Prop. 1987/88:38

om godkännande av en överenskommelse mell Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Regeringens proposition 1987/88z38

om godkännande av en överenskommelse mellan .. .. . . Prop. Sverige och Amerikas Forenta Stater om omse51d1gt 1987/88:38

bistånd i tullfrågor

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 oktober 1987.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Anita Gradin

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Överenskommelsen syftar till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna säkerställa en effektiv tillämpning av tullagstift- ningen och att underlätta beivrandet av överträdelser av denna.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 oktober 1987

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén, .Peterson. S. Andersson. Göransson, Gradin. Dahl, R. Carlsson. Hellström. Johansson. G. Andersson, Lönn- qvist, Thalén

Föredragande: statsrådet Gradin

Proposition om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

1. Inledning

Förhandlingar mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater har lett till enighet om ett förslag till överenskommelse om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Förslaget bör i engelsk ('.-ch svensk text bifogas protokollet i detta ärende som bilaga.

Regeringen beslöt den 11 juni 1987 att förslaget till överenskommelse skulle undertecknas. Så skedde den 8 juli 1987.

2. Föredraganden

2.1. Allmänt

Den kontroll av resande- och varutrafiken som tullverket har att utföra för att hindra smuggling och beivra ekonomisk brottslighet har blivit en alltmer krävande uppgift. En av orsakerna till detta är att den ekonomiska brottsligheten liksom smugglingen av främst narkotika i ökad utsträckning tenderar att organiseras internationellt. Mellanstatligt administrativt bistånd i tullfrågor är en metod att möta denna utveckling.

Sverige har—i likhet med Förenta staterna—godkänt tullsamarbetsrådets— Customs Co-operation Council (CCC) rekommendation den 5 december 1953 om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Enligt denna gäller bl.a. att tullmyndigheten i en medlemsstat på begäran av tullmyndigheten i en annan medlemsstat skall övervaka försändelser av varor som är föremål för omfattande varusmuggling. Vidare skall tullmyndigheterna tillhandahål- la varandra upplysningar om smuggling som är föremål för undersökning i någon annan av medlemsstaterna samt om nya metoder och medel för tullbedrägerier och översända de rapporter och utredningar om brottstyper som kan antas vara av värde för andra medlemsstater. Det förutses också att

Prop. 1987/88:38.

PJ

de anslutande staterna skall kunna ingå överenskommelser om bilateralt administrativt samarbete.

Sverige har även godkänt andra rekommendationer av tullsamarbetsrådet. Så gäller i fråga om en rekommendation den 8 juni 1967 om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Nämnda rekommendation har den 22 maj 1975 ersatts av en ny rekommendation i samma ämne.

] samband med att Sverige beslöt att godkänna sistnämnda rekommenda- tion godkändes för svensk del också en den 9 juni 1977 av CCC antagen konvention (den s.k. Nairobikonventionen. prop. 1982/83:35. $li 11). rskr. 121, SFS 1983:682) om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, jämte vissa konventionsbilagor. Med tullbrott avses därvid varje överträdelse eller försök till överträdelse av en författ- ningsbestämmelse som gäller införsel, utförsel eller transitering av varor och vars efterlevnad övervakas av tulladministrationerna.

En rekommendation som särskilt avser illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen antogs av CCC den 8 juni 1971. Enligt denna gäller bl.a. att medlemsstaternas tullmyndigheter utan begäran och utan dröjsmål skall lämna andra berörda tullmyndigheter alla tillgängliga upplysningar om gärningar som innebär eller misstänks innebära eller sannolikt kan ge upphov till illegal handel med narkotika eller psykotropa ämnen. Nya medel eller metoder som används för illegal handel med angivna och nya produkter. vilka förekommer vid sådan handel, skall vidare rapporteras. Sverige har godkänt också denna rekommendation.

Sverige har tidigare ingått bilaterala avtal om tullsamarbete med För- bundsrepubliken Tyskland är 1972 (jfr prop. 19732117, SkU 36. rskr. 194 och prop. 1975/76:74, SkU 16. rskr. 53. SFS 1976:929). med Frankrike år 1983 (jfr prop. 1983/84:93. SkU 23. rskr. 146. SFS 1985:79). med Nederländerna (jfr prop. 1984/85: 183. SkU 56. rskr. 284. SFS 1986: 17) samt med Storbritan- nien och Nordirland (jfr prop. 1985/86:26. SkU 6. rskr. 24. SFS 1986:71()) under år 1985. Härutöver har Sverige ingått ett multilateralt avtal med de nordiska länderna i samma ämne (jfr prop. 1980/81:169. SkU 53. rskr. 315. SFS 1982:801). Samtliga dessa överenskommelser. liksom det föreliggande förslaget till överenskommelse. har hämtat sina väsentliga drag från ett modellavtal som utarbetats av CCC.

