Prop. 2009/10:99

Vårtilläggsbudget för 2010

Regeringens proposition

2009/10:99

Vårtilläggsbudget för 2010

Regeringens proposition

2009/10:99

Vårtilläggsbudget för 2010

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 april 2010

Mats Odell

Anders Borg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2010.

PROP. 2009/10:99

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9

2 Lagförslag.............................................................................................................. 17 2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ......................... 17 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag.............................................................................................. 18

3 Tilläggsbudget....................................................................................................... 21 3.1 Inledning................................................................................................ 21 3.2 Tilläggsbudget per utgiftsområde ........................................................ 21 3.2.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse........................................................... 21 3.2.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning................. 22 3.2.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.......................................... 24 3.2.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet............................................................ 25 3.2.5 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan ......................................... 25 3.2.6 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap..................... 26 3.2.7 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 29 3.2.8 Utgiftsområde 8 Migration .................................................................. 30 3.2.9 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................. 30 3.2.10 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .............................................................................................. 32 3.2.11 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom........................ 32 3.2.12 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn........... 32 3.2.13 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.................................. 33 3.2.14 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv................................. 33 3.2.15 Utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................................... 34 3.2.16 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning................... 34 3.2.17 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid................. 35 3.2.18 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik........................................................ 36 3.2.19 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ................................. 36 3.2.20 Utgiftsområde 22 Kommunikationer.................................................. 37 3.2.21 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel............ 41 3.2.22 Utgiftsområde 24 Näringsliv................................................................ 43

PROP. 2009/10:99

Tabellförteckning

1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2010.............................................................................................................11

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2009/10:99

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. antar regeringens förslag till lag om ändring

i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.2.12),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring

i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag (avsnitt 2.2 och 3.2.12),

3. godkänner att staten genom byte överlåter

vissa fastigheter i Kristinehamn och Luleå (avsnitt 3.2.2),

4. godkänner att staten avstår från anspråk på

äganderätt till vissa fastigheter i Uppsala (avsnitt 3.2.2),

5. godkänner att staten genom försäljning

överlåter den fastighet som utgör FNambassadörens residens i New York (avsnitt 3.2.2),

6. bemyndigar regeringen att under 2010

besluta om anskaffning av två ubåtar som ersättning för två ubåtar av Södermanlandsklass, halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlandsklass och anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem (avsnitt 3.2.6),

7. bemyndigar regeringen att under 2010 för

ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 39 800 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 3.2.6),

8. bemyndigar regeringen att under 2010 för

det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 300 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt avsnitt 3.2.6),

9. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk (avsnitt 3.2.6),

10. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (avsnitt 3.2.9),

11. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 2:1

Diskrimineringsombudsmannen (avsnitt 3.2.13),

12. godkänner att regeringen under 2010 får ta

upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 164 885 000 000 kronor (avsnitt 3.2.15),

13. bemyndigar regeringen att under 2010 för

det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under 2011–2014 (avsnitt 3.2.17),

14. bemyndigar regeringen att under 2010 för

det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget

PROP. 2009/10:99

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 3.2.17),

15. bemyndigar regeringen att under 2010 för

det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:12

Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 133 000 000 kronor under 2011–2015 (avsnitt 3.2.19),

16. godkänner vad regeringen föreslår om en

planeringsram för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för 2010–2021 (avsnitt 3.2.20),

17.

bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av högst 5 440 000 000 kronor för

vissa vägprojekt ( avsnitt 3.2.20 ),

18.

godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:4 Banhållning (avsnitt 3.2.20),

19. godkänner att regeringen får besluta att de

avgifter Transportstyrelsen tar ut för att hålla register för yrkestrafik inom vägtrafikområdet får disponeras för att täcka verksamhetens kostnader (avsnitt 3.2.20),

20. godkänner att regeringen får besluta att de

avgifter Transportstyrelsen tar ut för tillsyn av besiktningsorgan får disponeras för att täcka verksamhetens kostnader (avsnitt 3.2.20),

21. godkänner att regeringen får besluta att de

avgifter Transportstyrelsen tar ut för tillsyn av yrkestrafiken inom vägtrafikområdet får disponeras för att täcka verksamhetens kostnader (avsnitt 3.2.20),

22. bemyndigar regeringen att låta Trafikverket

överta det ekonomiska ansvar som Banverket och Luftfartsverket har gentemot Arlandabanan Infrastructure AB (avsnitt 3.2.20),

23. bemyndigar regeringen att under 2010 för

det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta

om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt 3.2.21),

24. bemyndigar regeringen att under 2010 för

det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 100 000 kronor under 2011 och högst 6 900 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.2.21),

25. bemyndigar regeringen att under 2010 för

det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 900 000 kronor under 2011 och högst 27 100 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.2.21),

26. bemyndigar regeringen att under 2010 för

det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kronor under 2011 och högst 2 500 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.2.21),

27. godkänner ändrade ramar för utgifts-

området samt anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.

PROP. 2009/10:99

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2010

Tusental kronor

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Belopp enligt

statsbudget 2010

Förändring av

ram/anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

1 Rikets styrelse 12 104 763 124 050 12 228 813

4:1 Regeringskansliet m.m.

6 705 299 112 900 6 818 199

5:1 Länsstyrelserna m.m.

2 305 242

11 000 2 316 242

6:4 Svensk författningssamling

1 000

150

1 150

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 170 643

50 800 12 221 443

1:8 Ekonomistyrningsverket

124 070

300

124 370

1:11 Finansinspektionen

263 609

20 000

283 609

1:13 Bokföringsnämnden

8 684

500

9 184

1:16 Finansmarknadsforskning

0

30 000

30 000

3 Skatt, tull och exekution

9 733 974

26 000 9 759 974

1:1 Skatteverket

6 472 013

20 000 6 492 013

1:2 Kronofogdemyndigheten

1 709 540

6 000 1 715 540

4 Rättsväsendet 35 840 193

-150 35 840 043

1:11 Ersättning för skador på grund av brott

89 474

-640

88 834

1:12 Rättsliga biträden m.m.

1 725 657

-150 1 725 507

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

3 578

640

4 218

5 Internationell samverkan

1 958 437 100 000 2 058 437

1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer

1 410 086 100 000 1 510 086

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

139 199

-2 000

137 199

1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

21 489

2 000

23 489

6 Försvar och samhällets krisberedskap 45 501 075

0 45 501 075

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 19 882 368

-8 000 19 874 368

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 10 847 912 -450 800 10 397 112

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

5 976 563 423 000 6 399 563

1:5 Forskning och teknikutveckling

864 450

-33 000

831 450

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

62 454

50 050

112 504

1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

108 925

-10 000

98 925

1:13 Försvarsexportmyndigheten

0

38 000

38 000

2:4 Krisberedskap

1 171 370

-9 250 1 162 120

7 Internationellt bistånd 27 019 445 -520 000 26 499 445

1:1 Biståndsverksamhet 24 684 836 -534 300 24 150 536

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

932 824

14 300

947 124

8

Migration

5 751 126 1 174 000 6 925 126

1:1 Migrationsverket

2 010 013

50 000 2 060 013

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

2 252 900 940 000 3 192 900

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

93 255

184 000

277 255

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 58 707 837

-6 400 58 701 437

3:2 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning

126 638

-1 400

125 238

4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet

227 850

-55 000

172 850

6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

189 045

50 000

239 045

PROP. 2009/10:99

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Belopp enligt

statsbudget 2010

Förändring av

ram/anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 101 719 373 285 000 102 004 373

2:1 Försäkringskassan

7 180 610 285 000 7 465 610

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 41 503 000 137 500 41 640 500

2:1 Pensionsmyndigheten

462 000 137 500

599 500

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 69 913 019 355 000 70 268 019

1:1 Allmänna barnbidrag 23 311 000 355 000 23 666 000

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 88 358 365 100 000 88 458 365

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 8 025 400 100 000 8 125 400

15 Studiestöd 24 106 052

47 000 24 153 052

1:2 Studiemedel m.m. 13 872 561

44 321 13 916 882

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

5 814 992

2 679 5 817 671

16 Utbildning och universitetsforskning 53 560 766

81 000 53 641 766

1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

906 499

23 500

929 999

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning

2 841 928

40 000 2 881 928

2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning

1 398 045

-500 1 397 545

2:38 Högskolan i Borås: Grundutbildning

437 134

3 500

440 634

2:44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning

315 656

3 500

319 156

2:45 Högskolan Väst: Grundutbildning

340 056

3 500

343 556

2:53 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

2 614 268

7 500 2 621 768

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 11 362 087

500 11 362 587

12:1 Ungdomsstyrelsen

26 703

500

27 203

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1 545 695

47 000 1 592 695

1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

97 500 -22 000

75 500

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

50 000 -25 000

25 000

1:4 Räntebidrag m.m.

