Prop. 2009/10:2

Hösttilläggsbudget för 2009

Regeringens proposition

2009/10:2

Hösttilläggsbudget för 2009

Regeringens proposition

2009/10:2

Hösttilläggsbudget för 2009

Regeringen överlämnar denna proposition.

Stockholm den 10 september 2009

Maud Olofsson

Anders Borg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2009.

PROP. 2009/10:2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9

2 Tilläggsbudget per utgiftsområde........................................................................ 17 2.1 Förslag till Hösttilläggsbudget för 2009.............................................. 17 2.2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse........................................................... 17 2.3 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning................. 18 2.4 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.......................................... 19 2.5 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet............................................................ 19 2.6 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap..................... 21 2.7 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 24 2.8 Utgiftsområde 8 Migration .................................................................. 24 2.9 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................. 25 2.10 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .............................................................................................. 27 2.11 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv................................. 27 2.12 Utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................................... 28 2.13 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning................... 28 2.14 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid................. 29 2.15 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik........................................................ 29 2.16 Utgiftsområde 21 Energi...................................................................... 29 2.17 Utgiftsområde 22 Kommunikationer.................................................. 29 2.18 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar.................................................................................................. 32 2.19 Utgiftsområde 24 Näringsliv................................................................ 33 2.20 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ............................ 35 2.21 Kredit på räntekonto för Sjunde AP-fonden ...................................... 36

PROP. 2009/10:2

Tabellförteckning

1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag 2009.....11

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2009/10:2

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. bemyndigar regeringen att under 2009

besluta om anskaffning av 115 splitterskyddade hjulgående fordon och om att ersätta signalspaningsfartyget HMS Orion med ett nytt fartyg (avsnitt 2.6),

2. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 29 500 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 2.6),

3. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 750 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 2.6),

4. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor under perioden 2010–2012 (avsnitt 2.6),

5. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget

2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor under perioden 2010–2012 (avsnitt 2.6),

6. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (avsnitt 2.9),

7. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget 1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 000 kronor under perioden 2010–2012 (avsnitt 2.11),

8. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 2.12),

9. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag

PROP. 2009/10:2

på högst 28 700 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 2.17),

10. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:4 Banverket:

Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 78 000 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 2.17),

11. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 2.18),

12. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor under 2010 och högst 25 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 2.18),

13. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 650 000 000 kronor under perioden 2010–2014 (avsnitt 2.19),

14. bemyndigar regeringen att för 2009 för

Sjunde AP-fondens verksamhet besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 175 000 000 kronor. (avsnitt 2.21),

15. godkänner ändrade ramar för utgifts-

områden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

PROP. 2009/10:2

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag 2009

Tusental kronor

Utgiftsområde Anslags-

nummer

Belopp enligt

statsbudget 2009

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

1 Rikets styrelse 12 509 619

78 800 12 588 419

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

112 121

5 000 117 121

4:1 Regeringskansliet m.m.

7 069 285

73 000 7 142 285

6:2 Justitiekanslern

24 163

2 000

26 163

8:4 Radio- och TV-verket

14 991

-1 200

13 791

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 11 940 278

17 627 11 957 905

1:2 Kammarkollegiet

55 751

-1 800

53 951

1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m.

21 515

15 927

37 442

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

9 553

3 500

13 053

3 Skatt, tull och exekution

9 495 505

15 000 9 510 505

1:2 Kronofogdemyndigheten

1 617 748

15 000 1 632 748

4 Rättsväsendet 32 774 297 1 422 300 34 196 597

1:1 Polisorganisationen 17 643 125 780 000 18 423 125

1:3 Åklagarmyndigheten

1 054 152

20 000 1 074 152

1:4 Ekobrottsmyndigheten

396 185

10 000 406 185

1:5 Sveriges Domstolar

4 316 739

99 300 4 416 039

1:6 Kriminalvården

6 407 224 300 000 6 707 224

1:8 Rättsmedicinalverket

280 344

4 000 284 344

1:12 Rättsliga biträden m.m.

1 525 657 200 000 1 725 657

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

27 163

9 000

36 163

6 Försvar och samhällets krisberedskap 44 723 684

0 44 723 684

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 20 004 151

-6 000 19 998 151

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

6 000

27 080

2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

206 000

-11 000 195 000

2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

905 190

11 000 916 190

7 Internationellt bistånd 30 104 879 -322 000 29 782 879

1:1 Biståndsverksamhet 27 622 671 -322 000 27 300 671

8

Migration

5 899 313 259 000 6 158 313

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

2 449 000 259 000 2 708 000

1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden

458 231

-35 000 423 231

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

128 800

20 000 148 800

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

163 255

15 000 178 255

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 55 615 568 174 000 55 789 568

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden

476 712 125 000 601 712

2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder

208 653

46 000 254 653

7:3 Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige

8 961

3 000

11 961

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 114 527 470 350 000 114 877 470

2:1 Försäkringskassan

7 639 295 350 000 7 989 295

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 67 118 201 1 500 000 68 618 201

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 2 136 331 1 500 000 3 636 331

PROP. 2009/10:2

Utgiftsområde Anslags-

nummer

Belopp enligt

statsbudget 2009

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

16 Utbildning och universitetsforskning 50 388 154 -35 000 50 353 154

1:4 Sameskolstyrelsen

26 637

8 000

34 637

1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

809 989

-8 000 801 989

2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

1 743 303 -35 000 1 708 303

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 10 290 917

1 200 10 292 117

11:1 Statens biografbyrå

9 692

1 200

10 892

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1 828 023 -15 927 1 812 096

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

50 000 -15 927

34 073

21

Energi

2 812 576

0 2 812 576

1:9 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

330 500 -50 000 280 500

1:13 Energiteknik

100 000

50 000 150 000

22 Kommunikationer 40 623 104 1 461 000 42 084 104

1:2 Väghållning och statsbidrag 22 185 626

56 000 22 241 626

1:3 Banverket: Administration

684 736 117 000 801 736

1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter 14 332 249 1 233 000 15 565 249

1:5 Transportstyrelsen

371 177

9 000 380 177

1:9 Rederinämnden: Administration

1 492

600

2 092

1:11 Rikstrafiken: Administration

27 696

-600

27 096

1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska

nätverk

248 500 100 000 348 500

2:5 Samförläggning och kanalisation m.m.

