Prop. 2012/13:110

Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Catharina Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd. Ändringen innebär bl.a. att Transportstyrelsen får erkänna vissa organisationer som s.k. erkända sjöfartsskyddsorganisationer och överlåta vissa tillsynsuppgifter inom sjöfartsskyddet till sådana organisationer. Överlåtelsen innebär en möjlighet för svenska rederier att välja en annan tillsynsutövare än den statliga vilket kan medföra sänkta tillsynskostnader.

Förslagen innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till ett utländskt organ. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd ska införas två nya paragrafer, 21 a och 21 b §§, samt närmast före 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Erkännande av organisation och överlåtelse av tillsynsuppgifter

21 a §

Transportstyrelsen får erkänna en organisation som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation som uppfyller de ytterligare krav som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 b § att

1. granska och godkänna skyddsplaner för fartyg enligt bestämmelsen i punkt 9.2 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004, eller

2. utöva tillsyn enligt bestämmelserna i punkt 19.1–19.3 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor för utförande av uppgifterna.

21 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation ska uppfylla för att få utföra uppgifter enligt 21 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

3. Ärendet och dess beredning

I december 2009 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera och skapa en större flexibilitet för besiktningar av svenska fartyg.

Transportstyrelsen lämnade den 27 december 2010 en rapport över uppdraget, Slutrapport av regeringens uppdrag till Transportstyrelsen att se över förutsättningarna att effektivisera och skapa en större flexibilitet för besiktning av fartyg som för svensk flagg (N2010/4862/TE). En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 1 och ett utdrag ur dess lagförslag finns i bilaga 2. Rapporten har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning över remissvaren finns tillgänglig i Näringsdepartementet (N2010/4862/TE).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 31 januari 2013 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 7. Lagrådets yttrande finns i bilaga 8. Lagrådet lämnade förslaget utan erinran. I förhållande till lagrådsremissen har några redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

4. Bakgrund och förutsättningar för överlåtelse av tillsynsuppgifter

4.1. En säker och trygg sjöfart

4.1.1. Inledning

När handelssjöfartens utveckling tog fart under 1700-talet var verksamheten huvudsakligen inriktad på transport av gods. Så småningom blev transportköparna medvetna om vikten av att i möjligaste mån kunna avgöra om fartygen var tillräckligt säkra för godstransporten i fråga. Ett kontrollsystem för fartygen började därför växa fram.

Först efter Titanics förlisning 1912 uppmärksammades även passagerares och ombordanställdas behov av säkerhet. Den första internationella sjösäkerhetskonventionen (International Convention för the Safety of Life at Sea – SOLAS) utarbetades som ett led i att tillgodose detta behov. SOLAS innehåller minimikrav avseende fartygs konstruktion och utrustning i syfte att uppnå största möjliga säkerhet. Efter att SOLAS trädde i kraft första gången 1914 har den följts av flera omarbetade versioner av vilka den senaste, från 1974, är den nu gällande.

Numera är det huvudsakligen inom FN:s sjöfartsorganisation IMO som det internationella regelarbetet för sjöfarten bedrivs. Ändringar i t.ex. SOLAS förbereds således av IMO och antas av de stater som är medlemmar i IMO.

4.1.2. Internationella regelverk

Förutom SOLAS har ett flertal andra konventioner utarbetats inom IMO. Några av de mest centrala handlar om regler mot förhindrande av föroreningar från fartyg (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL) från 1973 och om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW) från 1995. Inom ramen för SOLAS finns även regler om den operativa organisationen hos rederier (International Safety Management Code, ISM-koden), om påväxthindrande system s.k. antifoulingsystem på fartyg (International Convention of the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, AFS-konventionen) samt om sjöfartsskydd (International Ship and Port Facility Security, ISPS-koden) som handlar om skydd mot utifrån kommande faror, t.ex. terroristangrepp.

Härutöver har även FN:s arbetsorganisation ILO utarbetat en konventionen som behandlar sjömännens arbets- och levnadsförhållanden ombord (Marine Labour Convention, MLC). Konventionen träder i kraft tolv månader efter att ett visst antal länder ratificerat den, vilket i februari 2012 ännu inte skett. Inget talar dock mot att konventionen kommer att träda i kraft.

Konventionerna och koderna har införlivats i svensk rätt i ett flertal författningar. Förutom att SOLAS och ISM-kodens bestämmelser huvudsakligen genomförs i fartygssäkerhetslagen (2003:364) innehåller lagen nationella krav på bl.a fartygs konstruktion. MARPOL:s bestämmelser har genomförts i framför allt lagen (1980:242) om åtgärder mot föroreningar från fartyg och ISPS-kodens bestämmelser återfinns i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

Flera konventioner eller delar av dem har dessutom införlivats i EUrätten och därigenom blivit direktverkande gällande rätt i medlemsländerna. Detta gäller bl.a. bestämmelserna om sjöfartsskydd. Sjösäkerhetsarbete bedrivs även inom andra regionala forum, t.ex. genom den s.k. Parisöverenskommelsen om hamnstatskontroller (Paris MoU), se närmare avsnitt 4.3.2.

Hänvisningar till S4-1-2

4.2. Klassificeringssällskap

4.2.1. Bakgrund

Klassificeringssällskap är privata företag som ursprungligen bildades i Storbritannien. Sällskapen arbetade initialt med poängsättning (klassning) av fartygs sjövärdighet i syfte att möta det ökade behovet av en sjösäker handelssjöfart. Klassificeringssällskapens kontroll av fartygen avsåg då, liksom fortfarande, endast de tekniska förutsättningarna för säkerhet och sjövärdighet.

Med tiden kom klassificeringssällskapen att utveckla ett eget regelverk vad gäller krav på skrov, maskin och elektriska installationer för fartyg och offshoreinstallationer. Regelverken grundar sig på sällskapens erfarenhet liksom på forskning och arbete. Eftersom reglerna grundar sig på sällskapens erfarenhet i form av tillämpade ingenjörskunskaper och

forskning, överensstämmer reglerna i det stora hela vad gäller det sakliga innehållet, även om de skiljer sig åt något från sällskap till sällskap. Förutom att se till att reglerna efterlevs under fartygens nybyggnadsprocess kontrollerar sällskapen också att reglerna även därefter följs. Sällskapen samlar också fartygsspecifik information om konstruktion, underhåll och skick, vilken t.ex. sjöfartsadministrationer och försäkringsbolag har behov av.

Hänvisningar till S4-2-1

 • Prop. 2012/13:110: Avsnitt 4.4.1

4.2.2. Klasscertifikat

I SOLAS föreskrivs att ett fartyg, för vilket konventionen gäller, ska vara konstruerat, byggt och underhållet i enlighet med de strukturella, mekaniska och elinstallationskrav som ställs upp av ett klassificeringssällskap, som är erkänt av fartygets flaggstat (kap. II-1, regel 3.1). Det är med stöd av denna bestämmelse som sällskapen tar fram de ovannämnda regelverken med krav på bl.a. fartygets konstruktion. Att fartyget uppfyller kraven kommer till uttryck i ett s.k. klasscertifikat som utfärdas av sällskapen med direkt stöd av det internationella regelverket. Innehav av klasscertifikat är således obligatoriskt för fartygen.

En viktig distinktion när det gäller klasscertifikaten är att deras funktion inte är att visa att fartyget i sig är sjösäkert. Certifikatet visar endast att fartyget uppfyller klassificeringssällskapets regler.

4.2.3. EU-harmonisering – erkända organisationer

För att klassificeringssällskapen inte ska skilja sig alltför mycket åt i fråga om kvalitet, kvalifikationer och resultat, har det inom EU fastslagits minimikriterier för erkännande av sådana organisationer. De senaste och nu gällande dokumenten på området är Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (klassdirektivet) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (klassförordningen). Klassdirektivet riktar sig till medlemsstaterna på så sätt att det fastställer åtgärder som staterna ska följa i sina förbindelser med organisationerna, medan klassförordningen riktar sig till klassificeringssällskapen med bestämmelser som dessa ska följa vid utövandet av sina uppgifter. Klassdirektivet är genomfört i svensk rätt i fartygssäkerhetslagen (2003:364), prop. 2010/11:116.

När organisationen, dvs. klassificeringssällskapet, erkänts enligt det förfarande som föreskrivs i klassdirektivet blir sällskapet en s.k. erkänd organisation (recognized organisation, RO). Begreppet erkänd organisation är vedertaget inom sjöfartsområdet och kommer i det följande att användas parallellt med klassificeringssällskap.

4.3. Flaggstatens tillsyn

4.3.1. Certifikat

Den stat vars flagg ett fartyg för ansvarar i enlighet med det internationella regelverket för att fartyget uppfyller de internationella reglerna. Kontrollen av att regelverket efterlevs sker genom olika former av besiktningar. Beroende på fartygstyp kan omfattningen och regelbundenheten av besiktningarna variera, men alla fartyg ska årligen genomgå någon form av besiktning inom ramen för det ansvar som åligger flaggstaten. Denna tillsyn av såväl fartyg som rederier sker i huvudsak genom återkommande besiktningar, som resulterar i ett utfärdande av ett antal certifikat. Utfärdande av certifikat sker vid en inledande certifiering då fartyget är nybyggt, vid en mellanliggande eller årlig påteckning under certifikatets giltighetstid samt vid förnyelse av certifikatet när dess giltighetstid gått ut, oftast fem år efter utfärdandet.

