institutionen m. m. För objektet är i gällande utrust-

ningsplan uppförd en delram av 1,2 milj. kr. benämnd Fysik, viss apparatutrust­

ning (jfr prop. 1964: 1 bil. 10 s. 550 och 1965:1 bil. 10 s. 604 och 627). Dåva­

rande departementschefen uttalade i prop. 1966: 104 (s. 60) att planeringen av

ifrågavarande nybyggnad borde bedrivas med utgångspunkt i att utrustnings-

resurser om sammanlagt 6 milj. kr., inkl. det nämnda beloppet av 1,2 milj. kr.,

kunde komma att ställas till förfogande.

LUP-kommittén upptar — efter uppräkning av nämnda belopp av 6 milj. kr., med

anledning av inträffade kostnadsstegringar m. m. — ett avrundat belopp av 6,4 milj.

kr., varav för teletekniska anläggningar 186 000 kr. och för verkstadsutrustning

900 000 kr. Vidare beräknar kommittén 155 000 kr. för teoretisk fysik, 300 000

kr. för grundutrustning för lokaler om sammanlagt 550 m2 som avses för allmänna

forskarlaboratorier för bl. a. forskning i samarbete med näringslivet. För utrust­

ning av undervisningslokalerna upptar kommittén slutligen resurser i huvudsak

för AV-utrustning för 45 000 kr. LUP-kommittén föreslår sålunda en definitiv

kostnadsram av (6 400 000 + 155 000 + 300 000 + 45 000 = ) 6,9 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen föreslår en definitiv kostnadsram av 2,2 milj. kr. för inred­

ning av nybyggnaden.

Umeå

Matsal. I prop. 1968: 104 (s. 18) lämnades en redogörelse för nybyggnaden

för matsal m. m., vilken beräknas bli färdigställd i februari 1970. För nybyggnaden,

som omfattar 2 665 m2 rumsyta, har förts upp en kostnadsram av 6 960 000 kr.

i investeringsplanen.

Byggnadsstyrelsen föreslår att den i gällande inredningsplan (jfr prop. 1968: 104

s. 44) uppförda delramen av 300 000 kr. höjs till 550 000 kr. I sistnämnda belopp

ingår inte kostnader för inredning i butiker m. m. Då beslut numera fattats om att

ett kårhus skall uppföras, har styrelsen utgått ifrån att de utrymmen av 360 m2

i matsalsbyggnaden som tidigare avsetts för kårlokaler (jfr prop. 1968: 104) skall

tillföras matsalen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

31

32

Till universitetskanslersämbetets disposition

I utrustningsplanen för budgetåret 1968/69 har förts upp en kostnadsram av 5

milj. kr., benämnd Till universitetskanslersämbetets disposition (jfr prop. 1968: 104

s. 48). Ramen är i första hand avsedd för återanskaffning av inredning och utrust­

ning. Inom ramen bör också — enligt vad jag anförde i prop. 1968: 1 (bil. 10 s.

301) — bestridas utgifter för inköp av utrustning i samband med att t. ex. studie­

planer ändras och för upprustning av engångsnatur med lättare tekniska hjälpme­

del.

Universitetskanslersämbetet och samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna före­

slår i samråd att nämnda ram höjs till 12 milj. kr. Härav avses 900 000 kr. för

lättare tekniska hjälpmedel, språklaboratorier m. m. Ämbetet och nämnden fram­

håller att inkomna framställningar avseende ifrågavarande ram demonstrerar ett

uppdämt behov som motiverar en betydande resursförstärkning för budgetåret

1969/70.

Kostnadsramar för oförutsedda ändamål

Sedan budgetåret 1966/67 har i inrednings- och utrustningsplanerna förts upp

kostnadsramar Till Kungl. Maj:ts disposition (jfr prop. 1966: 104 s. 61) för oförut­

sedda inrednings- och utrustningsbehov samt för mindre objekt för vilka särskilda

ramar inte förts upp i inrednings- och utrustningsplanerna. I inredningsplanen har

för varje budgetår förts upp en ram av 2 milj. kr. För budgetåret 1966/67 och

1967/68 fördes motsvarande ramar upp med 1 milj. kr. i utrustningsplanen. För

innevarande budgetår är även ramen för utrustning uppförd med ett belopp av 2

milj. kr. Samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna, som finner att dessa utrust-

ningsramar väl tjänat sitt syfte, föreslår för nästa budgetår en ram av 2 milj. kr.

Vidare föreslår nämnden att en ny definitiv kostnadsram av 500 000 kr. för oför­

utsedda mindre förhyrningsobjekt förs upp i utrustningsplanen.

Utbyggnad av TV-distributionssystem

Enligt överenskommelse med TRU-kommittén (kommittén för TV och radio i

utbildningen) skall universitetskanslersämbetet svara för anskaffningen av sådana

distributionsnät vid läroanstalterna att planlagd försöksverksamhet kan genomföras.

För verksamheten under budgetåret 1967/68 och 1968/69 har medel beviljats

ur anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid universitet och högskolor. Två

försöksnät har byggts ut, ett vid tekniska högskolan i Stockholm och ett vid uni­

versitetet i Uppsala. För utbyggnad av TV-distributionssystem föreslår kanslers-

ämbetet att en delram av 2 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Föredraganden

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning

som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag till inred­

nings- och utrustningsplaner.

Inredningsplan

(1 OOO-tal kr.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

33

Objekt

Förordad

ram eller

förordad

ändring

av tidigare

ram

Kostnadsram

Medelsför­

brukning

t. o. m.

30/6 1968

definitiv

ram

del­

ram

art1

1

2

3

4

5

6

Stockholm

Om- och tillbyggnad för farmakologi

700

1

662

Medicinskt teoretiska institutionerna .

+ 1 800

2 800

2b

506

Nybyggnad för sektion M...................

2 250

1

2 103

Ombyggnad för sektion K.................

180

1

149

Nybyggnad för sektion B...................

2 500

1

2 443

Nybyggnad av simhallsanläggning vid

gymnastik- o. idrottshögskolan ....

195

1

144

Riksarkivet ..........................................

1 375

1

221

Om- och tillbyggnad för försvarsmedi-

cinsk forskning m. m.......................

300

1

Ombyggnad för sektion B...................

360

1

168

Lokaler i kv. Blästern för tandläkar-

utbildning ........................................

350

1

29

Ombyggnad för fysik, centralverkstad

m. m....................................................

450

1

Nybyggnad av bokmagasin för Kungl.

biblioteket ........................................

650

1

Ombyggnad för sektion E m. m.........

1 500

1

Sektionerna A, L och V.....................

+2 000

2 000

3

Icke-laborativa institutioner vid uni-

versitetet ..........................................

+4 000

4 000

3

Sigtuna

Riksinstitution......................................

600

1

Uppsala

Universitetsbiblioteket .......................

2 900

1

1 102

Nybyggnader på Artillerifältet,

etapp I...............................................

4 000

1

268

Nybyggnad för fysiska institutionen

m. m....................................................

1 200

1

Linköping

Teknisk utbildning och forskning samt

universitetsfilialen............................

+ 800

2 500

2b

189

Växjö

Universitetsfilialen ..............................

+

30

330

2b

159

Lund

Radiofysik.............................................

280

1

192

Fysiologi och medicinsk fysik...........

325

1

269

Bakteriologi m. m.................................

900

1

1 096

Kemiska institutionen.........................

8 250

1

5 620

Nybyggnad för sektion M.................

2 225

1

2 042

Nybyggnad för sektion A...................

1 200

1

1 049

Nybyggnad för sektion V...................