75 000 -54 000

21 000

23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 17 622 442

55 150 17 677 592

1:2 Insatser för skogsbruket

249 873 -20 000 229 873

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

216 349

70 000 286 349

1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

6 923 633

13 150 6 936 783

1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 942 431

-8 000 2 934 431

24 Näringsliv

6 486 480

62 800 6 549 280

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

1 846 179

-9 350 1 836 829

1:4 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

91 500 -10 665

80 835

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

515 509 -23 668 491 841

1:6 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader

19 501

-1 148

18 353

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

7 952

3 668

11 620

1:15 Rymdverksamhet

581 731

96 000 677 731

1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer

5 780

550

6 330

1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

200 000

-5 650 194 350

1:25 Tillväxtverket

255 803

10 665 266 468

1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

55 696

598

56 294

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer

17 917

1 800

19 717

PROP. 2009/10:2

Utgiftsområde Anslags-

nummer

Belopp enligt

statsbudget 2009

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

25 Allmänna bidrag till kommuner 74 039 055 7 547 902 81 586 957

1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

2 259 064 547 902 2 806 966

1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting

7 000 000 7 000 000 14 000 000

Summa anslagsförändring på tilläggsbudget

12 571 852

2

Tilläggsbudget per

utgiftsområde

PROP. 2009/10:2

Hänvisningar till US1

2. Tilläggsbudget per utgiftsområde

2.1. Förslag till Hösttilläggsbudget för 2009

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen för löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag.

Förslag till förändringar av gällande statsbudget och andra frågor som regeringen anser bör tas upp, redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till tilläggsbudget innebär att anvisade medel ökar med 12 571 852 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 13 190 860 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 619 008 000 kronor.

De förändringar som föreslås i tilläggsbudgeten har beaktats i de prognoser över statsbudgetens utgifter som redovisas i budgetpropositionen för 2010.

2.2. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 112 121 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Kungliga hov-

och slottsstaten ökas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bekosta

förberedelserna av den del av kronprinsessan

Victorias bröllop som är en statsangelägenhet bör medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten bör ökas med 5 000 000 kronor.

4:1 Regeringskansliet m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 069 285 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:1 Regerings-

kansliet m.m. ökas med 73 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har

på tilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) tillfört 141 700 000 kronor till anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.

Regeringen har under året sett över hur stor del av utrikesförvaltningen som administrerar utvecklingssamarbete och gjort bedömningen att en högre andel än vad som tidigare beräknats bör finansieras med biståndsmedel. Regeringen anser därför att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. bör ökas med 63 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med motsvarande belopp. Avräkningen är förenlig med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer.

Vidare har regeringen behov av att tillfälligt stärka och komplettera Regeringskansliets kompetens vad gäller kunskaper om och

PROP. 2009/10:2

erfarenheter av fordonsindustrin. Regeringen anser därför att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. bör ökas med 10 000 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 4:1

Regeringskansliet m.m. ökas med 73 000 000 kronor.

6:2 Justitiekanslern

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 24 163 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 6:2 Justitiekanslern

ökas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Justitiekanslerns

och Regeringskansliets prognoser visar att Justitiekanslern kommer att överskrida tillgängliga medel på anslaget. En förutsättning för att Justitiekanslern ska kunna upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i verksamheten är att personalstyrkan inte minskas. Regeringen anser därför att anslaget 6:2 Justitiekanslern bör ökas med 2 000 000 kronor.

8:4 Radio- och TV-verket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 991 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 8:4 Radio- och TV-

verket minskas med 1 200 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 11:1 Statens biografbyrå minskas anslaget 8:4 Radio- och TV-verket med 1 200 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka myndighetens verksamhet under 2009 då tillståndsgivningen inte fått så stor omfattning som tidigare beräknats.

2.3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2 Kammarkollegiet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 55 751 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Kammar-

kollegiet minskas med 1 800 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Genom

ändringar i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund, som trädde i kraft den 1 maj 2009, jämställdes Svenska kyrkan med andra trossamfund i fråga om vigseltillstånd och förordnande för vigselförrättare. Vidare fråntogs domare rätten att förrätta vigslar (prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208). Med anledning av förändringarna får Kammarkollegiet en ökad arbetsbörda eftersom antalet ärenden om förordnande av vigselförrättare ökar. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Kammarkollegiet bör ökas med 700 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 1:5

Sveriges Domstolar minskas med motsvarande belopp.

För att bidra till finansieringen av ökningen av anslaget 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor minskas anslaget 1:2 Kammarkollegiet med 2 500 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:2

Kammarkollegiet minskas med 1 800 000 kronor.

1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 515 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Avveckling av

Verket för förvaltningsutveckling m.m. ökas med 15 927 000 kronor.

PROP. 2009/10:2

Skälen för regeringens förslag: Kostnaderna för

avvecklingen av Verket för förvaltningsutveckling beräknas bli högre än vad regeringen tidigare har bedömt. I samband med 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) var osäkerheterna om avvecklingskostnaderna stora och regeringen gjorde då bedömningen att flertalet av de anställda skulle få nya anställningar samt att myndighetens lokaler skulle gå att hyra ut. Så har dock inte blivit fallet, varför ytterligare medel behövs för avvecklingen. Regeringen anser därför att anslaget 1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m. bör ökas med 15 927 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik uppförda anslaget 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad minskas med motsvarande belopp.

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 9 553 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Arbetsgivar-

politiska frågor ökas med 3 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att täcka

kostnaderna för förberedelsearbete inför ett tvåårigt projekt om offentligt etos i statsförvaltningen bör anslaget tillföras 1 000 000 kronor. Vidare har kostnaderna för de stabsuppgifter som regeringen ålagt Arbetsgivarverket underskattats med 2 500 000 kronor. Regeringen anser därför att anslaget 1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor bör ökas med 3 500 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:2

Kammarkollegiet minskas med 2 500 000 kronor.