De certifikat som utfärdas utgör ett bevis på att fartyget uppfyller de krav som föreskrivs i internationella konventioner. Kraven varierar beroende på bl.a. fartygstyp, fartygets ålder och last samt fartområde. Totalt finns det ett hundratal olika typer av certifikat, av vilka ett knappt 40-tal är relevanta för de fartyg som för svensk flagg och utfärdas med stöd av de större konventionerna inom sjöfartsområdet. Det handlar exempelvis om s.k. International Load Line Certificate, International Passenger Ship Safety Certificate, International Oil Pollution Prevention Certificate och International Safety Management Certificate.

Flaggstaten är således ansvarig för att fartygen under dess flagg har godkända certifikat. Det finns emellertid en möjlighet för flaggstaterna att genom sina sjöfartsadministrationer överlåta vissa uppgifter till erkända organisationer, se närmare avsnitt 4.4.

I bilaga 5 finns en förteckning över de certifikat som gäller i Sverige. Kraven på vilka certifikat ett fartyg ska ha beror på vilken typ av fartyg det är fråga om och i vilka fartområden fartygen går. Alla fartyg har således inte alla de i förteckningen redovisade certifikaten.

Hänvisningar till S4-3-1

4.3.2. Särskilt om hamnstatskontroller och värdstatsbesiktningar

Förutom att kontrollera fartyg som för statens egen flagg, utförs även s.k. hamnstatskontroller. Sådana kontroller utförs av hamnstaten på utländska fartyg som anlöper en hamn. Hamnstatskontrollerna emanerar ur den s.k. Parisöverenskommelsen (The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, Paris MoU) varigenom de undertecknande länderna åtagit sig att genom kontrollerna se till att kraven enligt vissa angivna konventioner är uppfyllda. Bakgrunden till Paris MoU var att ett stort antal fartyg vid tiden för överenskommelsens tillkomst var i så dåligt skick att de utgjorde en omedelbar fara för såväl de ombordvarande som miljön. Hamnstatskontrollerna infördes därefter i syfte att identifiera och ingripa mot flaggstater vars fartyg inte i tillräcklig grad tog ansvar för sjösäkerheten och miljön. Paris MoU är införlivat i EU-rätten genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009

om hamnstatskontroll (hamnstatskontrolldiektivet) som i sin tur är genomfört i Sverige i bl.a. fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Hamnstatskontrollerna sker genom inspektioner ombord på de utländska fartygen. Enligt 5 kap. 9 § fartygssäkerhetslagen ska inspektionen, när det gäller förhållanden som omfattas av certifikat, begränsas till granskning av fartygets certifikat eller motsvarande handlingar om det inte finns grundad anledning att anta att fartyget, dess utrustning eller säkerhetsorganisation avviker från uppgifterna i certifikaten eller handlingarna i något väsentligt avseende. Härutöver görs s.k. värdstatsbesiktningar på ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetsfartyg som går i regelbunden trafik mellan två medlemsländer. I likhet med hamnstatskontrollerna utgör värdstatsbesiktningarna ett instrument för att kunna kontrollera de fartyg som bedriver trafik på statens hamnar. Värdstatsbesiktningarna är dock mer omfattande och görs i samarbete med den ansvariga flaggstatsadministrationen av såväl rederi som fartyg bl.a. innan fartyget sätts i reguljär trafik. Värdstatsbesiktningarna regleras i Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (värdstatsdirektivet).

Hänvisningar till S4-3-2

 • Prop. 2012/13:110: Avsnitt 4.1.2

4.4. Överlåtelse av uppgifter till klassificeringssällskap

Hänvisningar till S4-4

 • Prop. 2012/13:110: Avsnitt 4.3.1

4.4.1. Allmänt

Klassificeringssällskapen utövar tillsyn inte bara över att deras egna regler efterlevs, utan kan också utöva tillsyn och utfärda certifikat efter överlåtelse av uppgifterna från flaggstaterna. Till skillnad från klassificeringscertifikaten som sällskapen utfärdar med direkt stöd i SOLAS, se avsnitt 4.2.1, krävs alltså att flaggstaten överlåtit uppgifterna till sällskapet. Efter överlåtelse genomför sällskapen tillsyn av fartyg för flaggstatens räkning och utfärdar certifikat på flaggstatens vägnar. Ett krav för sådan överlåtelse är att sällskapen uppfyller såväl IMO:s som, i förekommande fall, EU:s krav på sådana erkända organisationer.

Det finns för närvarande tio erkända organisationer som EU:s medlemsstater kan teckna avtal om delegering med. Sverige har tecknat avtal om viss del av sin flaggstatstillsyn med sex av dessa (American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register och RINA).

Hänvisningar till S4-4-1

4.4.2. Överlåtelsemöjligheter enligt det internationella regelverket

För att en flaggstat ska kunna överlåta tillsynsuppgifterna, vari även innefattas utfärdande av certifikat, är en grundläggande förutsättning att den enskilda internationella rättsakten tillåter sådan överlåtelse. De konventioner och koder som utarbetats inom IMO:s verksamhet medger generellt överlåtelse av tillsynsuppgifter till erkända organisationer. Detsamma gäller sjöarbetskonventionen, MLC, som ILO arbetat fram.

Således anges i SOLAS kap. I, del B, regel 6 att (flaggstatens) sjöfartsorganisation får bemyndiga bl.a. erkända organisationer att utföra inspektioner och besiktningar, men också att administrationen alltid ska garantera fullständighet och verkan av inspektioner och besiktningar. Liknande bestämmelser finns i de andra konventionerna. Vad som gäller för sjöfartsskyddet i detta sammanhang behandlas särskilt i avsnitt 5.1.

Klassificeringssällskapen ansvarar således inte i formell mening för ett fartygs sjövärdighet, utan är enbart skyldiga att kontrollera de specifika moment som ingår i respektive certifikat. Så länge en erkänd organisation kontrollerar att de moment som certifikatet avser är uppfyllda, har organisationen formellt sett fullgjort sitt uppdrag. Det finns inte något uttryckligt krav på kontroll av klassificeringssällskapens uppgifter i det internationella regelverket, se dock avsnitt 4.5.

Hänvisningar till S4-4-2

4.4.3. Överlåtelsemöjligheter enligt det EU-rättsliga regelverket

Vissa av de internationella rättsakterna har harmoniserats inom EU. Förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95, förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg och förordning (EG) 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar har sin grund i ISM-koden, AFS-konventionen respektive ISPS-koden. Eftersom en överlåtelse av tillsynsuppgifterna medges redan i de internationella grunddokumenten är motsvarande överlåtelse tillåten även inom EU (dock med vissa begränsningar när det gäller ISPS-koden). Dessutom finns i gemenskapsrätten uttryckliga krav på staternas skyldighet att genomföra tillsyn av de erkända organisationer som de har överlåtit uppgifter till.

Hänvisningar till S4-4-3

 • Prop. 2012/13:110: Avsnitt 4.4.4

4.4.4. Överlåtelsemöjligheter enligt den nationella lagstiftningen

Grundlagsstöd

I 10 kap. 8 § regeringsformen föreskrivs bl.a. att rättsskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt grundar sig på regeringsformen genom beslut av riksdagen kan överlåtas till en utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Vidare föreskrivs att riksdagen i lag får bemyndiga regeringen eller någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan överlåtelse. Frågan behandlas även i avsnitt 5.1.4.

Stöd i specialförfattning

Förutom en möjlighet i den internationella rättsakt som ligger till grund för den svenska författningen och, i förekommande fall, möjlighet enligt den enskilda EU-rättsakten, krävs en uttrycklig bestämmelse i den svenska författningen som medger överlåtelse till en erkänd organisation. De mest centrala författningarna där krav ställs på fartyg är följande:

Fartygssäkerhetslagen (2003:364):Fartygssäkerhetslagen innehåller bestämmelser om bl.a. fartygs sjövärdighet i ett konstruktions- och utrustningsmässigt hänseende, bemanningsfrågor samt frågor om fartygs och rederiers säkerhetsorganisation. De bakomliggande internationella rättsakterna i dessa delar är i första hand SOLAS, Load Line och ISMkoden. Samtliga medger överlåtelse av tillsynsuppgifter till klassificeringssällskap. I 7 kap. 11 § fartygssäkerhetslagen föreskrivs följaktligen att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer genom avtal får överlåta åt en erkänd organisation att utfärda och förnya certifikat samt fastställa minsta tillåtna fribord. I 9 kap.1 och 2 §§fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns en subdelegering till Transportstyrelsen. Den certifiering och tillsyn som utövas med stöd av fartygssäkerhetslagstiftningen kan således utan begränsning delegeras till en erkänd organisation.

Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424): Lagen innehåller regler om förbud mot förorening från fartyg och mottagning av skadliga ämnen från fartyg liksom regler om fartygs konstruktion och tillsyn samt andra åtgärder för att förebygga eller begränsa föroreningar från fartyg. Lagen genomför MARPOL:s bestämmelser i svensk rätt och innehåller kompletterande bestämmelser till förordning (EG) 782/2003 om AFS-konventionen. I 6 kap. 2 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg föreskrivs att Transportstyrelsen får träffa avtal med en erkänd organisation om kontroll av svenska fartyg och utrustning, eller utfärdande av certifikat. I likhet med ordningen enligt fartygssäkerhetslagen är således en överlåtelse av den tillsyn och certifiering som sker med stöd av lagen om åtgärder mot förorening från fartyg möjlig.

Lagen (2004:487) om sjöfartsskydd: Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till förordning (EG) 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar som gör ISPS-koden obligatorisk för svenska fartyg i internationell och viss nationell trafik. Såsom redovisats i avsnitt 4.4.3 öppnar dessa regelverk upp för en överlåtelse av delar av tillsynsuppgifterna, men möjligheten har inte införts i den svenska lagen.

