Prop. 1996/97:153

Ändringar i lagen om offentlig upphandling

Ä ndringar i lagen om offentlig upphandling

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 1997

Lena Hjelm-Wallén

Thomas Ö stros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett flertal justeringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Dessa har till syfte att göra lagens innehåll och ordalydelse mer i överensstämmelse med EG:s upphandlingsdirektiv.

Ä ndringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1998.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om

ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

2. Lagtext

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling1

dels att 2 kap. 9 §, 3 kap. 3 och 13 §§ samt 5 kap. 6 och 15 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 18 skall utgå,

dels att i 3 kap. 17 §, 5 kap. 19 §, 6 kap. 16 § och 7 kap. 12 § orden “EGkommissionen” skall bytas ut mot “Europeiska gemenskapernas kommission”,

dels att 1 kap. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11- 18, 22, 23 och 25 §§, 2 kap. 3, 6, 11 och 13-18 §§, 3 kap. 6-9, 15, 18, 19 och 21- 24 §§, 4 kap. 1, 4-6, 9-11, 14-16, 19, 20 och 22 - 28 §§, 5 kap. 1, 2, 7, 11, 17, 20, 21, 23-25, 28 och 30 §§, 6 kap. 12 §, 7 kap. 1, 8, 13 och 14 §§ samt rubrikerna närmast före 1 kap. 12 §, 3 kap. 23 och 24 §§, 4 kap. 26 § och 5 kap. 25 § och rubriken till bilagan till lagen skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 16 nya paragrafer, 1 kap. 7 a, 16 a, 16 b, 18 a, 20 a och 23 b §§, 4 kap. 7 a, 15 a-d, 22 a, 30 och 31 §§, 5 kap. 27 § och 7 kap. 15 § samt närmast före 1 kap. 16 a och 23 b §§, 4 kap. 15 a, 22 a, 30 och 31 §§ och 5 kap. 27 § samt 7 kap. 15 nya rubriker och i bilagan skall införas en ny avdelning, Avdelning C, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §

Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner och sådana andra upphandlande enheter som avses i 5 och 6 §§.

För upphandling som avses i 6 För upphandling som avses i 6 kap. gäller endast bestämmelserna i kap. gäller endast bestämmelserna i nämnda kapitel och de bestämmelser nämnda kapitel och de bestämmelser i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i 6 i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i 6 kap. samt 7 kap. 1-8 §§. kap., samt 7 kap. 1-10 §§.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Denna lag gäller inte

1. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett internationellt avtal mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande staterna,

2. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande stationering av militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en internationell organisation.

För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämligen

1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet och

2. upphandling av försvarspro-

2. upphandling av försvarspro-

dukter och tjänster som inte har civil dukter och tjänster som inte har civil användning. användning och som omfattas av artikel 223 i Romfördraget.

5 §

I denna lag används följande termer med den betydelse som här anges:

Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.

Upphandlande enhet: statliga, Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommubeslutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga komner, landsting och kyrkliga kommuner, sådana bolag, föreningar, muner, sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som ansamfälligheter och stiftelser som anges i 6 § samt, såvitt avser upphandges i 6 § och, såvitt avser upphandling enligt 4 och 6 kap., sådana enheling enligt 4 och 6 kap., sådana enheter som avses i 4 kap. 1 § andra ter som avses i 4 kap. 1 § andra stycket och 6 kap. 1 § tredje stycket. stycket och 6 kap. 1 § tredje stycket samt sammanslutningar av sådana myndigheter, beslutande församlingar, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enheter.

Upphandlingskontrakt: skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår avseende upphandling enligt denna lag.

Byggentreprenad: ett bygg- eller Byggentreprenad: utförande eller anläggningsarbete i sin helhet, vars både projektering och utförande av resultat har en självständig funktion. ett arbete, som kan hänföras till en verksamhet som anges i avdelning C

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

i bilagan till denna lag, eller ett byggnads- eller anläggningsarbete i sin helhet, vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion

Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där ersättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller i form av dels en sådan rätt, dels betalning.

Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.

Formgivningstävling: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 §. Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap. 20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare: den som lämnar anbud. Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv eller förhandlad upphandling.

Ö ppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud. Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem.

Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna skriftligt anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Direktupphandling: upphandling utan infordrande av skriftligt anbud.

6 §

Termen"upphandlande enhet" in-Termen "upphandlande enhet" nefattar sådana bolag, föreningar, innefattar sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har samfälligheter och stiftelser som har inrättats för att fullgöra uppgifter i inrättats i syfte att täcka behov i det det allmännas intresse och inte har allmännas intresse, under förutsätten industriell eller kommersiell ning att behovet inte är av industriell karaktär och eller kommersiell karaktär, och

1. vars kapital huvudsakligen har

1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett tillskjutits av staten, en kommun, ett

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

landsting eller en kyrklig kommun, landsting , en kyrklig kommun eller eller en annan upphandlande enhet, eller

2. vars upphandling står under

2. vars upphandling står under

statlig eller kommunal tillsyn, eller statlig eller kommunal tillsyn eller en

3. vars styrelseledamöter utses av

3. vars styrelse till mer än halva

staten, en kommun, ett landsting eller antalet ledamöter utses av staten, en en kyrklig kommun, eller kommun, ett landsting, en kyrklig

4. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun.

tillsyn av en annan upphandlande enhet, eller

kommun eller en annan upphandlande enhet.

7 a §

Vid selektiv upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en upphandlande enhet ange i annonsen det antal leverantörer som den avser att bjuda in att lämna anbud. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall upphandlas och vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens. Det måste uppgå till minst fem och får uppgå till högst 20.

8 §

En annons om upphandling skall En annons om upphandling skall på lämpligt sätt sändas till Byrån för på snabbaste lämpliga sätt sändas till Europeiska gemenskapernas officiella Byrån för Europeiska gemenskaperpublikationer. Om upphandling sker nas officiella publikationer. Om uppenligt reglerna för påskyndat förfahandling sker enligt reglerna för påsrande skall annonsen sändas med kyndat förfarande skall annonsen telex, telegram eller telefax. Den sändas med telex, telegram eller tskall innehålla uppgift om dagen för elefax. avsändandet.

Annonsen skall innehålla uppgift om dagen för avsändandet. Den upphandlande enheten skall kunna visa vilken dag annonsen avsändes.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 § 2

En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de språk som är officiella inom Europeiska unionen.

Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får annonsen inte vara längre än en sida i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

11 §3

En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 5 kap. skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen har avslutats. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot något allmänt intresse eller motverka befogade affärs- eller konkurrensintressen.

Enheten skall också upprätta en Enheten skall också upprätta en rapport om den avslutade upphandrapport om den avslutade upphandlingen. Rapporten skall lämnas till lingen. Rapporten skall lämnas till

EG-kommissionen på dess begäran. Europeiska gemenskapernas kom-

Rapporten skall innehålla uppgifter mission på dess begäran. Rapporten om skall innehålla uppgifter om

1. enhetens namn och adress

1. enhetens namn och adress samt

och värdet av upphandlingen, upphandlingens föremål och värde,

2. anbudsgivare eller anbudssö-

2. namn på anbudsgivare eller

kande som deltagit vid prövningen anbudssökande som kvalificerat sig av anbud och anledningen till urvalet för att delta i upphandlingen och av anbudssökande, anledningen till valet av dessa,

3 anbudsgivare eller anbudssö-

3. namn på anbudsgivare eller an-

kande som inte vunnit framgång och budssökande som inte vunnit framanledningen till det, gång och anledningen till det,

4. vilken leverantör som fick upp-

4. namn på den leverantör som

handlingen och, i förekommande fall, fick upphandlingen, anledningen till hur stor del denne avser att lägga ut det och, i förekommande fall, hur stor på någon annan, och del av upphandlingen leverantören avser att lägga ut på någon annan, och

5. för förhandlad upphandling, anledningen till valet av det förfarandet.

Upphandling med hänvisning till Hänvisning till tekniska specifikatiotekniska standarder m.m. ner m.m.

12 §

Om förfrågningsunderlaget inne-Om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av föhåller en teknisk beskrivning av föremålet för upphandlingen skall beremålet för upphandlingen skall beskrivningen göras med hänvisning

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

till europeiska tekniska specifikatio-skrivningen göras med hänvisning ner när sådana finns. till

1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,

2. ett sådant europeiskt tekniskt godkännande av en produkts lämplighet som gjorts av ett organ som godtagits av EES-länderna, eller

3. en teknisk specifikation som utformats enligt ett förfarande som godtagits av EES-länderna och som publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvikande bestämmelser och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten.

13 §

En upphandlande enhet får utfor-

Vid upphandling enligt 2, 3 eller

ma den tekniska beskrivningen på 5 kap. får en upphandlande enhet annat sätt än som anges i 12 § om utforma den tekniska beskrivningen

1. det är tekniskt omöjligt att på

1. de europeiska tekniska speci-

ett tillfredsställande sätt fastställa om fikationerna inte anger hur överens-föremålet för upphandlingen över-stämmelse med dem skall faststäl-ensstämmer med europeiska tekniska las, eller det är tekniskt omöjligt att specifikationer, på ett tillfredsställande sätt fastställa

2. tillämpning av sådana tekniska

2. tillämpning av sådana europe-

specifikationer som avses i 12 § inte iska tekniska specifikationer som skulle göra det möjligt för den uppavses i 12 § inte skulle göra det möjhandlande enheten att upphandla ligt för den upphandlande enheten att utrustning m.m. som är tekniskt föupphandla utrustning m.m. som är renlig med utrustning som redan antekniskt förenlig med utrustning som vänds av enheten eller skulle medredan används av enheten eller skulföra orimliga kostnader eller orimlile medföra orimliga kostnader eller ga tekniska svårigheter, dock endast orimliga tekniska svårigheter, dock under förutsättning att den upphandendast under förutsättning att den lande enheten har beslutat att inom upphandlande enheten som ett led i en angiven tidsperiod gå över till en klart definierad och dokumente-sådana tekniska specifikationer, rad strategi beslutat att inom en an-på annat sätt än som anges i 12 §, om om föremålet för upphandlingen överensstämmer med europeiska tekniska specifikationer, given tidsperiod gå över till utrustning som stämmer överens med sådana specifikationer,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. vad som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att gällande standarder eller europeiska tekniska specifikationer inte är lämpliga, eller

4. det finns särskilt föreskrivna

4. det finns särskilt föreskrivna

tekniska krav. tekniska krav och dessa överens-

För upphandling som avses i 4 stämmer med gemenskapsrätten. kap.gäller inte kravet på en angiven tidsperiod för övergången till tekniska specifikationer.

14 §4

En upphandlande enhet som

Vid upphandling enligt 2, 3 eller

tillämpar bestämmelserna i 13 § 5 kap. skall en upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling som tilllämpar bestämmelserna i 13 ange skälen till det och skall vidare i § skriftligen ange skälen för sitt be-fråga om upphandling enligt 2, 3 slut. Om det är möjligt, skall detta och 5 kap. på begäran av EG-komgöras i annonsen i Europeiska gemissionen tillhandahålla kommissio-menskapernas officiella tidning nen skälen för sitt beslut. eller i förfrågningsunderlaget. Enheten skall vidare på begäran tillandahålla EES-länderna och Europeiska gemenskapernas kommission skälen för beslutet.

15 §

Om europeiska tekniska specifi-Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § inte finns kationer som avses i 12 § första skall den tekniska beskrivningen stycket 2 och 3 inte finns, gäller fö-göras med tillämpning av svensk ljande vid upphandling enligt 2, 3 standard som överensstämmer med eller 5 kap. godtagen internationell standard. Den tekniska beskrivningen skall

Om sådan standard inte finns är göras genom hänvisning till natiodet tillåtet att utföra beskrivningen nella tekniska specifikationer som med tillämpning av annan svensk är förenliga med lagen standard eller, om inte heller sådan ( 1994:847 ) om tekniska egenskapstandard finns, annan standard. skrav på byggnadsverk, m.m., eller i övrigt med gemenskapsrätten.

Om andra stycket inte är tillämpligt, får den tekniska beskrivningen göras genom hänvisning till

1. nationella tekniska specifikationer i fråga om konstruktion, beräkningsmetoder, utförande av arbete och materialanvändning, eller

2. andra handlingar, om möjligt till svenska standarder som stämmer överens med internationell standard eller till andra svenska standarder.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

En upphandlande enhet får var-Den tekniska beskrivningen av ken i förfrågningsunderlaget eller i föremålet för upphandlingen får varannat underlag för upphandlingen ken i förfrågningsunderlaget eller i beskriva föremålet för upphandling-något annat underlag för upphanden på ett sådant sätt att endast en viss lingen hänvisa till en särskild vara vara eller process kan komma i frå-eller process på ett sådant sätt att ga. vissa företag gynnas eller missgyn-

Enheten får hänvisa till ett visst En upphandlande enhet får hänmärke eller fabrikat om det finns visa till ett visst märke, fabrikat eller särskilda skäl. En sådan hänvisning ursprung, om den inte på något anskall utformas så att även likvärdiga nat sätt kan beskriva föremålet för varor och processer kan komma i upphandlingen tillräckligt precisefråga. rat och begripligt. Hänvisningen nas. En sådan hänvisning får dock göras, om det är motiverat med hänsyn till föremålet för upphandlingen. skall följas av orden “eller likvärdig”.

Inbjudningar vid selektiv och förhandlad upphandling

16 a §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall, utöver vad som anges i 2 kap. 14 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 20 § och 5 kap. 21 §, inbjudan att lämna anbud innehålla uppgifter om

1. adress där ytterligare handlingar kan beställas, senaste dag för en sådan beställning samt, i de fall avgift skall betalas, belopp och betalningsvillkor,

2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, adress till vilken anbud skall sändas och det eller de språk som kan användas,

3. annonser varigenom upphandlingen offentliggjorts,

4. vilka handlingar som skall bifogas,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5. villkor för tilldelning av kontrakt, om de inte framgår av annonsen, och

6. andra särskilda villkor som gäller för att få delta.

16 b §

När det är fråga om selektiv eller förhandlad upphandling skall den upphandlande enheten, vid urvalet av de leverantörer som den avser att bjuda in till anbudsgivning, ta hänsyn till sådana upplysningar om leverantörerna som avses i 17 och 18 §§.

17 §

En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,

4. har gjort sig skyldig till allvar-

4. har gjort sig skyldig till allvar-

ligt fel i yrkesutövningen, ligt fel i yrkesutövningen och den

5. inte har fullgjort sina åliggan-

5. inte har fullgjort sina åliggan-

den avseende socialförsäkringsavgifden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i ter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. det land där upphandlignen sker,

En upphandlande enhet får beeller gära upplysningar om en leverantörs tekniska förmåga och kapacitet samt om hans finansiella ställning.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller inbjudan till anbudsgivning ange vilka upplysningar om förhållanden

upphandlande enheten kan visa detta,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

som avses i andra stycket som enheten vill ha.

Enheten har rätt att utesluta en leverantör från deltagande om leve-

6. i något väsentligt hänseende

rantören i väsentligt hänseende har har låtit bli att lämna begärda upplåtit bli att lämna begärda upplyslysningar eller lämnat felaktiga ningar om förhållanden som avses i upplysningar som begärts med stöd första och andra styckena eller lämav denna paragraf eller 18 §. nat felaktiga uppgifter. Enheten får begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta honom med stöd av första stycket 1-3 eller 5.

Enheten får också begära att en leverantör visar att han är registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register.

18 §

En leverantör kan visa att han En leverantör kan visa att han uppfyller krav som uppställts med uppfyller krav som uppställts med stöd av 17 § genom skriftliga bevis stöd av 17 § genom skriftliga bevis som är lämpade för ändamålet. som är lämpade för ändamålet. Om

En upphandlande enhet skall i En upphandlande enhet skall i annonsen eller inbjudan till anbudsannonsen om upphandling eller ingivning ange på vilket sätt leveran-bjudan till anbudsgivning ange vilka tören kan visa att han uppfyller de bevis den vill ha om en leverantörs uppställda kraven. finansiella och ekonomiska ställdet finns särskilda skäl, får ett skriftligt bevis ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller under annan liknande försäkran. ning samt tekniska förmåga och kapacitet.

Om en leverantör är registrerad i ett EES-lands officiella förteckning över godkända leverantörer, skall leverantören anses uppfylla de krav som kan ställas upp med stöd av 17 § första stycket 1-3.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 a §

I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att anbudsgivaren i sitt anbud redovisar vilka delar av upphandlingskontraktet som han avser att lägga ut på någon annan.

20 a §

Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall den upphandlande enheten, innan den börjar pröva anbuden, pröva om anbudsgivarna eller anbudssökandena uppfyller de krav som ställts upp på leverantören.

22 §

En upphandlande enhet skall anta En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägst antingen anbudspris eller det anbud som är

1. det anbud som är det

det ekonomiskt mest fördelaktiga ekonomiskt mest fördelaktiga, eller med hänsyn till samtliga omständig-

2. det anbud som har lägst

heter såsom pris, driftkostnader, anbudspris. funktion, miljöpåverkan m. m. Enhe-

Vid bedömningen av vilket anbud

ten skall i förfrågningsunderlaget som är det ekonomiskt mest eller i annonsen om upphandling fördelaktiga anbudet, skall enheten ange vilka omständigheter den tilta hänsyn till samtliga omlmäter betydelse. Omständigheterna ständigheter såsom pris, leveranstid, skall om möjligt anges efter angelädriftkostnader, kvalitet, estetiska, genhetsgrad, med den viktigaste funktionella och tekniska först. egenskaper, service, tekniskt stöd , miljöpåverkan m. m. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §5

En upphandlande enhet får En upphandlande enhet får förkasta anbud som den anser vara förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga enheten skriftligen begärt förklaring anbudet och inte fått till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. tillfredsställande svar. Hänsyn får

Om enheten förkastat ett anbud av

Vid upphandling enligt 2, 3 eller

det skälet att det bedömts vara 5 kap. skall en upphandlande enhet, orimligt lågt, skall enheten avge en som i förfrågningsunderlaget an-rapport om sitt beslut till EG-gett att den skall anta det anbud kommissionen eller, om anbudet som har lägst anbudspris men som avgetts vid upphandling enligt 4 förkastat ett anbud av det skälet att kap. lämna upplysningar om det bedömts vara orimligt lågt, beslutet i meddelande om avslutad lämna en rapport om sitt beslut till upphandling enligt 4 kap. 15 §.

Europeiska gemenskapernas tas endast till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag. kommission.

Alternativa utföranden

23 b §

Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får den även pröva anbud som innehåller ett alternativt utförande, om det uppfyller de minimikrav som enheten ställt upp. Kraven skall ha angetts i förfrågningsunderlaget.

Om enheten inte avser att pröva anbud som innehåller alternativa utföranden, skall den i annonsen upplysa om detta.

Ett utförande, som är alternativt i förhållande till kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget, får inte förkastas endast av det skälet att det

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till en europeiskt godtagen teknisk specifikation.

25 §

Om en upphandlande enhet till Om en eller flera upphandlande mer än hälften bidrar till kostnaden enheter till mer än hälften bidrar till för byggentreprenad som avser an-kostnaden för byggentreprenad som läggning av kommunikationsleder, avser verksamhet som hör till grupp utbildnings-, sport- och fritidslo-502 i avdelning C i bilagan till kaler, sjukhus eller allmänna denna lag, eller som rör uppförande förvaltningsbyggnader och som av sjukhus, anläggningar för sport, upphandlas av någon annan skall rekreation och fritid, skol- eller enheten se till att bestämmelserna i 3 universitetsbyggnader eller och 5 kap. iakttas vid byggnader för admini-upphandlingen. strationsändamål och som

upphandlas av någon annan skall enheten se till att bestämmelserna i 3 och 5 kap. iakttas vid upphandlingen.

2 kap. Varuupphandling

3 §

För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.

För upphandlingskontrakt som För upphandlingskontrakt som är avses i första stycket eller som regelbundet återkommande eller gäller köp och skall förnyas inom som skall förnyas inom en viss tid, viss tid skall värdet justeras antingen skall värdet beräknas antingen till med hänsyn till värdet av

1. det sammanlagda värdet av

motsvarande upphandlingskontrakt liknande kontrakt som slutits under som avslutats under det föregående det föregående budgetåret eller den räkenskapsåret eller den föregående föregående tolvmånadersperioden, tolvmånadersperioden, eller det om möjligt justerat med hänsyn till uppskattade värdet av upphandförutsebara ändringar i kvantitet

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lingskontrakt som kan antas bli aveller värde under den tolvmånaslutade under det kommande räkendersperiod som följer på det urskapsåret eller den kommande tolv-sprungliga kontraktet, eller månadersperioden.

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

6 §

6

En upphandlande enhet skall för En upphandlande enhet skall så varje budgetår genom förhands-tidigt som möjligt under budgetåret annonsering informera om sina uppgenom förhandsannonsering handlingar över 750 000 ecu som informera om de upphandlingar enheten planerat för varje enligt 1-5 §§ över 750 000 ecu som varuområde. Om förhandsannonseenheten planerat för budgetåret för ring gäller 1 kap. 8–10 §§. varje varuområde. Om

förhandsannonsering gäller 1 kap. 8–10 §§.

11 §7

Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om

1. det vid öppen eller selektiv

1. det vid öppen eller selektiv

upphandling inte lämnats några upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpanbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de liga anbud, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungi förfrågningsunderlaget urligen angivna kontraktsvillkoren inte sprungligen angivna kontraktsvillväsentligt ändrats och att en rapport koren inte väsentligt ändrats och att lämnas till EG-kommissionen, en rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission,

2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan tillverkas eller levereras av endast en viss leverantör,

4. det är nödvändigt att

4. det är absolut nödvändigt att

genomföra upphandlingen, men genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska, orsakad av synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling, öppen eller selektiv upphandling

5. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

Tilläggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre tid än tre år endast om det finns särskilda skäl.

13 §8

Vid öppen upphandling skall Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då anminst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. nonsen om upphandling avsändes om inte något annat följer av 16 §.

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. att underlaget har begärts, om så har Ytterligare information skall lämnas begärts i rimlig tid. Ytterligare senast sex dagar före anbudstidens information skall lämnas senast sex utgång, om så har begärts i rimlig dagar före anbudstidens utgång, om tid. så har begärts i rimlig tid.

14 §

Vid selektiv och förhandlad Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om från den dag då annonsen om upphandling avsändes. upphandling avsändes. Den upp-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid selektiv upphandling skall en

Vid selektiv upphandling skall

upphandlande enhet vid ett och tiden för mottagande av anbud vara samma tillfälle till samtliga utvalda minst 40 dagar från den dag inbjudan deltagare skicka ut både skriftlig skickades ut till deltagarna. inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Tiden för mottagande av anbud skall vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

handlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

15 §

Om de enligt 14 § angivna Om de enligt 14 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på tidsfristerna inte kan tillämpas på grund av brådska får tidsfristerna grund av brådska får tidsfristerna förkortas, den i 14 § första stycket förkortas, den i 14 § första stycket till 15 dagar, den i 14 § andra stycket till 15 dagar, den i 14 § andra stycket till 10 dagar och den i 14 § tredje till 10 dagar och den i 14 § tredje stycket till fyra arbetsdagar stycket till fyra dagar (påskyndat (påskyndat förfarande). förfarande).

16 §

Om förfrågningsunderlaget är Om förfrågningsunderlaget vid alltför omfattande för att kunna öppen upphandling är alltför skrym-skickas till anbudsgivare eller mande för att kunna skickas till anbudssökande eller om anbudsgivare inom den tidsfrist anbudsgivningen av något annat som anges i 13 § andra stycket skäl måste föregås av besök på skall tidsfristen i 13 § första stycket platsen för leveransen eller hos den förlängas i skälig utsträckning. upphandlande enheten skall tidsfris-Om anbudsgivningen vid öppen terna i 13 och 14 §§ förlängas i eller selektiv upphandling måste skälig utsträckning. föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den

upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 13 § första stycket respekti-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ve 14 § andra stycket förlängas i skälig utsträckning.

17 §

Såväl ansökan från anbuds-Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna sökande som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En ansökan eller möjliga sätt. En ansökan som görs inbjudan som görs genom telegram, genom telegram, telex, telefax, telex, telefax, telefon eller telefon eller elektronisk överföring elektronisk överföring skall skall bekräftas genom en bekräftas genom en egenhändigt egenhändigt undertecknad handling undertecknad handling. som avsänts före tidsfristens utgång enligt 15 §.

18 §

En upphandlande enhet får inte En upphandlande enhet som förkasta ett utförande som är tillåter alternativa utföranden enligt alternativt i förhållande till 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett kravspecifikationen i förfrågningsanbud av det skälet att anbudet, om underlaget endast av det skälet att det antogs, skulle leda till ett det är utformat enligt europeiska tjänstekontrakt i stället för ett tekniska specifikationer eller enligt varukontrakt. svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen t e k n i s k s p e c i f i k a t i o n .