2.4. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2 Kronofogdemyndigheten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 617 748 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Kronofogde-

myndigheten ökas med 15 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kronofogde-

myndighetens ärendeinflöde har ökat och förväntas öka ytterligare på grund av lågkonjunkturen. För att kunna hålla rimliga handläggningstider och undvika att balanser byggs upp gör regeringen bedömningen att myndigheten bör tillföras extra resurser. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Kronofogdemyndigheten bör ökas med 15 000 000 kronor.

2.5. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1 Polisorganisationen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 17 643 125 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Polisorganisa-

tionen ökas med 780 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den polisiära

närvaron, utredningskapaciteten och möjligheten att förebygga brott bör öka. Regeringens mål är att det 2010 ska finnas 20 000 poliser i landet. För att möjliggöra denna satsning tillfördes polisen 150 000 000 kronor efter förslag i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311). Utgiftsprognosen visar nu att ytterligare medel behöver tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Polisorganisationen bör ökas med 780 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:2

1:3 Åklagarmyndigheten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 054 152 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Åklagarmyndig-

heten ökas med 20 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Arbetsbelast-

ningen inom Åklagarmyndigheten har fortsatt att öka, vilket huvudsakligen är en följd av att antalet ärenden för flertalet brottstyper ökar. Polisens nationella satsning mot ungdomsbrott förutses dessutom leda till att det inkommer fler ärenden till Åklagarmyndigheten för vilka särskilda skyndsamhetskrav gäller. Regeringen anser därför att anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten bör ökas med 20 000 000 kronor.

1:4 Ekobrottsmyndigheten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 396 185 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Ekobrotts-

myndigheten ökas med 10 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Arbets-

belastningen inom Ekobrottsmyndigheten har ökat, vilket huvudsakligen är en följd av en ökad ärendetillströmning, bl.a. vad gäller finansmarknadsbrott. Dessutom innebär regeringens satsning mot grov organiserad brottslighet en ökad arbetsbelastning för Ekobrottsmyndigheten. Regeringen anser därför att anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten bör ökas med 10 000 000 kronor.

1:5 Sveriges Domstolar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 4 316 739 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Sveriges

Domstolar ökas med 99 300 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet

inkomna mål och ärenden till domstolarna fortsätter att öka. För att domstolarna ska kunna hantera det ökande antalet inkomna mål och ärenden med bibehållen hög kvalitet och effektivitet bör medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:5 Sveriges Domstolar bör ökas med 100 000 000 kronor.

För att finansiera det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:2 Kammarkollegiet bör anslaget 1:5 Sveriges Domstolar minskas med 700 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:5 Sveriges

Domstolar ökas med 99 300 000 kronor.

1:6 Kriminalvården

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 407 224 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:6 Kriminalvården

ökas med 300 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kriminalvården

bedöms, trots pågående effektiviseringsarbete, överskrida tillgängliga medel för 2009. För att myndigheten ska kunna upprätthålla kvalitet, effektivitet och säkerhet inom frivården samt på häkten och anstalter bör medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:6

Kriminalvården bör ökas med 300 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:2

1:8 Rättsmedicinalverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 280 344 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:8 Rättsmedicinal-

verket ökas med 4 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Arbets-

belastningen inom Rättsmedicinalverket har ökat, bland annat till följd av ett högre ärendeinflöde från polisen, Kustbevakningen och Tullverket. Medel bör tillföras för att Rättsmedicinalverket ska kunna upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i sin verksamhet. Regeringen anser därför att anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket bör ökas med 4 000 000 kronor.

1:12 Rättsliga biträden m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 525 657 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12 Rättsliga

biträden m.m. ökas med 200 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget

finansieras utgifter för offentliga försvarare, offentliga biträden, målsägandebiträden, rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt utgifter för bevisning, tolkar och parter m.m. Utgifterna förväntas bli högre än vad som tidigare har beräknats. Det är framför allt en ökning av antalet inkomna och avgjorda brottmål, och omfattningen av dessa mål, som ligger bakom utgiftsökningen. Regeringen anser därför att anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. bör ökas med 200 000 000 kronor.

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 163 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Kostnader för

vissa skaderegleringar m.m. ökas med 9 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bland annat för ersättning vid frihetsinskränkningar, frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt för skadestånd på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. De medel som anvisats är otillräckliga på grund av att fler och större skadeståndsbelopp beräknas utbetalas än vad som tidigare har beräknats. Regeringen anser därför att anslaget 1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. bör ökas med 9 000 000 kronor.

2.6. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 802 340 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 000 kronor efter 2009.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 besluta om anskaffning av 115 splitterskyddade hjulgående fordon och om att ersätta signalspaningsfartyget HMS Orion med ett nytt fartyg.

Regeringen bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 29 500 000 000 kronor efter 2009.

PROP. 2009/10:2

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med

propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) ska arméstridskrafterna ställas om mot lättare förband som har god förmåga till operativ och taktisk rörlighet och som ska kunna verka i insatser i och utanför närområdet. Det finns därför behov av att ersätta äldre bandgående fordon med splitterskyddade hjulgående fordon som uppfyller de krav som ställs för omställningen. Genom Försvarets materielverks försorg pågår en öppen upphandling av fordon för en lätt mekaniserad bataljon med utrustning och stöd för underhåll och utbildning. Fem leverantörer har lämnat fullständiga offerter.

Det nuvarande signalspaningsfartyget HMS Orion projekterades och byggdes 1984 enligt då gällande regelverk för en livslängd fram till och med 2014. Förändringar av detta regelverk, och en successiv övergång till civila regler, gör att fartyget inte motsvarar dagens sjösäkerhetsregler utan seglar med dispens. Omfattande modifierings- och ombyggnadsåtgärder krävs för att fortsätta driften efter 2014. Regeringen anser att det är mest kostnadseffektivt att anskaffa ett nytt fartyg genom öppen upphandling som byggs i enlighet med internationella klassningsregler och som uppfyller miljö- och säkerhetskraven. För att säkerställa fortsatt tillgång till fartygsburen signalspaning bör HMS Orion ersättas.