Arbetsmiljölagen (1977:1160):Arbetsmiljölagen är tillämplig på bl.a. fartyg. Tillsyn över att lagen efterlevs sker i samband med nybyggnad, ombyggnad, inflaggning och viss periodisk besiktning. Några bestämmelser om överlåtelse av tillsynsuppgifter enligt arbetsmiljölagen finns för närvarande inte.

Hänvisningar till S4-4-4

4.5. Överlåtelsens innebörd och utformning

Även om en stat väljer att överlåta tillsynsuppgifter till en erkänd organisation, t.ex. ett klassificeringssällskap, kvarstår det yttersta ansvaret för fartygen på flaggstaten. Detta förhållande kommer till uttryck på ungefär samma sätt i samtliga konventioner. Således föreskrivs i t.ex. SOLAS kap. 1, regel 6.e) att ”In every case, the Administration shall fully guarantee the completeness and efficiency of the inspection and survey, and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.”. Flaggstaten genom dess

sjöfartsadministration – myndigheten – garanterar därmed till fullo att fartygen inspekteras på ett sådant sätt att överensstämmelse med de internationella regelverken säkerställs. Dessutom ska administrationen vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att så är fallet. I Sverige är Transportstyrelsen sjöfarts- och flaggstatsadministration och tillsynsmyndighet avseende svenska fartyg.

Överlåtelsen av tillsynsuppgifterna sker genom särskilda avtal mellan administrationen och klassificeringssällskapet. När ett sådant avtal ingåtts och uppgifterna således överlåtits till sällskapet utför detta uppgifterna på eget ansvar. De eventuella synpunkter och brister som klassificeringssällskapet påtalar är därmed att anse som synpunkter och brister påtalade av administrationen. I linje härmed innebär principen om att flaggstaten alltid behåller det yttersta tillsynsansvaret, oavsett om överlåtelse skett eller inte, att sådana förhållanden som inte påtalats av klassificeringssällskapet är att anse som att det är administrationen som inte har påtalat dessa förhållanden.

Vissa delar av klassificeringssällskapens verksamhet innefattar myndighetsutövning. Det gäller t.ex. beslut om utfärdande av certifikat.

Med tanke på flaggstatsansvarets innebörd är det nödvändigt för flaggstaten att bedriva någon form av kontroll av det arbete som utförs på statens vägnar. I klassdirektivet finns bestämmelser om att medlemsstaten med visst tidsintervall ska kontrollera erkända organisationer som utför uppgifter för dess räkning. Bestämmelsen har genomförts i svensk rätt i 9 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Med stöd av denna bestämmelse utövar således Transportstyrelsen tillsyn över de erkända organisationerna.

Hänvisningar till S4-5

5. Överväganden och förslag

5.1. Överlåtelse av uppgifter inom sjöfartsskyddsområdet

Hänvisningar till S5-1

 • Prop. 2012/13:110: Avsnitt 4.4.2

5.1.1. Sjöfartsskydd

IMO antog år 2002 regler om sjöfartsskydd. Reglerna syftar till att skydda fartyg och hamnanläggningar mot grova våldsbrott såsom terrorism. Detta ska ske genom organisatoriska åtgärder samt samarbete och informationsutbyte mellan rederier, fartyg och hamnanläggningar.

Fartyg och hamnanläggningar

Sjöfartsskyddet omfattar i dag lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer och passagerarfartyg som går i internationell eller nationell trafik – i det sistnämnda fallet dock endast s.k. klass A-fartyg vilket för Sveriges del enbart omfattar Gotlandstrafiken – samt hamnanläggningar som utför tjänster åt sådana fartyg. En hamnanläggning definieras som en plats där samverkan mellan fartyg och hamn äger rum, alltså det mer avgränsade område där passagerare och gods befinner sig vid det direkta ombordgåendet och avstigningen respektive lastningen och lossningen.

Skyddsutredning, skyddsplan, sjöfartsskyddscertifikat och skyddsnivå

För varje fartyg och hamnanläggning som omfattas av reglerna ska skyddsutredningar utföras och skyddsplaner utarbetas och godkännas. I skyddsplanerna återfinns de systemmässiga och fysiska åtgärder som, baserade på en skyddsutrednings innehåll och slutsatser, ska vidtas i olika risk- och hotsituationer. De systemmässiga åtgärderna består bl.a. i upprättande av rutiner avseende last och personer ombord, utpekande av skyddschefer och tillhandahållande av information till myndigheter. Det fysiska skyddet kan bestå i instängsling av hamnanläggningsområden och kontroll vid ombordstigning på fartyg.

Även flagg- och hamnstater ska delta aktivt i skyddsarbetet. Detta sker genom bl.a. tillsynsutövning avseende fartyg och hamnanläggningar och utfärdande av s.k. sjöfartsskyddscertifikat. Certifikatet är ett bevis på att fartyget eller hamnanläggningen uppfyllt sjöfartsskyddsreglernas krav. Ett uppsåtligt användande av fartyg utan ett sådant certifikat kan medföra böter eller fängelse i högst sex månader. I dagsläget innehar ett drygt hundratal svenska fartyg ett sådant certifikat.

Staterna har också skyldighet att fastställa och vid behov ändra den s.k. skyddsnivån. Med skyddsnivå avses hur hög beredskapen mot ett angrepp ska vara. Skyddsnivån kan höjas vid förändrad hotbild för t.ex. ett särskilt fartyg eller en särskilt kuststräcka och innebär att ytterligare åtgärder ska vidtas enligt vad som fastställts i skyddsplanen. I Sverige är det Rikspolisstyrelsen som, efter att ha hört Transportstyrelsen och Kustbevakningen, fattar beslut om skyddsnivån.

Reglerna om sjöfartsskydd

Reglerna om sjöfartsskydd infördes genom ett nytt kapitel, XI-2, i SOLAS. Kapitlet innehåller översiktliga bestämmelser som lägger grunden till de nya reglerna. Till kapitlet fogades en kod – ISPS-koden – med detaljerade bestämmelser om kraven på stater, rederier, fartyg och hamnanläggningar. Koden är uppdelad i två delar, del A som innehåller tvingande bestämmelser och del B som innehåller rekommendationer om hur kraven i del A konkret kan genomföras. Kapitel XI-2 och ISPSkoden har härefter införts i EU-rätten genom förordning (EG) nr 725/2004 om sjöfartsskydd1 och är därigenom gällande rätt i hela unionen. I EG-förordningen föreskrivs dessutom att vissa bestämmelser i del B av ISPS-koden ska följas som om de vore obligatoriska (artikel 3.5).

Vid hänvisning till de internationella reglerna om sjöfartsskydd benämns kapitel XI-2 som bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 och ISPS-kodens två delar som bilaga 2 respektive 3 till EG-förordningen.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar, EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

5.1.2. Erkända sjöfartsskyddsorganisationer

Av regel 1.16 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 framgår att med ”erkänd sjöfartsskyddsorganisation” avses en organisation med lämplig expertis i sjöfartsskyddsfrågor och lämplig kunskap om arbetet ombord och i hamnar och som är bemyndigad att genomföra de bedömningar, kontroller, godkännanden eller certifieringar som krävs enligt kapitlet eller del A i ISPS-koden. Det skulle således kunna röra sig om ett klassificeringssällskap eller en erkänd organisation när det gäller fartygsrelaterade förhållanden.

I punkt 4.3 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004 föreskrivs att en fördragsslutande stat kan delegera vissa av de skyddsrelaterade åtagandena enligt kapitel XI-2 och denna del av koden till en erkänd sjöfartsskyddsorganisation. I bestämmelsen anges också vilka åtaganden som inte kan delegeras. I motsvarande punkt i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 anges att en stat får ge en erkänd sjöfartsskyddsorganisation befogenhet att utföra viss skyddsrelaterad verksamhet, inbegripet godkännande och ändringar av fartygens skyddsplaner och kontroll och certifiering av fartygen.

Enligt punkt 8.3 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004 får en erkänd sjöfartsskyddsorganisation utföra skyddsutredning av ett visst fartyg och enligt punkt 9.1.1 utarbeta skyddsplanen för ett visst fartyg. Organisationen får även, enligt punkt 9.2, granska och godkänna fartygets skyddsplan eller ändringar i en tidigare godkänd plan. I sistnämnda fall får dock organisationen enligt punkt 9.2.1 varken ha deltagit i skyddsutredningen av fartyget eller i utarbetandet av dess skyddsplan eller i de ändringar som är föremål för granskning. Slutligen får tillsynen, dvs. kontrollen av att fartyget uppfyller tillämpliga sjöfartsskyddsbestämmelser, samt utfärdande av certifikat enligt punkt 19.1.2 och 19.2.2 överlåtas till en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Att staterna genom sina sjöfartsadministrationer får överlåta vissa uppgifter till erkända sjöfartsskyddsorganisationer, liksom vilka dessa uppgifter är, följer således direkt av det internationella regelverket som införlivats i förordning (EG) nr 725/2004.

I punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004, som i sin ursprungliga form endast var rekommenderande, finns bestämmelser om de omfattande krav som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation bör kunna uppfylla för att överlåtelse ska bli aktuell. Det handlar om t.ex. expertkunskaper inom tillämpliga sjöfartsskyddsområden, lämpligt kunnande om drift av fartyg och hamnar, inbegripet kunskap om fartygskonstruktion och fartygsdesign under vissa förhållanden samt kunskaper om aktuella säkerhetshot. Enligt artikel 3.5 i EG-förordningen är denna bestämmelse om krav på minimikompetens hos erkända sjöfartsskyddsorganisationer en av de punkter som ska följas som om de vore obligatoriska.