453 530

94 000

547 530

20 Allmän miljö- och naturvård

5 244 593

3 500 5 248 093

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

594 518

-3 500

591 018

1:7 Internationellt miljösamarbete

67 793

7 000

74 793

22 Kommunikationer 40 056 327 523 000 40 579 327

1:2 Väghållning 20 645 765

16 500 20 662 265

1:4 Banhållning 14 942 033

16 500 14 958 533

1:5 Trafikverket

1 159 707

-5 000 1 154 707

1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

348 500 490 000

838 500

1:18 Transportstyrelsen

509 657

5 000

514 657

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19 082 120

54 500 19 136 620

1:2 Insatser för skogsbruket

219 222 -15 000

204 222

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

150 349 107 000

257 349

1:8 Ersättningar för viltskador m.m.

51 778

4 544

56 322

1:10 Bekämpande av växtsjukdomar

6 000

1 000

7 000

1:13 Finansiella korrigeringar m.m.

75 472 -25 000

50 472

1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 965 931 -13 500 2 952 431

1:28 Främjande av rennäringen m.m.

109 915

-4 544

105 371

PROP. 2009/10:99

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Belopp enligt

statsbudget 2010

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

24 Näringsliv 6 599 165 51 500 6 650 665

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

1 903 795

-200 1 903 595

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

565 509

51 050

616 559

1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

8 375

-200

8 175

1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer

5 780

850

6 630

Summa anslagsförändring på tilläggsbudget

2 633 800

Hänvisningar till S1

2. Lagförslag

PROP. 2009/10:99

2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 8 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

8 §

Om någon enligt 16 kap. får barnbidrag för två eller flera barn lämnas flerbarnstillägg med

1. 100 kronor i månaden för det andra barnet,

2. 354 kronor i månaden för det tredje barnet,

3. 860 kronor i månaden för det fjärde barnet, och

4. 1 050 kronor i månaden för det femte barnet och varje ytterligare barn.

1. 150 kronor i månaden för det andra barnet,

2. 454 kronor i månaden för det tredje barnet,

3. 1 010 kronor i månaden för det fjärde barnet, och

4. 1 250 kronor i månaden för det femte barnet och varje ytterligare barn.

I 16 kap. 12 § finns bestämmelser om anmälan för att få flerbarnstillägg.

PROP. 2009/10:99

Hänvisningar till S2-1

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 a §

1

Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för två eller flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som avses i 4 § tredje stycket eller 7 §.

Flerbarnstillägg lämnas med

1. 1 200 kronor om året för det andra barnet,

2. 4 248 kronor om året för det tredje barnet,

3. 10 320 kronor om året för det fjärde barnet,

4. 12 600 kronor om året för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Vid beräkningen av flerbarnstillägget skall de barn för vilka någon uppbär allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan uppbär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sammanbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket skall anmäla detta till Försäkringskassan.

Om inte annat föreskrivs skall bestämmelserna om allmänt barnbidrag i denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg.

1. 1 800 kronor om året för det andra barnet,

2. 5 448 kronor om året för det tredje barnet,

3. 12 120 kronor om året för det fjärde barnet,

4. 15 000 kronor om året för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Vid beräkningen av flerbarnstillägget ska de barn för vilka någon uppbär allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan uppbär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sammanbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket ska anmäla detta till Försäkringskassan.

Om inte annat föreskrivs ska bestämmelserna om allmänt barnbidrag i denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2005:824.

3

Tilläggsbudget

PROP. 2009/10:99

Hänvisningar till S2-2

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3. Tilläggsbudget

3.1. Inledning

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen för löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag.

De förändringar av gällande statsbudget som nu kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till tilläggsbudget innebär att anvisade medel ökar med 2 633 800 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 3 852 784 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 1 218 984 000 kronor.

De förändringar som föreslås i tilläggsbudgeten har beaktats i de prognoser över statsbudgetens utgifter som redovisas i 2010 års ekonomiska vårproposition.

3.2. Tilläggsbudget per utgiftsområde

3.2.1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1 Regeringskansliet m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 705 299 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:1 Regerings-

kansliet m.m. ökas med 112 900 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den

förändrade växelkursen för den svenska kronan har medfört ökade kostnader för utrikesrepresentationen om 106 500 000 kronor. Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. bör därför ökas med motsvarande belopp.

Med anledning av att kostnaderna för Regeringskansliets utredningsverksamhet för innevarande år blivit större än vad som tidigare beräknats bör anslaget vidare ökas med 6 400 000 kronor. Ökningen behövs för att finansiera utredningen om vanvård i den sociala barnavården samt utredningen om en upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:4 Regeringskansliet m.m. bör ökas med 112 900 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att de under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslagen 3:2 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt 4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet minskas med 1 400 000 kronor respektive 5 000 000 kronor.

5:1 Länsstyrelserna m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 305 242 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 5:1 Länsstyrelserna

m.m. ökas med 11 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

Skälen för regeringens förslag: Den 1 januari

2009 överfördes ansvaret för bl.a. djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelserna. Huvudsyftet var att åstadkomma en kvalitetssäkrad och likvärdig djurskyddskontroll i hela landet. Genomförandet av reformen har försenats till följd av medelsbrist hos länsstyrelserna. Regeringen anser därför att anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. bör ökas med 11 000 000 kronor.

6:4 Svensk författningssamling

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 6:4 Svensk författ-

ningssamling ökas med 150 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kostnaden

för kalenderårsabonnemang av Svensk författningssamling har ökat. Eftersom tillgängliga medel inte täcker den ökade kostnaden bör ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 6:4 Svensk författningssamling bör ökas med 150 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. minskas med motsvarande belopp.

3.2.2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8 Ekonomistyrningsverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 124 070 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:8 Ekonomi-

styrningsverket ökas med 300 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Enligt Rådets

beslut av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredje-

landsmedborgare för 2007–2013 ska medlemsstaterna genomföra en årlig revision av fonden. Ekonomistyrningsverket har uppdraget att genomföra revisionen i Sverige. Myndighetens kostnader ökar med anledning av uppdraget. Regeringen anser därför att anslaget 1:8

Ekonomistyrningsverket bör ökas med 300 000 kronor.

1:11 Finansinspektionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 263 609 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Finans-

inspektionen ökas med 20 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Under

innevarande år har arbetet med att stärka regelverket för samt tillsynen av de finansiella företagen och marknaderna intensifierats. Detta gäller också arbetet på internationell nivå och inom EU. Syftet är att minska risken för allvarliga finansiella kriser. Detta arbete medför ökade krav på Finansinspektionen att aktivt delta i arbetet inom såväl globala standardsättande organ som i EU. Regeringen anser därför att anslaget 1:11 Finansinspektionen bör ökas med 20 000 000 kronor.

1:13 Bokföringsnämnden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 684 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Bokförings-

nämnden ökas med 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Behovet av

information om redovisningsregler till företag har ökat med anledning av flera aktuella förändringar i regelverket. För att Bokföringsnämnden ska kunna genomföra sitt uppdrag behöver ytterligare resurser tillföras. Regeringen

PROP. 2009/10:99

anser därför att anslaget 1:13 Bokföringsnämnden bör ökas med 500 000 kronor.

1:16 Finansmarknadsforskning

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statsbudgeten för innevarande år.

Regeringens förslag:

Ett nytt ramanslag 1:16

Finansmarknadsforskning förs upp på statsbudgeten med 30 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I budget-

propositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 2) anförde regeringen att 30 000 000 kronor årligen skulle användas för finansmarknadsforskning.

Olika alternativ har övervägts för hur forskningen ska finansieras. Regeringen har gett Verket för innovationssystem i uppdrag att genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Finansmarknadsbranschen förväntas bidra till satsningen, med målet att på sikt nå upp till samma nivå som staten. Regeringen anser mot denna bakgrund att ett nytt ramanslag, 1:16 Finansmarknadsforskning, bör föras upp på statsbudgeten med 30 000 000 kronor.

Byte av vissa fastigheter i Kristinehamn och Luleå

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner att

staten genom byte överlåter en del av fastigheten Kristinehamn Södra Dye 1:146 samt fastigheterna Luleå Unbyn 30:1, 2:15, 2:16, 6:19, 6:20, 7:35, 9:9, 14:6, 14:8, 24:2 och 28:1.

Skälen för regeringens förslag: Staten äger

skogsfastigheten Kristinehamn Södra Dye 1:146 i Kristinehamns kommun samt jordbruksfastigheterna Luleå Unbyn 30:1, 2:15, 2:16, 6:19, 6:20, 7:35, 9:9, 14:6, 14:8, 24:2 och 28:1 i Luleå kommun. Fortifikationsverket förvaltar samtliga av dessa fastigheter.

Försvarsmakten har hos Fortifikationsverket anmält behov av att utöka markområdena vid

Kvarns och Kosta skjutfält för att långsiktigt säkerställa den bedrivna militära övningsverksamheten. För att Fortifikationsverket ska få förvärva skogsfastigheterna i anslutning till skjutfälten har ägaren begärt att få förvärva ca 1 317 hektar av Södra Dye 1:146 samt fastigheterna Luleå Unbyn 30:1, 2:15, 2:16, 6:19, 6:20, 7:35, 9:9, 14:6, 14:8, 24:2 och 28:1. Som en del i bytesaffären ingår också att Fortifikationsverket förvärvar ett mindre område i Enköping där Försvarsmakten i dag har förrådsbyggnader som fortfarande används.