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

6 §

En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget bestämma att den som söker koncessionen skall lägga ut minst 30 procent av koncessionsvärdet på tredje man, med möjlighet för den koncessionssökande att öka denna minsta andel. Den minsta andel som skall gälla skall anges i upphandlingskontraktet.

Om enheten inte bestämt om utläggning enligt första stycket, får den begära att koncessionssökanden i sitt anbud anger hur stor andel av koncessionens totala

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

värde som han avser att lägga ut på någon annan.

7 §

Om den som tilldelas koncessionen är en upphandlande enhet skall bestämmelserna i detta kapitel iakttas vid den enhetens upphandling.

Om den som tilldelas koncessionen inte är en upphandlande enhet, skall upphandlingskontraktet innehålla särskilda villkor i det fall då koncessionshavaren skall lägga ut någon del av entreprenaden på tredje man och värdet överstiger det tröskelvärde som anges i 1 §. Villkoren skall innebära att bestämmelserna i denna lag om annonsering och de i 23 § andra stycket angivna tidsfristerna skall tillämpas. Annonsering krävs dock inte för upphandlingar som uppfyller villkoren för förhandlad upphandling utan annonsering.

Bestämmelsena i 1 kap. 11 § om annonsering av avslutad upphandling gäller inte vid koncession.

8 §

Om flera företag går samman för att få en koncession, skall inte något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller anknutna företag.

Med anknutna företag avses varje företag över vilket koncessionshavaren kan utöva ett bestämmande inflytande, varje företag som kan utöva ett sådant inflytande över koncessionshavaren och varje företag som tillsammans med koncessionshavaren står under bestämmande inflytande av något annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under. Ett företag skall anses ha ett bestämmande inflytande när det, direkt eller indirekt, i förhållande till ett annat företag innehar större delen av företagets tillskjutna kapital, eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse fler än halva antalet ledamöter i företagets administrativa, verkställande eller övervakande organ.

En förteckning över företagen skall bifogas ansökan om konces-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sion. Förteckningen skall uppdateras så snart något förhållande ändras.

9 §

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall sna-genom förhandsannonsering rast möjligt genom förhandsinformera om upphandlingar över annonsering informera om de upptröskelvärdet som enheten planerat handlingar över tröskelvärdet som och ange deras huvudsakliga art och enheten planerat och ange deras o m f a t t n i n g . O m huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§. 8-10 §§.

15 §9

Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om

1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är nödvändigt att

2. det är absolut nödvändigt att

genomföra upphandlingen, men genomföra upphandlingen, men synsynnerlig brådska, orsakad av nerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen, selektiv eller förhandlad uppöppen, selektiv eller förhandlad upphandling med föregående annonhandling med föregående sering enligt 14 §, annonsering enligt 14 §,

3. upphandlingen gäller 3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den ursprungliga tilläggsarbeten av den ursprungliga leverantören som inte omfattas av leverantören som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av det först avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men en föregående upphandling, men som på grund av oförutsedda som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för omständigheter blivit nödvändiga för arbetets utförande, under arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena inte förutsättning att tilläggsarbetena inte utan tekniska eller ekonomiska utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskonursprungliga upphandlingskontraktet, eller att tillläggsarbetena är traktet, eller att tillläggsarbetena är absolut nödvändiga för att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nödvändiga för att byggentreprebyggentreprenaden skall kunna naden skall kunna slutföras, slutföras,

4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det ursprungliga projektet.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggsarbetena inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontraktets värde.

18 §

Vid öppen upphandling skall Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då anminst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. nonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 9 § får förhandsannonserat enligt 9 §, får denna tid förkortas till 37 dagar. denna tid förkortas till 37 dagar.

Bestämmelser om förlängning av de angivna tidsfristerna finns i 21 §.

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare att underlaget har begärts, om så har information skall lämnas senast sex begärts i rimlig tid. Ytterligare dagar före anbudstidens utgång, om information skall lämnas senast sex så har begärts i rimlig tid. dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

19 §

Vid selektiv och förhandlad Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling den dag då annonsen om upphandling avsändes. avsändes.

Den upphandlande

enheten skall vid ett och samma

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l äm n a a n b u d o c h

Vid selektiv upphandling skall en förfrågningsunderlaget. upphandlande enhet vid ett och Vid selektiv upphandling skall samma tillfälle till samtliga utvalda tiden för mottagande av anbud vara deltagare skicka ut både skriftlig minst 40 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud och förinbjudan skickades ut till deltagarna frågningsunderlaget. Tiden för eller 26 dagar om den upphandlande mottagande av anbud skall vara minst enheten har förhandsannonserat en-40 dagar från den dag inbjudan skickligt 9 §. ades ut till deltagarna eller 26 dagar om den upp-handlande enheten har förhands-annonserat enligt 9 §.

tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

21 §

Om förfrågningsunderlaget är Om förfrågningsunderlaget vid alltför omfattande för att kunna öppen upphandling är alltför skrym-skickas till anbudsgivare eller mande för att kunna skickas till anbudssökande eller om anbudanbudsgivare inom den tidsfrist som sgivningen av något annat skäl anges i 18 § andra stycket skall måste föregås av besök på platsen för tidsfristerna i 18 § första stycket leveransen eller hos den förlängas i skälig utsträckning. upphandlande enheten, skall Om anbudsgivningen vid öppen tidsfristerna i 18 och 19 §§ förlängas eller selektiv upphandling måste i skälig utsträckning. föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 § första stycket respektive 19 § andra stycket förlängas i skälig utsträckning.

22 §

Såväl ansökan från anbudssökande Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En ansökan på snabbast möjliga sätt. En ansökan eller inbjudan som görs genom som görs genom telegram, telex, teletelegram, telex, telefax, telefon eller fax, telefon eller elektronisk

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

elektronisk överföring skall bekräftas överföring skall bekräftas genom en genom en egenhändigt undertecknad egenhändigt undertecknad handling handling som avsänts före tidsfristens som avsänts före tidsfristens utgång utgång enligt 19 och 20 §§. enligt 20 §.

Särskilt förfarande Särskilda tidsfrister vid koncession

23 §

En upphandlande enhet som Tiden för mottagande av avser att upphandla en byggentreansökningar om att få lämna anbud prenad för bostadsbebyggelse om koncession skall vara minst 52 behöver inte tillämpa bestämmeldagar från den dag då annonsen om serna i detta kapitel, om enheten på koncession avsändes. grund av arbetenas art och Om ett upphandlingskontrakt omfattning har behov av att tilldelas av en koncessionshavare leverantören deltar redan under som inte är en upphandlande enhet planeringen. Valet av leverantör gäller följande. Tiden för skall dock i sådana fall göras enligt mottagande av ansökningar om att bestämmelserna om annonsering få lämna anbud skall vara minst 37 och prövning av anbudssökande och dagar från den dag då annonsen om anbudsgivare vid selektiv upphandling avsändes. Tiden för upphandling. mottagande av anbud skall vara minst 40 dagar från den dag då annonsen avsändes eller inbjudan skickades ut till deltagarna.

Alternativa utföranden Information om arbetsvillkor m.m.

24 §

Om det i annonsen om En upphandlande enhet får i upphandling angetts att det anbud förfrågningsunderlaget upplysa om kommer att antas som är det vilka myndigheter som kan lämna en ekonomiskt mest fördelaktiga med anbudsgivare information om de hänsyn till samtliga omständigheter, bestämmelser om anställningsskydd får en upphandlande enhet även och arbetsvillkor som skall gälla för pröva anbud som innehåller ett byggentreprenaden. Enheten kan av alternativt utförande. En ett EES-land också åläggas att förutsättning är att enheten i lämna sådana upplysningar. annonsen upplyst om att den Om enheten lämnat upplysningar kommer att pröva anbud som enligt första stycket, skall den innehåller alternativa utföranden begära att anbudsgivaren bekräftar och om de minimikrav som att hänsyn tagits till bestämmelserna

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

alternativa utföranden måste om anställningsskydd och uppfylla. arbetsvillkor vid utformningen av

Ett alternativt utförande får inte anbudet. förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifikation.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och

telekommunikationsområdena

1 §

10Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet som består av

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten, elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,

4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikationstjänster.

Vid tillämpning av bestämmel-Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen serna i detta kapitel innefattar termen "upphandlande enhet" alla företag "upphandlande enhet" över vilka staten, kommun, landsting

1. företag över vilka staten, en

eller kyrklig kommun direkt eller kommun, ett landsting, en kyrklig indirekt har ett bestämmande kommun eller en annan upphandlan-inflytande och företag som bedriver de enhet direkt eller indirekt kan verksamhet enligt första stycket med utöva ett bestämmande inflytande särskilt tillstånd från en myndighet. det sätt som anges i 3 kap. 8 § andra stycket, och

2. företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med sådant särskilt tillstånd från en myndighet som innebär att ett eller flera företag förbehålls rätten att bedriva verksamheten.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

expropriation eller användning av

stycket 1 och levererar dricksvatten,

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen “särskilt tillstånd” dels fall då ett företag i syfte att anlägga nät eller annan anordning som avses i första stycket kan utnyttja rätt till

egendom eller får placera nätutrustning på, under eller över allmän väg, dels fall då ett företag bedriver verksamhet som avses i första

elektricitet, gas eller värme till ett nät som drivs av ett företag som har särskilt tillstånd från en myndighet.

För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första stycket gäller, utöver detta kapitel, de bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. 1 §.

4 §

11

Bestämmelserna i detta kapitel Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en skall inte tillämpas av en upphandlande enhet som bedriver upphandlande enhet vid upphandling busstransportverksamhet som avses i för busstransportverksamhet som

1 § första stycket 3 om även andra avses i 1 § första stycket 3, om även företag får bedriva sådan verksamhet andra företag får bedriva sådan inom samma geografiska område på verksamhet inom samma geografiska samma villkor. område på samma villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphandlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning om även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande enheten.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 a §

12

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid anskaffning av tjänster

1. som en upphandlande enhet gör från ett anknutet företag, eller

2. som ett samriskföretag, be-

2. som ett samriskföretag, bildat

stående av flera upphandlande av flera upphandlande enheter i syfte enheter, gör från någon av dessa att bedriva verksamhet som avses i 1 enheter eller från ett företag som är § första stycket, gör från någon av anknutet till någon av dem. dessa enheter eller från ett företag som är anknutet till någon av dem.

I fråga om anskaffning av tjänster från ett anknutet företag gäller första stycket endast om minst 80 procent av den del av företagets genomsnittliga årsomsättning under de tre föregående åren som avser tjänster inom EES, härrör från tillhandahållande av tjänsterna till företag som det förstnämnda företaget är anknutet till. Om flera företag som tillhandahåller samma eller liknande tjänster är anknutna till den upphandlande enheten skall den genomsnittliga årsomsättningen beräknas gemensamt för företagen.

Vid bedömande av om ett företag Vid bedömande av om ett företag är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra stycket. stycket. Med anknutet företag avses dessutom ett företag vars

årsräkenskaper sammanställs med den upphandlande enhetens enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om koncernredovisning.

5 §

13

En upphandlande enhet som om-En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen i 3 § fattas av något av undantagen i 3 § eller 4 § andra och tredje styckena eller 4 § andra och tredje styckena skall på begäran av

EG-skall på begäran av Europeiska

kommissionen lämna uppgifter om gemenskapernas kommission lämna den undantagna verksamheten. uppgifter om den undantagna verk-

En upphandlande enhet som åbe-En upphandlande enhet som åberopar undantaget i 4 a § skall på ropar undantaget i 4 a § skall på begäran av EG-kommissionen lämna begäran av kommissionen lämna uppgifter om företagens namn, uppgifter om företagens namn, tjäntjänsternas karaktär och värde samt sternas karaktär och värde samt bevis på att det finns ett sådant sambevis, som kommissionen anser samheten. nödvändiga, på att det finns ett

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

band mellan enheten och företagen att sådant samband mellan enheten och 4 a § är tillämplig. företagen att 4 a § är tillämplig.

6 §

14

Om en upphandling av varor Värdet av en upphandling som eller byggentreprenader innefattar innefattar både varor och tjänster tjänster som är nödvändiga för skall beräknas till det totala värdet leveransen av varorna eller av dessa tjänster och varor. Vid byggentreprenaderna skall dessa beräkningen skall värdet av tjänster anses ingå i varu- eller monterings- och installationsåtbyggentreprenadupphandlingen. gärder ingå.

En upphandling som innefattar Värdet av varor eller tjänster andra tjänster än sådana nödvänsom inte är nödvändiga för utförandiga tjänster som avses i första det av en byggentreprenad skall inte stycket skall i sin helhet anses som ingå i beräkningen av värdet på en varuupphandling om varornas entreprenaden, om en sådan värde, inklusive värdet av tjänster beräkning skulle leda till att besom avses i första stycket, är större stämmelserna i detta kapitel inte än värdet av andra tjänster som omskulle komma att tillämpas på en fattas av upphandlingen. upphandling av varorna eller tjänsterna.

7 a §

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på leverans av dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till sådana fasta nät som avses i 1 § första stycket 1 från ett sådant företag som avses i 1 § andra stycket 2, om företaget

1. producerar dricksvatten eller elektricitet, som behövs på grund av att förbrukningen av detta är nödvändig för utövande av annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leveransen till det fasta nätet endast beror på den upphandlande enhetens egen förbrukning och inte överstiger 30 procent av enhetens totala produktion av dricksvatten eller elektricitet, beräknat efter

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

genomsnittet för de senaste tre åren, eller

2. producerar gas eller värme som är en oundviklig följd av drivandet av annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leveransen till det fasta nätet endast syftar till ett ekonomiskt nyttjande av denna produktion och den uppgår till högst 20 procent av den upphand-lande enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.

9 §

För varuupphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.

För upphandlingskontrakt som För sådana upphandlingskontrakt avses i första stycket eller som gäller som avser varor eller tjänster och köp och skall förnyas inom viss tid som är regelbundet återkommande skall värdet justeras antingen med eller som skall förnyas inom en viss hänsyn till värdet av motsvarande tid, skall värdet beräknas antingen upphandlingskontrakt som avslutats till under det föregående räkenskapsåret

1. det sammanlagda värdet av

eller den föregående tolvmå-liknande kontrakt som slutits under nadersperioden, eller det uppskattade det föregående budgetåret eller den värdet av upphandlingskontrakt som föregående tolvmånadersperioden, kan antas bli avslutade under det om möjligt justerat med hänsyn till kommande räkenskapsåret eller den förutsebara ändringar i kvantitet kommande tolvmånadersperioden. eller värde under den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

10 §

Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samtidigt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 8 §. Om tillämpligt tröskelvärde då överskrids skall varje enskild upphandling göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta uppskattade värdet av samtliga avrop som kan förutses för perioden som ramavtalet omfattar.

11 §

Alla delentreprenader som ingår Om en upphandling delas upp i i en byggentreprenad skall tas med i flera mindre delar, skall varje beräkningen av upphandlingens delvärde ingå i beräkningen av värde. Detta behöver dock inte upphandlingens värde. tillämpas för delentreprenader under För delkontrakt under 1 000 000 1 000 000 ecu, förutsatt att summan ecu som avser byggentreprenad be-av delentreprenaderna inte överstiger höver dock andra bestämmelser i 20 procent av upphandlingens totala detta kapitel än denna paragraf inte värde. tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna kontrakten inte

överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde.

14 §15

En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsannonsering informera om varu- och tjänsteupphandlingar över 750 000 ecu som enheten planerat för varje varuområde eller tjänstekategori enligt avdelning A i bilaga till denna lag. I fråga om byggentreprenadupphandling skall enheten genom förhandsannonsering informera om upphandlingar som överstiger tröskelvärdet enligt 8 § 3 första stycket som enheten planerat och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inbjudan att lämna anbud får ske Inbjudan att lämna anbud får ske genom att ett meddelande på genom förhandsannonsering, med förhand annonseras enligt reglerna tillämpning av 1 kap. 8-10 §§, under i 1 kap. 8-10 §§. I meddelandet skall förutsättning att anges dels att upphandling kom-

1. det i annonsen hänvisas till de

mer att ske genom selektivt eller varor, byggentreprenader eller tjänförhandlat förfarande utan ytterster som skall upphandlas, ligare annonsering, dels att intres-

2. det i annonsen anges att

serade deltagare skriftligen skall upphandling kommer att ske genom anmäla sitt intresse. Innan den selektivt eller förhandlat förfarande upphandlande enheten därefter utan någon ytterligare annonsering påbörjar upphandlingen skall de och att intresserade deltagare skriftsom anmält intresse uppmanas att ligen skall anmäla sitt intresse, skriftligen bekräfta detta utifrån mer

3. den upphandlande enheten,

detaljerade upplysningar om uppinnan den påbörjar upphandlingen, handlingen. anmodar dem som anmält intresse att skriftligen bekräfta detta utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandlingen, och

4. annonseringen skett tidigast tolv månader före den dag då enheten skickade ut de anmodanden som avses i 3.

I fråga om större projekt får förhandsannonsering ske utan att information som har tagits in i en tidigare förhandsannonsering upprepas, under förutsättning att det tydligt anges att den nya annonsen avser tilläggsinformation.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten i en annons tillkännager att den enligt 23 § upprättat och tillämpar ett särskilt system för urval av deltagare.

15 §16

En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar upphandling skall inom 60 dagar därefter meddela EG-kommissionen därefter meddela

Europeiska

hur upphandlingen avslutats. Därvid gemenskapernas kommission hur skall enheten ange om den har upphandlingen avslutats. Därvid skall tillämpat bestämmelserna i 1 kap. 13 enheten ange om den har förkastat ett

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ och även ange de uppgifter, vars anbud med stöd av 1 kap. 23 § första offentliggörande skulle motverka stycket eller av 26 § i detta kapitel befogade affärs- oc h eller tillämpat bestämmelserna i 15 a konkurrensintressen. §. Enheten skall även ange de uppgifter, vars offentliggörande

skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen.

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.

15 a §

En upphandlande enhet får utforma den tekniska beskrivningen på annat sätt än som anges i 1 kap. 12 §, om

1. det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om föremålet för upphandlingen överensstämmer med europeiska tekniska specifikationer,

2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer som avses i 1 kap. 12 § inte skulle göra det möjligt för den upphandlande enheten att upphandla utrustning m.m. som är tekniskt förenlig med utrustning som redan används av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter, dock endast under förutsättning att enheten som ett led i en klart definierad och dokumenterad strategi beslutat att gå över till utrustning som stämmer överens med sådana specifikationer,

3. det som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att de europeiska tekniska specifikationerna inte är ändamålsenliga, eller

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten,

5. den europeiska tekniska specifikationen inte är lämplig för det som skall upphandlas eller inte tar hänsyn till tekniska utvecklingar som skett sedan den antogs.

En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i första stycket 5 skall underrätta berört standardiseringsorgan eller ett organ som har rätt att ompröva specifikationen om anledningen till att enheten ansåg att specifikationen inte var lämplig. Enheten skall också begära att specifikationen omprövas.

15 b §

Om europeiska tekniska specifikationer inte finns, skall den tekniska beskrivningen, så långt det är möjligt, hänvisa till andra standarder som tillämpas inom EES.

Den upphandlande enheten skall ange de ytterligare krav som behövs för att komplettera de europeiska tekniska specifikationerna eller andra standarder. Enheten skall ge företräde åt standarder som uttrycker funktionskrav, under förutsättning att den anser att sådana standarder är ändamålsenliga.

15 c §

En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 15 § a skall i en annons om upphandling enligt 14 § eller 15 § första stycket ange skälen för det.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 d §

En upphandlande enhet skall på begäran tillhandahålla en leverantör de tekniska beskrivningar som regelbundet anges i enhetens avtal om upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster. Detsamma gäller i fråga om de beskrivningar enheten avser att tillämpa vid upphandlingar som förhandsannonseras enligt 14 §.

Om beskrivningarna har angetts i handlingar som är tillgängliga för leverantören, är det tillräckligt att enheten hänvisar till handlingarna.

16 §17

En upphandlande enhet skall

Ö ppen, selektiv eller förhandlad

använda något av de upphandupphandling med föregående annon-lingsförfaranden som nämns i 1 kap. sering skall användas.

5 § med föregående annonsering.

En upphandlande enhet får avstå från annonsering om 1. det vid en annonserad 1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några upphandling inte lämnats några anbud, under förutsättning att de i anbud eller inte lämnats några förfrågningsunderlaget ursprungligen lämpliga anbud, under förutsättning angivna kontraktsvillkoren inte att de i förfrågningsunderlaget väsentligt ändrats, ursprungligen angivna kontrakts-

2. det som upphandlas avser forsk-

2. det som upphandlas avser forsk-

ning, utveckling eller experiment, ning, utveckling, studier eller under förutsättning att experiment, under förutsättning att framställningen av varorna eller upphandlingen inte sker i vinstsyfte utförandet av byggentreprenaden eller i syfte att täcka forsknings- och inte sker i vinstsyfte eller för att täcka utvecklingskostnader eller försämrar forsknings- och utvecklingskostnader, möjligheten till konkurrens vid en villkoren inte väsentligt ändrats, senare upphandling som har något sådant syfte,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. det som upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan tillhandahållas av endast en viss leverantör,

4. det är nödvändigt att genomföra

4. det är absolut nödvändigt att

upphandlingen, men synnerlig genomföra upphandlingen, men brådska, orsakad av omständigheter synnerlig brådska, orsakad av som inte kunnat förutses och inte omständigheter som inte kunnat heller kan hänföras till den uppförutses och inte heller kan hänföras handlande enheten, gör det omöjligt till den upphandlande enheten, gör att hålla tidsfristerna vid öppen eller det omöjligt att hålla tidsfristerna vid selektiv upphandling, öppen eller selektiv upphandling,

5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,

6. det är fråga om byggentreprenad

6. det är fråga om byggentreprenad

eller tjänster som gäller eller tjänster som gäller tilläggsarbeten eller tilläggstjänster tilläggsarbeten eller tilläggstjänster av den ursprungliga leverantören och av den ursprungliga leverantören och som inte omfattas av det först som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av en avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men som på föregående upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets blivit nödvändiga för arbetets utförande, under förutsättning att utförande, under förutsättning att t i l l äg g s a r b e t e n a e l l e r tilläggsarbetena eller tillläggstillläggstjänsterna inte utan tekniska tjänsterna inte utan tekniska eller eller ekonomiska olägenheter kan ekonomiska olägenheter kan skiljas skiljas från det ursprungliga uppfrån det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggshandlingskontraktet, eller att arbetena är nödvändiga för att tilläggsarbetena är absolut nödbyggentreprenaden skall kunna vändiga för att byggentreprenaden slutföras, eller att tillläggstjänsterna skall kunna slutföras, eller att är nödvändiga för att de ursprungliga tillläggstjänsterna är absolut tjänsterna skall kunna slutföras, nödvändiga för att de ursprungliga

7. upphandlingen vid byggentretjänsterna skall kunna slutföras, prenad eller tjänster gäller nya

7. upphandlingen vid byggentre-

arbeten eller tjänster som består prenad gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning av arbeten enbart av en upprepning av arbeten eller tjänster ingående i ett projekt ingående i ett projekt som tidigare som tidigare varit föremål för öppen varit föremål för öppen eller selektiv eller selektiv upphandling och upphandling och arbetena tilldelas arbetena eller tjänsterna tilldelas samma leverantör som tidigare fått samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om värdet av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

upphandlingskontraktet, om dessa de nya arbetena ingått i tröskelvärde-nya arbeten eller tjänster beställs beräkningen och dessa annonserats i inom tre år efter det att det ur-samband med det ursprungliga sprungliga kontraktet slöts och projektet, varvid angivits att värdet av de nya arbetena eller förhandlat förfarande kan komma tjänsterna ingått i tröskelvärde-att användas, beräkningen och annonserats i samband med det ursprungliga projektet,

8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,

9. det gäller avrop mot ett gällande

9. det gäller avrop mot ett gällande

ramavtal, ramavtal, som upphandlats enligt bestämmelserna i denna lag,

10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av varor antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande,

11. det är fråga om upphandling som enligt tävlingsregler ansluter till en formgivningstävling och skall tilldelas vinnaren av tävlingen.

Om den tävling som avses i andra stycket 11 avslutats med att juryn bedömt att fler utföranden kan komma i fråga skall förhandlingen avse samtliga bidrag.

19 §

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare att underlaget har begärts,om så har information skall lämnas senast sex begärts i rimlig tid. Ytterligare dagar före anbudstidens utgång, om information skall lämnas senast sex så har begärts i rimlig tid. dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

20 §

Vid selektiv upphandling skall en Vid selektiv och förhandlad upphandlande enhet vid ett och upphandling skall en upphandlande samma tillfälle till samtliga utvalda enhet vid ett och samma tillfälle till deltagare skicka ut både skriftlig samtliga utvalda deltagare skicka ut

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

inbjudan att lämna anbud och både skriftlig inbjudan att lämna förfrågningsunderlaget. anbud och förfrågningsunderlaget.

