Prop. 1982/83:124

med anledning av beslut som har fattats av internationeila arbetskonferensen vid dess sextioåttonde möte

Prop. 1982/83:124

Regeringens proposition 1982/83: 124

med anledning av beslut som har fattats av internationella arbetskon- ferensen vid dess sextioåttonde möte;

' beslutad den 3 mars 1983.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens "vägnar

OLOF PALME " ANNA-GRETA LEIJ ON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionen (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Genom propositionen ges riksdagen även tillfälle att yttra sig över den av ILO antagna rekommenda- tionen (nr 166) i samma ämne.

i Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 124

Prop. 1982/83: 124 - 2

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-03-03

Närvarande: statsministern Palme. ordförande, och statsråden l. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen. Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallén. Peter- son. Rainer. Boström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl, R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Thunborg

Föredragande: statsrådet Leijon

Proposition med anledning av beslut som har fattats av internationella ar- betskonferensen vid dess sextioåttonde möte

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling internationella arbetskonferensen - sammanträder i regel en gång per år. Ärenden på dagordningen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslut antingen om internatio- nella konventioner. avsedda att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om rekommendationer, avsedda att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvdsakligen av formell innebörd, t.ex. då det gäller en begäran om utredning. brukar det ges formen av en resolution.

Varje medlem skall inom ett år (undantagsvis arton månader) från avslu- tandet av ett konferenssammanträde förelägga antagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lag- stiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskomferensens sextioåttonde möte hölls i Geneve den 2—23 juni 1982.

Sverige deltog på sedvanligt sätt med en fullständig delegation. dvs. två

Prop. 1982/83: 124 ' 3

regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt ett antal exper-

ter. '

Arbetskonferensen antog år 1982 dels en konvention (nr 157) om upprät- tande av ett internationellt system för bibehållande av socialförsäkringsrät- tigheter, dels en konvention (nr 158) och en rekommendation (nr 166) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ och dels ett . protokoll till 1958 års konvention (nr 110) om anställningsförhållanden för plantagearbetare.

1. Konventionen om bibehållande av socialförsäkringsrättigheter

Internationella arbetskonferensen antog år 1935 en konvention (nr 48) om bevarande av pensionsrättigheter för flyttande arbetare. Konventionen utgjorde en milstolpe när det gällde att utveckla internationell rätt rörande social trygghet. Den kom att bilda utgångspunkten för många bilaterala och multilaterala konventioner.

Däremot har mycket få länder ratificerat själva konventionen. främst på grund av dess detaljerade och direkt bindande bestämmelser om beräkning och export av intjänade pensioner. Konventionen anmäldes i Sverige för riksdagen genom prop. 1936:15. Föredragande statsrådet ansåg sig inte kunna förorda ratifikation av konventionen eftersom en sådan skulle kräva en betydande förändring av den nyligen reviderade obligatoriska folkpen- sionen'ngen. Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning. Sverige har inte heller senare kunnat ratificera konventionen.

I november 1979 beslöt lLO:s styrelse att på dagordningen för 1981 års konferens föra upp ämnet "Bibehållande av migrerande arbetstagares socialförsäkringsrättigheter”'. Tiden ansågs då mogen att revidera konven- tionen nr 48 i två riktningar. dels i riktning mot en reglering av samtliga socialförsäkringsgrenar, dels mot mera flexibla lösningar av de olika detalj- problemen.

Arbetet på en'ny konvention avslutades under 1982 års arbetskonferens. Konferensen antog konventionen (nr 157) om bibehållande av socialför- säkringsrättigheter med röstsiffrorna 404 för och inga emot. 29 röster lades ned. Samtliga svenska ombud röstade för konventionens antagande.

Konventionen skall vid 1983 års arbetskonferens kompletteras med en rekommendation, till vilken ett utkast har utarbetats av en trepartisk

' Genom beslut den 29 april 1982 utsåg regeringen följande personer att delta i konferensen som ombud. nämligen

för regeringen: departementsrådet i arbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson ochndepartementssekreteraren i socialdepartementet Ulla Fredriksson;

for arbetsgivarna: direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Hol- ten:

för arbetstagarna: internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Thorbjörn Carlsson. n Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 124

Prop. 1982/83: 124 4

expertkommitté. Rekommendationen skall'innehålla mer detaljerade mo- deller för bilaterala och multilaterala socialförsäkringskonventioner.

ILO-kommittén har inhämtat yttranden över konventionen från social- styrelsen, riksförsäkringsverket, statens löne- och pensionsverk, arbets- marknadsstyrelsen, statens invandrarverk, Svenska arbetsgivareförening- en, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisa- tionen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Försäkringskas- seförbundet.

Den antagna konventionen. innehåller olika slag av bestämmelser, dels sådana som blir omedelbart bindande mellan de stater som ratificerar konventionen. dels bestämmelser av rekommendationskaraktär. Vid en sammanfattande bedömning av konventionen i de delar som blir omedel- bart tillämpliga vid en ratitikation konstaterar ILO-kommittén att svensk lagstiftning inte torde lägga hinderi vägen för anslutning till konventionen. lnnan en fullständig bedömning av det lämpliga i att ratificera konven- tionen kan göras bör emellertid, enligt ILO-kommittén, den rekommenda- tion som skall komplettera konventionen föreligga. Först då menar kom- mittén att man slutgiltigt kan bedöma vilka konsekvenser tillträde till konventionen får.

För egen del förordar jag efter samråd med chefen för socialdepartemen- tet att frågan om godkännande av konventionen får anstå till dess att också den förutsedda rekommendationen kan föreläggas riksdagen.

2. Konventionen och rekommendationen om uppsägning av anställ- ningsavtal på arbetsgivarens initiativ

Internationella arbetskonferensen antog år 1963 en rekommendation (nr 119) om uppsägning av anställningsavtal. Denna rekommendation före- lades riksdagen genom prop. 1964:14 men föranledde då ingen åtgärd (jfr sedermera prop. 1973: 129 s. 55 ff). År 1974 företog lLO:s expertkommitté för granskning av konventions- och rekommendationstillämmpning en stu- die av den internationella utvecklingen på anställningsskyddsområdet. och vederbörande konferensutskott fann att ämnet åter borde föras upp på arbetskonferensens dagordning.

År 1982 antog konferensen konventionen (nr 158) och rekommendatio- nen (nr 166) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. För konventionens antagande röstade 356 ombud och 9 emot. 54 avstod. Den kompletterande rekommendationen antogs med 375 röster och_inga emot. 16 röster lades ned. Samtliga svenska ombud röstade för konven— tionen och rekommendationen. De engelska texterna till instrumenten bör jämte översättningar till svenska fogas som bilaga I och 2 till regeringspro- tokollet i detta ärende.

ILO-kommittén har inhämtat yttranden över de båda instrumenten från

Prop. 1982/83: 124

'JI

arbetsmarknadsstyrelsen, statens arbetsgivarverk, Svenska arbetsgivare- föreningen, Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundct, Landsor- ganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Centralor- ganisationen SACO/SR. ILO-kommitténs genomgång av den slutliga konventionstexten har bl. a. givit följande vid handen.

Art. [ ger ratificerande stat frihet att genomföra konventionens bestäm- melser genom lag eller annan författning, genom kollektivavtal, skiljedom eller domstolsbeslut eller på annat sätt som överensstämmer med nationell praxis.

Art. 2 Kraven i artikeln får anses tillgodosedda enligt följande. Punkten 3. I punkten 2 medges undantag från konventionens tillämpning för visstidsanställning och provanställning. Lagen (1982:80) om anställ- ningsskydd bestämmer i 5 5 de fall av visstidsanställning som får förekom- ma direkt med stöd av lagen. Provanställning regleras i 6 &. Härutöver får ytterligare undantag från huvudregeln ske genom centrala kollektivavtal. Förutom dessa garantier mot kringgående av det skydd som konventionen ger finns också bl.a. bestämmelserna i 28 5 om underrättelse till en arbets- tagarorganisation i vissa fall. Kraven i punkten 3 torde därmed vara tillgo- dosedda. _

Punkterna 4 och 5. Anställningsskyddslagen gäller arbetstagare i allmän och enskild tjänst med de undantag som anges i 1 .5:

a) Företagsledare. Detta undantag torde vara hänförligt till de undantag som konventionen tillåter enligt punkten 4 i artikeln.

b) Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Dessa bör anses falla in under det undantag som får göras enligt punkten 4 eller under det undantag som tillåts i punkten 5. .

c) Arbetstagare som utför arbete i arbetsgivarens hushåll. Dessa bör kunna anses falla in under undantaget i punkten 5. Anställningsskyddet för denna grupp är dock reglerat i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.

(1) Arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete. De bör kunna anses falla in under punkten 5.

Art. 4, 5 och 6 är uppfyllda genom 7 & lagen om anställningsskydd, som föreskriver att uppsägning skall vara sakligt grundad. I motiven till 7 & anges mer allmänt vad som ligger i kravet på saklig grund och några exempel anförs. Innebörden av begreppet har närmare preciserats i rätts- tillämpningen. Gällande rätt tillgodoser kraven i konventionen på de punk- ter som nämns i de angivna artiklarna.

