Prop. 1970:2

('angående utgifter på tillägg sstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

1

Nr 2

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på

tillägg sstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70; given Stockholms slott den 2 januari 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter.

De anslag som 1969 års riksdag anvisat sedan riksstaten för budgetåret 1969/70 fastställts har uppförts på tilläggsstat I (prop. 1969: 142, SU 169, rskr 382, prop. 1969: 150, SU 191, rskr 424, prop. 1969: 151, SU 170, rskr 383 och prop. 1969: 158, SU 190, rskr 423 ).

Ytterligare anslagsframställningar på tilläggsstat under löpande budget­ år har nu ansetts behövliga. De bör föreläggas riksdagen i en gemensam proposition avseende utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70. Skulle anslagsframställningar därutöver på tilläggsstat under inne-

1

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 2

2

varande budgetår visa sig ofrånkomliga, bör dessa föreläggas riksdagen vid

en senare tidpunkt.

De framställningar om anslag på tilläggsstat som Kungl. Maj :t beslutar

om denna dag tas in i dagens statsrådsprotokoll över justitie-, försvars-,

social-, finans-, utbildnings-, jordbruks-, handels-, inrikes-, civil- och indu­

striärenden. Utdrag av dessa protokoll bör biläggas den gemensamma pro­

positionen som bilagor 110. En sammanställning över de av Kungl. Maj .t i

denna proposition begärda anslagen torde fa bifogas statsrådsprotokollet i

detta ärende som bilaga 11.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t i en gemensam proposition förelägger

riksdagen de förslag om anslag på tilläggsstat II till riksstaten för budget­

året 1969/70 som framgår av nämnda utdrag av statsrådsprotokollet.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

Ur protokollet:

Britta Ggllensten

Kungl. Maj. ts proposition nr 2 år 1970

3

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 januari 1970.

Närvara nde:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric NilssonLundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, BengtssonNorling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler de ärenden under justitiedepartementets handläggning som angår utgifter på tilläggs- stat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastighetsfond

[1] 1. Polishus m. m. Med hänvisning till vad jag tidigare denna dag anfört

om renovering och ombyggnad av I 1 :s område vid Sörentorp för polisutbild­ ning vid anmälan i statsverkspropositionen (bil. 4 s. 84) av investeringsan- slaget Polishus m. m. hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Polishus m. m. på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 3 500 000 kr.

[2] 2. Renovering av byggnad för regeringsrätten. För föregående budgetår har på tilläggsstat II anvisats ett investeringsanslag av 650 000 kr. under denna anslagsrubrik (prop. 1969: 2, SU 20, rskr 63) för ombyggnad av Sten­ bockska palatset i Stockholm för regeringsrätten. I riksstaten för inneva­ rande budgetår har under samma anslagsrubrik anvisats ett investerings­ anslag av 1,5 milj. kr. (prop. 1969: 1 bil. 4, SU 2, rskr 2). Någon medelsan­ visning på tilläggsstat torde inte behövas. Med hänvisning till vad jag tidi­ gare denna dag anfört vid anmälan i statsverkspropositionen (bil. 4 s. 88)

4

av ifrågavarande anslag bör emellertid kostnadsramen höjas till 3 750 000 kr.

enligt prisläget den 1 april 1969.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att godkänna vad jag förordat angående höjning av kost­

nadsramen för ombyggnad av Stenbockska palatset.

[3] 3 a. Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm. Med hänvisning till

vad jag tidigare denna dag anfört om nybyggnad i kvarteret Kronoberg i

Stockholm för rikspolisstyrelsen m. fl. myndigheter vid anmälan i stats­

verkspropositionen (bil. 4 s. 92) av investeringsanslaget Nybyggnad i kvar­

teret Kronoberg i Stockholm hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riks­

dagen

att till Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm

tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa

ett investeringsanslag av 7 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2

år

1970

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

5

Bilaga 2

FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson,

Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, anmäler här­

efter de ärenden under försvarsdepartementets handläggning som angår ut­

gifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTRUDGETEN

Fjärde huvudtiteln

A. Försvarsdepartementet m. m.

[1] A 3. Kommittéer m. m. Till kommittéer m. in. har för budgetåret 1969/70

anvisats ett reservationsanslag av 2 milj. kr. Till följd av stora kostnader

för pågående utredningar beräknas behållningen på anslaget den 31 decem­

ber 1969 uppgå till endast 650 000 kr. För att under andra hälften av budget­

året täcka kostnaderna för nu tillsatta utredningar behövs ytterligare medel.

Det kan inte heller uteslutas att nya utredningar tillkommer. Jag föreslår

därför att 800 000 kr. begärs på tilläggsstat för innevarande budgetår. Be­

loppet bör ligga inom den tidigare bestämda ramen för försvarsutgifterna.