2.2. Förslaget till överenskommelse

Den nu aktuella överenskommelsen syftar i likhet med tidigare ingångna överenskommelser till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndig- heterna säkerställa en effektiv tillämpning av tullagstiftningen och till att underlätta beivrandet av överträdelser av densamma. Detta skall ske genom utväxling av tillgänglig information, genom utredningsarbete eller särskild övervakning m.m. I likhet med vad som gäller enligt den franska, den nederländska och den brittiska, men till skillnad från den nordiska och den västtyska överenskommelsen, omfattar inte den svensk-amerikanska över- enskommelsen bistånd vid indrivning av tullar. andra skatter eller avgifter för den andra statens räkning.

Prop. 1987/88:38

Den föreliggande överenskommelsen omfattar en inledning och. 16 artiklar. I inledningen framhålls bl.a. vikten av en korrekt tillämpning av tullagstiftningen samt samarbetet-'s betydelse för att öka effektiviteten av åtgärder mot tullbrott.

I artikel I definieras tre centrala begrepp. nämligen "tullagar". "tullmyn- digheter" och "brott". Med "tullagar" avses föreskrifter i lagar och andra författningar som tillämpas av tullmyndigheterna och som rör import. export eller transitering av varor, vare sig det gäller tullar. skatter eller avgifter. eller det är fråga om förbud. restriktioner eller kontroll. Med "tullmyndigheter" avses för svenskt vidkommande generaltullstyrelsen samt med "brott". varje överträdelse av tullagarna liksom varje försök till sådan överträdelse.

Artikel 2 innehåller bestämmelser om överenskommelsens tillämpnings- område. Enligt denna skall ömsesidigt administrativt bistånd lämnas i enlighet med bestämmelserna i överenskommelsen och i syfte att förhindra. utreda och beivra brott mot tullagarna. Bistånd skall också kunna lämnas när det behövs för att fastställa tullar. skatter och avgifter. Bistånd skall lämnas i enlighet med det egna landets lagstiftning och inom ramen för tullmyndighe- ternas befogenheter och resurser. I artikeln utsägs också att överenskommel- sen inte är tillämplig då en part anser att dess suveränitet. säkerhet. allmänna rättsprinciper eller andra väsentliga intressen berörs. Det sistnämnda innebär bl. a. att bistånd inte skall lämnas om en part anser att detta skulle innebära en kränkning av industriella. kommersiella eller yrkesmässiga hemligheter. Överenskommelsen kan alltså inte tillämpas då den ena parten anser att nyss nämnda intressen berörs.

Biståndet enligt avtalet kan i huvudsak indelas i tre kategorier, utbyte av upplysningar, artiklarna 3 och 41. övervakning av personer. varor och transportmedel. artikel 5. och undersökningar. artiklarna () och 7. Även om skyldigheten att medverka i samtliga dessa fall i allmänhet föreligger först efter begäran från det andra landets tullmyndighet kan det finnas tillfällen då information kan överlämnas spontant. t.ex. om den ena parten upptäcker att förberedelser pågår för narkotikasmuggling till den andra partens territo- rium.

Artikel 7 ger möjlighet att. när den anmodade tullmyndighetcn så anser lämpligt. i visst fall låta en tjänsteman från den anmodande myndigheten vara närvarande vid t. ex. en undersökning.

För det enskilda fallet finns I artikel 8 en möjlighet att göra undantag från lämnande av bistånd. Tullmyndigheten kan sålunda enligt denna artikel vägra att tillmötesgå en begäran om bistand. om den anser att ett efterkom- mande i det speciella fallet skulle strida mot den egna statens suveränitet. säkerhet. allmänna rättsprineiper eller eller andra väsentliga intressen. t. ex. kommersiella sådana.

I artikel 9 regleras hur mottagen information skall behandlas från sekretessynpunkt. Informationen underkastas samma sekretesskydd som gäller motSVarande information i den mottagande staten.

I enlighet med artikel 10 kan endera partens tullmyndighet på begäran låta sina tjänstemän inställa sig som vittnen eller sakkunniga vid den andra partens domstolar eller myndigheter.

Prop. 1987/88:38

Iartikel ]] regleras frågan om kostnader och i artikel 12 biståndsframställ- ningens form.

Enligt punkt 2 i artikel 13 kan den ena partens tullmyndighet. om det bistånd som begärts inte faller inom det egna ansvarsområdet. vidarebeford- ra framställningen till vederbörande myndighet. Denna har därvid frihet att bestämma om den utifrån sitt ansvarsområde och de regler som reglerar det kan tillmötesgå framställningen. Svar på framställningen skall överbringas av den anmodade tullmyndigheten.