Art. 7. 30 5 lagen om anställningsskydd föreskriver skyldighet för en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl att underrätta arbetstagaren i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad skall arbetsgivaren samtidigt varsla arbetstagarens lokala arbetstagarorga- nisation. Arbetstagaren och organisationen har sedan rätt till överläggning

Prop. 1982/83:124 , 6

om den planerade uppsägningen. Har överläggning begärts, får uppsäg- ningen inte verkställas förrän överläggningen är avslutad. Genom dessa bestämmelser får artikeln anses uppfylld.

Art. 8. Punkten [. Enligt 34 5 lagen om anställningsskydd har en arbets- tagare som har blivit uppsagd möjlighet att få uppsägningen prövad av domstol.

Punkten 2 är ej aktuell. Punkten 3. En arbetstagare som vill yrka ogiltigförklaring av en uppsäg- ning (eller ett avskedande) skall normalt underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter uppsägningen ("eller avskedandet). Har förhandling påkallats om uppsägningen inom underrättelsetiden, skall talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom två veckor efter det tiden för underrättelse gick ut. Lämnas inte underrättelse eller väcks inte talan inom denna tid, har parten förlorat sin talan (40 och 42 åå lagen om anställningsskydd).

Artikeln får anses uppfylld.

Art. 9. Punkten ] är tillgodosedd genom att domstolsprövningen av en ' uppsägning avser att klarlägga huruvida de skäl som en arbetsgivare åbero- par för uppsägningen utgör saklig grund för uppsägningen eller om den är ogiltig.

Punkten 2. Enligt den domstolspraxis som gäller har arbetsgivaren be- visbördan för att saklig grund för uppsägning föreligger (prop. 1981/82:71 s. 68). Punkten är därmed uppfylld.

Punkten 3 behandlar närmast prövningen av uppsägningar på grund av arbetsbrist. I princip bestämmer arbetsgivaren själv när arbetsbrist skall anses föreligga men i en anställningsskyddstvist kan domstolen pröva huruvida arbetsbrist har utgjort det verkliga motivet för uppsägningen eller om motivet i själva verket är ett annat (fingerad arbetsbrist"). Tillåtligheten av uppsägningen prövas i så fall med hänsyn till den verkliga grunden för uppsägningen (prop. 1973: 129 s. 123). Kraven i punkten är tillgodosedda.

Artikeln är alltså i sin helhet uppfylld. Art. 10. Enligt 34 5 lagen om anställningsskydd kan en uppsägning förklaras ogiltig om arbetstagaren yrkar det. Om en arbetsgivare vägrar rätta sig efter en dom om ogiltigförklaring kan arbetsgivaren inte åläggas att återinsätta arbetstagaren i tjänst. Anställningsförhållandet anses i den situationen upplöst. Däremot kan arbetsgivaren enligt 39 & anställnings- skyddslagen ådömas att utge skadestånd för sin vägran.

Artikeln är således uppfylld. Art. II. Bestämmelser om uppsägningstid finns i 11 5 lagen om anställ— ningsskydd. Rätt till uppsägningstid föreligger inte vid avskedande. Avske- dande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Kortare uppsägningstider än i 1 1 5 kan förekomma på grund av kollektivavtal. Om en regel i ett kollektivavtal inskränker arbetstagar- nas rättigheter i ett visst avseende innehåller normalt avtalet också andra

Prop. 1982/83: 124 7

regler som kompenserar inskränkningen. Mot den bakgrunden får kraven i artikeln anses uppfyllda.

Art. 12 innehåller inte något absolut krav på rätt till avgångsvederlag för en uppsagd arbetstagare. Sådant vederlag utgör emellertid endast ett av tre alternativ av vilka bara ett behöver vara uppfyllt enligt konventionen. För Sveriges del är artikelns krav uppfyllda enligt alternativ 1 b). Detta tillgo- doses genom lagen (l973:370) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd, lagen (1962:381) om allmän försäkring och bestämmelserna om ekonomisk hjälp och bistånd till försörjning i socialtjänstlagen(1980:620). Enligt bestämmelsen i punkten 2 behöver inte heller avgångsvederlag betalas till en arbetstagare enbart av det skälet att arbetstagaren inte får någon ersättning enligt 1 b)-alternativet om grunden för den uteblivna ersättningen är att arbetstagaren inte uppfyller de villkor som i allmänhet gäller för arbetslöshetsersättning etc.

Kraven i artikeln är alltså tillgodosedda. Art. 13. Punkten 1 a och b. Enligt 29 5 lagen om anställningsskydd gäller ifråga om skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisation före beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist reglernai ] 1— 14 55 lagen (l976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Uppsägning på grund av arbetsbrist samt de därtill hörande turordningsdiskussionerna hör till området för arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet. Av reglerna om förhand- lingsskyldighet följer en skyldighet för arbetsgivaren att informera.

Innan en uppsägning övervägs, måste arbetsgivaren vidare försöka om- placera arbetstagarna (7 5 andra stycket lagen om anställningsskydd).

Punkterna 2-3 behöver inte kommenteras. Artikeln är alltså i sin helhet uppfylld. Art. ]4 . Punkterna I och 3. Lagen (1974:13) om vissa anställningsfräm- jande åtgärder innehåller regler om skyldighet för arbetsgivaren att varsla länsarbetsnämnden om en driftsinskränkning som kan medföra uppsäg- ning. Varseltiden är mellan två och sex månader före driftsinskränkning- ens genomförande och längden är beroende av hur många arbetstagare som berörs (2 5). Vid visstidsanställningars upphörande vid arbetsbrist. är varseltiden sex veckor (3 & andra stycket). Tiden får avkortas om arbetsgi- varen inte har kunnat förutse de omständigheter som driftsinskränkningen beror av så lång tid i förväg att den föreskrivna tiden kan iakttas (4 ©). Enligt punkten 3 skall varsel om uppsägning ske en viss minsta tid innan uppsägningarna genomförs. Varseltiden räknas enligt främjandelagen, som nämnts, från driftinskränkningens genomförande. Främjandelagens regler medför dock att varsel till länsarbetsnämnden skall ske inte bara innan uppsägningarna genomförs utan också innan besked om uppsägning läm- nas till arbetstagarna.

Varsel skall innehålla uppgift om orsaken till driftsinskränkningen. tid- punkten för genomförandet och antalet berörda arbetstagare. fördelade på yrkesgrupper (5 å).

TZ Riksdagen 1982/83. ] saml. Nr 124

Prop. 1982/83: "124 g

Punkten 2. Varselskyldighet föreligger före en driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare ( 1 å.).

Kraven i artikeln får därmed anses tillgodosedda. Sammanfattningsvis konstaterar ILO-kommittén att något hinder mot svensk ratifikation av konventionen inte torde föreligga. Kommittén föror- dar att konventionen föreläggs riksdagen för godkännande.

Rekommendationen nr 166 föranleder enligt kommitténs uppfattning ingen åtgärd från statsmakternas sida.

För egen del förordarjag, efter samråd med chefen för civildepartemen- tet, att Sverige ansluter sig till konventionen nr 158. Rekommendationen nr 166 föranleder ingen åtgärd från statsmakternas sida.

3. Protokollet till konventionen (nr 110) om anställningsförhållan- den för plantagearbetare

Konventionen (nr 1 10) och rekommendationen (nr 1 10) om anställnings- förhållanden för plantagearbetare antogs av arbetskonferensen år 1958. När instrumenten därefter remissbehandlades, fann ILO-kommittén det uppenbart att de saknar omedelbart _intresse för Sveriges vidkommande. Konventionen kunde, anförde kommittén, "icke rimligen ratificeras av Sverige”, och inte heller rekommendationen påkallade. enligt kommitténs uppfattning, någon åtgärd från svensk sida. Till dessa synpunkter anslöt sig föredragande statsrådet i prop. 1959:23 och likaså riksdagen (2 LU 2, rskr 83).

Det av arbetskonferensen år 1982 antagna protokollet innehåller en reviderad version av konventionens art. 1. Den engelska texten till proto- kollet bör fogas som bilaga 3 till regeringsprotokollet i detta ärende. l protokollet till konventionen kvarstår uttrycket '.”jordbruksföretag beläget inom tropiskt eller subtropiskt område". ILO-kommittén har mot den bakgrunden inte funnit det påkallat att genom formell remiss inhämta synpunkter på frågan om svensk ratifikation av protokollet, som f.ö. inte kan ratificeras isolerat från den ursprungliga konventionen.

Varken protokollet eller konventionen (nr 110) om anställningsförhållan- den för plantagearbetare föranleder enligt min uppfattning någon ytterliga- re åtgärd från statsmakternas sida.

Prop. 1982/83:124 . 9 4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konventionen (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, dels lämnar riksdagen tillfälle att yttra sig över vad jag i övrigt har anfört om de vid internationella arbetskonferensens sextioåt- tonde möte antagna instrumenten.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.