De statligt ägda fastigheterna har värderats till sammanlagt 60 000 000 kronor, vilket också utgör bytesvärdet i den aktuella affären.

På de fastigheter som föreslås överlåtas har det tidigare bedrivits militär verksamhet. Regeringen bedömer att fastigheterna inte längre behövs i statens verksamhet och att de därför bör avyttras genom försäljning. För att regeringen ska kunna besluta om bytesaffären krävs enligt 25 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten riksdagens medgivande eftersom marknadsvärdet på fastigheterna överstiger 50 000 000 kronor.

Överskottet som uppkommer i samband med bytesaffären kommer, efter avräkning för omkostnaderna för bytet, redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten.

Äganderätten till vissa fastigheter i Uppsala

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner att

staten avstår från anspråk på äganderätt till fastigheterna Uppsala Fjärdingen 30:3, Uppsala Kåbo 14:3, Uppsala Kåbo 14:4, Uppsala Luthagen 62:4 och Uppsala Luthagen 62:7, under förutsättning att avståendet inte omfattar de byggnader som staten låtit uppföra på fastigheterna.

Skälen för regeringens förslag: Stiftelser för

vilka Uppsala universitet är förvaltare har vid Uppsala tingsrätt väckt talan mot staten om bättre rätt till fastigheterna Uppsala Fjärdingen 30:3, Uppsala Kåbo 14:3, Uppsala Kåbo 14:4, Uppsala Luthagen 62:4 och Uppsala Luthagen 62:7. Staten har lagfart på samtliga fastigheter. Fastigheterna har vederlagsfritt eller för symboliska summor överlåtits till staten av

PROP. 2009/10:99

universitetet. De bedöms i dag ha ett sammanlagt värde om 150 000 000 kronor.

Stiftelserna, som haft till uppgift att förvalta fastigheterna, har i sina stämningsansökningar gjort gällande att Uppsala universitet överträtt sin behörighet i samband med överlåtelserna och att dessa därmed är ogiltiga. Justitiekanslern och Kammarkollegiet, som båda har gjort bedömningen att universitetet som förvaltare inte varit behörigt att överlåta fastigheterna, har utrett huruvida staten eller stiftelserna numera är rätt ägare. Någon fullständig klarhet har emellertid inte kunnat nås. Det finns dock omständigheter som med viss styrka talar för att äganderätten till fastigheterna tillkommer staten.

Mot bakgrund av de särskilda omständigheterna vid överlåtelserna, och då statliga medel inte i någon större utsträckning använts för investeringar i fastigheterna, anser regeringen att staten i de nu aktuella fallen bör avstå från sina anspråk på äganderätt. Avståendet bör dock inte omfatta de byggnader som staten har låtit uppföra på fastigheterna.

Försäljning av fastighet i utlandet

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner att

staten genom försäljning överlåter den fastighet som utgör FN-ambassadörens residens i New York.

Skälen för regeringens förslag: Staten äger

fastigheten som inrymmer FN-ambassadörens residens i New York. Fastigheten förvaltas av Statens fastighetsverk. Som ett led i de förändringar av utlandsorganisationen som regeringen har aviserat finns inte längre behov av att staten innehar den aktuella fastigheten. Regeringen avser inför försäljningen låta utföra en särskild värdering av fastigheten.

Enligt 25 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten får regeringen under vissa förutsättningar besluta att sälja fast egendom när värdet inte överstiger 50 000 000 kronor. Marknadsvärdet för fastigheten bedöms med god marginal överstiga 50 000 000 kronor. För att regeringen ska kunna besluta om försäljningen krävs därför riksdagens medgivande.

Överskottet som uppkommer i samband med försäljningen kommer efter avräkning för

försäljningsomkostnaden att redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten.

Hänvisningar till S3-2-2

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1 Skatteverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 472 013 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Skatteverket

ökas med 20 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Skatteverket

började utfärda id-kort den 1 juni 2009. Medelstillskottet för uppgiften var beräknat på en volym om högst 15 000 kort per år. Efterfrågan har varit större än väntat ansökningsvolymen beräknas från och med 2010 uppgå till 75 000 kort per år. För att Skatteverket ska kunna utfärda id-kort på ett effektivt och rättssäkert sätt behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Skatteverket bör ökas med 20 000 000 kronor.

1:2 Kronofogdemyndigheten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 709 540 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Kronofogde-

myndigheten ökas med 6 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Arbetet mot

organiserad brottslighet har stärkts. Som en del i detta har flera nya underrättelsecentra inrättats i vilka Kronofogdemyndigheten förväntas delta. För att myndigheten ska kunna delta i detta arbete behöver ytterligare resurser tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Kronofogdemyndigheten bör ökas med 6 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

3.2.4. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:12 Rättsliga biträden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 725 657 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12 Rättsliga

biträden minskas med 150 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 6:4 Svensk författningssamling minskas anslaget 1:12

Rättsliga biträden med 150 000 kronor. Detta bedöms inte få någon väsentlig inverkan på den verksamhet som finansieras från detta anslag.

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 578 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:14 Avgifter till

vissa internationella sammanslutningar ökas med 640 000 kronor.

Anslaget 1:11 Ersättningar för skador på grund av brott minskas med 640 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget

betalas årsavgifter till bl.a. Haagkonferensen för internationell privaträtt och Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten. För att finansiera ökade kostnader med anledning av höjda avgifter och valutakursförändringar behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar bör ökas med 640 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:11

Ersättningar för skador på grund av brott minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte medföra några konsekvenser för verksamheten under innevarande år.

3.2.5. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 410 086 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bidrag till vissa

internationella organisationer ökas med 100 000 000 kronor

Skälen för regeringens förslag: Sveriges

kostnader för bidrag till vissa internationella organisationer har blivit högre än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 5, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87). Detta beror bl.a. på att kostnaderna för FN:s fredsbevarande operationer har ökat, vilket i sin tur leder till ökade avgifter för medlemsländerna. Som en följd av FN:s interna arbete med att justera fördelningsnycklarna för medlemsavgiften bedöms dessutom en del av de betalningar som förväntades infalla 2009, i stället infalla 2010.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer bör ökas med 100 000 000 kronor.

1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 489 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Bidrag till

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)ökas med 2 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet minskas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för bidrag till säkerhetspolitisk forskning vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Kostnaderna för institutets verksamhet har blivit högre än vad som

PROP. 2009/10:99

beräknades i budgetpropositionen för 2010. Detta har skapat en mycket svår finansiell situation för SIPRI, vilket riskerar att leda till kraftigt minskad forskning. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) bör ökas med 2 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte få några konsekvenser för den freds- och säkerhetsfrämjande verksamheten.

3.2.6. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 10 847 912 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2010 besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 500 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Anskaffning av

materiel och anläggningar minskas med 450 800 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2010 besluta om anskaffning av två ubåtar som ersättning för två ubåtar av Södermanlandsklass, halvtidsmodernisering av två ubåtar av Gotlandsklass och anskaffning av ett nytt medeltungt helikoptersystem.

Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 39 800 000 000 kronor efter 2010.

Skälen för regeringens förslag: I proposi-

tionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) anförde regeringen att den avsåg att pröva om ubåtsförmågan skulle vidmakthållas genom livstidsförlängning eller genom nyanskaffning. Regeringen har prövat frågan och

kommit fram till att ubåtsförmågan bör vidmakthållas genom nyanskaffning av två ubåtar samt genom halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlandsklass.

Nyanskaffningen och halvtidsmodifieringen syftar till att långsiktigt säkra ubåtsförmågan samt möjliggöra ett framtida beslut om vidmakthållande genom livstidsförlängning till 2035 eller längre. Ett nytt ställningstagande till hur ubåtsförmågan ska vidmakthållas – genom livstidsförlängning av ubåtar av Gotlandsklass eller genom nyanskaffning – förutses ske omkring 2020.

De nya ubåtarna beräknas kunna levereras till Försvarsmakten 2018/2019. Finansieringen ingår sedan tidigare i Försvarsmaktens långsiktiga investeringsplan och ryms inom ramen för beräknade anslag.

I enlighet med vad som anfördes i budgetpropositionen för 2010 anser regeringen att helikopterförbandens förmåga att understödja arméstridskrafter och marina stridskrafter med helikopterenheter är av stor betydelse för Försvarsmaktens användbarhet (prop. 2009/10:1 utg.omr. 6). Vidare anser regeringen att förmågan att uthålligt över en längre tid stödja pågående insatser med en helikopterenhet är av stor betydelse.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att öka tillgången till medeltung helikopterkapacitet i Afghanistan fram till och med andra kvartalet 2013. Därefter uppstår en brist i Försvarsmaktens tillgång till medeltunga helikoptrar till följd av förseningar i leveransen av helikoptersystem 14. Därtill bedömer regeringen att behovet av medeltunga helikoptrar är större än den hittills planerade nivån, på kort såväl som på lång sikt.