För svenskt vidkommande kan artikel 13. punkt 2. komma att tillämpas t. ex. då en förfrågan från svensk tullmyndighet till amerikansk dylik om information inte kan besvaras med ledning av uppgifter som finns hos denna. Uppgifterna kan i stället finnas hos t. ex. delstatliga eller lokala myndigheter. Den amerikanska tullmyndigheten kan i dessa fall med hänvisning till avtalet överlämna framställningen till vederbörande myndighet, som har frihet att bestämma huruvida uppgifterna skall lämnas.

I artiklarna 14. 15 och 16 regleras verkställighet. territorriell tillämplighet och ikraftträdande samt uppsägning.

2.3. Godkännande av överenskommelsen

Mitt förslag: Riksdagen bör godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tull- frågor.

Skälen för mitt förslag: Enligt min mening möjliggör överenskommelsen ett effektivare samarbete mellan de båda länderna på tullområdet. Särskilt viktigt anser jag det vara att tullens möjligheter att ingripa mot narkotika- smuggling ökar genom tillämpningen av denna överenskommelse.

Det är enligt min mening naturligt att överenskommelsen med Förenta staterna i några hänseenden skiljer sig från de liknande överenskommelser Sverige de senaste åren slutit. med vissa västeuropeiska länder. Detta förhållande betingas av skillnader i myndigheternas roll och av olika rättsuppfattning och rättstillämpning.

Från svensk sida har sålunda under förhandlingsarbetets gång poängterats att Sveriges alliansfrihet kräver ett speciellt hänsynstagande. Genom att i artikel 2. punkt 3. inskrivits att förpliktelserna att lämna bistånd inte omfattar fall då den ena parten anser att dess suveränitet. säkerhet. allmänna rättsprinciper och andra väsentliga intressen berörs. anser jag att kraven på speciellt hänsynstagande uppfyllts. Denna generella klausul saknas i tidigare ingångna tullsamarbetsavtal. Vidare saknas i tidigare avtal någon motsvarig- het till artikel 13. punkt 2. dvs. den klausul som gör det möjligt att begära bistånd som ligger utanför tullverkets kompetensområde. För svenskt vidkommande torde de fall där bistånd kan komma att lämnas enligt denna bestämmelse vara få. Behovet torde göra sig mer gällande från svensk sida med tanke på Förenta staternas struktur med delstatliga och lokala myn- digheter med vidsträckta befogenheter.

Det är angeläget att genom samarbete med Förenta staterna öka möjlighe-

Prop. 1987/88:38

'J1

terna för de svenska tullmyndigheterna att motverka narkotikasmuggling. Ett utökat samarbete mellan tullmymligheterna är en viktig faktor för att förhindra att narkotika när Sverige. Även i kampen mot annan ekonomisk brottslighet anser jag att ett tullsamarbetsavtal kan fylla viktiga funktioner.

Förenta staterna är en av våra allra största handelspartner. Från svensk synpunkt är därför bistånd från amerikansk sida värdefullt. särskilt i utredningar om varors tullvärde. Även i ursprungsfrågor torde bistånd komma att utväxlas.

Det har i det konkreta arbetet med att motverka smuggling och andra ekonomiska brott visat sig att bilaterala tullsamarbetsavtal utgör ett mycket viktigt hjälpmedel. Bistånd och informationer kan utväxlas snabbt och med undvikande av onödiga mellanhänder. Erhållen information kanaliseras direkt till berörda tjänstemän. Uppgifter som lämnas kan också användas vid domstolsförfaranden och andra administrativa f("irfaranden. vilket kan leda till beivrande av tullbrott.

Utöver det mer allmänna tullsamarbetet som bedrivs inom ramen för det förut nämnda tullsamarbetsrådet (CCC) har alltså de bilaterala samarbetsav- tal som på senare år ingåtts med våra större handelspartner visat sig vara viktiga instrument i kampen mot bl.a. narkotikasmuggling. Detta samarbete kan nu utsträckas till att gälla även tullsamarbete med Förenta staterna. Jag förordar således att överenskommelsen godkänns.

Den grundläggande lagstiftning som bedömts erforderlig för att i Sverige lägga förhållandena tillrätta för administrativt samarbete med utländsk tullmyndighet. har genomförts i samband med det tidigare nämnda svensk- tyska tullsamarbetsavtalet. Sålunda innehåller lagen (19731431) om utred- ning angående brott mot utländsk tullag ett bemyndigande för regeringen att föreskriva att bistånd för utredning angående brott mot utländsk tullag skall lämnas främmande stat genom svensk tullmyndighet i den mån det påkallas av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om ömsesidigt bistånd för att förhindra. utreda och beivra brott mot utländsk tullag. Det är således min bedömning att någon kompletterande lagstiftning inte behövs för att Sverige skall kunna infria sina åtaganden enligt överenskommelsen.

