Prop. 1997/98:107

En ny Europadomstol

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 1998

/HQD+MHOP:DOOpQ

/DLOD)UHLYDOGV

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll nr 11 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Genom tilläggsprotokollet inrättas en ny europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) med heltidsanställda ledamöter. I propositionen föreslås att riksdagen inkorporerar tilläggsprotokoll nr 11 med svensk rätt genom en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

I propositionen föreslås vidare att riksdagen godkänner protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet samt den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför Europadomstolen. Som en följd av riksdagens godkännande av dessa överenskommelser föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringarna föreslås i sina huvuddelar träda i kraft den 1 november 1998.

Prop. 1997/98:107

Prop. 1997/98:107

,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ

1 Förslag till riksdagsbeslut.................................................................. 3

2 Lagtext............................................................................................... 4 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.................... 4 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall................................. 61

3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 63

4 En ny Europadomstol...................................................................... 64 4.1 Bakgrunden till reformen av övervakningssystemet enligt Europakonventionen......................................................... 64 4.2 Den nya Europadomstolen – en översikt.......................... 65 4.3 Inkorporering av tilläggsprotokoll nr 11........................... 66

5 En ny svensk översättning av Europakonventionen........................ 67

6 Immunitet och privilegier................................................................ 68 6.1 Immunitet och privilegier för domstolens ledamöter........ 68 6.2 Immunitet m.m. för personer som deltar i rättegång inför Europadomstolen .............................................................. 70 6.3 Godkännande av avtalen................................................... 71 6.4 Lagstiftningsåtgärder ........................................................ 72

7 Kostnader ........................................................................................ 73

8 Författningskommentar ................................................................... 73 8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.................. 73 8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall................................. 74

Bilaga 1 Protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet................................ 76

Bilaga 2 Europeisk överenskommelse om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna........................................................................... 90

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 mars 1998.......... 112

Prop. 1997/98:107

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

GHOV godkänner

1. protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet2. den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,

GHOVantar regeringens förslag till

3. lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Prop. 1997/98:107

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna1 skall ha följande lydelse.

1XYDUDQGHO\GHOVH )|UHVODJHQO\GHOVH

Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna med de ändringar som gjorts genom

WLOOlJJVSURWRNROOHQnr RFK

till konventionen

VDPWmed de till-

lägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1,

, 4, 6 och 7 till

konventionen

VNDOO JlOOD VRP ODJ

KlULODQGHW

6RPODJKlULODQGHWVNDOOJlOOD GHQ europeiska konventionen den 4

november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - med de ändringar som gjorts genom

WLOOlJJVSURWRNROO nr till

konventionen,

RFK

- med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6 och 7 till konventionen.

Konventionens och tilläggsprotokollens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

Konventionens och tilläggsprotokollens engelska och franska originaltexter

 HIWHU GH lQGULQJDU

RFK WLOOlJJ VRP QlPQV L I|UVWD VW\FNHW finns tillsammans med en

svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

_______

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1998.

2. I fråga om klagomål som har tagits upp till prövning av den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter till och med den 31 oktober 1999 enligt artikel 5 i tilläggsprotokoll nr 11.

1 Senaste lydelse 1995:462 (jfr 1995:1026).

Prop. 1997/98:107

%LODJD

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,

Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 10th December 1948;

Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet,

som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antagits av Förenta nationernas generalförsamling den 10 december 1948,

Considering that this Declaration aims at securing the universal and effective recognition and observance of the Rights therein declared;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;

som beaktar att denna förklaring syftar till att trygga ett universiellt och verksamt erkännande och iakttagande av de rättigheter som där angetts,

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;

Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political democracy and on the other by a common understanding and ob-

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique,

som beaktar att Europarådets syfte är att uppnå en fastare enhet mellan dess medlemmar och att ett av medlen att fullfölja detta syfte är att bevara och utveckla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

som bekräftar sin djupa tro på de grundläggande friheterna som utgör själva grundvalen för rättvisa och fred i världen och som bäst bevaras, å ena sidan, genom verklig politisk demokrati samt, å den andra, genom en gemensam grundsyn på och

Prop.1997/98:107

servance of the human rights upon which they depend;

d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament;

respekt för de mänskliga rättigheterna, på vilka de förlitar sig,

Being resolved, as the governments of European countries which are like-minded and have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to take the first steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration,

Résolus, en tant que gouvernements d’Etats européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle;

samt såsom regeringar i europeiska stater vilka besjälas av samma anda och äger ett gemensamt arv i sina politiska traditioner, sina ideal, sin frihet och sin grundläggande rättsuppfattning och är beslutna att vidta de första åtgärderna ägnade att åstadkomma en kollektiv garanti för vissa av de rättigheter som angetts i den allmänna förklaringen,

Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit:

har kommit överens om följande.

$UWLFOH  2EOLJDWLRQ WR UH VSHFWKXPDQULJKWV

$UWLFOH  2EOLJDWLRQ GH UHVSHFWHU OHV GURLWV GH O¶KRPPH

$UWLNHO  6N\OGLJKHW DWW UHVSHNWHUD GH PlQVNOLJD UlWWLJKHWHUQD

The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.

De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.

SECTION I- RIGHTS AND FREEDOMS

TITRE I - DROITS ET LI-BERTES

AVDELNING I - RÄT-TIGHETER OCH FRI-HETER

$UWLFOH5LJKWWROLIH $UWLFOH'URLWjODYLH $UWLNHO5lWWWLOOOLYHW

1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his convic-

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence

1. Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som

Prop.1997/98:107

tion of a crime for which this penalty is provided by law.

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

a) in defence of any person from unlawful violence;

b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

enligt lag är belagt med sådant straff.

2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld som var absolut nödvändigt

a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning,

b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är berövad friheten att undkomma,

c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror.

$UWLFOH  3URKLELWLRQ RI WRUWXUH

$UWLFOH,QWHUGLFWLRQGHOD WRUWXUH

$UWLNHO )|UEXG PRW WRU W\U

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

$UWLFOH3URKLELWLRQRIVOD YHU\DQGIRUFHGODERXU

$UWLFOH  ,QWHUGLFWLRQ GH O¶HVFODYDJH HW GX WUDYDLO IRUFp

$UWLNHO )|UEXG PRW VOD YHULRFKWYnQJVDUEHWH

1. No one shall be held in slavery or servitude.

2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.

3. For the purpose of this article the term ”forced or compulsory labour” shall not include:

a) any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. N´est pas considéré comme ”travail forcé ou obligatoire” au sens du présent article:

a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans

1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.

2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.

3. Med ”tvångsarbete eller annat påtvingat arbete” enligt denna artikel förstås inte

a) arbete som vanligtvis utkrävs av den som är frihetsberövad i enlighet med berstämmelserna i artikel 5 i

Prop.1997/98:107

to the provisions of Article 5 of this Convention or during conditional release from such detention;

les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

denna konvention eller som är villkorligt frigiven från sådant frihetsberövande,

b) any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

b) tjänstgöring av militär art eller, i länder där samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring beaktas, tjänstgöring som i dessa fall utkrävs i stället för militär värnpliktstjänstgöring,

c) any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or wellbeing of the community;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

c) tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,

d) any work or service which forms part of normal civic obligations.

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

d) arbete eller tjänstgöring som ingår i de normala medborgerliga skyldigheterna.

$UWLFOH  5LJKW WR OLEHUW\ DQGVHFXULW\

$UWLFOH'URLWjODOLEHUWp HWjODVUHWp

$UWLNHO5lWWWLOOIULKHWRFK VlNHUKHW

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court;

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen föreskriver

a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av behörig domstol,

b) the lawful arrest or detention of a person for noncompliance with the lawful order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;

b) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten, antingen därför att han underlåtit att uppfylla en domstols lagligen meddelade föreläggande eller i syfte att säkerställa ett fullgörande av någon i lag föreskriven skyldighet,

Prop.1997/98:107

c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;

c) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att ställas inför behörig rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha begått ett brott, eller när det skäligen anses növändigt att hindra honom från att begå ett brott eller att undkomma efter att ha gjort detta,

d) the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente;

d) när en underårig genom ett lagligen meddelat beslut är berövad friheten för att undergå skyddsuppfostran eller för att inställas inför behörig rättslig myndighet,

e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;

e) när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare,

f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised entry into the country or of a person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition.

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

f) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att förhindra att han obehörigen reser in i landet eller som ett led i ett förfarande som rör hans utvisning eller utlämning.

2. Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

2. Var och en som arresteras skall utan dröjsmål och på ett språk som han förstår underrättas om skälen för åtgärden och om varje anklagelse mot honom.

3. Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1.c of this article shall be brought promptly before a judge or

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraph 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge

3. Var och en som är arresterad eller på annat sätt berövad friheten i enlighet med vad som sagts under punkt 1 c skall utan dröjs-

Prop.1997/98:107

other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.

ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

mål ställas inför domare eller annan ämbetsman, som enligt lag får fullgöra dömande uppgifter, och skall vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller till frigivning i avvaktan på rättegång. För frigivning får krävas att garantier ställs för att den som friges inställer sig till rättegången.

4. Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

4. Var och en som berövas friheten genom arrestering eller på annat sätt skall ha rätt att påfordra att domstol snabbt prövar lagligheten av frihetsberövandet och beslutar att frige honom, om frihetsberövandet inte är lagligt.

5. Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this article shall have an enforceable right to compensation.

5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

5. Var och en som arresterats eller på annat vis berövats friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha rätt till skadestånd.

$UWLFOH5LJKWWRDIDLUWULDO $UWLFOH'URLWjXQSURFqV

pTXLWDEOH

$UWLNHO5lWWWLOOHQUlWWYLV UlWWHJnQJ

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgement shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den

Prop.1997/98:107

the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse.

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;

3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,

b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,

c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,

d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins

d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen inkallade och för-

Prop.1997/98:107

on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

hörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,

e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som begagnas i domstolen.

$UWLFOH  1R SXQLVKPHQW ZLWKRXWODZ

$UWLFOH3DVGHSHLQHVDQV ORL

$UWLNHO  ,QJHW VWUDII XWDQ ODJ

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

1. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks.

2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

2. Denna artikel skall inte hindra lagföring och bestraffning av den som gjort sig skyldig till en handling eller underlåtenhet som då den begicks var brottslig enligt de allmänna rättsprinciper som erkänns av civiliserade stater.

$UWLFOH  5LJKW WR UHVSHFW IRUSULYDWHDQGIDPLO\OLIH

$UWLFOH'URLWDXUHVSHFW GHODYLHSULYpHHWIDPLOLDOH

$UWLNHO5lWWWLOOVN\GGI|U SULYDWRFKIDPLOMHOLY

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle

Prop.1997/98:107

necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers frioch rättigheter.

$UWLFOH  )UHHGRP RI WKRXJKWFRQVFLHQFHDQGUHOL JLRQ

$UWLFOH  /LEHUWp GH SHQVpHGHFRQVFLHQFHHWGH UHOLJLRQ

$UWLNHO  7DQNHIULKHW VDPYHWVIULKHW RFK UHOLJLRQV IULKHW

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

1

 Var och en har rätt till

tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH  )UHHGRP RI H[ SUHVVLRQ

$UWLFOH  /LEHUWp G¶H[ SUHVVLRQ

$UWLNHO&#3;&#20;&#19;&#3;&#16;&#3;<WWUDQGHIULKHW

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3; &#20;&#20;&#3; &#16;&#3; )UHHGRP&#3; RI DVVHPEO\&#3;DQG&#3;DVVRFLDWLRQ

$UWLFOH&#3;&#20;&#20;&#3;&#16;&#3; /LEHUWp&#3; GH&#3; UpX&#16; QLRQ&#3;HW&#3;G¶DVVRFLDWLRQ

$UWLNHO&#3;&#20;&#20;&#3;&#16;&#3;)ULKHW&#3;DWW&#3;GHOWD&#3;L VDPPDQNRPVWHU&#3; RFK&#3; I|&#16; UHQLQJVIULKHW

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.

2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Denna artikel hindrar inte att det för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna.

$UWLFOH&#3;&#20;&#21;&#3;&#3;&#16;&#3;5LJKW&#3;WR&#3;PDUU\ $UWLFOH&#3;&#20;&#21;&#3;&#16;&#3;'URLW&#3;DX&#3;PDULD&#16; JH

$UWLNHO&#3; &#20;&#21;&#3; &#16;&#3; 5lWW&#3; DWW&#3; LQJn lNWHQVNDS

Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right.

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.

Giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3;&#20;&#22;&#3;&#16;&#3;5LJKW&#3;WR&#3;DQ&#3;HIIHF&#16; WLYH&#3;UHPHG\

$UWLFOH&#3; &#20;&#22;&#3; &#16;&#3; 'URLW&#3; j&#3; XQ UHFRXUV&#3;HIIHFWLI

$UWLNHO&#3; &#20;&#22;&#3; &#16;&#3; 5lWW&#3; WLOO&#3; HWW &#3;HIIHNWLYW&#3;UlWWVPHGHO

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

$UWLFOH&#3; &#20;&#23;&#3; &#16;&#3; 3URKLELWLRQ&#3; RI GLVFULPLQDWLRQ

$UWLFOH&#3; &#20;&#23;&#3; &#16;&#3; ,QWHUGLFWLRQ&#3; GH GLVFULPLQDWLRQ

$UWLNHO&#3; &#20;&#23;&#3; &#16;&#3; )|UEXG&#3; PRW GLVNULPLQHULQJ

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

$UWLFOH&#3; &#20;&#24;&#3; &#16;&#3; 'HURJDWLRQ&#3; LQ WLPH&#3;RI&#3;HPHUJHQF\

$UWLFOH&#3; &#20;&#24;&#3; &#16;&#3; 'pURJDWLRQ&#3; HQ FDV&#3;G¶pWDW&#3;G¶XUJHQFH

$UWLNHO&#3; &#20;&#24; - $YYLNHOVH&#3; IUnQ NRQYHQWLRQVI|USOLNWHOVH&#3; YLG Q|GOlJH

1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not incon-

1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que

1. Under krig eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens får en hög fördragsslutande part vidta åtgärder som innebär avvikelser från dess skyldigheter enligt denna konvention i den utsträckning som det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till

Prop.1997/98:107

sistent with its other obligations under international law.

ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

situationens krav, under förutsättning att dessa åtgärder inte strider mot landets övriga förpliktelser enligt den internationella rätten.

2. No derogation from Article 2, except in respect of deaths resulting from lawful acts of war, or from Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under this provision.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux article 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

2. Inga inskränkningar får med stöd av denna bestämmelse göras i artikel 2, utom i fråga om dödsfall till följd av lagliga krigshandlingar, eller i artiklarna 3, 4 (punkten 1) och 7.

3. Any High Contracting Party availing itself of this right of derogation shall keep the Secretary General of the Council of Europe fully informed of the measures which it has taken and the reasons therefor. It shall also inform the Secretary General of the Council of Europe when such measures have ceased to operate and the provisions of the Convention are again being fully executed.

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

3. En hög fördragsslutande part som begagnar sig av rätten att göra avvikelse från denna konvention skall hålla Europarådets generalsekreterare fullt underrättad om de åtgärder som vidtagits i sådant hänseende och om skälen för dessa. Den höga fördragsslutande parten skall också underrätta Europarådets generalsekreterare om när dessa åtgärder har upphört att gälla och konventionens bestämmelser åter blivit fullt tillämpliga.

$UWLFOH&#3; &#20;&#25;&#3; &#16;&#3; 5HVWULFWLRQV&#3; RQ SROLWLFDO&#3;DFWLYLW\&#3;RI&#3;DOLHQV

$UWLFOH&#3; &#20;&#25;&#3; &#16;&#3; 5HVWULFWLRQV&#3; j O¶DFWLYLWp&#3; SROLWLTXH&#3; GHV pWUDQJHUV

$UWLNHO&#3; &#20;&#25;&#3; &#16;&#3; ,QVNUlQNQLQJDU L&#3; XWOlQQLQJDUV&#3; SROLWLVND YHUNVDPKHW

Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall be regarded as preventing the High Contracting Parties from imposing restrictions on the political activity of aliens.

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.

Ingenting i artiklarna 10, 11 och 14 får anses hindra de höga fördragsslutande parterna från att införa inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet.

$UWLFOH&#3; &#20;&#26;&#3; &#16;&#3; 3URKLELWLRQ&#3; RI DEXVH&#3;RI&#3;ULJKWV

$UWLFOH&#3; &#20;&#26;&#3; &#16;&#3; ,QWHUGLFWLRQ&#3; GH O¶DEXV&#3;GH&#3;GURLW

$UWLNHO&#3; &#20;&#26;&#3; &#16;&#3; )|UEXG&#3; PRW PLVVEUXN&#3;DY&#3;UlWWLJKHWHU

Nothing in this Convention Aucune des dispositions de Ingenting i denna konven-

Prop.1997/98:107

may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.

la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

tion får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

$UWLFOH&#3;&#20;&#27;&#3;&#16;&#3;/LPLWDWLRQ&#3;RQ&#3;XVH RI&#3;UHVWULFWLRQV&#3;RQ&#3;ULJKWV

$UWLFOH&#3; &#20;&#27;&#3; &#16;&#3; /LPLWDWLRQ&#3; GH O¶XVDJH&#3; GHV&#3; UHVWULFWLRQV&#3; DX[ GURLWV

$UWLNHO&#3;&#20;&#27;&#3;&#16;&#3;%HJUlQVQLQJ&#3;DY DQYlQGQLQJHQ&#3; DY&#3; LQVNUlQN&#16; QLQJDU&#3;L&#3;UlWWLJKHWHU

The restrictions permitted under this Convention to the said rights and freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which they have been prescribed.

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

De inskränkningar som medgetts enligt denna konvention beträffande de där upptagna fri- och rättigheterna får inte tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts.

Section II - European Court of Human Rights

Titre II - Cour européenne des Droits de l’Homme

Avdelning II - Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

$UWLFOH&#3;&#20;&#28;&#3; &#16;&#3; (VWDEOLVKPHQW&#3; RI WKH&#3;&RXUW

$UWLFOH&#3;&#20;&#28;&#3;&#16;&#3;,QVWLWXWLRQ&#3;GH&#3;OD &RXU

$UWLNHO&#3;&#20;&#28;&#3;&#16;&#3;8SSUlWWDQGH&#3;DY GRPVWROHQ

To ensure the observance of the engagements undertaken by the High Contracting Parties in the Convention and the Protocols thereto, there shall be set up a European Court of Human Rights, hereinafter referred to as ”the Court”. It shall function on a permanent basis.

Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l’Homme, ci-dessous nommée ”la Cour”. Elle fonctionne de façon permanente.

För att säkerställa att de förpliktelser fullgörs som de höga fördragsslutande parterna åtagit sig genom konventionen och protokollen till denna skall en europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna upprättas, nedan kallad ”domstolen”. Den skall verka på permanent grundval.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3;&#21;&#19;&#3;&#16;&#3;1XPEHU&#3;RI&#3;MXGJHV $UWLFOH&#3; &#21;&#19;&#3; &#16;&#3; 1RPEUH&#3; GH&#3; MX&#16;

JHV

$UWLNHO&#3;&#21;&#19;&#3;&#16;&#3;$QWDO&#3;OHGDP|WHU

The Court shall consist of a number of judges equal to that of the High Contracting Parties.

La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Domstolen skall bestå av lika många ledamöter som höga fördragsslutande parter.

$UWLFOH&#3;&#21;&#20;&#3;&#16;&#3;&ULWHULD&#3;IRU&#3;RIILFH $UWLFOH&#3; &#21;&#20;&#3; &#16;&#3; &RQGLWLRQV

G¶H[HUFLFH&#3;GHV&#3;IRQFWLRQV

$UWLNHO&#3; &#21;&#20;&#3; &#16;&#3; 9LOONRU&#3; I|U lPEHWHW

1. The judges shall be of high moral character and must either possess the qualifications required for appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised competence.

1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

1. Domstolens ledamöter skall vara moraliskt oförvitliga och skall antingen uppfylla de villkor som erfordras för utnämning till högre domarebefattningar eller vara rättslärda med erkänd kompetens.

2. The judges shall sit on the Court in their individual capacity.

2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

2. Ledamöterna skall tjänstgöra i sin personliga egenskap.

3. During their term of office the judges shall not engage in any activity which is incompatible with their independence, impartiality or with the demands of a full-time office; all questions arising from the application of this paragraph shall be decided by the Court.

3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

3. Under sin mandattid får ledamöterna inte åta sig uppdrag som är oförenliga med deras oavhängighet och opartiskhet eller med de krav som ett heltidsämbete ställer; alla frågor som rör tillämpningen av denna punkt skall avgöras av domstolen.

$UWLFOH&#3;&#21;&#21;&#3;&#16;&#3;(OHFWLRQ&#3;RI&#3;MXGJHV $UWLFOH&#3; &#21;&#21;&#3; &#16;&#3; (OHFWLRQ&#3; GHV

MXJHV

$UWLNHO&#3;&#21;&#21;&#3;&#16;&#3;9DO&#3;DY&#3;OHGDP|&#16; WHU

1. The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with respect to each High Contracting Party by a majority of votes cast from a list of three candidates nominated by the High Contracting Party.

1. Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

1. Domstolens ledamöter väljs, en för varje hög fördragsslutande part, av den parlamentariska församlingen med en majoritet av antalet avgivna röster och från en lista över tre kandidater som nominerats av den höga fördragsslutande parten.

Prop.1997/98:107

2. The same procedure shall be followed to complete the Court in the event of the accession of new High Contracting Parties and in filling casual vacancies.

2. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d’adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.