Prop. 1982/83: 124

Convention (No. 158) Concerning Ter- mination of Employment at the Initiative of the Employer

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Sixty-eighth . Session on 2 June 1982, and

Noting the existing international standards contained in the Termination of Employment Recommendation, 1963, and

Noting that since the adoption of the Ter- mination of Employment Recommendation. 1963, significant developments have oc- curred in the law and practice of many member States on the questions covered by that Recommendation, and

Considering that these developments have made it appropriate to adopt new internation- al standards on the subject, particularly hav- ing regard to the serious problems in this field resulting from the economic difficulties and technological changes experienced in recent years in many countries,

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to termination of employment at the initiative of the employer, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention;

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-two the following Convention, which may be cited as the Termination of Employ- ment Convention. 1982:

Part 1. Methods of Implementation, Scope and Definitions

Article I

The provisions of this Convention shall, in so far as they are not otherwise made effec- tive by means of collective agreements, arbi-

10

Bilaga ]

Ot-"crst'ittning

ILO:s konvention (nr 158) om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens ini- 'tiativ

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens,

som av styrelsen för internationella arbets- byrån sammankallats till Geneve och där samlats den 2 juni 1982 till sitt sextioåttonde möte, och

'som konstaterar förekomsten av de inter- nationella normer som ingår i 1963 års rekom- mendation angående uppsägning av anställ- ningsavtal, och

som konstaterar att, sedan 1963 års rekom- mendation angående uppsägning av anställ- ningsavtal antogs, en betydelsefull utveckling har ägt rum i många medlemsstaters lagstift- ning och praxis såvitt avser dc frågor som behandlas i rekommendationen, och

som anser att nämnda utveckling motiverar att nya internationella normer antas i ämnet, i synnerhet med hänsyn till de allvarliga pro- blem på området som har uppkommit till följd av ekonomiska svårigheter och teknologiska förändringar som på senare år har inträffat i många länder,

som har beslutat att anta vissa förslag i fråga om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. vilken fråga är den femte punkten på dagordningen för mötet, och

som har beslutat att dessa förslag skall få formen av en internationell konvention,

antar denna dag, den 22 juni år nittonhund- raåttiotvå. följande konvention, som be- nämns 1982 års konvention om uppsägning av anställningsavtal.

Del I. Tillämpningsmetoder, tillämpningsom- råde och definitioner

Artikel ! Bestämmelserna i denna konvention skall genomföras genom lag eller annan författning iden mån det inte sker genom kollektivavtal,

Prop. 1982/83: 124

tration awards or court decisions or in such other manner as may be consistent with na- tional practice. be given effect by laws or regulations.

Article 2

1. This Convention applies to all branches of economic activity and toall employed per- sons.

2. A Member may exclude the following categories of employed persons from all or some ofthe provisions ofthis Convention: (a) workers engaged under a contract of employment fora specified period of time or a specified task: (b) workers serving a period of probation or a qualifying period of employment. deter- mined in advance and of reasonable duration:

(c) workers engaged on a casual basis for a short period.

3. Adequate safeguards shall be provided against recourse to contracts of employment for a specified period oftime the aim of which is to avoid the protection resulting from this Convention. .

4. In so far as necessary. measures may b taken by the competent authority or through the appropriate machinery in a country, after consultation with the organisations of em- ployers and workers concerned. where such exist. to exclude from the application of this Convention or certain provisions thereof cat- egories of employed persons whose terms and conditions of employment arc governed by special arrangements which as a whole provide protection that is at least equivalent to the protection afforded under the Conven- tion.

5. In so far as necessary. measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in a country. after consultation with the organisations of em- ployers and workers concerned. where such exist. to exclude from the application of this Convention or certain provisions thereof other limited categories of employed persons in respect of which special problems of a substantial nature arise in the light of the particular conditions of employment of the workers concerned or the size or nature of the undertaking that employs them.

' skiljedom eller domstolsbeslut eller på annat

sätt som stämmer överens med nationell praxis.

Artikel 2

1. Denna konvention är tillämplig på alla arbetsmarknadens områden och alla arbetsta- gare. _

2. En medlemsstat får undanta följande kategorier av arbetstagare från tillämpning av ' alla eller vissa bestämmelser i konventionen: (a) arbetstagare som anställs för viss tid eller visst arbete: 0 '

(b) arbetstagare som fullgör en prov- anställning eller som tjänstgör under en kvali- ficeringstid före fast anställning, under förut- sättning att prövotiden eller kvalificeringsti- den har bestämts på förhand och är av rimlig varaktighet:

(c) arbetstagare som anställs tillfälligt för en kort tid.

3. Det skall finnas tillräckliga garantier mot att anställning för viss tid utnyttjas i syfte att kringgå det skydd som tillerkänns arbets- tagarna genom denna konvention. '

4. Iden mån detär nödvändigt, får behörig myndighet eller vederbörligt organ i ett land. efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. där sådana finns. vidta åtgärder för att från tillämpning av den- na konvention eller vissa bestämmelser däri undanta kategorier av arbetstagare vilkas an- ställningsförhållanden och anställningsvillkor regleras på särskilda sätt som totalt sett er- bjuder ett skydd som är minst likvärdigt med det skydd som-ges i konventionen.

5. Iden mån detär nödvändigt, får behörig myndighet eller vederbörligt organ i ett land, efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, vidta åtgärder för att från tillämpning av den- na konvention eller vissa bestämmelser däri undanta andra begränsade kategorier av ar- betstagare beträffande vilka särskilda pro- blem av väsentlig art uppkommer med hän- syn till de berörda arbetstagarnas särskilda anställningsförhållanden eller storleken eller arten av det företag där de är anställda.

Prop. 1982/83: 124

6. Each Member which' ratifies this Con- vention shall list in the first report on the application of the Convention submitted un- der article 22 of the Constitution of the Inter- national Labour Organisation any categories which may have been excluded in pursuance of paragraphs 4 and 5 of this Article, giving the reasons for such exclusion, and shall state in subsequent reports the position of its law and practice regarding the categories ex- cl'uded. and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to the Convention in respect of such categories.

Article 3

.For the purpose of this Convention the terms "termination” and ”termination of employment" mean termination of employ- ment at the initiative of the employer.

Part II. Standards of General Application

Division A. Justification for T ermination Article 4

The employment of a worker shall not be terminated unless there is a valid reason for such termination connected with the capacity or conduct of the worker or based on the operational requirements of the undertaking, establishment or service.

Article 5

The following, inter alia, shall not consti- tute valid reasons for termination:

(a) Union membership or participation in union activities outside working hours or. with the consent of the employer. within working hours: '

(b) seeking office as. or acting or having acted in the capacity of a workers” represen- tative; -

(c) the filing of a complaint or the partici- pation in proceedings against an employer involving alleged violation of laws or regula- tions or recourse to competent administrative authorities;

(d) race, colour. sex, marital status, family responsibilities, pregnancy, religion, political opinion. national extraction or social origin:

(e) absence from work during maternity leave. '

12

6. Varje medlemsstat som ratificerar den- na konvention skall i sin första rapport om tillämpningen av konventionen enligt artikel 22 i internationella arbetsorganisationens stadga förteckna alla kategorier av arbetsta- gare som kan ha undantagits enligt punkterna 4 och 5 med angivande av skälen för sådana undantag. och skall i följande rapporter ange situationen i lagstiftning och praxis för de undantagna kategorierna. liksom i vilken om- fattning konventionen tillämpas eller avses bli tillämpad i fråga om dessa kategorier.

Artikel 3

Vid tillämpningen av denna konvention avses med uttrycken ”uppsägning" och "uppsägning av anställningsavtal" anställ- ningens upphörande på arbetsgivarens initia- tiv.

Del II. Allmänt tillämpliga normer

Avdelning A. Giltigt skälfr'ir uppsägning Artikel 4

En arbetstagare får inte sägas upp annat än om det finns ett giltigt skäl för uppsägning som beror av arbetstagarens duglighet eller uppförande eller som har sin grund i hänsy- nen till verksamhetens behöriga gång i företa- get eller förvaltningen.

Artikel 5

Bl.a. följande omständigheter skall inte ut- göra giltigt skäl för uppsägning:

(a) medlemskap i en facklig organisation eller deltagande i facklig verksamhet utanför arbetstiden eller, med arbetsgivarens medgi- vande, under arbetstiden,

(b) att någon kandiderar till, utövar eller har utövat uppdrag som arbetstagarrepresen- tant;

(e) att någon har gett in klagomål eller del- tagit i ett rättsligt förfarande mot en arbetsgi- vare, vilket innebär påstående om överträ- delse av lag eller annan författning. eller vänt sig till behörig myndighet: '

(d) ras, hudfärg, kön, civilstånd, famil- jeansvar, havandeskap, religion, politisk uppfattning, nationell härstamning eller soci- alt ursprung;

(e) frånvaro från arbetet under ledighet på grund av barnsbörd.

Prop. 1982/83: 124

Article 6

l. Temporary absence from work because of illness or injury shall not constitute a valid reason for termination.