När det gäller bestämmelser om sekretess inom bl.a. tullområdet finns sådana i 5 kap. l & sekretesslagen (198011011). som avser sekretess med hänsyn främst till intresset av att förebygga eller beivra brott. Därtill finns regler i 9 kap. 1—3 ss sekretesslagen vilka tar sikte på sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur. 1 så gäller sekretess i myndighets verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt. 2 & omfattar ärenden om kontroll beträffande skatt eller om säkringsåtgärd i samband med sådan kontroll samt annan verksam- het som avser tullkontroll och som inte faller under 1 &. Av 3 Ö följer att sekretessen enligt 1 och 2 ss" också gäller. i den mån avtal om detta har träffats med främmande stat. i ärende om handräckning eller bistånd som myndighet lämnar åt myndighet eller annat organ i den staten i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess med särskild inriktning på tullverkets brottsbekämpande verksamhet regleras av 9 kap. 17 så sekretesslagen.

Prop. 1.987/88z38

6

För uppgifter som omfattas av sekretess och som skall lämnas till utländsk tullmyndighet gäller bestämmelserna i 1 kap. 3 & tredje stycket sekretessla— gen. Här sägs att uppgift som omfattas av sekretess inte får röjas för bl.a. utländsk myndighet annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart, att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten. Om riksdagen godkän— ner överenskommelsen. bör således genom en förordning slås fast att den svenska tul[administrationen skall lämna uppgifter i enlighet med de överenskomna bestämmelserna. Bestämmelser om tullmyndighets rätt att föra egna spaningsregister finns i 10 a & lagen _(1965:94) om polisregister m.m. Frågan om sekretess för uppgifter i sådana spaningsregister regleras i 7 kap. 17 & sekretesslagen. Av denna paragrafföljcr bl. a. att sekretess gäller för uppgifter som har tillförts det aktuella registret och att beträffande utlämnande av sådana uppgifter gäller vad som är föreskrivet i lagen om polisregister m. m. och i förordning som har stödilag. I 10 a & tredje stycket nyss nämnda lag föreskrivs sålunda att regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. generaltullstyrelsen får förordna att uppgifter skall lämnas från register enligt paragrafen, om uppgifterna behövs för att fullgöra skyldigheter som Sverige eller svensk tullmyndighet har enligt överenskom- melse med främmande stat. Regeringen har nyligen beslutat att uppgifter som hänför sig till sådana spaningsregister får lämnas ut till utländsk tullmyndighet. i den mån avtal härom träffats (SFS 1987:864).

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen ' att godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1987/88z38

AG REEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

THE GOX-"ERNÄ-IENTS ():-f" THE KINGDOM Ol" SWEDEN, AND THE UNITED STATES Ol" AMERICÅ,

CONSIDERING that olTenses against customs laws are pre-judicial to the econo- mic, fiscal, social and commercial interests of their respective countries,

CONSII)ERING the importance ofas— suring the accurate assessment ol' duties and other taxes collected on the importa- -tion or exportation ol'goods, as well as the proper implementation of provisions of prohibiticm, restriction and control,

CONVINCEI) that action against cus- toms Ollcnses can be made more effective by expanding the. cooperation between their Customs Services,

HAVING REGARD TO the recom- mendation ('if the ('.'Iustoms Ccmperation Council on Mutual Ådministrative Assist- ance of December 5. I953,

HAVE AGREED XS FOLLOWS:

DEFINITIONS AR TI C LE 1

For the purposes ol'the present Agreement,

l) "Customs laws" shall mean provi- sions laid down by law or regulatient con- cerning the importation. exrmrtation and transit of goods, whether relating to cus- toms duties. taxes or any other habilities

Prop. 1987/88:38 Bilaga '

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN KONUNGARIKET stRIGE OCH AMERIKAS FORENTA STATER OM ' ÖMSESIDIGT BISTÄND I TULLFRÄGOR

KONUNGARIKET SVERIGES OCH .leX-II'IRIKAS FÖRENTA STATERS RE- GERINGAR,

SOM BEAKTAR att brott mot tullagar- na skadar deras respektive länders ekono- miska, fiskala, sociala och kommersiella intressen,

SOM 'BEÅKTAR vikten av att säker- ställa ctt riktigt fastställande av tullar och andra skatter som uppbärs vid import eller export av varor, liksom en korrekt tillämp— ning av föreskrifter om förbud, restriktio- ner och kontroll, .