2. Samma ordning skall iakttas vid utnämning av nya ledamöter av domstolen om nya höga fördragsslutande parter ansluter sig och när ledigblivna platser skall besättas.

$UWLFOH&#3;&#21;&#22;&#3;&#16;&#3;7HUPV&#3;RI&#3;RIILFH $UWLFOH&#3;&#21;&#22;&#3;&#16;&#3;'XUpH&#3;GX&#3;PDQ&#16; GDW

$UWLNHO&#3;&#21;&#22;&#3;&#16;&#3;0DQGDWWLG

1. The judges shall be elected for a period of six years. They may be re-elected. However, the terms of office of one-half of the judges elected at the first election shall expire at the end of three years.

1. Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d’une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.

1. Domstolens ledamöter väljs för en tid av sex år. De får omväljas. Mandatet för hälften av de ledamöter som valts vid det första valet skall dock upphöra efter tre år.

2. The judges whose terms of office are to expire at the end of the initial period of three years shall be chosen by lot by the Secretary General of the Council of Europe immediately after their election.

2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après leur élection.

2. De ledamöter, vilkas mandattid skall upphöra efter den inledande treårsperioden, skall utses genom lottdragning av Europarådets generalsekreterare omedelbart efter deras val.

3. In order to ensure that, as far as possible, the terms of office of one-half of the judges are renewed every three years, the Parliamentary Assembly may decide, before proceeding to any subsequent election, that the term or terms of office of one or more judges to be elected shall be for a period other than six years but not more than nine and not less than three years.

3. Afin d’assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d’une moitié des juges tous les trois ans, l’Assemblée parlementarie peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu’elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

3. I syfte att säkerställa att såvitt möjligt halva antalet ledamöter förnyas vart tredje år, får den parlamentariska församlingen, innan ett senare val genomförs, besluta att mandattiden för en eller flera av de ledamöter som skall väljas skall omfatta en annan period än sex år; dock får denna period inte överstiga nio år och inte understiga tre år.

4. In cases where more than one term of office is involved and where the Parliamentary Assembly applies the preceding paragraph, the allocation of the terms of office shall be effected by a drawing of lots

4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l’Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s’opère suivant un tirage au

4. I sådana fall där fråga är om mer än en mandattid och den parlamentariska församlingen tillämpar föregående punkt, skall fördelningen av mandattider verkställas genom lottdragning

Prop.1997/98:107

by the Secretary General of the Council of Europe immediately after the election.

sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement après l’élection.

av Europarådets generalsekreterare omedelbart efter det att valet ägt rum.

5. A judge elected to replace a judge whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of his predecessor’s term.

5. Le juge élu en remplacement d’un juge dont le mandat n’est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.

5. En ledamot av domstolen, som utsetts att efterträda en ledamot vars mandattid inte gått ut, skall inneha uppdraget under återstoden av företrädarens mandattid.

6. The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70.

6. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.

6. Ledamöternas mandattid skall upphöra när de uppnår 70 års ålder.

7. The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as they already have under consideration.

7. Les juges restent en fonctions jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

7. Ledamöterna innehar sitt uppdrag till dess att de blir ersatta. De skall dock fullfölja handläggningen av sådana mål som redan påbörjats.

$UWLFOH&#3;&#21;&#23;&#3;&#16;&#3;'LVPLVVDO $UWLFOH&#3;&#21;&#23;&#3;&#16;&#3;5pYRFDWLRQ $UWLNHO&#3;&#21;&#23;&#3;&#16;&#3;(QWOHGLJDQGH

No judge may be dismissed from his office unless the other judges decide unanimously that he has ceased to fulfil the required conditions.

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises.

En domstolsledamot får inte entledigas från sitt ämbete om inte de andra ledamöterna med två tredjedels majoritet beslutar att han inte längre uppfyller de villkor som uppställts.

$UWLFOH&#3; &#21;&#24;&#3; &#16;&#3; 5HJLVWU\&#3; DQG&#3; OH&#16; JDO&#3;VHFUHWDULHV

$UWLFOH&#3; &#21;&#24;&#3; &#16;&#3; *UHIIH&#3; HW&#3; UpIp&#16; UHQGDLUHV

$UWLNHO&#3; &#21;&#24;&#3; &#16;&#3; .DQVOL&#3; RFK &#3;I|UHGUDJDQGH&#3;MXULVWHU

The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid down in the rules of the Court. The Court shall be assisted by legal secretaries.

La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.

Domstolen skall ha ett kansli vars uppgifter och organisation skall fastställas i domstolens arbetsordning. Domstolen skall biträdas av jurister som föredragande.

$UWLFOH&#3;&#21;&#25;&#3;&#16;&#3;3OHQDU\&#3;&RXUW $UWLFOH&#3; &#21;&#25;&#3; &#16;&#3; $VVHPEOpH SOpQLqUH&#3;GH&#3;OD&#3;&RXU

$UWLNHO&#3; &#21;&#25;&#3; &#16;&#3; 'RPVWROHQ&#3; L SOHQXP

The plenary Court shall La Cour réunie en assemblée plénière

Domstolen i plenum skall

a) elect its President and one or two Vice-Presidents for a

a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un

a) välja ordförande och en eller två vice ordförande för

Prop.1997/98:107

period of three years; they may be re-elected;

b) set up Chambers, constituted for a fixed period of time;

c) elect the Presidents of the Chambers of the Court; they may be re-elected;

d) adopt the rules of the Court, and

ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;

b) constitue des Chambres pour une période déterminée;

c) élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

d) adopte le règlement de la Cour, et

en treårsperiod; de får omväljas,

b) inrätta kamrar för en bestämd tid,

c) välja ordförande till domstolens kamrar; de får omväljas,

d) utfärda arbets- och rättegångsordning för domstolen och

e) elect the Registrar and one or more Deputy Registrars.

e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

e) välja kanslichef samt en eller flera ställföreträdare.

$UWLFOH&#3;&#21;&#26;&#3;&#16;&#3;&RPPLWWHHV&#15; &KDPEHUV&#3;DQG&#3;*UDQG&#3;&KDP&#16; EHU

$UWLFOH&#3;&#21;&#26;&#3;&#16;&#3;&RPLWpV&#15; &KDPEUHV&#3; HW&#3; *UDQGH &KDPEUH

$UWLNHO&#3;&#21;&#26;&#3;&#16;&#3;.RPPLWWpHU&#15; NDPUDU&#3; RFK&#3; VWRU&#3; VDPPDQ&#16; VlWWQLQJ&#3; &#11;´*UDQG&#3; &KDP&#16; EHU´&#12;

1. To consider cases brought before it, the Court shall sit in committees of three judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court’s Chambers shall set up committees for a fixed period of time.

1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

1. Domstolen skall vid handläggningen av mål som hänskjutits till den sammanträda i kommittéer sammansatta av tre ledamöter, i kamrar sammansatta av sju ledamöter och i stor sammansättning med sjutton ledamöter. Domstolens kamrar skall tillsätta kommittéer för en bestämd tid.

2. There shall sit as an

H[

RIILFLR member of the Cham-

ber and the Grand Chamber the judge elected in respect of the State Party concerned or, if there is none or if he is unable to sit, a person of its choice who shall sit in the capacity of judge.

2. Le juge élu au titre d’un Etat Partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.

2. Den ledamot som valts för den stat som är part i ett mål eller, om det inte finns någon sådan eller om denne inte kan delta, en person som staten utser, skall sitta med som självskriven ledamot i kammaren och vid prövning av mål i stor sammansättning.

3. The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the Chambers and other judges chosen in accordance

3. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les viceprésidents, les présidents des Chambres et d’autres juges désignés conformé-

3. Domstolen i stor sammansättning skall även innefatta domstolens ordförande, vice ordförande, ordförande i kamrarna och andra ledamöter som valts enligt

Prop.1997/98:107

with the rules of the Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the State Party concerned.

ment au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l’Etat partie intéressé.

domstolens arbetsordning. När ett mål hänskjutits till domstolen i stor sammansättning enligt artikel 43, får ingen ledamot från den kammare som meddelat domen delta, med undantag av kammarens ordförande och den ledamot som satt som domare för den stat som var part i målet.

$UWLFOH&#3; &#21;&#27;&#3; &#16;&#3; 'HFODUDWLRQV&#3; RI LQDGPLVVLELOLW\&#3;E\&#3;FRPPLWWHHV

$UWLFOH&#3; &#21;&#27;&#3; &#16;&#3; 'pFODUDWLRQV G¶LUUHFHYDELOLWp&#3; SDU&#3; OHV&#3; FR&#16; PLWpV

$UWLNHO&#3; &#21;&#27;&#3; &#16;&#3; %HVOXW&#3; DY&#3; NRP&#16; PLWWpHU&#3; RP&#3; DYYLVDQGH&#3; DY NODJRPnO

A committee may, by a unanimous vote, declare inadmissible or strike out of its list of cases an application submitted under Article 34 where such a decision can be taken without further examination. The decision shall be final.

Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.

En kommitté får enhälligt avvisa eller avskriva ett enskilt klagomål enligt artikel 34 om ett sådant beslut kan fattas utan ytterligare prövning. Beslutet är slutgiltigt.

$UWLFOH&#3; &#21;&#28;&#3; &#16;&#3; 'HFLVLRQV&#3; E\ &KDPEHUV&#3; RQ&#3; DGPLVVLELOLW\ DQG&#3;PHULWV

$UWLFOH&#3; &#21;&#28;&#3; &#16;&#3; 'pFLVLRQV&#3; GHV &KDPEUHV&#3; VXU&#3; OD&#3; UHFHYDEL&#16; OLWp&#3;HW&#3;OH&#3;IRQG

$UWLNHO&#3; &#21;&#28;&#3; &#16;&#3; %HVOXW&#3; DY&#3; NDP&#16; UDU&#3; RP&#3; XSSWDJDQGH&#3; DY&#3; NOD&#16; JRPnO&#3; WLOO&#3; SU|YQLQJ&#3; VDPW DYJ|UDQGHQ&#3;L&#3;VDN

1. If no decision is taken under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under Article 34.

1. Si aucune décision n’a été prise en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34.

1. Om inget beslut har fattats enligt artikel 28, skall en kammare besluta om att ta upp enskilda klagomål enligt artikel 34 till prövning och i sådant fall avgöra målet i sak.

2. A Chamber shall decide on the admissibility and merits of inter-State applications submitted under Article 33.

2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33.

2. En kammare skall besluta om att ta upp mellanstatliga klagomål enligt artikel 33 till prövning och i sådant fall avgöra målet i sak.

3. The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, decides otherwise.

3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise sépa-

3. Beslut om att ta upp ett klagomål till prövning skall fattas särskilt om inte domstolen i undantagsfall be-

Prop.1997/98:107

rément. slutar annat.

$UWLFOH&#3; &#22;&#19;&#3; &#16;&#3; 5HOLQTXLVKPHQW RI&#3; MXULVGLFWLRQ&#3; WR&#3; WKH&#3; *UDQG &KDPEHU

$UWLFOH&#3;&#22;&#19;&#3;&#16;&#3;'HVVDLVLVVHPHQW HQ&#3; IDYHXU&#3; GH&#3; OD&#3; *UDQGH &KDPEUH

$UWLNHO&#3; &#22;&#19;&#3; &#16;&#3; +lQVNMXWDQGH WLOO&#3; GRPVWROHQ&#3; L&#3; VWRU&#3; VDP&#16; PDQVlWWQLQJ

Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation of he Convention or the protocols thereto, or where the resolution of a question before the Chamber might have a result inconsistent with a judgment previously delivered by the Court, the Chamber may, at any time before it has rendered its judgment, relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case objects.

Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.

Om ett pågående mål i en kammare ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen av konventionen eller protokollen till denna eller om avgörandet av en fråga i en kammare kan leda till ett resultat som strider mot en tidigare dom av domstolen, får kammaren när som helst, innan den meddelar sin dom, hänskjuta målet till domstolen i stor sammansättning, om inte någon av parterna i målet motsätter sig detta.

$UWLFOH&#3; &#22;&#20;&#3; &#16;&#3; 3RZHUV&#3; RI&#3; WKH *UDQG&#3;&KDPEHU

$UWLFOH&#3; &#22;&#20;&#3; &#16;&#3; $WWULEXWLRQV&#3; GH OD&#3;*UDQGH&#3;&KDPEUH

$UWLNHO&#3; &#22;&#20;&#3; &#16;&#3; %HK|ULJKHW&#3; I|U GRPVWROHQ&#3; L&#3; VWRU&#3; VDPPDQ&#16; VlWWQLQJ

The Grand Chamber shall La Grande Chambre I stor sammansättning skall domstolen

a) determine applications submitted either under Article 33 or Article 34 when a Chamber has relinquished jurisdiction under Article 30 or when the case has been referred to it under Article 43; and

a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43; et

a) avgöra klagomål som anförts enligt artikel 33 eller artikel 34 när en kammare har hänskjutit målet enligt artikel 30 eller när målet har hänskjutits till den enligt artikel 43 och

b) consider requests for advisory opinions submitted under Article 47.

b) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.

b) behandla framställningar om rådgivande yttranden enligt artikel 47.

$UWLFOH&#3; &#22;&#21;&#3; &#16;&#3; -XULVGLFWLRQ&#3; RI WKH&#3;&RXUW

$UWLFOH&#3;&#22;&#21;&#3;&#16;&#3;&RPSpWHQFH&#3;GH OD&#3;&RXU

$UWLNHO&#3; &#22;&#21;&#3; &#16;&#3; 'RPVWROHQV EHK|ULJKHW

1. The jurisdiction of the Court shall extend to all

1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les

1. Domstolen är behörig i alla frågor som rör tolk-

Prop.1997/98:107

matters concerning the interpretation and application of the Convention and the protocols thereto which are referred to it as provided in Articles 33, 34 and 47.

questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.

ningen och tillämpningen av konventionen och protokollen till denna vilka hänskjuts till den enligt artiklarna 33, 34 och 47.

2. In the event of dispute as to whether the Court has jusridiction, the Court shall decide.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

2. Om en tvist uppkommer rörande domstolens behörighet, skall domstolen avgöra frågan.

$UWLFOH&#3;&#22;&#22;&#3;&#16;&#3;,QWHU&#16;6WDWH&#3;FDVHV $UWLFOH&#3; &#22;&#22;&#3; &#16;&#3; $IIDLUHV&#3; LQ&#16;

WHUpWDWLTXHV

$UWLNHO&#3; &#22;&#22;&#3; &#16;&#3; 0HOODQVWDWOLJD PnO

Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and the protocols thereto by an other High Contracting Party.

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

En hög fördragsslutande part får till domstolen hänskjuta ett påstående om brott mot bestämmelserna i konventionen och i protokollen till denna begånget av en annan hög fördragsslutande part.

$UWLFOH&#3;&#22;&#23;&#3;&#16;&#3;,QGLYLGXDO&#3; DSSOL&#16; FDWLRQV

$UWLFOH&#3;&#22;&#23;&#3;&#16;&#3;5HTXrWHV&#3;LQGLYL&#16; GXHOOHV

$UWLNHO&#3; &#22;&#23;&#3; &#16;&#3; (QVNLOGD&#3; NOD&#16; JRPnO

The Court may receive applications from any person, nongovernmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.

La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Domstolen får ta emot klagomål från enskilda personer, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda personer, som påstår sig av någon av de höga fördragsslutande parterna ha utsatts för en kränkning av någon av de i konventionen eller i protokollen till denna angivna rättigheterna. De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att inte på något sätt förhindra ett effektivt utövande av denna klagorätt.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3; &#22;&#24;&#3; &#16;&#3; $GPLVVLELOLW\ FULWHULD

$UWLFOH&#3; &#22;&#24;&#3; &#16;&#3; &RQGLWLRQV&#3; GH UHFHYDELOLWp

$UWLNHO&#3; &#22;&#24;&#3; &#16;&#3; 9LOONRU&#3; I|U XSSWDJDQGH&#3; DY&#3; PnO&#3; WLOO SU|YQLQJ

1. The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken.

1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

1. Ett mål får anhängiggöras hos domstolen först när alla nationella rättsmedel har uttömts i enlighet med den internationella rättens allmänt erkända regler, och senast sex månader från den dag då det slutgiltiga beslutet meddelades.

2. The Court shall not deal with any application submitted under Article 34 that

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque

2. Domstolen får inte ta upp ett enskilt klagomål enligt artikel 34 till behandling som

a) is anonymous; or a) elle est anonyme; ou a) är anonymt eller

b) is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or has already been submitted to another procedure of international investigation or settlement and contains no relevant new information.

b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

b) väsentligen innefattar samma omständigheter som redan prövats av domstolen eller redan hänskjutits till internationell undersökning eller reglering i annan form och som inte innehåller nya relevanta upplysningar.

3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 which it considers incompatible with the provisions of the Convention or the protocols thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of application.

3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.

3. Domstolen skall avvisa varje enskilt klagomål enligt artikel 34, som domstolen anser vara oförenligt med bestämmelserna i denna konvention och i protokollen till denna, eller uppenbart ogrundat eller utgöra ett missbruk av rätten att klaga.

4. The Court shall reject any application which it considers inadmissible under this article. It may do so at any stage of the proceedings.

4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

4. Domstolen skall avvisa varje klagomål som den inte anser sig behörig att pröva enligt denna artikel. Den får göra detta på vilket stadium som helst av förfarandet.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3;&#22;&#25;&#3;&#16;&#3;7KLUG&#3;SDUW\&#3;LQWHU&#16; YHQWLRQ

$UWLFOH&#3;&#22;&#25;&#3;&#16;&#3;7LHUFH&#3;LQWHUYHQ&#16; WLRQ

$UWLNHO&#3; &#22;&#25;&#3; &#16;&#3; ,QWHUYHQWLRQ&#3; DY WUHGMH&#3;SDUW

1. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, a High Contracting Party one of whose nationals is an applicant shall have the right to submit written comments and to take part in hearings.

1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

1. I alla mål inför en kammare eller inför domstolen i stor sammansättning skall en hög fördragsslutande part, vars medborgare är klagande, ha rätt att avge skriftliga yttranden och att delta i förhandlingarna.

2. The President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, invite any High Contracting Party which is not a party to the proceedings or any person concerned who is not the applicant to submit written comments or take part in hearings.

2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

2. Domstolens ordförande får för att tillgodose intresset av en god rättskipning inbjuda varje hög fördragsslutande part, som inte är part i förfarandet, eller varje annan person som berörs än klaganden, att avge skriftliga yttranden eller delta i förhandlingarna.

$UWLFOH&#3; &#22;&#26;&#3; &#16;&#3; 6WULNLQJ&#3; RXW &#3;DSSOLFDWLRQV

$UWLFOH&#3;&#22;&#26;&#3;&#16;&#3;5DGLDWLRQ $UWLNHO&#3; &#22;&#26;&#3; &#16;&#3; $YVNULYQLQJ&#3; DY NODJRPnO

1. The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an application out of its list of cases where the circumstances lead to the conclusion that

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure

1. Domstolen får på varje stadium av förfarandet besluta att avskriva ett mål om de faktiska omständigheterna leder till slutsatsen att

a) the applicant does not intend to pursue his application; or

a) que le requérant n’entend plus la maintenir; ou

a) klaganden inte har för avsikt att fullfölja sitt klagomål eller

b) the matter has been resolved; or

b) que le litige a été résolu; ou

b) frågan har lösts eller

c) for any other reason established by the Court, it is no longer justified to continue the examination of the application. However, the Court shall continue the examination of the application if respect for human rights as defined in the Convention

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect de droits de l’homme garantis par la Convention et ses

c) det av någon annan av domstolen konstaterad anledning inte längre är befogat att fortsätta prövningen av klagomålet. Domstolen skall dock fortsätta prövningen av klagomålet om respekten för de mänskliga rättigheterna, sådana de de-

Prop.1997/98:107

and the protocols thereto so requires.

protocoles l’exige. finierats i denna konvention och i protokollen till denna, så kräver.

2. The Court may decide to restore an application to its list of cases if it considers that the circumstances justify such a course.

2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

2. Domstolen får besluta att återuppta ett klagomål till behandling om den anser att omständigheterna föranleder en sådan åtgärd.

$UWLFOH&#3; &#22;&#27;&#3; &#16;&#3; ([DPLQDWLRQ&#3; RI WKH&#3; FDVH&#3; DQG&#3; IULHQGO\&#3; VHWWOH&#16; PHQW&#3;SURFHHGLQJV

$UWLFOH&#3;&#22;&#27;&#3;&#16;&#3;([DPHQ&#3;FRQWUD&#16; GLFWRLUH&#3; GH&#3; O¶DIIDLUH&#3; HW SURFpGXUH&#3; GH&#3; UqJOHPHQW DPLDEOH

$UWLNHO&#3; &#22;&#27;&#3; &#16;&#3; 3U|YQLQJ&#3; DY PnOHW&#3;RFK&#3;I|UOLNQLQJ

1. If the Court declares the application admissible, it shall

a) pursue the examination of the case, together with the representatives of the parties, and if need be, undertake an investigation, for the effective conduct of which the States concerned shall furnish all necessary facilities;

1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle

a) poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;

1. Om klagomålet tas upp till behandling, skall domstolen

a) fullfölja prövningen av målet tillsammans med parternas företrädare och vid behov göra en utredning; de berörda staterna skall på alla sätt underlätta att utredningen kan genomföras effektivt,

b) place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the protocols thereto.

b) se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.

b) ställa sig till parternas förfogande i syfte att nå en förlikning grundad på respekten för de mänskliga rättigheterna, sådana de definierats i denna konvention och i protokollen till denna.