2 100

1

1 998

Farmakologiska institutionen ...........

+ 175

600

2b

Landsarkivet ........................................

+ 1 150

1 150

3

3 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt Nr 36

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

1

2

3

4

5

6

Göteborg

Tillbyggnad för anatomi m. m............

350

1

300

Nybyggnad för odontologisk fakultet

6 000

1

1759

Nybyggnad för sektion V...................

3 600

1

1 540

Nybyggnad för sektion A m. m..........

2 000

1

651

Seminariet för huslig utbildning-----

1 075

1

759

Ny- och ombyggnad för sektion M ..

2 600

1

1 044

Nybyggnad för botaniska institutionen

1 400

1

120

Nybyggnad för zoologiska institutio-

nen.....................................................

1 500

1

272

Nybyggnad för institutionen för hy-

gien m. m............................................

+

160

660

2b

Forskningslaboratorium inom medi-

cinarområdet....................................

500

1

Fysiska institutionen m. m..................

+ 1 700

1 700

3

Karlstad

Universitetsfilialen ..............................

+

60

360

2b

170

Örebro

Universitetsfilialen m. m......................

350

1

33

Umeå

Nybyggnad för anatomi och histologi

1 450

1

1 381

Lu-blocket.............................................

2 325

1

2 124

Nybyggnad för kemi-hufo ...............

2 100

1

1 973

Nybyggnader för zoologi m. m. -hufo

2 900

1

649

Samhällsvetenskap m. m......................

2 600

1

2 129

Universitetsbiblioteket ........................

1 500

1

382

Administration m. m...........................

250

1

80

Matsal ...................................................

+

250

550

2b

Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1966/67).....................

1 893

1

1 483

Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1967/68).....................

— 869

1 131

2a

521

Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1968/69).....................

2 000

1

Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1969/70) .....................

+ 2 000

2 000

3

+13 256

72 274

18 690

37 779

90 964

‘Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram.

2 a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv).

2 b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag till ny kostnadsram.

Utrustningsplan

(1 OOO-tal kr.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

35

Förordad

ram eller ■

förordad

ändring av

tidigare

ram

Kostnadsram

• Medelsför­

brukning

t. o. m.

30/6 1968

Objekt

defini­

tiv

ram

del­

ram

art1

1

2

3

4

5

6

Stockholm

Telefonväxel för Frescatiområdet . .

+

200

1 000

2b

76

Medicinskt teoretiska institutionerna

+ 3 500

5 000

2b

971

Regleringsteknik ................................

420

1

270

Sektion M.............................................

7 500

1

5 961

Sektion E .............................................

+2 650

3 400

2b

127

Reaktorfysik ........................................

375

1

303

Nybyggnad för sektion B...................

8 000

1

2 613

Ombyggnad för sektion B...................

800

1

600

Sektion A, L och V............................

+

900

1 800

2b

216

Telefonväxel vid tekniska högskolan .

Riksarkivet:

155

1

59

Flyttningskostnader .......................

1 500

1 |

3 451

Utrustning m. m...............................

3 800

1 i

Kungl. biblioteket................................

Lokaler i kv. Blästern för tandläkarut-

750

1

666

bildning .............................................

500

1

Sektion F...............................................

170

1

Fasta tillståndets fysik.......................

Centralverkstad vid tekniska högsko-

200

1

lan .....................................................

+ 205

355

2 b

Telefonväxel vid karolinska institutet

Dramatiska institutet m. m.:

+

20

465

2b

Inredning..........................................

+ 1 000

10 000

1 000

3

Utrustning........................................

Icke-laborativa institutioner vid uni-

i

versitetet ...........................................

+

600

600

3

Biofysik.................................................

+

450

450

3

Sigtuna

Riksinstitution......................................

Uppsala

+

240

640

2b

Universitetsbiblioteket .......................

Nybyggnader på Artillerifältet,

850

1

203

etapp I:

a) Telefonväxel ..............................

135

1

b) Verkstad......................................

450

1

35

c) Djurhus ......................................

100

500

1

4

d) Övrig gemensam utrustning . .

+

550

2b

81

e) Apparatur m. m. för lu.............

+

600

2 600

2 b

721

f) Apparatur m. m. för hufo ....

+

400

2 400

2b

324

Tandem van de Graaff-accelerator . .

+

700

8 700

2a

5 417

Hygien...................................................

+ 250

450

2b

Fysiska institutionen............................

+ 1 000

1 000

3

Linköping

Teknisk utbildning och forskning

samt universitetsfilialen.................

+ 1 500

4 000

2b

224

3* —Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt.

Nr 36

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

1

2

3

4

5

6

Växjö

Universitetsfilialen ..............................

320

1

224

Lund

Zoofysiologi ........................................

1 300

1

858

Bakteriologi m. m.................................

2 150

1

1 326

Kemiska institutionen .......................

+ 450

23 500

2a

11 233

Telefonväxel ........................................

875

1

553

Viss allmän utrustning.......................

850

1

849

Sektion F .............................................

6 800

1

5 131

Sektion E .............................................

7 000

1

4 907

Sektion M ..........................................

9 000

1

5 741

Sektion A ............................................

1 350

1

883

Sektion V .............................................

6 000

1

3 333

Mikrobiologi........................................

+ 100

450

2b

257

Farmakologi ........................................

+ 1 050

1 400

2b

467

Hygien .................................................

Göteborg

Tjärnö marinzoologiska fältstation

+ 250

250

3

m. m....................................................

150

1

41

Preklinisk utbildning m. m..................

1 900

1

612

Nybyggnad för odontologisk fakultet

Telefonväxel för humanistiska fakul-

18 000

1

1 438

teten m. m...........................................

190

1

143

Fysiska institutionen m. m..................

+ 5 700

6 900

2b

862

Atomenergi..........................................

Fysikalisk kemi (undervisningsutrust-

750

1

714

ning)...................................................

710

1

432

Kemi (forskning m. m.).....................

6 500

1

5 429

Kemisk apparatteknik..........................

2 210

1 1

2 968

Värmeteknik och maskinlära ...........

1 280

1 }

Ny- och ombyggnad för sektion M..

7 000

1

724

Sektion V .............................................

7 500

1

1 564

Sektion A .............................................

Telefonväxel vid Chalmers tekniska

1 000

1

31

högskola.............................................

520

1

442

Seminariet för huslig utbildning ....

1 015

2b

765

Botaniska institutionen.......................

2 500

1

48

Zoologiska institutionen.....................

1750

1

80

Telefonväxel för medicinarområdet ..

Matematik och informationsbehand-

165

1

123

ling.....................................................

330

1

64

Sektion E .............................................

300

1

Hygien...................................................

Forskningslaboratorium inom medici-

500

1

narområdet ......................................

750

1

Karlstad

Universitetsfilialen ..............................

320

1

255

Örebro

Undervisningsutrustning för fysik .. .

500

1

7

Icke-laborativa ämnen m. m................

550

1

341

Umeå

Mikrobiologi m. m................................

2 100

1

1 328

Farmakologi ........................................

1445

1

889

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

37

1

Hygien...................................................

Byggnad 6 (inredning).........................

Universitetsbiblioteket .......................

Administration m. m............................

Anatomi och histologi.........................

Odontologisk utbildning m. m............

Undervisningspaviljonger:

Allmän utrustning ..........................

Undervisningsutrustning (fysik­

ämnena) ........................................

Fysik (forskning m. m.).....................

Lu-blocket.............................................

Kemi-hufo.............................................

Zoologi m. m.-hufo..............................

Radiofysik.............................................

Pedagogik .............................................

Geografi ...............................................