SOM ÄR ÖVER'l'YGADF. OM att åtgärder mot tullbrott kan göras mer ell'ek- tiva genom att samarbetet mellan deras tullmyndiglu'ter utökas,

SOM UPPMÄRKS.-lelM.-'XR tullsam— arbetsrådets rekommendation om ömsesi- digt administrativt bistånd av den 5 de- cember 1953,

HAR Koivu-nr övnRENs ()M FOI,];XNIJE:

DEFINITIONER AR TIK/SL ]

I denna överensktnmnelse avses med

]) "Tullagar", föreskrifter i lagar eller andra fi:")rfattningar rörande import. export och transitering av varor, vare sig det gäller

and charges, or to measures ofprohibition, restriction or control;

2) "Customs Services” shall mean in the Kingdom ofSweden, the Board ofCustoms (Gcneraltullstyrelsen); and in the United States ofAmerica, the United States Cus- toms Service, Department ofthc Treasury;

3) "Offense" shall mean any violation of the customs laws as well as any attempted violation.

SCOPE OF AGREEMENT

ARTICLE 2

I) The Parties shall, through their Cus- toms Services, afford each Other mutual administrative assistance to prevent, inves- tigate and repress any ofTense, in accordan- ce with the provisions ofthe present Agree- ment.

2) Assistance, as provided in this Agree- ment, shall also bc extended upon request for the purpose ofassessing customs dutics. taxes and other liabilities and charges by the Customs Services.

3) The obligations under this Agreement do not covcr cases where a Party considers that its sovercignty, security, public policy or other essential interests arc concerned.

Jr) This Agreement does not cover assist- ance in the recovery of customs duties. taxes or any other charges, or in the area of exchange control laws.

5) Assistance within the franurwork of this Agreement shall be rcndered in accm'dance with the laws of the requested Party and within the competence and re- sources of the Customs Service.

Prop. 1987/88:38

tullar, skatter eller avgifter, eller fråga är om förbud, restriktioner eller kontroll;

2) "”'l'ullmyndigheter”7, i Konungariket Sverige generaltullstyrelsen och i Amerikas Förenta Stater the United States Customs Service, Department of the Treasury;

3) ”Brott”, varje överträdelse av tulla- garna, liksom varje försök till sådan över- trädelsc.

ÖVERENSKOMMELSENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

ARTIKEL .?

l) Parterna skall. genom sina tullmyn- digheter, lämna varandra ömsesidigt ad- ministrativt bistånd i enlighet med bestäm- melserna i denna överenskommelse i syfte att förhindra, utreda och beivra brott.

&

2) Bistånd enligt denna överenskommel- se skall också-pä begäran lämnas för tull- myndigheternas fastställande av tullar, skatter och avgifter.

3) Förpliktelserna enligt denna överens- kommelse omfattar inte fall där en part anser att dess suveränitet, säkerhet, all- männa rättsprinciper eller andra väsentli- ga intressen berörs.

-l-) Denna överenskommelse omfattar in- te bistånd vid indrivning av tullar, skatter eller avgifter eller åtgärder inom ramen för lagstiftning om valutakontroll.

5) Bistånd enligt denna överenskcnnmcl— se skall lämnas i enlighet med den anmoda- de partens lagstiftning och inom ramen lör tullmyndighctens befcgenhcter och re- surser.

COMMUNICATION OF INFORMATION

ARTICLE 3

1) The Customs Services shall, on their own initiative or upon request, furaish each other all available införmation regarding activities which may result in oflcnscs within the territory of the other Party.

2) Upon request, the Customs Services shall inform each other whether goods exported from the territory of one of the Parties have been lawfully imported or brought into the territory of the other Party. The information shall, upon re- quest, contain particulars about the cus- toms clearance procedures used for the goods and particulars concerning such goods.

3) If the Customs Service so requested does not have the information asked for, it will seek that information in accordance with the provisions of its customs laws.

ARTICLE 4

I) The Customs Service. ofone Party shall, upon request, supply to the Customs Servi- ce of the other Party reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on transac— tions, detected or planned, which constitu— te or appear to constitute an offensc under the customs laws of that Party.

2)'Originals of files or documents shall be requested only in cases where copies would be insuflicient.

3) Originals of files or documents which have been transmittcd shall be returned at the earliest opportunity.

Prop. 1987/88:38

UTBYTE AV UPPLYSNINGAR A R TIK E!. 3

]) Tu"myndigheterna skall, självmant el- ler på begäran, lämna varandra alla till- gängliga upplysningar om handlingar som kan resultera i brott inom den andra par- tens territorium.