22 §

Såväl ansökningar från anbuds-Såväl ansökningar från sökande som inbjudan att lämna anbudssökande som inbjudan att anbud skall skickas på snabbast lämna anbud skall skickas på möjliga sätt. En ansökan eller snabbast möjliga sätt. En ansökan inbjudan som görs genom tele-gram, som görs genom telegram, telex, telex, telefax, telefon eller elektronisk telefax, telefon eller elektronisk överföring skall be-kräftas genom en överföring skall bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling egenhändigt undertecknad handling som avsänts före tidsfristens utgång som avsänts före tidsfristens utgång enligt 18 §. enligt 18 §.

Urval av deltagare

22 a §

En upphandlande enhet skall välja ut de leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad upphandling enligt regler som hålles tillgängliga för de leverantörer som vill ta del av dem. Det antal leverantörer som väljs ut skall vara tillräckligt stort för att konkurrens skall kunna uppnås.

23 §

En upphandlande enhet får En upphandlande enhet får upprätta och tillämpa ett särskilt upprätta och tillämpa ett särskilt system för urval på förhand av system för urval på förhand av leverantörer som får delta i selektiv leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad upphandling. eller förhandlad upphandling. En-Enheten skall fastställa regler för ett heten skall fastställa regler för ett sådant urval. Reglerna skall utformas sådant urval. Reglerna skall utformas så att de innebär en garanti för att så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje leverantör samma krav ställs på varje leverantör och för att urvalet görs utan och för att urvalet görs utan ovidkommande hänsyn. Reglerna

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skall hållas tillgängliga för ovidkommande hänsyn. Reglerna får leverantörer som begär att få ta del av vid behov uppdateras. dem. Reglerna skall hållas tillgängliga för leverantörer som begär att få ta del av dem. Om reglerna uppdateras, skall berörda leverantörer underrättas. Om en upphandlande enhet anser att andra upphandlande enheters system enligt första stycket uppfyller enhetens krav, skall den upplysa berörda leverantörer om namnen på enheterna.

De leverantörer som valts ut skall föras upp i en förteckning.

24 §

En upphandlande enhet skall inom En upphandlande enhet skall inom sex månader pröva en ansökan från sex månader pröva en ansökan från en leverantör om att få vara med en leverantör om att få vara med bland dem som väljs ut enligt 23 §. bland dem som väljs ut enligt 23 §. Om enheten förutser att prövningen Om enheten förutser att prövningen kommer att ta längre tid skall enheten kommer att ta längre tid, skall redan inom två månader upplysa enheten redan inom två månader leverantören om detta. En ansökan upplysa leverantören om detta och får inte avslås på andra grunder än skälen för det samt ange vilken dag som framgår av de regler som avses i beslut kommer att fattas. En ansökan

23 §. En leverantör vars ansökan får inte avslås på andra grunder än avslagits skall underrättas om som framgår av de regler som avses i beslutet och om skälen för detta. 23 §. En leverantör vars ansökan

En leverantör får inte avföras från En leverantör får inte avföras från den förteckning som avses i 23 § på den förteckning som avses i 23 § på andra grunder än som framgår av de andra grunder än som framgår av de regler som avses i nämnda paragraf. regler som avses i nämnda paragraf. En enhet som överväger att avföra en En enhet som överväger att avföra en leverantör från förteckningen skall leverantör från förteckningen skall underrätta leverantören om detta och skriftligen underrätta leverantören om skälen härför innan slutligt beslut om detta och skälen för det innan fattas. Leverantören skall även slutligt beslut fattas. Leverantören underrättas om det slutliga beslutet. skall även underrättas om det slutliga avslagits skall underrättas om

beslutet och om skälen för detta.

beslutet.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 §

En upphandlande enhet som En upphandlande enhet som upprättar ett särskilt system enligt 23 upprättar ett särskilt system enligt 23 § skall i en annons upplysa om detta. § skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall på lämpligt sätt

Annonsen skall innehålla uppgifter

sändas till Byrån för Europeiska om syftet med systemet och hur man gemenskapernas officiell a kan ta del av de regler som avses i publikationer och skall skrivas på 23 §. något av de språk som är officiella Annonsen skall på lämpligt sätt inom gemenskaperna. Om systemet sändas till Byrån för Europeiska skall gälla under längre tid än tre år gemenskapernas officiell a skall annonsen publiceras årligen. publikationer och skall skrivas på något av de språk som är officiella inom gemenskaperna. Om systemet skall gälla under längre tid än tre år skall annonsen publiceras årligen.

Alternativa utföranden Förkastande av anbud

26 §18

Om det i annonsen om upp-Ett anbud som är orimligt lågt handling angetts att det anbud men som förklaras av att kommer att antas som är det anbudsgivaren tagit emot statligt ekonomiskt mest fördelaktiga med stöd får förkastas, om anbudshänsyn till samtliga omständigheter, givaren trots förfrågan inte visat att får en upphandlande enhet även Europeiska gemenskapernas pröva anbud som innehåller ett kommission underrättats om stödet alternativt utförande. En förutenligt artikel 93.3 i Romfördraget sättning är att enheten i annonsen eller att kommissionen godkänt upplyst om att den kommer att pröva stödet. anbud som innehåller alternativa Att en upphandlande enhet får utföranden och om de minimikrav förkasta orimligt låga anbud även i som alternativa utföranden måste andra fall följer av 1 kap. 23 § uppfylla. första stycket.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifikation.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §

19

En upphandlande enhet skall för varje upphandling bevara uppgifter om

1. skälen för de krav som enheten ställt på leverantörerna och för urvalet av dessa,

2. grunden för prövningen av anbud,

3. skälen för avstående av annonsering enligt 16 § andra stycket genom hänvisning till någon av punkterna i det stycket,

4. skälen för tillämpning av 1 kap.

4. skälen för tillämpning av

13 §,

15 a §,

5. tillämpat undantag som avses i 4 kap. 5 §.

Uppgifterna skall bevaras i fyra år.

28 §20

I fråga om anbud som omfattar varor med ursprung i ett land utanför EES (tredje land) gäller följande, om inte annat följer av 29 §.

En upphandlande enhet får En upphandlande enhet får förkasta anbud som lämnas i en förkasta anbud som lämnas i en varuupphandling om anbudets totala varuupphandling, om anbudets totala värde till mer än hälften avser varor värde till mer än hälften avser varor med ursprung i tredje land. med ursprung i tredje land enligt rådets förordning (EG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma definitionen av

begreppet varors ursprung,

Om två eller flera anbud är i övrigt likvärdiga vid anbudsprövning enligt 1 kap. 22 §, skall företräde ges åt de anbud som inte får förkastas enligt andra stycket, om prisskillnaden inte överstiger tre procent.

Tredje stycket gäller inte om den upphandlande enheten därigenom skulle tvingas anskaffa varor med tekniska egenskaper som avviker från vad som förut anskaffats och som därför inte kan användas i den befintliga utrustningen, skapar tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller ger oproportionerligt höga kostnader.

Med vara avses även programvara för användning i ett allmänt telekommunikationsnät.

Kvalitetssäkring m.m.

30 §

Europeisk standard för

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kvalitetssäkring skall användas när en upphandlande enhet begär intyg, som utfärdas av ett oberoende organ inom EES, för att göra klart om en tjänst stämmer överens med en standard för kvalitetssäkring.

Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall enheten godta ett annat bevis på att en tjänst stämmer överens med en standard enligt första stycket.

Information om arbetsvillkor m.m.

31 §

En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor som skall gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.

Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet.

5 kap. Upphandling av tjänster

21

Detta kapitel gäller upphandling Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i av tjänster av det slag som anges i avdelning A i bilaga till denna lag om avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av tjänsterna inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som om upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och som avses i avdelning A i bilagan och som

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

görs för verksamheter som avses i 4 görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket tillämpas dock kap. 1 § första stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf endast andra stycket denna paragraf samt 2 §, 3 § andra stycket, 5 § första samt 2 §, 3 § andra stycket, 5 § första meningen, 6, 7, 9 meningen, 6, 7, och 10 §§ detta kapitel. Vid 9, 10 och 25 §§ detta kapitel. Vid upphandling av tjänster som avses i upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas 6 kap. tillämpas 6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag, 2 . anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial eller sändningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,

4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument,

6.anställningsavtal,

7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från Sveriges riksbank.

2 §

Bestämmelserna i detta kapitel Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid upphandling skall inte tillämpas vid upphandling av tjänster från en annan av tjänster från en annan upphandlande enhet som på grund av upphandlande enhet som på grund av lag eller annan författning har lag eller annan författning, som är ensamrätt att utföra tjänsten. förenlig med Romfördraget, har ensamrätt att utföra tjänsten.

7 §

För upphandlingskontrakt som inte anger något totalpris skall värdet beräknas till det fulla värdet av tjänsterna under kontraktets löptid om denna är högst 48 månader och till månadsvärdet multiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.

För upphandlingskontrakt som För upphandlingskontrakt som är skall förnyas inom viss tid skall regelbundet återkommande eller

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

värdet beräknas med hänsyn antingen som skall förnyas inom en viss tid, till kostnaden för motsvarande skall värdet beräknas antingen till upphandlingskontrakt, som den

1. det sammanlagda värdet av

upphandlande enheten avslutat under liknande kontrakt avseende samma det föregående räkenskapsåret eller tjänstekategori som slutits under det d e n f ö r e g å e n d e föregående budgetåret eller den tolvmånadersperioden, eller till den föregående tolvmånadersperioden, uppskattade kostnaden under tolv om möjligt justerat med hänsyn till månader efter tjänsternas påbörjande förutsebara ändringar i kvantitet eller under upphandlingskontraktets eller värde under den löptid om den är längre än tolv tolvmånadersperiod som följer på månader. det ursprungliga kontraktet, eller

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

11 §

En upphandlande enhet skall för En upphandlande enhet skall varje budgetår genom förhandsan-tidigt som möjligt under budgetåret nonsering informera om uppgenom förhandsannonsering inhandlingar av tjänster enligt formera om upphandlingar av tjänster avdelning A i bilagan över 750 000 enligt avdelning A i bilagan över 750 ecu som enheten planerat. I annonsen 000 ecu som enheten planerat för skall det beräknade värdet av varje budgetåret. I annonsen skall det tjänstekategori anges. Om beräknade värdet av varje förhandannonsering gäller 1 kap. 8tjänstekategori anges med hänsyn

10 §§. taget till 3-5, 7, 8 och 10 §§. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§.

17 §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om 1 . tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är nödvändigt att genom-

2. det är absolut nödvändigt att

föra upphandlingen, men synnerlig genomföra upphandlingen, men brådska orsakad av omständigheter synnerlig brådska orsakad av som inte kunnat förutses och inte omständigheter som inte kunnat heller kan hänföras till den uppförutses och inte heller kan hänföras handlande enheten gör det omöjligt till den upphandlande enheten gör det att hålla tidsfristerna vid öppen eller omöjligt att hålla tidsfristerna vid selektiv upphandling, öppen eller selektiv upphandling

föregående annonsering enligt 16 §,

3. upphandlingen gäller tilläggs-

3. upphandlingen gäller tilläggs-

tjänster från den ursprungliga tjänster från den ursprungliga leverantören som inte omfattas av det leverantören som inte omfattas av det först avsedda projektet men som på först avsedda projektet men som på grund av oförutsedda omständigheter grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för projektet, under blivit nödvändiga för projektet, under förutsättning att tilläggstjänsterna inte förutsättning att tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet ursprungliga upphandlingskontraktet eller att tilläggstjänsterna är eller att tilläggstjänsterna är absolut nödvändiga för att därpå följande nödvändiga för att det ursprungliga tjänster skall kunna utföras, upphandlingskontraktet skall kunna

4. upphandlingen gäller nya tjän-

4. upphandlingen gäller nya tjäns-

ster som består enbart av en ter som består enbart av en upprepning av tjänster ingående i ett upprepning av tjänster ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och öppen eller selektiv upphandling och tjänsterna tilldelas samma leverantör tjänsterna tilldelas samma leverantör s o m t i d i g a r e f å t t s o m t i d i g a r e f å t t upphandlingskontraktet, om dessa upphandlingskontraktet, om dessa nya tjänster beställs inom tre år efter nya tjänster beställs inom tre år efter det att det ursprungliga kontraktet det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya tjänsterna slöts och värdet av de nya tjänsterna ingått i tröskelvärdeberäkningen och ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det annonserats i samband med det ursprungliga projektet. ursprungliga projektet, varvid

eller förhandlad upphandling med

slutföras,

angivits att förhandlat förfarande kan komma att användas.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggstjänsterna inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontraktets värde.

20 §

Vid öppen upphandling skall tiden Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den om upphandling avsändes. Om den u p p h a n d l a n d e e n h e t e n u p p h a n d l a n d e e n h e t e n förhandsannonserat enligt 11 § får förhandsannonserat enligt 11 § får denna tid förkortas till 37 dagar. denna tid förkortas till 37 dagar.

Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i 23 §.

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare att underlaget har begärts, om så har information skall lämnas senast sex begärts i rimlig tid. Ytterligare dagar före anbudstidens utgång, om information skall lämnas senast sex så har begärts i rimlig tid. dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

21 §

Vid selektiv och förhandlad Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling den dag då annonsen om upphandling avsändes. användes. Den upphandlande

Vid selektiv upphandling skall en förfrågningsunderlaget. upphandlande enhet vid ett och

Vid selektiv upphandling skall

samma tillfälle till samtliga utvalda tiden för mottagande av anbud vara deltagare skicka ut både skriftlig minst 40 dagar från den dag inbjudan inbjudan att lämna anbud och för-skickades ut till deltagarna eller 26 frågningsunderlaget. Tiden för dagar om den upphandlande enheten mottagande av anbud skall vara minst har förhandsannonserat enligt 11 §. enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att l äm n a a n b u d o c h

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

40 dagar från den dag inbjudan avsändes eller 26 dagar om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 11 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

Om förfrågningsunderlaget är Om förfrågningsunderlaget vid alltför omfattande för att kunna öppen upphandling är alltför skickas till anbudsgivare eller skrymmande för att kunna skickas till anbudssökande eller om anbudsanbudsgivare inom de tidsfrister som givning av något annat skäl måste anges i 20 § andra stycket, skall föregås av besök på platsen för tidsfristerna i 20 § första stycket leveransen eller hos den förlängas i skälig utsträckning. upphandlande enheten, skall Om anbudsgivningen vid öppen eller tidsfristerna i 20 och 21 §§ förlängas selektiv upphandling måste föregås i skälig utsträckning. av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 § första stycket respektive 21 § andra stycket förlängas i skälig utsträckning.

24 §

Såväl ansökan från anbuds-Såväl ansökan från anbudssökande sökande som inbjudan att lämna som inbjudan att lämna anbud skall i anbud skall i det påskyndade det påskyndade förfarandet skickas förfarandet skickas på snabbast på snabbast möjliga sätt. En ansökan möjliga sätt. En ansökan eller som görs genom telegram, telex, inbjudan som görs genom telegram, telefax, telefon eller elktronisk telex, telefax, telefon eller elektronisk överföring skall bekräftas genom en överföring skall bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling egenhändigt undertecknad handling som avsänts före tidsfristens utgång som avsänts före tidsfristens utgång enligt 22 §. enligt 21 och 22 §§.

Alternativa utföranden

Kvalitetssäkring m.m.

25 §

Om det i annonsen om Europeisk standard för upphandling angetts att det anbud kvalitetssäkring skall användas när kommer att antas som är det en upphandlande enhet begär intyg, ekonomiskt mest fördelaktiga med som utfärdas av ett oberoende organ hänsyn till samtliga omständigheter, inom EES, för att göra klart om en får en upphandlande enhet även tjänst stämmer överens med en pröva anbud som innehåller ett standard för kvalitetssäkring. alternativt Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

utförande. En förutsättning är att enheten godta ett annat bevis på att enheten i annonsen upplyst om att en tjänst stämmer överens med en den kommer att pröva anbud som standard enligt första stycket. innehåller alternativa utföranden och om de minimikrav som alternativa utföranden måste uppfylla.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifikation.

Information om arbetsvillkor m.m.

27 §

En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor, som skall gälla för tjänsten. Enheten kan av ett EESland också åläggas att lämna sådana upplysningar.

Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet.

28 §

Med formgivningstävling förstås en tävling om arkitekttjänster eller andra tjänster som avses i avdelning A 12 i bilagan och genomförs i syfte att ge arrangören möjlighet att från de tävlande förvärva en ritning eller något annat liknande tävlingsbidrag till grund för utförande av en bestämd uppgift.

Tävlingen skall avslutas med att en Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande tävlingsbidrag. jury utser vinnande tävlingsbidrag.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Medlemmarna i juryn skall vara Medlemmarna i juryn skall vara oberoende av de tävlande. fysiska personer som är oberoende av de tävlande. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvali-

fikationer av de tävlande, skall minst en tredjedel av medlemmarna i juryn ha samma eller likvärdiga kvalifikationer.

30 §

Arrangören skall för varje tävling fastställa tävlingsregler. Reglerna skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje tävlande.

En formgivningstävling får be-En formgivningstävling får begränsas till ett visst antal tävlande. gränsas till ett visst antal tävlande. Valet av tävlande skall göras utan

Antalet skall vara tillräckligt stort

ovidkommande hänsyn. Valet får inte för att uppnå effektiv konkurrens. i något fall göras med utgångspunkt i Valet av tävlande skall göras utan ett visst geografiskt område. ovidkommande hänsyn. Valet får inte i något fall göras med utgångspunkt i ett visst geografiskt område.

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.

12 §

En upphandlande enhet skall anta En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägst antingen anbudspris eller det anbud som är det

1. det anbud som är det ekonomiskt

ekonomiskt mest fördelaktiga med mest fördelaktiga, eller hänsyn till samtliga omständigheter

2. det anbud som har lägst

såsom pris, driftskostnader, funktion, anbudspris. miljöpåverkan m.m. Enheten skall i

Vid bedömningen av vilket anbud

förfrågningsunderlaget eller i som är det ekonomiskt mest annonsen om upphandling ange vilka fördelaktiga anbudet, skall enheten omständigheter den tillmäter ta hänsyn till samtliga omstänbetydelse. Omständigheterna skall digheter såsom pris, leveranstid, om möjligt anges efter driftkostnader, kvalitet, estetiska, angelägenhetsgrad, med den funktionella och tekniska egen-viktigaste först. skaper, service, tekniskt stöd

miljöpåverkan m.m. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i an-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.

Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud som har lägst anbudspris, får enheten förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skriftligt.

7 kap. Ö verprövning, skadestånd m.m.

1 §

En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada enligt 2 § får i en framställning till länsrätten ansöka om åtgärder enligt nämnda paragraf.

En ansökan enligt första stycket En ansökan enligt första stycket får inte prövas efter den tidpunkt då får inte prövas efter den tidpunkt då beslut om leverantör har fattats. avtal om upphandlingen slöts.

8 §

Talan om skadestånd skall väckas Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från vid allmän domstol inom ett år från den dag då beslut om leverantör den dag då avtal om upphandlingen fattats. Väcks inte talan i tid, är rätten slöts. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad. till skadestånd förlorad.

13 §22

Den upphandlande enheten skall Den upphandlande enheten skall meddela EG-kommissionen om den meddela

Europeiska gemen-

vill delta i medlingsförfarandet och skapernas kommission om den vill dessutom om någon ansökan har delta i medlingsförfarandet och gjorts enligt 1 § eller talan om dessutom om någon ansökan har skadestånd väckts. gjorts enligt 1 § eller talan om skadestånd väckts.

Var och en av deltagarna i ett medlingsförfarande skall godkänna den medlare som kommissionen valt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

samt utse vardera ytterligare en medlare.

Medlarna får anlita högst två experter. Kommissionen och deltagarna har rätt att inte godkänna de experter som anlitas av medlarna.

Den som har begärt medling, upphandlande enhet, anbudssökande eller anbudsgivare som deltagit i upphandlingen skall beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen delta i medlingen.

14 §22

Om inte annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsförfarande bära sina egna kostnader och i lika delar bära övriga kostnader för förfarandet.

Deltagarna har rätt att när som helst begära att medlingsförfarandet skall ställas in.

Verkställighetsföreskrifter

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det gäller

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer, och

3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §.

Förteckning av tjänster Förteckning av tjänster (Avdelning A

23

och B) och av byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten enligt 1 kap. 5 § (Avdelning

C).

Avdelning C

Förteckning över yrkesområden enligt den allmänna industriella klassificeringen av ekonomiska aktiviteter inom Europeiska gemenskaperna (NACE)

Klass Grupp Undergrupp Beskrivning

och position

50 BYGGNADS- OCH ANLÄ GGNINGSARBETE

500 Byggnads- och anläggningsarbete (utan specificering) och rivningsarbete 500.1 Byggnads- och anläggningsarbete (utan specialisering) 500.2 Rivningsarbete

501 Husbyggnadsarbete: bostäder, kontor, sjukhus och andra husbyggnader 501.1 Byggnadsarbete, allmänt

501.2 Taktäckning 501.3 Utförande av skorstenar, eldstäder, ugnar 501.4 Utförande av tätskikt 501.5 Reparation och underhåll av fasader 501.6 Ställningsbygge 501.7 Andra specialiserade verksamheter i samband med byggnadsarbete (inklusive träarbeten)

502 Anläggningsarbete: vägar, broar, järnvägar etc. 502.1 Anläggningsarbete, allmänt 502.2 Schaktning, terassering 502.3 Utförande av broar, tunnlar, schakt samt borrning 502.4 Utförande av vattenanläggningar (kanaler, hamnar, slussar, dammar etc) 502.5 Utförande av vägar (inklusive start- och landningsbanor samt specialiserade arbeten avseende flygplatser) 502.6 Utförande av specialiserade arbeten avseende

vattenförsörjning (konstbevattning, dränering, vattenoch avloppsnät, reningsverk etc)

502.7 Andra specialiserade verksamheter i samband med anläggningsarbete

503 Installationsarbete 503.1 Installationsarbete, allmänt 503.2 Installation av ledningar för gas och vatten samt montering av sanitetsutrustning 503.3 Installation av värme- och ventilationsanläggningar

503.4 Installation av värme- och ljudisolering, vibrationsskydd 503.5 Installation av elanläggningar 503.6 Installation av antenner, åskledare, telefoner etc.

Klass Grupp Undergrupp Beskrivning

och position

504 Byggnadskompletteringsarbete 504.1 Byggnadskompletteringsarbete, allmänt 504.2 Putsning 504.3 Snickeriarbeten, främst avseende montering på platsen (inklusive parkettläggning) 504.4 Glasning, målning, tapetsering 504.5 Plattsättning och annan golv- och väggbeklädnad 504.6 Andra byggnadskompletteringsarbeten (installation av öppna spisar etc)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen omtryckt 1993:1468.

1

Senaste lydelse 1995:704.

2

Senaste lydelse 1995:704.

3

Senaste lydelse 1995:704.

4

Senaste lydelse 1995:704.

5

Senaste lydelse 1994:614.

6

Senaste lydelse 1996:433.

7

Senaste lydelse 1994:614.

8

Senaste lydelse 1995:704.

9

Senaste lydelse 1995:704.

10

Senaste lydelse 1994:614.

11

Senaste lydelse 1995:704.

12

Senaste lydelse 1995:704.

13

Senaste lydelse 1994:614.

14

Senaste lydelse 1994:614.

15

Senaste lydelse 1995:704.

16

Senaste lydelse 1995:704.

17

Senaste lydelse 1994:614.

18

Senaste lydelse 1994:614.

19

Senaste lydelse 1995:704.

20

Senaste lydelse 1994:614.

21

Senaste lydelse 1995:704.

22

Senaste lydelse 1994:614.

23

3. Ä rendet och dess beredning

I propositionen föreslås justeringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) i syfte att förbättra överenstämmelsen med EG:s upphandlingsdirektiv och att förtydliga lagtexten.

Till grund för förslaget ligger främst synpunkter som framkommit vid diskussioner som företrädare för Finansdepartementet och Nämnden för offentlig upphandling haft med tjänstemän från Europeiska gemenskapernas kommission under dess arbete med en översyn av den svenska lagens lydelse och tillämpning i Sverige i förhållande till direktivens lydelse och tillämpning inom EU i övrigt. Kommissionens genomgång av LOU har tagits upp vid två s.k. paketmöten som ägt rum i Stockholm, i januari respektive september 1996. Dessutom har åtskilliga informella samtal förts. Ett nytt paketmöte är planerat till september 1997.

I några delar grundas förslagen på skrivelser till Finansdepartementet från bl.a. branschorganistioner som pekat på oklarheter vid tillämpningen av lagen.