För att minska risken för fördyringar till följd av att offerttiden överskrids bör regeringen bemyndigas att under 2009 besluta om anskaffning av 115 splitterskyddade hjulgående fordon samt om att ersätta det befintliga signalspaningsfartyget HMS Orion.

De föreslagna anskaffningarna ryms inom den av riksdagen godkända investeringsplanen för Försvarsmakten och inom bemyndiganderamen för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.

Bemyndiganderamen för anslaget 1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar bör minskas med 5 500 000 000 kronor till följd av att bemyndiganderamen för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar ökas med motsvarande belopp.

Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

behov av framtida anslag på högst 29 500 000 000 kronor efter 2009.

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 795 637 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2009 besluta om beställningar för vidmakthållande och avveckling av materiel som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 7 250 000 000 kronor efter 2009.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 750 000 000 kronor efter 2009.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

anförde i budgetpropositionen för 2009 att ramen för beställningsbemyndiganden för anslaget skulle kunna komma att behöva omprövas med anledning av propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Den nya inriktningen för försvaret innebär bland annat en tyngdpunktsförskjutning från utvecklingssatsningar till anskaffning av färdigutvecklad materiel. Vidare har denna ambitionsförändring inneburit att planerade nyanskaffningar har utgått och att befintlig materiel i stället behöver vidmakthållas. Bemyndiganderamen för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar bör därför ökas med 5 500 000 000 kronor. Samtidigt minskas bemyndiganderamen för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar med motsvarande belopp. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 750 000 000 kronor efter 2009.

PROP. 2009/10:2

2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 39 850 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2009 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor efter 2009.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor under perioden 2010–2012.

Skälen för regeringens förslag: Anslagsnivån

har under senare år höjts för att tillgodose det stora behov av förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor som finns i landets kommuner. Den ansökande kommunen ersätts med 80 procent av åtgärdens kostnad. Ersättningen ges i två steg där en första utbetalning görs som ett förskott när kommunfullmäktige fattar beslut om åtgärder och resterande ersättning betalas ut när åtgärden är färdigställd. De planerade ersättningsärendena för 2009 medför att utestående åtaganden per den 31 december 2009 kommer att överstiga den beslutade bemyndiganderamen. Bemyndiganderamen för anslaget 2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor bör därför ökas med 15 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor under perioden 2010–2012.

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 080 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:3 Ersättning för

räddningstjänst m.m. ökas med 6 000 000 kronor.

Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap minskas med 6 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslagets

huvudsakliga ändamål är att ersätta kommunerna för kostnader i samband med räddningstjänstinsatser och sanering av olja i enlighet med 7 kap.23 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Anslagsbelastningen beror på mängden olyckor som medför ersättning till kommunerna. Tre ersättningsärenden från 2008, bl.a. avseende en skogsbrand i Nordanstig, har inneburit att anvisade medel på anslaget för 2009 inte är tillräckliga. Regeringen anser därför att anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. bör ökas med 6 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:1

Förbandsverksamhet och beredskap minskas med motsvarande belopp. Detta bedöms inte få någon väsentlig påverkan på Försvarsmaktens verksamhet.

2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 206 000 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2009 ingå avtal om ekonomiska åtaganden för att anskaffa infrastrukturen för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 110 000 000 kronor efter 2009.

PROP. 2009/10:2

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor under perioden 2010–2012.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet

för anslaget avser beställningar för utbyggnaden av radiokommunikationssystemet Rakel, etapp 1–3, som är anslagsfinansierad. Den bemyndiganderam som har beslutats för 2009 grundar sig på att utbyggnaden följer plan och att leverantören fakturerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap direkt efter att leveranserna har blivit godkända. Regeringen bedömer att det finns risk för förseningar i utbyggnaden och faktureringen. Bemyndiganderamen för anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet bör därför ökas med 90 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor under perioden 2010–2012.

2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 905 190 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:7 Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap ökas med 11 000 000 kronor.

Anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet minskas med 11 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I samband med

övergången från utgiftsmässig till kostnadsmässig anslagsavräkning har redovisningstekniska indragningar skett på berörda anslag.

Indraget avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjordes i sin helhet på anslaget 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Delar av övergångseffekten för myndigheten avser dock anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, varför delar av indragningen i stället skulle ha gjorts på detta anslag. Regeringen anser därför att anslaget 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör ökas med 11 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet minskas med motsvarande belopp.

Hänvisningar till S2-6

2.7. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 622 671 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bistånds-

verksamhet minskas med 322 000 000 kronor.

Skälen för regeringen förslag: För att finansiera

ökningarna av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. och det under utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader minskas anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 322 000 000 kronor.

2.8. Utgiftsområde 8 Migration

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 449 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Ersättningar och

bostadskostnader ökas med 259 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:2

Skälen för regeringens förslag: Antalet

ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är fler än vad som tidigare har beräknats. Behovet av kommunplatser i anvisningskommunerna för dessa barn är därmed större än vad som tidigare har bedömts. Sammantaget leder detta till ökade utgifter på anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Ersättningar och bostadskostnader bör ökas med 259 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med motsvarande belopp. Avräkningen är förenlig med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer.

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 128 800 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Kostnader vid

domstolsprövning i utlänningsärenden ökas med 20 000 000 kronor.

Anslaget 1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med 20 000 000 kronor.

Skälen för regeringen förslag: Från anslaget

finansieras bl.a. migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens kostnader för offentligt biträde och tolkar m.m. Antalet mål har blivit fler än vad som tidigare beräknats varför kostnaderna är högre än väntat. Regeringen anser därför att anslaget 1:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden bör ökas med 20 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:4

Domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med motsvarande belopp.

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 163 255 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:6 Offentligt

biträde i utlänningsärenden ökas med 15 000 000 kronor.