Regeringen tillsatte den 18 december 2008 en särskild utredare (Militärhelikopterutredningen) för att se över hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska bibehållas respektive förbättras, samt vilka krav det ställer på dimensionering och organisation av helikopterförbanden (dir. 2008:118). Den 11 mars 2010 beslutade regeringen om ett tillägg till utredarens direktiv (dir. 2010:13) enligt vilket utredaren även ska kartlägga behovet av medeltung helikopterkapacitet för olika uppgifter, samt analysera förutsättningarna och tillvägagångssätten för en förstärkning av den medeltunga helikopterkapaciteten. Utred-

PROP. 2009/10:99

ningen ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 23 juni 2010.

För att finansiera ett framtida beslut om anskaffning av ett nytt helikoptersystem samt drift, utbildning m.m., med en rimlig säkerhetsmarginal, bedömer regeringen att ett utrymme uppgående till ca 4 700 000 000 kronor skulle behöva frigöras inom Försvarsmaktens nuvarande investeringsplan. Regeringen bedömer i nuläget att dessa medel kan frigöras bl.a. genom avveckling av äldre helikoptersystem, avbrytande av vissa modifieringar av helikopter 15, sänkta ambitioner för ännu inte beställda stridsstödfartyg, reducerad ambition i utveckling och anskaffning av nya ledningssystem och vissa skyddssystem samt genom att inte vidareutveckla robotsystem 55C. Härtill kommer ett behov av att delvis senarelägga vissa materielprojekt. Bl.a. kan ett mindre antal av de splitterskyddade hjulfordon och bandvagnar som enligt tidigare planering beräknades tas i operativt bruk senast 2014, senareläggas. Vidare bedömer regeringen att det är möjligt att senarelägga den planerade modifieringen av två korvetter av Göteborgsklass. Regeringen avser att begära in ytterligare underlag från Försvarsmakten avseende avvecklingar, reduceringar och senareläggningar av materielprojekt. Konsekvenserna för omställningen till ett tillgängligt och användbart insatsförsvar av de ovan redovisade senareläggningarna bedöms uppvägas väl av den ökade förmåga och användbarhet som ett nytt medeltungt helikoptersystem skulle medföra. Senareläggningarna bedöms inte heller leda till några försämringar i materielförsörjningen av de svenska förband som deltar i insatser internationellt.

Regeringen avser att slutligt ta ställning till anskaffning av ett nytt helikoptersystem efter det att Militärhelikopterutredningen lämnat sitt slutbetänkande.

De ovan redovisade förslagen innebär att bemyndiganderamen för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar behöver ökas. Vidare medför vissa senarelagda leveranser och tidigarelagda beslutstidpunkter för anskaffning av vissa materielprojekt ett behov av att bemyndiganderamen ökas ytterligare.

Bemyndiganderamen för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar bör mot denna bakgrund ökas med 11 300 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anlägg-

ningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 39 800 000 000 kronor efter 2010.

För att finansiera ökningen av anslaget 1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar och bidra till finansieringen av anslaget 1:13 Försvarsexportmyndigheten minskas anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar med 450 800 000 kronor.

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 976 563 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2010 besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 850 000 000 kronor efter 2010.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Vidmakt-

hållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar ökas med 423 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 300 000 000 kronor efter 2010.

Skälen för regeringens förslag: Från och med

2009 finns två anslag för försvarsmateriel på statsbudgeten: 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. I propositionen Hösttilläggsbudget för 2009 anförde regeringen bland annat att tyngdpunktsförskjutningen från utvecklingssatsningar till anskaffning av färdigutvecklad materiel innebar att planerade nyanskaffningar hade utgått och att befintlig materiel i stället behövde vidmakthållas (prop. 2009/10:2, s 22). Försvarsmakten har fortsatt kvalitetssäkringen av vilken verksamhet som ska definieras som anskaffning respektive vidmakthållande och därmed redovisas under respektive anslag. Regeringen anser därför att anslaget 1:4 Vidmakthållande,

PROP. 2009/10:99

avveckling m.m. av materiel och anläggningar bör ökas med 423 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar minskas med motsvarande belopp.

Som en konsekvens av den ovan nämnda kvalitetssäkringen ändras även behovet av beställningsbemyndigande under respektive anslag. Bemyndiganderamen för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar bör därför ökas med 2 450 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 300 000 000 kronor efter 2010.

1:6 Totalförsvarets pliktverk

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 166 894 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:6 Totalförsvarets

pliktverk får även användas för avvecklingskostnader inom Totalförsvarets pliktverk.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

angav i propositionen Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa frågor om Försvarsmaktens personal (prop. 2009/10:160) att den skulle återkomma till riksdagen om sådana avvecklingskostnader som uppkommer med anledning av att viss verksamhet inom Totalförsvarets pliktverk upphör. Regeringen anser att avvecklingskostnaderna bör finansieras från anslaget. Kostnaderna ryms inom befintliga ramar. Regeringen anser därför att anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk även bör få användas för att finansiera avvecklingskostnader inom Totalförsvarets pliktverk.

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 62 454 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:9 Totalförsvarets

forskningsinstitut ökas med 50 050 000 kronor.

Anlaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap minskas med 8 000 000 kronor.

Anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling minskas med 33 000 000 kronor.

Anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 9 250 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: En nationell

vetenskaplig kompetens avseende kemiska, bakteriologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel (CBRN-stridsmedel) är en förutsättning för att kvaliteten på underrättelseinformation, forskningsresultat och teknikutveckling inte ska urholkas. Ytterligare medel behövs för att säkerställa tillgången till expertkompetens.

För att säkerställa den kompetens som finns inom Totalförsvarets forskningsinstitut anser regeringen att kostnaderna för att upprätthålla den grundkompetens och infrastruktur som CBRN-forskningen kräver, bör anslagsfinansieras. Regeringen anser därför att anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut bör ökas med 50 250 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslagen 1:1

Förbandsverksamhet och beredskap, 1:5 Forskning och utveckling samt 2:4 Krisberedskap minskas med 8 000 000, 33 000 000 respektive 9 250 000 kronor.

För att bidra till finansieringen av anslaget 1:13 Försvarsexportmyndigheten minskas anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut med 200 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut ökas med 50 050 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

1:13 Försvarsexportmyndigheten

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statsbudgeten för innevarande år.

Regeringens förslag:

Ett nytt ramanslag 1:13

Försvarsexportmyndigheten förs upp på statsbudgeten med 38 000 000 kronor.

Anslaget 1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. minskas med 10 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

angav i budgetpropositionen för 2010 att den avsåg inrätta en exportstödjande myndighet för försvarsmaterielfrågor under 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 6). Regeringen tillsatte den 17 december 2009 en särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med ansvar för exportstöd till försvarsindustrin och försäljning av övertalig materiel inom försvarssektorn. Inrättandet ska bidra till en effektivare verksamhet, statlig helhetssyn och bättre prioriteringar av verksamheten. Genom den nya myndigheten kan stödet ges mer effektivt och samordnat med öppnare och mer transparenta processer, tydligare roller och en klarare ansvarsfördelning. Den nya myndigheten planeras att inrättas den 1 augusti 2010.

Regeringen anser mot denna bakgrund att ett nytt ramanslag 1:13 Försvarsexportmyndigheten bör föras upp på statsbudgeten med 38 000 000 kronor. Anslaget ska användas för statligt stöd till försvarsindustrin för export av försvarsmateriel och därtill sammanhängande tjänster samt för försäljning och upplåtelse av materiel inom försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller som har blivit obrukbar.

Finansiering sker genom att anslagen 1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut och 1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. minskas med 27 800 000, 200 000 respektive 10 000 000 kronor.

Hänvisningar till S3-2-6

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.7. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 24 684 836 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bistånds-

verksamhet minskas med 534 300 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och bidra till finansieringen av det under utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 1:2

Ersättningar och bostadskostnader minskas anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 534 300 000 kronor. Kostnader för såväl biståndsadministration som flyktingmottagande är förenliga med

OECD:s biståndskommitté DAC:s kriterier för utvecklingsbistånd.

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 932 824 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Styrelsen för

internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ökas med 14 300 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den

förändrade växelkursen för den svenska kronan har medfört ökade kostnader för den del av utlandsmyndigheterna som Sida svarar för. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) bör ökas med 14 300 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:1

Biståndsverksamhet minskas med motsvarande belopp.