Telefonväxel ........................................

Samhällsvetenskap m. m......................

Psykologi...............................................

Lärarhögskolorna

Intern television m. m......................

Inlärningsstudior ............................

AV- och laboratoriemateriel m. m.

Vissa utredningskostnader.................

Till Kungl. Maj:ts disposition (budget­

året 1967/68) ..................................

T ill Kungl. Maj:ts disposition (budget­

året 1968/69) ..................................

Till Kungl. Maj:ts disposition (budget­

året 1969/70) ....................................

Till universitetskanslersämbetets dis­

position (budgetåret 1968/69)___

Till universitetskanslersämbetets dis­

position (budgetåret 1969/70) ....

600

1

171

1465

1

848

615

305

i !

458

3 800

i

3 059

4 350

i

4 124

640

i

632

1 no

i

1 082

630

i

170

5 250

i

4 480

5 800

i

4 409

5 450

i

2 356

250

i

239

35

i

34

275

i

170

650

i

467

1 300

i

479

500

i

342

750

2b

600

1

2 400

2b

250

1

20

982

2a

480

2 000

1

2 000

3

5 000

1

10 000

3

219 942

35 660

255 602

101 404

2

+ 150

+

1

100

— 18

+

2

000

+ 10 000

+35 097

xArt av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram.

2 a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv).

2 b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag till ny kostnadsram.

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

I prop. 1969: 1 (bil. 10 s. 418) anmälde jag under anslaget Seminarierna för

huslig utbildning: Materiel m. m. att skolöverstyrelsen i särskild framställning hem­

ställt om en medelsanvisning av 2,4 milj. kr. för planerade nya lokaler för semi­

nariet för huslig utbildning i Stockholm. Beredningen av seminariets lokalfråga

är emellertid ännu inte avslutad. Jag har därför inte funnit det möjligt att nu lägga

fram förslag om inredning och utrustning för seminariet. Kostnadsramarna för lä­

rarhögskolorna och för seminariet för huslig utbildning i Göteborg har jag tagit

upp i enlighet med vad jag anförde i prop. 1969: 1 (bil. 10 s. 406 och 418).

I gällande utrustningsplan är uppförd en kostnadsram Till universitetskanslers-

ämbetets disposition av 5 milj. kr. Ramen är i första hand avsedd för återanskaff-

ning av inredning och utrustning. Även utgifter för inköp av utrustning i samband

med att t. ex. studieplaner ändras och för upprustning av engångsnatur med lättare

tekniska hjälpmedel skall bestridas med anlitande av denna ram (jfr prop. 1967: 1

bil. 10 s. 290 och 1968: 1 bil. 10 s. 301).

För nästa budgetår har jag i förslaget till utrustningsplan tagit upp en ram Till

universitetskanslersämbetets disposition av 10 milj. kr., vilket innebär en fördubb­

ling i förhållande till det belopp som för innevarande budgetår ställts till ämbetets

förfogande för dessa ändamål. Ramen avser i första hand att möjliggöra en plan­

mässig upprustning och komplettering av inredning och utrustning vid sådana insti­

tutioner där särskilda behov föreligger. Vidare bör ramen kunna användas för att

tillgodose vissa av de ändamål för vilka särskilda kostnadsramar föreslagits och

för vilka jag inte fört upp någon ram i mitt förslag till utrustningsplan. Detta

gäller bl. a. den föreslagna ramen för marinbiologi i Lund. Ramen bör också

kunna disponeras för att tillgodose oförutsedda anskaffningsbehov som uppstår

under löpande budgetår.

Vid min beräkning av ramen har jag även tagit hänsyn till behovet av medel för

inköp av utrustning som föranleds av ändrade studieplaner. Jag har därvid särskilt

beaktat att förslagen i prop. 1969: 4 om en ändrad organisation av utbildningen

vid de filosofiska fakulteterna medför att medelsbehoven för sådana ändamål blir

särskilt stora under de närmaste budgetåren. Även de förändringar av undervis­

ningsmetoderna som hänger samman med den pedagogiska utvecklingen och som

leder till ett ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel i utbildningen motiverar en

ökning av ramen av den storlek som jag föreslagit. Jag har därvid tagit hänsyn

till att TRU-kommitténs produktion av TV-program (jfr prop. 1969: 1 bil. 10

s. 435) medför behov av särskilda distributionsnät vid läroanstalterna.

Liksom för innevarande budgetår har jag i såväl inrednings- som utrustnings-

planen för nästa budgetår tagit upp en kostnadsram Till Kungl. Maj:ts disposition

av 2 milj. kr. Vidare räknar jag med att 500 000 kr. för nästa budgetår bör stå till

Kungl. Maj:ts disposition under en särskild anslagspost.

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av sam­

manlagt (90 964 000 + 255 602 000 = ) 346 566 000 kr. Med anlitande av dessa

ramar har vid utgången av budgetåret 1967/68 betalats ut (37 779 000 +

101 404 000 = ) 139 183 000 kr. Vid utgången av budgetåret 1967/68 utgjorde

39

behållningen på de anslagsposter som byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans

i Stockholm byggnadskommitté samt utrustningsnämnden disponerar samman­

lagt 4 095 000 kr. För innevarande budgetår har 54,9 milj. kr. ställts till dessa

myndigheters förfogande. För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 60

milj. kr. bör anvisas, varav — som nämnts — 500 000 kr. till Kungl. Maj:ts

disposition. De föreslagna planerna innebär sålunda att nämnda myndigheter skall

kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt (346 566 000 —

139 183 000 — 4 095 000 — 54 900 000 — 59 500 000 =) 88 888 000 kr. att

betalas tidigast under budgetåret 1970/71.

Erfarenheten visar att det är förenat med betydande svårigheter att beräkna me­

delsförbrukningen under förevarande anslag. Om verksamheten emellertid skulle få

en större omfattning än som f. n. kan förutses, torde de ytterligare medel som

behövs få begäras på tilläggsstat till riksstaten för nästa budgetår.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, hög­

skolor m. m. för budgetåret 1969/70 under åttonde huvudtiteln

anvisa ett reservationsanslag av 60 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Lånefonden för studentkårlokaler

1967/68 Utgift ........... 3 000 000 Reservation .................... 8 400 000

1968/69 Anslag ........... 2 000 000

1969/70 Förslag ........... 7 000 000

Anslagsförslag m. m.

Denna fond tillkom genom beslut av 1963 års riksdag (prop. 172, SU 212, rskr

405). Enligt kungörelsen den 23 april 1964 (nr. 398, ändrad senast 1967: 197)

om lån för anskaffning av studentkårlokaler kan lån från fonden utgå till student­

sammanslutning vid universiteten och vissa andra högre läroanstalter för anord­

nande av studentkårlokaler samt bespisningslokaler för anställda och studerande.

Beredande organ för frågor rörande lån från fonden är statens nämnd för samlings­

lokaler.

Som redovisats i det föregående under anslagsrubriken Byggnadsarbeten vid

universiteten och vissa högskolor har en kommitté tillkallats för planering och sam­

ordning m. m. av restaurangverksamheten vid universitet och högskolor. I de fall

då kommittén finner att behov av restauranglokaler bör tillgodoses genom att loka­

ler uppförs av studentorganisation med statliga lån ur förevarande lånefond har

kommittén till uppgift att i samråd med byggnadsstyrelsen och statens nämnd för

samlingslokaler medverka vid upprättandet av byggnadsprogram. Förutom frågor

som rör utbyggnaden av bespisningslokalerna skall kommittén svara för vissa upp­

gifter som har samband med driften av restaurangerna (jfr prop. 1967: 104 s. 47).