Avdrag med 800 000 kr. bör därför göras i samband med den slutliga pris­

regleringen av försvarsutgifterna för innevarande budgetår.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Kommittéer m. m. på tilläggsstat II till riksstaten

för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av

800 000 kr.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

KAPITALBUDGETEN

III. Försvarets fastighetsfond

[2] 11. Flygfältsarbeten m. m. För innevarande budgetår har till flygfälts-

arbeten m. m. anvisats ett investeringsanslag av 15 173 000 kr.

Med hänvisning till vad jag tidigare denna dag har anfört vid anmälan av

motsvarande anslag i statsverkspropositionen (bil. 6 s. 238) angående behov

av ytterligare medel för att påbörja vissa byggnadsobjekt i Norrland före­

slår jag att 1,5 milj. kr. begärs på tilläggsstat för innevarande budgetår.

Beloppet bör ligga inom den tidigare bestämda ramen för försvarsutgifterna.

Avdrag med 1,5 milj. kr. bör därför göras i samband med den slutliga pris­

regleringen av försvarsutgifterna för innevarande budgetår.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Flygfältsarbeten in. in. på tilläggsstat II till rikssta-

ten för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av

1 500 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

7

SOCIALDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern

för

utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, anmäler härefter ärende under socialdepartementets handläggning som angår utgifter på till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastighetsfond

[1] 8 a. Uppförande av ett personalbostadshus för karolinska sjukhuset.

Något anslag för detta ändamål finns inte upptaget i riksstaten för inne­ varande budgetår.

Bgggnadsstgr elsen

Byggnadsstyrelsen föreslår, att 11 milj. kr. anvisas på tilläggsstat till riks­ staten för budgetåret 1969/70 för uppförande av en nybyggnad för att till­ godose karolinska sjukhusets behov av ytterligare personalbostäder.

Kungl. Maj :t har den 23 februari 1968 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att i samråd med direktionen för karolinska sjukhuset utreda hur sjukhusets behov av ytterligare personalbostäder borde tillgodoses. Byggnadsstyrelsen överlämnar nu förslag till byggnadsprogram för en byggnad för personal­ bostäder, vilket uppgjorts i samråd med förutom direktionen även Solna stad, socialstyrelsen, statens personalbostadsdelegation, statens förhandlings- nämnd samt statskontoret.

Det har inte visat sig möjligt att täcka sjukhusets hela behov av personal­ bostäder i nära anslutning till sjukhusområdet.

Såsom en första etapp föreslår styrelsen emellertid att en nybyggnad upp­

8

förs i anslutning till en planerad utbyggnad av sjuksköterskeskolan i Stock­

holm till en vårdyrkesskola. I nybyggnaden inryms 180 enkelrum och 30

dubbletter samt andra för byggnaden erforderliga utrymmen.

Styrelsen vill pröva former för en förenklad byggnadsprocess genom upp­

handling på kompletterade programhandlingar. Härigenom kan betydande

tidsvinster uppnås. Under förutsättning av snabbt upphandlingsuppdrag

beräknas byggandet kunna påbörjas under hösten 1970. Tidsåtgången för

uppförandet av byggnaden beräknar styrelsen till 15 månader.

Byggnadskostnaderna för den nu föreslagna nybyggnaden (etapp I) upp­

skattas till 11 milj. kr., varav kostnaderna för kompletterade programhand­

lingar uppskattas till 250 000 kr. och förskottspålägg till 910 000 kr.

Kungl. Maj:t har den 12 december 1969 uppdragit åt styrelsen att på

grundval av framlagt byggnadsprogram för en första etapp för tillgodose­

ende av karolinska sjukhusets behov av ytterligare personalbostäder upp­

rätta kompletterade programhandlingar, utgörande anbudsunderlag, och

därefter infordra anbud på föreslagen nybyggnad för personalbostäder åt

karolinska sjukhuset.

Av byggnadsprogrammet framgår, att nybyggnaden skall uppföras på ett

markområde, som ägs av staten och som är beläget ungefär 600 meter väster

om karolinska sjukhuset i närheten av förutvarande statens sjuksköterske-

skola i Stockholm. Byggnaden avses bli uppförd i 15 våningar.

Departementschefen

I början av år 1968 disponerade karolinska sjukhuset i runt tal 500 möb­

lerade rum och 620 lägenheter för sjukhusets personal. Detta bostadsbestånd

—• som delvis var omodernt och nedslitet — var emellertid inte tillräckligt

för att sjukhuset i erforderlig utsträckning skulle kunna erbjuda personalen

bostäder och härigenom underlätta personalrekryteringen och behålla den

redan anställda personalen. Sålunda beräknades behovet av ytterligare per­

sonalbostäder uppgå till ca 360 lägenheter, varav ca 180 enkelrum och resten

större lägenheter. Byggnadsstyrelsen fick i februari 1968 i uppdrag att ut­

reda och föreslå hur detta behov av ytterligare personalbostäder skulle till­

godoses.