Anslaget 1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med 15 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

anförde i budgetpropositionen för 2009 att utgiftsutvecklingen beträffande de offentliga biträdena i utlänningsärenden skulle följas upp och att regeringen vid behov avsåg att återkomma om anslagets budgetering (prop. 2008/09:1, utg.omr. 8). Migrationsverket kommer under 2009 att avgöra en stor mängd asylärenden. Riksdagen beslutade efter förslag i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) att anslaget skulle tillföras 70 000 000 kronor. Därefter har utgifterna fortsatt att öka i förhållande till vad som tidigare beräknats. Regeringen anser därför att anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden bör ökas med 15 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:4

Domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med motsvarande belopp.

2.9. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 476 712 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Sjukvård i inter-

nationella förhållanden ökas med 125 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:2

Skälen för regeringens förslag: Utgifterna för

sjukvård i internationella förhållanden bestäms av flera faktorer. Av betydelse är bland annat hur många försäkrade svenskar som mottar vård inom EU och EES-området med stöd av artikel 49–50 i EG-fördraget eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971. Förordningen innebär bl.a. att ersättning utbetalas till andra stater för hälso- och sjukvård för svenska pensionärer bosatta i andra EUländer. Utgifterna påverkas vidare av hur många försäkrade svenskar som mottar vård med stöd av ingångna konventioner och hälso- och sjukvårdsavtal. Under 2009 har dessutom den svenska kronans relativa försvagning medfört att kostnaderna på anslaget ökat. De ersättningar som beräknas betalas ut under 2009 bedöms inte rymmas inom anvisat anslag. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden bör ökas med 125 000 000 kronor.

2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 208 653 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:6 Folkhälso-

politiska åtgärder ökas med 46 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Med anledning

av utbrottet av influensa A (H1N1) och den efterföljande utvecklingen är det angeläget att komplettera befintliga beredskapslager av antivirala läkemedel och antibiotika. Kostnaderna för detta bedöms inte rymmas inom anvisade medel. Regeringen anser därför att anslaget 2:6

Folkhälsopolitiska åtgärder bör ökas med 46 000 000 kronor.

5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 133 137 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 5:1 Stimulansbidrag

och åtgärder inom äldrepolitiken får även användas för investeringsstöd till nybyggnad av och ombyggnad till trygghetsboende för äldre.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund

av det förändrade ekonomiska läget har prognosen för kommunernas efterfrågan på investeringsstöd för byggande av särskilda boenden för äldre justerats ned. Skälet till detta bedöms vara att kommunerna avvaktar med investeringar i äldrebostäder för att följa hur konjunkturläget utvecklas. För att öka efterfrågan bör anslagets ändamål utökas. Regeringen anser därför att anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken även bör få användas för investeringsstöd till nybyggnad av och ombyggnad till trygghetsboende för äldre.

7:3 Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 961 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 7:3 Insatser för att

förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige ökas med 3 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

bedömer att det finns behov av att öka kunskapen om tillämpningen av barnkonventionen på nationell, regional och kommunal nivå och avser att ta initiativ till att utveckla indikatorer och statistisk information för uppföljning av barnrättspolitiken. En sådan insats ryms inte inom tillgängliga medel på

PROP. 2009/10:2

anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 7:3

Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige bör ökas med 3 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-9

2.10. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2:1 Försäkringskassan

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 639 295 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:1 Försäkrings-

kassan ökas med 350 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: De senaste

årens omorganisation av Försäkringskassan har inte medfört de förväntade effektiviseringarna och besparingarna. Försäkringskassans ekonomi är därför i obalans, vilket riskerar att leda till försenade utbetalningar och försämrad kvalitet i ärendehandläggningen. Mot denna bakgrund har Försäkringskassan efter förslag i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget tillförts 600 000 000 kronor (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Trots detta tillskott och ett sparprogram om ca 450 000 000 kronor beräknas Försäkringskassan överskrida tillgängliga medel för 2009. Orsaken till detta är bl.a. myndighetens stora underskott 2008 och direktavskrivningar för ITprojekt. Genom ett tillskott av medel kan förutsättningar skapas för en god kvalitet i verksamheten, samtidigt som det möjliggör en nödvändig långsiktig anpassning till de givna ekonomiska ramarna. Regeringen anser därför att anslaget 2:1 Försäkringskassan bör ökas med 350 000 000 kronor.

2.11. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 362 488 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 000 kronor under perioden 2010–2012.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 1:4 Lönebidrag och

Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 000 kronor under perioden 2010–2012.

Skälen för regeringens förslag: Prognosen för

storleken på de utestående ekonomiska åtagandena är osäker eftersom den baseras på ett antal variabler som kan ändras under året, såsom längden på de enskilda besluten om lönebidrag, tidpunkten då en arbetsgivare rekvirerar bidrag och fördelningen mellan de olika insatser som finansieras under anslaget, främst lönebidrag, trygghetsanställningar och utvecklingsanställningar. De utestående åtagandena beräknas bli högre jämfört med vad regeringen tidigare har bedömt. Bemyndiganderamen för anslaget 1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. bör därför ökas med 1 000 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 000 kronor under perioden 2010–2012.

PROP. 2009/10:2

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 136 331 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Bidrag till

lönegarantiersättning ökas med 1 500 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet an-

ställda i företag i konkurs och företagsrekonstruktion har ökat mer än vad regeringen bedömde i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311). Detta leder till högre utgifter för den statliga lönegarantiersättningen. Regeringen anser därför att anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning bör ökas med 1 500 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-11

2.12. Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 29 000 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2009 beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor under 2010.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under 2010.

Skälen för regeringens förslag: En ökad

tillströmning av högskolestuderande medför ett ökat behov av studielitteratur. Bemyndiganderamen för anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål bör därför ökas med 1 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas

att under 2009 för anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under 2010.

Hänvisningar till S2-12

2.13. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4 Sameskolstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 26 637 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Sameskolstyrel-

sen ökas med 8 000 000 kronor.

Anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg minskas med 8 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I samband med

avvecklingen av skolan i Lannavaara har det uppstått kostnader för att lösa fleråriga hyreskontrakt som överstiger tillgängliga medel. Regeringen anser därför att anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen bör ökas med 8 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:5

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg minskas med motsvarande belopp. Effekterna av finansieringsåtgärden bedöms vara ringa.

2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 743 303 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:56 Särskilda

utgifter inom universitet och högskolor m.m. minskas med 35 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

ökningen av det under utgiftsområde 24

PROP. 2009/10:2

Näringsliv uppförda anslaget 1:15 Rymdverksamhet minskas anslaget 2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. med 35 000 000 kronor.

2.14. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:1 Statens biografbyrå

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 9 692 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 11:1 Statens

biografbyrå ökas med 1 200 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Med anledning

av ökade förvaltningskostnader för Statens biografbyrå bör medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 11:1 Statens biografbyrå bör ökas med 1 200 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 8:4 Radio- och TV-verket minskas med motsvarande belopp.

2.15. Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 50 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Stöd för att

underlätta för enskilda att ordna bostad minskas med 15 927 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av det under utgiftsområde

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m. minskas anslaget 1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad med 15 927 000 kronor.

Möjligheten att erhålla stöd har funnits under en relativt kort tid och efterfrågan har hittills varit begränsad. Regeringen bedömer därför att utrymme finns inom anslaget.

2.16. Utgiftsområde 21 Energi

1:13 Energiteknik

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 100 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Energiteknik

ökas med 50 000 000 kronor.

Anslaget 1:9 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. minskas med 50 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på klimatet, bl.a. solceller och biogas. Fler ansökningar om statligt stöd till solceller har inkommit än vad regeringen tidigare beräknat. Regeringen anser därför att anslaget 1:13 Energiteknik bör ökas med 50 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:9 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. minskas med motsvarande belopp. Efterfrågan på konverteringsstödet har varit lägre än beräknat. Regeringen anser därför att en omprioritering mellan anslagen är motiverad.

2.17. Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:2 Väghållning och statsbidrag (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 22 185 626 000

PROP. 2009/10:2

kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 700 000 000 kronor efter 2009.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Väghållning och

statsbidrag ökas med 56 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 700 000 000 kronor efter 2009.

Skälen för regeringens förslag: Den rådande

lågkonjunkturen innebär att det finns möjligheter att ta tillvara lediga resurser inom byggsektorn som kan användas för statliga investerings- och underhållsåtgärder inom infrastrukturområdet. På vägsidan finns det ett eftersatt underhåll som kan åtgärdas genom tidigareläggningar av redan planerade insatser. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Väghållning och statsbidrag bör ökas med 65 000 000 kronor.

För att finansiera ökningen av anslaget 1:5

Transportstyrelsen minskas anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag med 9 000 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:2

Väghållning och statsbidrag ökas med 56 000 000 kronor.

Vägverket ingår avtal med externa parter om ekonomiska förpliktelser för flera år framåt i tiden. Upphandlingen av ombyggnaden av sträckan E18 Hjulsta-Kista har påbörjats snabbare än beräknat. För att undvika att upphandlingen måste avbrytas föreslås att bemyndiganderamen för anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag ökas med 1 000 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 700 000 000 kronor efter 2009.

1:3 Banverket: Administration

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 684 736 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Banverket:

Administration ökas med 117 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I samband med

att verksamheten vid Banverket Produktion överförs till aktiebolagsform med staten som ägare uppstår vissa omställningskostnader, främst när det gäller uppbyggnad av IT-system, varumärken samt personalkostnader. Regeringen anser därför att anslaget 1:3 Banverket:

Administration bör ökas med 117 000 000 kronor.

1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 332 249 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 000 kronor efter 2009.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Banverket:

Banhållning och sektorsuppgifter ökas med 1 233 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 78 000 000 000 kronor efter 2009.

Skälen för regeringens förslag: Bolagiseringen

av Banverket Produktion innebär att verksamhetens tillgångar och skulder förs över från Banverket till det av staten helägda bolaget. Som en konsekvens av denna överföring inom staten uppstår ett underskott i Banverkets myndighetskapital som behöver täckas. Underskottet beräknas till 898 000 000 kronor. Regeringen

PROP. 2009/10:2

anser därför att anslaget 1:14 Banverket:

Banhållning och sektorsuppgifter bör ökas med 898 000 000 kronor.

Den rådande lågkonjunkturen innebär att det finns möjligheter att ta tillvara lediga resurser inom byggsektorn som kan användas för statliga investerings- och underhållsåtgärder inom infrastrukturområdet. Regeringen föreslår därför ytterligare satsningar på järnvägssystemet som innebär att redan pågående investeringsobjekt kan byggas både snabbare och mer rationellt. Vidare är satsningen ett viktigt tillskott för ökad tillgänglighet i transportsystemet. Regeringen anser därför att anslaget 1:4 Banverket:

Banhållning och sektorsuppgifter bör ökas med 335 000 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ökas med 1 233 000 000 kronor.

Banverket har tecknat avtal om hyra av Botniabanan med Botniabanan AB i enlighet med det huvudavtal staten tidigare tecknat. I bemyndiganderamen som beslutades för 2009 ingår inte åtagandet avseende Botniabanan. Bemyndiganderamen för anslaget 1:4 Banverket:

Banhållning och sektorsuppgifter bör därför ökas med 38 000 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 78 000 000 000 kronor efter 2009.

Det särskilda bemyndigandet som riksdagen beslutat för 2009 avseende Botniabanan kommer inte att utnyttjas.

1:5 Transportstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 371 177 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Transport-

styrelsen ökas med 9 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

avser att under hösten 2009 återkomma till riksdagen med förslag som innebär att fordonsbesiktningsverksamheten kan utsättas

för konkurrens från och med den 1 juli 2010. Förändringen förutsätter att Transportstyrelsens roll som tillsyns- och regelgivningsmyndighet för fordonsbesiktning tydliggörs och förstärks. Transportstyrelsen behöver under 2009 vidta ett antal förberedande åtgärder i syfte att säkerställa att reformen kan genomföras som planerat. Regeringen anser därför att anslaget 1:5

Transportstyrelsen bör ökas med 9 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:2

Väghållning och statsbidrag minskas med motsvarande belopp.