I prop. 1968: 104 (s. 51) redovisade jag de lån från lånefonden som hade be­

viljats intill utgången av februari månad 1968. I följande sammanställning redo­

visas de lånebelopp som sammanlagt beviljats vid denna tidpunkt samt de nya lån

som därefter, intill utgången av februari månad 1969, beviljats ur fonden.

Låneunderlag

Lånebelopp

Ränte- och

amorterings-

fri del av

lånebeloppet

a) Bespisningslokaler

Beviljade lån t.o.m. februari månad 1968

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Akademiska föreningen, Lund, (Tunavä-

gen) ..............................................................

5 954 000

5 954 000

5 954 000

10 154 000

10 154 000

10 154 000

b) Övriga kårlokaler

Beviljade lån t.o.m. februari månad 1968

6 781 000

3 147 000

2 413 000

Stockholms nation, Uppsala.....................

860 000

430 000

258 000

Östgöta nation, Uppsala............................

Umeå studentkår ......................................

160 000

80 000

48 000

5 800 000

2 900 000

1 880 000

Akademiska föreningen, Lund (Tunavä-

gen) ..............................................................

5 910 000

2 955 000

1 773 000

19 511 000

9 512 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

41

Beträffande den ränte- och amorteringsfria delen av lånen tas frågan om av­

skrivning eller återbetalning av lånet normalt upp efter 25 år. För resterande be­

lopp gäller i regel en amorteringstid av 25 år. Räntefoten för denna del av lånen

är lika med normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. I beslut om lån för

anskaffning av bespisningslokaler har Kungl. Maj:t meddelat särskilda lånevillkor

avseende bl. a. verksamhetens former (jfr prop. 1967: 104 s. 47).

För innevarande budgetår har anvisats ett investeringsanslag av 2 milj. kr.

Vidare får lån beviljas från fonden intill ett sammanlagt belopp av 20 milj. kr.

Statens nämnd för samlingslokaler föreslår att ett investeringsanslag av 7 milj. kr.

anvisas för budgetåret 1968/69 samt att lån även under nämnda budgetår skall få

beviljas intill ett belopp av 20 jnilj. kr. Reservationen vid ingången av budgetåret

1968/69 var 8,4 milj. kr. För utbetalning av lån under innevarande budgetår står

således sammanlagt (8,4 + 2 =) 10,4 milj. kr. till förfogande. Nämnden räknar

med en låneutbetalning av ca 10 milj. kr. under innevarande budgetår.

Föredraganden

Med hänsyn till de lånebehov som redovisats bör lån under nästa budgetår

få beviljas intill ett sammanlagt belopp av 20 milj. kr. Medelsbehovet för nästa

budgetår beräknar jag, i likhet med statens nämnd för samlingslokaler, till 7 milj.

kr.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

a) medge att under budgetåret 1969/70 lån får beviljas från

lånefonden för studentkårlokaler intill ett sammanlagt belopp av

20 000 000 kr.,

b) till Lånefonden för studentkårlokaler för budgetåret 1969/

70 under statens utlåningsfonder anvisa ett investeringsanslag

av 7 000 000 kr.

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Sjöbefälsskolorna: Utrustning m. m.

1967/68 Utgift.............. 967 098 Reservation .................... 338 794

1968/69 Anslag ........... 365 000

1969/70 Förslag ........... 1 050 000

Anslagsförslag m. m.

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för anskaffande, förhyrning,

drift och underhåll av utrustning vid de fem statliga sjöbefälsskolorna i Göteborg,

Härnösand, Kalmar, Malmö och Stockholm. Ur anslaget bestrids även viss ersätt­

ning åt författare av läroböcker samt i förekommande fall inredning av nya loka­

ler vid skolorna.

Skolöverstyrelsen

Överstyrelsen har i skrivelser den 30 augusti 1968 samt den 28 januari 1969

redovisat sjöbefälsskolornas standard i vad avser nuvarande lokaler, inredning och

utrustning samt med utgångspunkt i en bedömning av behovet av ny inredning

och utrustning m. m. föreslagit att 7 432 000 kr. beräknas för budgetåren 1969/70

—1973/74 samt att för budgetåret 1969/70 anvisas 1 530 000 kr. I den för fem­

årsperioden beräknade kostnadsramen ingår kostnader på sammanlagt 625 000 kr.

för vissa ändamål som fr. o. m. budgetåret 1970/71 bör bekostas ur anslaget: Sjö­

befälsskolorna: Utbildningskostnader.

I följande sammanställning redovisas skolöverstyrelsens och mina egna förslag

till kostnadsram totalt för de närmaste fem budgetåren samt till medelsanvisning

för budgetåret 1969/70. Beräkningarna är gjorda utifrån nuvarande kostnadsläge.

Beloppen har uppförts i 1 000-tal kr.

Ram 1969/70—1973/74

Anslag 1969/70

Skolöver- Föredra- Skolöver-

Föredra-

styrelsen

ganden

styrelsen

ganden

Utrustning

Göteborg

Navigation .................................. ............. 378

320

Sjömanskap.................................. ............. 5

Transportteknik ......................... ............. 13

70

Reglerteknik ................................ ............. 112

Maskinteknik .............................. ............. 308

150

Teknologi .................................... ............. 29

6

Elteknik........................................ ............. 107

Elektronik och radio................. ............. 122

Övrig materiel ............................ ............. 33

Oförutsett .................................... ............. 75

1182

546

490

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

43

Härnösand

Navigation .................................................

378

Sjömanskap.................................................

5

Transportteknik ........................................

13

Reglerteknik ...............................................

112

70

Teknologi ...................................................

29

6

Elteknik.....................................................

14

Elektronik och radio.....................

19

Övrig materiel ..............................

24

Oförutsett ...................................................

75

669

76

55

Kalmar

Navigation ........................................

379

Sjömanskap.................................................

5

Transportteknik .......................................

13

Reglerteknik ......................................

112

70

Teknologi ......................................

18

6

Elteknik.....................

14

Elektronik och radio .

19

Övrig materiel .............

24

Oförutsett ...................................................

75

659

76

55

Malmö

Navigation .................................................

58

Sjömanskap.................................................

5

Transportteknik ........................................

13

Reglerteknik ...............................................

112

70

Teknologi ...................................................

29

6

Elteknik.................................................

14

Elektronik och radio ................................

18

Övrig materiel .....................

24

Oförutsett ...................................................

75

348

76

55

Stockholm

Navigation .................................................

378

Sjömanskap.................................................

5

Transportteknik ........................................

13

Reglerteknik ...............................................

112

70

Maskinteknik .............................................

66

Teknologi ...................................................

29

6

Elteknik.......................................................

107

Elektronik och radio................................

22

Övrig materiel ..........................................

24

Oförutsett ...................................................

75

831

76

55

Summa utrustning ....................................

3 689

2180

850

710

övrigt

Inredning av ny skola..............................

501

500

235

_

Underhåll av utrustning............................

1 120

875

225

175

Drift av utrustning....................................

3801

3751

75

75

Förhyrning av utrustning.......................

330

325

65

65

Ersättning åt författare av läroböcker . .

4001

1251

80

25

Oreglerade mellanhavanden ................... ca 1 012

1 000

3 7431

3 2001

680

340

Summa utrustning och övrigt ...............

7 4321

5 3801

1530

1050

1 Kostnaderna för drift av utrustning samt för ersättning åt författare av läroböcker avses

fr. o. m. budgetåret 1970/71 komma att bestridas ur anslaget Sjöbefälsskolorna: Utbildnings­

kostnader. Här redovisade summabelopp bör därför minskas med 625 000 kr. för skolöver­

styrelsen och med 400 000 kr. för föredraganden för att rätt återspegla beräknad medels­

förbrukning under förevarande anslag under femårsperioden.