Byggnadsstyrelsen har nu lämnat över förslag om uppförande av en ny­

byggnad på statlig mark i karolinska sjukhusets närhet. Byggnaden avses

inrymma 180 enkelrum och 30 dubbletter. Markområdet gränsar intill tom­

ten för förutvarande statens sjuksköterskeskola i Stockholm.

Jag vill i detta sammanhang nämna att huvudmannaskapet för sjukskö­

terskeskolan övertagits den 1 juli 1969 av Stockholms läns landsting enligt

avtal mellan staten och landstinget om ändrat huvudmannaskap för viss

sjuksköterskeutbildning i Stockholm. Avtalet har godkänts av Kungl. Maj:t

den 29 maj 1969. För tiden fram t. o. m. den 30 juni 1970 är sjuksköterske-

skolans byggnad och omkringliggande tomtmark upplåten till landstinget

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

9

mot viss hyra. Avsikten är emellertid att landstinget skall förvärva byggna­ den och tillhörande markområde den 1 juli 1970. För att det skall bli möjligt för landstinget att göra en utbyggnad inom området för ytterligare utbild­ ning i vårdyrken behövs enligt landstinget en markyta av ca 30 000 m2. För­ handlingar om överlåtelsen pågår.

®yggna<isstyrelsen önskar pröva en förenklad byggprocess vid uppföran­ det av personalbostadshuset. Sålunda vill styrelsen upphandla byggnads­ arbetena på s. k. kompletterade programhandlingar.

Kostnaderna för byggnaden uppskattas till 11 milj. kr. Byggnadsarbetena beräknas kunna börja under hösten 1970. Personalbostadshuset beräknas stå färdigt vid ingången till år 1972.

Kungl. Maj:t har den 12 december 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen alt upprätta ifrågavarande kompletterade programhandlingar och att på dessa handlingar infordra anbud.

Jag förordar, att det föreslagna personalbostadshuset uppförs. Den förenk­ lade byggprocessen bör därvid prövas. Jag räknar med att behovet av statlig mark för personalbostadshuset skall kunna beaktas vid förhandlingarna med Stockholms läns landsting om landstingets förvärv den 1 juli 1970 av sjuksköterskeskolans byggnad med därtill hörande markområde.

Sedan anbud föreligger, bör Kungl. Maj :t omedelbart kunna pröva frågan om byggnadsuppdrag skall lämnas, vilket beräknas bli aktuellt under våren 1970. Med hänsyn härtill bör byggnadsfrågan underställas riksdagens pröv­ ning redan på programstadiet.

Medel till byggnadsföretaget bör tas upp under ett nytt anslag på tilläggs- stat till riksstaten för innevarande budgetår. Medlen bör anvisas i ett sam­ manhang.

Jag har inte någon invändning mot byggnadsstyrelsens uppskattning av byggnadskostnaaerna. Jag beräknar således 11 milj. kr. för uppförande av ett personalbostadshus för karolinska sjukhuset.

Anskaffning av utrustning till personalbostadshuset behöver ske först under budgetåret 1971/72.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Uppförande av ett personalbostadshus för karo­ linska sjukhuset på tilläggsstat II till riksstaten för budget­ året 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 11 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

11

Bilaga

4

FINANSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern.

Palme , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler härefter de ärenden under finansdepartementets handläggning som angår utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTBUDGETEN

Sjunde huvudtiteln

A. Finansdepartementet in. in.

[1] A 4. Kommittéer m. m. Med hänvisning till vad jag tidigare denna dag

anfört vid anmälan av motsvarande anslag i statsverkspropositionen (bil. 9 s. 10) hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Kommittéer m. m. på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 500 000 kr.

F.

Diverse

[2] F 18. Kampanj för lönsparande. För ungdom har ett med statsmedel un­ derstött lönsparande förekommit sedan år 1950. I början av år 1962 tillkom det allmänna lönsparandet som en påbyggnad av ungdomens lönsparande. Lönsparandet sker hos sparinstitut (affärsbanker, sparbanker, postbanken,

12

centralkassor för jordbrukskredit, Kooperativa förbundets sparkassa och.

HSB). Beträffande båda sparformerna har riksdagen under huvudtiteln

Riksdagen och dess verk in. m. anvisat medel till årliga utlottningar av vins­

ter bland de lönsparare som uppfyller vissa angivna minimikrav i fråga om

lönsparandet. Vinstutlottningarna ombesörjs av riksgäldskontoret och sker

särskilt för vardera sparformen.