Hänvisningar till S5-1-2

 • Prop. 2012/13:110: Avsnitt 5.1.3

5.1.3. Klassdirektivet och klassförordningen är inte tillämpliga

Det s.k. klassdirektivet (direktiv 2009/15/EG) innehåller som tidigare nämnts bestämmelser som medlemsstaterna ska följa i sina förbindelser med de organisationer som får ombesörja t.ex. tillsyn av fartyg. De erkända organisationerna får sin status som sådana efter beslut från EUkommissionen. Enligt artikel 3 i klassdirektivet ska en medlemsstat, när den beslutar att bemyndiga organisationer att helt eller delvis utföra inspektioner och besiktningar avseende föreskrivna certifikat m.m., anförtro dessa uppgifter endast åt erkända organisationer. Såsom redovisats i avsnitt 5.1.2 talas i förordning (EG) nr 725/2004 och dess bilagor i stället om delegering till ”erkända sjöfartsskyddsorganisationer”. Av innehållet i de redovisade bestämmelserna framgår dock att det är samma slags organisationer som i praktiken avses. Det handlar om organisationer med bl.a. lämpliga expertkunskaper i sjöfartsskyddsfrågor och arbete ombord på fartyg. Det är således t.ex. klassificeringssällskap som också är erkända organisationer enligt klassdirektivet som kan bli aktuella för överlåtelse av uppgifter inom sjöfartsskyddet.

I artikel 2 i klassdirektivet finns de definitioner som gäller för direktivet. Artikeln är genomförd i svensk rätt i 1 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (2003:364). Där föreskrivs dels att med erkänd organisation avses i denna lag en sådan organisation som har erkänts i enlighet med den s.k. klassförordningen (förordning (EG) nr 391/2009), dels att en organisation enligt denna lag kan vara ett klassificeringssällskap eller annan som utför säkerhetsbedömningar på statens vägnar.

En viktig distinktion i detta sammanhang är emellertid det förhållandet att klassdirektivet och klassförordningen inte omfattar överlåtelse av uppgifter inom sjöfartsskyddet. Överlåtelse enligt artikel 3 i klassdirektivet handlar, enligt samma artikel, om ansvar och förpliktelser inom ramen för de internationella konventionerna. Dessa konventioner definieras i artikel 2 d som bl.a. SOLAS 74 utom kapitel XI-2 i dess bilaga, dvs. bestämmelserna om sjöfartsskydd. Detta innebär att de bestämmelser i SOLAS som handlar om sjöfartsskydd faller utanför klassdirektivets och klassförordningens tillämpningsområde. Det EU-rättsliga förfarandet med godkännande från EU-kommissionen är därmed inte tillämpligt när det gäller överlåtelse av sjöfartsskyddsrelaterade uppgifter.

Hänvisningar till S5-1-3

 • Prop. 2012/13:110: Avsnitt 5.3.2

5.1.4. Förslag avseende erkända sjöfartsskyddsorganisationer och överlåtelse av uppgifter

Regeringens förslag: Transportstyrelsen får erkänna en organisation som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation som uppfyller de ytterligare krav som följer av meddelade föreskrifter att granska och godkänna skyddsplaner för fartyg enligt bestämmelsen i punkt 9.2 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004 och utöva tillsyn av fartyg enligt bestämmelserna i punkt 19.1–19.3 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor för utförande av uppgifterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka ytterligare krav en erkänd sjöfartsskyddsorganisation ska uppfylla för att få utföra uppgifter inom sjöfartsskyddet.

Rapportens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. I regeringens förslag ingår dock inte rapportens förslag om en bestämmelse om att ett uppdrag att godkänna skyddsplaner för fartyg inte får ges till en organisation som har gjort eller medverkat i skyddsutredningen för samma fartyg. Vidare innehöll rapporten inget uttryckligt författningsförslag om ytterligare villkor i samband med överlåtelsen.

Dessutom skiljer sig förslagen åt språkligt sett bl.a. genom hänvisningar till EU-förordningen i författningstexten och i form av ändrad terminologi. Slutligen har bemyndigandenas utformning justerats med hänsyn till formuleringen i 10 kap 8 § regeringsformen.

Remissinstanserna: Rikspolisstyrelsen anser att innan synpunkter inhämtats från berörda myndigheter är det för tidigt att överväga att delegera verksamhet inom sjöfartsskyddet. Vidare anser styrelsen att det krävs att ett system med skyddsplan och kontrollverksamhet har fungerat en tid för att konsekvenserna av en eventuell delegation ska kunna överblickas. Även Kustbevakningen tycker att lämpligheten av en delegering kan diskuteras. Sveriges Redareförening stöder förslaget att delegera sjöfartsskyddsuppgifter till klassificeringssällskap. SWEREF Skärgårdsredarna påpekar att även tillsynen av svenska fartyg i nationell trafik har stort behov av effektivisering och större flexibilitet. Sveriges Hamnar påpekar att organisationerna rätteligen bör benämnas erkända sjöfartsskyddsorganisationer.

Skälen för regeringens förslag

Grundlagsstöd för överlämnande av förvaltningsuppgifter till ett utländskt organ

När det gäller möjligheten att överlämna förvaltningsuppgifter till ett utländskt organ finns det bestämmelser i 10 kap. 8 § regeringsformen. Av bestämmelsen framgår bl.a. att rättsskipnings- eller förvaltningsuppgifter

som inte direkt grundar sig på regeringsformen genom beslut av riksdagen kan överlåtas till en utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Det framgår vidare att riksdagen får i lag bemyndiga regeringen eller någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan överlåtelse.

I 7 kap. 11 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) finns de bestämmelser genom vilka överlåtelse av tillsynsuppgifter till erkända organisationer redan har skett. Förslaget i denna proposition handlar om liknande uppgifter som överlåts till samma utländska organ i ett liknande sammanhang och av likadana skäl. Det som skiljer överlåtelserna åt är att de materiella reglerna finns i olika författningar – fartygssäkerhetslagen respektive lagen om sjöfartsskydd. Bestämmelserna i fartygssäkerhetslagen kan därför tjäna som förebilder för förevarande förslag som således också handlar om överlåtelse i särskilda fall enligt regeringsformen 10 kap. 8 § andra meningen. Hänsyn bör dock tas till att bemyndigandet i sådana fall ska ske till regeringen eller någon annan myndighet. Myndigheten bör därför anges redan i lagtexten i nu lämnade förslag.

Förslagen innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till utländskt organ. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Frågan om erkännande

I regel 1.16 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 definieras erkänd sjöfartsskyddsorganisation som en organisation med lämplig expertis i sjöfartsskyddsfrågor och lämplig kunskap om arbetet ombord och i hamnar och som är bemyndigad att genomföra de bedömningar, kontroller, godkännanden eller certifieringar som krävs enligt detta kapitel eller del A i ISPS-koden. Med ”bemyndigad” avses här rimligtvis att organisationen ska ha erkänts som en erkänd sjöfartsorganisation – i annat fall är inte bestämmelserna logiskt uppbyggda. Av de materiella bestämmelserna om överlåtelse i ISPS-koden framgår nämligen att sådan kan ske till en erkänd sjöfartsskyddsorganisation, dvs. organisationen ska redan ha uppnått statusen erkänd sjöfartsskyddsorganisation innan överlåtelse kan ske. Detta framgår av punkterna 4.3 och 19.1.2 i bilaga 2 och punkt 4.3 i bilaga 3 till EG-förordningen. I punkt 4.5 i bilaga 3 till EGförordningen föreskrivs vilken kompetens en erkänd sjöfartsskyddsorganisation bör kunna uppvisa för att ett erkännande ska aktualiseras. Vidare föreskrivs i andra stycket i samma regel att vid delegering av specifika uppdrag bör den fördragsslutande staten och dess myndighet se till att den erkända sjöfartsskyddsorganisationen har den kompetens som behövs för uppdraget. Regeringen uppfattar därför att vägen till överlåtelse av sjöfartsskyddsuppgifter består av flera steg, varav det första är att organisationen ska erkännas och därmed uppnå status av en erkänd sjöfartsskyddsorganisation. Först därefter aktualiseras frågan om överlåtelse faktiskt ska ske till den erkända sjöfartsskyddsorganisationen.

I EG-förordningen finns inga bestämmelser om hur erkännandet ska gå till eller vem som ska erkänna. Det föreskrivs endast att en viss sorts organisation ska kunna bli en erkänd sjöfartsskyddsorganisation. En bestämmelse i lagen om sjöfartsskydd bör därför komplettera EG-

förordningen på sådant sätt att erkännande kan ske. Regeringen anser att Transportstyrelsen bör få fatta beslut om att erkänna en organisation som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Frågan om utnyttjande av överlåtelsemöjligheten

Regeringens uppdrag till Transportstyrelsen grundade sig i målsättningen att förenkla och skapa bättre näringspolitiska förutsättningar för rederier med fartyg som för svensk flagg, utan att miljö-, säkerhets- eller sjöfartsskyddskraven sänks eller att åtagandena som flagg-, hamn- och kuststat påverkas negativt. Att möjliggöra flexibilitet och eventuell vidhängande kostnadsminskning inom tillsynsområdet är en åtgärd i linje med nämnda målsättning. Frågan är om detta kan och bör ske på sjöfartsskyddsområdet.