2) På begäran skall tullmyndighctcrna länma varandra upplysningar om huruvi- da varor som exporterats från (len ena partens territorium har importerats eller införts lagligt till den andra partens territo- rium. Upplysningarna skall, på begäran, omfatta uppgifter om vilket tullklarcrings- sätt som använts i fråga om varorna samt närmare (')mständighcter beträffande dessa. '

3) Om den anmodade tullmyndigheten inte har de efterfrågade upplysningarna, skall den söka inhämta dessa i enlighet med föreskrifterna i sina tullagar.

ARTIKEL 4

I) Den ena partens tullmyndighet skall, på l.)egäran, lämna den andra partens tull- myndighet rapporter, protokoll cller be- styrkta kopior av handlingar med alla tillgängliga upplysningar om planerade el- ler upptäckta transaktioner som utgör, eller förefaller utgöra, brott mot den andra partens tullagar.

2) Aktcr och handlingar i original skall efterfrågas enbart i fall då kopior ej är tillfyllest.

3) Aktcr och handlingar i original som har överlämnats skall återlämnas så snart som möjligt. '

lt.)

SURVEILLAN CE OF PERSONS, GOODS AND MEANS OF TRANSPORT

ARTICLE 5

Upon request, the Customs'Services shall, to the extent of their abilities, exercise special surveillance of: ]) means oftransport, known or suspected ofbeing used in offenscs within the territory of the requesting Customs Service,

2) goods designated by the requesting Customs Service as the object ofan extensi- ve clandestine traffic into or fi'om its terri- tory,

3) particular persons known or sus- pected by the requesting Customs Service of being engaged in an offense.

INVESTIGATIONS ARTICLE 6

]) If the Customs Service of one Party so requests, the Customs Service of the other Party shall initiate all official inqttiries concerning operations which are or appear to be contrary to the customs laws. It shall communicate the. results ofsuch inquiries to the Customs Service making the request.

2) These inquiries shall be conducted under the laws and regulations ofthe Party which has been requested to make them.

ARTICLE 7

l) Ifthe Customs Service ofthe requested Party considers that a representative ofthe requesting Customs Service should be pre- sent when an action is carried out, the requesting Customs Service shall be noti- fied.

2) lf a representative of the requesting

Prop. 1987/88:38

ÖVERVAKNING AV PERSONER, VAROR OCH TRANSPORTMEDEL

ARTIKEL 5

På begäran skall tullmyndigheterna, inom ramen för sina resurser, utöva särskild övervakning av:

1) transportmedel som är kända eller misstänkta för att användas vid brott inom den anmodande tullmyndighetens territo- rium,

2) varor som av den anmodande tull- myndigheten uppges vara föremål för en omfättande olovlig trafik till eller från dess territorium,

3) särskilda personer som av den anmo- dande tullmyndigheten är kända eller misstänkta för att vara inbegripna i ett brott.

UNDERSÖKNINGAR ARTIKEL 6

1) Om (len ena partens tullmyndighet be- gär det, skall den andra partens tullmyn- dighet inleda officiella undersökningar av förfaranden som står eller förefaller stå i strid med tullagarna. Resultaten av sådana unclcrsi'ikningar skall meddelas den anmo- dande tullmyndigheten.

2) Dessa undersökningar skall företas i enlighet med (len anmodade partens lagar och andra författningar.

ARTIKEL 7

1) Om den anmodade partens tulln'tyndig- het anser att en företrädare för den anmo- dande partens tullmyndighet bör var'a när- varande när en åtgärd vidtas, skall den anmodande tullmyndigheten underrättas härom.

2) Om en företrädare för den anmodan-

ll

Customs Service shall be present when the action is carried out, the requesting Cus- toms Service shall be advised of the time and place. of the action to be taken in response to the request.

EXEMPTIONS FROM ASSISTANCIE

ARTICLE 8

l) lfcomplianec with a request for assist- ance is considered to infringe t-.pon the sovereignty, security, public policy or other essential interests of the reqttcsted State, compliance may be refused, or assistance provided subject to certain conditions or requirements.

2) If the Customs Service of one Party requests assistance which it would be un- able to give if requested to do so by the Customs Service of the other Party, the reqttesting Customs Service shall draw attention to this fact in its request. Com- pliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs Service.

3) Ifa request for assistance cannot be complied with, the Customs Service which has asked for assistance shall be notificcl without delay and shall be informcd ofthe reasons for the. refusal to provide assis- tance.

OBLIGATION TO OBSERVE CONFIDENTIALITY

ART/("LE 9

1) Information, documents and other com— munications received by the Customs Scr— vice of one Party shall be subjected to the same official confidentiality as applied in that State to the same kind ofinformation and documents.

Prop. 1987/88:38

de tullmyndigheten skall vara närvarande när åtgärden vidtas, skall denna tullmyn- dighet underrättas om tid och plats för den åtgärd som skall vidtas med anledning av framställningen.