44

I det följande kommer jag att lämna en sammanfattning av skolöverstyrelsens

redogörelse för vissa av de i sammanställningen upptagna utrustningsobjekten

m. m.

Transportteknik, reglerteknik och teknologi är nyinförda ämnen vid sjöbefäls-

skolorna, vilket medför att samtliga skolor behöver utrustning för undervisningen i

dessa ämnen.

Vid undervisningen i ämnet navigation utgör radarsimulatorn ett oundgängligt

hjälpmedel. Övningar med radarsimulator avser att ge den blivande navigatören er­

farenhet av läsning av radar under realistiska förhållanden samt vana vid att fatta

beslut och vidta praktiska åtgärder med anledning av radarns information. Skol­

överstyrelsen anser det vara nödvändigt att en ny radarsimulator anskaffas vid

skolan i Göteborg under nästa budgetår. Under femårsperioden bör enligt över­

styrelsens mening radarsimulatorerna även vid skolorna i Stockholm, Härnösand

och Kalmar bytas ut. En ny simulator kostar i dagens läge 320 000 kr.

Övrig materiel avser viss utrustning med audivisuella hjälpmedel.

För underhåll av utrustning beräknar skolöverstyrelsen sammanlagt 224 000 kr.

för varje skola under femårsperioden. Därvid har hänsyn inte kunnat tas till kost­

nader för större reparationer på grund av oförutsedda haverier på materielen.

Förhyrning av utrustning avser hyra för radiosändare enligt kontrakt med tele­

verket. Överstyrelsen beräknar således totalt 60 000 kr. per år för de sjöbefäls-

skolor, där radiotelegrafistutbildning är anordnad, dvs. Göteborg, Härnösand, Kal­

mar och Stockholm. Vid sjöbefälsskolan i Malmö måste radiotelefonianläggning

förhyras för utbildningen i radiotelefoni, som ingår i ämnet signalering i styrmans-

kursen. Härför beräknar överstyrelsen sammanlagt 30 000 kr. under femårs­

perioden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Göteborg

De nuvarande lokalerna vid skolan i Göteborg är i mycket dåligt skick. Efter

om- och tillbyggnad beräknas skolan kunna flytta in i de nya lokalerna vid början

av läsåret 1971/72. Kostnaderna för inventarier beräknas till 702 000 kr. Sedan

hänsyn tagits till nyanskaffningsvärdet av befintliga inventarier och till befintlig

reservation föreslår överstyrelsen att 501 000 kr. beräknas för ändamålet. Över­

styrelsen föreslår att medelsanvisningen fördelas på två budgetår och beräknar

därför 235 000 kr. för budgetåret 1969/70.

Vissa lokaler och viss utrustning kommer att utnyttjas gemensamt av sjöbefäls­

skolan, Polhemsgymnasiet, Aschebergsgymnasiet, sjömansskolan och yrkesskolans

driftmaskinist- och driftteknikerkurser.

Förutom nyssnämnda utrustningsbehov behövs omfattande nyanskaffning av ut­

rustning till institutionerna för maskinteknik, elteknik, radioteknik och teknologi,

där utrustningen nu är mycket bristfällig. Viss anskaffning bör samordnas med in­

flyttningen i nya lokaler för att minska installationskostnaderna. Behovet av den

föreslagna utrustningen är eljest inte avhängigt av nya skollokaler.

Härnösand

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

45

Sjöbefälsskolan i Härnösand är nybyggd och inredningen är i gott skick. Sambruk

av lokaler och viss utrustning sker med yrkesskolan samt tekniska linjen på Ang-

strömskolan och statens skola för vuxna.

Materielen inom den nautiska institutionen är mycket sliten. Som framgår av

sammanställningen föreligger det behov av kompletterande utrustning även vid

andra institutioner.

Kalmar

Sjöbefälsskolan i Kalmar är sammanbyggd med Erik Dahlbergsskolan. Lokalerna

och inredningen är i gott skick. Förutom med Erik Dahlbergsskolan sker sambruk

av utrustning med yrkesskolans driftmaskinist- och driftteknikerkurser samt sjö-

mansskolan.

Som framgått av det föregående behövs viss komplettering av utrustningen för

undervisningen i vissa ämnen samt ersättningsanskaffning vid den nautiska insti­

tutionen.

Malmö

Sjöbefälsskolan i Malmö är nybyggd och inredningen är tillfredsställande. Sam­

bruk av utrustning sker med sjömansskolan, yrkesskolans driftmaskinistkurs samt

fackskolans maskintekniska gren.

Skolöverstyrelsen har beräknat medel för komplettering av utrustningen i främst

nytillkomna ämnen. Det maskintekniska laboratoriet är nyutrustat. Det föreligger

ett oreglerat mellanhavande med skolstyrelsen i Malmö som avser kostnader för

maskinlaboratoriet.

Stockholm

Sjöbefälsskolans egna lokaler är i tämligen gott skick med undantag för verk­

stadslokalerna samt vissa utrymmen avsedda för laborationer. Skolan utnyttjar

lokaler på fem olika ställen i staden. Maskinlaboratoriet i Asö gymnasium brukas

av gymnasiet, sjöbefälsskolan, sjömansskolan och yrkesskolans kurser för drift­

maskinister och drifttekniker gemensamt. Det förhyrda eltekniska laboratoriet lig­

ger på alltför långt avstånd från skolan, varför ett eget ellaboratorium behövs. Ut­

över redan nämnda utrustningsbehov har skolöverstyrelsen därför beräknat medel

för utrustning av ett ellaboratorium vid sjöbefälsskolan under femårsperioden.

Ersättning åt författare av läroböcker

Skolöverstyrelsen redovisar i en undersökning om sjöbefälsskolomas undervis-

ningslitteratur bl. a. svårigheterna att få lämpliga personer att författa läroböcker

i olika ämnen. Detta har sin grund i den begränsade upplaga de för sjöbefälsut-

4 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 sand. Nr 36

46

bildningen speciella läroböckerna kan utges i och i den snabba förändring av me­

toder och teknik som snabbt gör dessa böcker föråldrade. Anpassningen av under­

visningen i allmänna ämnen till kursplanerna för gymnasium och fackskola har

medfört att läroboksfrågan inom dessa ämnen blivit väsentligt lättare att lösa. I de

yrkesinriktade ämnena har emellertid bristen på lämpliga läroböcker blivit alltmer

påtaglig. Läroboksproduktionen för sjöbefälsskolornas räkning kräver ekonomiskt

stöd från samhällets sida. Överstyrelsen föreslår att 80 000 kr. anvisas för detta

ändamål varje år, dvs. 400 000 kr. under femårsperioden. Beloppet bör enligt

överstyrelsens förslag även kunna användas för avlöning åt vikarie för sådan per­

sonal vid sjöbefälsskolorna som medgetts tjänstebefrielse för läroboksförfattande.

Kostnaderna för ersättningen åt författare av läroböcker bör fr. o. m. budgetåret

1970/71 bestridas ur anslaget Sjöbefälsskolorna: Utbildningskostnader.

Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 13 november 1968 hemställt att 60 000 kr.

anvisas för inköp av viss hos omskolningsverksamheten överflödig materiel. I den

tidigare nämnda skrivelsen den 28 januari 1969 anför skolöverstyrelsen att inköp

av omskolningsverksamhetens laborationsmateriel inte kan prioriteras framför de

utrustningsbehov som redovisats i den senare skrivelsen.