I och med att den grundläggande möjligheten att överlåta uppgifter inom sjöfartsskyddet till en erkänd sjöfartsskyddsorganisation föreskrivs i det internationella regelverket, som dessutom utgör gällande rätt i Sverige genom förordning (EG) nr 725/2004 om sjöfartsskydd, är de rättsliga kraven för överlåtelsemöjligheter redan uppfyllda. Fråga är dock om och i så fall i vilken omfattning Sverige bör utnyttja möjligheten.

Kustbevakningen har framfört att lämpligheten av en överlåtelse kan diskuteras och Rikspolisstyrelsen har anfört att sjöfartsskyddssystemet måste ha fungerat en tid för att konsekvenserna av en delegering ska kunna överblickas. Transportstyrelsen har också i sin rapport anfört att det kan finnas skäl till att regeringen inte tycker att verksamheten bör delegeras. Vad som åsyftas är sjöfartsskyddets själva innehåll och natur.

I t.ex. en skyddsplan förekommer uppgifter om ett fartygs svaga punkter och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka dessa. Mot bakgrund av uppgifternas art är det naturligt att en överlåtelse av uppgifter inom tillsynsområdet bör övervägas noga.

Regeringen gör följande bedömning. Det förhållandet att grunden för överlåtelsemöjligheten finns föreskriven i EG-rättsakten innebär att det inte setts som ett hinder i sig att en erkänd sjöfartsskyddsorganisation i och med en överlåtelse får kännedom om känsliga uppgifter. Det bör därför, enligt regeringens uppfattning, finnas tunga skäl emot en överlåtelse för att en enskild medlemsstat ska välja att inte utnyttja möjligheten. Sådana skäl skulle kunna vara att medlemsstaten eller vissa av medlemsstatens fartyg eller hamnanläggningar är särskilt utsatta för angrepp som sjöfartsskyddet syftar till att skydda mot. Det faktum att fartyg i vissa internationella vatten under de senaste åren blivit utsatta för angrepp utifrån i ökad omfattning väcker naturligtvis betänkligheter som inte får förringas. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa angrepp inte drabbat svenska fartyg särskilt. Förhållandena kan därför inte anses tala mot en överlåtelse för svenskt vidkommande. Enligt vad regeringen erfar har dessutom möjligheten att överlåta sjöfartsskyddsuppgifter redan utnyttjats i Danmark och Norge vilket talar för att en överlåtelse kan ske även avseende svenska fartyg. Vad Rikspolisstyrelsen anfört om att sjöfartsskyddssystemet måste ha fungerat en tid för att konsekvenserna av en överlåtelse ska kunna överblickas, anser regeringen uppfyllt i och med att systemet funnits i snart nio år. De myndigheter som är

inblandade i sjöfartsskyddet måste under denna tid anses ha tillgodogjort sig tillräcklig kännedom om sjöfartsskyddssystemets konsekvenser. Styrelsens påpekande att synpunkter bör inhämtas från berörda myndigheter är tillgodosett i och med remitteringen av Transportstyrelsens rapport samt kontakter under beredningen inför denna proposition. I och med detta måste vidare den farhåga som Kustbevakningen gett uttryck för anses undanröjd. Härtill kommer det förhållandet att det dels ställs krav på de erkända sjöfartsskyddsorganisationerna redan i EGförordningen, dels att det bör finnas en möjlighet att föreskriva ytterligare krav på nationell nivå. Ett förslag på sådana krav redovisas på s. 22. Där föreslås även en möjlighet att besluta om ytterligare villkor i samband med överlåtelsen. I och med detta måste lämpligheten med en överlåtelse anses tillförsäkrad.

Slutligen vill regeringen framhålla att en överlåtelse innebär att rederierna ges en möjlighet att välja vem som ska vara deras tillsynsutövare, inte en skyldighet att välja en annan tillsynsutövare än den statliga. Det får förutsättas att bl.a. kostnadsaspekten och eventuella synergieffekter avseende annan utövad tillsyn kommer att ligga till grund för det valet. Regeringen vill i detta sammanhang betona att det inte är möjligt att ange konkreta skillnader i kostnad beroende på om tillsynsutövaren är statlig eller privat. Möjligheten att välja bör dock finnas. Sammanfattningsvis finner regeringen att en möjlighet att överlåta tillsynsuppgifter inom sjöfartsskyddet till erkända sjöfartsskyddsorganisationer bör införas. En bestämmelse med sådant innehåll bör därför införas i lagen om sjöfartsskydd.

Enligt de internationella sjöfartsskyddsreglerna får överlåtelse ske i fråga om dels granskning och godkännande av fartygets skyddsplan eller ändringar i en tidigare godkänd plan, dels kontroll av fartyg och utfärdande av certifikat. Inom sjöfarten är tillsynsförfarandet uppbyggt på så sätt att tillsyn i form av besiktningar äger rum innan vederbörligt certifikat utfärdas, för att sedan upprepas med vissa intervall. Certifikatet utgör bevis på att fartyget uppfyllt de krav som besiktningen omfattade. Utfärdandet av certifikatet är därmed en del av tillsynen. De förfaranden som kallas kontroll och certifiering av fartyg i punkterna 19.1–19.3 i bilaga 2 till förordning (EG) 725/2004 är vad som med vedertagen terminologi inom sjöfarten kallas tillsyn. De uppgifter som kan överlåtas enligt lagen om sjöfartsskydd föreslås därför omfatta dels granskning och godkännande av fartygs skyddsplaner, dels tillsynsutövning avseende fartyg.

I rapporten lämnades även förslag om att ett uppdrag att godkänna skyddsplaner för fartyg inte får ges till en organisation som har gjort eller medverkat i skyddsutredningen för samma fartyg. Av regel 9.2 och 9.2.1 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 följer att i sådana fall där myndigheten överlåtit granskning och godkännande av fartygets skyddsplan eller ändringar i en tidigare godkänd plan till en erkänd sjöfartsskyddsorganisation, ska den organisationen varken ha deltagit i skyddsutredningen av fartyget eller i utarbetandet av dess skyddsplan eller i de ändringar som är föremål för granskning. Eftersom denna bestämmelse är gällande rätt genom förordning (EG) nr 725/2004 behövs ingen motsvarande bestämmelse i lagen om sjöfartsskydd. Regeringen lämnar därför inget sådant förslag.

SWEREF Skärgårdsredarna har påpekat att även tillsynen av svenska fartyg i nationell trafik har stort behov av effektivisering och större flexibilitet. Regeringen delar denna uppfattning. Eftersom förevarande förslag endast handlar om sjöfartsskyddsreglernas efterlevnad, omfattas de flesta fartyg i nationell trafik, t.ex. skärgårdstrafiken, dock inte av förslaget.

Bestämmelser om dessa fartyg har således inte ingått i det remitterade underlaget.

Frågan om vilka krav som de erkända sjöfartsskyddsorganisationerna måste uppfylla

Frågan om delegeringsmöjligheten i förordning (EG) nr 725/2004 ska utnyttjas eller inte är delvis avhängig frågan om vilka krav som bör ställas på dem som får uppdragen. De EG-rättsliga kraven på minimikompetens i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 som organisationerna måste uppfylla för att kunna bli erkända sjöfartsorganisationer är omfattande och handlar bl.a. om expertkunskaper inom sjöfartsskyddsområden, lämpligt kunnande om drift av fartyg, förmåga att bedöma sannolika skyddsrisker m.m. Dessutom föreskrivs i samma punkt att den fördragsslutande staten och dess myndighet ska se till att den erkända sjöfartsskyddsorganisationen har den kompetens som behövs vid delegering av specifika uppdrag. Det finns således ett utrymme att ställa ytterligare krav på nationell nivå.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör därför få meddela föreskrifter om vilka ytterligare krav en erkänd sjöfartsskyddsorganisation ska uppfylla för att få utföra uppgifter inom sjöfartsskyddet. Genom dessa ytterligare krav på nationell nivå säkerställs lämpligheten med en överlåtelse av uppgifterna i det enskilda fallet i än högre grad. Vidare bör, i samband med en överlåtelse, denna kunna förenas med ytterligare villkor i enskilda fall.

Anslutande frågor

Även om Transportstyrelsen överlåtit uppgifter till en erkänd sjöfartsskyddsorganisation så förändras inte berörda myndigheters övriga uppgifter enligt lagen om sjöfartsskydd. Således är Rikspolisstyrelsen även fortsättningsvis den myndighet som beslutar om skyddsnivå och Transportstyrelsen och Kustbevakningen de myndigheter som ska höras dessförinnan.

För att på ett fullvärdigt sätt kunna fullgöra sin uppgift när det gäller beslut om skyddsnivå kan Transportstyrelsen vara behjälpt eller till och med beroende av att ha tillgång till t.ex. alla gällande skyddsplaner, även om sjöfartsskyddsuppgifter har överlåtits. Ett sätt att tillgodose ett sådant behov är att i det enskilda överlåtelseavtalet med den erkända sjöfartsskyddsorganisationen föreskriva som villkor för överlåtelsen att organisationen tillhandahåller myndigheten ett exemplar av de skyddsplaner organisationen godkänt.

I det enskilda överlåtelseavtalet kan även ingå krav på den säkerhetskontroll som organisationens personal bör genomgå innan den blir behörig att utföra tillsynsuppgifterna. I förordning (EG) nr 725/2004 ställs krav på att lämplig säkerhetsprövning ska utföras av den medlemsstat i vilken den berörda personalen är medborgare. För det fall

personalen är medborgare i ett land utanför EU/EES kan Transportstyrelsen ställa villkor för överlåtelsen, t.ex. genom att kräva ett visst förfarande avseende lämplig säkerhetsprövning.