1:9 Rederinämnden: Administration

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 492 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:9 Rederinämnden:

Administration ökas med 600 000 kronor.

Anslaget 1:11 Rikstrafiken: Administration minskas med 600 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Rederinämnden

har behov av att i ökad utsträckning anlita externt juridiskt stöd. Regeringen anser därför att anslaget 1:9 Rederinämnden: Administration bör ökas med 600 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:11

Rikstrafiken: Administration minskas med motsvarande belopp.

1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 248 500 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:16 Från EG-

budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk ökas med 100 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för finansiering av de projekt och

PROP. 2009/10:2

studier som ingår i det transeuropeiska transportnätverket för investeringar i transportinfrastruktur. Ansökningar gällande väg- och järnvägsprojekt har beviljats mer bidrag än vad regeringen prognoserat för. Regeringen anser därför att anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk bör ökas med 100 000 000 kronor.

2:5 Samförläggning och kanalisation m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 75 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:5 Samförläggning

och kanalisation m.m. minskas med 54 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

bedömer att anslagsmedlen inte kommer att förbrukas i sin helhet. Regeringen anser därför att anslaget 2:5 Kanalisation och samförläggning m.m. bör minskas med 54 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-17

2.18. Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 216 349 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Bekämpande av

smittsamma husdjurssjukdomar ökas med 70 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket minskas med 20 000 000 kronor.

Anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 8 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Vid utbrott av

djursjukdomar är det viktigt att sjukdoms-

spridningen kan begränsas genom snabba ingripanden.

Kostnaderna för ersättning för sjukdomsbekämpning enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) varierar mellan åren beroende på antalet sjukdomsfall. Kostnaderna under 2009 har varit betydligt högre än vad regeringen bedömde i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311), särskilt beroende på utbrott av sjukdomarna blåtunga, salmonella och mjältbrand. En omfattande vaccinationskampanj mot blåtunga initierades 2008 med syfte att utrota sjukdomen från Sverige. Ytterligare medel behövs för det andra steget i vaccinationskampanjen som startar hösten 2009 och som måste genomföras för att uppnå detta syfte. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar bör ökas med 70 000 000 kronor.

För att bidra till finansieringen minskas anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket med 20 000 000 kronor och anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur med 8 000 000 kronor.

1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (bemyndigande)

I statsbudgeten för 2009 finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 923 633 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 170 000 000 kronor under 2010.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Gårdsstöd och

djurbidrag m.m. ökas med 13 150 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor under 2010.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m. får bl.a. användas för kostnader i djursjukdomsprogram som EU finansierar, inklusive vaccin- och övervakningskostnader för blåtunga. EU kommer att

PROP. 2009/10:2

medfinansiera stora delar av vaccinationskostnaderna för bekämpning av blåtunga. Tillgängliga medel under anslaget är inte tillräckliga. Regeringen anser därför att anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. bör ökas med 13 150 000 kronor.

På grund av den försvagade valutakursen för kronan gentemot euron ökar åtagandena för gårdsstödet. Vidare kan utbetalningarna av stödet till vissa delar bli försenade. Bemyndiganderamen för anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. bör därför ökas med 830 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor under 2010.

1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 70 000 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 53 000 000 kronor 2010 och högst 17 000 000 kronor 2011.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor under 2010 och högst 25 000 000 kronor under 2011.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för bidrag till skrotning av fiskefartyg. Utbetalning av bidrag sker när fartyget är skrotat. Enligt förslag i propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170, bet. 2008/09:MJU29, rskr. 2008/09:299) ska skrotningen intensifieras och till följd av detta beräknas utbetalningarna öka 2010 och 2011. Bemyndiganderamen för anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. bör därför ökas med sammanlagt 25 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas

att under 2009 för anslaget 1:16 Från EGbudgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor under 2010 och högst 25 000 000 kronor under 2011.

Hänvisningar till S2-18

2.19. Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 952 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12 Bolagsverket:

Finansiering av likvidatorer ökas med 3 668 000 kronor.

Anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. minskas med 3 668 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Bolagsverket

ska i vissa fall ersätta likvidatorer för kostnader i samband med likvidation av företag. Dessa ärenden har under perioden januari–juni 2009 ökat med nästan 50 procent, huvudsakligen på grund av det rådande konjunkturläget. Regeringen anser därför att anslaget 1:12 Bolagsverket:

Finansiering av likvidatorer bör ökas med 3 668 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:5

Näringslivsutveckling m.m. minskas med motsvarande belopp. Detta innebär att färre projekt för näringslivsutveckling kan genomföras än vad som tidigare beräknats.

1:15 Rymdverksamhet (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 581 731 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor under perioden 2010–2014.

PROP. 2009/10:2

Regeringens förslag:

Anslaget 1:15 Rymdverk-

samhet ökas med 96 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Verket för innovationssystem:

Forskning och utveckling minskas med 9 350 000 kronor.

Anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. minskas med 20 000 000 kronor.

Anslaget 1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft minskas med 5 650 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 650 000 000 kronor under perioden 2010–2014.

Skälen för regeringens förslag: Sverige åtog sig

den 4 juni 2009 att delta i den europeiska rymdorganisationen ESA:s bärraketprogram 2009–2011. Medel behöver av denna anledning tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:15 Rymdverksamhet bör ökas med 96 000 000 kronor.

För att bidra till finansieringen minskas anslagen 1:2 Verket för innovationssystem:

Forskning och utveckling, 1:5 Näringslivsutveckling m.m. och 1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft samt det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. med 9 350 000, 20 000 000, 5 650 000 respektive 35 000 000 kronor. Detta innebär minskade ambitioner inom dessa områden.

Vidare innebär deltagandet i bärraketsprogrammet att den nuvarande bemyndiganderamen som föreslogs i budgetpropositionen för 2009 inte är tillräcklig för de ytterligare åtaganden som avses ingås under 2009. Bemyndiganderamen bör därför ökas med 50 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:15

Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 650 000 000 kronor under perioden 2010–2014.