2. Proceedings conducted under paragraph 1.b shall be confidential.

2. La procédure décrite au paragraph 1.b est confidentielle.

2. Handläggningen enligt punkt 1.b skall vara konfidentiell.

$UWLFOH&#3; &#22;&#28;&#3; &#16;&#3; )LQGLQJ&#3; RI&#3; D IULHQGO\&#3;VHWWOHPHQW

$UWLFOH&#3; &#22;&#28;&#3; &#16;&#3; &RQFOXVLRQ G¶XQ&#3;UqJOHPHQW&#3;DPLDEOH

$UWLNHO&#3;&#22;&#28;&#3;&#16;&#3;)|UOLNQLQJ

If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.

En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

Om en förlikning uppnås, skall domstolen avskriva målet genom ett beslut som endast skall uppta en kortfattad redogörelse för de faktiska omständigheterna och för den lösning som

Prop.1997/98:107

nåtts.

$UWLFOH&#3; &#23;&#19;&#3; &#16;&#3; 3XEOLF&#3; KHDULQJV DQG&#3;DFFHVV&#3;WR&#3;GRFXPHQWV

$UWLFOH&#3; &#23;&#19;&#3; &#16;&#3; $XGLHQFH&#3; SX&#16; EOLTXH&#3; HW&#3; DFFqV&#3; DX[&#3; GRFX&#16; PHQWV

$UWLNHO&#3; &#23;&#19;&#3; &#16;&#3; 2IIHQWOLJD&#3; I|U&#16; KDQGOLQJDU&#3; RFK&#3; WLOOJnQJ&#3; WLOO KDQGOLQJDU

1. Hearings shall be in public unless the Court in exceptional circumstances decides otherwise.

1. L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

1. Förhandlingar skall vara offentliga om inte domstolen i undantagsfall beslutar annat.

2. Documents deposited with the registrar shall be accessible to the public unless the President of the Court decides otherwise.

2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n’en décide autrement.

2. Handlingar som givits in till kanslichefen skall vara tillgängliga för allmänheten om inte domstolens ordförande beslutar annat.

$UWLFOH&#3;&#23;&#20;&#3;&#16;&#3;-XVW&#3;VDWLVIDFWLRQ $UWLFOH&#3; &#23;&#20;&#3; &#16;&#3; 6DWLVIDFWLRQ pTXLWDEOH

$UWLNHO&#3; &#23;&#20;&#3; &#16;&#3; 6NlOLJ&#3; JRWWJ|&#16; UHOVH

If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.

Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Om domstolen finner att ett brott mot konventionen eller protokollen till denna ägt rum och om den berörda höga fördragsslutande partens nationella rätt endast till en del medger att gottgörelse lämnas, skall domstolen, om så anses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse.

$UWLFOH&#3; &#23;&#21;&#3; &#16;&#3; -XGJPHQWV&#3; RI &KDPEHUV

$UWLFOH&#3; &#23;&#21;&#3; &#16;&#3; $UUrWV&#3; GHV &KDPEUHV

$UWLNHO&#3;&#23;&#21;&#3;&#16;&#3;.DPUDUQDV&#3;GR&#16; PDU

Judgments of Chambers shall become final in accordance with the provisions of Article 44, paragraph 2.

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l’article 44, paragraph 2.

Kamrarnas domar skall bli slutgiltiga i enlighet med bestämmelserna i artikel 44, punkt 2.

$UWLFOH&#3; &#23;&#22;&#3; &#16;&#3; 5HIHUUDO&#3; WR&#3; WKH *UDQG&#3;&KDPEHU

$UWLFOH&#3; &#23;&#22;&#3; &#16;&#3; 5HQYRL&#3; GHYDQW OD&#3;*UDQGH&#3;&KDPEUH

$UWLNHO&#3; &#23;&#22;&#3; &#16;&#3; +lQVNMXWDQGH WLOO&#3; GRPVWROHQ&#3; L&#3; VWRU&#3; VDP&#16; PDQVlWWQLQJ

1. Within a period of three months from the date of the

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de

1. Var och en av parterna i målet får inom en period av

Prop.1997/98:107

judgment of the Chamber, any party to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the Grand Chamber.

2. A panel of five judges of the Grand Chamber shall accept the request if the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the protocols thereto, or a serious issue of general importance.

l’arrêt d’une Chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

tre månader från den dag då kammaren meddelat dom i undantagsfall begära att målet skall hänskjutas till domstolen i stor sammansättning.

2. En särskild avdelning med fem ledamöter av domstolen i stor sammansättning skall bevilja en sådan begäran om målet ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen eller tillämpningen av konventionen eller protokollen till denna eller rör en allvarlig fråga av stor allmän betydelse.

3. If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of a judgment.

3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt.

3. Om avdelningen beviljar begäran, skall domstolen i stor sammansättning avgöra målet genom dom.

$UWLFOH&#3;&#23;&#23;&#3;&#16;&#3;)LQDO&#3;MXGJPHQWV $UWLFOH&#3;&#23;&#23;&#3;&#16;&#3;$UUrWV&#3;GpILQLWLIV $UWLNHO&#3;&#23;&#23;&#3;&#16;&#3;6OXWOLJD&#3;GRPDU

1. The judgment of the Grand Chamber shall be final.

1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.

1. Dom som meddelas av domstolen i stor sammansättning är slutgiltig.

2. The judgment of a Chamber shall become final

2. L’arrêt d’une Chambre devient définitif

2. Dom som meddelas av en kammare blir slutgiltig

a) when the parties declare that they will not request that the case be referred to the Grand Chamber; or

a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou

a) när parterna förklarar att de inte kommer att begära att målet hänskjuts till domstolen i stor sammansättning eller

b) three months after the date of the judgment, if reference of the case to the Grand Chamber has not been requested; or

b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou

b) tre månader efter den dag då domen meddelades, om hänskjutande till domstolen i stor sammansättning inte har begärts eller

c) when the panel of the Grand Chamber rejects the request to refer under Article 43.

c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

c) när panelen i domstolen i stor sammansättning avslår en begäran om hänskjutande enligt artikel 43.

3. The final judgment shall be published.

3. L’arrêt définitif est publié.

3. Den slutgiltiga domen skall offentliggöras.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3; &#23;&#24;&#3; &#16;&#3; 5HDVRQV&#3; IRU MXGJPHQWV&#3;DQG&#3;GHFLVLRQV

$UWLFOH&#3; &#23;&#24;&#3; &#16;&#3; 0RWLYDWLRQ&#3; GHV DUUrWV&#3;HW&#3;GpFLVLRQV

$UWLNHO&#3;&#23;&#24;&#3;&#16;&#3;6NlO&#3; I|U&#3; GRPDU RFK&#3;EHVOXW

1. Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring applications admissible or inadmissible.

1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.

1. Skäl skall anges för domar samt för beslut om att uppta ett mål till prövning eller avvisa det.

2. If a judgment does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.

2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

2. Om en dom helt eller delvis inte ger uttryck för ledamöternas enhälliga uppfattning, har varje ledamot rätt att avge sin särskilda mening.

$UWLFOH&#3; &#23;&#25;&#3; &#16;&#3; %LQGLQJ&#3; IRUFH DQG&#3;H[HFXWLRQ&#3;RI&#3;MXGJPHQWV

$UWLFOH&#3;&#23;&#25;&#3;&#16;&#3;)RUFH&#3;REOLJDWRL&#16; UH&#3;HW&#3;H[pFXWLRQ&#3;GHV&#3;DUUrWV

$UWLNHO&#3; &#23;&#25;&#3; &#16;&#3; %LQGDQGH&#3; NUDIW RFK&#3;YHUNVWlOOLJKHW&#3;DY&#3;GRPDU

1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

1. De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att rätta sig efter domstolens slutgiltiga dom i varje mål där de är parter.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

2. Domstolens slutgiltiga dom skall överlämnas till ministerkommittén, som skall övervaka dess verkställande.

$UWLFOH&#3; &#23;&#26;&#3; &#16;&#3; $GYLVRU\&#3; RSLQL&#16; RQV

1. The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and the protocols thereto.

$UWLFOH&#3;&#23;&#26;&#3;&#16;&#3;$YLV&#3;FRQVXOWDWLIV

1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.

$UWLNHO&#3; &#23;&#26;&#3; &#16;&#3; 5nGJLYDQGH \WWUDQGHQ

1. På begäran av ministerkommittén får domstolen avge rådgivande yttranden i rättsfrågor avseende tolkningen av konventionen och protokollen till denna.

2. Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the rights or freedoms defined in Section I of the Convention and the protocols thereto, or with any other

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres

2. Dessa yttranden får inte avse frågor om innehållet i eller omfattningen av de rättigheter och friheter som upptagits i avdelning I i konventionen och i protokollen till denna och inte

Prop.1997/98:107

question which the Court or the Committee of Ministers might have to consider in consequence of any such proceedings as could be instituted in accordance with the Convention.

questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.

heller någon annan fråga till vilken domstolen eller ministerkommittén kan ha att ta ställning till följd av ett sådant förfarande som kan komma att inledas enligt konventionen.

3. Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory opinion of the Court shall require a majority vote of the representatives entitled to sit on the Committee.

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

3. Ministerkommitténs beslut att begära ett rådgivande yttrande av domstolen fattas med en majoritet av de ledamöter som är berättigade att sitta med i kommittén.

$UWLFOH&#3; &#23;&#27;&#3; &#16;&#3; $GYLVRU\&#3; MXULV&#16; GLFWLRQ&#3;RI&#3;WKH&#3;&RXUW

$UWLFOH&#3; &#23;&#27;&#3; &#16;&#3; &RPSpWHQFH FRQVXOWDWLYH&#3;GH&#3;OD&#3;&RXU

$UWLNHO&#3; &#23;&#27;&#3; &#16;&#3; 'RPVWROHQV EHK|ULJKHW&#3; DWW&#3; DYJH&#3; UnGJL&#16; YDQGH&#3;\WWUDQGHQ

The Court shall decide whether a request for an advisory opinion submitted by the Committee of Ministers is within its competence as defined in Article 47.

La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47.

Domstolen avgör om en begäran från ministerkommittén om ett rådgivande yttrande faller inom domstolens behörighet enligt artikel 47.

$UWLFOH&#3;&#23;&#28;&#3;&#16;&#3;5HDVRQV&#3;IRU&#3;DGYL&#16; VRU\&#3;RSLQLRQV

$UWLFOH&#3; &#23;&#28;&#3; &#16;&#3; 0RWLYDWLRQ&#3; GHV DYLV&#3;FRQVXOWDWLIV

$UWLNHO&#3; &#23;&#28;&#3; &#16;&#3; 6NlO&#3; I|U&#3; UnG&#16; JLYDQGH&#3;\WWUDQGHQ

1. Reasons shall be given for advisory opinions of the Court.

1. L’avis de la Cour est motivé.

1. Skäl skall anges för domstolens rådgivande yttranden.

2. If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.

2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

2. Om ett yttrande helt eller delvis inte ger uttryck för ledamöternas enhälliga uppfattning, har varje ledamot rätt att avge sin särskilda mening.

3. Advisory opinions of the Court shall be communicated to the Committee of Ministers.

3. L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

3. Domstolens rådgivande yttranden skall överlämnas till ministerkommittén.

$UWLFOH&#3; &#24;&#19;&#3; &#16;&#3; ([SHQGLWXUH&#3; RQ WKH&#3;&RXUW

$UWLFOH&#3; &#24;&#19;&#3; &#16;&#3; )UDLV&#3; GH IRQFWLRQQHPHQW&#3;GH&#3;OD&#3;&RXU

$UWLNHO&#3; &#24;&#19;&#3; &#16;&#3; 'RPVWROHQV XWJLIWHU

The expenditure on the Court Les frais de fonctionnement Domstolens utgifter skall

Prop.1997/98:107

shall be borne by the Council of Europe.

de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

bekostas av Europarådet.

$UWLFOH&#3; &#24;&#20;&#3; &#16;&#3; 3ULYLOHJHV&#3; DQG LPPXQLWLHV&#3;RI&#3;MXGJHV

$UWLFOH&#3; &#24;&#20;&#3; &#16;&#3; 3ULYLOqJHV&#3; HW LPPXQLWpV&#3;GHV&#3;MXJHV

$UWLNHO&#3; &#24;&#20;&#3; &#16;&#3; 3ULYLOHJLHU&#3; RFK LPPXQLWHW&#3; I|U&#3; GRPVWROHQV OHGDP|WHU

The judges shall be entitled, during the exercise of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements made thereunder.

Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Domstolens ledamöter har under utövandet av sitt ämbete rätt till de privilegier och den immunitet som anges i artikel 40 i Europarådets stadga och i de avtal som ingåtts i enlighet med den artikeln.

SECTION III – MISCEL-LANEOUS PROVISIONS

TITRE III – DISPOSI-TIONS DIVERSES

AVDELNING III – DI-VERSE BESTÄMMEL-SER

$UWLFOH&#3; &#24;&#21;&#3; &#16;&#3; ,QTXLULHV&#3; E\&#3; WKH 6HFUHWDU\&#3;*HQHUDO

$UWLFOH&#3; &#24;&#21;&#3; &#16;&#3; (QTXrWHV&#3; GX 6HFUpWDLUH&#3;*pQpUDO

$UWLNHO&#3; &#24;&#21;&#3; &#16;&#3; )|UIUnJQLQJDU IUnQ&#3;JHQHUDOVHNUHWHUDUHQ

On receipt of a request from the Secretary General of the Council of Europe any High contracting Party shall furnish an explanation of the manner in which its internal law ensures the effective implementation of any of the provisions of the Convention.

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

På anmodan av Europarådets generalsekreterare skall varje hög fördragsslutande part tillhandahålla upplysningar om sätt på vilket dess inhemska lagstiftning säkerställer en effektiv tillämpning av bestämmelserna i denna konvention.

$UWLFOH&#3; &#24;&#22;&#3; &#16;&#3; 6DIHJXDUG&#3; IRU H[LVWLQJ&#3;KXPDQ&#3;ULJKWV

$UWLFOH&#3;&#24;&#22;&#3;&#16;&#3;6DXYHJDUGH&#3;GHV GURLWV&#3;GH&#3;O¶KRPPH&#3;UHFRQQXV

$UWLNHO&#3; &#24;&#22;&#3; &#16;&#3; &#3; 6N\GG&#3; I|U&#3; EH&#16; ILQWOLJD&#3; PlQVNOLJD&#3; UlWWLJKH&#16; WHU

Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High Contracting Party or under any other agreement to which it is a Party.

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou

Ingenting i denna konvention får tolkas som en begränsning av eller en avvikelse från någon av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som kan vara skyddade i de höga fördragsslutande parternas lagar eller i någon annan

Prop.1997/98:107

à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

konvention i vilken de är parter.

$UWLFOH&#3; &#24;&#23;&#3; &#16;&#3; 3RZHUV&#3; RI&#3; WKH &RPPLWWHH&#3;RI&#3;0LQLVWHUV

$UWLFOH&#3; &#24;&#23;&#3; &#16;&#3; 3RXYRLUV&#3; GX &RPLWp&#3;GHV&#3;0LQLVWUHV

$UWLNHO&#3; &#24;&#23;&#3; &#16;&#3; 0LQLVWHUNRP&#16; PLWWpQV&#3;EHIRJHQKHWHU

Nothing in this Convention shall prejudice the powers conferred on the Committee of Ministers by the Statute of the Council of Europe.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe.

Ingenting i denna konvention skall inskränka de befogenheter som tillerkänts ministerkommittén genom Europarådets stadga.

$UWLFOH&#3; &#24;&#24;&#3; &#16;&#3; ([FOXVLRQ&#3; RI RWKHU&#3; PHDQV&#3; RI&#3; GLVSXWH VHWWOHPHQW

$UWLFOH&#3; &#24;&#24;&#3; &#16;&#3; 5HQRQFLDWLRQ&#3; j G¶DXWUHV&#3; PRGHV&#3; GH&#3; UqJOH&#16; PHQW&#3;GHV&#3;GLIIpUHQGV

$UWLNHO&#3; &#24;&#24;&#3; &#16;&#3; $YVWnHQGH&#3; IUnQ UHJOHULQJ&#3;DY&#3;WYLVWHU&#3; L&#3; DQQDQ RUGQLQJ

The High Contracting Parties agree that, except by special agreement, they will not avail themselves of treaties, conventions or declarations in force between them for the purpose of submitting, by way of petition, a dispute arising out of the interpretation or application of this Convention to a means of settlement other than those provided for in this Convention.

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Om det inte finns en särskild överenskommelse, avstår de höga fördragsslutande parterna från att begagna sig av de fördrag, konventioner eller förklaringar som gäller mellan dem för att hänskjuta en tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av denna konvention till reglering i annan ordning än vad som föreskrivs i konventionen.

$UWLFOH&#3;&#24;&#25;&#3;&#16;&#3;7HUULWRULDO&#3;DSSOL&#16; FDWLRQ

$UWLFOH&#3;&#24;&#25;&#3;&#16;&#3;$SSOLFDWLRQ&#3;WHU&#16; ULWRULDOH

$UWLNHO&#3;&#24;&#25;&#3;&#16;&#3; 7HUULWRULHOO&#3; WLOO&#16; OlPSQLQJ

1. Any State may at the time of its ratification or at any time thereafter declare by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe that the present Convention shall, subject to paragraph 4 of this Article, extend to all or any of the territories for whose international relations it is respon-

1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera, sous réserve du paragraph 4 du présent article, à tous les territoires ou à l’un quel-

1. En stat får när den ratificerar, eller när som helst senare, genom en notifikation ställd till Europarådets generalsekreterare, förklara att denna konvention skall, med förbehåll för punkt 4 i denna artikel, tillämpas på alla eller något av de territorier för vilkas internationella förbindelser staten i fråga

Prop.1997/98:107

sible. conque des territoires dont il assure les relations internationales.

svarar.

2. The Convention shall extend to the territory or territories named in the notification as from the thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of Europe.

2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.

2. Konventionen skall tilllämpas på det eller de territorier som anges i notifikationen från den trettionde dagen efter det att Europarådets generalsekreterare mottagit notifikationen.

3. The provisions of this Convention shall be applied in such territories with due regard, however, to local requirements.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

3. Inom de nämnda territorierna skall dock konventionens bestämmelser tillämpas med hänsyn till vad de lokala förhållandena kräver.

4. Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 of this article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, nongovernmental organisations or groups of individuals as provided by Article 34 of the Convention.

4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention.

4. En stat, som avgett förklaring enligt punkt 1 ovan, kan när som helst därefter förklara att staten beträffande ett eller flera av de med förklaringen avsedda territorierna erkänner domstolens behörighet att ta emot klagomål från enskilda personer, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda personer i enlighet med artikel 34 i konventionen.

$UWLFOH&#3;&#24;&#26;&#3;&#16;&#3;5HVHUYDWLRQV

Article 57 -

5pVHUYHV $UWLNHO&#3;&#24;&#26;&#3;&#16;&#3;)|UEHKnOO

1. Any State may, when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification, make a reservation in respect of any particular provision of the Convention to the extent that any law then in force in its territory is not in conformity with the provision. Reservations of a general character shall not

1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territorie n’est pas conforme à cette disposi-

1. Vid undertecknandet av denna konvention eller vid deponering av sitt ratifikationsinstrument kan en stat göra förbehåll med avseende på någon särskild bestämmelse i konventionen, i den mån en lag som då gäller inom statens territorium inte överensstämmer med bestämmelsen. Förbehåll av

Prop.1997/98:107

be permitted under this article.

tion. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

allmän karaktär tillåts inte enligt denna artikel.

2. Any reservation made under this article shall contain a brief statement of the law concerned.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

2. Varje förbehåll som görs enligt denna artikel skall innehålla en kort redogörelse för lagen i fråga.

$UWLFOH&#3;&#24;&#27;&#3;&#16;&#3;'HQXQFLDWLRQ $UWLFOH&#3;&#24;&#27;&#3;&#16;&#3;'pQRQFLDWLRQ $UWLNHO&#3;&#24;&#27;&#3;&#16;&#3;8SSVlJQLQJ

1. A High Contracting Party may denounce the present Convention only after the expiry of five years from the date on which it became a party to it and after six months’ notice contained in a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, who shall inform the other High Contracting Parties.

1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

1. En hög fördragsslutande part får inte säga upp denna konvention förrän efter utgången av fem år från dagen för dess ikraftträdande för parten och med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader samt genom en notifikation, ställd till Europarådets generalsekreterare, som skall underrätta de övriga höga fördragsslutande parterna om detta.

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the High Contracting Party concerned from its obligations under this Convention in respect of any act which, being capable of constituting a violation of such obligations, may have been performed by it before the date at which the denunciation became effective.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

2. En uppsägning får inte till följd att den ifrågavarande höga fördragsslutande parten blir löst från sina förpliktelser enligt denna konvention såvitt avser åtgärder som skulle kunna utgöra en kränkning av dessa förpliktelser och som kan ha utförts av parten före den dag då uppsägningen blev gällande.

3. Any High Contracting Party which shall cease to be a member of the Council of Europe shall cease to be a Party to this Convention under the same conditions.

3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe.

3. En hög fördragsslutande part som upphör att vara medlem av Europarådet upphör på samma villkor att vara part i denna konvention.

4. The Convention may be denounced in accordance with the provisions of the preceding paragraphs in re-

4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce

4. Konventionen får sägas upp enligt bestämmelserna under punkterna 1–3 beträffande varje territorium för

Prop.1997/98:107

spect of any territory to which it has been declared to extend under the terms of Article 56.

qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l’article 56.

vilket den förklarats tilllämplig enligt artikel 56.