För att stimulera ungdomens lönsparande anvisade riksdagen för budget­

åren 1950/51 och 1957/58 särskilda anslag till en propagandakampanj. Till

motsvarande kampanj för det allmänna lönsparandet har riksdagen på till-

läggsstat till riksstaten för budgetåren 1961/62 och 1962/63 anvisat reserva­

tionsanslag av 600 000 kr. resp. 300 000 kr. Därefter har riksdagen för en

centralt bedriven kampanj avseende båda formerna för lönsparande på till-

läggsstat till riksstaten för budgetåren 1963/64—1968/69 anvisat samman­

lagt 3 950 000 kr., varav för budgetåret 1968/69 700 000 kr. Sedan budget­

året 1966/67 har fullmäktige i riksgäldskontoret ansvaret för kampanjerna

för lönsparande (prop. 1965: 155 s. 47, SU 186, rskr 435). Under fullmäktige

svarar en särskild kommitté, kommittén för allmänna lönsparandet, för

planläggningen och genomförandet av kampanjerna. I denna ingår represen­

tanter för statsmakterna, arbetsmarknadens parter och sparinstituten.

Ungdomens lönsparande hade vid slutet av år 1968 ca 153 000 deltagare.

Deras innestående behållningar uppgick till 272 milj. kr. Detta innebär en

ökning från föregående år med 5 milj. kr. Behållningen per lönsparare upp­

gick i genomsnitt till 1 777 kr.

Det allmänna lönsparandet har under åren 1962—1968 fått en god anslut­

ning. Vid slutet av år 1968 uppgick antalet anslutna lönsparare till ca

749 000. Den innestående behållningen uppgick vid samma tidpunkt till

1 890 milj. kr. Detta innebär en ökning från föregående år med 250 milj.

kr. Behållningen motsvarade i genomsnitt 2 525 kr. per lönsparare.

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår i enlighet med framställning av

kommittén för allmänna lönsparandet, att 700 000 kr. anvisas för en kam­

panj för lönsparande under år 1970. Kampanjen bör enligt kommittén bedri­

vas i huvudsak i hittillsvarande former med särskild inriktning på ungdo­

mens lönsparande. Av de beräknade kostnaderna avser 200 000 kr. allmän

upplysningsverksamhet, 240 000 kr. annonsering i pressen, 170 000 kr. af­

fischering, utomhusreklam och film och 90 000 kr. produktionskostnader,

material, klichéer m. in.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

Departementschefen

I likhet med fullmäktige i riksgäldskontoret anser jag det angeläget att

lönsparandet kan stimuleras genom en kampanj även under år 1970. Jag för­

ordar att 700 000 kr. anvisas för ändamålet.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

13

att till Kampanj för lönsparande på tilläggsstat II till riks- staten för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 700 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

15

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över utbildningsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Statsrådet Moberg anmäler härefter de ärenden under utbildningsdeparte­ mentets handläggning som angår utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTBUDGETEN

Åttonde huvudtiteln

E.

Högre utbildning och forskning

[1] E 68. Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor, m. m. I riksstaten för innevarande budgetår är under denna anslagsrubrilc ett reservationsanslag av 60 milj. kr. uppfört. Av beloppet disponerar enligt regleringsbrev byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté 18 milj. kr. enligt en särskild inredningsplan och utrust- ningsnämnden för universitet och högskolor 41,5 milj. kr. enligt en särskild utrustningsplan (jfr prop. 1969: 36 s. 33 och 35). Nämnda myndigheter får dels inom ramen för tillgängliga medel göra behövliga utbetalningar, dels inom de i planerna angivna kostnadnadsramarna för varje objekt beställa inredning och utrustning att betalas tidigast budgetåret 1970/71.

Med hänsyn till föreliggande tidsplaner bör följande förslag till ändring av den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen Dramatiska institutet in. m.: Inredning redovisas för riksdagen i detta sammanhang.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

Av redogörelsen för objektet i prop. 1969: 1 (bil. 10 s. 154) framgår alt

staten på vissa villkor förhyrt lokaler för dramatiska institutet och en rad

andra statliga ändamål i Svenska filminstitutets nybyggnad på Gärdet i

Stockholm, vilken beräknas vara färdig hösten 1970. Utrustningsnämnden

fick den 8 mars 1968 i uppdrag att inreda och utrusta dessa lokaler. I gällan­

de utrustningsplan finns uppförd en definitiv kostnadsram av 10 milj. kr.

för utrustning av dramatiska institutet (jfr prop. 1969: 2 bil. 6 s. 28) och en

delram av 1 milj. kr. för inredning av de lokaler som staten hyrt i ifrågava­

rande nybyggnad (jfr prop. 1969: 36 s. 25 och 35).