5.2. Utökad överlåtelse av uppgifter inom miljö- och sjösäkerhetsområdena

I Transportstyrelsens rapport angavs att styrelsen avsåg att utnyttja det mandat den redan har till att överlåta tillsynsuppgifter inom fler områden. I tiden efter rapportens avlämnande har Transportstyrelsen förverkligat sin avsikt och slutit avtal med flera erkända organisationer om överlåtelse av uppgifter inom ytterligare tillsynsområden. Tidigare var tillsynsuppgifter knutna till tolv olika certifikat helt eller delvis överlåtna. Efter utökningen är numera totalt 21 stycken certifikat helt överlåtna till erkända organisationer. Totalt finns det ett drygt 30-tal olika certifikat.

Regeringen ser positivt på denna utökade överlåtelse som torde underlätta och effektivisera rederiernas verksamhet. Huruvida Transportstyrelsen väljer att överlåta tillsynsuppgifter inom ännu fler områden inom ramen för sina befintliga befogenheter är upp till styrelsen att bestämma.

Hänvisningar till S5-2

 • Prop. 2012/13:110: Avsnitt 7.1

5.3. Rapportens övriga förslag

5.3.1. Avtal mellan rederier och Transportstyrelsen

Regeringens bedömning: Något krav på att rederierna genom avtal ska förbinda sig att låta Transportstyrelsen utföra besiktningar under en viss tidsperiod behövs inte.

Rapportens förslag: Överensstämmer inte med regeringens bedömning. I rapporten föreslogs att ett rederi, för att få certifikat utfärdat av

Transportstyrelsen, genom avtal ska förbinda sig att låta styrelsen utföra besiktningar under en viss tidsperiod, dock högst fem år.

Remissinstanserna: Endast Sjöfartsverket nämner förslaget uttryckligen och anför att frågan inte behöver lagregleras. I stället bör en bestämmelse införas om att Transportstyrelsen har huvudansvar att utöva tillsyn av de fartyg som inte valt att anlita en erkänd organisation.

Skälen för regeringens bedömning: Transportstyrelsen har, i enlighet med det uppdrag den fått, i sin rapport redovisat vilka åtgärder som bör vidtas för att myndigheten vid behov även fortsättningsvis ska kunna svara för nybyggnadsbesiktningar och kunna garantera sin kompetens inom tillsynsområdet. Detta mot bakgrund av att rederierna ska kunna välja om en erkänd organisation eller myndigheten själv ska utöva tillsynen.

Inom EU finns det genom klassförordningen ett krav på ömsesidigt erkännande av klasscertifikat mellan de erkända organisationerna med verksamhet inom EU, vilket torde underlätta för rederierna att byta mellan olika organisationer. Det finns heller inget som hindrar att ett

rederi byter tillbaka till myndigheten som utövare av tillsynen – med beaktande av vad som kan ha överenskommits beträffande t.ex. tidsperioder i avtalet med organisationen. Detta medför att myndigheten måste dels ha resurser för att kunna utöva tillsynen, dels kunna utöva tillsynen inom rimlig tid. Såsom Transportstyrelsen formulerar det i sin rapport måste styrelsen, trots en omfattande överlåtelse, bibehålla kompetens och förmåga att svara för en certifiering om ett rederi begär det.

För att skapa förutsättningar för att kunna utöva tillsynsverksamheten är således viss framförhållning nödvändig. Transportstyrelsen har därför föreslagit att de rederier som vill att styrelsen ska svara för utfärdande av vissa certifikat tecknar en överenskommelse om detta med myndigheten. Överenskommelsen skulle medföra att Transportstyrelsen har kännedom om omfattningen av sitt faktiska tillsynsansvar under en viss tidsperiod och kan planera sin verksamhet utifrån denna kännedom.

Regeringen delar Transportstyrelsens uppfattning om vikten av att som flaggstatens representant kunna garantera att tillsynsansvaret uppfylls och att förutsättningar för detta måste finnas. Förutom myndighetens intresse av att kunna tillhandahålla en kvalitativ verksamhet handlar det i slutänden om att upprätthålla en hög fartygssäkerhet. Härtill kommer de personalpolitiska aspekter som en viss osäkerhet om verksamhetens omfattning på viss längre sikt kan medföra. Slutligen kräver Transportstyrelsens finansieringsform med avgiftsbelagd kostnadstäckning för bl.a. tillsynsverksamheten att denna bedrivs på ett ekonomiskt effektivt sätt.

Regeringen anser dock att förslaget att gå lagstiftningsvägen för att underlätta Transportstyrelsens planering av behövlig kompetens inte är nödvändigt. Det torde vara i undantagsfall som rederier väljer att gå tillbaka till myndigheten efter att ha anlitat erkända organisationer till uppgiften. Ett byte av tillsynsutövare när det gäller utfärdande av certifikat är inte okomplicerat, vare sig för uppdragstagaren eller uppdragsgivaren. En besiktning av ett fartyg som uppdragstagaren inte tidigare känner till eller som den inte haft något samröre med under lång tid, blir att likna vid en förstagångsbesiktning eller inflaggningsbesiktning när det gäller noggrannhet och omfattning. I annat fall blir en tillräckligt hög kvalitetsnivå svår att garantera. Besiktningen tenderar därför att bli mer omfattande än vad som hade varit fallet om tillsynsutövaren redan tidigare varit inblandad i arbetet. Ju mer omfattande besiktningen är desto högre blir kostnaden. I praktiken torde därför byte av tillsynsutövare ske i mycket få fall. Regeringen bedömer därför att Transportstyrelsens behov av planering kan tillgodoses utan lagreglering. Det förhållandet att regeringen strävar efter att i möjligaste mån förenkla för företagen genom att undvika ytterligare administrativa och därmed ekonomiska bördor spelar också in i bedömningen. Därtill måste redarnas flexibilitet anses bli begränsad av ett sådant krav. Regeringen avser dock att följa frågan.

Sjöfartsverket har anfört att i stället för den föreslagna bestämmelsen kan en bestämmelse införas om att Transportstyrelsen har huvudansvaret för tillsynsutövandet i det fall en erkänd sjöfartsskyddsorganisation inte har anlitats. Regeringen anser dock inte att en sådan bestämmelse fyller någon funktion eftersom Transportstyrelsen enligt huvudregeln är

tillsynsmyndighet för det fall rederiet inte har valt någon annan tillsynsutövare.

5.3.2. Stärkt kontroll över klassificeringssällskap

Regeringens bedömning: Något krav på att de erkända organisationerna ska vara representerade i Sverige behöver inte införas på lagnivå.

Andra bestämmelser om stärkt kontroll av klassificeringssällskap behöver för närvarande inte införas.

Rapportens förslag: I rapporten föreslogs att det i fartygssäkerhetslagen införs en bestämmelse om att ett uppdrag att utfärda och förnya certifikat endast får ges till en i Sverige registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare vars registrering enligt handelsregisterlagen (1974:157) utvisar att huvudkontoret finns i Sverige.

Remissinstanserna: Statskontoret stöder förslaget att de erkända organisationerna ska finnas som juridisk person i Sverige. Förvaltningsrätten i Stockholm saknar en diskussion kring vilka överväganden som ligger bakom registreringskravet och huruvida ett sådant krav kan legitimeras ur ett inremarknadsperspektiv. Förvaltningsrätten i

Linköping och Statskontoret saknar en genomgång av hur frågor om möjlighet att förena ett föreläggande med vite och om besluts överklagbarhet säkerställs vid en delegering. Sjöfartsverket anser att motiven för förslaget att organisationerna ska vara registrerade juridiska personer i Sverige inte är tillräckligt redovisade. Verket anser att erkända organisationer inom EU bör kunna utföra den delegerade tillsynen.

Skälen för regeringens bedömning

I avsnitt 4.5 redovisas att det yttersta ansvaret för tillsynen kvarstår hos flaggstaten, dvs. myndigheten, även om uppgifterna har överlåtits. Detta medför ett behov för flaggstaten att kunna förvissa sig om att den som utövar tillsynen gör det på ett fullgott sätt. I det regeringsuppdrag som ligger till grund för Transportstyrelsens rapport ingick dessutom att se över hur kontrollen av erkända organisationer kan stärkas i syfte att tillförsäkra en säker, enhetlig och effektiv tillsyn. Dessa två faktorer reser frågan om kontrollen över organisationerna bör eller ska stärkas.

De erkända organisationernas representation i Sverige

Transportstyrelsen har påtalat vikten av att den erkända organisationen finns registrerad som juridisk person i Sverige för att styrelsen ska kunna utföra sin tillsyn mer verksamt.

Svenska företag kan registreras enligt olika regelverk. Ett aktiebolag registreras enligt 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551). Ekonomiska föreningar ska registreras enligt 1 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Handelsbolag ska registreras enligt 1 kap. 1 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Mindre relevanta i sammanhanget är enskilda näringsidkare och ideella föreningar, som inte måste men kan registreras enligt regler i handelsregisterlagen (1974:157).

Ofta utgör registreringen ett villkor för att den juridiska personen ska få rättshandlingsförmåga.