Förslagen har behandlats i två promemorior. I promemorian Ä ndringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling på grund av den nya Världshandelsorganisationen (WTO) m.m., som hade utarbetats inom Finansdepartementet, togs upp förslag som dels hade samband med Sveriges anslutning till WTO, dels grundades på en genomgång av LOU som kommissionen hade påbörjat. De förstnämnda förslagen och en mindre del av de förslag som hade sin grund i genomgången av LOU ledde till lagstiftning under våren 1996 (prop. 1995/96:165, bet. 1995/96:FiU13, rsk. 1995/96:247, SFS 1996:433). Huvuddelen av de sistnämnda förslagen lades inte fram för riksdagen då med hänsyn till att kommissionens arbete med en jämförelse mellan LOU och upphandlingsdirektiven fortfarande pågick. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i prop. 1995/96:165 Frågor om offentlig upphandling.

Förslag till justeringar i LOU har också lagts fram i Finansdepartementets promemoria Ä ndringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling såvitt avser bestämmelserna över tröskelvärdena. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 1. En sammanställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (Fi96/4038).

Vidare har Nämnden för offentlig upphandling (NOU) bildat en arbetsgrupp för att göra en översyn av LOU:s bestämmelser i fråga om tekniska specifikationer och standarder. I arbetsgruppen har ingått företrädare för Finansdepartementet, NOU, Kommerskollegium, Sveriges Industriförbund, Byggstandardiseringen och Standardiseringen i Sverige (SIS). Arbetsgruppen har lagt fram förslag till ändringar i LOU.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 7 maj 1997 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 2. Lagrådets yttrande finns i bilaga 3.

Regeringen har i propositionen väsentligen följt Lagrådets förslag till omformuleringar av lagtexten. En förnyad genomgång av direktiven och LOU har dock föranlett justeringar av två paragrafer, 1 kap. 16 b § och 4 kap. 11 §, i förhållande till Lagrådets förslag. Genomgången har också lett till några redaktionella ändringar i lagtexten och till införande av en ny paragraf, 4 kap. 30 §. Ä ndringarna är av enkel beskaffenhet och Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Förslag

Regeringens förslag:

Justeringar görs i lagen om offentlig upphandling

så att innehållet och ordalydelsen bättre stämmer överens med EG:s upphandlingsdirektiv.

Promemorieförslagen innehåller i sak detsamma som regeringens förslag men många av bestämmelserna har getts en annan lydelse så att de bättre stämmer överens med EG:s upphandlingsdirektiv.

Remissinstanserna: Nämnden för offentlig upphandling (NOU),

Landstingsförbundet, Sveriges Offentliga Inköpare m.fl. anför att en översyn bör göras av LOU. Svenska Kommunförbundet och ytterligare några remissinstanser anser att förslagen bidrar till att ytterligare komplicera lagen och att detaljregleringen ökar. NOU anser däremot att lagen bör bli mer bokstavstrogen direktiven. Några remissinstanser, bl.a. Landstingsförbundet, tar upp frågan om att Sverige bör verka för en förenkling av direktiven.

Skälen för regeringens förslag: LOU har varit i kraft sedan den 1 januari 1994, dvs. i drygt tre år. Tillämpningen har gett vid handen att det i flera avseenden finns mindre god överensstämmelse mellan LOU och EG:s upphandlingsdirektiv. Kommissionen har också visat att den svenska regleringen inte i alla delar harmonierar med EG:s upphandlingsdirektiv så som dessa rimligen bör tolkas.

Det finns särskilt ett ärende om tillämpningen av LOU som ger en god bild av de frågor som kan väckas. Regeringsrätten har i ett beslut i juni 1996 (RÅ 1996 ref. 50) behandlat frågan om huruvida en bestämmelse i 7 kap. LOU stämmer överens med EG:s rättsmedelsdirektiv. Regeringsrätten fann inte bara att det förelåg en skillnad mellan EG:s direktiv och den svenska bestämmelsen utan också att direktivet skulle ges företräde framför LOU. Regeringsrättens beslut grundas på principen att bestämmelser i EG-direktiv kan ha direkt effekt. Det innebär att om det visar sig att en nationell bestämmelse strider mot en EG-bestämmelse, som har direkt effekt, skall den nationella bestämmelsen inte tillämpas. Den i ärendet aktuella bestämmelsen, 7 kap. 1§ andra stycket LOU, föreslås nu ändrad i enlighet med Regeringsrättens avgörande.

Vi bör från svensk sida sträva efter en så god överenstämmelse som möjligt mellan LOU och motsvarande EG-direktiv.

Vid remissbehandlingen av de båda promemoriorna har det förts fram synpunkter om att Sverige bör verka för en förenkling av direktiven. Det kan därför nämnas att den frågan tagits upp av kommissionen i en s.k. grönbok som remitterats till ett antal organisationer inom EU för synpunkter. Tonvikten i grönboken ligger på två problem som erfarenheterna av direktiven på området pekar på. Det ena är medlemsstaternas partiella och ofullständiga genomförande av direktiven. Det andra, som delvis är en följd av det första, är de relativt små ekonomiska effekterna i fråga om ökning av det gränsöverskridande handelsutbytet. Den svenska regeringen har yttrat sig i ärendet i slutet av mars 1997. Beredning av grönboken bör inväntas innan överväganden görs om en fullständig översyn av LOU.

De ändringsförslag som läggs fram nu är av den arten att de bäst motiveras i författningskommentaren.

5. Författningskommentar

I detta avsnitt görs hänvisningar till följande direktiv:

1. Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor,

2. Rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten,

3. Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna,

4. Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster,

5. Det första rättsmedelsdirektivet: 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar med gemenskapsregler för upphandling varor, bygg- och anläggningsarbeten,

6. Det andra rättsmedelsdirektivet: 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar med gemenskapsregler för upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna .

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §

I paragrafens andra stycke har hänvisningen till 7 kap. ändrats till att omfatta även 9 och 10 §§. Ä ndringen innebär ett klargörande av att Nämndens för offentlig upphandling tillsyn även omfattar upphandlingar under tröskelvärdena.

3 §

Andra stycket punkt 2 har ändrats så att hänvisningen till försvarsprodukter och tjänster utan civil användning preciseras till att avse undantagsregeln i Romfördraget. Romfördraget i dess officiella svenska lydelse finns i regeringens tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 3 och 92/50/EEG art. 4.1.

5 §

I paragrafen har definitionen av upphandlande enhet tillförts ytterligare en grupp enheter, nämligen sammanslutningar av upphandlande enheter för att bättre stämma överens med direktivens lydelse.

Tillägget motsvaras av 93/36/EEG art. 1 b) , 93/37/EEG art. 1 b), 92/50/EEG art. 1 b).

Vidare har definitionen av byggentreprenad preciserats för att bättre överensstämma med direktivets lydelse. I definitionen görs också en hänvisning till en ny avdelning, avdelning C, i bilagan till LOU. Avdelning C innehåller en förteckning över yrkesområden enligt de allmänna industriella klassificeringarna av ekonomiska aktiviteter inom Europeiska gemenskaperna (NACE).

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 1 a och c) .

6 §

I denna paragraf har betydelsen av den industriella eller kommersiella karaktären förtydligats till att avse de behov i det allmännas intresse, för vilka enheten inrättats. Bestämmelsen i dess tidigare lydelse tillmätte felaktigt karaktären hos den upphandlande enheten denna betydelse. Vidare har därför också bestämmelsen förtydligats med en precisering av att enheten skall vara inrättad för att täcka dessa allmänna behov.

I andra stycket har den följdändringen gjorts att även kapital som tillskjutits av andra upphandlande enheter, tillsyn som utförs av andra upphandlande enheter och styrelser som utses av sådana andra upphandlande enheter än de som i dag anges i punkterna 1— 4 också får betydelse för bedömningen av om ett bolag m.m. är en upphandlande enhet. Punkt 3 i andra stycket ersätts av punkt 4, eftersom punkterna 3 och 4 i gällande lydelse överlappar varandra.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 1 b), 93/37/EEG art. 1 b) samt 92/50/EEG art. 1 b).

7 a §

Paragrafen är ny och motsvarar 2 kap. 9 §, 3 kap. 13 § och 5 kap. 15 §. Paragrafen har dock preciserats för att bättre stämma överens med direktiven. Antalet leverantörer får anges inom ett intervall och skall avvägas med hänsyn till det som skall upphandlas och måste uppgå till minst fem och får uppgå högst till 20. Vidare har preciserats att antalet inbjudna anbudssökande måste vara tillräckligt stort för att garantera att det blir en verklig konkurrens.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 19.2, 93/37/EEG art. 22.2 och 92/50/EEG art. 27.2.

8 §

Regeln om hur annonser skall sändas till byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer har kompletterats så att det framgår att dessa skall sändas på snabbast lämpliga sätt. Ä ndringen får betydelse på grund av bestämmelserna om när annonsen också får publiceras i Sverige (1 kap. 10 § LOU). För att alla marknader så snabbt som möjligt skall få möjlighet att läsa annonserna är det viktigt att såväl den europeiska marknaden utanför Sverige som den svenska marknaden får möjlighet att läsa annonsen så snart det kan ske.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 9.5, 93/37/EEG art. 11.7, 92/50/EEG art. 17.2 samt 93/38 art. 25.5.

Paragrafen har delats upp i två stycken samt tillförts en ny mening, som innebär att den upphandlande enheten skall kunna visa vilken dag de har skickat en annons till Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning EGT.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 9.10, 93/37/EEG art. 11.12, 92/50/EEG art. 17.7 samt 93/38/EEG art. 25.1.

9 §

I paragrafen har preciserats att en annons i Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning EGT inte får vara längre än en sida i tidningen. I direktiven sägs att inget meddelande i EGT får vara längre än en sida i tidningen, dvs. cirka 650 ord.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 9.11, 93/37/EEG art. 11.13 samt 92/50/EEG art. 17.8.

11 §

Paragrafen har tillförts ytterligare några uppgifter om vad en rapport till Europeiska gemenskapernas kommission skall innehålla. Den skall bl.a. innehålla upphandlingens föremål, anbudsgivarens, anbudssökandens och leverantörens namn. Vidare skall anges anledningen till varför en viss leverantör fick upphandlingen. I andra stycket har hänvisningen till EGkommissionen ändrats till Europeiska gemenskapernas kommission.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 7.3, 93/37/EEG art. 8.3 samt 92/50/EEG art. 12.3.

12 §

Av direktiven framgår att de upphandlande enheterna är skyldiga att ange tekniska specifikationer samt standarder i förfrågningsunderlagen och att de skall ange de tekniska specifikationer som finns definierade i bilagor till direktiven. Paragrafen har formulerats om för att bättre stämma överens med direktiven. I paragrafen anges att om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av föremålet som skall upphandlas skall beskrivning göras med hänvisning till en svensk teknisk standard som överensstämmer med europeisk standard eller ett europeiskt tekniskt godkännande av en produkts lämplighet som gjorts av ett organ som godtagits av EES-länderna eller till en teknisk specifikation som har utformats enligt ett förfarande som godtagits av EES-länderna och som har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Tillägget motsvaras av 93/36/EEG art. 8.1 och 2, 93/37/EEG art. 10.1 och 2 samt 92/50/EEG art. 14.1 och 2 .

13 §

Paragrafen har delvis formulerats om för att den bättre skall stämma överens med direktiven. Paragrafen har ändrats så att det nu framgår att bestämmelserna bara skall tillämpas vid upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. I punkt 1 har införts att den upphandlande enheten får utforma den tekniska beskrivningen på annat sätt än som anges i 12 § om de europeiska tekniska specifikationerna inte anger hur överensstämmelse med dem skall fastställas. Punkt 4 har preciserats. Om en upphandlande enhet utformar den europeiska tekniska beskrivningen på ett annat sätt än som anges i 12 § och hänvisar till särskilt föreskrivna tekniska krav, så skall dessa överensstämma med gemenskapsrätten.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 8.3, 93/37/EEG art. 10.3 samt 92/50/EEG art. 14.3.

14 §

Den första meningen har ändrats så att det nu framgår att bestämmelserna bara skall tillämpas vid upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. Paragrafen har formulerats om för att den bättre skall överensstämma med direktivens lydelse. EG-kommissionen har ändrats till Europeiska gemenskapernas kommission.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 8.4, 93/37/EEG art. 10.4 samt 92/50/EEG art. 14.4.

15 §

Paragrafen har formulerats om för att bättre stämma överens med direktivens lydelse. Första meningen har ändrats så att det nu framgår att bestämmelserna bara skall tillämpas vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. Bestämmelsen innebär att om det i förfrågningsunderlaget finns en teknisk beskrivning så skall en hänvisning göras till nationella tekniska specifikationer som är förenliga med lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. eller i övrigt med gemenskapsrätten. Om det inte finns dessa tekniska specifikationer så får den tekniska beskrivningen göras genom en hänvisning till nationella tekniska specifikationer i fråga om konstruktion, beräkningsmetoder, utförande av arbete och materialanvändning, eller till svenska standarder som stämmer överens med internationell standard eller andra svenska standarder.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 8.5 a-c, 93/37/EEG art. 10.5 a-c samt 92/50/EEG art. 14.5 a-c.

16 §

Första stycket har ytterligare preciserats med utgångspunkt i dess motsvarighet i direktiven. Nu framgår tydligare bestämmelsens syfte att motverka att beskrivningar råkar utformas så att de får en särskiljande effekt. I andra stycket har en omformulering gjorts, så att det nu framgår också vilka ord som skall användas i annonsen (förfrågningsunderlaget) om sådana hänvisningar likväl inte är möjliga att undvika, dvs. "eller likvärdig" vilket i den engelska versionen av direktiven uttrycks som "or equivalent".

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 8.6, 93/37/EEG art. 10.6, 92/50/EEG art. 14.6 samt 93/38/EEG art. 18.5.

16 a §

Paragrafen är ny. I paragrafen räknas upp de uppgifter som åtminstone skall finnas med i en inbjudan att lämna anbud och i ett förfrågningsunderlag.

Bestämmelsen motsvaras av 93/36/EEG art. 11.2 a - e, 93/37/EEG art. 13. 2 a - e, 92/50/EEG art. 19.2. a- e samt 93/38/EEG art. 28.4 a -e. Punkt 6 motsvaras av 93/38/EEG art. 28.4 under f.

16 b §

Paragrafen är ny och den innebär att vid selektiv och förhandlad upphandling skall den upphandlande enheten välja ut de leverantörer som enheten avser att bjuda in till att lämna ett anbud på grundval av sådana upplysningar som anges i 17 och 18 §§.

Bestämmelsen motsvaras av 93/36/EEG art. 19.1, 93/37/EEG art. 22.1 och 92/50/EEG art. 27.1.

17 §

Paragrafen har formulerats om för att den bättre skall överensstämma med direktivens lydelse. Andra och tredje styckena har flyttats över till 18 § andra stycket. Paragrafen har tillförts ett nytt andra stycke.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 20.1 d och 2, 93/37/EEG art. 24. d samt 92/50/EEG art. 29.d och andra stycket.

18 §

I första stycket har en ny mening införts. som innebär att om det finns särskilda skäl får ett skriftligt bevis ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller under annan liknande försäkran. Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 20.3 ,93/37/EEG art. 24 andra stycket och 92/50/EEG art. 29 tredje stycket.

I andra stycket har införts att en upphandlande enhet i annonsen om upphandling eller inbjudan skall ange vilka bevis den vill ha om en leverantörs finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet.

Tillägget motsvaras av 93/36/EEG art. 19.1, 93/37/EEG art. 26.2 och 27.2 samt 92/50/EEG art. 27.1.

I paragrafen har vidare införts ett nytt tredje stycke, vilket innebär att om en leverantör, har registrerats i en medlemsstats officiella förteckningar över godkända leverantörer, har leverantören rätt att åberopa denna registrering.

Tillägget motsvaras av 93/36/EEG art. 25.3, 93/37/EEG art. 29.3 samt 92/50/EEG art. 35.3.

18 a §

Denna bestämmelse fanns tidigare i 3 kap. 3 § och 5 kap. 6 § men har förts över till kap. 1 på grund av att det finns i princip liknande bestämmelser i alla direktiven.

I paragrafen anges att en upphandlande enhet i förfrågningsunderlaget får begära upplysning från anbudsgivare om vilka delar av ett kontrakt som han avser att lägga ut på någon annan, dvs. på tredje man.

Bestämmelsen motsvaras av 93/36/EEG art. 17, 93/37/EEG art. 20, 92/50/EEG art. 25 och 93/38/EEG art. 27.

20 a §

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innebär att en upphandlande enhet skall först pröva att en leverantör uppfyller de krav som ställts på honom och detta är en särskild prövning och prövningen av anbudens företräden är en annan, efterföljande, prövning. Denna turordning av de två prövningarna framgår endast indirekt i 1 kap. 22 § LOU. Således innebär den nya paragrafen att prövningen av anbudsgivarens lämplighet och anbudsutvärderingen är två olika moment som skall ske i nämnda ordning, oavsett upphandlingsförfarande, och att de två procedurerna styrs av olika regler. Vid

öppen upphandling bör dock de två procedurerna kunna göras i direkt anslutning till varandra. Innebörden är således att en upphandlande enhet inte har rätt att tillämpa 22 § förrän enheten prövat leverantörernas lämplighet.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 15. 1 , 93/37/EEG art. 18 samt 92/50/EEG art. 23.

22 §

Genom paragrafen genomförs flera olika direktiv. Den inbördes ordningen mellan det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och lägsta pris varierar i de olika direktiven. I 93/36/EEG art. 26.1. a och 93/37/EEG art. 30.1. a nämns lägsta pris först, medan det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet nämns först i 92/50/EEG art 36.1. a samt i 93/38/EEG 34.1. a. Många upphandlande enheter och leverantörer har uppfattat att lägsta pris är ett huvudalternativ. För att tydliggöra att så inte är fallet bör det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet anges först. Vidare är det av stor betydelse att detta lyfts fram eftersom viktiga kriterier kanske inte annars beaktas.

I paragrafen räknas upp fler omständigheter som en upphandlande enhet får ange vid en upphandling. Det innebär att det är tillåtet att ställa andra krav, som den upphandlande enheten anser vara viktiga. Dessa krav skall dock vara affärsmässigt avvägda i förhållande till det som upphandlas. Det är vidare viktigt att utvärderingskriterierna, t.ex. miljöpåverkan, kopplas till den vara eller tjänst som skall upphandlas.

I paragrafens sista mening framgår att det finns möjlighet att ange de omständigheter som skall tillmätas betydelse efter angelägenhetsgrad. Med stöd av detta kan t.ex. kravet i fråga om miljöpåverkan särskilt anges som relevant, vilket framgår redan av författningskommentaren till 22 § i prop. 1992/93:88 om offentlig upphandling. Under alla omständigheter bör ett grundläggande krav avseende miljöpåverkan kunna beaktas, vilket framgår t.ex. av 7 § verksförordningen (1995:1322). Enligt denna skall myndighetens chef beakta de krav som ställs på verksamheten med hänsyn till miljöpolitiken.

Tillägget motsvaras av av 93/36/EEG art. 26.1. b , 93/37/EEG art. 30.1. b, 92/50/EEG art 36.1. a samt 93/38/EEG 34.1. a.

23 §

Första stycket har formulerats om för att bättre stämma överens med direktivens lydelse och en ny andra mening har av samma anledning införts. Första stycket innebär att om ett anbud förefaller orimligt lågt i förhållande till det som skall upphandlas så får den upphandlande enheten förkasta anbudet först sedan den skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet. Vidare framgår att den upphandlande enheten endast får ta hänsyn till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, t.ex. kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska lösningar som leverantören valt m.m. Andra stycket har delvis formulerats om och det framgår nu att bestämmelserna bara skall

tillämpas vid upphandling enligt 2, 3 kap. eller 5 kap. Vidare har EGkommissionen ändrats till Europeiska gemenskapernas kommission.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 27, 93/37/EEG art. 30.4 samt 92/50/EEG art. 37.

23 b §

Paragrafen är ny och den motsvarar 2 kap. 18 §, 3 kap. 24 §, 4 kap. 26 och 5 kap. 25 §. Bestämmelserna har i princip samma lydelse och har därför flyttats över till 1 kap.

Bestämmelsen motsvaras av 93/36/EEG art. 16. 1, 93/37/EEG art. 19, 92/50/EEG art. 24. 2 samt 93/38/EEG art. 34.3.

25 §

Paragrafen har formulerats om för att bättre stämma överens med direktivens lydelse.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 2.1-2 och 92/50/EEG art. 3.3.

2 kap. Varuupphandling

3 §

Paragrafen har formulerats om för att den bättre skall stämma överens med direktivets lydelse. Förtydligandet innebär bl.a. att även mindre kontrakt skall utsättas för konkurrens och upphandlas enligt lagen, om värdet av det upphandlande överstiger det s.k. tröskelvärdet.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 5.3. första stycket. Paragrafen har tillförts den ytterligare bestämmelsen att inte heller valet av metod för beräkning av en upphandlings värde får göras i syfte att tröskelvärdet skall underskridas.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 5.3 andra stycket.

6 §

Paragrafen har preciserats så att det nu framgår att enheten är skyldig att annonsera så tidigt som möjligt efter budgetårets början.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 9.1 första stycket.

9 §

Paragrafen har upphävts och bestämmelserna har förts över till 1 kap. 7 a §.

11 §

I första stycket punkt 1 har hänvisningen till EG-kommissionen ändrats till Europeiska gemenskapernas kommission. Paragrafens första stycke punkt 4 har preciserats för att den bättre skall överensstämma med direktivets lydelse. Nu framgår tydligare att förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering bara om det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska gör det omöjligt att hålla tidsfristerna. Denna bestämmelse får således användas endast i undantagsfall.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 6.3 under d).

13 §

I första stycket har införts en hänvisning till 16 § och av denna paragraf framgår att tidsfristen i 13 §, i vissa fall skall förlängas.

I andra stycket har preciserats att de upphandlande enheten skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att han begärde att få ta del av underlaget, förutsatt att det har begärts i rimlig tid.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 10.2.

14 §

Paragrafen har formulerats om för att den bättre skall stämma överens med direktivets lydelse.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 11. 2 och 3.

15 §

I paragrafen har ordet arbetsdagar ändrats till dagar för att bättre överensstämma med direktivets lydelse.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 12.2.

16 §

Paragrafen har delats upp i två stycken och formulerats om. Första stycket avser endast öppen upphandling och därför har hänvisningen till 14 § (selektiv och förhandlad upphandling) tagits bort. Första stycket innebär att den upphandlande enheten skall i skälig utsträckning förlänga tidsfristen för att motta ett anbud om förfrågningsunderlaget är för skrymmande för att kunna skickas till anbudsgivaren inom den tidsfrist som anges i 13 § andra stycket (6 dagar).

Andra stycket innebär en skyldighet att vid öppen och selektiv upphandling förlänga fristerna för mottagande av anbud på grund av att anbudsgivningen måste föregås av ett besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 10.4 och 11.6.

17 §

Paragrafen har tillförts en skyldighet att iaktta den tidsfrist som anges i 15 §. Andra meningen har i enlighet med artikel 12.3 begränsats till att avse endast ansökan.

Ä ndringen motsvaras av 93/36/EEG art. 12.3.

18 §

Nuvarande bestämmelser har förts över till 1 kap. 23 b § och rubriken före paragrafen har utgått.

Paragrafen har fått en ny lydelse och den innebär att en upphandlande enhet, som tillåter alternativa utföranden, inte får avvisa ett anbud som innehåller ett alternativt utförande, som innebär att om anbudet antas så blir det ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt. Bestämmelsen motsvaras av 93/36/EEG art. 16.2.

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

3 §

Paragrafen har upphävts och bestämmelserna har förts över till 1 kap. 18 a §.

6 §

Paragrafen har tillförts ett nytt andra stycke för att den bättre skall stämma överens med direktivets lydelse. Den upphandlande enheten får begära att en koncessionssökande i sitt anbud anger hur stor del av koncessionens andel som leverantören avser att lägga ut på någon annan.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 3.2 andra stycket.

7 §

Paragrafen har tillförts ett nytt andra stycke, avseende krav på att en koncession till annan än en upphandlande enhet också skall innehålla regler om annonseringsskyldighet när arbeten läggs ut på tredje man av koncessionsinnehavaren samt ett nytt tredje stycke. Det tredje stycket innebär att bestämmelserna i 1 kap. 11 § om annonsering av en avslutad upphandling inte gäller vid koncession.

Tillägget motsvaras av 93/37/EEG art. 3. 4 .

8 §

Paragrafen har tillförts ett nytt tredje stycke för att den bättre skall överensstämma med direktivets lydelse. Det nya stycket innebär att vid en an-

sökan om koncession, skall det bifogas en förteckning över de företag som har gått samman för att få en koncession. Om något förändras skall förteckningen snarast ändras.

Tillägget motsvaras av 93/37/EEG art. 3.4. sista stycket.