$UWLFOH&#3; &#24;&#28;&#3; &#16;&#3; 6LJQDWXUH&#3; DQG UDWLILFDWLRQ

$UWLFOH&#3; &#24;&#28;&#3; &#16;&#3; 6LJQDWXUH&#3; HW UDWLILFDWLRQ

$UWLNHO&#3;&#24;&#28;&#3;&#16;&#3;8QGHUWHFNQDQGH RFK&#3;UDWLILNDWLRQ

1. This Convention shall be open to the signature of the members of the Council of Europe. It shall be ratified. Ratifications shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

1. Denna konvention står öppen för undertecknande av medlemmarna i Europarådet. Den skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

2. The present Convention shall come into force after the deposit of ten instruments of ratification.

2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

2. Konventionen träder i kraft när tio ratifikationsinstrument har deponerats.

3. As regards any signatory ratifying subsequently, the Convention shall come into force at the date of the deposit of its instrument of ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.

3. För en stat som undertecknat och som senare ratificerar konventionen träder den i kraft den dag då ratifikationsinstrumentet deponeras.

4. The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the members of the Council of Europe of the entry into force of the Convention, the names of the High Contracting Parties who have ratified it, and the deposit of all instruments of ratification which may be effected subsequently.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

4. Europarådets generalsekreterare skall underlätta alla medlemmar i Europarådet om konventionens ikraftträdande och om namnen på de höga fördragsslutande parter som har ratificerat den samt om senare deponering av ratifikationsinstrument.

Done at Rome this 4th day of November 1950, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en commu-

Upprättad i Rom den 4 november 1950 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar, som skall vara deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall sända bestyrkta kopior till var och en av de

Prop.1997/98:107

signatories. niquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

stater som undertecknat konventionen.

Prop.1997/98:107

PROTOCOL TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDA-MENTAL FREEDOMS

PROTOCOLE ADDI-TIONNEL A LA CON-VENTION DE SAUVE-GARDE DES DROITS DE l’HOMME ET DES LI-BERTES FONDAMEN-TALES

TILLÄGGSPROTOKOLL TILL KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIG-HETERNA OCH DE GRUNDLÄGGANDE FRI-HETERNA

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,

Undertecknade regeringar, vilka är medlemmar av Europarådet,

Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of certain rights and freedoms other than those already included in Section I of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as ”the Convention”),

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée ”la Convention”),

som är fast beslutna att vidta åtgärder för att gemensamt säkerställa vissa andra rättigheter och friheter än dem som redan finns upptagna i avdelning I i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som undertecknades i Rom den 4 november 1950 (nedan kallad ”konventionen”),

Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit:

har kommit överens om följande.

$UWLFOH&#3;&#20;&#3;&#16;&#3;3URWHFWLRQ&#3;RI&#3;SUR&#16; SHUW\

$UWLFOH&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; 3URWHFWLRQ&#3; GH&#3; OD SURSULpWp

$UWLNHO&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; 6N\GG&#3; I|U&#3; HJHQ&#16; GRP

Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten fin-

Prop.1997/98:107

it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.

qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

ner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.

$UWLFOH&#3;&#21;&#3;&#16;&#3;5LJKW&#3;WR&#3;HGXFDWLRQ $UWLFOH&#3; &#21;&#3; &#16;&#3; 'URLW&#3; j

O¶LQVWUXFWLRQ

$UWLNHO&#3; &#21;&#3; &#16;&#3; 5lWW&#3; WLOO&#3; XQGHU&#16; YLVQLQJ

No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.

Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

$UWLFOH&#3;&#22;&#3;&#16;&#3;5LJKW&#3;WR&#3;IUHH&#3;HOHF&#16; WLRQV

$UWLFOH&#3;&#22;&#3;&#16;&#3;'URLW&#3;j&#3;GHV&#3;pOHF&#16; WLRQV&#3;OLEUHV

$UWLNHO&#3;&#22;&#3;&#16;&#3;&#3;5lWW&#3;WLOO&#3;IULD&#3;YDO

The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att anordna fria och hemliga val med skäliga tidsintervaller under förhållanden som tillförsäkrar folket rätten att fritt ge uttryck åt sin mening beträffande sammansättningen av den lagstiftande församlingen.

$UWLFOH&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; 7HUULWRULDO&#3; DSSOL&#16; FDWLRQ

$UWLFOH&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; $SSOLFDWLRQ&#3; WHU&#16; ULWRULDOH

$UWLNHO&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; 7HUULWRULHOO&#3; WLOO&#16; OlPSQLQJ

Any High Contracting Party may at the time of signature or ratification or at any time thereafter communicate to the Secretary General of the Co-

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent protocole ou à tout moment par

En hög fördragsslutande part får vid tidpunkten för undertecknandet eller ratifikationen av detta protokoll eller när som helst därefter

Prop.1997/98:107

uncil of Europe a declaration stating the extent to which it undertakes that the provisions of the present Protocol shall apply to such of the territories for the international relations of which it is responsible as are named therein.

la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s’engage à ce que les dispositions du présent protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

till Europarådets generalsekreterare överlämna en förklaring som anger i vilken utsträckning den höga fördragsslutande parten förbinder sig att tillämpa bestämmelserna i protokollet inom de territorier som anges i förklaringen och för vilkas internationella förbindelser den höga fördragsslutande parten svarar.

Any High Contracting Party which has communicated a declaration in virtue of the preceding paragraph may from time to time communicate a further declaration modifying the terms of any former declaration or terminating the application of the provisions of this Protocol in respect of any territory.

Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des dispositions du présent protocole sur un territoire quelconque.

En hög fördragsslutande part som avgett förklaring enligt föregående stycke får när som helst avge en ny förklaring, som ändrar innehållet i en tidigare förklaring eller bringar tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll att upphöra inom ett visst territorium.

A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.

En förklaring som avgetts i enlighet med denna artikel skall anses ha avgetts i enlighet med artikel 56 punkt 1 i konventionen.

$UWLFOH&#3;&#24;&#3;&#16;&#3;5HODWLRQVKLS&#3;WR&#3;WKH &RQYHQWLRQ

$UWLFOH&#3;&#24;&#3;&#16;&#3;5HODWLRQV&#3;DYHF&#3;OD &RQYHQWLRQ

$UWLNHO&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; )|UKnOODQGH&#3; WLOO NRQYHQWLRQHQ

As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront en conséquence.

Mellan de höga fördragsslutande parterna skall artiklarna 1, 2, 3 och 4 i detta protokoll anses som tillägg till konventionen och samtliga bestämmelser i konventionen skall tillämpas i enlighet därmed.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3;&#25;&#3;&#16;&#3;6LJQDWXUH&#3;DQG&#3; UD&#16; WLILFDWLRQ

$UWLFOH&#3;&#25;&#3;&#16;&#3;6LJQDWXUH&#3;HW&#3;UDWL&#16; ILFDWLRQ

$UWLNHO&#3; &#25;&#3; &#16;&#3; 8QGHUWHFNQDQGH RFK&#3;UDWLILNDWLRQ

This Protocol shall be open for signature by the members of the Council of Europe, who are the signatories of the Convention; it shall be ratified at the same time as or after the ratification of the Convention. It shall enter into force after the deposit of ten instruments of ratification. As regards any signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force at the date of the deposit of its instrument of ratification.

Le présent protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.

Detta protokoll står öppet för undertecknande av de medlemmar av Europarådet som undertecknat konventionen; det skall ratificeras samtidigt med eller efter ratifikationen av konventionen. Protokollet träder i kraft när tio ratifikationsinstrument har deponerats. För en stat som undertecknat och som senare ratificerar protokollet träder det i kraft den dag då ratifikationsinstrumentet deponeras.

The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe, who will notify all members of the names of those who have ratified.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.

Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare, som skall underrätta alla medlemmar om namnen på dem som har ratificerat protokollet.

Done at Paris on the 20 th day of March 1952, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatory governments.

Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

Upprättat i Paris den 20 mars 1952 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall vara deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall sända en bestyrkt kopia till varje regering som undertecknat protokollet.

Prop.1997/98:107

Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the First Protocol thereto

Protocol no 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention

Protokoll nr 4 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende erkännande av vissa andra rättigheter och friheter än dem som redan finns i konventionen och i dess första tilläggsprotokoll

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,

Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of certain rights and freedoms other than those already included in Section I of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4th November 1950 (hereinafter referred to as the ”Convention”) and in Articles 1 to 3 of the First Protocol to the Convention, signed at Paris on 20th March 1952,

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée ”la Convention”) et dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952,

Undertecknade regeringar, vilka är medlemmar av Europarådet,

som är fast beslutna att vidta åtgärder för att gemensamt säkerställa vissa andra rättigheter och friheter än dem som redan finns upptagna i avdelning I i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som undertecknades i Rom den 4 november 1950 (nedan kallad ”konventionen”), och i artiklarna 1-3 i det första tilläggsprotokollet, som undertecknades i Paris den 20 mars 1952,

Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit:

har kommit överens om följande.

$UWLFOH&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; 3URKLELWLRQ&#3; RI LPSULVRQPHQW&#3;IRU&#3;GHEW

$UWLFOH&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; ,QWHUGLFWLRQ&#3; GH O¶HPSULVRQQHPHQW&#3; SRXU GHWWH

$UWLNHO&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; )|UEXG&#3; PRW&#3; IUL&#16; KHWVEHU|YDQGH&#3; Sn&#3; JUXQG&#3; DY VNXOGI|UELQGHOVH

No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Ingen får berövas friheten enbart på grund av oförmåga att uppfylla en avtalad förpliktelse.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3; &#21;&#3; &#16;&#3; )UHHGRP&#3; RI&#3; PR&#16; YHPHQW

$UWLFOH&#3; &#21;&#3; &#16;&#3; /LEHUWp&#3; GH&#3; FLU&#16; FXODWLRQ

$UWLNHO&#3;&#21;&#3;&#16;&#3;5lWW&#3;DWW&#3;IULWW&#3;U|UD VLJ

1. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

1. Var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och att fritt välja sin bosättningsort.

2. Everyone shall be free to leave any country, including his own.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

2. Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget.

3. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the maintenance of ordre public, for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

3. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är angivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga av hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att upprätthålla den allmänna ordningen eller förhindra brott eller för att skydda hälsa eller moral eller annans fri- och rättigheter.

4. The rights set forth in paragraph 1 may also be subject, in particular areas, to restrictions imposed in accordance with law and justified by the public interest in a democratic society.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.

4. De rättigheter som anges i punkt 1 får inom vissa bestämda områden också bli föremål för inskränkningar som är angivna i lag och som är försvarliga av hänsyn till det allmännas intresse i ett demokratiskt samhälle.

$UWLFOH&#3;&#22;&#3;&#16;&#3; 3URKLELWLRQ&#3; RI&#3; H[&#16; SXOVLRQ&#3;RI&#3;QDWLRQDOV

$UWLFOH&#3; &#22;&#3; &#16;&#3; ,QWHUGLFWLRQ&#3; GH O¶H[SXOVLRQ&#3;GHV&#3;QDWLRQDX[

$UWLNHO&#3; &#22;&#3; &#16;&#3; )|UEXG&#3; PRW&#3; XW&#16; YLVQLQJ&#3;DY&#3;PHGERUJDUH

1. No one shall be expelled, by means either of an individual or of a collective measure, from the territory of the State of which he is a national.

1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant.

1. Ingen får utvisas från den stat som han är medborgare i, vare sig genom individuella eller genom kollektiva åtgärder.

2. No one shall be deprived of the right to enter the terri-

2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoi-

2. Ingen får förvägras rätten att resa in i den stat som han

Prop.1997/98:107

tory of the State of which he is a national.

re de l’Etat dont il est le ressortissant.

är medborgare i.

$UWLFOH&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; 3URKLELWLRQ&#3; RI FROOHFWLYH&#3;H[SXOVLRQ&#3;RI&#3;DOLHQV

$UWLFOH&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; ,QWHUGLFWLRQ&#3; GHV H[SXOVLRQV&#3; FROOHFWLYHV&#3; G¶p&#16; WUDQJHUV

$UWLNHO&#3;&#23;&#3;&#16;&#3;)|UEXG&#3;PRW&#3;NRO&#16; OHNWLY&#3; XWYLVQLQJ&#3; DY&#3; XWOlQ&#16; QLQJDU

Collective expulsion of aliens is prohibited.

$UWLFOH&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; 7HUULWRULDO&#3; DSSOL&#16; FDWLRQ

Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.

$UWLFOH&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; $SSOLFDWLRQ&#3; WHU&#16; ULWRULDOH

Kollektiv utvisning av utlänningar är förbjuden.

$UWLNHO&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; 7HUULWRULHOO&#3; WLOO&#16; OlPSQLQJ

1. Any High Contracting Party may, at the time of signature or ratification of this Protocol, or at any time thereafter, communicate to the Secretary General of the Council of Europe a declaration stating the extent to which it undertakes that the provisions of this Protocol shall apply to such of the territories for the international relations of which it is responsible as are named therein.

1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

1. En hög fördragsslutande part får vid tidpunkten för undertecknandet eller ratifikationen av detta protokoll, eller när som helst därefter, till Europarådets generalsekreterare överlämna en förklaring som anger i vilken utsträckning den förbinder sig att tillämpa bestämmelserna i protokollet inom de territorier som anges i förklaringen och för vilkas internationella förbindelser parten svarar.

2. Any High Contracting Party which has communicated a declaration in virtue of the preceding paragraph may, from time to time, communicate a further declaration modifying the terms of any former declaration or terminating the application of the provisions of this Protocol in respect of any territory.

2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.

2. En hög fördragsslutande part som avgett förklaring enligt föregående punkt får när som helst avge ny förklaring, som ändrar innehållet i en tidigare förklaring eller bringar tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll att upphöra inom ett visst territorium.

3. A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of Article 56 of

3. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de

3. En förklaring som avgetts enligt denna artikel skall anses ha avgetts i enlighet med artikel 56 punkt 1 i konventionen.

Prop.1997/98:107

the Convention. l’article 56 de la Convention.

4. The territory of any State to which this Protocol applies by virtue of ratification or acceptance by that State, and each territory to which this Protocol is applied by virtue of a declaration by that State under this article, shall be treated as separate territories for the purpose of the references in Articles 2 and 3 to the territory of a State.

4. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d’un Etat faites par les articles 2 et 3.

4. En stats territorium på vilket detta protokoll är tilllämpligt till följd av denna stats ratifikation eller godkännande av protokollet, liksom varje territorium på vilket protokollet är tilllämpligt till följd av en av samma stat avgiven förklaring i enlighet med denna artikel, skall anses som skilda territorier såvitt avser de hänvisningar till en stats territorium som görs i artiklarna 2 och 3.

5. Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this Article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, nongovernmental organisations or groups of individuals as provided in Article 34 of the Convention in respect of all or any of Articles 1 to 4 of this Protocol.

5. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d’entre eux.

5. En stat som har avgivit en förklaring enligt punkt 1 eller 2 i denna artikel får när som helst därefter förklara att staten beträffande ett eller flera av de med förklaringen avsedda territorierna erkänner domstolens behörighet att ta emot klagomål från enskilda personer, ickestatliga organisationer eller grupper av enskilda i enlighet med artikel 34 i konventionen vad avser alla eller någon av artiklarna 1-4 i detta protokoll.

$UWLFOH&#3;&#25;&#3;&#16;&#3;5HODWLRQVKLS&#3;WR&#3;WKH &RQYHQWLRQ

$UWLFOH&#3;&#25;&#3;&#16;&#3;5HODWLRQV&#3;DYHF&#3;OD &RQYHQWLRQ

$UWLNHO&#3; &#25;&#3; &#16;&#3; )|UKnOODQGH&#3; WLOO NRQYHQWLRQHQ

As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol shall be regarded as additional Articles to the Convention, and all the provisions of the Convention

Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront

Mellan de höga fördragsslutande parterna skall artiklarna 1-5 i detta protokoll anses som tillägg till konventionen och samtliga bestämmelser i konventionen skall tillämpas i enlighet

Prop.1997/98:107

shall apply accordingly. en conséquence. därmed.

$UWLFOH&#3;&#26;&#3;&#16;&#3;6LJQDWXUH&#3;DQG&#3; UD&#16; WLILFDWLRQ

$UWLFOH&#3;&#26;&#3;&#16;&#3;6LJQDWXUH&#3;HW&#3;UDWL&#16; ILFDWLRQ

$UWLNHO&#3; &#26;&#3; &#16;&#3; 8QGHUWHFNQDQGH RFK&#3;UDWLILNDWLRQ

1. This Protocol shall be open for signature by the members of the Council of Europe who are the signatories of the Convention; it shall be ratified at the same time as or after the ratification of the Convention. It shall enter into force after the deposit of five instruments of ratification. As regards any signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force at the date of the deposit of its instrument of ratification.

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.

1. Detta protokoll står öppet för undertecknande av de medlemmar av Europarådet som undertecknat konventionen; det skall ratificeras samtidigt med eller efter ratifikationen av konventionen. Protokollet träder i kraft när fem ratifikationsinstrument har deponerats. För en stat som undertecknat och som senare ratificerar protokollet träder det i kraft den dag då ratifikationsinstrumentet deponeras.

2. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe, who will notify all members of the names of those who have ratified.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

2. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare, som skall underrätta alla medlemmar om namnen på dem som har ratificerat protokollet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll.

Done at Strasbourg, this 16th day of September 1963, in English and in French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatory states.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etas signataires.

Upprättat i Strasbourg den 16 september 1963 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall vara deponerat i Europarådets arkiv. Generalsekreteraren skall sända en bestyrkt kopia till varje stat som undertecknat protokollet.

Prop.1997/98:107

Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty

Protocole No 6 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort

Protokoll Nr 6 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende avskaffande av dödsstraffet

The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as ”the Convention”),

Les Etats membes du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée ”la Convention”),

Europarådets medlemsstater, som undertecknat detta protokoll till den i Rom den 4 november 1950 undertecknade konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad ”konventionen”),

Considering that the evolution that has occurred in several member States of the Council of Europe expresses a general tendency in favour of abolition of the death penalty;

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance générale en faveur de l’abolition de la peine de mort,

som beaktar att den utveckling som skett i flera av Europarådets medlemsstater kännetecknas av en allmän tendens till avskaffande av dödsstraffet,

Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit:

har kommit överens om följande.

$UWLFOH&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; $EROLWLRQ&#3; RI&#3; WKH GHDWK&#3;SHQDOW\

$UWLFOH&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; $EROLWLRQ&#3; GH&#3; OD SHLQH&#3;GH&#3;PRUW

$UWLNHO&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; $YVNDIIDQGH&#3; DY G|GVVWUDIIHW

The death penalty shall be abolished. No-one shall be condemned to such penalty or executed.

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Dödsstraffet skall vara avskaffat. Ingen får dömas till ett sådant straff eller avrättas.

$UWLFOH&#3; &#21;&#3; &#16;&#3; 'HDWK&#3; SHQDOW\&#3; LQ WLPH&#3;RI&#3;ZDU

$UWLFOH&#3;&#21;&#3;&#16;&#3;3HLQH&#3;GH&#3;PRUW&#3;HQ WHPSV&#3;GH&#3;JXHUUH

$UWLNHO&#3;&#21;&#3;&#16;&#3;'|GVVWUDII&#3;XQGHU NULJVWLG

A State may make provision in its law for the death penalty in respect of acts committed in time of war or of

Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de

En stat kan i sin lag föreskriva dödsstraff för handlingar som begåtts under krigstid eller under över-

Prop.1997/98:107

imminent threat of war; such penalty shall be applied only in the instances laid down in the law and in accordance with its provisions. The State shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the relevant provisions of that law.

danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

hängande krigshot; ett sådant straff skall tillämpas endast i de fall som anges i lagen och i enlighet med dess föreskrifter. Staten skall underrätta Europarådets generalsekreterare om de ifrågavarande föreskrifterna i lagen.

$UWLFOH&#3; &#22;&#3; &#16;&#3; 3URKLELWLRQ&#3; RI GHURJDWLRQV

$UWLFOH&#3; &#22;&#3; &#16;&#3; ,QWHUGLFWLRQ&#3; GH GpURJDWLRQV

$UWLNHO&#3;&#22;&#3;&#16;&#3;)|UEXG&#3;PRW&#3;DYYL&#16; NHOVHU

No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 15 of the Convention.

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

Avvikelser enligt artikel 15 i konventionen får inte ske från bestämmelserna i detta protokoll.

$UWLFOH&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; 3URKLELWLRQ&#3; RI&#3; UH&#16; VHUYDWLRQV

$UWLFOH&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; ,QWHUGLFWLRQ&#3; GH UpVHUYHV

$UWLNHO&#3;&#23;&#3;&#16;&#3; )|UEXG&#3; PRW&#3; I|U&#16; EHKnOO

No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect of the provisions of this Protocol.

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l’article 57 de la Convention.

Förbehåll enligt artikel 57 i konventionen får inte göras beträffande bestämmelserna i detta protokoll.

$UWLFOH&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; 7HUULWRULDO&#3; DSSOL&#16; FDWLRQ

$UWLFOH&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; $SSOLFDWLRQ&#3; WHU&#16; ULWRULDOH

$UWLNHO&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; 7HUULWRULHOO&#3; WLOO&#16; OlPSQLQJ

1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

1. En stat kan vid tidpunkten för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagandeeller godkännandeinstrument ange på vilket territorium eller vilka territorier detta protokoll skall vara tillämpligt.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent

2. En stat kan vid en senare tidpunkt, genom en förklaring ställd till Europarådets generalsekreterare, utsträcka tillämpningen av detta protokoll till ett annat territori-

Prop.1997/98:107

specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

um som anges i förklaringen. Med avseende på ett sådant territorium träder protokollet i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då generalsekreteraren mottog förklaringen.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the date of receipt of such notification by the Secretary General.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. En förklaring som avgetts i enlighet med de båda föregående punkterna kan, med avseende på ett territorium som har angetts i förklaringen, återkallas genom en underrättelse ställd till generalsekreteraren. Återkallelsen gäller från den första dagen i den månad som följer efter den dag då generalsekreteraren mottog underrättelsen.