PROP. 2009/10:99

3.2.8. Utgiftsområde 8 Migration

1:1 Migrationsverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 010 013 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Migrations-

verket ökas med 50 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet

asylsökande väntas i år bli fler än vad regeringen bedömde i samband med budgetpropositionen för 2010. Det är främst antalet asylsökande från Somalia och Afghanistan som ökar. Detta innebär att Migrationsverkets kapacitet behöver förstärkas för att myndigheten ska kunna nå de tidsmål för prövning av ärenden som gäller på området. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Migrationsverket bör ökas med 50 000 000 kronor.

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 252 900 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Ersättningar och

bostadskostnader ökas med 940 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används i huvudsak för att finansiera bidrag till asylsökande m.fl. samt ersättningar till kommuner och landsting. Antalet asylsökande och därmed antalet personer som kommer att vara registrerade i Migrationsverkets mottagandesystem har ökat jämfört med vad som beräknades i budgetpropositionen för 2010. De tillgängliga medlen på anslaget är inte tillräckliga för att hantera ökningen. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader bör ökas med 940 000 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 520 000 000 kronor. Avräkningen är förenlig

med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer.

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 93 255 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:6 Offentligt

biträde i utlänningsärenden ökas med 184 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget

finansieras kostnader för offentligt biträde och tolk i utlänningsärenden enligt utlänningslagen (2005:716). Anslaget har under de senaste åren tillförts resurser på tilläggsbudget.

Som redovisats under anslaget 1:1 Migrationsverket ökar antalet asylsökande. Som en följd därav bedöms Migrationsverket avgöra fler asylärenden än vad som antogs i samband med budgetpropositionen 2010. Regeringen anser därför att anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden bör ökas med 184 000 000 kronor.

3.2.9. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:2 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 126 638 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:2 Bidrag till viss

verksamhet för personer med funktionsnedsättning minskas med 1 400 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra

till ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas anslaget 3:2 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning med 1 400 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 227 850 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:2 Vissa statsbidrag

inom handikappområdet minskas med 55 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra

till ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet med 5 000 000 kronor.

För att finansiera ökningen av anslaget 6:2

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. minskas anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet med 50 000 000 kronor.

Minskningarna bedöms inte påverka verksamheten under 2010 då rådgivning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som anslaget bl.a. finansierar har minskat kraftigt.

5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 040 380 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 5:1 Stimulansbidrag

och åtgärder inom äldrepolitiken får även användas för att stödja planeringsprocessen för äldreboenden såväl i det ordinära som i det särskilda boendet samt för att stimulera tillskapandet av fler bostäder utformade efter äldre personers behov.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget

finansieras ett särskilt investeringsstöd för att stimulera kommunerna att öka antalet platser i särskilt boende för äldre. Från och med 2009 ändrades anslagets ändamål så att även investeringsstöd för trygghetsboende för äldre kan ges. För att ytterligare främja utbudet av

anpassat boende för äldre bör anslagets ändamål utvidgas. Regeringen anser att anslaget 5:1

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken även bör få användas till att stödja planeringsprocessen för äldreboenden såväl i det ordinära som i det särskilda boendet samt för att stimulera tillskapandet av fler bostäder utformade efter äldre personers behov. Detta ryms inom beslutade ramar.

6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 189 045 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 6:2 Bidrag till

utveckling av socialt arbete m.m. ökas med 50 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Under 2009

minskade beläggningen inom ungdoms- och missbruksvården vid Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner. Då verksamheten delvis är avgiftsfinansierad medförde detta behov av såväl kortsiktiga som långsiktiga besparingar. Utöver åtgärder för kortsiktiga besparingar i verksamheten under hösten 2009 har SiS beslutat om en omstrukturering av verksamheten under 2010 för att anpassa den till efterfrågan och göra den mer anpassningsbar för framtida fluktuationer i efterfrågan på vårdplatser. Omstruktureringen ger möjlighet till framtida besparingar, men innebär ökade kostnader på kort sikt. Verksamheten behöver därför tillföras ytterligare medel. Regeringen anser därför att anslaget 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. bör ökas med 50 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet minskas med motsvarande belopp.

PROP. 2009/10:99

Hänvisningar till S3-2-9

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.10. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2:1 Försäkringskassan

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 180 610 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:1 Försäkrings-

kassan ökas med 285 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i

budgetpropositionen för 2010 höjdes Försäkringskassans anslag med 600 000 000 kronor för att uppnå en rättssäker och effektiv verksamhet som håller hög kvalitet och därmed god service till medborgarna (prop. 2009/10:1 utg.omr. 10, bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125).

Försäkringskassan har, efter det att budgetpropositionen lämnades till riksdagen, i en hemställan till regeringen angett att myndigheten är i behov av ytterligare ett tillskott om 285 000 000 kronor. Det tillkommande resursbehovet beror bl.a. på en höjd prognos för ärendehandläggningen av aktivitetsstöd. Regeringen delar Försäkringskassans bedömning. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 2:1 Försäkringskassan bör ökas med 285 000 000 kronor.

3.2.11. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2:1 Pensionsmyndigheten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 462 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:1 Pensions-

myndigheten ökas med 137 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Pensions-

myndigheten finansieras via tre källor: anslag på statsbudgeten samt medel från AP-fonderna och premiepensionssystemet.

Den fördelning som gjordes mellan de olika finansieringskällorna i samband med budgetpropositionen för 2010 innehöll stora osäkerheter då den baserades på Försäkringskassans och Premiepensionsmyndighetens utfall för 2008. Nu när Pensionsmyndigheten har bildats kan konstateras att verksamhetens kostnader har en annan sammansättning än i den tidigare myndighetsstrukturen. En omfördelning mellan finansieringskällorna bör därför göras. De totala administrationskostnaderna ligger dock fast.

Omfördelningen innebär att anslaget 2:1

Pensionsmyndigheten behöver tillföras medel.

Regeringen anser därför att anslaget 2:1

Pensionsmyndigheten bör ökas med 137 500 000 kronor. Samtidigt minskar behovet av uttag av medel från premiepensionssystemet och från

AP-fonderna med motsvarande belopp.

3.2.12. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag om ändring i lagen ( 1947:529 ) om allmänna barnbidrag

1:1 Allmänna barnbidrag

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 23 311 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Flerbarnstillägget höjs från

och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Anslaget 1:1 Allmänna barnbidrag ökas med 355 000 000 kronor.

Ärendet och dess beredning: Förslaget har

utarbetats inom Regeringskansliet och under hand beretts med Försäkringskassan.

Skälen för regeringens förslag: Det allmänna

barnbidraget bidrar till att uppfylla målet att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk

PROP. 2009/10:99

levnadsstandard för alla barnfamiljer. Barnbidrag och flerbarnstillägg stärker barnfamiljernas ekonomiska situation. Barnfamiljer, särskilt de med många barn, utgör en förhållandevis stor andel av hushållen med låg ekonomisk standard. Ett ändamålsenligt sätt att förbättra dessa hushålls ekonomiska situation är att höja flerbarnstillägget inom allmänna barnbidrag.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att flerbarnstillägget från och med den 1 juli 2010 lämnas enligt följande:

– 150 kronor per månad för det andra barnet, – 454 kronor per månad för det tredje barnet, – 1 010 kronor per månad för det fjärde barnet och

– 1 250 kronor per månad för det femte och varje ytterligare barn.

För varje helår kommer således flerbarnstillägget att uppgå till följande belopp:

– 1 800 kronor för det andra barnet, – 5 448 kronor för det tredje barnet, – 12 120 kronor för det fjärde barnet och – 15 000 kronor för det femte och varje ytterligare barn.

Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 2. För att finansiera höjningen av flerbarnstillägget behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Allmänna barnbidrag bör ökas med 355 000 000 kronor.

Hänvisningar till S3-2-12

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.13. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 93 080 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:1 Diskrimine-

ringsombudsmannen får även användas för att täcka underskott på äldreanslaget 10:1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket och för att finansiera återstående kostnader för avvecklingen av Integrationsverket.

Skälen för regeringens förslag: Avvecklings-

myndigheten för Integrationsverket upphörde den 31 augusti 2008. I beräkningarna av anslaget

10:1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket för 2007 ingick kostnader för framtida uttag av pensionsersättningar för vilka arbetsgivare ska betala en engångspremie till Statens pensionsverk.

Utfallet av engångspremier har blivit högre än vad som förutsågs. Tillgängliga anslagsmedel under 2009 har därför inte varit tillräckliga och ytterligare pensionsersättningar måste betalas under 2010. Något anslag för ändamålet finns dock inte uppfört på statsbudgeten för 2010. Regeringen anser därför att anslaget 2:1

Diskrimineringsombudsmannen även bör få användas för att täcka underskott på äldreanslaget 10:1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket och finansiera återstående kostnader för avvecklingen av Integrationsverket.