2. The definition of what constitutes tem- porary absence from work-, the extent to which medical certification shall be required and possible limitations to the application of paragraph 1 of this Article shall be deter- mined in accordance with the methods of im- plementation referred to in Article l of this Convention.

Division B. Pracea'ure Prior to or at the Time of Termination

Article 7

The employment of a worker shall not be terminated for reasons related to the worker's conduct or performance before he is provided an opportunity to defend himself against the allegations made. unless the em- ployer cannot reasonably be expected to pro- vide this opportunity.

Division C . Procedztre of Appeal against Ter- mination

Article 8

1. A worker who considers that his em- ployment has been unjustifiably terminated shall be entitled to appeal against that termi- nation to an impartial body. such as a court, labour tribunal, arbitration committee or ar- bitrator.

2. Where termination has been authorised by a competent authority the application of paragraph ] of this Article may be varied according to national law and practice.

3. A worker may be deemed to have waived his right to appeal against the termi- nation of his employment if he has not exer- cised that right within a reasonable period of time after termination.

Article 9

I. The bodies referred to in Article 8 of this Convention shall be empowered to exa— mine the reasons given for the termination and the other circumstances relating to the case and to render a decision on whether the termination was justified.

l3

Artikel 6

l. Tillfällig frånvaro från arbetet på grund av sjukdom eller skada skall inte utgöra giltigt skäl för uppsägning.

2. Innebörden av "tillfällig frånvaro från arbetet". i vilken omfattning frånvaron skall intygas av läkare, och tänkbara begränsning- ar av första punktens tillämpning, skall be- stämmas på sätt som anges i artikel l.

Avdelning B. Förfarandetft'ire eller vid upp- stigning Artikel 7

En arbetstagare får inte sägas upp från sin anställning av skäl som har att göra med ar-. betstagarens uppförande eller fullgörande av arbetsuppgifter utan att först ha beretts tillfäl- le att försvara sig mot de anmärkningar som framförts. med mindre det inte kan begäras av arbetsgivaren att arbetstagaren bereds ett sådant tillfälle.

Avdelning C. Rätt att få en uppsägning prö- vad

Artikel 8

1. En arbetstagare som anser sig ha blivit uppsagd utan giltigt skäl skall ha rätt att få uppsägningen prövad av ett opartiskt organ, såsom en domstol, en arbetsdomstol, en skil- jenämnd eller en skiljedomare.

2. Om uppsägningen har godkänts av en behörig myndighet. får tillämpningen av punkt ] anpassas till nationell lagstiftning och praxis.

3. En arbetstagare kan få anses ha avstått från sin rätt att få uppsägningen prövad. om arbetstagaren inte har utnyttjat denna rätt inom rimlig tid efter uppsägningen.

Artikel 9

i. De organ som avses i artikel 8 skall ha behörighet att pröva de skäl som har angetts för uppsägningen och de övriga omständighe- terna i fallet och meddela ett beslut huruvida det fanns giltiga skäl för uppsägningen.

Prop. 1982/83: 124

2. In order for the worker not to have to bear alone the burden of proving that the termination was not justified, the methods of implementation referred to in Article ] of this Convention shall provide for one or the other or both of the following possibilities: (a) the burden of proving the existence of a valid reason for the termination as defined in Article 4 of this Convention shall rest on the employer; (b) the bodies referred to in Article 8 of this Convention shall be empowered to reach a conclusion on the reason for the termina- tion having regard to the evidence provided by the parties and according to procedures provided for by national law and practice.

3. In cases of termination stated to be for reasons based 'on the operational require- .ments of the undertaking, establishment or service, the bodies referred to in Article 8 of this Convention shall be empowered to deter- mine whether the termination was indeed for these reasons. but the extent to which they shall also be empowered to decide whether these reasons are sufficient tojustify that ter- mination shall be determined by the methods of implementation referred to in Article ] of this Convention.

Article 10

If the bodies referred to in Article 8 of this Convention find that termination is unjusti- fied and if they are not empowered or do not find it practicable, in accordance with nation- al law and practice. to declare the termina- tion invalid and/or order or propose reinstate- ment of the worker, they shall be empowered

_to order payment of adequate compensation or such other relief as may be deemed appro- priate.

Division D. Period of Notice Article ] 1

A worker whose employment is to be ter- minated shall be entitled to a reasonable peri- od of notice or compensation in lieu thereof. unless he is guilty of serious misconduct, that is, misconduct of such a nature that it would be unreasonable to require the employer to continue his employment during the notice period.

14

2. För att inte arbetstagaren ensam skall ha bevisbördan för att det saknades giltiga skäl för uppsägningen. skall de metoder för genomförandet av konventionen som anges i artikel ] tillhandahålla endera eller båda av följande möjligheter: (a) arbetsgivaren skall ha bevisbördan för att giltigt skäl för uppsägning enligt artikel 4 föreligger:

(b) de organ som nämns i artikel 8 skall ha rätt att ta ställning till skälen för uppsägning- en med hänsyn till det bevismaterial som har lagts fram av parterna och enligt det förfaran- de som nationell lagstiftning och praxis anvi-

sar.

3. 1 fall där en uppsägning påstås ha skett av hänsyn till verksamhetens behöriga gång i företaget eller förvaltningen. skall de organ som avses i artikel 8 ha befogenhet att avgöra huruvida uppsägningen faktiskt har vidtagits av de angivna skälen. I vilken utsträckning de också skall vara behöriga att avgöra om de angivna skälen är tillräckliga såsom giltig grund för uppsägning, skall fastställas på sätt som anges i artikel 1.

Artikel 10

Om de organ som avses i artikel 8 finner att uppsägningen inte är grundad på giltiga skäl. och om de inte är behöriga eller inte finner det lämpligt. enligt nationell lagstiftning eller praxis, att förklara uppsägningen ogiltig och/eller att ålägga eller förorda att arbetsta- garen återinsätts. skall de vara behöriga att ålägga betalning av lämplig ekonomisk ersätt- ning eller sådan annan ersättning som kan anses befogad.

Avdelning D. Uppsägningstid Artikel 1!

1. En arbetstagare som skall sägas upp skall ha rätt till skälig uppsägningstid eller ersättning. utom när arbetstagaren har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse, dvs. en förseelse av sådan natur att det skulle vara orimligt att begära av arbetsgivaren att låta anställningen fortsätta under uppsägnings- tiden.

Prop. 1982/83: 124

Division E. Severa/ice Allan-'ance and Other Income Protection

Article lZ .

1. A worker whose employment has been terminated shall be entitled. in accordance with national law and practice. to— (a) a severance allowance or other separa- tion benefits, the amount of which shall be based inter alia on length of service and the level of wages, and paid directly by the em- ployer or by a fund constituted by employers" contributions: or ' (b) benefits from unemployment insurance or assistance or other forms of social secur- ity, such as old-age or invalidity benefits, under the normal conditions to which such benefits are subject; or (c) a combination of such allowance and benefits.

2. A worker who does not fulfil the quali- fying conditions for unemployment insurance or assistance under & scheme of general scope need not be paid any allowance or benefit referred to in' paragraph l. subpara- graph (a). ofthis Article solely because he is not receiving an unemployment benefit under paragraph !, subparagraph (b).

3. Provision may be made by the methods of implementation 'referred to in Article 1 of this Convention for loss of entitlement to the allowance or benefits referred to in paragraph 1, subparagraph (a). of this Article in the event of termination for serious misconduct.

Part lll. Supplementary Provisions concern- ing Terminations of Employment for Econom- ic, Technological, Structural or Similar Rea- sons

Division A. C onsrtltation of Workers' Repre- sentatives Article 13

1. When the employer contemplates ter- m'inations for reasons of an economic. tech- nological, structural or similar nature, the _ employer shall: (a) provide the workers” representatives concerned in good time with relevant infor- mation including the reasons for the termina- tions contemplated, the number and catego- ries of workers likely to be affected and the period over which the terminations are in- tended to be carried out:

15. Avdelning E. Avgångsvederlag och (_tnnat in- ' komstskwdtl Artikel l.?

l. I enlighet med nationell lagstiftning och praxis skall en uppsagd arbetstagare ha rätt- till

(a') avgångsvederlag eller liknande förmå- ner vilkas storlek skall baseras på bl.a. an- ställningstid och lönenivå och som skall beta- las direkt av arbetsgivaren eller av en fond som har bildats genom, arbetsgivaravgifter: eller

(b) förmåner från arbetslöshetsförsäkring. arbetslöshetsbidrag eller socialförsäkrings- förmåner av annat slag. såsom ålders- eller invaliditetspension. på de normala villkor som sådana förmåner är underkastade: eller (e) en kombination av vederlag och förmå- ner. -

2. En arbetstagare som inte uppfyller vill- koren för arbetslöshetsförsäkring eller ar- betslöshetsbidrag i ett allmänt system härför behöver inte tillförsäkras vederlag eller för- måner som avses i punkten lta) endast därför att arbetstagaren inte uppbär någon förmån enligt punkt 1(b).