9 §

I paragrafen har preciserats att den upphandlande enheten skall snarast möjligt förhandsannonsera de upphandlingar som enheten har planerat, om det som skall upphandlas överstiger tröskelvärdena.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 11.7 andra stycket.

13 §

Paragrafen har upphävts och bestämmelserna har flyttats över till 1 kap. 7 a §.

15 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 11 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 7.3 under c och d.

18 §

I första stycket har införts en hänvisning till 21 §, som innehåller bestämmelser om att tidsfristerna kan förlängas. Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 13 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art.12.3.

19 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 14 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 13.1-4.

21 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 16 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 12.5 och 13.7.

22 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 17 §. Innebörden av ändringen är att hänvisningen till 19 §, har utgått.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 14.3.

23 §

Paragrafen har lett till missuppfattningar. Anledningen är att det undantag som paragrafen innehåller avser bostadsbebyggelse i socialt syfte av ett slag som inte har någon direkt motsvarighet i svenska förhållanden. Bestämmelsen saknar därför betydelse och har därför tagits bort. Paragrafen har fått ny lydelse som innehåller bestämmelser om tidsfrister som gäller kontrakt som tilldelas av en koncessionshavare som inte är en upphandlande enhet.

Bestämmelsen motsvaras av 93/37/EEG art. 15 och 16.

24 §

Paragrafens nuvarande bestämmelser har förts över till 1 kap. 23 b § och paragrafen har fått en ny lydelse. Den nya lydelsen innebär en möjlighet för en upphandlande enhet att hänvisa anbudsgivare att inhämta upplysningar om regler för anställningsskydd och om arbetsvillkor där arbetet skall utföras. Den upphandlande enheten kan också åläggas av ett EES-land att lämna upplysning om vilka myndigheter som kan lämna dessa upplysningar. På grund av det nya innehållet har också underrubriken närmast före paragrafen ändrats.

Om möjligheten i första stycket utnyttjats anges i andra stycket en skyldighet för den upphandlande enheten att begära en bekräftelse av anbudsgivaren att denna har tagit hänsyn till de inhämtade upplysningarna vid utformningen av sitt anbud.

Ä ndringen motsvaras av 93/37/EEG art. 23.1-2.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena

1 §

I andra stycket har definitionen av upphandlande enhet ytterligare preciserats för att bättre stämma överens med direktivets lydelse. Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 1.2 och 2.3.

I paragrafen har ett nytt stycke tillförts för att paragrafen bättre skall överensstämma med direktivets lydelse. Tillägget innebär bl.a. att om en organisation producerar och levererar elektricitet till en upphandlande enhet, som har särskilt tillstånd, så skall även den organisationen anses ha sådana rättigheter och omfattas av direktiven.

Tillägget motsvaras av 93/38/EEG art. 2.3.

4 §

Första stycket har ändrats för att bättre överensstämma med direktivets lydelse. Ä ndringen innebär att undantaget i stycket endast avser busstransportverksamhet och inte som tidigare också annan av den upphandlande enheten bedriven verksamhet.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 2.4.

4 a §

I paragrafens första stycke punkt 2 har definitionen avseende samriskföretag ändrats. Ett samriskföretag är bildat av en eller flera upphandlande enheter i syfte att driva verksamhet om omfattas av 1 § första stycket 1-4.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 13.1.b). Paragrafens tredje stycket har formulerats om för att bättre stämma överens med direktivets lydelse. Termen “anknutet företag” har i princip samma lydelse som i 3 kap. 8 §. I paragrafen hänvisas vidare till rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om koncernredovisning.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 1.3.

5 §

I första stycket har EG-kommissionen ändrats till Europeiska gemenskapernas kommission.

Andra stycket har preciserats för att bättre överensstämma med direktivets lydelse. Innebörden av ändringen är att den upphandlande enheten skall på begäran av kommissionen lämna vissa uppgifter t.ex bevis och att det är kommissionen som bedömer vilka bevis som det är nödvändiga att lämna.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 13.2.

6 §

Paragarafen har formulerats om för att bättre överensstämma med direktivets lydelse. Andra stycket innebär att den upphandlande enheten inte skall ta hänsyn till värdet av varor eller tjänster som inte är nödvändiga för utförandet av en byggentreprenadupphandling. Således skall värdet av varorna eller tjänsterna inte ingå när värdet av upphandlingskontraktet skall beräknas.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 14.8 och 14.12.

7 a §

Paragrafen är ny. Den innebär att bestämmelserna i kapitlet inte skall tillämpas på sådana företag som anges i 1 § andra stycket 2 (dvs. företag med särskilt tillstånd) som försörjer fasta nät med dricksvatten, elektricitet, gas eller värme. Undantaget gäller endast dricksvatten och elektricitet samt gäller endast den produktion av dricksvatten eller elektricitet som är nödvändig för att bedriva annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leverans till det fasta nätet endast beror på den upphandlande enhetens egen förbrukning och inte överstiger 30 % av enhetens totala produktion av dricksvatten eller elektricitet, beräknat på de tre sista årens genomsnitt, inklusive innevarande år.

Undantaget i första stycket punkt 2 gäller bara gas eller värme och endast den produktion av gas eller värme som är en oundviklig följd av annan verksamhet än den som omfattas av 1 § samt under förutsättning att leverans till det fasta nätet endast syftar till ett ekonomiskt uttnyttjande av denna

produktion och uppgår till högst 20 % av den upphandlade enhtens omsättning, beräknat på de tre sista årens genomsitt, inklusive innevarande år.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 2.5.

9 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 3 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 14.7 och 14.13.

10 §

Paragarafen har tillförts ett nytt andra stycke för att den bättre skall överensstämma med direktivets lydelse. Denna bestämmelse innebär en ytterligare skyldighet i fråga om tröskelberäkningen för upphandlande enheter som väljer att upphandla ett ramavtal.

Tillägget motsvaras av 93/38/EEG art. 14.9.

11 §

Paragarafen har formulerats om för att bättre överensstämma med direktivets lydelse. Ä ndringen innebär att vid upphandling av varor, entreprenader och tjänster skall alla delvärden ingå vid beräkning av tröskelvärdet. Betämmelsen om delkontrakt under 1 000 000 ecu gäller dock endast byggentreprenad och den innebär att ett delkontrakt under 1 000 000 inte behöver ingå i beräkningen av upphandlingens värde. Paragrafen har samma lydelse som i lagrådsremissen eftersom denna bättre stämmer överens med direktivets lydelse.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 14.10 andra stycket.

14 §

Paragarafen har formulerats om för att bättre överensstämma med direktivets lydelse. Ett nytt tredje stycke har införts, som innebär att om det gäller ett större projekt så får förhandsannonsering göras utan att den information som har funnits i en tidigare förhandsannonsering upprepas, om det tydligt i annonsen anges att den nya annonsen avser tilläggsinformation.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 21.2 a-c, 22.3 och 22.4.

15 §

I andra stycket har hänvisningen till EG-kommissionen ändrats till Europeiska gemenskapernas kommission. Vidare har preciserats att enheten skall ange om den har förkastat ett anbud med stöd av 1 kap. 32 § första stycket eller enligt 26 § eller tillämpat bestämmelserna i 15 a §.

Bestämmelsen motsvaras av art. 24.

15 a -d §§

Paragraferna är nya. Bestämmelserna i 15 a § stämmer överens med 1 kap. 13 §. Om europeiska tekniska specifikationer inte finns så skall enligt 15 b § hänvisning göras till andra standarder som tillämpas inom EES. En upphandlande enhet som utformar den teknisnka beskrivningen på annat sätt än som anges i 1 kap. 12 § skall enligt 15 c § i en annons om upphandling ange skälen för det. Om en leverantör begär skall en upphandlande enhet enligt 15 d § tillhandahålla leverantören de tekniska beskrivningar som enheten regelbundet använder i avtalen. Bestämmelserna motsvaras av 93/38/EEG art. 18. 3,4, 6-8 och 19.

16 §

Paragrafens första stycke har lett till missförstånd och har därför formulerats om. Enligt den nya lydelsen skall en upphandlande enhet använda öppen, selektiv eller förhandlad upphandling.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 20. Paragrafens andra stycke punkt 1 har preciserats för att överensstämma med direktivets lydelse.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 20.2 under a. Paragrafens andra stycke punkterna 2 och 7 har formulerats om för att överensstämma med direktivets lydelse.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 20.2 under b och g. Paragrafens andra stycke punkterna 4 och 6 har formulerats om för att överensstämma med direktivets lydelse.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 20.2 under d och f. I paragrafens andra stycke punkt 9 har preciserats att en upphandlande enhet får avstå från annonsering och upphandla ett kontrakt genom avrop mot ett gällande ramavtal, om ramavtalet har upphandlats enligt bestämmelserna i LOU.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 20. 2 under i.

19 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 13 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 28.1.

20 §

Paragrafen har ändrats för att bättre stämma överens med direktivets lydelse. Ä ndringen innebär att en upphandlande enheten även vid förhandlad upphandling vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skall skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 28.4.

22 §

Paragrafen har ändrats för att bättre stämma överens med direktivets lydelse.Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 17 §.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 28.5.

22 a §

Paragrafen är ny och innebär att en upphandlande enhet skall välja ut de leverantörer som får delta i en selektiv eller förhandlad upphandling enligt regler som den upphandlande enheten håller tillgängliga för leverantörerna. Antalet leverantörer som väljs ut måste vara tillräckligt många för att det skall uppstå konkurrens.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 31.1 och 3.

23 §

Paragrafen har ändrats för att bättre stämma överens med direktivets lydelse. Ä ndringen innebär att reglerna vid behov får uppdateras och att berörda leverantörer skall underrättas om detta.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 30.2 och 3.

24 §

Paragrafen har ändrats för att bättre stämma överens med direktivets lydelse. Ä ndringen innebär att om en upphandlande enhet prövar en ansökan från en leverantör om att få vara med bland dem som väljs ut enligt bestämmelserna i 23 § och prövningen kommer att ta längre tid än sex månader skall enheten inom två månader upplysa leverantören om detta och ange skälen för det samt ange vilken dag beslut kommer att fattas.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 30.4 och 8.

25 §

Paragarafen har omformulerats för att bättre överensstämma med direktivets lydelse. I paragrafen har preciserats att om en upphandlande enhet upprättar ett särskilt system enligt 23 § skall de i annonsen upplysa om det och annonsen skall innehålla uppgifter om syftet med systemet och hur leverantören kan få ta del av reglerna.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 30. 9.

26 §

Nuvarande bestämmelser har förts över till 1 kap. 23 b § och paragrafen har fått ny lydelse. Ett anbud som är orimligt lågt och som förklaras av att anbudsgivaren fått statligt stöd får förkastas om anbudsgivaren inte har visat att kommissionen underrättats om stödet enligt artikel 93.3 i Romfördraget

eller att kommissionen har godkänt stödet. Av andra stycket framgår att en upphandlande enhet får förkasta orimligt låga anbud även i andra fall enligt 1 kap. 23 § första stycket.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 34.5 sista stycket.

27 §

I paragrafen har hänvisningen till 1 kap. 13 § ändrats till 15 a §.

28 §

Paragrafen har ändrats för att bättre stämma överens med direktivets lydelse. Ä ndringen innebär att en hänvisning till rådets förordning (EG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma definitionen av begreppet varors ursprung har införts.

Ä ndringen motsvaras av 93/38/EEG art. 36.2.

30 §

Paragrafen är ny och det har införts en ny rubrik framför paragrafen. Bestämmelserna innebär att när en upphandlande enhet begär ett intyg för kvalitetssäkring skall europeisk standard för kvalitetssäkring användas. Det skall utfärdas av ett oberoende organ inom EES. Intyget skall visa om en byggentreprenad stämmer överens med en standard för kvalitetssäkring. Om intyg inte kan företes inom föreskriven tid skall enheten godta andra bevis som stämmer överens med en stadard enligt första stycket.

31 §

Paragrafen är ny och överensstämmer med 3 kap. 24 §. Det har införts en ny rubrik framför paragrafen.

Bestämmelsen motsvaras av 93/38/EEG art. 29.

5 kap. Upphandling av tjänster

1 §

Paragarafen har tillförts en hänvisning till 25 §.

2 §

Paragrafen har tillförts en hänvisning till Romfördraget. Hänvisningen innebär att även om en lag eller annan författning kan medföra viss ensamrätt har en sådan författning ingen betydelse för upphandlingsskyldigheten om ensamrätten inte stämmer överens med Romfördraget. Upphandlande

enheter skall således även ta hänsyn till de bestämmelser som finns Romfördraget.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 6.

6 §

Paragrafen har upphävts och bestämmelserna har flyttats över till 1 kap. 18 a §.

7 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 3 § och 4 kap. 9 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 7. 3 och 6.

11 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 6 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 15.1.

15 §

Paragrafen har upphävts och bestämmelserna har förts över till 1 kap. 7 a§.

17 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 11 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 11.3. d- f.

20 §

I första stycket har införts en hänvisning till 23 §. Paragrafen innebär att tidsfristerna i 20 § kan förlängas. Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 13 § LOU.

Bestämmelsen motsvaras av 92/50/EEG art. 18.3.

21 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 14 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 19.4.

23 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 2 kap. 16 § och 3 kap. 21 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 18.5. och 19.7.

24 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 4 kap. 22 § LOU.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 20.3.

25 §

Nuvarande lydelse har förts över till 1 kap. 23 b § LOU. Paragrafen har fått en ny lydelse. Paragrafen har ändrats på samma sätt som 4 kap. 30 §.

Bestämmelsen motsvaras av 92/50/EEG art. 33.

27 §

Paragrafen är ny och överensstämmer med 3 kap. 25 § .

Bestämmelsen motsvaras av 92/50/EEG art. 28.

28 §

Andra stycket i paragrafen har kompletterats för att bättre stämma överens med direktivets lydelse. Ä ndringen innebär att medlemmarna i juryn skall vara fysiska personer som är oberoende av de tävlande. Vidare att om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer av de tävlande så skall minst en tredjedel av jurymedlemmarna ha samma eller likvärdiga kvalifikationer.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 13.6 första stycket.

30 §

Paragrafens andra stycke har försetts med en mening om att antalet deltagare alltid måste vara sådant att konkurrens uppnås.

Ä ndringen motsvaras av 92/50/EEG art. 13.5.

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.

12 §

Paragrafen har ändrats på samma sätt som 1 kap. 22 §.

7 kap. Ö verprövning, skadestånd m.m.

1 och 8 §§

Paragraferna har ändrats för att bättre stämma överens med direktivens lydelse. Ä ndringen innebär att den tidpunkt efter vilken länsrättens

prövningsrätt upphör har ändrats till efter det avtal om upphandling slöts . Regeringsrätten fann i ett beslut (RÅ 1996 ref. 50) att 1 § inte hade samma innebörd som direktivet 89/665/EEG och fastslog att direktivet skulle tillämpas i stället för 7 kap. 1 § i lagen.

Bestämmelsen motsvaras av 89/665/EEG art. 2.6 och 92/13/EEG art. 2.6.

13 §

I paragrafen har införts tre nya stycken för att den bättre skall överensstämma med direktivet. Andra stycket innebär att var och en deltagarna i ett medlingsförfarande skall godkänna den medlare som kommissionen valt och utse vardera ytterligare en medlare. Enligt tredje stycket får medlarna anlita högst två experter. Deltagarna och kommissionen har rätt att inte godkänna de experter som medlarna anlitat. Av fjärde stycket framgår att de som har begärt medling, upphandlande enhet, anbudssökande eller anbudsgivare som deltagit i upphandlingen skall av medlarna ges tillfälle att muntligen eller skriftligen delta i medlingen.

Tilläggen motsvaras av 92/13/EEG art. 10.2 andra stycket.

14 §

I paragrafen har införts ett nytt stycke för att den bättre skall överensstämma med direktivet. Det nya stycket innebär att deltagarna i medlingsförfarandet har rätt att när som helst begära att medlingsförfarandet skall ställas in.

Tillägget motsvaras av 92/13/EEG art. 10.6.

15 §

Paragrafen är ny. Det har införts en ny rubrik framför paragrafen. I direktiven finns bestämmelser om hur annonserna skall vara utformade och vilka uppgifter som skall finnas i dessa. I direktiven finns vidare definitioner av vad som avses med tekniska specifikationer och vilka skriftliga bevis som får användas enligt 1 kap. 18 §. Bestämmelserna i direktiven är mycket detaljerade och det är därför lämpligt att de tas in i en förordning.

Tillägget motsvaras av 93/36/EEG bil. III och IV, 93/37/EEG bil. III och IV, 92/50/EEG bil. II, III och IV samt 93/38/EEG bil. XII, XIII och XIV.

Bilagan

Bilagan, som i dag innehåller en förteckning av tjänster och är uppdelad i avdelning A och avdelning B har nu tillförts en ytterligare avdelning, avdelning C. Denna nya avdelning avser byggentreprenader, varför rubriken till bilagan har ändrats. Innehållet i avdelning C och dess betydelse för definitionen av byggentreprenad har behandlats i kommentaren till 1 kap. 5 § LOU.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 1

Förteckning över remissinstanserna

PM 1996-12-20 Ä ndringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling såvitt avser bestämmelserna över tröskelvärdena (Finansdepartementet , dnr96/4038)

Svea hovrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Länsrätten i Göteborgs och Bohuslän, Försvarets materielverk, Vägverket, Nämnden för offentlig upphandling, Verket för högskoleservice, Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Kommerskollegium, Konkurrensverket, Affärsverket Svenska kraftnät, Malmö kommun, Kronobergs läns landsting, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Arkitekt- och Ingenjörsföretagen, Grossistförbundet Svensk Handel, Byggentreprenörerna, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Industriförbund, Sveriges inköps- och logistikförbund, Sveriges Offentliga Inköpare och Tyrens Byggkonsult.

Därutöver har yttrande inkommit från Stockholm läns landsting och Sydkraft.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling1

dels att 2 kap. 9 §, 3 kap. 3 och 13 §§ samt 5 kap. 15 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 18 skall utgå,

dels att i 3 kap. 17 §, 5 kap. 19 §, 6 kap. 16 § och 7 kap. 12 § orden “EGkommissionen” skall bytas ut mot “Europeiska gemenskapernas kommission”,

dels att 1 kap. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11- 18, 22, 23 och 25 §§, 2 kap. 3, 6, 11 och 13-18 §§, 3 kap. 6- 9, 15, 18, 19 och 21- 24 §§, 4 kap. 1, 4- 6, 9- 11,14-16, 19, 20 och 22 - 28 §§, 5 kap. 1, 2, 7, 11, 17, 20, 21, 23-25, 28 och 30 §§, 6 kap. 12 §, 7 kap. 1, 8, 13 och 14 §§ samt rubrikerna närmast före 1 kap. 12 §, 3 kap. 23 och 24 §§, 4 kap. 26 § och 5 kap. 25 § och rubriken till bilagan till lagen skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 15 nya paragrafer, 1 kap. 7 a, 16 a, 16 b, 18 a, 20 a och 23 b §§, 4 kap. 7 a, 15 a-d, 22 a och 30 §§, 5 kap. 27 § och 7 kap. 15 § samt närmast före 1 kap 16 a och 23 b §§ och 4 kap. 15 a, 22 a och 30 §§ samt 7 kap. 15 nya rubriker och i bilagan skall införas en ny avdelning, Avdelning C, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §

Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner och sådana andra upphandlande enheter som avses i 5 och 6 §§.

För upphandling som avses i 6 För upphandling som avses i 6 kap. gäller endast bestämmelserna i kap. gäller endast bestämmelserna i nämnda kapitel och de bestämmelser nämnda kapitel och de bestämmelser i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i 6 i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i 6 kap. samt 7 kap. 1-8 §§. kap. samt 7 kap. 1-10 §§.

3 §

Denna lag gäller inte

1. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett internationellt avtal mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande staterna,

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande stationering av militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en internationell organisation.

För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämligen

1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet och

2. upphandling av försvars-

2. upphandling av försvars-

produkter och tjänster som inte har produkter och tjänster som inte har civil användning. civil användning och som omfattas av artikel 223 i Romfördraget.

5 §

I denna lag används följande termer med den betydelse som här anges:

Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.

Upphandlande enhet: statliga, Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner, beslutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommuner, landsting och kyrkliga kommuner, sådana bolag, föreningar, samsådana bolag, föreningar, fälligheter och stiftelser som anges i 6 samfälligheter och stiftelser som § samt, såvitt avser upphandling anges i 6 § och, såvitt avser uppenligt 4 och 6 kap., sådana enheter handling enligt 4 och 6 kap., sådana som avses i 4 kap. 1 § andra stycket enheter som avses i 4 kap. 1 § andra och 6 kap. 1 § tredje stycket. stycket och 6 kap. 1 § tredje stycket samt sammanslutningar av nämnda myndigheter, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enheter.

Upphandlingskontrakt: skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår avseende upphandling enligt denna lag.

Byggentreprenad: ett bygg- eller Byggentreprenad: utförande eller anläggningsarbete i sin helhet, vars både projektering och utförande av resultat har en självständig funktion. ett arbete, som kan hänföras till en verksamhet som anges i avdelning C i bilagan till denna lag, eller ett byggnads- eller anläggningsarbete i sin helhet, vars resul-

tat självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där ersättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller i form av dels en sådan rätt, dels betalning.

Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.

Formgivningstävling: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 §. Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap. 20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare: den som lämnar anbud. Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv eller förhandlad upphandling.

Ö ppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud. Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem.

Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna skriftligt anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Direktupphandling: upphandling utan infordrande av skriftligt anbud.

6 §

Termen"upphandlande enhet" Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar, innefattar sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har samfälligheter och stiftelser som har inrättats för att fullgöra uppgifter i inrättats i syfte att täcka behov i det det allmännas intresse och inte har en allmännas intresse, under industriell eller kommersiell karaktär förutsättning att behovet inte är av och industriell eller kommersiell karaktär,

1. vars kapital huvudsakligen har och tillskjutits av staten, en kommun, ett

1. vars kapital huvudsakligen har

landsting eller en kyrklig kommun, tillskjutits av staten, en kommun, ett eller landsting , en kyrklig kommun eller

2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn, eller

2. vars upphandling står under annan upphandlande enhet, eller statlig eller kommunal tillsyn eller

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. vars styrelseledamöter utses av tillsyn av en annan upphandlande staten, en kommun, ett landsting eller enhet, eller en kyrklig kommun, eller

3. vars styrelse till mer än halva

4. vars styrelse till mer än halva kommun eller annan upphandlande antalet ledamöter utses av staten, en enhet. kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun.

antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting, en kyrklig

7 a §

Vid selektiv upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. får en upphandlande enhet ange i annonsen det antal leverantörer som den avser att bjuda in att lämna anbud. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall upphandlas och vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens. Det måste uppgå till minst fem och får uppgå till 20.

8 §

En annons om upphandling skall En annons om upphandling skall på lämpligt sätt sändas till Byrån för på snabbaste lämpliga sätt sändas till Europeiska gemenskapernas officiella Byrån för Europeiska gemenpublikationer. Om upphandling sker skapernas officiella publikationer. enligt reglerna för påskyndat Om upphandling sker enligt reglerna förfarande skall annonsen sändas med för påskyndat förfarande skall annontelex, telegram eller telefax. Den sen sändas med telex, telegram eller skall innehålla uppgift om dagen för telefax. avsändandet.

Annonsen skall innehålla uppgift om dagen för avsändandet. Den upphandlande enheten skall kunna visa vilken dag annonsen avsändes.

9 § 2

En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de språk som är officiella inom Europeiska unionen.

Vid upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. får annonsen inte vara längre

än en sida i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §3

En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 5 kap. skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen har avslutats. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot något allmänt intresse eller motverka befogade affärs- eller konkurrensintressen.

Enheten skall också upprätta en Enheten skall också upprätta en rapport om den avslutade upphandrapport om den avslutade lingen. Rapporten skall lämnas till upphandlingen. Rapporten skall

EG-kommissionen på dess begäran. lämnas till Europeiska

Rapporten skall innehålla uppgifter gemenskapernas kommission på dess om begäran. Rapporten skall innehålla

1. enhetens namn och adress och uppgifter om värdet av upphandlingen,

1. enhetens namn och adress samt

2. anbudsgivare eller anbuds-upphandlingens föremål och värde, sökande som deltagit vid prövningen

2. namn på anbudsgivare eller

av anbud och anledningen till urvalet anbudssökande som kvalificerat sig av anbudssökande, för att delta i upphandlingen och

3. anbudsgivare eller ananbudssökande, budssökande som inte vunnit

3. namn på anbudsgivare eller an-

framgång och anledningen till det, budssökande som inte vunnit

4. vilken leverantör som fick uppframgång och anledningen till det, handlingen och, i förekommande fall,

4. namn på den leverantör som

hur stor del denne avser att lägga ut fick upphandlingen, anledningen till på någon annan, och det och, i förekommande fall, hur stor anledningen till valet av

del av upphandlingen leverantören avser att lägga ut på någon annan, och

5. för förhandlad upphandling, anledningen till valet av det förfarandet.