Kungl. Ma]:ts proposition nr 36 år 1969

Föredraganden

Medelsbehovet för utrustning m. m. vid sjöbefälsskolorna har hittills bedömts

för enbart ett budgetår i taget. I syfte att möjliggöra en mer samlad bedömning

av kostnaderna för föreliggande utrustningsbehov bör man i fortsättningen presen­

tera en preliminär kostnadsram för det totala behovet av utrustning under de när­

maste fem budgetåren. Vid beräkningarna bör man därvid komplettera den tidi­

gare femårsplanen med det nya femte året. Som hittills skett bör anslag beviljas

för det närmast följande budgetåret.

Som framgått av det föregående är anspråken på medel för utrustning och in­

redning under de närmaste fem åren av betydande omfattning. Det är därför önsk­

värt, att de erfarenheter och den sakkunskap som finns inom utrustningsnämnden

för universitet och högskolor utnyttjas såväl vid skolöverstyrelsens bedömning av

behovet som vid sjöbefälsskolornas upphandling av inredning och utrustning.

Med utgångspunkt i skolöverstyrelsens detaljerade förslag till kostnadsram för

inredning och utrustning vid de olika sjöbefälsskolorna har jag som framgår av

sammanställningen i det föregående gjort upp en preliminär totalram för femårs­

perioden, vilken bör tjäna som riktlinje vid de årliga budgetprövningarna. Skol­

överstyrelsen bör vid sin planering prioritera de mest angelägna utrustningsbehoven

inom denna kostnadsram.

Jag delar överstyrelsens bedömning av medelsbehovet för inredning av nya

lokaler vid sjöbefälsskolan i Göteborg. Eftersom de nya lokalerna inte beräknas

47

kunna tas i bruk förrän vid början av läsåret 1971/72, bör enligt min mening

medel för inredning anvisas först budgetåret 1970/71.

Vid min bedömning av medelsbehovet för underhåll av utrustning har jag inte

ansett mig kunna beräkna högre belopp per skola och år än vad som f. n. utgår.

Jag har vidare beräknat 25 000 kr. per år för ersättning åt författare av läro­

böcker. Beloppet bör i enlighet med överstyrelsens förslag även kunna användas

för avlöning åt vikarie för sådan personal vid sjöbefälsskolorna som medgetts

tjänstebefrielse för läroboksförfattande.

Som framgår av prop. 1969: 1 bil. 10 s. 240 f. föreslår överstyrelsen att under

anslaget Sjöbefälsskolorna: Utbildningskostnader medel beräknas för ytterligare

en extra ordinarie tjänst som institutionstekniker vid sjöbefälsskolan i Göteborg

nästa budgtår. Jag förordade därvid att frågan skulle prövas i detta sammanhang.

Med hänsyn till angelägenheten av att den dyrbara utrustningen vid skolan får

erforderlig tillsyn föreslår jag att tjänsten som institutionstekniker inrättas den 1

juli 1969. Kostnaderna för tjänsten bör bestridas ur anslaget Sjöbefälsskolorna:

Utbildningskostnader.

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet under före­

varande anslag till 1 050 000 kr. för nästa budgetår, vilket innebär en ökning med

685 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Sjöbefälsskolorna: Utrustning m. m. för budgetåret

1969/70 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag

av 1 050 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar

Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro­

position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Ur protokollet:

Margit Edström

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Bilaga 1

Statens förhandlingsnämnds skrivelse av den 6 februari 1969:

Till KONUNGEN

Utbildningsdepartementet

Avtal om statens köp av mark som äges av Bergianska stiftelsen, m. m.

(1 avtal samt 2 bilagor)

Statens förhandlingsnämnd överlämnar härmed för Kungl. Maj:ts prövning rubri­

cerade avtal.

Avtalet har träffats med Vetenskapsakademien som huvudman för Bergianska

stiftelsen under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande.

Förhandlingsuppdraget

Chefen för utbildningsdepartementet förordnade den 15 maj 1968 att riksmusei-

utredningens betänkande Bergianska stiftelsen Förslag ang. marköverlåtelse och

viss samverkan mellan Vetenskapsakademien och universitetet i Stockholm (Stencil

E 1965: 6) tillsammans med remissyttrandena över betänkandet och en i ärendet

den 22 december 1967 inkommen skrivelse från Vetenskapsakademien skulle

överlämnas i avskrift till statens förhandlingsnämnd. Departementschefen uppdrog

samtidigt åt nämnden att efter samråd med berörda myndigheter ta upp de för­

handlingar nämnden fann erforderliga.

Bakgrund

Riksmuseiutredningen sammanfattade på grundval av ett villkorligt, den 29 ok­

tober 1965 träffat avtal mellan utredningen och Vetenskapsakademien sitt förslag

i huvudsak enligt följande.

För att ge den högre utbildningen och forskningen i Stockholm tillgång till en

botanisk trädgård bör staten förvärva två områden om sammanlagt 20 hektar av

Bergianska stiftelsens fastighet i Frescati. Det ena området, betecknat A, disponeras

av stiftelsens handelsträdgård. Denna skall i likhet med stiftelsens trädgårdsskola

avvecklas i samband med att marken avträds. Det andra området, betecknat B,

utgörs av en botanisk trädgård. Det förutsätts att denna även i fortsättningen skall

brukas som botanisk trädgård av universitetet i Stockholm. För egna behov behåller

stiftelsen två områden, betecknade C. Köpeskillingen för de båda områdena A och

B föreslås bli satt till 5 milj. kr. Tillstånd genom permutation att lägga ned handels­

trädgården och trädgårdsskolan skall anses givet genom Kungl. Maj:ts godkännande

av avtalet. Den bergianska professuren skall enligt utredningen behållas som en

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

49

särskild forskarbefattning inom den självständiga Bergianska stiftelsen men knytas

till universitetet i Stockholm genom att innehavaren åläggs viss undervisnings- och

examinationsskyldighet samt ansvar för forskarhandledning inom ämnesområdet

botanik och hortikultur. Befattningen bör tillsättas av Vetenskapsakademien efter

yttrande av biologisk-geografiska sektionen vid universitetet. Beslutet om tillsätt­

ningen skall underställas Kungl. Maj:t för stadfästelse. Professurens innehavare

föreslås vara ledamot av vederbörande sektion och fakultet.

Av det remissyttrande med tillhörande promemoria som stadskollegiet i Stock­

holm avgett över betänkandet framgår bl. a. följande. Mot bakgrund av den sär­

präglade parkanläggning som står till förfogande för stadens invånare genom att

den botaniska trädgården hålls öppen för allmänheten har staden sedan år 1954

lämnat bidrag till Bergianska stiftelsens verksamhet. Bidraget t. o. m. år 1966 upp­

går sammanlagt till 280 000 kr., varav 25 000 kr. för år 1966. Staden är angelägen

om att den botaniska trädgården bevaras med nuvarande omfattning och verksam­

hetsinriktning samt att den även i framtiden hålls tillgänglig för allmänheten. Frå­

gan om stadens bidrag till verksamheten bör enligt gatukontoret göras beroende av

i vilken utsträckning allmänheten i fortsättningen bereds tillträde till området. I

blivande generalplan avses trädgårdens område enligt byggnadsnämnden bli åsatt

sådan planbestämmelse att det inte kan bebyggas. Staden betonar också angelä­

genheten av att den del av området som ligger närmast Brunnsviken kommer att

ingå i ett planerat parkstråk. Dessutom understryker staden att områdena kommer

att i hög grad beröras av planerade vägtrafikleder och tunnelbanor samt att den

överenskomna köpeskillingen inte synes överensstämma med ortens pris.