Utrustningsnämnden framhåller att i detta sammanhang aktuell inred­

ning snarast måste beställas för att leverans i rätt tid skall kunna ske.

Nämnden föreslår därför att den i gällande utrustningsplan uppförda del­

ramen för inredning, i avvaktan på att ett definitivt inredningsprogram kan

framläggas, höjs till 1 850 000 kr. redan innevarande budgetår. Av detta be­

lopp utgör 250 000 kr. kostnader för den allmänna belysningen i de för­

hyrda lokalerna.

Föredraganden

För att inredning utan försening skall kunna anskaffas till dramatiska

institutet m. m. bör den i utrustningsplanen uppförda delramen av 1 milj.

kr. ersättas med en kostnadsram (delram) av 1,6 milj. kr.

Mot bakgrund av de beräkningar som gjorts av medelsbehovet för utrust-

ningsverksamheten under innevarande budgetår räknar jag med att de öka­

de utgifter som hänger samman med detta objekt kan bestridas av tillgäng­

liga medel under förevarande anslag. Jag förordar att så får ske.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att godkänna vad jag i det föregående förordat angående

bestridande av utgifterna för viss inredning.

KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastighetsfond

[2] 23. Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor. I riksstaten

för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett inves-

teringsanslag av 120 milj. kr. Medelsreservationen vid budgetårets början

uppgick till 17,4 milj. kr. Någon medelsanvisning på tilläggsstat torde inte

behövas. Däremot bör frågan om nybyggnader för gymnastik- och idrotts­

högskolan i Örebro nu redovisas för riksdagen.

Vidare har jag vid min anmälan av förevarande anslag i årets statsverks-

proposition förordat att medel för vissa byggnadsarbeten för lärarhögskolor

för budgetåret 1970/71 beräknas under anslaget (prop. 1970: 1). Vid min

17

anmälan av vissa gemensamma frågor rörande lärarutbildningen (prop. 1970: 1 bil. 10) har jag bl. a. berört lokalfrågor avseende lärarhögskolorna i Kalmar, Kristianstad och Härnösand (jfr prop. 1967:4, SU 51, rskr 143). Byggnadsstyrelsen, som utarbetat förslagshandlingar för ombyggnader för högskolorna och som den 12 december 1969 fått i uppdrag att fortsätta pro­ jekteringen till bygghandlingar, räknar med att byggnadsarbetena kan på­ börjas under våren 1970, varför objekten nu bör redovisas för riksdagen.

Ombyggnad för lärarhögskolan m. m. i Kalmar. Ut­ över de lokaler som hittills använts för folkskoleseminariet i Kalmar, näm­ ligen seminariets huvudbyggnad om ca 4 300 m2 totalyta och seminariets gymnastikbyggnad om ca 230 m2 totalyta, disponerar lärarhögskolan enligt särskilt avtal (jfr prop. 1968: 65 s. 56 och 62) den s. k. Nisbethska skolan om ca 3 000 m2 totalyta och ett f. d. bostadshus om ca 500 m2 totalyta samt en byggnad för musikinstitution som staden skall uppföra. Lokalbehovet för lä­ rarhögskolan och planerad förskollärarutbildning i Kalmar kan tillgodoses inom de befintliga byggnaderna. I samtliga byggnader måste lokalerna dis­ poneras om för att anpassas till de nya verksamheterna. Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för ombyggnadsarbetena till 2,7 milj. kr. enligt pris­ läget den 1 april 1969.

Ombyggnad för lärarhögskolan i Kristianstad. Lä­ rarhögskolan disponerar utöver lokaler som hittills använts för folkskolese­ minariet i Kristianstad den s. k. Södra skolan (jfr prop. 1968:65 s. 57). Totalytan är för seminariets huvudbyggnad 4 100 m2, för gymnastikbyggna­ den 1 400 m2 och för Södra skolan 3 100 m2. Lokalbehovet för lärarhögskolan kan tillgodoses inom de befintliga byggnaderna, vilka dock behöver dispone­ ras om. Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för ombyggnadsarbetena till 3,2 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1969.

Nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan i Örebro. Gymnastik- och idrottshögskolan, som inrättades den 1 juli 1966, avses vid permanent utbyggnad få en intagningskapacitet av cirka 125 studerande per år (jfr prop. 1966: 50, SU 102, rskr 250 och 1970: 1 bil.

10

).