Hänvisningar till S3-2-13

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.14. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 025 400 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Kostnader för

arbetsmarknadspolitiska program och insatser ökas med 100 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används i huvudsak för kostnader för arbetsmarknadspolitiska program, anställningsstöd och övriga kringkostnader vid arbetsmarknadspolitiska program. För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden och ge dem erfarenhet och kontakter inför det kommande arbetslivet bör fler unga kunna erbjudas sommarjobb. Kommunernas möjligheter att ordna sommarjobb till skolungdomar under 2010 bör därför ökas. För att åstadkomma detta bör ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser bör ökas med 100 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

3.2.15. Utgiftsområde 15 Studiestöd

Lån hos Riksgäldskontoret

Regeringen har ett bemyndigande att under 2010 ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp om 164 600 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Regeringen får under 2010 ta

upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 164 885 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Som ett

resultat av lågkonjunkturen börjar fler personer att studera med studiemedel. Antalet studerande ökar även på grund av den tillfälliga ökning av utbildningsplatser i Västra Götalandsregionen som föreslås i denna proposition (se avsnitt 3.2.16 och 3.2.22). Regeringen bedömer mot denna bakgrund att den av riksdagen godkända låneramen för studielån inte kommer att vara tillräcklig för 2010. Låneramen bör därför ökas med 285 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp om 164 885 000 000 kronor.

1:2 Studiemedel m.m.

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 13 872 561 000 kronor respektive 5 814 992 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Studiemedel

m.m. ökas med 44 321 000 kronor.

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ökas med 2 679 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

föreslår i denna proposition en satsning för jobb, tillväxt och omställning i Västra Götalandsregionen (se avsnitt 3.2.16 och 3.2.22). Satsningen kommer att medföra ökade utbetalningar av studiemedel. Regeringen anser därför att anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:3 Studie-

medelsräntor m.m. bör ökas med 44 321 000 respektive 2 679 000 kronor.

Hänvisningar till S3-2-15

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.16. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

I statsbudgeten för innevarande finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 906 499 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Utveckling av

skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ökas med 23 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att ge fler

skolungdomar chansen att komplettera sina betyg under sommaren bygger regeringen ut satsningen på sommarskolor. Anslaget bör därför tillföras 20 000 000 kronor.

I linje med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska Statens skolverk stödja och stimulera entreprenörskap i skolan. Anslaget bör därför tillföras ytterligare 3 500 000 kronor.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg bör ökas med 23 500 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. minskas med 3 500 000 kronor.

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning

2:38 Högskolan i Borås: Grundutbildning

2:44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning

2:45 Högskolan Väst: Grundutbildning

2:53 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på

PROP. 2009/10:99

2 841 928 000 kronor, 1 398 045 000 kronor, 437 134 000 kronor, 315 656 000 kronor, 340 056 000 kronor respektive 2 614 268 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:15 Statligt stöd till

vuxenutbildning ökas med 40 000 000 kronor.

Anslaget 2:38 Högskolan i Borås: Grundutbildning ökas med 3 500 000 kronor.

Anslaget 2:44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning ökas med 3 500 000 kronor.

Anslaget 2:45 Högskolan Väst: Grundutbildning ökas med 3 500 000 kronor.

Anslaget 2:53 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. ökas med 7 500 000 kronor.

Anslaget 2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning minskas med 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

genomför tillfälliga insatser till stöd för jobb, tillväxt och omställning riktade mot Västra Götalandsregionen, till följd av de utmaningar som regionen kan komma att stå inför. Denna satsning innebär en tillfällig ökning med 500 utbildningsplatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Vidare tillförs från hösten 2010 ytterligare 500 platser på ettåriga utbildningar inom yrkeshögskolan och 500 högskoleplatser.

För att satsningen ska kunna genomföras behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslagen 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning, 2:38 Högskolan i Borås:

Grundutbildning, 2:44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning, samt 2:45 Högskolan Väst: Grundutbildning bör ökas med 40 000 000 kronor, 3 500 000 kronor, 3 500 000 kronor respektive 3 500 000 kronor.

Även anslaget 2:53 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m., anslagspost Chalmers tekniska högskola AB, bör ökas med 7 000 000 kronor för att möjliggöra satsningen i Västra Götaland. Med anledning av att Newmaninstitutet tilldelats examensrätt för teologi bör ytterligare medel om 500 000 kronor tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 2:53 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. bör ökas med 7 500 000 kronor.

För att bidra till ökningen av anslaget 2:53

Enskilda utbildningsanordnare på högskole-

området m.m. minskas anslaget 2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning med 500 000 kronor.

3.2.17. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1 Ungdomsstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 26 703 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 12:1 Ungdoms-

styrelsen ökas med 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Stödet till

verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering har förlängts. Ungdomsstyrelsen, som är den myndighet som ska administrera detta stöd, har dock inte tillförts några resurser 2010 för denna uppgift. Regeringen anser därför att anslaget 12:1 Ungdomsstyrelsen bör ökas med 500 000 kronor.

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 32 164 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2010 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under 2011–2014.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bl.a. för investeringsbidrag till fleråriga projekt. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2010 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under 2011–2014.

PROP. 2009/10:99

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 15 000 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2010 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2011.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

har i propositionen Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (prop. 2009/10:158) föreslagit att frågor om statligt stöd till kvinnoorganisationer inom eller anslutna till politiska partier som är representerade i riksdagen ska prövas av Partibidragsnämnden.

För att Partibidragsnämndens administration av stödet ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt bör stödet till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer handläggas samtidigt som stödet till de politiska partierna enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier. Detta innebär att beslutet om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer kommer att behöva fattas före riksdagens beslut om anslagen för 2011, vilket kräver ett bemyndigande.

Regeringen bör därför bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som medför behov av anslag om högst 15 000 000 kronor under 2011.

Hänvisningar till S3-2-17

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.18. Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:4 Räntebidrag m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 453 530 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Räntebidrag

m.m. ökas med 94 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag minskas med 22 000 000 kronor.

Anslaget 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad minskas med 25 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bland annat för att finansiera räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

Den 1 januari 2007 påbörjades en femårig utfasning av räntebidragen. Fler lägenheter än vad som tidigare beräknats bedöms emellertid under 2010 uppfylla villkoren för att beviljas räntebidrag. Regeringen anser därför att anslaget 1:4 Räntebidrag m.m. bör ökas med 94 000 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslagen 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag och 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad minskas med 22 000 000 kronor respektive 25 000 000 kronor. Detta bedöms inte få någon väsentlig inverkan på de verksamheter som finansieras av respektive anslag.

3.2.19. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:7 Internationellt miljösamarbete

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 67 793 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Internationellt

miljösamarbete ökas med 7 000 000 kronor.

Anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 3 500 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

Skälen för regeringens förslag: Till följd av

valutakursförändringar har kostnaden ökat för medlemsavgiften till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete bör ökas med 7 000 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:4

Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 3 500 000 kronor.

1:12 Havsmiljö (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 369 800 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2010 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 94 000 000 kronor under 2011–2015.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2010 för anslaget 1:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 133 000 000 kronor under 2011– 2015.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

behöver en ökad möjlighet att göra ekonomiska åtaganden för att hantera de fleråriga miljöprojekt som presenterades i propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170, bet. 2008/09:MJU29, rskr. 2008/09:299). Syftet är främst att kunna fatta fleråriga beslut om de så kallade LOVAprojekten, som hanteras inom ramen för förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Bemyndiganderamen för anslaget 1:12 Havsmiljö bör därför ökas med 39 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 133 000 000 kronor under 2011– 2015.

Hänvisningar till S3-2-19

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.20. Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Planeringsram för vissa väg- och järnvägsinvesteringar

Regeringens förslag

: Planeringsramen för

investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter, ska uppgå till 50 000 000 000 kronor i 2009 års prisnivå för perioden 2010–2021. Dessa investeringar får finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

fattade i mars 2010 beslut om att fastställa den nationella planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021. I skrivelsen Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010– 2021 (skr. 2009/10:197) lämnar regeringen en redogörelse för åtgärdsplaneringen som lett fram till fastställandet av den nationella planen.

I den nationella planen för utveckling av transportsystemet ingår ett antal väg- och järnvägsinvesteringar vars kostnader helt eller delvis kommer att finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. För att finansiera anskaffningen av dessa objekt bör, i enlighet med de principer som uttrycks i propositionen Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/2009:35), lån få tas upp i Riksgäldskontoret. Lån får endast tas upp för den del av objekten där kapitalkostnaderna (räntor och amorteringar) ska finansieras med inkomster från vägavgifter eller trängselskatt.

De nya väg- och järnvägsinvesteringar där avtal om denna typ av medfinansiering finns är de objekt i Stockholms län som enligt Stockholmsöverenskommelsen delvis ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter (inklusive Förbifart Stockholm), de objekt i Västra Götalands län som ingår i Västsvenska paketet och som delvis ska finansieras med trängselskatt (inklusive Marieholmstunneln och Västlänken) samt broar över Sundsvallsfjärden på väg E4 och över Motalaviken på riksväg 50 som delvis ska finansieras med vägavgifter.