$UWLFOH&#3;&#25;&#3;&#16;&#3;5HODWLRQVKLS&#3;WR&#3;WKH &RQYHQWLRQ

$UWLFOH&#3;&#25;&#3;&#16;&#3;5HODWLRQV&#3;DYHF&#3;OD &RQYHQWLRQ

$UWLNHO&#3; &#25;&#3; &#16;&#3; )|UKnOODQGH&#3; WLOO NRQYHQWLRQHQ

As between the States Parties the provisions of Articles 1 and 5 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Mellan de stater som är parter i konventionen skall artiklarna 1-5 i detta protokoll anses som tillägg till konventionen och samtliga bestämmelser i konventionen skall tillämpas i enlighet därmed.

$UWLFOH&#3; &#26;&#3; &#16;&#3; 6LJQDWXUH&#3; DQG UDWLILFDWLRQ

$UWLFOH&#3;&#26;&#3;&#16;&#3;6LJQDWXUH&#3;HW&#3;UDWL&#16; ILFDWLRQ

$UWLNHO&#3; &#26;&#3; &#16;&#3; 8QGHUWHFNQDQGH RFK&#3;UDWLILNDWLRQ

The Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, signatories to the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has,

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le

Detta protokoll står öppet för undertecknande av de medlemsstater i Europarådet som har undertecknat konventionen. Det skall ratificeras, godtas eller godkännas. En medlemsstat får inte ratificera, godta eller godkänna detta protokoll om den inte samtidigt eller tidigare har

Prop.1997/98:107

simultaneously or previously, ratified the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

ratificerat konventionen. Ratifikations-, godtagandeeller godkännandeinstrument skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

$UWLFOH&#3;&#27;&#3;&#16;&#3;(QWU\&#3;LQWR&#3;IRUFH $UWLFOH&#3; &#27;&#3; &#16;&#3; (QWUpH&#3; HQ&#3; YLJX&#16; HXU

$UWLNHO&#3;&#27;&#3;&#16;&#3;,NUDIWWUlGDQGH

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which five member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 7.

1. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då fem av Europarådets medlemsstater har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. I förhållande till en medlemsstat som senare uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av protokollet träder det i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet deponerades.

$UWLFOH&#3; &#28;&#3; &#16;&#3; 'HSRVLWDU\ IXQFWLRQV

$UWLFOH&#3; &#28;&#3; &#16;&#3; )RQFWLRQV&#3; GX GpSRVLWDLUH

$UWLNHO&#3; &#28;&#3; &#16;&#3; 'HSRVLWDULHQV XSSJLIWHU

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of:

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etas membres du Conseil:

Europarådets generalsekreterare skall underrätta rådets medlemsstater om

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c) any date of entry into force

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c) toute date d’entrée en

a) undertecknande,

b) deponering av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument,

c) dag för detta protokolls

Prop.1997/98:107

of this Protocol in accordance with Articles 5 and 8;

d) any other act, notification or communication relating to this Protocol.

vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8;

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

ikraftträdande enligt artiklarna 5 och 8,

d) andra åtgärder, notifikationer eller underrättelser som rör detta protokoll.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 28th day of April 1983, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll.

Upprättat i Strasbourg den 28 april 1983 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall sända en bestyrkt kopia till varje medlemsstat i Europarådet.

Prop. 1997/98:107

Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamnetal Freedoms

Protocole No 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Protokoll nr 7 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Europarådets medlemsstater, som undertecknat detta protokoll,

Being resolved to take further steps to ensure the collective enforcement of certain rights and freedoms by means of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as ”the Convention”),

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée ”la Convention”),

som är fast beslutna att vidta ytterligare åtgärder för att gemensamt säkerställa vissa rättigheter och friheter genom konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna undertecknad i Rom den 4 november 1950 (här nedan kallad ”konventionen”),

Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit:

har kommit överens om följande.

$UWLFOH&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; 3URFHGXUDO&#3; VDIH&#16; JXDUGV&#3; UHODWLQJ&#3; WR&#3; H[SXOVLRQ RI&#3;DOLHQV

$UWLFOH&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; *DUDQWLHV SURFpGXUDOHV&#3; HQ&#3; FDV G¶H[SXOVLRQ&#3;G¶pWUDQJHUV

$UWLNHO&#3; &#20;&#3; &#16;&#3; 5lWWVVlNHUKHWV&#16; JDUDQWLHU&#3; YLG&#3; XWYLVQLQJ&#3; DY XWOlQQLQJDU

1. An alien lawfully resident in the territory of a State shall not be expelled therefrom except in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall be allowed:

1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:

1. En utlänning som lagligen är bosatt på en stats territorium får inte utvisas därifrån utom efter ett i laga ordning fattat beslut och skall tillåtas att

a) to submit reasons against his expulsion,

a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

a) framlägga skäl som talar mot utvisningen,

b) to have his case reviewed, and

b) faire examiner son cas, et b) få sin sak omprövad och

c) to be represented for these purposes before the competent authority or a person or persons designated by that authority.

c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

c) för dessa ändamål företrädas genom ombud inför vederbörande myndighet eller inför en eller flera av denna myndighet utsedda

Prop.1997/98:107

personer.

2. An alien may be expelled before the exercise of his rights under paragraph 1.a, b and c of this Article, when such expulsion is necessary in the interests of public order or is grounded on reasons of national security.

2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

2. En utlänning kan utvisas innan han utövar sina rättig heter enligt punkt 1.a, b och c i denna artikel, när utvisningen är nödvändig i den allmänna ordningens intresse eller motiveras av hänsyn till den nationella säkerheten.

$UWLFOH&#3;&#21;&#3;&#16;&#3;5LJKW&#3;RI&#3;DSSHDO&#3;LQ FULPLQDO&#3;PDWWHUV

$UWLFOH&#3; &#21;&#3; &#16;&#3; 'URLW&#3; j&#3; XQ GRXEOH&#3; GHJUp&#3; GH&#3; MXULGLFWLRQ HQ&#3;PDWLqUH&#3;SpQDOH

$UWLNHO&#3;&#21;&#3;&#16;&#3;5lWW&#3;WLOO&#3;|YHUNOD&#16; JDQGH&#3;L&#3;EURWWPnO

1. Everyone convicted of a criminal offence by a tribunal shall have the right to have his conviction or sentence reviewed by a higher tribunal. The exercise of this right, including the grounds on which it may be exercised, shall be governed by law.

1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

1. Var och en som dömts av domstol för brottslig gärning skall ha rätt att få skuldfrågan eller påföljden omprövad av högre domstol. Utövandet av denna rätt, inbegripet grunderna för dess utövande, skall regleras i lag.

2. This right may be subject to exceptions in regard to offences of a minor character, as prescribed by law, or in cases in which the person concerned was tried in the first instance by the highest tribunal or was convicted following an appeal against acquittal.

2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.

2. Undantag från denna rätt får göras i fråga om mindre grova gärningar, enligt föreskrift i lag, eller i de fall då vederbörande har dömts i första instans av den högsta domstolen eller har dömts efter det att en frikännande dom har överklagats.

$UWLFOH&#3;&#22;&#3;&#16;&#3; &RPSHQVDWLRQ&#3; IRU ZURQJIXO&#3;FRQYLFWLRQ

$UWLFOH&#3; &#22;&#3; &#16;&#3; 'URLW G¶LQGHPQLVDWLRQ&#3; HQ&#3; FDV G¶HUUHXU&#3;MXGLFLDLUH

$UWLNHO&#3; &#22;&#3; &#16;&#3; *RWWJ|UHOVH&#3; YLG IHODNWLJ&#3;GRP

When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed, or he has

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait

Har en lagakraftvunnen dom, varigenom någon dömts för brottslig gärning, senare upphävts, eller har nåd beviljats, på grund av

Prop.1997/98:107

been pardoned, on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to the law or the practice of the State concerned, unless it is proved that the nondisclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

en ny eller nyuppdagad omständighet, som styrkt att domen var felaktig, skall den som undergått straff till följd av domen gottgöras i enlighet med den berörda statens lag eller praxis, om det inte visas att det helt eller delvis berott på honom själv att den tidigare ej kända omständigheten inte blivit uppdagad i tid.

$UWLFOH&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; 5LJKW&#3; QRW&#3; WR&#3; EH WULHG&#3;RU&#3;SXQLVKHG&#3;WZLFH

$UWLFOH&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; 'URLW&#3; j&#3; QH&#3; SDV rWUH&#3;MXJp&#3;RX&#3;SXQL&#3;GHX[&#3;IRLV

$UWLNHO&#3; &#23;&#3; &#16;&#3; 5lWW&#3; DWW&#3; LQWH&#3; EOL ODJI|UG&#3; HOOHU&#3; VWUDIIDG&#3; WYn JnQJHU

1. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

1. Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.

2. The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the reopening of the case in accordance with the law and penal procedure of the State concerned, if there is evidence of new or newly discovered facts, or if there has been a fundamental defect in the previous proceedings, which could affect the outcome of the case.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

2. Bestämmelserna i föregående punkt skall inte utgöra hinder mot att målet tas upp på nytt i enlighet med lagen och rättegångsordningen i den berörda staten, om det föreligger bevis om nya eller nyuppdagade omständigheter eller om ett grovt fel har begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet, vilket kan ha påverkat utgången i målet.

3. No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention.

3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.

3. Avvikelse får inte ske från denna artikel med stöd av artikel 15 i konventionen.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; (TXDOLW\&#3; EHWZHHQ VSRXVHV

$UWLFOH&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; (JDOLWp&#3; HQWUH pSRX[

$UWLNHO&#3; &#24;&#3; &#16;&#3; /LNVWlOOGKHW PHOODQ&#3;PDNDU

Spouses shall enjoy equality of rights and responsibilities of a private law character between them, and in their relations with their children, as to marriage, during marriage and in the event of its dissolution. This Article shall not prevent States from taking such measures as are necessary in the interests of the children.

Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Makar skall vara likställda i fråga om rättigheter och ansvar av privaträttslig natur inbördes samt i förhållande till sina barn, i fråga om äktenskapet, under äktenskapet och i händelse av dess upplösning. Denna artikel skall inte hindra staterna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga i barnens intresse.

$UWLFOH&#3; &#25;&#3; &#16;&#3; 7HUULWRULDO&#3; DSSOL&#16; FDWLRQ

$UWLFOH&#3; &#25;&#3; &#16;&#3; $SSOLFDWLRQ&#3; WHU&#16; ULWRULDOH

$UWLNHO&#3; &#25;&#3; &#16;&#3; 7HUULWRULHOO WLOOlPSQLQJ

1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which the Protocol shall apply and state the extent to which it undertakes that the provisions of this Protocol shall apply to such territory or territories.

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires.

1. En stat kan vid tidpunkten för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagandeeller godkännandeinstrument ange på vilket territorium eller vilka territorier detta protokoll skall vara tillämpligt samt ange i vilken utsträckning den åtar sig att tillämpa protokollets bestämmelser på detta territorium eller dessa territorier.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of two months after the date of receipt by the Secretary General of such declaration.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire

2. En stat kan vid en senare tidpunkt, genom en förklaring ställd till Europarådets generalsekreterare, utsträcka tillämpningen av detta protokoll till ett annat territorium som anges i förklaringen. Med avseende på ett sådant territorium träder protokollet i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period på två månader från den dag då generalsekreteraren mottog förklaringen.

Prop.1997/98:107

Général.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of two months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. En förklaring som avgetts i enlighet med de båda föregående punkterna kan, med avseende på ett territorium som har angetts i förklaringen, återkallas eller ändras genom en underrättelse ställd till generalsekreteraren. Återkallelsen eller ändringen gäller från den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period på två månader från den dag då generalsekreteraren mottog underrättelsen.

4. A declaration made in accordance with this Article shall be deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention.

4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.

4. En förklaring som avgetts enligt denna artikel skall anses ha avgetts i enlighet med artikel 56, punkt 1 i konventionen.

5. The territory of any State to which this Protocol applies by virtue of ratification, acceptance or approval by that State, and each territory to which this Protocol is applied by virtue of a declaration by that State under this Article, may be treated as separate territories for the purpose of the reference in Article 1 to the territory of a State.

5. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par le dit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d’un Etat faite par l’article 1.

5. En stats territorium, på vilket detta protokoll är tilllämpligt till följd av denna stats ratifikation, godtagande eller godkännande, liksom varje territorium, på vilket protokollet är tilllämpligt till följd av en av samma stat avgiven förklaring med stöd av denna artikel, får betraktas som särskilda territorier när det gäller hänvisningen i artikel 1 till en stats territorium.

6. Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this Article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the com

6. Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration

6. En stat som har avgivit en förklaring enligt punkt 1 eller 2 i denna artikel får när som helst därefter förklara att staten beträffande ett eller flera av de med förklaringen avsedda territorierna erkänner domstolens

Prop.1997/98:107

petence of the Court to recei ve applications from individuals, nongovernmental organisations or groups of individuals as provided in Article 34 of the Convention in respect of articles 1 to 5 of this Protocol.

qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.

behörighet att ta emot klagomål från enskilda personer, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda i enlighet med artikel 34 i konventionen vad avser artikel 1 till 5 i detta protokoll.

$UWLFOH&#3;&#26;&#3;&#16;&#3;5HODWLRQVKLS&#3;WR&#3;WKH &RQYHQWLRQ

$UWLFOH&#3;&#26;&#3;&#3;&#16;&#3;5HODWLRQV&#3;DYHF&#3;OD &RQYHQWLRQ

$UWLNHO&#3; &#26;&#3; &#16;&#3; )|UKnOODQGH&#3; WLOO NRQYHQWLRQHQ

As between the States Parties, the provisions of Article 1 to 6 of this Protocol shall be regarded as additional Articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Mellan de stater som är parter i konventionen skall bestämmelserna i artiklarna 1-6 i detta protokoll anses som tillägg till konventionen och samtliga bestämmelser i konventionen skall tillämpas i enlighet därmed.

$UWLFOH&#3; &#27;&#3; &#16;&#3; 6LJQDWXUH&#3; DQG UDWLILFDWLRQ

$UWLFOH&#3;&#27;&#3;&#16;&#3;6LJQDWXUH&#3;HW&#3;UDWL&#16; ILFDWLRQ

$UWLNHO&#3; &#27;&#3; &#16;&#3; 8QGHUWHFNQDQGH RFK&#3;UDWLILNDWLRQ

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Detta protokoll står öppet för undertecknande av de medlemsstater i Europarådet som har undertecknat konventionen. Det skall ratificeras, godtas eller godkännas. En medlemsstat i Europarådet får inte ratificera, godta eller godkänna detta protokoll utan tidigare eller samtidig ratifikation av konventionen. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

Prop.1997/98:107

$UWLFOH&#3;&#28;&#3;&#16;&#3;(QWU\&#3;LQWR&#3;IRUFH $UWLFOH&#3; &#28;&#3; &#16;&#3; (QWUpH&#3; HQ&#3; YLJX&#16; HXU

$UWLNHO&#3;&#28;&#3;&#16;&#3;,NUDIWWUlGDQGH

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of two months after the date on which seven member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 8.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 8.

1. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period på två månader efter den dag då sju av Europarådets medlemsstater har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet i enlighet med bestämmelserna i artikel 8.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of two months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. I förhållande till en medlemsstat som senare uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av protokollet träder detta i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period på två månader efter dagen för deponeringen av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet.

$UWLFOH&#3; &#20;&#19;&#3; &#16;&#3; 'HSRVLWDU\ IXQFWLRQV

$UWLFOH&#3; &#20;&#19;&#3; &#16;&#3; )RQFWLRQV&#3; GX GpSRVLWDLUH

$UWLNHO&#3; &#20;&#19;&#3; &#16;&#3; 'HSRVLWDULHQV XSSJLIWHU

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:

a) any signature;

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe:

a) toute signature;

Europarådets generalsekreterare skall underrätta alla Europarådets medlemsstater om:

a) undertecknande,

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b) deponering av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument,

c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 6 and 9;

c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;

c) dag för detta protokolls ikraftträdande enligt artiklarna 6 och 9,

d) any other act, notification or declaration relating to this Protocol.

d) tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

d) andra åtgärder, notifikationer eller förklaringar som rör detta protokoll.

Prop.1997/98:107

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll.

Done at Strasbourg, this 22nd day of November 1984, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Upprättat i Strasbourg den 22 november 1984 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall sända en bestyrkt kopia till varje medlemsstat i Europarådet.

Prop. 1997/98:107

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

1XYDUDQGH&#3;O\GHOVH

Bilaga2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Internationella organ Fysiska personer ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6. – Ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna

Andra tilläggsprotokollet den 15 december 1956 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Domstolens ledamöter, dess generalsekreterare och biträdande generalsekreterare

Fjärde tilläggsprotokollet den 16 december 1961 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16. – Andra sådana personer än som anges vid 6 och 12 ovan, vilka medverkar i förfarande vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna, samt personer, vilka medverkar i förfarande vid Europarådets ministerkommitté vid dess behandling av rapport

Europeisk överenskommelse den 6 maj 1969 om personer som medverkar i förfarande vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna

1 Lagen omtryckt 1994:717.2 Senaste lydelse 1998:28.

Prop.1997/98:107

från europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna

)|UHVODJHQ&#3;O\GHOVH

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Internationella organ Fysiska personer ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

&#25;&#17;&#3;&#3;&#3;± ± ± ±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;± &#20;&#21;&#17;&#3;± ± ± ±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;±&#3;± &#20;&#25;&#17;&#3;± ± ±

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

&#24;&#22;&#17;&#3;(XURSHLVND&#3;GRP&#16; VWROHQ&#3;I|U&#3;GH&#3;PlQVN&#16; OLJD&#3;UlWWLJKHWHUQD

'RPVWROHQV&#3;OHGDP|WHU&#15; GHVV&#3;NDQVOLFKHI&#3;RFK ELWUlGDQGH&#3;NDQVOLFKHI

3URWRNROO&#3;QU&#3;&#25;&#3;GHQ&#3;&#24; PDUV&#3;&#20;&#28;&#28;&#25;&#3;WLOO&#3;GHQ DOOPlQQD&#3;|YHUHQV&#16; NRPPHOVHQ&#3;RP&#3;(XUR&#16; SDUnGHWV&#3;SULYLOHJLHU RFK&#3;LPPXQLWHW

&#24;&#23;&#17;&#3;± 3HUVRQHU&#3;VRP&#3;GHOWDU&#3;L UlWWHJnQJ&#3;VRP&#3;DQ&#16; KlQJLJJ|UV&#3;YLG&#3;GRP&#16; VWROHQ&#3;VRP&#3;SDUW&#3;HOOHU SDUWV&#3;RPEXG&#3;HOOHU&#3;UnG&#16; JLYDUH&#3;VDPW&#3;YLWWQHQ RFK&#3;VDNNXQQLJD&#3;NDOOD&#16; GH&#3;DY&#3;GRPVWROHQ&#15;&#3;RFK DQGUD&#3;SHUVRQHU&#3;VRP&#3;DY GRPVWROHQV&#3;RUGI|UDQGH DQPRGDWV&#3;DWW&#3;GHOWD&#3;L UlWWHJnQJ

(XURSHLVN&#3;|YHUHQV&#16; NRPPHOVH&#3;GHQ&#3;&#24;&#3;PDUV &#20;&#28;&#28;&#25;&#3;RP&#3;SHUVRQHU&#3;VRP GHOWDU&#3;L&#3;UlWWHJnQJ&#3;LQI|U GHQ&#3;HXURSHLVND&#3;GRP&#16; VWROHQ&#3;I|U&#3;GH&#3;PlQVN&#16; OLJD&#3;UlWWLJKHWHUQD

____________

Denna lag träder i kraft, ifråga om punkt 53 och 54 den 1 november 1998, och i övrigt den 1 november 1999.

Prop. 1997/98:107

3. Ärendet och dess beredning

Den 20 april 1994 antog Europarådets ministerkommitté tilläggsprotokoll nr 11 till Europakonventionen. Genom tilläggsprotokoll nr 11 ändras övervakningssystemet enligt konventionen. Den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (Europakommissionen) och den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) avskaffas och en ny domstol med heltidsanställda ledamöter inrättas. Den nya domstolen, som tar samma namn som den tidigare, är behörig att pröva både mellanstatliga mål och enskilda klagomål.

Den 11 maj 1994 öppnades protokollet för undertecknande. Samma dag undertecknade alla konventionsstater, förutom Italien, protokollet med förbehåll för ratifikation. Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll nr 11 (prop. 1994/95:115, bet. 1994/95:UU12, rskr. 1994/95:214) och Sverige ratificerade tilläggsprotokoll nr 11 den 21 april 1995.

I propositionen behandlas även frågan om en ny översättning av konventionen till svenska.