Upphandling med hänvisning till Hänvisning till tekniska tekniska standarder m.m. specifikationer m.m.

12 §

Om förfrågningsunderlaget inne-Om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av håller en teknisk beskrivning av föremålet för upphandlingen skall föremålet för upphandlingen skall beskrivningen göras med hänvisning beskrivningen göras med hänvisning till europeiska tekniska till specifikationer när sådana finns.

1. en svensk teknisk standard som överensstämmer med gemenskapsrätten,

2. en teknisk specifikation som utformats enligt ett förfarande som godtagits av EES-länderna och som publicerats i Europeiska

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

gemenskapernas officiella tidning, eller

3. en annan europeisk teknisk specifikation.

Första stycket gäller inte om det i någon annan författning finns avvikande bestämmelser och dessa ö v e r e n s s t ä m m e r m e d gemenskapsrätten.

13 §

En upphandlande enhet får

Vid upphandling enligt 2, 3 och 5

utforma den tekniska beskrivningen kap. får en upphandlande enhet på annat sätt än som anges i 12 § om utforma den tekniska beskrivningen

1. det är tekniskt omöjligt att på specifikationerna inte anger hur ett tillfredsställande sätt fastställa om överensstämmelse med dem skall föremålet för upphandlingen fastställas, eller det är tekniskt överensstämmer med europeiska omöjligt att på ett tillfredsställande tekniska specifikationer, sätt fastställa om föremålet för upp-

2. tillämpning av sådana tekniska europeiska tekniska specifikationer specifikationer som avses i 12 § inte som avses i 12 § inte skulle göra det skulle göra det möjligt för den möjligt att upphandla utrustning upphandlande enheten att m.m. som är tekniskt förenlig med upphandla utrustning m.m. som är utrustning som redan används av tekniskt förenlig med utrustning som enheten eller skulle medföra redan används av enheten eller orimliga kostnader eller orimliga skulle medföra orimlöiga kostnader tekniska svårigheter, dock endast eller orimliga tekniska svårigheter, under förutsättning att enheten som dock endast under förutsättning att ett led i en klart definierad och den upphandlande enheten har dokumenterad strategi beslutat att beslutat att inom en angiven inom en angiven tidsperiod gå över tidsperiod gå över till sådana till utrustning som stämmer överens tekniska specifikationer, med sådana specifikationer, på annat sätt än som anges i 12 § om

1. de europeiska tekniska

handlingen överensstämmer med europeiska teknika specifikationer,

2. tillämpning av sådana

3. vad som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att gällande standader eller europeiska tekniska specifikationer inte är lämpliga, eller

4. det finns särskilt föreskrivna

4. det finns särskilt föreskrivna

tekniska krav.

tekniska krav och dessa

För upphandling som avses i 4 ö v e r e n s s t ä m m e r m e d kap.gäller inte kravet på en angiven gemenskapsrätten.. tidsperiod för övergången till tekniska specifikationer.

14 §4

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En upphandlande enhet

Vid upphandling enligt 2, 3 och 5

somtilllämpar bestämmelserna i 13 § kap. skall en upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling som tilllämpar bestämmelserna i 13 ange skälen till det och skall vidare i § skriftligen ange skälen för sitt fråga om upphandling enligt 2, 3 beslut. Om det är möjligt skall detta och 5 kap. på begäran av EGgöras i annonsen i Europeiska kommissionen tillhandahålla kom-gemenskapernas officiella tidning missionen skälen för sitt beslut. om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.

Enheten skall

vidare på begäran tillandahålla EES-länderna och Europeiska gemenskapernas kommission skälen för beslutet.

15 §

Om europeiska tekniska Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § inte specifikationer som avses i 12 § inte finns skall den tekniska finns, gäller följande vid beskrivningen göras med upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. tillämpning av svensk standard som Den tekniska beskrivningen skall överensstämmer med godtagen göras genom hänvisning till internationell standard. nationella tekniska specifikationer

Om sådan standard inte finns är som är förenliga med lagen det tillåtet att utföra beskrivningen ( 1994:847 ) om tekniska med tillämpning av annan svensk egenskapskrav på byggnadsverk, standard eller, om inte heller sådan m.m. eller i övrigt med gemenskapsstandard finns, annan standard. rätten.

Om andra stycket inte är tillämpligt får den tekniska beskrivningen göras genom hänvisning till

1. nationella tekniska specifikationer i fråga om konstruktion, beräkningsmetoder, utförande av arbete och materialanvändning, eller

2. andra handlingar, om möjligt till svenska standarder som stämmer överens med internationell standard eller andra svenska standarder.

16 §

En upphandlande enhet får Den tekniska beskrivningen av varken i förfrågningsunderlaget eller föremålet för upphandlingen får i annat underlag för upphandlingen varken i förfrågningsunderlaget eller beskriva föremålet för något annat underlag för upphandlingen på ett sådant sätt att upphandlingen hänvisa till en

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

endast en viss vara eller process kan särskild vara eller process på ett komma i fråga. sådant sätt att vissa företag gynnas

En upphandlande enhet får

Enheten får hänvisa till ett visst hänvisa till ett visst märke, fabrikat märke eller fabrikat om det finns eller ursprung om den inte på något särskilda skäl. En sådan hänvisning annat sätt kan beskriva föremålet skall utformas så att även likvärdiga för upphandlingen tillräckligt varor och processer kan komma i preciserat och begripligt. fråga. Hänvisningen skall följas av orden eller missgynnas. En sådan

hänvisning får dock göras om det är motiverat av hänsyn till föremålet för upphandlingen.

“eller likvärdig”.

Inbjudningar vid selektiv och förhandlad upphandling

16 a §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall inbjudan att lämna anbud innehålla uppgifter om

1. adress där ytterligare handlingar kan beställas, senaste dag för en sådan beställning samt, i de fall avgift skall betalas, belopp och betalningsvillkor,

2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, adress till vilken anbud skall sändas och det eller de språk som kan användas,

3. annonser varigenom upp handlingen offentliggjorts,

4. vilka handlingar som skall bifogas,

5. villkor för tilldelning av kontrakt om de inte framgår av annonsen, och

6. andra särskilda villkor som gäller för att få delta.

16 b §

Vid selektiv och förhandlad

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

upphandling skall enheten välja ut de leverantörer som den avser att bjuda in till anbudsgivning endast på grundval av sådana upplysningar om leverantörerna som avses i 17 och 18 §§.

17 §

En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,

4. har gjort sig skyldig till

4. har gjort sig skyldig till

allvarligt fel i yrkesutövningen, allvarligt fel i yrkesutövningen och

5. inte har fullgjort sina 5. inte har fullgjort sina å l i g g a n d e n a v s e e n d e å l i g g a n d e n a v s e e n d e socialförsäkringsavgifter eller skatt i socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. upphandlignen sker, eller

En upphandlande enhet får begära upplysningar om en leverantörs tekniska förmåga och kapacitet samt om hans finansiella ställning.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller inbjudan till anbudsgivning ange vilka upplysningar om förhållanden som avses i andra stycket som enheten vill ha.

6. i något väsentligt hänseende

Enheten har rätt att utesluta en har låtit bli att lämna begärda leverantör från deltagande om upplysningar eller lämnat felaktiga leverantören i väsentligt hänseende upplysningar som begärts med stöd har låtit bli att lämna begärda av denna paragraf eller 18 §. upplysningar om förhållanden som Enheten får begära att en avses i första och andra styckena leverantör visar att det inte finns eller lämnat felaktiga uppgifter. någon grund för att utesluta honom den upphandlande enheten kan visa detta,

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

med stöd av första stycket 1-3 eller

5. Enheten får också begära att en leverantör visar att han är registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register.

18 §

En leverantör kan visa att han En leverantör kan visa att han uppfyller krav som uppställts med uppfyller krav som uppställts med stöd av 17 § genom skriftliga bevis stöd av 17 § genom skriftliga bevis som är lämpade för ändamålet. som är lämpade för ändamålet. Om

En upphandlande enhet skall i En upphandlande enhet skall i annonsen eller inbjudan till annonsen om upphandling eller anbudsgivning ange på vilket sätt inbjudan till anbudsgivning ange leverantören kan visa att han vilka bevis den vill ha om en uppfyller de uppställda kraven. leverantörs finansiella och

det finns särskilda skäl får ett skriftligt bevis ersättas av en utsaga som avgetts under ed eller sanningsförsäkran.

ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet.

Om en leverantör är registrerad i ett EES-lands officiella förteckning över godkända leverantörer, skall leverantören anses uppfylla de krav som kan ställas upp med stöd av 17 § första stycket 1-3.

18 a §

I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att anbudsgivaren i sitt anbud redovisar vilka delar av upphandlingskontraktet som han avser att lägga ut på någon annan (tredje man).

20 a §

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. skall den upphandlande enheten, innan den börjar pröva anbuden, pröva om anbudsgivarna eller anbudssökandena uppfyller de krav som ställts upp på leverantören.

22 §

En upphandlande enhet skall anta En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägst antingen anbudspris eller det anbud som är

1. det anbud som är det

det ekonomiskt mest fördelaktiga ekonomiskt mest fördelaktiga, eller med hänsyn till samtliga

2. det anbud som har lägst

omständigheter såsom pris, anbudspris. d r i f t k o s t n a d e r , f u n k t i o n ,

Om enheten skall anta det

miljöpåverkan m. m. Enheten skall i ekonomiskt mest fördelaktiga förfrågningsunderlaget eller i -anbudet, skall den ta hänsyn till annonsen om upphandling ange vilka samtliga omständigheter såsom pris, omständigheter den tillmäter leveranstid, driftkostnader, kvalitet, betydelse. Omständigheterna skall estetiska, funktionella och tekniska om möjligt anges efter egenskaper, service, tekniskt stöd , angelägenhetsgrad, med den miljöpåverkan m. m. Enheten skall i viktigaste först. förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter

betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.

23 §5

En upphandlande enhet får En upphandlande enhet får förkasta anbud som den anser vara förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga enheten skriftligen begärt förklaring anbudet och inte fått till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. tillfredsställande svar. Hänsyn får endast tas till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom ekonomin i tillverkningen eller utförandet, de tekniska lösningarna,

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om enheten förkastat ett anbud av förslag. det skälet att det bedömts vara Vid upphandling enligt 2, 3 och 5 orimligt lågt, skall enheten avge en kap. skall en upphandlande enhet, rapport om sitt beslut till EGsom i förfrågningsunderlaget kommissionen eller, om anbudet angett att den skall anta det anbud avgetts vid upphandling enligt 4 som har lägst anbudspris men som kap. lämna upplysningar om förkastat ett anbud av det skälet att beslutet i meddelande om avslutad det bedömts vara orimligt lågt, upphandling enligt 4 kap. 15 §. lämna en rapport om sitt beslut till originaliteten i anbudsgivarens

Europeiska gemenskapernas kommission.

Alternativa utföranden

23 b §

Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får den även pröva anbud som innehåller ett alternativt utförande, om det uppfyller de minimikrav som enheten ställt upp. Kraven skall ha angetts i förfrågningsunderlaget.

Om enheten inte avser att pröva anbud som innehåller alternativa utföranden, skall den i annonsen upplysa om detta.

Ett utförande, som är alternativt i förhållande till kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget, får inte förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifikation.

25 §

Om en upphandlande enhet till Om en eller flera upphandlande mer än hälften bidrar till kostnaden enheter till mer än hälften bidrar till för byggentreprenad som avser ankostnaden för byggentreprenad som

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

läggning av kommunikationsleder, avser verksamhet som hör till grupp utbildnings-, sport- och fritidslo-502 i avdelning C i bilagan till kaler, sjukhus eller allmänna denna lag, eller som rör uppförande förvaltningsbyggnader och som upp-av sjukhus, anläggningar för sport, handlas av någon annan skall rekreation och fritid, skol- eller enheten se till att bestämmelserna i 3 universitetsbyggnader eller och 5 kap. iakttas vid b y g g n a d e r f ö r upphandlingen. administrationsändamål och som upphandlas av någon annan skall enheten se till att bestämmelserna i 3 och 5 kap. iakttas vid

upphandlingen.

2 kap. Varuupphandling

3 §

För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.

För upphandlingskontrakt som För upphandlingskontrakt som är avses i första stycket eller som gäller regelbundet återkommande eller köp och skall förnyas inom viss tid som skall förnyas inom en viss tid, skall värdet justeras antingen med skall värdet beräknas antingen till hänsyn till värdet av motsvarande

1. det sammanlagda värdet av

upphandlingskontrakt som avslutats liknande kontrakt som slutits under under det föregående räkenskapsåret det föregående budgetåret eller den eller den föregåend e föregående tolvmånadersperioden, tolvmånadersperioden, eller det upp-om möjligt justerat med hänsyn till skattade värdet av upphandlings-förutsebara ändringar i kvantitet kontrakt som kan antas bli avslutade eller värde under den tolv-under det kommande räkenskapsåret månadersperiod som följer på det e l l e r den kommand e ursprungliga kontraktet, eller tolvmånadersperioden.

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

6 §

6

En upphandlande enhet skall för En upphandlande enhet skall så varje budgetår genom förhands-tidigt som möjligt under budgetåret annonsering informera om sina uppgenom förhandsannonsering handlingar över 750 000 ecu som informera om de upphandlingar enheten planerat för varje enligt 1-5 §§ över 750 000 ecu som varuområde. Om förhandsannonseenheten planerat för budgetåret för ring gäller 1 kap. 8–10 §§. varje varuområde. Om

förhandsannonsering gäller 1 kap. 8–10 §§.

11 §7

Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om

1. det vid öppen eller selektiv

1. det vid öppen eller selektiv

upphandling inte lämnats några upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpanbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de liga anbud, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungi förfrågningsunderlaget urligen angivna kontraktsvillkoren inte sprungligen angivna konväsentligt ändrats och att en rapport traktsvillkoren inte väsentligt ändrats lämnas till EG-kommissionen, och att en rapport lämnas till

Europeiska gemensakapernas kommission,

2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan tillverkas eller levereras av endast en viss leverantör,

4. det är nödvändigt att genom-

4. det är absolut nödvändigt att

föra upphandlingen, men synnerlig genomföra upphandlingen, men brådska, orsakad av omständigheter synnerlig brådska, orsakad av omsom inte kunnat förutses och inte ständigheter som inte kunnat förutses heller kan hänföras till den uppoch inte heller kan hänföras till den handlande enheten, gör det omöjligt upphandlande enheten, gör det att hålla tidsfristerna vid öppen eller omöjligt att hålla tidsfristerna vid selektiv upphandling, öppen eller selektiv upphandling

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

Tilläggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre tid än tre år endast om det finns särskilda skäl.

13 §8

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. att underlaget har begärts, om så har Ytterligare information skall lämnas begärts i rimlig tid. Ytterligare senast sex dagar före anbudstidens information skall lämnas senast sex utgång, om så har begärts i rimlig dagar före anbudstidens utgång, om tid. så har begärts i rimlig tid.

14 §

Vid selektiv och förhandlad Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om från den dag då annonsen om upphandling avsändes. upphandling avsändes. Den upp-

Vid selektiv upphandling skall en Vid selektiv upphandling skall upphandlande enhet vid ett och tiden för mottagande av anbud vara samma tillfälle till samtliga utvalda minst 40 dagar från den dag inbjudan deltagare skicka ut både skriftlig skickades ut till deltagarna. inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Tiden för mottagande av anbud skall vara minst 40

handlande enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

15 §

Om de enligt 14 § angivna Om de enligt 14 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på tidsfristerna inte kan tillämpas på grund av brådska får tidsfristerna grund av brådska får tidsfristerna förkortas, den i 14 § första stycket förkortas, den i 14 § första stycket till 15 dagar, den i 14 § andra stycket till 15 dagar, den i 14 § andra stycket till 10 dagar och den i 14 § tredje till 10 dagar och den i 14 § tredje stycket till fyra arbetsdagar stycket till fyra dagar (påskyndat (påskyndat förfarande). förfarande).

16 §

Om förfrågningsunderlaget är Om förfrågningsunderlaget vid alltför omfattande för att kunna öppen upphandling är alltför skrym-skickas till anbudsgivare eller mande för att kunna skickas till anbudssökande eller om anbudsgivare inom den tidsfrist anbudsgivningen av något annat som anges i 13 § andra stycket skäl måste föregås av besök på skall tidsfristen i 13 § första stycket platsen för leveransen eller hos den förlängas i skälig utsträckning. upphandlande enheten skall Om anbudsgivningen vid öppen tidsfristerna i 13 och 14 §§ förlängas eller selektiv upphandling måste i skälig utsträckning. föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den

upphandlande enheten skall tidsfristerna i 13 § första stycket respektive 14 § andra stycket förlängas i skälig utsträckning.

17 §

Såväl ansökan från an-Såväl ansökan från budssökande som inbjudan att lämna anbudssökande som inbjudan att anbud skall i det påskyndade lämna anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En ansökan eller möjliga sätt. En ansökan som görs inbjudan som görs genom telegram, genom telegram, telex, telefax, telex, telefax, telefon eller telefon eller elektronisk överföring

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

elektronisk överföring skall skall bekräftas genom en bekräftas genom en egenhändigt egenhändigt undertecknad handling undertecknad handling. som avsänts före tidsfristens utgång enligt 15 §.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

En upphandlande enhet får inte En upphandlande enhet som förkasta ett utförande som är tillåter alternativa utföranden enligt alternativt i förhållande till 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett k r a v s p e c i f i k a t i o n e n i anbud av det skälet att anbudet, om förfrågningsunderlaget endast av det antogs, skulle leda till ett det skälet att det är utformat enligt tjänstekontrakt i stället för ett europeiska tekniska specifikationer varukontrakt. eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifikation.

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

6 §

En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget bestämma att den som söker koncessionen skall lägga ut minst 30 procent av koncessionsvärdet på tredje man, med möjlighet för den koncessionssökande att öka denna minsta andel. Den minsta andel som skall gälla skall anges i upphandlingskontraktet.

Om enheten inte bestämt om utläggning enligt första stycket, får den begära att koncessionssökanden i sitt anbud anger hur stor andel av koncessionens totala värde som han avser att lägga ut på tredje man.

7 §

Om den som tilldelas koncessionen är en upphandlande enhet skall bestämmelserna i detta kapitel iakttas vid den enhetens upphandling.

Om den som tilldelas koncessionen inte är en upphandlande enhet, skall upphandlingskontraktet innehålla särskilda villkor i det fall då koncessionshavaren skall lägga ut någon del av entreprenaden på tredje man och värdet överstiger det tröskelvärde som anges i 1 §. Villkoren skall innebära att bestämmelserna i denna lag om

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

annonsering och de i 23 § andra stycket angivna tidsfristerna skall tillämpas. Annonsering krävs dock inte för upphandlingar som uppfyller villkoren för förhandlad upphandling utan annonsering.

Bestämmelsena i 1 kap. 11 § om annonsering av avslutad upphandling gäller inte vid koncession.

8 §

Om flera företag går samman för att få en koncession, skall inte något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller anknutna företag.

Med anknutna företag avses varje företag över vilket koncessionshavaren kan utöva ett bestämmande inflytande, varje företag som kan utöva ett sådant inflytande över koncessionshavaren och varje företag som tillsammans med koncessionshavaren står under bestämmande inflytande av något annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under. Ett företag skall anses ha ett bestämmande inflytande när det, direkt eller indirekt, i förhållande till ett annat företag innehar större delen av företagets tillskjutna kapital, eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse fler än halva antalet ledamöter i företagets administrativa, verkställande eller övervakande organ.

En förteckning över företagen skall bifogas ansökan om koncession. Förteckningen skall uppdateras så snart något förhållande ändras.

9 §

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall sna-genom förhandsannonsering rast möjligt genom förhandsinformera om upphandlingar över annonsering informera om de upptröskelvärdet som enheten planerat handlingar över tröskelvärdet som och ange deras huvudsakliga art och enheten planerat och ange deras o m f a t t n i n g . O m huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§. 8-10 §§.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §9

Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om

1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är nödvändigt att

2. det är absolut nödvändigt att

genomföra upphandlingen, men genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska, orsakad av synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen, selektiv eller förhandlad uppöppen, selektiv eller förhandlad upphandling med föregående annonhandling med föregående sering enligt 14 §, annonsering enligt 14 §,

3. upphandlingen gäller 3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den ursprungliga tilläggsarbeten av den ursprungliga leverantören som inte omfattas av leverantören som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av det först avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men en föregående upphandling, men som på grund av oförutsedda som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för omständigheter blivit nödvändiga för arbetets utförande, under arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena inte förutsättning att tilläggsarbetena inte utan tekniska eller ekonomiska utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det olägenheter kan skiljas från det u r s p r u n g l i g a u p p ursprungliga upphandlingskonhandlingskontraktet, eller att tilltraktet, eller att tillläggsarbetena är läggsarbetena är nödvändiga för att absolut nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna byggentreprenaden skall kunna slutföras, slutföras,

4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det ursprungliga projektet.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggsarbetena inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontraktets värde.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 9 § får denna tid förkortas till 37 dagar.

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare att underlaget har begärts, om så har information skall lämnas senast sex begärts i rimlig tid. Ytterligare dagar före anbudstidens utgång, om information skall lämnas senast sex så har begärts i rimlig tid. dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

19 §

Vid selektiv och förhandlad Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling den dag då annonsen om upphandling avsändes. avsändes.

Den upphandlande

Vid selektiv upphandling skall en förfrågningsunderlaget. upphandlande enhet vid ett och Vid selektiv upphandling skall samma tillfälle till samtliga utvalda tiden för mottagande av anbud vara deltagare skicka ut både skriftlig minst 40 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud och förinbjudan skickades ut till deltagarna frågningsunderlaget. Tiden för eller 26 dagar om den upphandlande mottagande av anbud skall vara minst enheten har förhandsannonserat 40 dagar från den dag inbjudan skickenligt 9 §. ades ut till deltagarna eller 26 dagar om den upp-handlande enheten har förhands-annonserat enligt 9 §.

enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att l äm n a a n b u d o c h

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §

Om förfrågningsunderlaget är Om förfrågningsunderlaget vid alltför omfattande för att kunna öppen upphandling är alltför skrym-skickas till anbudsgivare eller mande för att kunna skickas till anbudssökande eller om anbudsgivare inom den tidsfrist som anbudsgivningen av något annat skäl anges i 18 § andra stycket skall måste föregås av besök på platsen för tidsfristerna i 18 § första stycket leveransen eller hos den förlängas i skälig utsträckning. upphandlande enheten, skall Om anbudsgivningen vid öppen tidsfristerna i 18 och 19 §§ förlängas eller selektiv upphandling måste i skälig utsträckning. föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den

upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 § första stycket respektive 19 § andra stycket förlängas i skälig utsträckning.

22 §

Såväl ansökan från anbudssökande Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En ansökan på snabbast möjliga sätt. En ansökan eller inbjudan som görs genom som görs genom telegram, telex, teletelegram, telex, telefax, telefon eller fax, telefon eller elektronisk elektronisk överföring skall bekräftas överföring skall bekräftas genom en genom en egenhändigt undertecknad egenhändigt undertecknad handling handling som avsänts före tidsfristens som avsänts före tidsfristens utgång utgång enligt 19 och 20 §§. enligt 20 §.

Särskilt förfarande Särskilda tidsfrister vid koncession

23 §

En upphandlande enhet som Tiden för mottagande av avser att upphandla en ansökningar om att få lämna anbud b y g g e n t r e p r e n a d f ö r om koncession skall vara minst 52 bostadsbebyggelse behöver inte dagar från den dag då annonsen om tillämpa bestämmelserna i detta koncession avsändes. kapitel, om enheten på grund av Om ett upphandlingskontrakt arbetenas art och omfattning har tilldelas av en koncessionshavare behov av att leverantören deltar som inte är en upphandlande enhet redan under planeringen. Valet av gäller följande. Tiden för

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

leverantör skall dock i sådana fall mottagande av ansökningar om att göras enligt bestämmelserna om få lämna anbud skall vara minst 37 annonsering och prövning av andagar från den dag då annonsen om budssökande och anbudsgivare vid upphandling avsändes. Tiden för selektiv upphandling. mottagande av anbud skall vara minst 40 dagar från den dag då annonsen avsändes eller inbjudan skickades ut till deltagarna.

24 §

Alternativa utföranden Information om arbetsmiljö m.m.