PROP. 2009/10:99

Regeringen bedömer att investeringskostnaden för dessa objekt, för de delar vars kapitalkostnader finansieras med inkomster från trängselskatt eller avgifter, under perioden 2010– 2021 totalt kommer att uppgå till 50 000 000 000 kronor i 2009 års prisnivå. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner detta belopp som en planeringsram för de ovan nämnda projekten. Planeringsramen ska räknas upp med de index som används vid uppräkningen av investeringsanslagen. Denna planeringsram utgör ett komplement till den statliga planeringsram för infrastrukturåtgärder på 417 000 000 000 kronor i 2009 års prisnivå för perioden 2010–2021 som riksdagen har beslutat om (prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145).

1:2 Väghållning

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 20 645 765 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Väghållning

ökas med 16 500 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att för 2010 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 5 440 000 000 kronor för Svinesundsförbindelsen på väg E6 och sedan tidigare prioriterade vägprojekt m.m. samt för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för lånen.

Skälen för regeringens förslag: Den

nationella planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021 som regeringen beslutade i mars 2010 innehåller ett stort antal objekt med medfinansiering som innebär ett betydande ökat utrymme för investeringar under planeringsperioden. Därutöver har vissa omfördelningar av investeringar gjorts över tiden samtidigt som vissa effektiviseringar av annan verksamhet inom Trafikverket ska genomföras. Mot denna bakgrund bör anslaget minskas med 283 500 000 kronor.

Det finns ett ständigt behov av att effektivisera det befintliga transportsystemet. Små investeringsåtgärder, såsom mötessepareringar

och trimningsåtgärder, är åtgärder som ger hög måluppfyllelse. Därtill är förstärkta satsningar på underhåll och investeringar i infrastruktur ett verktyg för att skapa jobb på relativt kort sikt och således stärka sysselsättningen. Givet den rådande situationen på arbetsmarknaden anser regeringen att det är motiverat att tidigarelägga vissa underhållsåtgärder och mindre investeringar. Åtgärderna fördelas jämnt över landet. En tidigareläggning innebär att anslagen dras ned med motsvarande belopp 2014 eftersom behovet av stimulansåtgärder av detta slag då förväntas vara mindre. Som en följd av detta bör anslaget ökas med 300 000 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:2

Väghållning ökas med 16 500 000 kronor.

Den nationella planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021 innehåller ett antal väginvesteringar som delvis kommer att finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Den del av investeringarna som täcks av framtida skatte- eller avgiftsintäkter finansieras genom lån. Regeringen bör få besluta om en låneram i Riksgäldskontoret för dessa lån, inklusive lån för räntekostnader.

De nya väginvesteringar där det under 2010 finns behov av lån är objekt i Stockholms län som enligt Stockholmsöverenskommelsen delvis ska finansieras med trängselskatt, betalstationer för uttag av trängselskatt i Göteborg samt de vägavgiftsfinansierade broarna över Sundsvallsfjärden på väg E4 och över Motalaviken på riksväg 50. Regeringen bedömer att låneramen för dessa objekt för 2010 bör uppgå till 740 000 000 kronor.

Sedan tidigare har regeringen en låneram för 2010 som uppgår till 4 700 000 000 kronor. De ändamål som låneramen avser är byggandet av Svinesundsförbindelsen på väg E6 samt de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede– Hogdal, E20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, riksväg 40 delen Brämhult– Hester, riksväg 40 delen Haga–Ljungarum, riksväg 45 delen Angeredsbron–Älvängen, riksväg 44 delen Båberg–Väne Ryr samt riksväg 49 Skara–Varnhem.

Sammantaget bör regeringen få besluta om en låneram för 2010 för dessa objekt på högst 5 440 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

1:4 Banhållning

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 942 033 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Banhållning

ökas med 16 500 000 kronor.

Anslaget får även användas för handläggning av och kostnader för åtgärder förknippade med den av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar.

Skälen för regeringens förslag: Den

nationella planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021 som regeringen beslutade i mars 2010 innehåller ett stort antal objekt med medfinansiering som innebär ett betydande ökat utrymme för investeringar under planeringsperioden. Därutöver har vissa omfördelningar av investeringar gjorts över tiden samtidigt som effektiviseringar av annan verksamhet inom Trafikverket ska genomföras. Regeringen anser därför att anslaget bör minskas med 203 500 000 kronor 2010.

Det finns ett ständigt behov av att effektivisera det befintliga transportsystemet. Givet den rådande situationen på arbetsmarknaden är det motiverat att tidigarelägga vissa underhållsåtgärder och mindre investeringar avseende banhållning. Åtgärderna bör fördelas jämnt över landet. En tidigareläggning innebär att anslaget dras ned med motsvarande belopp 2014 eftersom behovet av stimulansåtgärder av detta slag då förväntas vara mindre. Mot denna bakgrund bör anslaget ökas med 200 000 000 kronor 2010.

Staten garanterar att de bolag som bildades vid bolagiseringen av Statens järnvägar hålls skadeslösa för de miljöföroreningar som kan ha uppstått före bolagiseringen. Det har dock saknats en finansiering av den så kallade miljögarantin och det har även funnits otydligheter i hur dessa frågor operativt ska handläggas.

Enligt regeringens bedömning har Trafikverket, som fr.o.m. den 1 april 2010 övertagit huvuddelen av den verksamhet som tidigare bedrivits inom Banverket, den kompetens som krävs för att hantera ärenden av det slag som omfattas av miljögarantin. Regeringen anser

därför att anslaget 1:4 Banhållning även bör få användas för handläggning av och kostnader för åtgärder förknippade med den av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar och därtill gjorda tillägg. Regeringen anser även att anslaget för ändamålet bör tillföras 20 000 000 kronor 2010.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:4 Banhållning ökas med 16 500 000 kronor.

1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 348 500 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:16 Från EG-

budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk ökas med 490 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sverige

tilldelas bidrag från EU-budgeten till projekt som ingår i transeuropeiska nätverk för transportinfrastruktur. Bidragen från EU tillförs inkomsttitel och betalas sedan ut till de aktuella projekten via anslag. I december 2009 fattade EU-kommissionen beslut om att tilldela svenska infrastrukturprojekt 46 miljoner euro utöver tidigare tilldelningar, vilket är betydligt mer än vad regeringen tidigare har beräknat.

Regeringen anser därför att anslaget 1:16 Från

EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk bör ökas med 490 000 000 kronor.

1:18 Transportstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 509 657 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:18 Transport-

styrelsen ökas med 5 000 000 kronor.

Anslaget 1:5 Trafikverket minskas med 5 000 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

Skälen för regeringens förslag: De senaste

åren har vissa uppgifter gällande fordonsgodkännande, trafiksäkerhetsföreskrifter samt teknisk standardisering förts från Banverket till Transportstyrelsen. Motsvarande överföring av anslagsmedel har dock inte gjorts. Regeringen anser därför att anslaget 1:18 Transportstyrelsen bör ökas med 5 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:5

Trafikverket minskas med motsvarande belopp.

Vissa avgiftsbelagda verksamheter vid Transportstyrelsen

Regeringens förslag:

Regeringen får besluta att

de avgifter Transportstyrelsen tar ut för tillsyn av yrkestrafiken inom vägtrafikområdet, för att hålla register för yrkestrafik inom vägtrafikområdet och för tillsyn av besiktningsorgan får disponeras för att täcka verksamheternas kostnader.

Skälen för regeringens förslag: Intäkterna

från Transportstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet redovisas i huvudsak vid sidan av statsbudgeten. De uppgifter gällande tillsyn av yrkestrafiken som fördes över från länsstyrelserna till Transportstyrelsen den 1 januari 2010 redovisas dock på statsbudgetens inkomstsida. Intäkterna från aktuella avgifter beräknas uppgå till ca 4 300 000 kronor per år. Regeringens bedömning är att det inte finns några skäl som talar för att just denna verksamhet ska ha andra redovisningsprinciper än Transportstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet i övrigt. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett hur hela dess verksamhet gällande yrkestrafik ska finansieras framgent. Förslaget är föremål för remiss. Regeringen avser att genom beslut om indragning minska Transportstyrelsens anslag med motsvarande belopp.

Transportstyrelsens utredning omfattar även förslag till ny finansiering av myndighetens yrkestrafikregister. Kostnaden för registerhanteringen uppgår till ca 10 000 000 kronor per år. Att låta Transportstyrelsen disponera intäkter från en ny avgift för att täcka verksamhetens kostnader innebär inte någon förändring i förhållande till hur yrkestrafikregistret har finansierats tidigare.

Grunderna för uttag av avgifter för tillsyn av yrkestrafiken och, i enlighet med Transportstyrelsens förslag, för att hålla register för yrkestrafik regleras i 8 kap. 2 § yrkestrafiklagen (1998:490).

Riksdagen har beslutat om ändringar i fordonslagen (2002:574) med anledning av omregleringen av fordonsbesiktningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2010 och innebär bl.a. enligt 5 kap. 8 §, att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för Transportstyrelsens tillsyn (prop. 2009/10:32, bet. 2009/10:TU8, rskr. 2009/10:161). Kostnaden för verksamheten beräknas uppgå till ca 15 000 000 kronor per år. Regeringen anser att även de avgifter Transportstyrelsen kommer att ta ut för tillsyn av besiktningsorgan bör redovisas vid sidan av statsbudgeten på motsvarande sätt som övrig avgiftsbelagd verksamhet.