Universitetskanslersämbetet anför i sitt remissyttrande bl. a. följande.

Ämbetet har tidigare i olika sammanhang påpekat att det markområde som

upplåtits för Stockholms universitets utflyttning till Frescati och vilket ligger i nära

anslutning till Bergianska stiftelsens nuvarande markområde inte innehåller till­

räckliga expansionsområden. Med hänsyn till behovet av markresurser för den

framtida utbyggnaden av institutioner för undervisning och forskning finner ämbe­

tet därför ett statligt förvärv av delar av Bergianska stiftelsens nuvarande mark­

områden synnerligen värdefullt. Utredningen har förutsatt att området betecknat B

på den i betänkandet bilagda kartskissen även i fortsättningen skall brukas som

botanisk trädgård. Ämbetet har dock konstaterat att någon begränsning av områ­

dets utnyttjande ej stipulerats i avtalet. Möjligheterna att utnyttja det på kartskissen

med A betecknade området för bebyggelse av institutioner o. dyl. synes bero av

den sträckning de planerade trafiklederna erhåller inom ifrågavarande område. Med

hänsyn härtill finner ämbetet det ej uteslutet att man vid senare tidpunkt kan få

anledning överväga att utnyttja område B för viss bebyggelse, exempelvis med

anknytning till forskning och undervisning inom det biologiska ämnesområdet.

Med hänsyn till att universitetskanslersämbetet överlämnat riksmuseiutredning-

ens betänkande till 1965 års biologiutredning och att denna utredning inte ville

föregripa den planering av biologins resurser i Stockholm, som då befann sig i en

inledande fas, begränsade ämbetet sitt uttalande om den föreslagna inriktningen

på professuren till följande.

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Ämbetet finner anledning framhålla att i direktiven för riksmuseiutredningen

synes ha förutsatts, att ämnesområdet för den bergianska professuren borde avvägas

med större hänsyn tagen till Stockholms universitets behov än vad utredningen i

sina förhandlingar med Vetenskapsakademien lyckats uppnå. Det bör därför med

fog kunna konstateras att det arrangemang, som föreslås i det preliminära avtalet

mellan staten och Vetenskapsakademien, ej löser frågan om täckande av ämnes-

representationen i botanik vid universitetet i Stockholm och att det i princip inte

innebär någon skillnad jämfört med nuvarande förhållanden. Utan att gå in på

frågan om den aktuella donationsprofessurens inriktning vill ämbetet anmäla att

det enligt biologiutredningen är angeläget att den ekologiska botaniken i Stockholm

kraftigt förstärkes. Ämbetet finner denna uppfattning förenlig med vad föredra­

gande departementschefen anfört i direktiven till riksmuseiutredningen.

Nämnden vet att universitetskanslers ämbetet, sedan 1965 års biologiutredning

den 24 februari 1967 avgivit sitt betänkande Utbyggnadsplan för det biologiska

grundforskningsområdet (stencil universitetskanslersämbetet) och visst ytterligare

material tillkommit, börjat se över inriktningen av samtliga professurer inom det

botaniska ämnesområdet vid bl. a. universiteten, riksmuseet och Bergianska stif­

telsen.

Förhandlingarna och förhandlingsresultatet

Nämnden har haft överläggningar i ärendet med representanter för Stockholms

stad. Staden godtar numera den mellan riksmuseiutredningen och Vetenskapsaka­

demien överenskomna köpeskillingen om 5 milj. kr. Beträffande de vägtrafik­

leder och den tunnelbana som tidigare planerats beröra området mellan Roslags-

banan och Roslagsvägen kan sägas, att Roslags vägen kommer att ombyggas på

sträckan Värtabanans viadukt—stadsgränsen mot Solna från nuvarande fyra till sex

körfiler samt att tunnelbanan nu avses bli förlagd i ett djupläge under universitets­

området öster om Roslagsvägen. Vägombyggnaden beräknas börja under april

1969. För denna behövs ca 7 300 m2 av området A. Ingen uppgift kan i dag lämnas

om när en planerad motorväg skall byggas eller om dess sträckning. Den i över­

enskommelsen den 13 februari 1959 mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stock­

holms stad om exploatering av del av stadsdelen Brunnsviken (prop. 1959: 106

s. 46) avsedda markreservationen för trafikändamål måste dock finnas kvar tills

vidare. Från stadens sida uttalades ett stort intresse för att den botaniska träd­

gården skulle drivas enligt riksmuseiutredningens intentioner. Nämnden å sin sida

anmälde att staten senare önskade ta upp frågan om bidrag från staden till träd­

gårdens drift. Det planerade parkstråket utmed Brunnsviken skulle bli föremål för

särskild utredning och uppgörelse.

Det mellan riksmuseiutredningen och Vetenskapsakademien villkorligt träffade

avtalet omfattade två delar, nämligen marköverlåtelse (1—5 §§) samt viss sam­

verkan mellan akademien och universitetet i Stockholm i fråga om den bergianska

professuren (6—7 §§). Nämnden och Vetenskapsakademien har enats om att

träffa separata uppgörelser beträffande var och en av dessa delar. Avtal har nu

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

51

träffats om att staten skall köpa de aktuella områdena för en köpeskilling om

5 milj. kr. Även övriga villkor svarar i huvudsak mot bestämmelserna i 1—5 §§ i

avtalet mellan riksmuseiutredningen och Vetenskapsakademien. Beträffande den

andra delen, nämligen samverkan mellan akademien och universitetet i Stockholm

i fråga om den bergianska professuren och ämnesområdet för denna, har parterna

förutsatt att särskilda, från marköverlåtelsen fristående förhandlingar snarast tas

upp samt att akademien inte tillsätter professuren medan dessa förhandlingar pågår.

Enligt det nu träffade avtalet omfattar akademiens hembudsskyldighet bägge de

på kartbilagan till avtalet med C betecknade områdena (1 § andra stycket). Vidare

befrias akademien genom försäljningen från skyldigheten att driva stiftelsens han­

delsträdgård och trädgårdsskola. Kungl. Maj:ts godkännande av avtalet innefattar

sålunda beslut om permutation. I denna fråga har nämnden samrått med JK.

Behovet av den botaniska trädgården för universitetet och för andra till Stock­

holm förlagda institutioner med botanisk inriktning liksom trädgårdens betydelse

för allmänheten har framhållits från skilda håll. Vetenskapsakademiens represen­

tanter har i bilagda promemoria redovisat sina skäl för att trädgården bör bevaras

och Vetenskapsakademien har i närslutna protokollsutdrag från sammanträde den

22 januari 1969 understrukit vikten av att så blir fallet. Nämnden vill för sin del

konstatera att trädgårdens fortsatta bestånd inte utgör någon förutsättning för av­

talet om marköverlåtelsen. Nämnden utgår emellertid från att trädgården kommer

att bevaras tills vidare.

Inför statens övertagande av trädgården aktualiseras flera problem. Till dessa

hör trädgårdens skötsel som fordrar personal och utrustning. För dessa behov har

riksmuseiutredningen redogjort i sitt betänkande (s. 46). Eftersom Bergianska stif­

telsen har en för ändamålet utbyggd organisation, bör ett samarbete med denna

övervägas. I fråga om Stockholms stads medverkan till trädgårdens drift och om

försäljning till staden av den mark som behövs för Roslagsvägens ombyggnad och

som ingår i statens förvärv avser nämnden att ta upp förhandlingar. Ytterligare

återstår två frågor. Den ena, som gäller samverkan beträffande den bergianska

professuren och ämnesområdet för denna, bereds inom universitetskanslersämbetet.