Ett krav på registrering i Sverige innebär också att den juridiska personen får ett säte i Sverige och blir ett svenskt rättssubjekt. Detta medför i sin tur att tillsyn kan utövas mer verkningsfullt. Regeringen instämmer i att problem kan uppstå för det fall den erkända organisationen inte finns representerad i Sverige och Transportstyrelsen därför måste försöka utöva tillsynen utomlands. Svensk lagstiftning kan inte obehindrat resa krav mot en verksamhet som endast är etablerad i utlandet. Det kan därför uppstå svårigheter att t.ex. delge en sådan erkänd organisation eller att med fog hävda sin rätt att bereda sig fysiskt tillträde till organisationen. Ett annat exempel är den situationen att myndigheten tvingas driva ett skadeståndsmål mot en organisation. Om anknytning till Sverige saknas måste detta ske utomlands vilket torde vara förknippat med onödiga svårigheter. Det måste således anses finnas fog för uppfattningen att den erkända organisationen ska ha anknytning till Sverige. Fråga är dock på vilket sätt behovet kan eller bör tillgodoses.

Förvaltningsrätten i Stockholm har undrat huruvida ett krav på registrering som juridisk person i Sverige kan legitimeras ur ett inremarknadsperspektiv. Enligt regeringens uppfattning hindrar inte principen om

EU:s inre marknad förslaget som sådant. Enligt artikel 56 i EUFfördraget ska fri rörlighet för tjänster råda på den inre marknaden. Enligt artikel 51, som enligt artikel 62 också ska tillämpas på transportområdet, omfattar bestämmelserna i EUF-fördraget om fri rörlighet av tjänster inte verksamhet som i medlemsstaten, om än endast tillfälligt, är förenad med utövandet av offentlig makt. Den verksamhet som de erkända organisationerna bedriver i form av tillsynsutövning innefattande bl.a. utfärdande av certifikat, utgör myndighetsövning och därmed utövande av offentlig makt. EU-reglerna om fri rörlighet för tjänster utgör således i och för sig inget hinder för ett sådant förslag som presenterats i rapporten.

Även om de EU-rättsliga reglerna om fri rörlighet således inte hindrar att ett krav på representation i Sverige införs, är frågan om det finns andra regler eller skäl som hindrar att ett sådant krav införs på lagnivå. Regeringen gör följande bedömning. I artikel 5.3 i klassdirektivet föreskrivs att det i avtalet (mellan medlemsstatens administration och den erkända organisationen) kan krävas att den erkända organisationen har ett lokalt ombud på den medlemsstats territorium för vars räkning den utför de uppgifter som avses i artikel 3, dvs. utövande av tillsyn. Vidare att detta krav kan uppfyllas av ett lokalt ombud som är juridisk person enligt medlemsstatens lagar och som omfattas av de nationella domstolarnas behörighet. Denna bestämmelse är genomförd i svensk rätt i 9 kap. 4 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), där det föreskrivs att ett sådant avtal ska uppfylla de krav och innehålla de uppgifter som följer av bl.a. artikel 5.3 i klassdirektivet. Enligt vad regeringen erfar innehåller befintliga överlåtelseavtal mellan Transportstyrelsen och de erkända organisationerna sådana klausuler i enlighet med bestämmelsen i fartygssäkerhetsförordningen.

Det förhållandet att det i direktivet är föreskrivet att krav på registrering som juridisk person får ingå i avtalet, tyder på att reglering av frågan företrädesvis bör ske på detta sätt i stället för genom bestämmelser i lag. Sverige har som sagt valt att genomföra denna fakultativa bestämmelse

genom att i sin lagstiftning föreskriva vad överlåtelseavtalen ska innehålla. Därför anser regeringen att någon ytterligare reglering i lag inte är nödvändig. Regeringen föreslår således inte någon sådan bestämmelse i fartygssäkerhetslagen som föreslogs i rapporten. Sjöfartsverkets synpunkt är därmed tillgodosedd.

Det är dock värt att komma ihåg att klassdirektivets bestämmelser inte omfattar delegering av uppgifter inom sjöfartsskyddet, jfr avsnitt 5.2.3. Det förhållandet att klassdirektivet har bestämmelser om att krav på registrering som juridisk person i flaggstaten får ingå i överlåtelseavtalet, kan således inte per automatik på samma sätt som inom övriga tillsynsområden ligga till grund för bedömningen att en lagreglering är onödig när det gäller sjöfartsskyddet. Fråga är om det för sjöfartsskyddets del bör införas en sådan bestämmelse i lag.

I avsnitt 5.1.3 har det konstaterats att det i praktiken kommer att vara fråga om samma organisationer som blir föremål för erkännande enligt klassdirektivet som enligt sjöfartsskyddsreglerna. Kravet på att den erkända sjöfartsskyddsorganisationen ska vara registrerad som juridisk person i flaggstaten blir därmed uppfyllt, även om det skett med stöd av en annan lagstiftning. Av denna anledning lämnar inte regeringen något lagförslag om krav på representation i Sverige. Det bör tilläggas att det i det remitterade underlaget inte ingick något sådant förslag i fråga om lagen om sjöfartsskydd. I rapporten lämnades visserligen inget uttryckligt sådant förslag, men det får anses följa av diskussionen i sak att en sådan bestämmelse är önskvärd. I avsnitt 5.1.4 lämnas förslag om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav en erkänd sjöfartsskyddsorganisation ska uppfylla för att kunna få uppdrag att utföra skyddsrelaterade åtaganden enligt denna lag och enligt förordning (EG) nr 725/2004 om sjöfartsskydd. Bemyndigandet kan utnyttjas av regeringen för att föreskriva t.ex. krav på registrering som juridisk person. För det fall förslaget om överlåtelse av uppgifter inom sjöfartsskyddet antas av riksdagen har regeringen för avsikt att använda bemyndigandet på nämnda sätt. Behovet av reglering får således anses uppfyllt. Samtidigt uppnås en likartad reglering för samtliga överlåtna tillsynsområden.

Vitesföreläggande, överklagbarhet och rätten att ta del av handlingar

Transportstyrelsen har i sin rapport påtalat behovet av att finna former som innebär att eventuella förelägganden från en erkänd sjöfartsskyddsorganisation ges en tydlig offentligrättslig verkan och dessutom kan förenas med vite. Vidare att organisationernas beslut ska vara överklagbara och att det ska finnas en rätt att ta del av handlingar hos organisationerna. I rapporten anges också att det torde åligga styrelsen att sluta avtal som i görligaste mån säkerställer att nämnda förhållanden kan uppfyllas. Bland remissinstanserna anför Förvaltningsrätten i Linköping att den saknar en genomgång av hur dessa frågor behandlas i dag.

Statskontoret efterfrågar en djupare analys av dessa rättssäkerhetsaspekter. Rikspolisstyrelsen delar Transportstyrelsens bedömning att krav måste ställas på organisationerna för att säkerställa att fel och brister rapporteras till behörig svensk myndighet.

Enligt det förfarande som råder i dag i fråga om tillsyn som överlåtits till erkända organisationer, meddelar organisationerna informellt rederiet om dess fartyg har konstaterats inte uppfylla föreskrivna krav för att certifikat ska kunna utfärdas. Eftersom det av huvudsakligen ekonomiska skäl är i rederiets intresse att få nödvändiga certifikat åtgärdas oftast bristerna omgående. För det fall så inte sker, eller om bristen är av allvarligare art, informeras Transportstyrelsen som har möjlighet att besluta om förelägganden – som får förenas med vite – om att bristerna ska åtgärdas. Transportstyrelsen har också möjlighet att besluta om nyttjandeförbud för fartyget. Förfarandet avseende information till Transportstyrelsen i sådana fall regleras i de överlåtelseavtal som myndigheten sluter med de erkända organisationerna och är i linje med principen om att flaggstaten genom sin sjöfartsadministration alltid har det yttersta ansvaret för tillsynens fullgörande. Samma ordning bör gälla även för den möjlighet att överlåta tillsynsuppgifter som nu föreslås. I 9 a och 10 §§ lagen (2004:487) om sjöfartsskydd finns bestämmelser om beslut om förbud och föreläggande samt om möjligheten att förena besluten med vite.

I 29 § lagen om sjöfartsskydd och 9 kap. fartygssäkerhetslagen (2003:364) finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt respektive lag.

Regeringen finner sammanfattningsvis att den ordning som råder i dag vad avser möjlighet att besluta om vitesföreläggande och överklaga beslut är fungerande. Något behov av justeringar i dessa avseenden behövs enligt regeringens bedömning inte. Det gäller även med beaktande av de förslag som nu föreslås.

När det gäller rätten att ta del av allmänna handlingar regleras detta i tryckfrihetsförordningen och avser handlingar som förvaras hos myndigheter. I 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anges att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar också ska gälla handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Eftersom erkända organisationer inte finns angivna i bilagan kan det konstateras att någon rätt för allmänheten att ta del av handlingar hos dessa organisationer inte finns i dag. Något förslag om att ändra i bilagan så den även omfattar erkända organisationer har inte heller varit föremål för remittering. Eftersom beredningsunderlag saknas lämnas inte något sådant förslag i denna proposition.

Tillsynsmyndigheten däremot kan enligt gällande ordning alltid kräva av de erkända organisationerna att få se de handlingar som hör till deras tillsynsuppgifter. Dels finns det en bestämmelse i artikel 10.4 i klassförordningen som reglerar vilka handlingar som den erkända organisationen är skyldig att förse den bemyndigande administrationen med, dels ingår en bestämmelse i överlåtelseavtalen mellan organen om en ovillkorlig rätt för myndigheten att få del av handlingar. Eftersom klassförordningen emellertid inte gäller överlåtelse av sjöfartsskyddsuppgifter blir tillsynsmyndigheten hänvisad till villkor i överlåtelseavtalen eller -besluten för att kunna tillförsäkra sig rätten att ta del av handlingar hos sjöfartsskyddsorganisationerna. Genom att vända sig till tillsynsmyndig-

heten kan därefter även allmänheten få tillgång till handlingarna, givetvis efter sekretessprövning.