UNDANTAG FRÅN BISTÅNDSSKYLDIGHETEN

ARTIKEL 8

1) Om cftcrkommandet av en begäran om bistånd anses strida mot den anmodade statens suveränitet, säkerhet, allmänna rättsprinciper eller andra väsentliga intres- sen, kan efterkommande vägras, eller bi- stånd lämnas med vissa villkor eller förbe- håll.

2) Om den ena partens tullmyndighet begär bistånd som den inte själv skttlle kunna lämna om den blev anmodad därtill av den andra partens tullmyndighet, skall den anmodande tullmyndigheten framhål- la detta i sitt framställning. [ sådant fall skall den anmodade tullmyndigheten ha handlingsfrihet att bestämma om fram- ställningen skall efterkommas.

3) Om en framställning om bistånd inte kan efterkommas, skall den anmodande tullmyndigheten underrättas därom utan dröjsmål. Skälen till vägran att lämna bistånd skall anges.

SKYLDIGHET ATT IAKTTA SEKRETESS

ARTIKEL 9

l) Upplysningar, handlingar och andra meddelanden som mottagits av den ena partens tttllmyndighet skall vara underkas— tade samtna sekretesskydd som gäller i den staten för samma typ av upplysningar och handlingar.

l')

2) Information, documents and other communications received in the course of mutual assistance may only be used for the purposes specified in the present Agree- ment, including use injudicial or adminis- trative proceedings. Such införmation, documents and other communications may be used for other purposes only when the supplying Customs Service has given its express consent.

3) The use made ofsuch information and documents as evidence in the courts and the weight to be attached thereto shall be determined in accordance with national laws.

EXPERTS AND WITNESSES AR TI C LE IO

Ifthe courts or the authorities ofone. Party so request in connection with offenses uti— dcr customs laws brought before them, the Customs Service of the other Party may authorize its officials to appear as witnesses or experts before these courts or authori- ties. Such officials may give evidence regar- ding facts established by them in the course oftheir duties. The request for appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to be examined.

COSTS ARTICLE II

The Customs Services shall waive all claims for reimburscment ofcosts incurrcd in the execution ofthe present Agreement, with the. exception of expenses for experts and witncsses.

Prop. 1987/88:38

2) Upplysningar, handlingar och andra meddelanden sotn har erhållits inom ra- men för det ömsesidiga biståndet får an- vändas enbart för de syften som anges i denna överenskommelse, inbegripet bruk inom ramen för rättsliga eller administrati- va förfaranden. Sådana upplysningar, handlingar och andra tneddelandenrfår användas för andra syften endast om den tullmyndighet som lämnat dcm ger sitt uttryckliga medgivande därtill.

3) Rätten att åberopa sådana upplys- ningar och handlingar som bevis inför domstol och den vikt som skall fästas därvid avgörs av den nationella lagstift- ningen.

SAKKUNNIGA OCH VITTNEN ARTIKEL 10

På anmodan av endera partens domstolar eller myndigheter, vid vilka mål avseende brott mot tullagarna anhängiggjmts, kan den andra partens tullmyndighet bemyndi- ga sina tjänstemän att inställa sig som vittnen eller sakkunniga inför dessa dom- stolar eller myndigheter för att höras om sådana fakta som de inhämtat i tjänsten. Av framställningen om inställelse skall klart framgå i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

KOSTNADER ARTIKEL II

Tullmyndigheterna skall avstå från att kräva ersättning för kostnader som föran- letts av tillämpningen av denna överens- kommelse, utom vad angår den gottgörelse som utgått till sakkunniga och vittnen.

FORM OF REQUESTS FOR ASSISTANCF. AR TIC LE I."?

1 ) Requests pursuant to the present Agree- ment shall l)e made in writing. Documents necessary for the execution ofsuch requests shall accompany the request. When requ- ired because of the exigcncy of the situa- tion, oral requests may also .be accepted but shall be confirmed in writing.

2) Requests pursuant to paragraph l shall include the following information: a) The authority making the request;

b) The nature of the. proceedings; C) The object of and the reason for the request;

d) The names and addresses of the

parties concerned in the proceedings, if known; C) A briefdcscription ofthe matter under consideration and the legal elements in-

volved .

ARTICLE 13

l) Assistance shall be carried out in direct communication between officials desig- nated by the respective Customs Services.

2) If the assistance requested by the requesting Customs Service is not the rc- sponsibility of the requested Customs Scr- vice, the request may be transmitted by the. requested Customs Service to the. appro- priate other agency. It is within the discre- tion of such other appropriate agency to provide assistance. Any assistance so pro- vided shall be transmitted through the requested Customs Service.