Inom Europarådet har utarbetats regler om immunitet och privilegier för ledamöterna i den nya domstolen samt för de personer som deltar i processen inför denna. Reglerna har tagits in i två avtal. Reglerna om immunitet och privilegier för domstolens ledamöter finns i protokoll nr 6 till Europarådets allmänna överenskommelse om privilegier och immunitet. Reglerna om immunitet m.m. för de personer som deltar i processen inför domstolen finns i en särskild överenskommelse. Avtalen antogs av Europarådets ministerkommitté den 9 februari 1996 och öppnades för undertecknande den 5 mars 1996. Avtalen finns i

ELODJD&#3;&#20;&#3;RFK&#3;&#21;&#17;

Ärendet saknar direkt betydelse för svenska myndigheter. Någon remissbehandling har därför inte ansetts behövlig.

/DJUnGHW

Lagrådet yttrade sig över förslaget till lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (prop. 1993/94:117). I lagen föreskrivs att konventionstexten och tilläggsprotokollen skall gälla som lag här i landet. Konventionstexten och tilläggsprotokollen innehåller både materiella grundläggande fri- och rättigheter och processuella bestämmelser om förfarandet vid konventionsorganen. De ändringar av konventionen som genomförs genom tilläggsprotokoll nr 11 avser uteslutande de processuella bestämmelserna. Eftersom Sverige har ratificerat tilläggsprotokollet skulle protokollet i och för sig kunna tillämpas gentemot Sverige sedan det trätt i kraft oberoende av svensk lagstiftning. De lagändringar som nödvändiggörs av tilläggsprotokoll nr 11 är en lagteknisk konsekvens av den metod som användes när Europakonventionen och vissa tillläggsprotokoll inkorporerades med svensk rätt. Lagrådets hörande skulle därför sakna betydelse i ärendet.

Den föreslagna ändringen av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför att Lagrådets yttrande inte heller i detta fall behöver inhämtas.

Prop.1997/98:107

4. En ny Europadomstol

4.1. Bakgrunden till reformen av övervakningssystemet enligt Europakonventionen

Den nuvarande processordningen innebär i korthet följande. Talan om konventionsbrott väcks hos Europakommissionen. Både enskilda och konventionsstater är behöriga att framställa klagomål (artikel 25). Kommissionen har till en början att pröva om klagomålet skall avvisas. För det fall klagomålet inte avvisas, skall kommissionen verka för att en förlikning uppnås mellan parterna (artikel 28). Avvisning sker i mer än 80 procent av fallen. Träffas inte en förlikning, överlämnar kommissionen en rapport till Europarådets ministerkommitté. I rapporten anges de faktiska omständigheterna i målet och kommissionens bedömning av om ett konventionsbrott har skett (artikel 31). Inom tre månader från det att kommissionen har avlämnat sin rapport till ministerrådet kan kommissionen, den berörda konventionsstaten eller en enskild hänskjuta målet till domstolen (artikel 48). Domstolens avgörande om ett konventionsbrott har skett är slutligt (artikel 52). Domstolen kan utdöma skadestånd vid ett konstaterat konventionsbrott (artikel 50). Om ärendet inte har hänskjutits till domstolens prövning avgör ministerkommittén frågan om konventionsbrott (artikel 32). Ministerkommittén övervakar också efterlevnaden av domstolens domar och sina egna beslut.

Övervakningssystemet är resultatet av de överväganden och kompromisser som gjordes vid konventionens tillkomst år 1950. En ursprungligen kontroversiell fråga rörde enskildas klagorätt. Enligt konventionen gäller enskildas klagorätt bara i förhållande till de stater som uttryckligen erkänt en sådan rätt (artikel 25). Successivt har synsättet förskjutits och samtliga konventionsstater har nu erkänt kommissionens behörighet att ta emot klagomål från enskilda. Dessutom kunde ursprungligen endast kommissionen och den berörda konventionsstaten begära att ett ärende skulle hänskjutas till domstolens prövning. Genom tilläggsprotokoll nr 9 har även enskilda erhållit denna rätt. Sverige ratificerade tilläggsprotkoll nr 9 den 21 april 1995 (prop. 1994/95:115, bet. 1994/95:UU12, rskr. 1994/95:214). Detta trädde i kraft mot Sverige den 1 augusti 1995.

En annan tidigare kontroversiell frågan gällde domstolens jurisidiktion. Enligt konventionen krävs det att konventionsstaten har erkänt domstolens jurisdiktion för att ett klagomål mot konventionsstaten skall kunna prövas av domstolen och staten bli bunden av domstolens domar. Idag har sådant erkännande lämnats av samtliga konventionsstater.

Förutom att övervakningssystemet i viss mån blivit otidsenligt, har det stadigt ökade antalet klagomål aktualiserat behovet av en reform av hela övervakningssystemet. Den förhållandevis stora tillströmningen av klagomål torde huvudsakligen bero på att konventionen blivit allt mer känd under senare år. Det kan nu beräknas ta mellan fyra och fem år att få ett ärende slutligen avgjort av domstolen eller ministerkommittén. Systemet behöver därför effektiviseras och handläggningstiderna kortas ned.

Det nuvarande stystemet behöver även anpassas till det allt större antalet konventionsstater. Idag är 40 stater medlemmar i Europarådet.

Prop.1997/98:107

Efter att ha diskuterat olika reformförslag under 1980-talet och början av 1990-talet utan att kunna enas, uppnådde ministerkomittén en kompromiss i maj 1993. Ministerkommittén gav styrkommittén för mänskliga rättigheter (CDDH) i uppdrag att utarbeta en konventionsändring som innebar att det nuvarande övervakningssystemet skulle ersättas med en domstol med heltidsanställda ledamöter. Domstolen skulle ha ett effektivt system för sållning av mål och en effektiv förlikningsprocedur. Vidare skulle kvalitet och konsekvens i rättskipningen säkerställas med möjlighet till omprövning i ärenden som ger upphov till allvarliga frågor om konventionens tolkning och tillämpning.

I Wiendeklarationen den 9 oktober 1993 beslutade stats- och regeringscheferna om en reformerad övervakningsmekanism för Europakonventionen. Reformens syfte angavs vara att stärka fri- och rättighetsskyddets effektivitet, att förkorta förfarandet och att upprätthålla den nuvarande höga kvaliteten. Ministerkommittén fick i uppdrag att utarbeta ett tilläggsprotokoll enligt vissa riktlinjer.

Ministerkommittén antog tilläggsprotokoll nr 11 den 20 april 1994. Den 11 maj 1994 öppnades protokollet för undertecknande.

4.2. Den nya Europadomstolen – en översikt

Tilläggsprotokoll nr 11 till Europakonventionen består av sju artiklar. Enligt artikel 1 skall avdelningarna II-IV i konventionen (artiklarna 19-56) och tilläggsprotokoll nr 2 ersättas med en ny avdelning II (artiklarna 19-51). I artikel 2 ges vissa följdändringar i bl.a. tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6 och 7. Vidare ges rubriker till samtliga artiklar i konventionen och tilläggsprotokollen. För en närmare genomgång av innehållet i de enskilda artiklarna hänvisas till prop. 1994/95:115 s. 20-27. I korthet innebär reformen följande.

Genom tilläggsprotokoll nr 11 förändras övervakningssystemet enligt konventionen. En ny europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) inrättas och ersätter den tidigare kommissionen och domstolen (artikel 19). Den nya domstolen har, till skillnad från den tidigare, heltidsanställda ledamöter. Domstolen skall ha lika många ledamöter som konventionsstater (artikel 20). Ledamöterna väljs av den parlamentariska församlingen från en lista om tre personer som nominerats av respektive stat (artikel 22). Ledamöterna väljs för en tid av sex år (artikel 23).

Domstolen kan sammanträda i kommittéer sammansatta av tre ledamöter, i kamrar sammansatta av sju ledamöter eller i stor sammansättning med sjutton ledamöter (”Grand Chamber”) (artikel 27) samt i plenum (artikel 26).

En kommitté skall pröva om klagomålet skall avvisas. Ett beslut att avvisa ett klagomål måste vara enhälligt. Beslutet är slutligt (artikel 28).

Sådana mål som inte avvisas av kommittén skall prövas av en kammare. Kammaren prövar slutligt om målet skall tas upp till prövning och får avvisa ett mål som inte har avvisats av en kommitté. Om målet tas upp avgör kammaren målet i sak genom en dom (artikel 42). En kammare

Prop.1997/98:107

kan, om ett mål ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen av konventionen, hänskjuta målet till domstolen i stor sammansättning (artikel 30).

I undantagsfall kan parterna begära att en kammares dom skall omprövas av domstolen i stor sammansättning (artikel 43). Omprövning sker endast efter att en särskild avdelning har beviljat prövningstillstånd. Prövningstillstånd skall beviljas om målet ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen av konventionen eller är av stor allmän betydelse. En dom som meddelas av domstolen i stor sammansättning är slutlig. En dom meddelad av en kammare blir slutlig när parterna förklarat sig avstå från omprövning, en begäran om omprövning ej framställts inom tre månader från domen eller när en sådan begäran avslagits (artikel 44).

Domstolen prövar både mellanstatliga mål (artikel 33) och enskilda klagomål (artikel 34). Domstolens jurisdiktion gäller i förhållande till samtliga konventionsstater och följer direkt av anslutningen till tilläggsprotokoll nr 11.

Ministerkommittén kommer med den nya ordningen inte att avgöra frågor om konventionsbrott. Dess roll i övervakningssystemet begränsas till att övervaka efterlevnaden av domstolens domar och dess egna beslut.

4.3. Inkorporering av tilläggsprotokoll nr 11

5HJHULQJHQV&#3;I|UVODJ: Tilläggsprotokoll nr 11 skall inkorporeras med

svensk rätt genom en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lagen skall inte längre omfatta de tilläggsprotokoll som upphävs eller ersätts av tilläggsprotokoll nr 11.

6NlOHQ&#3;I|U&#3;UHJHULQJHQV&#3;I|UVODJ&#29;&#3;Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll

nr 11 till Europakonventionen (prop. 1994/95:115, bet. 1994/95:UU12, rskr. 1994/95:214) och Sverige har ratificerat tilläggsprotokollet.

Protokollet träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter en period om ett år efter det att samtliga konventionsstater uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet (artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 11). Vid riksdagens godkännande av tilläggsprotokoll nr 11 gick det inte att förutse när protokollet skulle träda i kraft. Regeringen föreslog därför inte i några lagändringar med anledning av godkännandet.

Tilläggsprotokoll nr 11 har nu ratificerats av samtliga konventionsstater (Albanien, Andorra, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket). Protokollet träder i kraft den 1 november 1998.

Sverige har inkorporerat Europakonventionen och tilläggsprotokollen nr 1-9 genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheter-

Prop.1997/98:107

na. I lagen anges att Europakonventionen och tilläggsprotokollen skall gälla som lag här i landet. Regeringen föreslår att tilläggsprotokoll nr 11 inkorporeras med svensk lag genom en ändring i lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lagen föreslås träda i kraft den 1 november 1998. Lagen skall inte längre omfatta de tilläggsprotokoll som upphävs eller ersätts av tilläggsprotokoll nr 11. Under en övergångsperiod kommer kommissionen att fortsätta att handlägga ärenden som tagits upp till prövning den 1 november 1998 enligt den gamla processordningen. Se vidare författningskommentaren i avsnitt 8.

Bilagan till lagen om den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innehåller konventionens och tilläggsprotokollens engelska och franska originaltexter. Dessa texter utgör lagtext i Sverige. De ändringar och tillägg som successivt har skett genom olika tilläggsprotokoll har tidigare inte arbetats in i Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll. Dessa har istället publicerats separat. För att det enkelt skall gå att hitta den gällande lydelsen av konventionen och tilläggsprotokollen föreslår regeringen att Europakonventionen och tilläggsprotokollens originaltexter omtrycks i sin gällande lydelse.1

Hänvisningar till S4-3

5. En ny svensk översättning av Europakonventionen

5HJHULQJHQV&#3;I|UVODJ: En ny svensk översättning av Europakonventio-

nen och tilläggsprotokollen skall bifogas lagen om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

6NlOHQ&#3;I|U&#3;UHJHULQJHQV&#3;I|UVODJ: I samband med att Europakonventionen

och tilläggsprotokollen inkorporerades med svensk lag anförde regeringen att den svenska översättningen av konventionen var bristfällig (prop. 1993/94:117 s. 46 f.) Bristerna gällde för det första att de ändringar av konventionen som skett genom vissa av tilläggsprotokollen inte hade arbetats in i texten. För det andra fanns det skäl att överväga om vissa valda svenska uttryck på det mest adekvata sättet motsvarar originaltexterna. Enligt regeringens bedömning borde därför konventionen, med den lydelse som den fått genom vissa av tilläggsprotokollen, liksom tilläggsprotokollen i övrigt, översättas på nytt. Inom Regeringskansliet initierades därför arbetet med en ny översättning av konventionen och tilläggsprotokollen. Ambitionen var att den nya texten skulle kunna föreläggas riksdagen innan den fattade beslut i lagstiftningsärendet.

1 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by protocol nr 11 (Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendeé par le Protocole no 11), Euopean Treaty Series, ETS, 1997, nr 5.

Prop.1997/98:107

När översättningsarbetet var avslutat hade riksdagen emellertid redan beslutat lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den nya översättningen togs in som en bilaga till utskottets betänkande (bet. 1994/95:KU 5).

De skäl som föranledde arbetet med en ny översättning av konventionen och tilläggsprotokollen är alltjämt gällande. Dessutom bör de omfattande ändringar som genomförs genom tilläggsprotokoll nr 11 arbetas in i den svenska översättningen. Vid arbetet med översättningen av tilläggsprotokoll nr 11 har därför beaktats den terminologi som har använts i den nya svenska översättningen av konventionen. Regeringen föreslår därför att en ny svensk översättning tas in i bilagan till lagen om ändring i lagen om den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

6. Immunitet och privilegier

6.1. Immunitet och privilegier för domstolens ledamöter

Ledamöterna i den nya Europadomsolen har under utövandet av sitt ämbete rätt till de privilegier och den immunitet som anges i artikel 40 i Europarådets stadga och i de avtal som ingåtts i enlighet med den artikeln (artikel 51). Ett sådant avtal är protokoll nr 6 till Europarådets allmänna överenskommelse den 2 september 1949 om privilegier och immunitet. Protokollet antogs av Europarådets ministerkommitté den 9 februari 1996 och öppnades för undertecknande den 5 mars 1996. Regeringen undertecknade protokoll nr 6 den 30 april 1996 med förbehåll för ratifikation. Protokollet träder i kraft samtidigt som den nya domstolen påbörjar sin verksamhet, dvs. den 1 november 1998. Protokollet är avfattat på engelska och franska, vilka texter har samma giltighet. Dessa originaltexter och en översättning till svenska finns i

ELODJD&#3;&#20;&#17;

Protokollet innehåller bestämmelser om privilegier och immunitet som för närvarande finns i protokoll nr 4 och 5 till den allmänna överenskommelsen. Sverige ratificerade den allmänna överenskommelsen den 25 september 1950 (prop. 1950:108) och protokoll nr 4 den 18 september 1962 (prop. 1962:165). Sverige har däremot inte ratificerat protokoll nr 5 som rör skattefrihet för kommissionens och domstolens ledamöter. Protokoll nr 6 kommer att ersätta protokoll nr 4 och 5 såvitt avser ledamöterna i den nya domstolen. Under en övergångsperiod kommer protokoll nr 4 och 5 fortsätta vara tillämpliga för kommissionens ledamöter vid handläggningen av klagomål som tagits upp till prövning den 1 november 1998.

Protokollet har utarbetats av expertkommittén för reformering av övervakningssystemet enligt konventionen (DH-PR), som är ett underorgan till styrkommittén för mänskliga rättigheter (CDDH).

Prop.1997/98:107

3URWRNROOHWV&#3;LQQHKnOO

Innehållet i protokoll nr 6 har anpassats till den nya domstolens funktion med heltidsanställda domare.

I

DUWLNHO &#20;&#3;anges att en ledamot av domstolen tillsammans med sin make

och sina underåriga barn, utöver den immunitet och de privilegier som anges i artikel 18 i den allmänna överenskommelsen, skall åtnjuta immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller för diplomatiska sändebud. Artikeln är avfattad på samma sätt som artikel 16 i den allmänna överenskommelsen i syfte att lämna domstolens ledamöter samma lättnader som beviljas Europarådets generalsekreterare och biträdande generalsekreterare. Därigenom har de materiella bestämmelserna anpassats till vad som regelmässigt gäller för ledamöter vid internationella domstolar. Genom att hänvisning sker till artikel 18 i den allmänna överenskommelsen tillerkänns domstolens ledamöter även:

 • immunitet mot varje rättsligt förfarande riktat mot dem som grundas på vad de sagt, skrivit eller gjort i samband med sin tjänsteutövning,
 • skattefrihet för lön och annan inkomst de erhåller från Europarådet,
 • tillsammans med make och underåriga barn, befrielse från invandringsrestriktioner och bestämmelser som utlänningsregistrering,
 • samma privilegier i fråga om valutaväxling som tillerkänns diplomatiska tjänstemän,
 • tillsammans med make och underåriga barn, samma möjligheter till återresa till hemlandet vid internationell kris som tillerkänns diplomatiska sändebud,
 • rätt att tullfritt införa möbler och tillhörigheter när de tillträder sin befattning liksom att tullfritt återföra samma egendom till hemlandet då deras tjänst upphör.

I övrigt motsvarar innehållet i protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen i allt väsentligt vad som idag gäller enligt protokoll nr 4 och 5.

I

DUWLNHO&#3;&#21; definieras vad som skall förstås med termen ledamot av dom-

stolen.

I

DUWLNHO&#3;&#22; anges att immuniteten i fråga om rättsligt förfarande med av-

seende på muntliga och skriftliga uttalanden samt åtgärder som vidtagits i tjänsten skall bestå också efter det att en domstolsledamot frånträtt sitt uppdrag. Denna reglering är avsedd att tillförsäkra ledamöterna fullständig yttrandefrihet och fullständigt oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter.

I

DUWLNHO&#3;&#23; framhålls att syftet med protokollets regler om immunitet och

privilegier är att säkerställa ledamöternas självständiga fullgörande av sitt uppdrag. Vidare anges formerna för hur immuniteten kan hävas och villkoren för ett sådant beslut.

$UWLNHO&#3; &#24; behandlar vilken immunitet och vilka privilegier som tiller-

känns domstolens kanslichef och dess biträdande kanslichef samt anger att formerna för hur deras immunitet kan hävas och villkoren för ett sådant beslut är desamma som vad som gäller för ledamöterna. Domstolen

Prop.1997/98:107

är skyldig att underrätta medlemsstaterna om namnet på dessa personer för att undvika osäkerhet om vem som omfattas av artikeln. Utformningen av punkt 4 i artikeln är ny och anger formerna för hur immuniteten för övriga tjänstemän vid domstolens kansli kan hävas och villkoren för ett sådant beslut.

I

DUWLNHO&#3;&#25; anges att domstolens, ledamöternas och kansliets dokument

skall vara okränkbara såvitt de angår domstolens verksamhet samt att medlemsstaterna inte får försena eller censurera den korrespondens som sänds i domstolens verksamhet.

$UWLNHO&#3;&#26; slår fast att en förutsättning för undertecknande av protokollet

är att staten ifråga har undertecknat den allmänna överenskommelsen. Vidare anges på vilket sätt statens samtycke att vara bunden av protokollet kan uttryckas. Slutligen anges att Europarådets generalsekreterare är depositarie för protokollet.

$UWLNHO&#3;&#27; behandlar tidpunkten för protokollets ikraftträdande.

6.2. Immunitet m.m. för personer som deltar i rättegång inför Europadomstolen

Inom Europarådet har också utarbetats en överenskommelse om immunitet m.m. för personer som deltar i rättegång inför domstolen. Överenskommelsen antogs av Europarådets ministerkommitté den 9 februari 1996 och öppnades för undertecknande den 5 mars 1996. Regeringen undertecknade överenskommelsen den 30 april 1996, med förbehåll för ratifikation. Överenskommelsen träder i kraft samtidigt som den nya domstolen påbörjar sin verksamhet, dvs. den 1 november 1998 under förutsättning att den då har ratificerats av minst tio stater. Överenskommelsen är avfattad på engelska och franska, vilka texter har samma giltighet. Dessa originaltexter och en översättning till svenska finns i

ELODJD&#3;&#21;&#17;

Överenskommelsen ersätter överenskommelsen den 6 maj 1969 om personer som medverkar i förfaranden vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna. Överenskommelsen medför inga förändringar i sak. Under en övergångsperiod kommer 1969 års överenskommelse fortsätta vara tillämplig vid handläggningen av de klagomål som fram till den 1 november 1999 handläggs i kommissionen.

Överenskommelsen har utarbetats av expertkommittén för reformering av övervakningssystemet enligt konventionen (DH-PR) och styrkommittén för mänskliga rättigheter (CDDH).

gYHUHQVNRPPHOVHQV&#3;LQQHKnOO

I

DUWLNHO&#3; &#20; anges vilken krets av personer som omfattas av överens-

kommelsen. Det är personer som deltar i rättegång inför domstolen som part eller parts ombud eller rådgivare. Det är vidare vittnen och sakkunniga som kallats att inställa sig inför domstolen. Det är slutligen andra personer som domstolens ordförande anmodat delta i rättegång. Överenskommelsen är tillämplig på såväl mellanstatliga som enskilda klagomål,

Prop.1997/98:107

vid handläggning både enligt konventionens bestämmelser och domstolens rättegångsregler samt vid handläggning inför ministerkommittén.

$UWLNHO&#3;&#21; slår fast att de personer som omfattas av överenskommelsen

åtnjuter immunitet mot varje rättsligt förfarande riktat mot dem som grundas på vad de sagt inför domstolen eller skrivit eller gett in som bevisning till denna. Immuniteten omfattar dock inte motsvarande uttalanden som görs utanför domstolen.