Byggnadsstyrelsen som på Kungl. Maj :ts uppdrag utarbetat förslags­ handlingar för nybyggnader för högskolan har den 12 december 1969 fått i uppdrag att fortsätta projekteringen till bygghandlingar. Nybyggnaderna föreslås bli uppförda inom det område dit högre utbildning i Örebro avses bli förlagd, ca tre km från stadens centrum och omedelbart sydost om Almby kyrka (jfr prop. 1969: 36 s. 17). Nybyggnaderna, som omfattar en rumsyta av 5 150 m2, kommer att bestå av en idrottshall i ett plan och en gymnastik­ byggnad i två plan. Byggnaderna avses bli förenade med en gångkulvert. Styrelsen, som räknar med att byggnadsarbetena kan börja under våren 1970, beräknar kostnaderna för nybyggnaderna till 10,7 milj. kr. enligt pris­ läget den 1 april 1969.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

18

Ombyggnad för lärarhögskolan i Härnösand. Lärar­

högskolan disponerar de lokaler som hittills använts för folkskolesemina-

riet i Härnösand, varvid i första hand byggnaden i kv. Seminariet om ca

5 400 m2 totalyta kommer i fråga för att tillgodose högskolans lokalbehov.

Den s. k. rektorsbostaden med ca 900 m2 totalyta beräknas kunna tas i bruk

för lärarhögskolan efter den 1 juli 1970. Vidare står till förfogande flick­

skolans båda byggnader om sammanlagt ca 2 500 m2 totalyta. F. n. behöver

endast flickskolans gymnastikbyggnad tas i anspråk för lärarhögskolan.

Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för ombyggnadsarbeten och för-

sörjningsåtgärder till 2,9 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1969.

Föredraganden

Utgifterna för de byggnadsarbeten för lärarhögskolor m. m. som jag redo­

gjort för bör redan innevarande budgetår få bestridas från förevarande an­

slag.

Med hänvisning till vad jag redovisat i det föregående bör således i gäl­

lande investeringsplan föras upp nya kostnadsramar i prisläget den 1 april

1969 enligt följande sammanställning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 2 år 1970

Kalmar

Ombyggnad för lärarhögskolan in. m................................................ 2 700 000

Kristianstad

Ombyggnad för lärarhögskolan......................................................... 3 200 000

Örebro

Nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan ................... 10 700 000

Härnösand

Ombyggnad för lärarhögskolan......................................................... 2 900 000

Med hänsyn till de beräkningar som gjorts av medelsbehovet för bygg­

nadsverksamheten under innevarande budgetår räknar jag med att de ut­

gifter som hänger samman med nu ifrågavarande byggnadsobjekt kan be­

stridas av tillgängliga medel under förevarande anslag. Jag förordar att

så får ske.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att godkänna vad jag förordat angående bestridande av

utgifterna för byggnadsarbeten vid universiteten och vissa

högskolor in. m.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

19

Bilaga 6

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

2 januari 1970.

N ärvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Erig Nilsson,

Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson,

Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler här­

efter ärende under jordbruksdepartementets handläggning som angår ut­

gifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTBUDGETEN

Nionde huvudtiteln

L. Diverse

[1] L 3. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. Med hänvis­

ning till vad jag tidigare denna dag har anfört vid anmälan av motsvarande

anslag i statsverkspropositionen (bil. It s. 161) hemställer jag, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. in.

på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa

ett reservationsanslag av 1 500 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

21

Bilaga

7

HANDELSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, anmäler härefter ären­ de under handelsdepartementets handläggning som angår utgifter på tilläggs- stat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTBUDGETEN

Tionde huvudtiteln

A. Handelsdepartementet m. m

[1] A 5. Kommittéer m. m. Med hänvisning till vad jag tidigare denna dag anfört vid anmälan av motsvarande anslag i statsverkspropositionen (bil. 12 s. 15) hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Kommittéer m. m. på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 500 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 2 år 1970

23

INRIKESDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Erig Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler härefter de ärenden under inrikesdepartementets handläggning som angår utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTBUDGETEN

Elfte huvudtiteln

B. Arbetsmarknad m. m.

[1] B 10. Bidrag till driften av verkstäder för handikappade. Under denna

rubrik har på riksstaten för innevarande budgetår förts upp ett förslagsan­ slag av 57 milj. kr.

Under hänvisning till vad jag tidigare denna dag har anfört vid min an­ mälan i statsverkspropositionen av motsvarande anslag för nästa budgetår (bil. 13 p. B 11) hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att godkänna att i enlighet med vad jag har förordat dels grunderna för bidrag till driften av verkstäder för skyddad sysselsättning ändras fr. o. m. den 1 januari 1970, dels sär­ skilt bidrag till driften av sådana verkstäder får utgå för andra halvåret 1969.