Om det i annonsen om En upphandlande enhet får i upphandling angetts att det anbud förfrågningsunderlaget upplysa om kommer att antas som är det vilka myndigheter som kan lämna en ekonomiskt mest fördelaktiga med anbudsgivare information om de hänsyn till samtliga omständigheter, bestämmelser om anställningsskydd får en upphandlande enhet även och arbetsvillkor som skall gälla för pröva anbud som innehåller ett byggentreprenaden. Enheten kan av alternativt utförande. En ett EES-land också åläggas att förutsättning är att enheten i lämna sådana upplysningar. annonsen upplyst om att den Om enheten lämnat upplysningar kommer att pröva anbud som enligt första stycket, skall den innehåller alternativa utföranden begära att anbudsgivaren bekräftar och om de minimikrav som att hänsyn tagits till upplysningarna alternativa utföranden måste vid utformningen av anbudet. uppfylla.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifikation.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och

telekommunikationsområdena

1 §

10Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet som består av

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten, elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,

4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikationstjänster.

Vid tillämpning a v Vid tillämpning a v bestämmelserna i detta kapitel bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen "upphandlande innefattar termen "upphandlande enhet" alla företag över vilka staten, enhet" kommun, landsting eller kyrklig

1. företag över vilka staten, en

kommun direkt eller indirekt har ett kommun, ett landsting, en kyrklig bestämmande inflytande och företag kommun eller en annan som bedriver verksamhet enligt första upphandlande enhet direkt eller stycket med särskilt tillstånd från en indirekt kan utöva ett bestämmande myndighet. inflytande på det sätt som anges i 3

egendom eller får placera nätut-

elektricitet, gas eller värme till ett kap. 8 § andra stycket, och

2. företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med sådant särskilt tillstånd från en myndighet som innebär att ett eller flera företag förbehålls rätten att bedriva verksamheten.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen “särskilt tillstånd”

dels då ett företag i syfte att anlägga nät eller annan anordning som avses i första stycket kan utnyttja rätt till expropriation eller användning av

rustning på, under eller över allmän väg, dels då ett företag bedriver verksamhet som avses i första stycket 1 och levererar dricksvatten,

nät som drivs av ett företag som har särskilt tillstånd från en myndighet.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första stycket gäller, utöver detta kapitel, de bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. 1 §.

4 §

11

Bestämmelserna i detta kapitel Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en skall inte tillämpas av en upphandlande enhet som bedriver upphandlande enhet vid upphandling busstransportverksamhet som avses i för busstransportverksamhet som

1 § första stycket 3 om även andra avses i 1 § första stycket 3, om även företag får bedriva sådan verksamhet andra företag får bedriva sådan inom samma geografiska område på verksamhet inom samma geografiska samma villkor. område på samma villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphandlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning om även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande enheten.

4 a §

12

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid anskaffning av tjänster

1. som en upphandlande enhet gör från ett anknutet företag, eller

2. som ett samriskföretag, be-

2. som ett samriskföretag, bildat

stående av flera upphandlande av flera upphandlande enheter i syfte enheter, gör från någon av dessa att bedriva verksamhet som avses i 1 enheter eller från ett företag som är § första stycket, gör från någon av anknutet till någon av dem. dessa enheter eller från ett företag som är anknutet till någon av dem.

I fråga om anskaffning av tjänster från ett anknutet företag gäller första stycket endast om minst 80 procent av den del av företagets genomsnittliga årsomsättning under de tre föregående åren som avser tjänster inom EES, härrör från tillhandahållande av tjänsterna till företag som det förstnämnda företaget är anknutet till. Om flera företag som tillhandahåller samma eller liknande tjänster är anknutna till den upphandlande enheten skall den genomsnittliga årsomsättningen beräknas gemensamt för företagen.

Vid bedömande av om ett företag Vid bedömande av om ett företag är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra stycket. stycket. Med anknutet företag avses

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

dessutom ett företag vars årsräkenskaper sammanställs med den upphandlande enhetens enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om koncernredovisning.

5 §

13

En upphandlande enhet som om-En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen i 3 § fattas av något av undantagen i 3 § eller 4 § andra och tredje styckena eller 4 § andra och tredje styckena skall på begäran av

EG-skall på begäran av Europeiska

kommissionen lämna uppgifter om gemenskapernas kommission lämna den undantagna verksamheten. uppgifter om den undantagna verk-

En upphandlande enhet som åbe-En upphandlande enhet som åberopar undantaget i 4 a § skall på ropar undantaget i 4 a § skall på begäran av EG-kommissionen lämna begäran av kommissionen lämna uppgifter om företagens namn, uppgifter om företagens namn, tjäntjänsternas karaktär och värde samt sternas karaktär och värde samt bevis på att det finns ett sådant sambevis, som kommissionen anser band mellan enheten och företagen att nödvändiga, på att det finns ett 4 a § är tillämplig. sådant samband mellan enheten och samheten. företagen att 4 a § är tillämplig.

6 §

14

Om en upphandling av varor Värdet av en upphandling som eller byggentreprenader innefattar innefattar både varor och tjänster tjänster som är nödvändiga för skall beräknas till det totala värdet leveransen av varorna eller av dessa tjänster och varor. Vid bebyggentreprenaderna skall dessa räkningen skall värdet av montjänster anses ingå i varu- eller terings- och installationsåtgärder byggentreprenadupphandlingen. ingå.

En upphandling som innefattar Värdet av varor eller tjänster andra tjänster än sådana som inte är nödvändiga för nödvändiga tjänster som avses i utförandet av en byggentreprenad första stycket skall i sin helhet anses skall inte ingå i beräkningen av som en varuupphandling om värdet på entreprenaden, om en varornas värde, inklusive värdet av sådan beräkning skulle leda till att tjänster som avses i första stycket, är bestämmelserna i detta kapitel inte större än värdet av andra tjänster skulle komma att tillämpas på en som omfattas av upphandlingen.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

upphandling av varorna eller tjänsterna.

7 a §

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på leverans av dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till sådana fasta nät som avses i 1 § första stycket 1 från ett sådant företag som avses i 1 § andra stycket om företaget

1. producerar dricksvatten eller elektricitet, på grund av att förbrukningen av detta är nödvändig för utövande av annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leveransen till det fasta nätet endast beror på den upphandlande enhetens egen förbrukning och inte överstiger 30 procent av enhetens totala produktion av dricksvatten eller elektricitet, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren, eller

2. producerar gas eller värme som är en oundviklig följd av drivandet av annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leveransen till det fasta nätet endast syftar till ett ekonomiskt nyttjande av denna produktion och den uppgår till högst 20 procent av den upphand-landes enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.

9 §

För varuupphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av varans

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.

För upphandlingskontrakt som För sådana upphandlingskontrakt avses i första stycket eller som gäller som avser varor eller tjänster och köp och skall förnyas inom viss tid som är regelbundet återkommande skall värdet justeras antingen med eller som skall förnyas inom en viss hänsyn till värdet av motsvarande tid, skall värdet beräknas antingen upphandlingskontrakt som avslutats till under det föregående räkenskapsåret

1. det sammanlagda värdet av

eller den föregåend e liknande kontrakt som slutits under tolvmånadersperioden, eller det uppdet föregående budgetåret eller den skattade värdet av upphandföregående tolvmånadersperioden, lingskontrakt som kan antas bli om möjligt justerat med hänsyn till avslutade under det kommande förutsebara ändringar i kvantitet räkenskapsåret eller den kommande eller värde under den tolvmånadersperioden. tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hel a kontraktsperioden.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

10 §

Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samtidigt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 8 §. Om tillämpligt tröskelvärde då överskrids skall varje enskild upphandling göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta uppskattade värdet av samtliga avrop som kan förutses för perioden.

11 §

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Alla delentreprenader som ingår Om en upphandling delas upp i i en byggentreprenad skall tas med i flera mindre delar, skall varje beräkningen av upphandlingens delvärde ingå i beräkningen av värde. Detta behöver dock inte upphandlingens värde. tillämpas för delentreprenader under För delkontrakt under 1 000 000 1 000 000 ecu, förutsatt att summan ecu som avser byggentreprenad av delentreprenaderna inte överstiger behöver dock andra bestämmelser i 20 procent av upphand-lingens totala detta kapitel än denna paragraf inte värde. tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna kontrakten inte

överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde.

14 §15

En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsannonsering informera om varu- och tjänsteupphandlingar över 750 000 ecu som enheten planerat för varje varuområde eller tjänstekategori enligt avdelning A i bilaga till denna lag. I fråga om byggentreprenadupphandling skall enheten genom förhandsannonsering informera om upphandlingar som överstiger tröskelvärdet enligt 8 § 3 första stycket som enheten planerat och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§.

Inbjudan att lämna anbud får ske Inbjudan att lämna anbud får ske genom att ett meddelande på genom förhandsannonsering, enligt förhand annonseras enligt reglerna bestämmelserna i 1 kap. 8-10 §§ i 1 kap. 8-10 §§. I meddelandet skall under förutsättning att anges dels att upphandling kom-

1. det i annonsen hänvisas till de

mer att ske genom selektivt eller varor, byggentreprenader eller tjänförhandlat förfarande utan ster som skall upphandlas, ytterligare annonsering, dels att

2. det i annonsen anges att

intresserade deltagare skriftligen upphandling kommer att ske genom skall anmäla sitt intresse. Innan den selektivt eller förhandlat förfarande upphandlande enheten därefter utan någon ytterligare annonsering påbörjar upphandlingen skall de och att intresserade deltagare skriftsom anmält intresse uppmanas att ligen skall anmäla sitt intresse, skriftligen bekräfta detta utifrån mer

3. den upphandlande enheten,

detaljerade upplysningar om uppinnan den påbörjar upphandlingen, handlingen. anmodar dem som anmält intresse att skriftligen bekräfta detta utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandlingen, och

4. annonseringen skett tidigast tolv månader före den dag då

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

enheten skickade ut de anmodanden som avses i 3.

I fråga om större projekt får förhandsannonsering ske utan att information som har tagits in i en tidigare förhandsannonsering upprepas, under förutsättning att det tydligt anges att den nya annonsen avser tilläggsinformation.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten i en annons tillkännager att den enligt 23 § upprättat och tillämpar ett särskilt system för urval av deltagare.

15 §16

En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar upphandling skall inom 60 dagar därefter meddela EG-kommissionen därefter meddela

Europeiska

hur upphandlingen avslutats. Därvid gemenskapernas kommission hur skall enheten ange om den har upphandlingen avslutats. Därvid skall tillämpat bestämmelserna i 1 kap. 13 enheten ange om den har förkastat ett § och även ange de uppgifter, vars anbud med stöd av 1 kap. 23 § första offentliggörande skulle motverka stycket eller av 26 § eller tillämpat befogade affärs- oc h bestämmelserna i 15 a §. Enheten konkurrensintressen. skall även ange de uppgifter, vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs- oc h

konkurrensintressen.

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.

15 a §

En upphandlande enhet får utforma den tekniska beskrivningen på annat sätt än som anges i 1 kap. 12 §, om

1. det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om föremålet för upphandlingen

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

överensstämmer med europeiska tekniska specifikationer,

2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer som avses i 1 kap. 12 § inte skulle göra det möjligt för den upphandlande enheten att upphandla utrustning m.m. som är tekniskt förenlig med utrustning som redan används av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter, dock endast under förutsättning att enheten som ett led i en klart definierad och dokumenterad strategi beslutat att gå över till utrustning som stämmer överens med sådana specifikationer,

3. det som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att de europeiska teknisk a specifikationerna inte är ändamålsenliga, eller

4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa ö v e r e n s s t ä m m e r m e d gemensamsrätten,

5. den europeiska tekniska specifikationen inte är lämplig för det som skall upphandlas eller inte tar hänsyn till tekniska utvecklingar som skett sedan den antogs.

En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i första stycket 5 skall underrätta berört standardiseringsorgan eller ett organ som har rätt att ompröva specifikationen om anledningen till att enheten ansåg att specifikationen inte var lämplig. Enheten skall också begära att specifikationen omprövas.

15 b §

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om europeiska tekniska specifikationer inte finns skall den tekniska beskrivningen, så långt det är möjligt, hänvisa till andra standarder som tillämpas inom EES.

Den upphandlande enheten skall ange de ytterligare krav som behövs för att komplettera de europeiska tekniska specifikationerna eller andra standarder. Enheten skall ge företräde åt standarder som uttrycker funktionskrav, under förutsättning att den anser att sådana standarder är ändamålsenliga.

15 c §

En upphandlande enhet som tilllämpar bestämmelserna i 15 § a skall i en annons om upphandling enligt 14 § eller 15 § första stycket ange skälen för det.

15 d §

En upphandlande enhet skall på begäran tillhandahålla en leverantör de tekniska beskrivningar som regelbundet anges i enhetens avtal om upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster. Detsamma gäller i fråga om de beskrivningar enheten avser att tillämpa vid upphandlingar som förhandsannonseras enligt 14 §.

Om beskrivningarna har angetts i handlingar som är tillgängliga för leverantören, är det tillräckligt att enheten hänvisar till handlingarna.

16 §17

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En upphandlande enhet skall Ö ppen, selektiv eller förhandlad använda något av de upphandupphandling med föregående lingsförfaranden som nämns i 1 kap. annonsering skall användas.

5 § med föregående annonsering.

En upphandlande enhet får avstå från annonsering om 1. det vid en annonserad 1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några upphandling inte lämnats några anbud, under förutsättning att de i anbud eller inte lämnats några förfrågningsunderlaget ursprungligen lämpliga anbud, under förutsättning angivna kontraktsvillkoren inte att de i förfrågningsunderlaget väsentligt ändrats, ursprungligen angivna

2. det som upphandlas avser forskändrats, ning, utveckling eller experiment,

2. det som upphandlas avser forsk-

under förutsättning att ning, utveckling, studier eller framställningen av varorna eller experiment, under förutsättning att utförandet av byggentreprenaden upphandlingen inte sker i vinstsyfte inte sker i vinstsyfte eller för att täcka eller i syfte att täcka forsknings- och forsknings- och utvecklingskostnader, utvecklingskostnader eller försämrar kontraktsvillkoren inte väsentligt möjligheten till konkurrens vid en senare upphandling som har något sådant syfte,

3. det som upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan tillhandahållas av endast en viss leverantör,

4. det är nödvändigt att genomföra

4. det är absolut nödvändigt att

upphandlingen, men synnerlig genomföra upphandlingen, men brådska, orsakad av omständigheter synnerlig brådska, orsakad av som inte kunnat förutses och inte omständigheter som inte kunnat heller kan hänföras till den uppförutses och inte heller kan hänföras handlande enheten, gör det omöjligt till den upphandlande enheten, gör att hålla tidsfristerna vid öppen eller det omöjligt att hålla tidsfristerna vid selektiv upphandling, öppen eller selektiv upphandling,

5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,

6. det är fråga om byggentreprenad

6. det är fråga om byggentreprenad

eller tjänster som gäller eller tjänster som gäller tilläggsarbeten eller tilläggstjänster tilläggsarbeten eller tilläggstjänster av den ursprungliga leverantören och av den ursprungliga leverantören och som inte omfattas av det först som inte omfattas av det först

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

avsedda projektet eller av en avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men som på föregående upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets blivit nödvändiga för arbetets utförande, under förutsättning att utförande, under förutsättning att t i l l äg g s a r b e t e n a e l l e r tilläggsarbetena eller tilläggstilläggstjänsterna inte utan tekniska tjänsterna inte utan tekniska eller eller ekonomiska olägenheter kan ekonomiska olägenheter kan skiljas skiljas från det ursprungliga uppfrån det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggshandlingskontraktet, eller att arbetena är nödvändiga för att tilläggsarbetena är absolut nödbyggentreprenaden skall kunna vändiga för att byggentreprenaden slutföras, eller att tillläggstjänsterna skall kunna slutföras, eller att är nödvändiga för att de ursprungliga tillläggstjänsterna är absolut tjänsterna skall kunna slutföras, nödvändiga för att de ursprungliga

7. upphandlingen vid tjänsterna skall kunna slutföras, byggentreprenad eller tjänster gäller 7. upphandlingen vid nya arbeten eller tjänster som består byggentreprenad gäller nya arbeten enbart av en upprepning av arbeten som består enbart av en upprepning eller tjänster ingående i ett projekt av arbeten ingående i ett projekt som som tidigare varit föremål för öppen tidigare varit föremål för öppen eller eller selektiv upphandling och selektiv upphandling och arbetena arbetena eller tjänsterna tilldelas tilldelas samma leverantör som samma leverantör som tidigare fått tidigare fått upphandlingskontraktet, upphandlingskontraktet, om dessa om värdet av de nya arbetena ingått nya arbeten eller tjänster beställs i tröskelvärdeberäkningen och dessa inom tre år efter det att det ur-annonserats i samband med det sprungliga kontraktet slöts och ursprungliga projektet, varvid värdet av de nya arbetena eller angivits att förhandlat förfarande t j ä n s t e r n a i n g å t t i kan komma att användas, tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det ursprungliga projektet,

8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,

9. det gäller avrop mot ett gällande

9. det gäller avrop mot ett gällande

ramavtal, ramavtal, som upphandlats enligt bestämmelserna i denna lag,

10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av varor antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande,

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11. det är fråga om upphandling som enligt tävlingsregler ansluter till en formgivningstävling och skall tilldelas vinnaren av tävlingen.

Om den tävling som avses i andra stycket 11 avslutats med att juryn bedömt att fler utföranden kan komma i fråga skall förhandlingen avse samtliga bidrag.

19 §

En upphandlande enhet skall En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare att underlaget har begärts,om så har information skall lämnas senast sex begärts i rimlig tid. Ytterligare dagar före anbudstidens utgång, om information skall lämnas senast sex så har begärts i rimlig tid. dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

20 §

Vid selektiv upphandling skall en Vid selektiv och förhandlad upphandlande enhet vid ett och upphandling skall en upphandlande samma tillfälle till samtliga utvalda enhet vid ett och samma tillfälle till deltagare skicka ut både skriftlig samtliga utvalda deltagare skicka ut inbjudan att lämna anbud och både skriftlig inbjudan att lämna förfrågningsunderlaget. anbud och förfrågningsunderlaget.

22 §

Såväl ansökningar från anbuds-Såväl ansökningar från sökande som inbjudan att lämna anbudssökande som inbjudan att anbud skall skickas på snabbast lämna anbud skall skickas på möjliga sätt. En ansökan eller snabbast möjliga sätt. En ansökan inbjudan som görs genom tele-gram, som görs genom telegram, telex, telex, telefax, telefon eller elektronisk telefax, telefon eller elektronisk överföring skall be-kräftas genom en överföring skall bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling egenhändigt undertecknad handling som avsänts före tidsfristens utgång som avsänts före tidsfristens utgång enligt 18 §. enligt 18 §.

Urval av deltagare

22 a §

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En upphandlande enhet skall välja ut de leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad upphandling enligt regler som hålles tillgängliga för de leverantörer som vill ta del av dem. Det antal leverantörer som väljs ut skall vara tillräckligt stort för att konkurrens skall kunna uppnås

23 §

En upphandlande enhet får En upphandlande enhet får upprätta och tillämpa ett särskilt upprätta och tillämpa ett särskilt system för urval på förhand av system för urval på förhand av leverantörer som får delta i selektiv leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad upphandling. eller förhandlad upphandling. Enheten skall fastställa regler för ett Enheten skall fastställa regler för ett sådant urval. Reglerna skall utformas sådant urval. Reglerna skall utformas så att de innebär en garanti för att så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje leverantör samma krav ställs på varje leverantör och för att urvalet görs utan och för att urvalet görs utan ovidkommande hänsyn. Reglerna ovidkommande hänssyn. Reglerna skall hållas tillgängliga för får vid behov uppdateras. leverantörer som begär att få ta del av Reglerna skall hållas tillgängliga dem. för leverantörer som begär att få ta del av dem. Om reglerna uppdateras skall berörda leverantörer

underrättas. Om en upphandlande enhet anser att andra upphandlande enheters system enligt första stycket uppfyller enhetens krav, skall den upplysa berörda leverantörer om namnen på enheterna.

De leverantörer som valts ut skall föras upp i en förteckning.

24 §

En upphandlande enhet skall inom En upphandlande enhet skall inom sex månader pröva en ansökan från sex månader pröva en ansökan från en leverantör om att få vara med en leverantör om att få vara med bland dem som väljs ut enligt 23 §. bland dem som väljs ut enligt 23 §. Om enheten förutser att prövningen Om enheten förutser att prövningen

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kommer att ta längre tid skall enheten kommer att ta längre tid skall enheten redan inom två månader upplysa redan inom två månader upplysa leverantören om detta. En ansökan leverantören om detta och skälen för får inte avslås på andra grunder än det samt ange vilken dag beslut som framgår av de regler som avses i kommer att fattas. En ansökan får

23 §. En leverantör vars ansökan inte avslås på andra grunder än som avslagits skall underrättas om framgår av de regler som avses i 23 beslutet och om skälen för detta. §. En leverantör vars ansökan

En leverantör får inte avföras från En leverantör får inte avföras från den förteckning som avses i 23 § på den förteckning som avses i 23 § på andra grunder än som framgår av de andra grunder än som framgår av de regler som avses i nämnda paragraf. regler som avses i nämnda paragraf. En enhet som överväger att avföra en En enhet som överväger att avföra en leverantör från förteckningen skall leverantör från förteckningen skall underrätta leverantören om detta och skriftligen underrätta leverantören om skälen härför innan slutligt beslut om detta och skälen för det innan fattas. Leverantören skall även slutligt beslut fattas. Leverantören underrättas om det slutliga beslutet. skall även underrättas om det slutliga avslagits skall underrättas om

beslutet och om skälen för detta.

beslutet.

25 §

En upphandlande enhet som En upphandlande enhet som upprättar ett särskilt system enligt 23 upprättar ett särskilt system enligt 23 § skall i en annons upplysa om detta. § skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall på lämpligt sätt

Annonsen skall innehålla uppgifter

sändas till Byrån för Europeiska om syftet med systemet och hur man gemenskapernas officiella publika-kan ta del av de regler som avses i tioner och skall skrivas på något av 23 §. de språk som är officiella inom Annonsen skall på lämpligt sätt gemenskaperna. Om systemet skall sändas till Byrån för Europeiska gälla under längre tid än tre år skall gemenskapernas officiell a annonsen publiceras årligen. publikationer och skall skrivas på något av de språk som är officiella inom gemenskaperna. Om systemet skall gälla under längre tid än tre år skall annonsen publiceras årligen.

26 §

Alternativa utföranden Förkastande av anbud

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om det i annonsen om upp-Ett anbud som är orimligt lågt handling angetts att det anbud men som förklaras av att kommer att antas som är det anbudsgivaren tagit emot statligt ekonomiskt mest fördelaktiga med stöd får förkastas, om hänsyn till samtliga omständigheter, anbudsgivaren trots förfrågan inte får en upphandlande enhet även visat att Europeisk a pröva anbud som innehåller ett gemenskapernas kommission alternativt utförande. En underrättats om stödet enligt artikel förutsättning är att enheten i 93.3 i Romfördraget eller att annonsen upplyst om att den kommissionen godkänt stödet. kommer att pröva anbud som inne-Att en upphandlande enhet får håller alternativa utföranden och om förkasta orimligt låga anbud även i de minimikrav som alternativa andra fall följer av 1 kap. 23 § utföranden måste uppfylla. första stycket.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifikation.

27 §

En upphandlande enhet skall för varje upphandling bevara uppgifter om

1. skälen för de krav som enheten ställt på leverantörerna och för urvalet av dessea,

2. grunden för prövningen av anbud,

3. skälen för avstående av annonsering enligt 16 § andra stycket genom hänvisning tillnågon av punkterna i det stycket,

4. skälen för tillämpning av 1 kap.

4. skälen för tillämpning av

13 §,

15 a §,

5. tillämpat undantag som avses i 4 kap. 5 §. Uppgifterna skall bevaras i fyra år.

28 §18

I fråga om anbud som omfattar varor med ursprung i ett land utanför EES (tredje land) gäller följande, om inte annat följer av 29 §.

En upphandlande enhet får En upphandlande enhet får förkasta anbud som lämnas i en förkasta anbud som lämnas i en varuupphandling om anbudets totala varuupphandling om anbudets totala värde till mer än hälften avser varor

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

värde till mer än hälften avser varor med ursprung i tredje land enligt med ursprung i tredje land. rådets förordning (EG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma definitionen av

begreppet varors ursprung,

Om två eller flera anbud är i övrigt likvärdiga vid anbudsprövning enligt 1 kap. 22 §, skall företräde ges åt de anbud som inte får förkastas enligt andra stycket, om prisskillnaden inte överstiger tre procent.

Tredje stycket gäller inte om den upphandlande enheten därigenom skulle tvingas anskaffa varor med tekniska egenskaper som avviker från vad som förut anskaffats och som därför inte kan användas i den befintliga utrustningen, skapar tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller ger oproportionerligt höga kostnader.

Med vara avses även programvara för användning i ett allmänt telekommunikationsnät.

Information om arbetsmiljö m.m.

30 § 1

En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor, som skall gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.