3. Föreskrifter får på sätt som anges i arti- kel 1 meddelas om förlust av rätt till vederlag eller förmåner som avses i punkten 1(a) i denna artikel vid uppsägning på grund av all- varlig förseelse. '

Del 111. Tilläggsbestämmelser när uppsägning sker av ekonomiska. teknologiska, strukturel- la eller liknande skäl

Avdelning A. Samråd med företrädare för arbetstagarna Artikel 13 1. När en arbetsgivare överväger uppsäg- ningar av ekonomiska, teknologiska, struktu- rella cller liknande skäl. skall arbetsgivaren:

(a) i god tid informera arbetstagarnas re- presentanter och därvid även ange skälen till de uppsägningar som övervägs. antalet och vilka kategorier arbetstagare som kan komma att bli berörda liksom den tidsperiod under vilken uppsägningarna avses bli genomförda:

Prop. 1982/83: 124

(b) give, in accordance with national law and practice. the workers” representatives concerned. as early as possible, an opportu- nity for consultation on measures to be taken to avert or to minimise the terminations and measures to mitigate the adverse effects of any terminations on the workers concerned such as finding alternative employment.

2. The applicability of paragraph [ of this Article may be limited by the methods of implementation referred to in Article 1 of this Convention to cases in which the number of workers whose termination of employment is contemplated is at least a specified number or percentage of the workforce.

3. For the purposes of this Article the term ”the workers representatives concerned" means the workers" representatives recog- nised as such by national law or practice, in conformity with the Workers” Representa- tivcs Convention. 1971.

Division B. Notification to the Competent Authority

A rticle 14

1. When the employer contemplates ter- minations for reasons of an economic, tech- , nological, structural or similar nature, he shall notify, in accordance with national law and practice, the competent authority thereof as early as pOSsible, giving relevant informa- tion, including a written statement of the rea- sons for the terminations. the number and categories of workers likely to be affected and the period over which the terminations arc intended to be carried out.

2. National laws or regulations may limit the applicability of paragraph [ of this Article to cases in which the number of workers whose termination ofemployment is contem- plated is at least a specified number or per— centage of the workforce.

3. The employer shallnotify the compe— tent authority of the terminations referred to in paragraph 1 of this Article a minimum peri- od of time before carrying out the termina- tions, such period to be specified by national laws or regulations.

16

(b) så snart som möjligt ge de berörda ar- betstagarrepresentanterna. i enlighet med na- tionell lagstiftning och praxis, tillfälle till överläggningar om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra eller minska omfatt- ningen av uppsägningarna och för att lindra de skadliga effekterna för berörda arbetstaga- re av eventuella uppsägningar, exempelvis att finna annan sysselsättning.

2. Tillämpligheten av punkten 1 får be- gränsas pä' sätt som anges i artikel 1 till fall i vilka de arbetstagare som kan komma att be- röras av uppsägning utgör åtminstone ett visst angivet antal eller en viss angiven andel av arbetskraften.

3. Vid tillämpningen av denna artikel bety- der ”berörda arbetstagarrepresentanter”' de arbetstagarrepresentanter som erkänns som sådana i nationell lag eller praxis. i överens- stämmelse med 1971 års konvention om ar- betstagarnas representanter.

Avdelning B. Varsel till behörig myndighet

Artikel M

1. När en arbetsgivare överväger uppsäg- ning av ekonomiska, teknologiska, struktu- rella eller liknande skäl. skall arbetsgivaren i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. varsla behörig myndighet så snart som möj- ligt samt ge denna behövlig information och en skriftlig uppgift om skälen till uppsägning- arna, det antal och de kategorier av arbetsta- gare som kan komma att beröras och den period under vilken uppsägningarna avses bli genomförda. .

2. Nationell lagstiftning eller nationella be— stämmelser får begränsa tillämpligheten av punkt 1 till fall då de arbetstagare som kan komma att beröras av uppsägning utgör åt- minstone ett visst angivet antal eller en viss angiven andel av arbetskraften.

3. Arbetsgivaren skall varsla behörig myn- dighet om uppsägningar som avses i punkt 1 en viss minsta tid innan uppsägningarna ge- nomförs. Denna minsta tid skall anges i natio— nell lagstiftning eller bestämmelser.

Prop. 1982/83:124

Part IV. Final Provisions

Article 15

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director—Gene- ral of the International Labour Office for reg- istration.

Article 16

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International La— bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 17

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration often years from the date on which the Con- vention first comes into force. by an act com- municated to the Director-General of the In— ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date' on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding para- graph, exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 18

1. The Director-General of the Interna- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denun- ciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Direc-

17

Del IV. Avslutande bestämmelser

Artikel 15

De officiella ratifikationerna av denna kon- vention skall sändas till internationella ar- betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 16

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationer har regi- strerats hos generaldirektören.

2. Konventionen träder i kraft tolv måna- der efter det att ratifikationer från två med- lemsstater har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 17

1. En medlemsstat som ratificerar denna konvention kan. sedan tio år har förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirek— tör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat. som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut- gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt, är bunden för en ny period av tio år och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren. säga upp konventionen vid utgången av varje tio- årsperiod. '

Artikel 18

1. Internationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som gene-

Prop. 1982/83: 124

tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 19

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with article 102 of the Charter ofthe United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 20

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 21

1. Should the Conference adopt & new Convention revising this Convention in whole or in pan. then, unless the new Con- vention otherwise provides —— ((I) the ratification by a Member ofthe new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion. notwithstanding the provisions of Ar- ticle 17 above. if and when the new revising Convention shall have come into force: (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for thOse Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 22 The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita- tive.

18

raldirektören har tagit emot, skall generaldi- rektören fästa medlemmarnas uppmärksam- het på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 19

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall. för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp- sägning som har registrerats hos generaldi- rektören enligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 20

När internationella arbetsbyråns styrelse anser det behövligt. skall den lämna interna- tionella arbetsorganisationens allmänna kon- ferens en redogörelse för denna konventions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frå- gan om att helt eller delvis revidera konven- tionen.

Artikel 21

1. Om konferensen antar en ny konven- tion. varigenom denna konvention helt eller delvis revideras. och den nya konventionen inte föreskriver annat (a') skall. under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft. en medlems- stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 17 ovan; (b) skall, från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl- lande till form och innehåll för de medlems- stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konventionen varigenom den revideras.

Artikel 22

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.

Prop. 1982/83: 124

Recommendation (No. 166) Concerning Termination of Employment at the Initia- tive of the Employer

The General Conference of the Internatio- nal Labour Organisation,

Havingbeen convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in'its Sixty-eighth Session on 2 June 1982, and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to termination of employment at the initative of the employer, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Termination of Employ- ment Convention. 1982; .

adopts this twenty-second d'ay 'of 'Jur'ie of the year one thousand nine hundred and eighty-two the following Recommendation, which may be cited as the Termination of Employment Recommendation. .1982:

I. Methods of Implementation, Scope and De-

- finitions

]. The provisions ofthis Recommendation may be applied by national laws or regula- tions, collective agreements, works rules, ar- bitration awards or court decisions or in such other manner consistent with national prac- tice as may be appropriate under national conditions.

2. (1) This Recommendation applies to all branches of economic activity and to all em- ployed persons.

(2) A Member may exclude the following categories of employed persons from all or some of the provisions of this Recommenda- tion:

(a) workers engaged under a contract of employment for a specified period of time or a specified task;

(b) workers serving a period of probation or a qualifying period of employment. deter- mined in advance and of reasonable duration;

19

ILO:s rekommendation (nr 166) om upp- sägning av anställningsavtal på arbetsgi- varens initiativ

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som av styrelsen för internationella arbets- byrän sammankallats till Geneve och där samlats den 2 juni 1982 till sitt sextioåttonde möte. och

som har beslutat att anta vissa förslag i fråga om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, vilken fråga är den femte punkten på dagordningen för mötet, och

som har beslutat att dessa förslag skall få formen av en rekommendation som tillägg till _ 1982 års konvention om uppsägning av an-

ställningsavtal,

antar denna dag, den 22juni år nittonhund- raåttiotvå. följande rekommendation. som benämns 1982 års rekommendation om upp- sägning av anställningsavtal.

I. Tillämpningsmetoder, tillämpningsområde och definitioner

]. Bestämmelserna i denna rekommenda- tion får genomföras genom lag eller annan

författning, kollektivavtal, arbetsplatsföre- skrifter, skiljedom eller domstolsbeslut eller på annat sätt enligt nationell praxis som kan vara lämpligt med hänsyn till landets förhål- landen.

2. (1) Denna rekommendation är tillämplig på alla arbetsmarknadens områden och alla arbetstagare. '

(2) En medlemsstat får undanta följande kategorier av arbetstagare från tillämpning av alla eller vissa bestämmelser i rekommenda- tionen:

(a) arbetstagare som anställs för viss tid eller visst arbete:

(b) arbetstagare som fullgör en prov- anställning eller som tjänstgör under en kvali- ficeringstid före fast anställning. under förut-

Prop. 1982/83: 124

(c) Workers engaged on a casual basis for a short period.