C. Regional utveckling

[2] C 1. Lokaliseringsbidrag. För ändamålet har för en femårig försöks­

period omfattande budgetåren 1965/66—1969/70 fastställts en medelsram av 200 milj. kr. Av ramen återstod den 30 november 1969 i runt tal 20 milj.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

kr. Vid samma tidpunkt förelåg icke avgjorda ansökningar om lokalise­

ringsbidrag på ett sammanlagt belopp av ca 51 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen har i skrivelse den 12 september 1969 hemställt

att ramen för lokaliseringsbidrag vidgas med 50 milj. kr.

Departementschefen

Vid min anmälan i prop. 1969: 150 (bil. 7) av förslag om vidgad medels­

ram för lokaliseringslån anförde jag att efterfrågan på lokaliseringsstöd sti­

git markant som en följd av den ökade investeringsbenägenheten hos indu­

strin under konjunkturuppgången. På grund av viss osäkerhet om vilken

efterfrågan på lokaliseringsbidrag som kunde förutses inskränkte jag mig

till att förorda en vidgning av ramen för lokaliseringslån.

Nu tillgängliga uppgifter ger vid handen att det belopp som är outnyttjat

av den av riksdagen fastställda bidragsramen för försöksperioden, 200 milj.

kr., i huvudsak kommer att behövas för att möta de anspråk på lokalise­

ringsbidrag som med nuvarande tillämpningsgrunder bör tillgodoses på

grund av redan gjorda ansökningar. Härutöver måste utrymme beredas för

att stöd skall kunna beviljas i ärenden som kommer att aktualiseras senare

under budgetåret.

Med angivna utgångspunkter förordar jag att ramen för lokaliseringsbi­

drag vidgas med 25 milj. kr. till 225 milj. kr.

Med hänsyn till att utbetalningarna av lokaliseringsbidrag tidsmässigt

förskjuts i förhållande till tidpunkten för stödets beviljande behövs ingen

ytterligare medelsanvisning under innevarande budgetår.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att besluta att ramen för lokaliseringsbidrag under den

femåriga försöksperioden vidgas till 225 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungi. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

25

CIVILDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 ja­ nuari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för civildepartementet, statsrådet Lundkvist, anmäler härefter ärende under civildepartementets handläggning som angår utgifter på till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTBUDGETEN

Tolfte huvudtiteln

A. Civildepartementet m. m.

[1] A 2. Kommittéer m. m. På riksstaten för innevarande budgetår har under

ifrågavarande anslagsrubrik anvisats ett reservationsanslag av 1 350 000 kr. Med beaktande av en reservation på anslaget vid ingången av budgetåret om 78 700 kr. fanns vid budgetårets början totalt 1 428 000 kr. disponibelt.

Anslaget har beräknats med utgångspunkt från kommittéverksamheten inom civildepartementet före den omfördelning av ärendena mellan stats- departementen som genomfördes den 1 juli 1969. Med hänsyn härtill och till de kostnadsuppgifter som nu föreligger bedöms det anvisade beloppet bli otillräckligt. Belastningen på anslaget kan för hela budgetåret 1969/70 vän­ tas uppgå till drygt 2,2 milj. kr. Ett ytterligare medelsbehov föreligger så­ ledes om 800 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

26

att till Kommittéer m. m. på tilläggsstat II till riksstaten

för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av

800 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungi. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

27

INDUSTRIDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över industriärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för industridepartementet, statsrådet Wickman, anmäler härefter de ärenden under industridepartementets handläggning som angår utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTRUDGETEN

Trettonde huvudtiteln

E. Teknisk utveckling m. m.

[1] E 11. Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi. Vid min anmälan tidigare denna dag i statsverkspropositionen (bil. 15 s. 80) av frågan om anslag för nästa budgetår till atomenergiverksamhet inom Aktie­ bolaget Atomenergi redogjorde jag för den omläggning av finansieringen av bolagets långsiktiga forskning som genomförts vid ingången av innevarande budgetår och för vissa kostnader för avveckling av personal m. m. som upp­ stått i samband därmed. I enlighet med vad jag därvid anförde bör Atom­ energi få ersättning för nämnda kostnader, 400 000 kr., från anslag på till- läggsstat.

Under samma punkt redogjorde jag för den planerade koncentrationen av bolagets verksamhet till Studsvik. I enlighet med vad jag därvid anförde bör av de beräknade kostnaderna för flyttning av utrustning och personal samt iordningställande av lokaler m. in. 1,2 milj. kr. bestridas av medel som anvisas på tilläggsstat för innevarande budgetår.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

Vidare har Atomenergi anmält att bolaget åsamkats oförutsedda mer­

kostnader av 300 000 kr. för vart och ett av budgetåren 1968/69 och 1969/70

genom att en högre ränta fr. o. m. den 1 juli 1968 beräknas på bolagets lån

av 120 milj. kr. från fonden för låneunderstöd. Bolaget bör få ersättning

härför med 600 000 kr. från medel som anvisas på tilläggsstat till inneva­

rande budgetår.