Nämnden avvaktar resultatet av ämbetets arbete. Den andra gäller parkstråket

utmed Brunnsviken och avses bli föremål för särskild utredning och uppgörelse

genom vederbörande statliga och kommunala myndigheters försorg. Nämnden

kommer att följa utredningsarbetet och är beredd att medverka i de förhandlingar

som kan behövas.

Hemställan

Under åberopande av vad som anförts hemställer nämnden att Kungl. Maj:t

godkänner det överlämnade avtalet.

Statens originalexemplar av avtalet bör därefter överlämnas till byggnadssty­

relsen.

52

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad Rydback, ordförande, leda­

möterna Dennis och af Sandeberg samt suppleanterna Nygren och Stenfors i när­

varo av experten, överdirektören Resare, byråchefen Tengwall och avdelningsdirek­

tören Eurenius, föredragande.

Underdånigst

Lennart Rydback

G. Eurenius

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

53

Bilaga 2

Avtalet har följande lydelse:

Under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande har statens förhandlingsnämnd

och Kungl. Vetenskapsakademien träffat följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten och Vetenskapsakademien såsom huvudman för Bergianska

stiftelsen om försäljning till staten av vissa markområden m. m.

1 §•

Vetenskapsakademien säljer till staten de områden om sammanlagt cirka 20

hektar av stadsägan nr 4 inom stadsdelen Brunnsviken i Stockholms stad som på

bifogade karta utmärkts med heldragen respektive streckad linje (betecknade A och

B). I överlåtelsen ingår även den del av det till stadsägan hörande vattenområdet

som ligger utanför med B betecknat område.

Vill akademien senare helt eller delvis överlåta de på kartan med C betecknade

områdena, åligger det akademien att först hembjuda områdena till staten.

2

§.

Parterna förbinder sig att medverka till de smärre jämkningar i de överlåtna

områdenas gränser som kan visa sig nödvändiga i samband med fastighetsbildning

samt till erforderliga bestämmelser för att tillgodose områdenas behov av utfarts-

vägar.

3 §•

Staten tillträder områdena den 1 juli 1969 eller, om Kungl. Maj:ts godkännande

då ännu ej föreligger, vid utgången av kalendermånaden närmast efter den då god­

kännandet meddelats.

4 §.

På tillträdesdagen betalar staten kontant till akademien en köpeskilling av fem

miljoner (5 000 000) kronor.

5 §.

Akademien garanterar att områdena på tillträdesdagen är gravationsfria.

6

§.

Genom försäljningen av områdena befrias akademien från skyldigheten att driva

stiftelsens handelsträdgård och trädgårdsskola.

För sagda verksamhet får akademien nyttja områdena under ett år från och med

statens tillträde. Beträffande villkoren för en förlängning av denna tid skall särskild

överenskommelse träffas.

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Akademien medger att staten före tillträdesdagen får besiktiga områdena eller

för liknande ändamål beträda dessa, om därigenom icke uppkommer väsentlig

olägenhet för den verksamhet som bedrives på områdena.

7 §.

Skatter och andra utgifter för områdena betalas av akademien till den del de

belöper på tiden före tillträdesdagen.

8

§.

Staten betalar kostnaderna för fastighetsbildningsåtgärder beträffande områdena

och för lagfart.

9 §.

När köpeskillingen erlägges, skall akademien överlämna kvitterat köpebrev samt

övriga handlingar som bör tillkomma fastighetsägaren.

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 22 januari 1969.

Statens förhandlingsnämnd

Bengt Resare

Jan Tengwall

För Kungl. Vetenskapsakademien

Hugo Theorell

Erik Rudberg

Kungl. May.ts proposition nr 36 år 1969

55

Bilaga 3

v \

/ rfZtsM//

/är .

_

Bilaga till avtal den 22 januari 1969 om

[i

Vetenskapsakademiens försäljning till

il staten av vissa markområden

Bergianska

institutionen

Frescati hpl

Nya växt­

huset

Victoria-

huset \

- 7 ,)})

{rif<snnseii

Finn-

stugan

Universitetets

botaniska

institution

Lilla Frescati

Karta över

Bergianska stiftelsens

fastighet i Frescati

Skala 1: 4 000

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

Situationsplan upprättad inom byggnadsstyrelsen avseende planerad bebyggelse

på Vallaområdet för den tekniska enheten m. in. i Linköping.

Bilaga 4

PARKERING

E X P AN SI Öl\l S Ö M RÅD É

GOLFBANA

PARKERING

Q VALLA GÅm

EXPANSIONSOMRÅDE

PARKERING

EXPANSIONSOMRÅDE iS

0

50

100

200

300 M

- SITUATIONSPLAN 15.11.1968

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

57

Situationsplanen visar dels hur området disponerats för institutionsbyggnader,

gemensamma byggnader och bilparkering, dels huvudvägnätet för körtrafik samt

gång- och cykeltrafik med anknytningar till staden.

Högskoleområdet gränsar i väster till stadens golfbana, i öster till den befintliga

bebyggelsen vid Valla gård med anslutande fritidsområde.

Markområden för högskolans huvuddelar, institutionsbyggnader, gemensamma

byggnader och områden för bilparkering har disponerats och dimensionerats så att

en samtidig tillväxt kan ske harmoniskt med möjlighet att naturligt infoga nya

kontors- och laboratoriebyggnader, utvidga befintliga samt på lämpligt sätt kom­

plettera de gemensamma byggnaderna.

Högskolan är uppbyggd kring ett centralt gång- och parkstråk med nordsydlig

utsträckning. Väster om detta har generella kontors- och laboratoriebyggnader pla­

cerats. Alla huvudentréer nås från gångstråket. En gång- och cykelväg i norr för­

binder högskolan med studentbostadsområdet i Ryd. Vid utbyggnad av studentbo­

städer i söder vid Lambohov kan en liknande förbindelse med högskolan anordnas.

Öster om det centrala gång- och parkstråket har i planen markerats byggnader

för gemensamt bruk. Dessa har förlagts i park som ansluter till parken vid Valla

gård.

I situationsplanen redovisade byggnader i kvarteren väster om stråket består av

tvåvånings kontorshus samt en- och tvåvånings laboratoriebyggnader.

Resten av kvarteren kan disponeras för utbyggnad av nu planerade kontor och

laboratorier men också för andra funktioner med speciella krav på höjd och plan­

form.

Förklaringar:

1. 2. Kontors- och laboratoriebyggnader för teknisk utbildning och forskning.

3.

Lektionssalsbyggnad med läromedelscentral.

4.

Byggnader för administration, kårhus och matsal.

5.

Byggnader för universitetsfilialen m. m.

6.

Huvudentré för bilar och bussar.

7.

Bilentréer.

8.

Gräns för primärområdet.

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1969

INNEHÅLL

Sid.

Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor..................................... 3

Anslagsförslag m. m............................................................................................. 3

Föredraganden.................................................................................................... 11

Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.................. 19

Anslagsförslag m. m............................................................................................. 19

Föredraganden.................................................................................................... 32

Lånefonden för studentkårlokaler ........................................................................ 40

Anslagsförslag m. m............................................................................................. 40

Föredraganden.................................................................................................... 41

Sjöbefälsskoloma: Utrustning m. m....................................................................... 42

Anslagsförslag in. m............................................................................................. 42

Föredraganden.................................................................................................... 46

Bilagor...................................................................................................................... 48

TRYCKERIBOLAGET IVAR HXEGGSTRÖM AB. STOCKHOLM 1969