(3) In so far as necessary, measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in a country, after consultation with the organisa- tions of employers and workers concerned, where such exist, to exclude from the appli- cation of this Recommendation or certain provisions thereof categories of employed persons whose terms and conditions of em- ployment are governed by special arrange- ments. which as a whole provide protection that is at least equivalent to the protection afforded under the Recommendation.

(4) In so far as necessary. measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in a country. after consultation with the organisa- tions of employers and workers concerned, where such exist, to exclude from the appli- cation of this Recommendation or certain provisions thereof other limited categories of employed persons in respect of which special problems of a substantial nature arise in the light of the particular conditions of employ- ment of the workers concerned or the size or nature of the undertaking that employs them.

3. (1) Adequate safeguards should be pro- vided against recourse to contracts of em- ployment for a specified period of time the aim of which is to avoid the protection result- ing from the Termination of Employment Convention, 1982, and this Recommenda- tion.

(2) To this end, for example. provision may be made for one or more of the follow- ing:

(a ) limiting recourse to contracts for a spe- cified period of time to cases in which, owing either to the nature of the work to be effected or to the circumstances under which it is to be effected or to the interests of the worker, the employment relationship cannot be of in- determinate duration;

(b) deeming contracts for a specified pe- riod of time, other than in the cases referred to in clause (a) of this subparagraph. to be contracts of employment of indeterminate duration;

20

sättning att prövotiden eller kvalificeringsti- den har bestämts på förhand och är av rimlig varaktighet;

(c) arbetstagare som anställs tillfälligt för en kort tid.

(3) I den mån det är nödvändigt, får behö- rig myndighet eller vederbörligt organ i ett land. efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, vidta åtgärder för att från tillämpning av denna rekommendation eller vissa be- stämmelser däri undanta kategorier av ar- betstagare vilkas anställningsförhållanden och anställningsvillkor regleras på särskilda sätt som, totalt sett, erbjuder ett skydd som är minst likvärdigt med det skydd som tiller- känns enligt rekommendationen.

(4) I den mån det är nödvändigt. får behö- rig myndighet eller vederbörligt organ i ett land. efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, vidta åtgärder för att från tillämpning av denna rekommendation eller vissa be- stämmelser däri undanta andra begränsade kategorier av arbetstagare beträffande vilka särskilda problem av väsentlig art uppkom- mer med hänsyn till de berörda arbetstagar- nas speciella. anställningsförhållanden eller storleken eller arten av det företag som an- ställer dem.

3. (1) Det bör finnas tillräckliga garantier mot att anställning för viss tid utnyttjas i syfte att kringgå det skydd som tillerkänns arbets- tagarna genom 1982 års konvention om upp- sägning av anställningsavtal och genom den- na rekommendation.

(2) I detta syfte kan regler ställas upp avse- ende exempelvis en eller flera av följande åtgärder: _

(a) utnyttjandet av anställning för viss tid begränsas till sådana fall i vilka anställnings- förhållandet, antingen med hänsyn till arbe- tets art eller de omständigheter under vilka arbetet skall utföras eller med hänsyn till ar- betstagarens intresse, inte kan gälla tills vi- dare:

(b) anställningsavtal för viss tid, som inte är att hänföra till de fall som avses i (a), anses som avtal om tillsvidareanställning;

Prop. 1982/83: 124

(e) deeming contracts for a specified pe- riod of time, when renewed on one or more occasions, other than in the cases mentioned in clause (a) of this subparagraph, to be con- tracts of employment of indeterminate dura- tion.

4. For the purpose of this Recommenda- tion the terms "termination" and "termina- tion of employment” mean termination of employment at the initiative ofthe employer.

II. Standards of General Application

Justijication for Termination

5. In addition to the grounds referred to in Article 5 of the Termination of Employment Convention, 1982, the following should not constitute valid reasons for termination:

(a) age. subject to national law and prac- tice regarding retirement:

(b) absence from work due to compulsory military service or other civic obligations, in accordance with national law and practice.

6. (1) Temporary absence from work be- cause of illness or injury should not consti- tute a valid reason for termination.

(2) The definition of what constitutes tem- porary absence from work, the extent to which medical certification should be re- ' quired and possible limitations to the applica- tion of subparagraph (1) of this Paragraph should be determined in accordance with the methods of implementation referred to in Paragraph 1 of this Recommendation.

Procedure Prior to or at the Time of Termina- tion

7. The employment ofa worker should not be terminated for misconduct of & kind that under national law or practice would justify termination only if repeated on one or more occasions. unless the employer has given the worker appropriate written warning.

8. The employment of a worker should not be terminated for unsatisfactory perfor- mance, unless the employer has given the worker appropriate instructions and written warning and the worker continues to perform his duties unsatisfactorily after a reasonable

21

(c) anställningsavtal som träffas för viss tid men som förnyas en eller flera gånger anses, utom i sådana fall som nämns i punk- ten (a), som avtal om tillsvidareanställning.

4. Vid tillämpningen av denna rekommen- dation avses med uttrycken "uppsägning" och ”uppsägning av anställningsavtal” an- ställningens upphörande på arbetsgivarens initiativ.

11. Allmänt tillämpliga normer

Giltigt skälför uppsägning

5. Utöver de fall som anges i artikel 5 i 1982 års konvention om uppsägning av an- ställningsavtal bör inte heller följande om- ständigheter utgöra giltigt skäl för uppsäg- ning: (a) ålder. med förbehåll för nationell lag- stiftning och praxis avseende pensionering: (b) frånvaro från arbetet på grund av obli- gatorisk militärtjänst eller andra medborger- liga skyldigheter i enlighet med nationell lag- stiftning och praxis;

6. (1) Tillfällig frånvaro från arbetet på grund av sjukdom eller skada bör inte utgöra giltigt skäl för uppsägning.

(2) Innebörden av ”tillfällig frånvaro från arbetet". i vilken omfattning frånvaron bör intygas av läkare och tänkbara begränsningar av tillämpningen av punkt 6 (1), bör bestäm- mas på sätt som anges i punkt 1.

Förfarandet före eller vid uppsägning

7. En arbetstagare bör inte, om inte ar- betsgivaren vederbörligen har varnat arbets- tagaren skriftligen, sägas upp på grund av förseelse av ett slag som enligt nationell lag- stiftning eller praxis kräver upprepning en eller flera gånger för att utgöra giltigt skäl för uppsägning.

8. En'arbetstagare bör inte sägas upp på grund av otillfredsställande arbetsprestation, såvida inte arbetsgivaren givit arbetstagaren tillräckliga anvisningar och skriftligen varnat honom eller henne och arbetstagaren även efter en rimlig tid för förbättring fortsätter att '

Prop. 1982/83: 124

period of time for improvement has elapsed.

9. A worker should be entitled to be assist- ed by another person when defending him- self, in accordance with Article 7 of the Ter- mination of Employment Convention, 1982. against allegations regarding his conduct or performance liable to result in the termina- tion of his employment; this right may be specified by the methods of implementation referred to in Paragraph 1 of this Recommen- dation. 10. The employer should be deemed to have waived his right to terminate the em- ployment of a worker for misconduct if he has failed to do so within a reasonable period of time after he has knowledge of the miscon- duct. 11. The employer may consult workers” representatives before a final decision is ta- ken on individual cases of termination of em- ployment. 12. The employer should notify a worker in writing of a decision to terminate his em- ployment. 13. (1) A worker who has been notified of termination of employment or whose em- ployment has been terminated should be en- titled to receive, on request, a written state- ment from his employer ofthe reason or rea- sons for the termination.- (2) Subparagraph (1) of this Paragraph need not be applied in the case of collective termination for the reasons referred to in Ar- ticles 13 and 14 of the Termination of Em- ployment Convention, 1982, if the procedure provided for therein is followed.

Procedure oprpeal against Termination

14. Provision may be made for recourse to a procedure of conciliation before or during appeal proceedings against termination of employment. 15. Efforts should be made by public au- thorities, workers” representantives and or- ganisations of workers to ensure that workers are fully informed of the possibilities of ap- peal at their'disposal.

22 fullgöra sina arbetsuppgifter otillfredsställan- de.

9. En arbetstagare bör ha rätt att biträdas av en annan person när arbetstagaren försva- rar sig. i enlighet med artikel 7 i 1982 års konvention om uppsägning av anställningsav- tal, mot anklagelser om sitt uppförande eller sin arbetsprestation som kan medföra upp- sägning av anställningsavtal. Denna rätt kan bestämmas närmare på sätt som anges i punkt 1.

10. En'arbetsgivare bör anses ha avstått från 'sin rätt att säga upp en arbetstagare på grund av en förseelse om arbetsgivaren har försummat att göra detta inom en rimlig tid efter det att arbetsgivaren har fått kännedom om förseelsen. _ 11. En arbetsgivare kan samråda med ar- betstagarrepresentanter innan arbetsgivaren fattar slutligt beslut om uppsägning i ett indi- viduellt fall. 12. Arbetsgivaren bör skriftligen underrät— ta arbetstagaren om ett beslut att säga upp anställningen. 13. (1) En arbetstagare som har underrät- tats om uppsägning eller som har blivit upp- sagd bör ha rätt att på begäran få en skriftlig förklaring från arbetsgivaren om skälet eller skälen till uppsägningen.