Under hänvisning till det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t före­

slår riksdagen

att till Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atom­

energi på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1969/

70 anvisa ett reservationsanslag av 2 200 000 kr.

KAPITALBUDGETEN

I. Statens affärsverksfonder

F. Statens vattenfallsverk

[2] 1. Kraftstationer m. m. Under våren 1969 har prognosen för statens vat-

tenfallsverks kraftförsäljning översetts. Den nya prognosen redovisas i ver­

kets anslagsframställning för budgetåret 1970/71. Jämfört med 1968 års

prognos beräknas en ytterligare ökning av elkraftförsäljningen med 1 300

milj. kilowattimmar för vart och ett av budgetåren 1971/72 och 1972/73.

Ett väsentligt ökat kraftbehov kommer alltså att snabbt aktualiseras.

Statens vattenfallsverk har anmält att verket för att tillfredsställande kun­

na tillgodose det ökade kraftbehovet behöver förstärka sina produktionstill-

gångar. Verket föreslår att detta sker genom att tre gasturbiner byggs. Tur­

binerna, av vilka två bör placeras i Norrköpingsregionen och en i Hallstavik,

bör få en effekt på 65 000 kilowatt vardera.

Kostnaden för turbinerna har beräknats till totalt ca 60 milj. kr. varav

11 milj. kr. faller på budgetåret 1969/70, 42 milj. kr. på budgetåret 1970/71

och 7 milj. kr. på budgetåret 1971/72. Genom en anpassning av likviditets-

villkoren för turbinerna och genom omdisposition av medelsbehovet för

andra anläggningar behövs inte någon höjning av investeringsramen för in­

nevarande budgetår.

Departementschefen

Jag förordar att investeringsprogrammet i enlighet med verkets förslag

får utvidgas med tre gasturbiner.

Med hänvisning härtill hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att godkänna vad jag förordat om dispositionen av ansla­

get Kraftstationer m. m. för budgetåret 1969/70.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

29

V. Fonden för låneunderstöd

[3] 12. Lån till Aktiebolaget Atomenergi. Vid min anmälan av motsvarande

anslag i statsverkspropositionen (bil. 15 s. 147) har jag redogjort för vissa byggnadsfrågor i samband med koncentrationen av Aktiebolaget Atomener­ gis verksamhet till Studsvik. Bolaget har begärt att särskilda medel anvisas fr. o. in. innevarande budgetår för projektering och uppförande av en appa­ rathall och ett materialforskningslaboratorium i Studsvik. Avsikten är att påbörja uppförandet av byggnaderna under våren 1970. De totala kostna­ derna för de två byggnaderna uppskattas till 6,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1969. I enlighet med vad jag anfört i statsverkspropositionen bör ett lån för ändamålet lämnas bolaget budgetåret 1970/71 ur fonden för låne­ understöd.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att godkänna vad jag förordat angående bestridande av kostnaderna för vissa nybyggnader för Aktiebolaget Atom­ energi i Studsvik.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungi. Maj:ts proposition nr 2 år 1970

31

Förteckning

över av Kungi. Maj:t hos riksdagen begärda anslag på tilläggsstat II

till riksstaten för budgetåret 1969/70

DRIFTBUDGETEN

A. Egentliga statsutgifter

IV. Försvarsdepartementet

A 3 Kommittéer m. m., reservationsanslag ................................. 800 000

VII. Finansdepartementet

A 4 Kommittéer m. m., reservationsanslag ................................ 1 500 000 F 18 Kampanj för lönsparande, reservationsanslag ................... 700 000

2 200 000

IX. Jordbruksdepartementet

L 3 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m.,

reservationsanslag .................................................................. 1 500 000

X. Handelsdepartementet

A 5 Kommittéer m. m., reservationsanslag .................................. 500 000

XII. Civildepartementet

A 2 Kommittéer m. m., reservationsanslag .................................. 800 000

XIII. Industridepartementet

EU Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi, re­

servationsanslag ...................................................................... 2 200 000

Summa för driftbudgeten 8 000 000

KAPITALBUDGETEN

Kapitalinvestering

II. Statens allmänna fastighetsfond

Justitiedepartementet:

1 Polishus m. m............................................................................. 3 500 000 3 a Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm ............. 7 000 000

Socialdepartementet:

8 a Uppförande av ett personalbostadshus för karolinska

sjukhuset...................................................................................

III. Försvarets fastighets fond

Befästningars delfond:

11 Flygfältsarbeten m. m.............................................................

Summa för kapitalbudgeten

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 2 år 1970

11 000 000

21 500 000

1 500 000

23 000 000