Staterna är enligt

DUWLNHO&#3;&#22; skyldiga att respektera att de personer som

omfattas av överenskommelsen har rätt att fritt kommunicera med domstolen. Såvitt avser frihetsberövade personers kommunikation med domstolen har bestämmelsen i punkt 2 a utformats med hänsyn till Europadomstolens dom i målet Campbell mot Storbritannien, Ser. A, Vol. 233, särskilt stycke 62 och 63.

$UWLNHO&#3;&#23; behandlar vilka rättigheter som tillkommer de personer som

omfattas av överenskommelsen vid resa till och från domstolen i samband med rättegång.

$UWLNHO&#3;&#24; anger att syftet med immuniteten är att tillförsäkra de personer

som omfattas av överenskommelsen den yttrandefrihet och det oberoende som behövs för att de skall kunna utöva sina rättigheter och utföra sina skyldigheter i förhållande till domstolen. Vidare anges formerna för hur deras immunitet kan hävas och villkoren för ett sådant beslut.

Enligt

&#3;DUWLNHO&#3;&#25; har innehållet i konventionen och dess protokoll före-

träde framför bestämmelserna i denna överenskommelse.

I

DUWLNHO&#3;&#26; anges på vilket sätt statens samtycke till att vara bunden av

överenskommelsen kan uttryckas samt att Europarådets generalsekreterare är depositarie för överenskommelsen.

$UWLNHO&#3;&#27; behandlar tidpunkten för protokollets ikraftträdande. $UWLNHO&#3;&#28; innehåller en bestämmelse om att en stat genom en särskild

förklaring kan utsträcka överenskommelsens tillämpningsområde till att omfatta också sådana territorier för vars internationella förbindelser den staten svarar.

$UWLNHO&#3;&#20;&#19; anger att överenskommelsen gäller för obegränsad tid samt

beskriver depositariens skyldigheter.

$UWLNHO&#3;&#20;&#20; behandlar formen för uppsägning av överenskommelsen.

6.3. Godkännande av avtalen

5HJHULQJHQV&#3;I|UVODJ&#29;&#3;Riksdagen godkänner protokoll nr 6 till Euro-

parådets allmänna överenskommelse om privilegier och immunitet och överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

6NlOHQ&#3;I|U&#3;UHJHULQJHQV&#3;I|UVODJ&#29; Sverige har genom att ratificera till pro-

tokoll nr 11 till Europakonventionen åtagit sig att tillförsäkra den nya domstolens ledamöter, dess kanslichef och biträdande kanslichef viss immunitet och vissa privilegier vid deras tjänsteutövning. Genom bestämmelserna i protokoll nr 6 till Europarådets allmänna överenskommelse om privilegier och immunitet erhåller denna personkrets immunitet och

Prop.1997/98:107

privilegier motsvarande vad som gäller för ledamöter vid andra internationella domstolar, såom den internationella domstolen i Haag och de internationella tribunalerna för f.d. Jugoslavien och Rwanda. Ledamöterna, en från varje konventionsstat, är heltidsanställda vid domstolen och förutsätts vara bosatta där domstolen har sitt säte.

De personer som medverkar i rättegång inför Europakommissionen och Europadomstolen har ansetts böra tillerkännas viss immunitet och vissa andra förmåner för att på ett från staten oberoende sätt kunna utöva sina rättigheter. Föreskrifter härom finns i 1969 års överenskommelse om personer som medverkar i förfaranden vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna. För att ge motsvarande skydd för dem som uppträder inför den nya Europadomstolen har utarbetats en ny överenskommelse som ersätter 1969 års överenskommelse. Det materiella innehållet i de båda överenskommelserna är detsamma. Sverige är part till 1969 års överenskommelse och det är därför naturligt att Sverige tillträder också den nya överenskommelsen.

Det är angeläget att Sverige godkänner avtalen innan den nya domstolen påbörjar sin verksamhet.

6.4. Lagstiftningsåtgärder

5HJHULQJHQVI|UVODJ Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier

i vissa fall skall gälla Europadomstolens ledamöter och personer som deltar i rättegång inför domstolen. Lagen skall inte längre omfatta de internationella överenskommelser som inte kommer att tillämpas efter den 1 november 1999.

6NlOHQ&#3;I|U&#3;UHJHULQJHQV&#3;I|UVODJ&#29; Frågor om immunitet och privilegier för

internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § denna lag åtnjuter vissa, i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana, organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör också omfatta den nya Europadomstolens ledamöter och de personer som uppträder inför domstolen och måste därför kompletteras med två nya punkter, 53 och 54. Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft samtidigt som den nya domstolen påbörjar sin verksamhet, dvs. den 1 november 1998.

Klagomål som tagits upp till prövning av kommissionen den 1 november 1998 skall även fortsättningsvis handläggas av kommissionens ledamöter under en övergångsperiod om ett år. Efter den 1 november 1999 kommer vissa överenskommelser inte längre att tillämpas; det är protokoll nr 2 den 15 december 1956 och protokoll nr 4 den 16 december 1961 till Europarådets allmänna överenskommelse om privilegier och immunitet (SÖ 1956:74 och 1962:55) samt överenskommelsen den 6 maj 1969 om personer som medverkar i förfaranden vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna (SÖ 1971:48).

Prop.1997/98:107

Protokollet och överenskommelsen den 5 mars 1996 saknar bestämmelser om att de tidigare överenskommelser som på grund av de senare överenskommelsernas ikraftträdande inte längre kommer att tillämpas, med automatik skall upphöra att gälla. Regeringen avser därför att i samband med beslutet om ratifikation av det nya protokollet och den nya överenskommelsen också besluta om ensidig uppsägning av de protokoll och den överenskommelse som så småningom kommer att bli obsoleta, med verkan från och med den 1 november 1999.

7. Kostnader

Regeringens förslag innebär att bestämmelserna i tilläggsprotokoll nr 11 till Europakonventionen inkorporeras med svensk lag. Genom protokollet ändras övervakningssystemet enligt konventionen. De nuvarande konventionsorganen, den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna och den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, avskaffas och en ny domstol inrättas. Domstolens utgifter inklusive löner skall bekostas av Europarådet (artikel 50 i Europakonventionen). Förslagen leder därför inte till ökade kostnader för det allmänna.

8. Författningskommentar

Hänvisningar till S8

 • Prop. 1997/98:107: Avsnitt 4.3

8.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Lagen har omarbetats språkligt.

Bestämmelserna i tilläggsprotokoll nr 2 (rådgivande yttranden) har arbetats in i konventionstexten (artiklarna 47-49). Vidare upphäver tilläggsprotokoll nr 11 i och med sitt ikraftträdande tilläggsprotokoll nr 9 (tilläggsprotokoll nr 11, artikel 2, punkt 8). Dessa två protokoll skall därför inte fortsätta att vara svensk lag efter det att tilläggsprotokoll nr 11 har trätt i kraft.

Europakonventionens processuella bestämmelser har tidigare ändrats genom tilläggsprotokollen nr 3, 5 och 8. Bestämmelserna i tilläggsprotokoll nr 11 ersätter dessa ändringar. Kommissionen kommer emellertid att handlägga sådana ärenden som tagits upp till prövning den 1 november 1998 under en övergångsperiod om ett år (tilläggsprotokoll nr 11, artikel 5, punkt 3). Under denna tid är den gamla processordningen tillämplig på kommissionens handläggning.

Tilläggsprotokoll nr 10, som rör omröstningsreglerna i ministerkommittén vid prövning enligt artikel 32 enligt konventionen, ratificerades av

Prop.1997/98:107

Sverige den 19 oktober 1992. Detta protokoll har dock inte trätt i kraft. Eftersom Ministerkommittén inte kommer att avgöra frågor om konventionsbrott efter inrättandet av den nya Eurpadomstolen, saknar protokollet numera betydelse.

I bilagan omtrycks de engelska och franska originaltexerna. I texterna har arbetats in de ändringar och tillägg som skett genom tilläggsprotokoll nr 11. Bilagan innehåller dessutom en ny översättning av de gällande originaltexterna till svenska.

8.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Bilagan till lagen har kompletterats med två nya punkter så att lagen också omfattar den nya Europadomstolens ledamöter och de personer som uppträder inför domstolen. Immunitet och privilegier gäller i den utsträckning som framgår av respektive överenskommelse. Ett år efter det att den nya domstolen påbörjat sin verksamhet kommer vissa överenskommelser om immunitet och privilegier som nu är intagna i bilagan inte längre att tilllämpas. Regeringen avser därför att säga upp dessa. Bilagan har justerats så att lagen inte längre kommer att omfatta dessa överenskommelser.

Prop. 1997/98:107

Prop. 1997/98:107 Bilaga 1

Protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet

6L[WK&#3; 3URWRFRO&#3; WR&#3; WKH&#3; *HQHUDO $JUHHPHQW&#3; RQ&#3; 3ULYLOHJHV&#3; DQG ,PPXQLWLHV&#3;RI&#3;WKH&#3;&RXQFLO&#3;RI&#3;(X&#16; URSH

6L[LqPH&#3;3URWRFROH&#3;DGGLWLRQQHO&#3;j O $FFRUG&#3;JpQpUDO&#3;VXU&#3;OHV&#3;SULYLOqJHV HW&#3; LPPXQLWpV&#3; GX&#3; &RQVHLO&#3; GH O (XURSH

The member States of the Council of Europe, signatories hereto,

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention");

Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention)

Having regard to Protocol No. 11 to the Convention, restructuring the control machinery established thereby, signed at Strasbourg on 11 May 1994 (hereinafter referred to as "Protocol No. 11 to the Convention"), which establishes a permanent European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") to replace the European Commission and Court of Human Rights;

Vu le Protocole n° 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé Protocole n° 11 à la Convention), qui établit une Cour permanente européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée la Cour) remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme;

Also having regard to Article 51 of the Convention which specifies that judges are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements made thereunder;

Vu aussi l'article 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

gYHUVlWWQLQJ

3URWRNROO&#3;QU&#3;&#25;&#3;WLOO&#3;GHQ&#3;DOOPlQQD |YHUHQVNRPPHOVHQ&#3; RP&#3; (XUR&#16; SDUnGHWV&#3; SULYLOHJLHU&#3; RFK&#3; LPPXQL&#16; WHW

Undertecknade medlemsstater i Europarådet,

som beaktar konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950 (nedan benämnd

NRQYHQWLRQHQ&#12;&#15;

som beaktar protokoll nr 11 till konventionen, undertecknad i Strasbourg den 11 maj 1994, (nedan benämnt

SURWRNROO&#3;QU&#3;&#20;&#20;&#3;WLOO

NRQYHQWLRQHQ&#12;&#15; varigenom en för-

ändring av det övervakningssystem som upprättats enligt konventionen genomförs och en permanent europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna, (nedan benämnd

GRPVWROHQ&#12;&#15; upprättas, som skall

ersätta den europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna,

som även beaktar artikel 51 i konventionen, som anger att ledamöter av domstolen under fullgörandet av sina uppgifter är berättigade till den immunitet och de privilegier som avses i artikel 40 i Europarådets stadga och i de avtal som ingåtts med stöd av den artikeln,

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

Recalling the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, signed at Paris on 2 September 1949, (hereinafter referred to as "the General Agreement"), and its Second, Fourth and Fifth Protocols;

Rappelant l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé l'Accord général), et ses Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles;

Considering that a new Protocol to the General Agreement is advisable to accord privileges and immunities to the judges of the Court;

Considérant qu'un nouveau Protocole à l'Accord général est opportun pour accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour;

Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit:

$UWLFOH &#20;

In addition to the privileges and immunities specified in Article 18 of the General Agreement, judges shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys in accordance with international law.

$UWLFOH &#20;

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

$UWLFOH&#3;&#21;

For the purposes of this Protocol, the term "judges" means judges elected in accordance with Article 22 of the Convention as well as any

DG&#3; KRF judge appointed by a State

Party concerned in pursuance of Article 27, paragraph 2, of the Convention.

$UWLFOH&#3;&#21;

Aux fins d'application du présent Protocole, le terme «juges» désigne indifféremment les juges élus conformément à l'article 22 de la Convention et tout juge

DG&#3; KRF

désigné par un Etat intéressé en vertu de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

som åberopar den allmänna överenskommelsen om privilegier och immunitet undertecknad i Paris den 2 december 1949 (nedan benämnd

DOOPlQQD&#3; |YHUHQVNRPPHOVHQ&#12;&#15; och

dess andra, fjärde och femte tilläggsprotokoll,

som anser att ett nytt protokoll till allmänna överenskommelsen är ändamålsenligt för att tillerkänna domstolens ledamöter immunitet och privilegier,

har kommit överens om följande:

$UWLNHO&#3;&#20;

Utöver den immunitet och de privilegier som anges i artikel 18 i allmänna överenskommelsen, skall en ledamot av domstolen för sin egen, sin makes och sina underåriga barns räkning åtnjuta den immunitet, de privilegier, de befrielser och de lättnader som enligt folkrätten tillkommer diplomatiska sändebud.

$UWLNHO&#3;&#21;

Med termen

OHGDPRW&#3;DY&#3; GRPVWR&#16;

OHQ skall i detta protokoll förstås en

ledamot som valts i enlighet med konventionens artikel 22 liksom varje annan ledamot av domstolen som förordnats

DG&#3;KRF av respekti-

ve fördragsstat i enlighet med konventionens artikel 27.2.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

$UWLFOH&#3;&#22;

In order to secure for the judges complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

$UWLFOH&#3;&#22;

En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin.

$UWLFOH&#3;&#23;

Privileges and immunities are accorded to judges not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. The plenary Court alone shall be competent to waive the immunity of judges; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of a judge in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

$UWLFOH&#3;&#23;

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité d'un juge dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

$UWLFOH&#3;&#24;

1. The provisions of Articles 1, 3 and 4 of this Protocol shall apply to the Registrar of the Court and a Deputy Registrar formally notified as Acting Registrar to the State Parties to the Convention.

2. The provisions of Article 3 of this Protocol and Article 18 of the General Agreement shall apply to a Deputy Registrar of the Court.

$UWLFOH&#3;&#24;

1. Les dispositions des articles 1, 3 et 4 du présent Protocole s'appliquent au greffier de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu'il fait fonction de greffier et que ceci aura été notifié formellement aux Etats parties à la Convention.

2. Les dispositions de l’article 3 du présent Protocole et de l’article 18 de l’Accord général s’appliquent à un greffier adjoint de la Cour.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

$UWLNHO&#3;&#22;

För att tillförsäkra domstolens ledamöter fullständig yttrandefrihet och fullständigt oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter, skall immuniteten i fråga om rättsliga åtgärder med avseende på deras muntliga och skriftliga uttalanden och alla åtgärder som de vidtagit vid fullgörandet av deras uppgifter bestå även efter det att vederbörandes uppdrag har upphört.

$UWLNHO&#3;&#23;

Immunitet och privilegier tillerkänns inte domstolens ledamöter för att tillgodose dem personligen utan för att trygga ett självständigt fullgörande av deras uppgifter. Endast domstolen i plenum är behörig att häva deras immunitet; den har inte endast rättighet utan även skyldighet att häva en ledamots immunitet i alla de fall då immuniteten enligt dess uppfattning skulle hindra rättvisans gång och immuniteten kan hävas utan förfång för det ändamål för vilket den givits.

$UWLNHO&#3;&#24;

1. Bestämmelserna i artiklarna 1, 3 och 4 i detta protokoll skall gälla för domstolens kanslichef och dess biträdande kanslichef som till fördragsstaterna formellt har anmälts som tjänsteförrättande kanslichef.

2. Bestämmelserna i artikel 3 i detta protokoll och i artikel 18 i allmänna överenskommelsen skall tillämpas på en biträdande kanslichef i domstolen.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

3. The privileges and immunities referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article are accorded to the Registrar and a Deputy Registrar not for the personal benefit of the individuals themselves but to facilitate the discharge of their duties. The plenary Court alone shall be competent to waive the immunity of its Registrar and a Deputy Registrar; it has not only the right, but is under a duty, to waive such immunity in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et d'un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

4. The Secretary General of the Council of Europe shall be competent to waive, with the agreement of the President of the Court, the immunity of other staff members of the registry in accordance with the provisions of Article 19 of the General Agreement and having due regard to the considerations set out in paragraph 3.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a qualité pour prononcer, avec l'accord du Président de la Cour, la levée de l'immunité des autres membres du greffe en conformité avec les dispositions de l'article 19 de l'Accord général et en tenant dûment compte des considérations figurant au paragraphe 3.

$UWLFOH&#3;&#25;

1. Documents and papers of the Court, judges and registry, in so far as they relate to the business of the Court, shall be inviolable.

$UWLFOH&#3;&#25;

1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu'ils concernent l'activité de la Cour, sont inviolables.

2. The official correspondence and other official communications of the Court, judges and the registry may not be held up or subjected to censorship.

2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

3. Den immunitet och de privilegier som avses i punkt 1 och 2 i denna artikel tillerkänns inte kanslichefen och biträdande kanslichefen för att tillgodose dem personligen utan för att underlätta fullgörandet av deras uppgifter. Endast domstolen i plenum är behörig att häva kanslichefens och biträdande kanslichefens immunitet; den har inte endast rättighet utan även skyldighet att häva denna immunitet i alla sådana fall då immuniteten enligt dess uppfattning skulle hindra rättvisans gång och den kan hävas utan förfång för det ändamål för vilket den har givits.

4. Europarådets generalsekreterare skall vara behörig att, med samtycke av domstolens ordförande, häva immuniteten för övriga tjänstemän i kansliet i enlighet med bestämmelserna i artikel 19 i allmänna överenskommelsen och med beaktande av innehållet i punkt 3.

$UWLNHO&#3;&#25;

1. Domstolens, dess ledamöters och kansliets handlingar och dokument skall vara okränkbara i den mån de hänför sig till domstolens verksamhet.

2. Domstolens, dess ledamöters och kansliets korrespondens och andra meddelanden i tjänsten får inte fördröjas eller utsättas för censur.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

$UWLFOH&#3;&#26;

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the General Agreement, which may express their consent to be bound by:

$UWLFOH&#3;&#26;

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de l'Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

$UWLFOH&#3;&#27;

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which three Parties to the General Agreement have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7 or on the date of entry into force of Protocol No. 11 to the Convention, whichever is the later.

$UWLFOH&#3;&#27;

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties à l'Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n° 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention dans le cas contraire.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

$UWLNHO&#3;&#26;

1. Detta protokoll skall stå öppet för undertecknande av de medlemsstater i Europarådet som har undertecknat allmänna överenskommelsen, vilka kan uttrycka sitt samtycke till att vara bundna genom

a. undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, eller

b. undertecknade med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande följt av ratifikation, godtagande eller godkännande.

2. Ratifikations-, godtagandeeller godkännandeinstrument skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

$UWLNHO&#3;&#27;

1. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en tid av en månad från den dag då tre parter i allmänna överenskommelsen har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet i enlighet med bestämmelserna i artikel 7, eller dagen för ikraftträdandet av konventionens protokoll nr 11, beroende på vilkendera händelse som sist inträffar.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

2. As regards any State Party to the General Agreement which shall subsequently sign this Protocol without reservation in respect of ratification, acceptance or approval or which shall ratify, accept or approve it, this Protocol shall enter into force one month after the date of such signature or after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

2. Pour tout Etat partie à l'Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

$UWLFOH&#3;&#28;

1. Any State may, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and where the Convention and its Protocols apply.

$UWLFOH&#3;&#28;

1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le présent Protocole s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où la Convention et ses Protocoles s'appliquent.

2. The Protocol shall extend to the territory or territories named in the notification as from the thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of Europe.

2. Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

2. Gentemot varje stat som är part i allmänna överenskommelsen och som senare undertecknar detta protokoll utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande eller som skall ratificera, godta eller godkänna det, skall detta protokoll träda i kraft en månad efter dagen för undertecknandet eller efter dagen för deponering av den statens ratifikations-, godtagande- eller godkännande instrument.

$UWLNHO&#3;&#28;

1. En stat får när den undertecknar protokollet utan förbehåll för ratifikation, när den ratificerar det, eller vid vilken som helst annan tidpunkt därefter, avge en förklaring till Europarådets generalsekreterare av innebörd att protokollet skall omfatta alla eller något av de territorier för vars internationella förbindelser den staten är ansvarig och där konventionen och dess protokoll är tillämpligt.

2. Protokollet skall omfatta varje territorium som anges i förklaringen från den trettionde dagen efter den dag då Europarådets generalsekreterare mottog densamma.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

3. Any declaration made pursuant to paragraph 1 may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of one month after the receipt of notification by the Secretary General.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

$UWLFOH&#3;&#20;&#19;

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of:

$UWLFOH&#3;&#20;&#19;

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. any signature; a. toute signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 8 and 9;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 8 et 9;

d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Done at Strasbourg, this 5th day of March 1996, in English and French, both texts being equally authentic in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Prop.1997/98:107 Bilaga 1

3. En förklaring enligt punkt 1 får med avseende på varje däri angivet territorium återtas eller ändras genom underrättelse till generalsekreteraren. Ett sådant återtagande och en sådan ändring skall gälla från den första dagen i den månad som följer efter utgången av en månad från det att generalsekreteraren mottog underrättelsen därom.

$UWLNHO&#3;&#20;&#19;

Europarådets generalsekreterare skall underrätta Europarådets medlemsstater om:

a. varje undertecknande,

b. deponering av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument,

c. varje datum för detta protokolls ikraftträdande enligt artiklarna 8 och 9, samt

d. varje annan handling, meddelande eller underrättelse som rör detta protokoll.