(2) Punkt 13'(l) behöver inte tillämpas vid kollektiva uppsägningar som avses i artik— larna 13 och 14 i 1982 års konvention om uppsägning av anställningsavtal, om det där föreskrivna förfarandet har följts.

Rätt att få en uppsägning prövad

14. Föreskrifter kan meddelas om medling före eller under ett prövningsförfarande avse- . ende uppsägning.

15. Offentliga myndigheter, arbetstagarre- presentanter och arbetstagarorganisationer bör anstränga sig att se till att arbetstagarna får fullständig information om de möjligheter som står till buds att få en uppsägning prö- vad.

Prop. 1982/83: 124 Time Off from Work during the Period of ,Notice

16. During the pen'od of notice referred to _ in Article 11 of the Termination of Employ- ment Convention, 1982, the worker should, for the purpose of seeking other employment, be entitled to a reasonable amount of time off without "loss of pay, taken at times that are convenient to both parties.

Certificate ofEmponment

17. A worker whose employment has been terminated should be entitled to receive, on request. a certificate from the employer spe- cifying only the dates of his engagement and termination of his employment and the type or types of work on which he was employed: nevertheless, and at the request of the worker, an evaluation of his conduct and per- formance may be given in this certificate or in a separate certificate.

Severance Allowance and Other Income Pm- tection

18. (1) A worker whose employment has been terminated should be entitled. in accor- dance with national law and practice. to—

(a) a severance allowance or other separa- tion benefits. the amount of which should be based, inter alia, on length of service and the level of wages, and paid directly by the em- ployer or by a fund constituted by employers” contributions; or

( b) benefits from unemployment insurance or assistance or other forms _of social secu- rity, such as old-age or invalidity benefits, under the normal conditions to which such benefits are subject; or

(6) a combination of such allowance and benefits.

(2) A worker who does not fulfil the quali- fying conditions for unemployment insurance or assistance under a scheme of general scope need not be paid any allowance or benefit referred to in subparagraph (1)(a) of this Paragraph solely because he is not re- ceiving an unemployment benefit under sub- paragraph (1)(h).

(3) Provision may be made by the methods of implementation referred to in Paragraph 1 of this Recommendation for loss of entitle- ment to the allowance or benefits referred to in subparagraph (1)(a) of this Paragraph in the event of termination for serious miscon- duct. '

23

Ledighet under uppsägningstiden

16. Under den uppsägningstid som avses i artikel 11 i 1982 års konvention om uppsäg- ning av anställningsavtal bör arbetstagaren, för att kunna söka annan anställning, ha rätt till skälig ledighet utan inkomstbortfall vid tidpunkter som är lämpliga för båda parter.

Anställningsintyg

17. En uppsagd arbetstagare bör på begä- ran ha rätt till ett intyg från arbetsgivaren som anger endast datum för anställningens början och slut samt det eller de slag av arbe- te som anställningen gällde. På begäran av arbetstagaren kan dock ett omdöme om ar- betstagarens uppförande och fullgörande av arbetet anges i intyget eller i ett särskilt intyg.

Avgångsvederlag och annat inkomstskydd

18. ( I) I enlighet med nationell lagstiftning och praxis bör en uppsagd arbetstagare ha rätt till

' (a) avgångsvederlag eller liknande förmå- ner vilkas storlek skall baseras på bl.a. an— ställningstid och lönenivå och som skall beta- las direkt av arbetsgivaren eller av en fond ' som har bildats genom arbetsgivaravgifter;

eller

(b) förmåner från arbetslöshetsförsäkring, arbetslöshetsbidrag eller socialförsäkrings- förmåner av annat slag, såsom ålders- eller invaliditetspension, på de normala villkor som sådana förmåner är underkastade: eller

(e) en kombination av vederlag och förmå- ner.

(2) En arbetstagare som inte uppfyller vill- koren för arbetslöshetsförsäkring eller ar- betslöshetsbidrag i ett allmänt system härför behöver inte tillförsäkras vederlag eller för- mån som avses i punkt 18 (1)(a) endast därför ' att arbetstagaren inte uppbär någon förmån som avses i punkt 18 (1)(b).

(3) Föreskrifter får på sätt som anges i punkt I meddelas om förlust av rätt till veder- lag eller förmåner som avses i punkt 18 ( 1)(a) vid uppsägning på grund av allvarlig förseel- se.

Prop. 1982/83: 124

III. Supplementary Provisions concerning Terminations of Employment for Economic. Technological, Structural or Similar Reasons

19. (1) All parties concerned should seek to avert or minimise as far as possible termi- nation of employment for reasons of an eco- nomic, technological. structural or similar nature, without prejudice to the efficient operation of the undertaking, establishment or service. and to mitigate the adverse effects of any termination of employment for these reasons on the worker or workers concerned.

(2) Where appropriate, the competent authority should assist the parties in seeking solutions to the problems raised by the ter- minations contemplated.

Consultations on Major Changes in the Un- dertaking

20. (1) When the employer contemplates the introduction of major changes in produc- tion, programme, organisation, structure or technology that are likely to entail termina- tions, the .employer should consult the workers” representatives concerned as early as possible on, inter alia, the introduction of such changes, the effects they are likely to have and the measures for averting or miti- gating the adverse effects of such changes.

(2) To enable the workers” representatives concerned to participate effectively in the consultations referred to in subparagraph (1) of this Paragraph, the employer should sup- ply them in good time with all relevant infor— mation on the major changes contemplated and the effects they are likely to have.

(3) For the purposes of this Paragraph the term ”the workers” representatives con- cerned" means the workers” representatives recognised as such by national law or prac- tice, in conformity with the Workers” Repre- sentatives Convention, 1971.

Measures ta Avert or Minimise Termination

21. The measures which should be con- sidered with a view to averting or minimising terminations of employment for reasons of an economic, technological. structural or similar nature might include, inter alia, restriction of hiring. spreading the workforce reduction

24

111. Tilläggsbestämmelser när uppsägning sker av ekonomiska, teknologiska, strukturella el- ler liknande skäl

19. (1) Alla berörda parter bör söka avvär- ja eller i möjligaste mån begränsa omfattning— en av uppsägningar av ekonomiska. teknolo- giska, strukturella eller liknande skäl, utan att därigenom åsidosätta intresset av att före— taget eller förvaltningen drivs på ett effektivt sätt, samt söka lindra de skadliga verkning- arna av sådana uppsägningar för den eller de arbetstagare som berörs.

(2) När det är lämpligt bör behörig myn— dighet biträda parterna med att finna lösning- ar på de problem som uppstår genom de upp- sägningar som övervägs.

Samråd om viktigare förändringar i företaget

20. (1) När en arbetsgivare överväger så- dana viktigare produktions- eller planerings- mässiga, organisatoriska, strukturella eller teknologiska förändringar som kan väntas medföra uppsägningar. bör arbetsgivaren så tidigt som möjligt samråda med berörda ar- betstagarrepresentanter om bl.a. vidtagandet av sådana förändringar. deras förväntade verkningar och åtgärder för att förekomma eller lindra skadliga verkningar av föränd— ringarna.

(2) För att göra det möjligt för de berörda arbetstagarrepresentanterna att på ett me- ningsfullt sätt delta i det samråd som avses i punkt 20 (1) bör arbetsgivaren i god tid förse dem med all behövlig information om de vik- tigare förändringar som övervägs och om de verkningar som de väntas få.

(3) Vid tillämpningen av punkt 20 betyder ”berörda arbetstagarrepresentanter" de ar- betstagarrepresentanter som erkänns som så- dana i nationell lag eller praxis, i överens- stämmelse med 1971 års konvention om ar- betstagarnas representanter.

Åtgärder för att förekomma eller minska om- fattningen av uppsägningar

21. De åtgärder som bör övervägas i syfte att förekomma eller minska omfattningen av uppsägningar av ekonomiska. teknologiska. strukturella eller liknande skäl kan bl.a. inne- fatta begränsning av nyanställningar. sprid- ning av uppsägningarna över en viss tidsperi-

Prop. 1982/83: 124

over a certain period of time to permit natural reduction of the workforce, internal transfers, training and retraining, voluntary early retirement with appropriate income protection, restriction of overtime and reduc- tion of normal hours of work.

22. Where it is considered that a tempo- rary reduction of normal hours of work would be likely to avert or minimise termina- tions of employment due to temporary eco- nomic difficulties, consideration should be given to partial compensation for loss of wages for the normal hours not worked, fi- nanced by methods appropriate under natio- nal law and practice.

Criteria for Selection for Termination

23. (1) The selection by the employer of workers whose employment is to be termina- ted for reasons of an economic, technologi- cal. structural or similar nature should be made according to criteria, established Wherever possible in advance, which give due weight both to the interests of the under- taking, establishment or service and to the interests of the workers.