Om enheten lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till upplysningarna vid utformningen av anbudet.

5 kap. Upphandling av tjänster

1 §

19

Detta kapitel gäller upphandling Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i av tjänster av det slag som anges i avdelning A i bilaga till denna lag om avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av tjänsterna inte omfattas av

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som om upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och som avses i avdelning A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket tillämpas dock kap. 1 § första stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf endast andra stycket denna paragraf samt 2 §, 3 § andra stycket, 5 § första samt 2 §, 3 § andra stycket, 5 § första meningen, 6, 7, 9 och 10 §§ detta meningen, 6, 7, kapitel. Vid upphandling av tjänster 9, 10 och 25 §§ detta kapitel. Vid som avses i avdelning B i bilagan till upphandling av tjänster som avses i denna lag tillämpas 6 kap. avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas 6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet, byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial eller sändningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,

4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument,

6.anställningsavtal,

7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från Sveriges riksbank.

2 §

Bestämmelserna i detta kapitel Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid upphandling skall inte tillämpas vid upphandling av tjänster från en annan av tjänster från en annan upphandlande enhet som på grund av upphandlande enhet som på grund av lag eller annan författning har lag eller annan författning, som är ensamrätt att utföra tjänsten. förenlig med Romfördraget, har ensamrätt att utföra tjänsten.

7 §

För upphandlingskontrakt som inte anger något totalpris skall värdet beräknas till det fulla värdet av tjänsterna under kontraktets löptid om denna är högst 48 månader och till månadsvärdet multiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För upphandlingskontrakt som För upphandlingskontrakt som är skall förnyas inom viss tid skall regelbundet återkommande eller värdet beräknas med hänsyn antingen som skall förnyas inom en viss tid, till kostnaden för motsvarande skall värdet beräknas antingen till upphandlingskontrakt, som den

1. det sammanlagda värdet av

upphandlande enheten avslutat under liknande kontrakt avseende samma det föregående räkenskapsåret eller tjänstekategori som slutits under det d e n f ö r e g å e n d e föregående budgetåret eller den tolvmånadersperioden, eller till den föregående tolvmånadersperioden, uppskattade kostnaden under tolv om möjligt justerat med hänsyn till månader efter tjänsternas påbörjande förutsebara ändringar i kvantitet eller under upphandlingskontraktets eller värde under den löptid om den är längre än tolv tolvmånadersperiod som följer på månader. det ursprungliga kontraktet, eller

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hel a kontraktsperioden.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

11 §

En upphandlande enhet skall för En upphandlande enhet skall varje budgetår geno m tidigt som möjligt under budgetåret förhandsannonsering informera om genom förhandsannonsering upphandlingar av tjänster enligt informera om upphandlingar av avdelning A i bilagan över 750 000 tjänster enligt avdelning A i bilagan ecu som enheten planerat. I annonsen över 750 000 ecu som enheten skall det beräknade värdet av varje planerat för budgetåret. I annonsen tjänstekategori anges. skall det beräknade värdet av varje

Om förhandannonsering gäller 1 tjänstekategori anges med hänsyn kap. 8-10 §§. taget till 3-5, 7, 8 och 10 §§.

Om förhandannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§.

17 §

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om 1 . tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är nödvändigt att genom-

2. det är absolut nödvändigt att

föra upphandlingen, men synnerlig genomföra upphandlingen, men brådska orsakad av omständigheter synnerlig brådska orsakad av som inte kunnat förutses och inte omständigheter som inte kunnat heller kan hänföras till den uppförutses och inte heller kan hän-föras handlande enheten gör det omöjligt till den upphandlande enheten gör det att hålla tidsfristerna vid öppen eller omöjligt att hålla tids-fristerna vid selektiv upphandling, öppen eller selektiv upphandling

föregående annonsering enligt 16 §,

3. upphandlingen gäller tilläggstjänster från den ursprungliga tjänster från den ursprungliga leverantören som inte omfattas av det leverantören som inte omfattas av det först avsedda projektet men som på först avsedda projektet men som på grund av oförutsedda omständigheter grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för projektet, under blivit nödvändiga för projektet, under förutsättning att tilläggstjänsterna inte förutsättning att tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet ursprungliga upphandlingskontraktet eller att tilläggstjänsterna är absolut eller att tilläggstjänsterna är nödvändiga för att det ursprungliga nödvändiga för att därpå följande upphandlingskontraktet skall kunna tjänster skall kunna utföras, slutföras,

4. upphandlingen gäller nya tjänter som består enbart av en ster som består enbart av en upprepning av tjänster ingående i ett upprepning av tjänster ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och öppen eller selektiv upphandling och tjänsterna tilldelas samma leverantör tjänsterna tilldelas samma leverantör s o m t i d i g a r e f å t t s o m t i d i g a r e f å t t upphandlingskontraktet, om dessa upphandlingskontraktet, om dessa nya tjänster beställs inom tre år efter nya tjänster beställs inom tre år efter det att det ursprungliga kontraktet det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya tjänsterna slöts och värdet av de nya tjänsterna ingått i tröskelvärdeberäkningen och ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det annonserats i samband med det ursprungliga projektet, varvid ursprungliga projektet, angivits att förhandlat förfarande eller förhandlad upphandling med

3. upphandlingen gäller tilläggs-

4. upphandlingen gäller nya tjäns-

kan komma att användas.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggstjänsterna inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontraktets värde.

20 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 11 § får denna tid förkortas till 37 dagar.

En upphandlande enhet skall läm-En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en na ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det att leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare underlaget har begärts, om så har information skall lämnas senast sex begärts i rimlig tid. Ytterligare dagar före anbudstidens utgång, om information skall lämnas senast sex så har begärts i rimlig tid. dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

21 §

Vid selektiv och förhandlad Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få mottagande av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling den dag då annonsen om upphandling avsändes. användes. Den upphandlande

Vid selektiv upphandling skall en förfrågningsunderlaget. upphandlande enhet vid ett och Vid selektiv upphandling skall samma tillfälle till samtliga utvalda tiden för mottagande av anbud vara deltagare skicka ut både skriftlig minst 40 dagar från den dag inbjudan inbjudan att lämna anbud och för-skickades ut till deltagarna eller 26 frågningsunderlaget.

Tiden för dagar om den upphandlande enheten

mottagande av anbud skall vara minst har förhandsannonserat enligt 11 §. 40 dagar från den dag inbjudan avsändes eller 26 dagar om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 11 §.

enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att l äm n a a n b u d o c h

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

23 §

Om förfrågningsunderlaget är Om förfrågningsunderlaget vid alltför omfattande för att kunna öppen upphandling är alltför skickas till anbudsgivare eller skrymmande för att kunna skickas till anbudssökande eller om anbudsanbudsgivare inom de tidsfrister som givning av något annat skäl måste anges i 20 § andra stycket, skall föregås av besök på platsen för tidsfristerna i 20 § första stycket leveransen eller hos den förlängas i skälig utsträckning. upphandlande enheten, skall Om anbudsgivningen vid öppen eller tidsfristerna i 20 och 21 §§ förlängas selektiv upphandling måste föregås i skälig utsträckning. av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 § första stycket respektive 21 § tredje stycket förlängas i skälig utsträckning.

24 §

Såväl ansökan från anbudssökande Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade förfarandet skickas det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En ansökan på snabbast möjliga sätt. En ansökan eller inbjudan som görs genom som görs genom telegram, telex, telegram, telex, telefax, telefon eller telefax, telefon eller elktronisk elektronisk överföring skall bekräftas överföring skall bekräftas genom en genom en egenhändigt undertecknad egenhändigt undertecknad handling handling som avsänts före tidsfristens som avsänts före tidsfristens utgång utgång enligt 21 och 22 §§. enligt 22 §.

Alternativa utföranden Kvalitetssäkring m.m.

25§

Om det i annonsen om Europeisk standard för upphandling angetts att det anbud kvalitetssäkring skall användas när kommer att antas som är det en upphandlande enhet begär intyg, ekonomiskt mest fördelaktiga med som utfärdas av ett oberoende organ hänsyn till samtliga omständigheter, inom EES, för att göra klart om en får en upphandlande enhet även

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

pröva anbud som innehåller ett leverantör stämmer överens med en alternativt utförande. En standard för kvalitetssäkring. förutsättning är att enheten i Om det finns särskilda skäl skall annonsen upplyst om att den enheten godta ett annat bevis på att kommer att pröva anbud som en leverantör stämmer överens med innehåller alternativa utföranden en standard enligt första stycket. och om de minimikrav som alternativa utföranden måste uppfylla.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifikation.

Information om arbetsmiljö m.m.

27 §

En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor, som skall gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.

Om enheten lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till upplysningarna vid utformningen av anbudet.

28 §20

Med formgivningstävling förstås en tävling om arkitekttjänster eller andra tjänster som avses i avdelning A 12 i bilagan och genomförs i syfte att ge arrangören möjlighet att från de tävlande förvärva en ritning eller något annat liknande tävlingsbidrag till grund för utförande av en bestämd uppgift. Tävlingen skall avslutas med att en Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande tävlingsbidrag. jury utser vinnande tävlings-bidrag.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Medlemmarna i juryn skall vara Medlemmarna i juryn skall vara oberoende av de tävlande. fysiska personer som är oberoende av de tävlande. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvali-

fikationer av de tävlande, skall minst en tredjedel av medlemmarna i juryn ha samma eller likvärdiga kvalifikationer.

30 §

Arrangören skall för varje tävling fastställa tävlingsregler. Reglerna skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje tävlande.

En formgivningstävling får be-En formgivningstävling får begränsas till ett visst antal tävlande. gränsas till ett visst antal tävlande. Valet av tävlande skall göras utan

Antalet skall vara tillräckligt stort

ovidkommande hänsyn. Valet får inte för att uppnå effektiv konkurrens. i något fall göras med utgångspunkt i Valet av tävlande skall göras utan ett visst geografiskt område. ovidkommande hänsyn. Valet får inte i något fall göras med utgångspunkt i ett visst geografiskt område.

6 kap. Upphandling som understiger de ströskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.

12 §

En upphandlande enhet skall anta En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägst antingen anbudspris eller det anbud som är det

1. det anbud som är det ekonomiskt

ekonomiskt mest fördelaktiga med mest fördelatiga, eller hänsyn till samtliga omständigheter

2. det anbud som har lägst

såsom pris, driftskostnader, funktion, anbudspris. miljöpåverkan m.m. Enheten skall i

Om enheten skall anta det

förfrågningsunderlaget eller i ekonomiskt mest fördelaktiga annonsen om upphandling ange vilka anbudet skall enheten ta hänsyn till omständigheter den tillmäter samtliga omständigheter såsom pris, betydelse. Omständigheterna skall leveranstid, driftskostnader, kvalitet, om möjligt anges efter estetiska funktionella och tekniska angelägenhetsgrad, med den egenskaper, service, tekniskt stöd viktigaste först. miljöpåverkan m.m. Enheten skall i

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.

Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud som har lägst anbudspris, får enheten förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skriftligt.

7 kap. Ö verprövning, skadestånd m.m.

1 §

En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada enligt 2 § får i en framställning till länsrätten ansöka om åtgärder enligt nämnda paragraf.

En ansökan enligt första stycket En ansökan enligt första stycket får inte prövas efter den tidpunkt då får inte prövas efter den tidpunkt då beslut om leverantör har fattats. avtal om upphandlingen slöts.

Länsrätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats. Länsrätten får dock låta bli att fatta ett sådant interimistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

8 §

Talan om skadestånd skall väckas Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från vid allmän domstol inom ett år från den dag då beslut om leverantör den dag då avtal om upphandlingen fattats. Väcks inte talan i tid, är rätten slöts. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad. till skadestånd förlorad.

13 §21

Den upphandlande enheten skall Den upphandlande enheten skall meddela EG-kommissionen om den m e d d e l a

E u r o p e i s k a

vill delta i medlingsförfarandet och gemenskapernas kommission om den dessutom om någon ansökan har vill delta i medlingsförfarandet och

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

gjorts enligt 1 § eller talan om dessutom om någon ansökan har skadestånd väckts. gjorts enligt 1 § eller talan om skadestånd väckts.

Var och en av deltagarna i ett medlingsförfarande skall godkänna den medlare som kommissionen valt samt utse vardera ytterligare en medlare.

Medlarna får anlita högst två experter. Kommissionen och deltagarna har rätt att inte godkänna de experter som anlitas av medlarna.

Medlarna skall medge att den som har begärt medling, u p p h a n d l a n d e e n h e t , anbudssökande eller anbudsgivare som deltagit i upphandlingen tillfälle att muntligen eller skriftligen delta i medlingen.

14 §22

Om inte annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsförfarande bära sina egna kostnader och i lika delar bära övriga kostnader för förfarandet.

Deltagarna har rätt att när som helst begära att medlingsförfarandet skall ställas in.

Verkställighetsföreskrifter

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det gäller

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer, och

3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bilaga

Förteckning av tjänster Förteckning av tjänster (Avdelning A och B) och av byggnads-,

anläggnings- eller installationsarbeten enligt 1 kap. 5 § (Avdelning C).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Bilaga

Avdelning C

Föreslagen lydelse

Förteckning över yrkesområden enligt de allmänna industriella klassificeringerna av ekonomiska aktiviteter inom Europeiska gemenskaperna (NACE)

Klass Grupp Undergrupp Beskrivning

och objekt

50 BYGGNADS- OCH KONSTRUKTIONSARBETE

500 Allmänt byggnads- och konstruktionsarbete (utan specialisering) och rivningsarbete 500.1 Allmänt byggnads- och konstruktionsarbete (utan specialisering) 500.2 Rivningsarbete

501 Konstruktion av bostadslägenheter, konorsbyggnader,

sjukhus och andra byggnader avsedda för bostadsända mål eller ej 501.1 Byggnadsarbete i allmänhet 501.2 Takkonstruktion 501.3 Konstruktion av skorstenar, eldstäder, ugnar 501.4 Vatten- och dammtätning 501.5 Reparation och underhåll av fasader (ommålning, rengöring etc) 501.6 Uppförande och nedmontering av plattformar 501.7 Andra specialiserade verksamheter i samband med byggnadsarbete (inklusive timmerarbeten)

502 Konstruktionsarbete: vägar, broar, järnvägar etc. 502.1 Konstruktionsarbete i allmänet 502.2 Schaktning 502.3 Konstruktion av broar, tunnlar och schakt och borrning 502.4 Konstruktion av vattenanläggningar (vattendrag, kanaler, hamnar, flöden, lås och dammar) 502.5 Vägbyggen (inklusive speciella konstruktioner för flygplatser och start/landningsbanor) 502.6 Speciella konstruktioner i samband med vatten (t.ex. konstbevattning, markdränering, vattentillförsel,

behållare, avlopp etc.)

502.7 Speciell verksamhet inom andra konstruktionsområden

Prop. 1996/97:153 Bilaga 2

Klass Grupp Undergrupp Beskrivning

och objekt

503 Installation (montering och anordningar) 503.1 Installationsarbete i allmänhet 503.2 Anordningar och ledningar för gas och installation av sanitär utrustning 503.3 Installation av värme- och ventilationsanordningar (centralvärme, luftkylning, ventilation) 503.4 Ljud- och värmeisolering, vibrationsskydd 503.5 Elektriska installationer 503.6 Installation av antenner, åskledare, telefoner etc.

504 Byggnadsarbetarnas slutfas 504.1 Slutförandearbeten i allmänt 504.2 Fasadbeläggning 504.3 Snickerier främst vid montering och/eller

sammansättning på platsen (inklusive parkettläggning)

504.4 Målning, fönsterarbeten, tapetsering 504.5 Kakling och annan golv- och väggbeklädnad 504.6 Andra slutförandearbeten (installation av öppna spisar etc)

Prop. 1996/97:153 Bilaga 3

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-05-22

Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d. presidenten i

Försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg, regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 7 maj 1997 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Charlotte Hedberg.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås ett stort antal ändringar i lagen om offentlig upphandling. Enligt vad som sägs i remissprotokollet har ändringarna till syfte att förtydliga lagen och att förbättra överensstämmelsen med EG:s olika upphandlingsdirektiv.

Lagrådet har haft en begränsad tid till förfogande för sin granskning av lagförslaget. Detta har medfört bl.a. att Lagrådet inte har kunnat kontrollera att varje enskild paragraf överensstämmer med motsvarande bestämmelser i de skilda EG-direktiven. Vid de stickprov som Lagrådet har företagit har emellertid konstaterats att vissa direktivbestämmelser har återgetts på ett mindre tillfredsställande sätt. Det är önskvärt att, innan en proposition baserad på lagrådsremissen läggs fram, en förnyad genomgång av lagtexten görs i syfte att ytterligare förbättra överensstämmelsen med EG:s direktiv. I det följande lägger Lagrådet fram förslag till justeringar av vissa av de paragrafer som omfattas av lagrådsremissen.

1 kap. 1 kap. innehåller bestämmelser som är gemensamma för olika typer av upphandling. I 12 § har tagits in bestämmelser om hänvisning i förfrågningsunderlag till tekniska specifikationer m.m. Bestämmelserna avses motsvara bl.a. artikel 8 punkterna 1 och 2 i direktivet 93/36/EEG.

Enligt Lagrådets mening bör 12 § formuleras om, så att den bättre överensstämmer med motsvarande direktivbestämmelser. Bl.a. bör det i olika punkter talas om svenska standarder, europeiska tekniska godkännanden och gemensamma tekniska specifikationer.

I 16 a § anges vilka uppgifter som skall finnas med i en inbjudan att lämna anbud vid selektiv och förhandlad upphandling. Paragrafen motsvaras av föreskrifter i EG:s upphandlingsdirektiv 93/36/EEG, 93/37/EEG, 93/38/EEG och 92/50/EEG. Vissa ytterligare föreskrifter i EG-direktiven angående inbjudan att lämna anbud - nämligen att inbjudan skall vara skriftlig och att den skall sändas till samtliga utvalda deltagare vid ett och samma tillfälle - har inte tagits in i 16 a §. I stället återfinns dessa föreskrifter i särskilda paragrafer i 2 - 5 kap., som handlar om upphandling inom vart och ett av de speciella upphandlingsområdena.

Prop. 1996/97:153 Bilaga 3

För att markera att den i 16 a § intagna regleringen inte är uttömmande bör paragrafen enligt Lagrådets mening inledas på följande sätt: "Vid selektiv och förhandlad upphandling skall, utöver vad som anges i 2 kap. 14 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 20 § och 5 kap.21 §, inbjudan att lämna anbud innehålla uppgifter om - - "

I 16 b § finns bestämmelser om grunderna för hur den upphandlande enheten skall välja ut de leverantörer som skall bjudas in att lämna anbud. Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas och ges följande lydelse:

"När det är fråga om selektiv eller förhandlad upphandling skall den upphandlande enheten, vid urvalet av de leverantörer som den avser att bjuda in till anbudsgivning, ta hänsyn endast till sådana upplysningar om leverantörerna som avses i 17 och 18 §§."

I 18 § första stycket sägs att en leverantör genom skriftliga bevis som är lämpade för ändamålet kan visa att han uppfyller krav som uppställts med stöd av 17 §. Enligt andra stycket får ett skriftligt bevis, om det finns särskilda skäl, ersättas av en utsaga som avgetts under ed eller sanningsförsäkran.

Enligt Lagrådets mening är det mindre lämpligt att i detta sammanhang hänvisa till utsagor under ed eller sanningsförsäkran. Däremot bör det kunna föreskrivas att ett skriftligt bevis skall kunna ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller under annan liknande försäkran.

2 kap.

I 2 kap. behandlas varuupphandling. I kapitlets 13 § föreskrivs vissa tidsfrister som skall iakttas vid öppen upphandling. Enligt 13 § första stycket skall därvid tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Av 16 § framgår att denna tidsfrist i vissa fall skall förlängas i skälig utsträckning. Enligt Lagrådets mening bör en hänvisning till denna förlängning tas in i 13 § första stycket, som då kan ges följande lydelse:

"Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes, om inte något annat följer av 16 §."

3 kap. 3 kap. behandlar upphandling av byggentreprenad. 18 § innehåller bestämmelser motsvarande dem i 2 kap. 13 § om vissa tidsfrister som skall iakttas och som enligt 21 § skall förlängas i vissa fall. En hänvisning till förlängningen bör tas in i 18 § första stycket, som då kan ges följande lydelse:

"Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den upphandlande enheten har förtidsannonserat enligt 9 §, får denna tid förkortas till 37 dagar. Bestämmelser om förlängning av de angivna tidsfristerna finns i 21 §."

Prop. 1996/97:153 Bilaga 3

De nuvarande bestämmelserna i 24 § har förts över till 1 kap. 23 a §. I 24 § har i stället tagits in regler angående information om anställningsskydds- och arbetsvillkorsbestämmelser. Reglerna avses motsvara artikel 23 punkterna 1 och 2 i direktivet 93/37/EEG.

24 § andra stycket bör enligt Lagrådets mening justeras, så att det bättre överensstämmer med motsvarande direktivbestämmelser. Lagrådet föreslår att lagrummet ges följande lydelse:

"Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet."

Lagrådet förordar vidare att rubriken närmast före 24 § får lydelsen "Information om arbetsvillkor m.m.".

4 kap.

I 4 kap. regleras frågor om upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena. 11 § andra stycket bör enligt Lagrådets mening förtydligas och ges följande lydelse:

"Delkontrakt under 1 000 000 ecu som avser byggentreprenad behöver dock inte ingå i beräkningen av upphandlingens värde, förutsatt att summan av dessa kontrakt inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde."

30 § andra stycket och rubriken närmast före 30 § bör ändras i överensstämmelse med vad Lagrådet har föreslagit beträffande 3 kap. 24 § andra stycket och rubriken närmast före 3 kap. 24 §.

5 kap.

I 5 kap. behandlas upphandling av tjänster. I 20 §, som innehåller bestämmelser motsvarande dem i 3 kap. 18 §, bör på samma sätt som Lagrådet har förordat beträffande sistnämnda paragraf, tas in en hänvisning till

23 §.

I 25 § lämnas vissa föreskrifter om intyg eller annat bevis på att en "leverantör" stämmer överens med en standard för kvalitetssäkring. Enligt Lagrådets mening är det mer adekvat att tala om att en "tjänst" stämmer överens med en standard för kvalitetssäkring. Detta motsvarar också formuleringen i artikel 33 i direktivet 92/50/EEG. Paragrafen bör även i övrigt justeras i närmare överensstämmelse med nämnda artikel.

Lagrådet föreslår att ordet "leverantör" byts ut mot "tjänst" i första stycket av 25 § och att andra stycket ges följande lydelse:

Prop. 1996/97:153 Bilaga 3

"Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall enheten godta ett annat bevis på att en tjänst stämmer överens med en standard enligt första stycket."

27 § andra stycket och rubriken närmast före 27 § bör ändras i överensstämmelse med vad Lagrådet har föreslagit beträffande 3 kap. 24 § andra stycket och rubriken närmast före 3 kap. 24 § samt 4 kap. 30 § andra stycket och rubriken närmast före 4 kap. 30 §.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 1997

Närvarande: statsrådet, Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden Uusmann, Ulvskog, Johansson, Ö stros

Föredragande: statsrådet Ö stros

Regeringen beslutar proposition 1996/97:153 Ä ndringar i lagen om offentlig upphandling.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för

inför, ändrar, uppbakomliggande häver eller upp-EG-regler repar ett normgivningsbemyndigande

Lag om ändring i 1 kap. 3 § 392L0050och lagen (1992:1528) 393L0036 om offentlig upphandling 1 kap. 5 § 393L0036 och

1 kap. 6 och 7 a §§ 392L0050,

1 kap. 8 § 392L0050,

1 kap. 9 och 11-15 §§ 392L0050,

1 kap. 16 och 16 a§§ 392L0050,

1 kap. 16 b §

392L0050,

1 kap. 17 §

392L0050,

1 kap. 18 §

392L0050,

1 kap. 18 a §

392L0050, 393L0037 93L0036 och 393L0037 393L0036, 393L0037och 393L0038 93L0036 och 393L0037 93L0036, 393L0037och 393L0038 93L0036och 393L0037 393L0036och 393L0037 393L0036 och 393L0037 393L0036, 393L0037

1 kap. 20 a §

392L0050,

1 kap. 22 §

392L0050,

1 kap. 23 §

392L0050,

1 kap. 23 b §

392L0050,

1 kap. 25 § 392L0050 och

2 kap.

392L0036

3 kap.

393L0037

4 kap.

393L0038

5 kap.

392L0050

7 kap. 1 och 8 §§

389L0665

7 kap. 13 och 14 §§ 392L0013

7 kap. 15 §

392L0050 och 393L0038 393L0036 och 393L0037 393L0036, 393L0037 och 393L0038, 393L0036 och 393L0037 393L0036, 393L0037 och 393L0038 393L0037 och 392L0013 393L0036 393L0037 och 393L0038