Till bekräftelse härpå har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Upprättat i Strasbourg den 5 mars 1996 på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall sända en bestyrkt avskrift till varje medlemsstat i Europarådet.

Prop. 1997/98:107 Bilaga 2

Europeisk överenskommelse om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

(XURSHDQ&#3; $JUHHPHQW&#3; UHODWLQJ WR&#3;SHUVRQV&#3;SDUWLFLSDWLQJ&#3;LQ&#3;SURFH&#16; HGLQJV&#3;RI&#3;WKH&#3;(XURSHDQ&#3;&RXUW&#3; RI +XPDQ&#3;5LJKWV

$FFRUG&#3; HXURSpHQ&#3; FRQFHUQDQW OHV&#3; SHUVRQQHV&#3; SDUWLFLSDQW&#3; DX[ SURFpGXUHV&#3;GHYDQW&#3;OD&#3; &RXU&#3; HXUR&#16; SpHQQH&#3;GHV&#3;'URLWV&#3;GH&#3;O +RPPH

The member States of the Council of Europe, signatories hereto,

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,

Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention");

Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention);

Recalling the European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Commission and Court of Human Rights, signed at London on 6 May 1969;

Vu l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, signé à Londres le 6 mai 1969;

Having regard to Protocol No. 11 to the Convention, restructuring the control machinery established thereby, signed at Strasbourg on 11 May 1994 (hereinafter referred to as "Protocol No. 11 to the Convention"), which establishes a permanent European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") to replace the European Commission and Court of Human Rights;

Vu le Protocole n° 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé Protocole n° 11 à la Convention), qui établit une nouvelle Cour permanente européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée la Cour) remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme;

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

Översättning

(XURSHLVN&#3; |YHUHQVNRPPHOVH RP&#3; SHUVRQHU&#3; VRP&#3; GHOWDU&#3; L&#3; UlWWH&#16; JnQJ&#3; LQI|U&#3; GHQ&#3; HXURSHLVND&#3; GRP&#16; VWROHQ&#3; I|U&#3; GH&#3; PlQVNOLJD&#3; UlWWLJKH&#16; WHUQD

Undertecknade medlemsstater i Europarådet,

som beaktar konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950 (nedan benämnd

NRQYHQWLRQHQ&#12;&#15;

som beaktar den europeiska överenskommelsen om personer som medverkar i förfaranden vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna, undertecknad i London den 6 maj 1969,

som beaktar protokoll nr 11 till konventionen undertecknat i Strasbourg den 11 maj 1994 (nedan benämnt

SURWRNROO&#3; QU&#3; &#20;&#20;&#3; WLOO&#3; NRQYHQ&#16;

WLRQHQ&#12; varigenom en förändring av

det övervakningssystem som upprättats genom konventionen genomförs, och en permanent europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna (nedan benämnd

GRPVWROHQ),

som skall ersätta den europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna, upprättas,

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

Considering, in the light of this development, that it is advisable for the better fulfilment of the purposes of the Convention that persons taking part in proceedings before the Court be accorded certain immunities and facilities by a new Agreement, the European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "this Agreement"),

Considérant, à la lumière de ce développement, qu'il est opportun, pour mieux atteindre les objectifs de la Convention, que les personnes participant aux procédures devant la Cour se voient accorder certaines immunités et facilités par un nouvel Accord, l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommé l'Accord),

Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit:

$UWLFOH&#3;&#20;

1. The persons to whom this Agreement applies are:

$UWLFOH&#3;&#20;

1. Les personnes auxquelles le présent Accord s'applique sont:

a. any persons taking part in proceedings instituted before the Court as parties, their representatives and advisers;

a. toutes les personnes qui participent à la procédure engagée devant la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil d'une partie;

b. witnesses and experts called upon by the Court and other persons invited by the President of the Court to take part in proceedings.

b. les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres personnes invitées par le Président de la Cour à participer à la procédure.

2. For the purposes of this Agreement, the term "Court" shall include committees, Chambers, a panel of the Grand Chamber, the Grand Chamber and the judges. The term "taking part in proceedings" shall include making communications with a view to a complaint against a State Party to the Convention.

2. Aux fins d'application du présent Accord, le terme Cour désigne les comités, les Chambres, le collège de la Grande Chambre, la Grande Chambre et les juges. L'expression «participer à la procédure» vise aussi toute communication tendant à l'introduction d'une requête dirigée contre un Etat Partie à la Convention.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

som i ljuset av denna utveckling anser det vara ändamålsenligt att, för att bättre uppnå syftena i konventionen, tillerkänna de personer som medverkar i rättegångar inför domstolen viss immunitet och vissa förmåner genom en ny överenskommelse, den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan benämnd

GHQ&#16;

QD&#3;|YHUHQVNRPPHOVH&#12;&#15;

har kommit överens om följande:

Artikel 1

1. De personer som omfattas av denna överenskommelse är:

a. den person som deltar i rättegång som anhängiggörs vid domstolen såsom part eller parts ombud eller rådgivare,

b. vittnen och sakkunniga kallade av domstolen, och andra personer som av domstolens ordförande anmodats att delta i rättegång.

2. I denna överenskommelse skall termen

GRPVWROHQ innefatta

kommittéer, kamrar, den särskilda avdelningen i domstolen i stor sammansättning ("Grand Chamber"), domstolen i stor sammansättning ("Grand Chamber") samt de enskilda ledamöterna i domstolen. Termen

GHOWDJDQGH&#3;L&#3;UlWWHJnQJ

skall även omfatta skriftväxling syftande till att anföra klagomål mot en fördragsslutande stat.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

3. If in the course of the exercise by the Committee of Ministers of its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention, any person mentioned in paragraph 1 above is called upon to appear before, or to submit written statements to the Committee of Ministers, the provisions of this Agreement shall apply in relation to him.

3. Dans le cas où, au cours de l'exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, une personne visée au premier paragraphe ci-dessus est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s'appliquent également à cette personne.

$UWLFOH&#3;&#21;

1. The persons referred to in paragraph 1 of Article 1 of this Agreement shall have immunity from legal process in respect of oral or written statements made, or documents or other evidence submitted by them before or to the Court.

$UWLFOH&#3;&#21;

1. Les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord jouissent de l'immunité de juridiction à l'égard de leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Cour, ainsi qu'à l'égard des pièces qu'elles lui soumettent.

2. This immunity does not apply to communication outside the Court, of any such statements, documents or evidence submitted to the Court.

2. Cette immunité ne s'applique pas à la communication en-dehors de la Cour des déclarations faites ou de pièces produites devant la Cour.

$UWLFOH&#3;&#22;

1. The Contracting Parties shall respect the right of the persons referred to in paragraph 1 of Article 1 of this Agreement to correspond freely with the Court.

$UWLFOH&#3;&#22;

1. Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord de correspondre librement avec la Cour.

2. As regards persons under detention, the exercise of this right shall in particular imply that:

2. En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit implique notamment que:

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

3. Om ministerkommittén vid fullgörandet av sina uppgifter enligt konventionens artikel 46.2 anmodar de personer som avses i punkt 1 ovan att inställa sig inför eller att inkomma med skriftliga yttranden till ministerkommittén, skall bestämmelserna i denna överenskommelse tillämpas på dem.

$UWLNHO&#3;&#21;

1. De i artikel 1.1 i denna överenskommelse avsedda personerna skall åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande i fråga om muntliga eller skriftliga yttranden eller handlingar som de ingivit till eller annan bevisning som de avgivit inför domstolen.

2. Utanför domstolen omfattas inte sådana yttranden, handlingar eller bevisning till domstolen av denna immunitet.

$UWLNHO&#3;&#22;

1. De fördragsslutande parterna skall respektera den rätt att fritt kommunicera med domstolen som tillkommer de personer som avses i artikel 1.1 i denna överenskommelse.

2. Såvitt gäller frihetsberövade personer skall utövandet av denna rätt särskilt innebära att:

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

a. their correspondence shall be despatched and delivered without undue delay and without alteration;

a. leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération;

b. such persons shall not be subject to disciplinary measures in any form on account of any communication sent through the proper channels to the Court;

b. ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire du fait d'une communication transmise à la Cour par les voies appropriées;

c. such persons shall have the right to correspond, and consult out of hearing of other persons, with a lawyer qualified to appear before the courts of the country where they are detained in regard to an application to the Court, or any proceedings resulting therefrom.

c. ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Cour et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s'entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d'autre.

3. In application of the preceding paragraphs, there shall be no interference by a public authority except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, for the detection or prosecution of a criminal offence or for the protection of health.

3. Dans l'application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d'une infraction pénale ou à la protection de la santé.

$UWLFOH&#3;&#23;

1. a. The Contracting Parties undertake not to hinder the free movement and travel, for the purpose of attending and returning from proceedings before the Court, of persons referred to in paragraph 1 of Article 1 of this Agreement.

$UWLFOH&#3;&#23;

1. a. Les Parties contractantes s'engagent à ne pas empêcher les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Cour et en revenir.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

a. deras korrespondens skall avsändas och förmedlas utan oskäligt dröjsmål och utan ändring,

b. sådana personer inte skall underkastas disciplinära åtgärder i någon form på grund av skrifter som på föreskrivet sätt förmedlats till domstolen,

c. sådana personer skall ha rätt att kommunicera med och, utom hörhåll för andra, rådgöra med ett rättsligt ombud som är behörigt att uppträda i rätten i det land där de hålls i förvar rörande klagomål till domstolen eller rörande varje förfarande som är en följd av ett sådant klagomål.

3. Såvitt avser de föregående punkterna får en offentlig myndighet inte ingripa annat än i enlighet med lag och om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle av hänsyn till statens säkerhet för uppdagande eller beivrande av brott eller för skydd av hälsa.

$UWLNHO&#3;&#23;

1.a. De fördragsslutande parterna förbinder sig att inte hindra de personer som avses i artikel 1.1 i denna överenskommelse från att fritt förflytta sig och resa för att närvara vid eller återvända från rättegång inför domstolen.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

b. No restrictions shall be placed on their movement and travel other than such as are in accordance with the law and necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the maintenance of

RUGUH&#3; SXEOLF,

for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

b. Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2. a. Such persons shall not, in countries of transit and in the country where the proceedings take place, be prosecuted or detained or be subjected to any other restriction of their personal liberty in respect of acts or convictions prior to the commencement of the journey.

2. a

&#17; Dans les pays de transit et

dans le pays où se déroule la procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle en raison de faits ou condamnations antérieurs au commencement du voyage.

b. Any Contracting Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Agreement, declare that the provisions of this paragraph will not apply to its own nationals. Such a declaration may be withdrawn at any time by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

b. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de cet Accord, déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. The Contracting Parties undertake to readmit on his return to their territory any such person who commenced his journey in the said territory.

3. Les Parties contractantes s'engagent à laisser rentrer ces personnes sur leur territoire lorsqu'elles y ont commencé leur voyage.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

b. Deras rörelsefrihet får inte utsättas för andra inskränkningar än sådana som anges i lag och är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle av hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att upprätthålla allmän ordning, för att förebygga brott, för skydd av hälsa och sedlighet eller för att skydda annans fri- och rättigheter.

2.a. Sådana personer får inte, vare sig i en stat som de genomreser eller i en stat där rättegångsförfarandet äger rum, åtalas eller tagas i förvar eller utsättas för annan inskränkning av sin personliga frihet på grund av gärning som begåtts eller fällande dom som meddelats innan resan påbörjades.

b. Varje fördragsslutande part får vid undertecknandet, ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av denna överenskommelse avge en förklaring av innebörd att bestämmelserna i denna punkt inte skall gälla för dess egna medborgare. En sådan förklaring får återkallas när som helst genom underrättelse till Europarådets generalsekreterare.

3. Varje fördragsslutande part förbinder sig att låta personer som påbörjat sin resa från dess territorium åter får inresa dit vid återkomsten.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall cease to apply when the person concerned has had, for a period of fifteen consecutive days from the date when his presence is no longer required by the Court, the opportunity of returning to the country from which his journey commenced.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d'être requise par la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé.

5. Where there is any conflict between the obligations of a Contracting Party resulting from paragraph 2 of this Article and those resulting from a Council of Europe convention or from an extradition treaty or other treaty concerning mutual assistance in criminal matters with other Contracting Parties, the provisions of paragraph 2 of this Article shall prevail.

5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie contractante du paragraphe 2 du présent article et celles résultant d'une convention du Conseil de l'Europe ou d'un traité d'extradition ou d'un autre traité relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d'autres Parties contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article l'emportent.

$UWLFOH&#3;&#24;

1. Immunities and facilities are accorded to the persons referred to in paragraph 1 of Article 1 of this Agreement solely in order to ensure for them the freedom of speech and the independence necessary for the discharge of their functions, tasks or duties, or the exercise of their rights in relation to the Court.

$UWLFOH&#3;&#24;

1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe de l'article 1

er

du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à l'exercice de leurs droits devant la Cour.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

4. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 i denna artikel skall upphöra att gälla om ifrågavarande person under en tid av femton på varandra följande dagar räknat från den dag då hans närvaro ej längre påfordras av domstolen haft möjlighet att återvända till det land från vilket han påbörjade sin resa.

5. Om en fördragsslutande parts åtagande enligt punkt 2 i denna artikel strider mot åtaganden i en Europarådskonvention, ett utlämningsavtal eller något annat avtal med andra fördragsslutande parter om ömesidigt bistånd i brottmål, skall bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel ha företräde.

$UWLNHO&#3;&#24;

1. Immunitet och förmåner tillkommer de personer som avses i artikel 1.1 i denna överenskommelse utslutande i syfte att tillförsäkra dem den yttrandefrihet och det oberoende som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, skyldigheter och åligganden och utöva sina rättigheter gentemot domstolen.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

2. a. The Court shall alone be competent to waive, in whole or in part, the immunity provided for in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement; it has not only the right but the duty to waive immunity in any case where, in its opinion, such immunity would impede the course of justice and waiver in whole or in part would not prejudice the purpose defined in paragraph 1 of this Article.

2. a. La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de l'immunité prévue au premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but défini au premier paragraphe du présent article.

b. The immunity may be waived by the Court, either

H[&#3;RIILFLR or at

the request of any Contracting Party or of any person concerned.

b. L'immunité peut être levée par la Cour, soit d'office, soit à la demande de toute Partie contractante ou de toute personne intéressée.

c. Decisions waiving immunity or refusing the waiver shall be accompanied by a statement of reasons.

c. Les décisions prononçant la levée d'immunité ou la refusant sont motivées.

3. If a Contracting Party certifies that waiver of the immunity provided for in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement is necessary for the purpose of proceedings in respect of an offence against national security, the Court shall waive immunity to the extent specified in the certificate.

3. Si une Partie contractante atteste que la levée de l'immunité prévue au premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Cour doit lever l'immunité dans la mesure spécifiée dans l'attestation.

4. In the event of the discovery of a fact which might, by its nature, have a decisive influence and which at the time of the decision refusing waiver of immunity was unknown to the author of the request, the latter may make a new request to the Court.

4. En cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l'époque de la décision refusant la levée d'immunité, était inconnu de l'auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Cour d'une nouvelle demande.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

2.a. Endast domstolen är behörig att helt eller delvis häva den immunitet som avses i artikel 2.1 i denna överenskommelse; den skall inte endast ha rätt utan även skyldighet att häva immuniteten i varje fall där, enligt dess uppfattning, immuniteten skulle hindra rättvisans gång och där en fullständig eller partiell hävning inte skulle motverka syftet med immuniteten som det anges i punkt 1 i denna artikel.

b. Immuniteten kan hävas av domstolen antingen ex officio eller på ansökan av en fördragsslutande part eller av en av saken berörd person.

c. Beslut att häva immuniteten eller att vägra sådan hävning skall innehålla skäl.

3. Om en fördragsslutande part intygar att det är nödvändigt att häva den immunitet som avses i artikel 2.1 i överenskommelsen för att möjliggöra ett rättsligt förfarande i fråga om ett brott mot statens säkerhet, skall domstolen häva immuniteten i den utsträckning som anges i intyget.

4. Om en omständighet uppdagas som är av den arten att den kan ha avgörande betydelse, och som, då beslutet att vägra hävning av immuniteten fattades, var okänd för den som ingav ansökan därom, kan denne göra en ny ansökan till domstolen.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

$UWLFOH&#3;&#25;

Nothing in this Agreement shall be construed as limiting or derogating from any of the obligations assumed by the Contracting Parties under the Convention or its protocols.

$UWLFOH&#3;&#25;

Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou dérogeant aux obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de la Convention ou de ses protocoles.

$UWLFOH&#3;&#26;

1. This Agreement shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, which may express their consent to be bound by:

$UWLFOH&#3;&#26;

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b. signature, subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

$UWLFOH&#3;&#27;

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Agreement in accordance with the provisions of Article 7 or on the date of entry into force of Protocol No. 11 to the Convention, whichever is the later.

$UWLFOH&#3;&#27;

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord, conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n° 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention dans le cas contraire.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

$UWLNHO&#3;&#25;

Ingenting i denna överenskommelse skall tolkas som en begränsning i eller ett undantag från någon av de förpliktelser som de fördragsslutande parterna iklätt sig enligt konventionen eller dess protokoll.

$UWLNHO&#3;&#26;

1. Denna överenskommelse skall stå öppen för undertecknande av Europarådets medlemsstater vilka kan uttrycka sitt samtycke till att vara bundna genom

a. undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, eller

b. undertecknande med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande följt av ratifikation, godtagande eller godkännande.

2. Ratifikations-, godtagandeoch godkännandeinstrument skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

$UWLNHO&#3;&#27;

1. Denna överenskommelse skall träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en tid av en månad efter den dag då tio medlemsstater i Europarådet har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av överenskommelsen i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 eller den dag då protokoll nr 11 till konventionen träder i kraft, beroende på vilkendera händelse som sist inträffar.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, this Agreement shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of such signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

$UWLFOH&#3;&#28;

1. Any Contracting State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend this Agreement to any territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings.

$UWLFOH&#3;&#28;

1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

2. This Agreement shall enter into force for any territory or territories specified in a declaration made pursuant to paragraph 1 on the first day of the month following the expiration of one month after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout territoire désigné en vertu du paragraphe 1 le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Any declaration made pursuant to paragraph 1 may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down for denunciation in Article 10 of this Agreement.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues selon la procédure prévue pour la dénonciation par l'article 10 du présent Accord.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

2. Gentemot varje medlemsstat som senare uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av överenskommelsen, skall den träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en tid av en månad efter dagen för ett sådant undertecknande eller deponering av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument.

$UWLNHO&#3;&#28;

1. En fördragsslutande stat får, när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument eller vid varje senare tillfälle genom en förklaring till Europarådets generalsekreterare, utsträcka denna överenskommelse till att omfatta varje territorium som anges i förklaringen och för vars internationella förbindelser den staten svarar eller på vars vägnar den är behörig att göra åtaganden.

2. Denna överenskommelse skall träda i kraft för varje territorium som anges i en förklaring enligt punkt 1 den första dagen i den månad som följer efter utgången av en månad från det att generalsekreteraren mottog förklaringen.

3. Varje förklaring enligt punkt 1 får med avseende på varje däri angivet territorium återtas enligt det förfarande som anges för uppsägning i artikel 10 i denna överenskommelse.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

$UWLFOH&#3;&#20;&#19;

1. This Agreement shall remain in force indefinitely.

$UWLFOH&#3;&#20;&#19;

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Any Contracting Party may, insofar as it is concerned, denounce this Agreement by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the Contracting Parties concerned from any obligation which may have arisen under this Agreement in relation to any person referred to in paragraph 1 of Article 1.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en vertu du présent Accord à l'égard de toute personne visée au premier paragraphe de l'article 1er.

$UWLFOH&#3;&#20;&#20;

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of:

$UWLFOH&#3;&#20;&#20;

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. any signature; a. toute signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. any date of entry into force of this Agreement in accordance with Articles 8 and 9 thereof;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à ses articles 8 et 9;

d. any other act, notification or communication relating to this Agreement.

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

$UWLNHO&#3;&#20;&#19;

1. Denna överenskommelse skall gälla på obegränsad tid.

2. Varje fördragsslutande part får för sitt eget vidkommande säga upp denna överenskommelse genom en underrättelse till Europarådets generalsekreterare.

3. En sådan uppsägning blir giltig sex månader efter den dag då generalsekreteraren mottog meddelandet. En sådan uppsägning skall inte medföra att ifrågavarande fördragsslutande part befrias från någon förpliktelse som kan ha uppstått enligt denna överenskommelse gentemot någon person som avses i artikel 1.1.

$UWLNHO&#3;&#20;&#20;

Europarådets generalsekreterare skall meddela medlemsstaterna om:

a

&#17; varje undertecknande,

b. deponering av ratifikations-, godtagande- och godkännandeinstrument,

c. dag för denna överenskommelses ikraftträdande enligt artiklarna 8 och 9, samt

d. varje annan handling, meddelande eller underrättelse som rör denna överenskommelse.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Done at Strasbourg, this 5th day of March 1996, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Prop.1997/98:107 Bilaga 2

Till bekräftelse härpå har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna överenskommelse.

Upprättad i Strasbourg den 5 mars 1996, på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall sända en bestyrkt avskrift till varje medlemsstat i Europarådet.

Prop. 1997/98:107

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 mars 1998

Närvarande:statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden Peterson, Freivalds, Tham, Åsbrink, Schori, Ulvskog, Johansson, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1997/98:107 En ny Europadomstol.