1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 780 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:22 Avgifter till

vissa internationella organisationer ökas med 550 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Medlems-

avgifterna till internationella näringspolitiska organ har blivit dyrare på grund av den svenska kronans relativa försvagning. För att uppfylla Sveriges åtaganden gentemot dessa organ behöver medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer bör ökas med 550 000 kronor. Vidare bedömer regeringen att anslagskrediten sannolikt kommer att utnyttjas.

Finansiering sker genom att anslaget 1:26

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser minskas med motsvarande belopp.

1:25 Tillväxtverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 255 803 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:25 Tillväxtverket

ökas med 10 665 000 kronor.

Anslaget 1:4 Verket för näringslivsutveckling:

Förvaltningskostnader minskas med 10 665 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från och med

den 1 april 2009 har de verksamheter som tidigare bedrevs vid Verket för näringslivsutveckling (Nutek) samt vissa verksamheter vid Glesbygdsverket och Konsumentverket överförts till Tillväxtverket. I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 utg.omr. 24) och i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) lämnade regeringen förslag till fördelning av förvaltningsanslag mellan Nutek

PROP. 2009/10:2

och Tillväxtverket. För att anpassa denna fördelning efter det faktiska behovet behöver medel omfördelas. Regeringen anser därför att anslaget 1:25 Tillväxtverket bör ökas med 10 665 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:4

Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader minskas med motsvarande belopp.

1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 55 696 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:26 Myndigheten

för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ökas med 598 000 kronor.

Anslaget 1:6 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader minskas med 1 148 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från och med

den 1 april 2009 har vissa verksamheter och uppgifter som tidigare bedrevs av Institutet för tillväxtpolitiska studier överförts till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser som då inrättades. I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 utg.omr. 24) och i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) lämnade regeringen förslag till fördelning av förvaltningsanslag för Institutet för tillväxtpolitiska studier och för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

För att anpassa denna fördelning efter det faktiska behovet behöver medel omfördelas. Regeringen anser därför att anslaget 1:26

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser bör ökas med 1 148 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:6

Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader minskas med motsvarande belopp.

För att finansiera ökningen av anslaget 1:22

Avgifter till vissa internationella organisationer minskas anslaget 1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med 550 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:26

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ökas med 598 000 kronor.

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 17 917 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:5 Avgifter till

internationella handelsorganisationer ökas med 1 800 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Medlems-

avgifterna till internationella handelspolitiska organ har på grund av valutakursförsvagningen av den svenska kronan ökat mer än vad regeringen beräknade i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311). För att uppfylla Sveriges åtaganden gentemot dessa organ behöver medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer bör ökas med 1 800 000 kronor.

Hänvisningar till S2-19

2.20. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 259 064 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Statligt

utjämningsbidrag för LSS-kostnader ökas med 547 902 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för utjämning av kostnadsskillnader mellan kommuner avseende LSS-verksamhet enligt lagen (2008:342) om utjämning av

PROP. 2009/10:2

36 kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade.

De slutliga beräkningar som gjorts av Statistiska centralbyrån visar att bidraget till bidragsberättigade kommuner blir högre än vad riksdagen anvisat. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSSkostnader bör ökas med 547 902 000 kronor. Den utjämningsavgift som övriga kommuner betalar till staten ökas med motsvarande belopp. Denna avgift redovisas mot inkomsttitel på statsbudgetens inkomstsida

.

1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 000 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Tillfälligt

konjunkturstöd till kommuner och landsting ökas med 7 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

att förbättra kommunsektorns ekonomi föreslår regeringen att det tillfälliga konjunkturstödet till kommuner och landsting ökas. De ökade statsbidragen bidrar till att upprätthålla de grundläggande välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller och till att dämpa nedgången i sysselsättningen i sektorn. Det tillfälliga konjunkturstödet till kommuner och landsting betalas ut i december 2009 med ett belopp per invånare per den 1 november 2009.

Av det sammanlagda beloppet om 7 000 000 000 kronorna är 6 000 000 000 kronor avsedda att användas för verksamheten 2010 och antas därmed periodiseras av kommuner och landsting som en intäkt 2010. Att utgifter avseende 2010 utbetalas 2009 motiveras av behovet av en återstående säkerhetsmarginal under utgiftstaket. Stödet fördelas med 70 procent till kommunerna och 30 procent till landstingen. Kommunerna erhåller därmed

4 200 000 000 kronor och landstingen 1 800 000 000 kronor. Gotlands kommun omfattas även av det stöd som utbetalas till landstingen.

Det ekonomiska läget är ansträngt hos landstingen med anledning av den ekonomiska situationen och påverkas ytterligare av den pågående influensapandemin. Mot bakgrund av detta, och för att minska effekterna på den ordinarie hälso- och sjukvården i anslutning till influensapandemin, föreslår regeringen att 1 000 000 000 kronor avsätts till landstingen och Gotlands kommun.

Regeringen anser därför att anslaget 1:4

Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting bör ökas med 7 000 000 000 kronor.

2.21. Kredit på räntekonto för Sjunde AP-fonden

Sjunde AP-fonden (bemyndigande)

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för 2009 för Sjunde AP-fondens verksamhet besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 150 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

För Sjunde AP-fondens

verksamhet får regeringen för 2009 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 175 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sjunde AP-

fondens fondkapital och avgiftsintäkter har minskat till följd av det kraftiga börsfallet under 2008 och räntekontokrediten är utnyttjad i sin helhet. Regeringens möjlighet att besluta om kredit bör därför ökas med 25 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att för Sjunde APfondens verksamhet besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 175 000 000 kronor.

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 10 september

2009

Närvarande: Statsråden Olofsson, ordförande, Odell, Ask,

Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Krantz

Föredragande: Statsråden Olofsson, ordförande, Odell, Ask,

Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Hägglund, Littorin, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Krantz

Regeringen beslutar proposition 2009/10:2

Hänvisningar till S2-21