Prop. 1987/88238

BISTÅNDSFRAMSTÄLLNINGENS FORM A R TIK E L 12

l) Framställningar enligt denna överens- kommelse skall göras skriftligen. De hand- lingar som behövs för att en sådan fram- ställning skall kunna verkställas skall bi- läggas framställningen. I brådskande situationer kan även muntliga framställ- ningar godtas. Sådana framställningar skall bekräftas- skriftligen.

2) Framställning enligt punkt 1 skall innehålla uppgift om: '

a) den myndighet som gör framställ- ningen;

b) ärendets art;

c) ändamålet med och orsaken till fram- ställningen;

d) nanm och adresser på berörda parter, om detta är känt;

. e) en kortfattad redogörelse för saken och de rättsliga frågor som är aktuella.

ARTIKEL 13

l) Bistånd skall lämnas direkt mellan de tjänstemän som utsetts av respektive tull- myndighet.

2) Om dct bistånd som begärts av den anmodande tullmyndigheten inte faller in- om den anmodade tullmyndighetens an- svarsområde, kan den anmodade tullmyn- digheten överlämna framställningen till vederbörande myndighet. Denna skall ha handlingsfrihet att bestämma om bistånd skall lämnas. Bistånd som lämnas på detta sätt skall överbringas av den antnodade tullmyndigheten.

14

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

ARTICLE 14

The Swedish Board of Customs and the. United States Customs Service, Depart- ment ofthe 'l'reasury ofthe United States of America may communicate directly for the purpose ofdealing with matters arising out of the present Agreement. Matters which cannot be resolved in this manner may be addressed through diplomatic channels.

TERRITORIAL APPLICABILITY AR TI C LE 15

This Agreement shall be applicable to the customs territory of Sweden and to the customs territory of the United States of America. lt shall also be. applicable to the Virgin lslands of the United States of America. 'l'his Agreement may be ex- tended to other U.S. territories upon noti- fication by the United States.

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

ARTICLE 16

1) The Parties shall notify one another by an exchange of diplomatic-notes that they have accepted the terms ofthe Agreement, and that all necessary national legal requ- irements for entry into force have been fulfilled. The Agreement shall enter into force ninety days after the last notification.

2) The Parties agree to meet in order to review this Agreement at the end of five years counted from the date ofits entry into force, unless they notify one another in writing that no review is necessary.

Prop. 1987/88:38

GENOMFÖRANDE AV ÖVERENSKOMMELSEN

ARTIKEL 14

Generaltullstyrelsen och the United States Customs Service, Department ofthe Trea- sury, fär träda i direkt kontakt med varand- ra föratt behandla frågor som föranleds av denna överenskommelse. Frågor som inte kan lösas på detta sätt, kan tas upp på diplomatisk väg.

TERRITORIELL TILLÄMPLIGHET AR TI K E L 15

Denna överenskommelse skall tillämpas på Sveriges tullområde och på Amerikas l-"ö- renta Staters tullområde. Den skall också tillämpas på Amerikas Förenta Staters _]ungfruöar. Denna överenskommelse får, efter notifikation från Amerikas Förenta Stater, tillämpas även på andra territt.)rier som tillhör Amerikas Förenta Stater.

IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING AR TI M L 16

[) Parterna skall underrätta varandra ge- nom diplomatisk skriftväxling om att de har accepterat bestämmelserna i överens- kommelsen och att de konstitutionella för- faranden som är nödvändiga för ett ikraft- trädande har uppfyllts. Överenskommel- sen skall träda i kraft nittio dagar efter den sista underrättelsen.

2) Parterna kommer överens om att sammanträffa efter fem år, räknat från dagen för ikraftträdandet, för översyn av överenskommelsen, såvida de inte skriftli— gen meddelar varandra att en sådan över- syn intc är erforderlig.

' 3) This Agreement may be tcrminated by written notice through diplomatic chan- nels and shall eease to be in force six months after such notice has been given.

Done at kVasltington, DC onjuly 8, 1987 in duplicate, in the Swedish and English languages, both texts being equally auth- entic.

For the Government of the. Kingdom of Sweden

Wilhelm Wachtmeister

For the Government of the United States of America

William von Raab

gotnb Stockholm 1987 86711

Prop. 1987/88:38

3) Denna överenskommelse kan sägas upp skriftligen på diplomatisk väg och upphör att gälla sex månader efter det att sådan uppsägning gjorts.

Upprättad i l-Vashington, DC den 8juli 1987 i två exemplar på svenska och engel- ska språken, vilka båda texter har lika giltighet.

För Konungariket Sveriges regering

Wilhelm Wachtmeister

För Amerikas Förenta Staters regering

William von Raab

16