(2) These criteria, their order of priority and their relative weight, should be deter- mined by the methods of implementation re- ferred to in Paragraph ] of this Recommenda- tron.

Priority of Rehiring

24. ( 1) Workers whose employment has been terminated for reasons of an economic, technological, structural or similar nature, should be given a certain priority of rehiring if the employer again hires workers with comparable qualifications, subject to their having, within a given period from the time of their leaving, expressed a desire to be re- hired. '

(2) Such priority of rehiring may be limited to a specified period of time.

(3) The criteria for the priority of rehiring, the question of retention of rights—particu- larly seniority rights—in the event of rehiring. as well as the terms governing the wages of rehired workers. should be determined ac- cording to the methods of implementation re- ferred to in Paragraph 1 of this Recommenda- tion. "

25

od i syfte att möjliggöra minskning av arbets- styrkan genom naturlig avgång, omplacering- ar, utbildning och omskolning, frivillig förtida pensionsavgång med ett tillfredsställande in- komstskydd. begränsning av övertidsarbete och minskning av den ordinarie arbetstiden.

22. När en tillfällig minskning av den ordi- narie arbetstiden kan väntas förebygga eller minska omfattningen av uppsägningar på grund av tillfälliga ekonomiska svårigheter, bör övervägas ersättning för en del av in- komstbortfallet för den ordinarie arbetstid som inte fullgörs. Ersättningen bör då finan- sieras på de sätt som är lämpliga enligt natio- nell lagstiftning och praxis.

Kriterier för turordning vid uppsägningar

23. (1) Turordningen vid uppsägning av ekonomiska, teknologiska, strukturella eller liknande skäl bör fastställas av arbetsgivaren på grundval av kriterier, om möjligt fast- ställda i förväg, vilka tar vederbörlig hänsyn såväl till företagets eller förvaltningens som till arbetstagarnas intressen.

(2) Dessa kriterier, deras inbördes ordning och relativa vikt bör fastställas på det sätt som anges i punkt ].

Företrädesrätt till återanställning ' 24. (1) Arbetstagare som har sagts upp av ekonomiska, teknologiska, strukturella eller liknande skäl bör ges en viss företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren ånyo an- ställer arbetstagare med jämförbara kvalifika- tioner, allt under förutsättning att de inom viss tid sedan de lämnade anställningen har uttryckt en önskan att återanställas.

(2) Sådan företrädesrätt till återanställning får begränsas att gälla under en viss bestämd tid.

(3) Kriterierna för företrädesrätten till återanställning, frågan om bibehållande av rättigheter — i synnerhet rätt till företräde på grund av längre anställningstid — vid återan- ställning, liksom de återanställda arbetstagar- nas lönevillkor, bör fastställas på sätt som anges i punkt 1.

Prop. 1982/83: 124

Mitigating the Effects of Termination

25. (1) In the event of termination of em- ployment for reasons of 'an economic, tech— nological, structural or similar nature, the placement of the workers affected in suitable alternative employment as soon as possible, with training or retraini ng where appropriate, should be promoted by measures suitable to national circumstances, to be taken by the competent authority, where possible with the collaboration of the employer and the workers” representatives concerned.

(2) Where possible, the employer should assist the workers affected in the search for suitable alternative employment, for example through direct contacts with other em- ployers. .

(3) In assisting the workers affected in ob- taining suitable alternative employment or training or retraining, regard may be had to the Human Resources Development Conven- tion and Recommendation, 1975.

26. (l) With a view to mitigating the ad- verse effects of termination of employment for reasons of an economic, technological, structural or similar nature, consideration should be given to providing income protec- tion during any course of training or retrain- ing and partial or total reimbursement of ex- penses connected With training or retraining and with finding and taking up employment which requires a change of residence.

(2) The competent authority should con- sider providing financial resources to support in full or in-part the measures referred to in subparagraph (1) of this Paragraph, in accor- dance with national law and practice.

IV. Effect on Earlier Recommendation

27. This Recommendation and the Ter- mination of Employment Convention, 1982, supersede the Termination of Employment Recommendation, 1963.

26

Mildrana'e. av verkningarna av uppsägningar

25. (1) Vid uppsägning på grund av ekono- miska, teknologiska, strukturella cller liknan- de skäl, bör placering av de drabbade arbets- tagarna i annan lämplig sysselsättning. med utbildning eller omskolning där så är lämp- ligt, främjas genom åtgärder av behörig myn- dighet i enlighet med nationella förhållanden, om möjligt i samarbete med arbetsgivaren och berörda arbetstagarrepresentanter.

(2) Om möjligt bör arbetsgivaren hjälpa de berörda arbetstagarna att finna annan lämplig sysselsättning. t.ex. genom direkta kontakter med andra arbetsgivare.

(3) I fråga om åtgärder för att hjälpa de berörda arbetstagarna med att skaffa annan lämplig sysselsättning eller utbildning eller omskolning kan ledning sökas i 1975 års kon- vention och rekommendation om utveckling av mänskliga resurser.

26. (1) I syfte att mildra de skadliga verk- ningarna av uppsägningar av ekonomiska, teknologiska, strukturella eller liknande skäl bör övervägas föreskrifter om inkomstskydd under olika slags perioder av utbildning eller omskolning och ersättning för del av eller hela kostnaden i samband med anskaffande och påbörjande av en anställning som kräver byte av bostadsort.

(2) Vederbörande myndighet bör överväga att ställa medel till förfogande för att helt eller delvis stödja de åtgärder som avses i punkt 26 (1), i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

IV. Förhållandet till den tidigare rekommen- dationen

27. Denna rekommendation och 1982 års konvention om uppsägning av anställningsav- tal ersätter 1963 års rekommendation om uppsägning av anställningsavtal.

Prop. 1982/83: 124 27

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the Interna- tional Labour Office, and having met in its Sixty-eighth Session on 2 June 1982, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Plantations Convention and Recommendation, 1958, which is the seventh item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Protocol limited to the revision of the relevant provisions of the Plantations Con- vention, 1958, adopts this eighteenth day of June 1982, in accordance with the provisions of article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation relating to Conventions, the following Protocol, which may be cited as the Protocol to the Plantations Convention, 1958.

Article ]

A Member may, by a declaration appended to its ratification of the Plantations Convention, 1958, specify that it ratifies the Convention with the substitution for Article l thereof of the following text:

"Article I (revised)

]. For the purpose of this Convention, the term *plantation' includes any agricultural undertaking regularly employing hired workers which is situated in the tropical or subtropical regions and which is mainly con- cerned with the cultivation or production for commercial purposes of coffee, tea, sugar-cane, rubber, bananas, cocoa. coconuts, groundnuts. cotton, tobacco, fibres (sisal, jute and hemp), citrus, palm oil, cinchona or pineapple; it does not include family or small-scale holdings producing for local consumption and not regularly employing hired workers.

2. A Member ratifying this Convention may, after consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, exclude from the application of the Convention under- takings the area of which covers not more than 12.5 acres (5 hectares) and which employ not more than ten workers at any time during & calendar year. It shall indicate. in its first report on the application of the Conven- tion under article 22 of the Constitution of the International Labour Or- ganisation, the categories of undertakings excluded and, in subsequent reports, any measures which it may have taken with a view to applying the Convention to some or all of the categories excluded, as well as any measures which it may have taken with a view to ensuring that the Convention continues to be applied to undertakings which come within the exclusion provided for in this paragraph but which have been created by the division of a plantation after the entry into force of Article ] (revised) for the Member concerned.

3. Each Member for which this Convention is in force may, after con- sultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, where such exist. make the Convention applicable to other plantations by—

Prop. 1982/83: 124 28

(a) adding to the list of crops referred to in paragraph 1 of this Article any one or more of the following crops: rice, chicory, cardamom, geranium and pyrethrum, or any other crop; (b) adding to the plantations covered by paragraph ] of this Article classes of undertakings not referred to therein which, by national law or practice. are classified as plantations; and shall indicate the action taken in its annual reports on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation.

4. For the purpose of this Article the term *plantation” shall ordinarily include services carrying out the primary processing of the product or products of the plantation, on or in close proximity to the site of the latter.”

Article 2

1. A Member already a party to the Plantations Convention, 1958, may. by communicating its formal ratification of this Protocol to the Director- General of the International Labour Office for registration, accept the revised text of Article 1 of the Convention set out in Article 1 of this Protocol. Such ratification shall take effect twelve months after the date on which it has been registered by the Director-General. Thereafter the Con- vention shall be binding on the Member concerned with the substitution of the revised text of Article [ for the original text of that Article.

2. The reference in paragraph 2 of the revised text of Article ! of the Convention to the first report on the application of the Convention shall be construed, in the case of a Member already a party to the Convention, as a reference to its first report submitted after the coming into force of this Protocol for the Member concerned.

3. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications of this Protocol communicated to him by parties to the Convention.

4. The Director-General of the International Labour Office shall com- municate to the Secretary- General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications registered by him in accordance with the provisions of paragraph ] of this Article.

Article 3

The English and French versions of the text of this Protocol are equally authoritative.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983