Regeringen anser därför att riksdagen bör godkänna att regeringen får besluta att de avgifter Transportstyrelsen tar ut för tillsyn av yrkestrafiken inom vägtrafikområdet, för att hålla register för yrkestrafik inom vägtrafikområdet och för tillsyn av besiktningsorgan får disponeras för att täcka verksamheternas kostnader.

Trafikverkets ansvar gentemot Arlandabanan Infrastructure AB

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

låta Trafikverket överta det ekonomiska ansvar som Banverket och Luftfartsverket har gentemot Arlandabanan Infrastructure AB.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen

har bemyndigat regeringen att låta Banverket och Luftfartsverket ge kapitaltillskott till Arlandabanan Infrastructure AB (tidigare A-Banan Projekt AB) när behov därtill föreligger, samt godkänt att regeringen får återkomma till riksdagen med förslag till hur sådana kapitaltillskott ska täckas (prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436). Vidare har riksdagen bemyndigat regeringen att medge att Luftfartsverket och Banverket ställer ut en obegränsad likviditets- och kapitaltäcknings-

PROP. 2009/10:99

garanti till Arlandabanan Infrastructure AB avseende de förpliktelser som bolaget har enligt de avtal som regeringen godkänt med stöd av riksdagens godkännande av grundläggande principer för genomförande av Arlandabanan (prop. 1995:96:65, bet. 1995/96:TU5, rskr. 1995/96:97).

Luftfartsverket har numera flygtrafiktjänst som huvudansvar och är avgiftsfinansierat. Verket bör därför inte längre ansvara för driften av Arlandabanan Infrastructure AB. Regeringen har vidare beslutat att avveckla Banverket och att dess verksamhet ska övertas av det nybildade Trafikverket.

Regeringen anser därför att det ekonomiska ansvar som Banverket och Luftfartsverket har gentemot Arlandabanan Infrastructure AB bör övertas av Trafikverket.

Hänvisningar till S3-2-20

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.21. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:2 Insatser för skogsbruket (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 219 222 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor efter 2010.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Insatser för

skogsbruket minskas med 15 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor efter 2010.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra

till finansieringen av ökningen av anslaget 1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar minskas anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket med 15 000 000 kronor.

Vid föryngring av ädellövskog får markägaren normalt ersättning från staten. Askskottsjukan sprider sig snabbare än vad som bedömdes tidigare och ödelägger flera askbestånd. Det finns därför behov av att under året kunna besluta om ersättning i högre takt än under

normala omständigheter. Bemyndiganderamen för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket bör därför ökas med 10 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:2

Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor efter 2010.

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 150 349 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Bekämpande av

smittsamma husdjurssjukdomar ökas med 107 000 000 kronor.

Anslaget 1:13 Finansiella korrigeringar m.m. minskas med 25 000 000 kronor.

Anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 13 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sedan 2008

pågår en omfattande vaccinationskampanj mot djursjukdomen blåtunga. Kampanjen har hindrat smittspridningen, men måste fullföljas under 2010 för att ge effekt. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar bör ökas med 107 000 000 kronor.

För att bidra till finansieringen minskas anslagen 1:2 Insatser för skogsbruket, 1:13

Finansiella korrigeringar m.m. och 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur med 15 000 000, 25 000 000 respektive 13 500 000 kronor. Minskningarna förväntas inte ha någon inverkan på de verksamheter som finansieras av anslagen.

PROP. 2009/10:99

1:8 Ersättning för viltskador m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 51 778 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:8 Ersättningar för

viltskador m.m. ökas med 4 544 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Under 2009

blev ersättningen till samebyarna för rovdjursförekomst högre än tillgängliga medel. För att möjliggöra utbetalning av bidrag under 2010 gör regeringen bedömningen att ytterligare medel behöver tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:8 Ersättningar för viltskador m.m. bör ökas med 4 544 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:28

Främjande av rennäringen m.m. minskas med motsvarande belopp.

1:10 Bekämpande av växtsjukdomar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:10 Bekämpande

av växtsjukdomar ökas med 1 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: EU har höjt

kraven på medlemsstaterna att utföra kontroller och inventera förekomsten av tallvedsnematod i sina skogar (kommissionens beslut 2009/420/EG, kompletterat av riktlinjer från september 2009). För att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar bör ökas med 1 000 000 kronor.

1:15 Strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål ramanslag uppförda på 28 000 000 kronor respektive 70 000 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att för anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2011 och högst 4 000 000 kronor under 2012. Regeringen har också ett bemyndigande att för anslaget 1:16

Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 000 000 kronor under 2011 och högst 12 000 000 kronor under 2012.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2010 för anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 100 000 kronor under 2011 och högst 6 900 000 kronor under 2012.

Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 900 000 kronor under 2011 och högst 27 100 000 kronor under 2012.

Skälen för regeringens förslag: Anslagen får

användas för bidrag till skrotning av fiskefartyg där bidraget erhålls först när fartyget är skrotat. Tiden mellan beslut och utbetalning av bidrag har visat sig bli längre än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2010. Detta får till följd att fler utbetalningar av under året fattade beslut kommer att förskjutas till kommande år. Bemyndiganderamen för anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. och för anslaget 1:16 Från

EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. bör därför ökas med 9 000 000 kronor respektive 36 000 000 kronor. Regeringen bör

PROP. 2009/10:99

bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:15

Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 100 000 kronor under 2011 och högst 6 900 000 kronor under 2012. Vidare bör regeringen bemyndigas att för anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 900 000 kronor under 2011 och högst 27 100 000 kronor under 2012.

1:28 Främjande av rennäringen m.m. (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 109 915 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor under 2011 och högst 2 000 000 kronor under 2012.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:28 Främjande av

rennäringen m.m. minskas med 4 544 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kronor under 2011 och högst 2 500 000 kronor under 2012.

Skälen för regeringens förslag: För att

möjliggöra beslut om kommande utbetalningar av de medel som avsatts i propositionen En sammanhållen klimat och energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300) för anpassningsåtgärder till ändrade klimatförhållanden behöver bemyndiganderamen för anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. ökas. Bemyndiganderamen behöver även ökas för att vissa projektbeslut ska kunna fattas beträffande vilka Sametinget inväntar medfinansiering från EU. Beredningen av dessa ansökningar har varit mer tidskrävande än förväntat med förskjuten projektstart och försenade utbetalningar av medlen som följd. Bemyndiganderamen bör därför ökas med

3 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kronor under 2011 och högst 2 500 000 kronor under 2012.

För att finansiera ökningen av anslaget 1:8

Ersättning av viltskador m.m. minskas anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. med 4 544 000 kronor. Minskningen förväntas inte ha någon inverkan på de verksamheter som finansieras av anslaget.

Hänvisningar till S3-2-21

 • Prop. 2009/10:99: Avsnitt 1

3.2.22. Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 565 509 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Näringslivs-

utveckling m.m. ökas med 51 050 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget

finansieras utgifter för näringslivsfrämjande åtgärder och tjänsten Nystartskontor. För att möta de utmaningar som Västra Götalandsregionen kan komma att stå inför bör insatserna till stöd för jobb och omställning ökas. Anslaget bör tillföras 15 000 000 kronor för att förstärka satsningen på Tillväxtverkets underleverantörsprogram.

Innovatum teknikpark i Trollhättan driver ett projekt som utvecklar elbilstekniken. Detta stärker svensk konkurrenskraft samtidigt som det bidrar till omställningen mot ett hållbart samhälle. Anslaget bör tillföras 40 000 000 kronor för detta projekt.

För att bidra till finansieringen av ökningen av anslaget 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer minskas anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. med 450 000 kronor. För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg minskas anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. med 3 500 000 kronor.

PROP. 2009/10:99

Sammantaget bör därmed anslaget 1:5

Näringslivsutveckling m.m. ökas med 51 050 000 kronor.

1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer

I statsbudgeten finns för innevarande år för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 780 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:22 Avgifter till

vissa internationella organisationer ökas med 850 000 kronor.

Anslaget 1:2 Verket för innovationssystem:

Forskning och utveckling minskas med 200 000 kronor.

Anslaget 1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. minskas med 200 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kostnaderna

för medlemsavgifterna till internationella näringspolitiska organisationer har ökat till följd av den svenska kronans relativa försvagning sedan 2008. För att uppfylla Sveriges åtaganden gentemot dessa organisationer behöver medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer bör ökas med 850 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslagen 1:5

Näringslivsutveckling m.m., 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling samt 1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. minskas med 450 000, 200 000 respektive 200 000 kronor.

Detta innebär att färre åtgärder och projekt kan finansieras från de aktuella anslagen än vad som tidigare har beräknats.