Modeller för tillsynen över klassificeringssällskap

Transportstyrelsen har i sin rapport gjort bedömningen att det krävs en kontrollnivå utöver de krav som slås fast i klassdirektivet och att kontroll av samtliga överlåtna uppgifter måste utföras på ett systematiskt sätt. Styrelsen påtalar att det finns olika modeller som kan användas beroende på vad som ska granskas.

När det gäller redan överlåtna tillsynsuppgifter kan följande konstateras. I artikel 9 i klassdirektivet anges att varje medlemsstat ska försäkra sig om att de erkända organisationer som utför uppdrag för dess räkning utför uppgifterna till belåtenhet för dess behöriga administration. Varje medlemsstat ska därför, åtminstone vartannat år, kontrollera alla erkända organisationer och rapportera om resultatet till de andra medlemsstaterna och kommissionen. Bestämmelserna är genomförda i svensk rätt i 9 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:2). Regeringen konstaterar att myndigheten inom sitt bemyndigande kan använda sig av de tillsynsmodeller som den finner mest effektiva och uppmuntrar att myndigheten ser över användningsområdet. Något förslag som kräver riksdagens godkännande behövs däremot inte.

När det sedan gäller föreslagen överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfartsskyddet gör sig samma resonemang gällande som förts avseende krav på organisationernas registrering som juridisk person i flaggstaten. Det kommer i praktiken att röra sig om samma organisationer som erkänns enligt båda lagstiftningarna. Den tillsyn som sker med stöd av klassdirektivet och fartygssäkerhetsförordningen kommer således att till viss del tillgodose behovet av tillsyn över organisationerna när det gäller sjöfartsskyddsuppgifterna. Ordningen kan emellertid inte anses fullt tillfredsställande – trots att något uttryckligt krav på sådan tillsyn inte ställs i förordning (EG) nr 725/2004 eller dess bilagor – varför regeringen avser att följa frågan.

Hänvisningar till S5-3-2

6. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Det lagförslag som lämnas i denna proposition är inte knutet till någon EU-rättsakt eller internationell rättsakt på så sätt att ett visst ikraftträdandedatum måste iakttas. Lagförslagen är nationella kompletteringar till en EU-rättsakt. Det är således helt och hållet nationella avvägningar som ligger till grund för det föreslagna ikraftträdandet.

Eftersom regeringen är angelägen om att införa möjligheten för svenska rederier att kunna välja ett eller flera klassificeringssällskap som tillsynsutövare även avseende sjöfartsskyddsuppgifter bör förslagen dock träda i kraft så snart som möjligt. Regeringen föreslår därför att förslaget

till ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd ska träda i kraft den 1 juli 2013.

Några särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga.

7. Konsekvenser

7.1. Konsekvenser för rederierna

Den största konsekvensen av det lämnade förslaget är att rederierna får möjlighet att välja en annan tillsynsutövare än den statliga när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna om sjöfartsskydd. För det fall rederiet redan anlitar en erkänd organisation för de tillsynsuppgifter som överlåtits med stöd av andra regelverk, kan rederiet nu få möjlighet att använda samma tillsynsutövare inom ytterligare ett tillsynsområde. Det är naturligt att tänka sig att för ju fler uppgifter ett rederi anlitar en erkänd organisation desto lägre kostnader för organisationen vilket kan medföra lägre avgifter för rederiet. Ytterligare en faktor som kan komma att påverka rederiernas kostnader är det förhållandet att organisationerna verkar internationellt och därmed har filialer utomlands. Ett rederi kan således utnyttja en utrikes belägen filial där fartyget för tillfället befinner sig, i stället för att vara tvungen att anpassa sin resa till tillsynstillfället i Sverige, vilket sannolikt skulle medföra extrakostnader och missade intäkter.

Det är emellertid inte möjligt att ange några exakta belopp för rederiernas tillsynskostnader, bl.a. eftersom de erkända organisationernas avgifter inte är kända. Detta innebär att det inte med säkerhet kan slås fast ens att förslaget innebär sänkta kostnader för rederierna. Däremot öppnas upp för möjligheten att välja en erkänd sjöfartsskyddsorganisation som tillsynsutövare och därmed också för möjligheten att i ett affärsmässigt förhållande avtala om priset.

När det gäller de kostnader som Transportstyrelsens tillsyn föranleder, har styrelsen beräknat att för ett oljetankfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer som går i internationell trafik minskar kostnaderna för styrelsens tillsyn med 44 000 kronor per år. I detta belopp ingår den besparing som det förändrade besiktningsintervallet avseende ISMtillsynen innebär, se avsnitt 5.2. För ett passagerarfartyg av samma storlek i samma trafik beräknas motsvarande kostnadsminskning uppgå till cirka 60 000 kronor under en femårsperiod.

Hänvisningar till S7-1

7.2. Konsekvenser för Transportstyrelsen

En överlåtelse av tillsynsuppgifter till erkända sjöfartsskyddsorganisationer innebär till viss del minskade uppgifter för Transportstyrelsen. Eftersom myndigheten emellertid alltid har huvudansvaret för tillsynen och alltid måste vara beredd att ställa upp om tillsyn efterfrågas måste viss kompetens och personalresurser kvarstå i myndigheten.

De förslag som lämnas i denna proposition innebär en möjlighet till överlåtelse av tillsynsuppgifter. I vilken omfattning, möjligheten kommer att utnyttjas kan dock inte med säkerhet förutses. Det är därför mycket svårt att spekulera i det exakta behov av resurser som Transportstyrelsen kommer att ha för det fall förslagen antas. Om valmöjligheten inte utnyttjas av rederierna kommer behovet av kompetens och personalresurser att vara oförändrat.

När det gäller tillsyn av erkända organisationer (och därmed erkända sjöfartsskyddsorganisationer) påtalar Transportstyrelsen att den hittills genomförda tillsynen främst skett genom att styrelsen är ombord när organisationerna genomför den redan överlåtna tillsynen på svenska fartyg och att kostnaden därför varit marginell. Om förslaget om utökad överlåtelse genomförs kommer det, tillsammans med den ytterligare överlåtelse som styrelsen redan har mandat att göra, att innebära att tillsynen av organisationerna måste ske på annat sätt. Enligt Transportstyrelsens egen uppskattning kommer detta att kosta 1,3 miljoner kronor per år. Finansiering via avgifter är inte aktuellt eftersom det rör sig om utländska organ. Det är, enligt regeringens uppfattning, svårt att beräkna en exakt kostnad för denna tillsyn. Uppgiften bör dock inte generera högre kostnader än att de ryms inom myndighetens befintliga anslagsramar.

7.3. Övriga konsekvenser

Förslaget bedöms inte påverka miljön. Inte heller kan några konsekvenser för jämställdheten eller andra intressen antas uppkomma.

8. Författningskommentar

21 a §

Transportstyrelsen får erkänna en organisation som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation som uppfyller de ytterligare krav som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 b § att

1. granska och godkänna skyddsplaner för fartyg enligt bestämmelsen i punkt 9.2 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004, eller

2. utöva tillsyn enligt bestämmelserna i punkt 19.1–19.3 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor för utförande av uppgifterna.

I en ny paragraf, 21 a §, införs bestämmelser med bemyndiganden till Transportstyrelsen. Det bemyndigande som lämnas i andra stycket grundas på 10 kap. 8 § första stycket andra meningen regeringsformen vari föreskrivs att riksdagen i lag får bemyndiga regeringen eller någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om överlåtelse av bl.a. förvaltningsuppgifter till en utländsk inrättning eller samfällighet. Myndighetens namn anges därför i lagtexten. För enhetlighets skull lämnas bemyndigandet i första stycket till samma namngivna myndighet, dvs. Transportstyrelsen.

I första stycket lämnas således bemyndigande till Transportstyrelsen att erkänna en organisation som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation. Förordningen och dess bilagor innehåller bestämmelser om att överlåtelse av sjöfartsskyddsuppgifter kan ske till en erkänd sjöfartsskyddsorganisation (t.ex. punkterna 4.3 och 19.1.2 i bilaga 2). Vidare finns i bilaga 1 till förordningen en bestämmelse där erkänd sjöfartsskyddsorganisation definieras som en organisation med lämplig expertis i sjöfartsskyddsfrågor och lämplig kunskap om arbetet ombord på fartyg. I bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordningen finns en uppräkning av de krav som organisationen bör kunna uppvisa. Bestämmelsen ska enligt artikel 3.5 i förordningen följas som om den vore obligatorisk. Däremot finns inga bestämmelser om själva erkännandet. Förevarande bestämmelse kompletterar således förordningen så att erkännande kan ske. Om organisationen inte erkänts kan den inte få uppdrag att utföra de uppgifter som enligt förordningen och dess bilagor efter medlemsstatens överlåtelse kan få utföras av en erkänd sjöfartsskyddsorganisation. De krav som organisationen ska uppfylla för att kunna erkännas är således de som föreskrivs i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordningen.

I andra stycket lämnas bemyndigande till Transportstyrelsen att överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation som uppfyller de ytterligare krav som följer av föreskrifter som kan ha meddelats med stöd av 21 b § att granska och godkänna skyddsplaner för fartyg eller utöva tillsyn. Den grundläggande bestämmelsen om att en fördragsslutande stat kan överlåta uppgifter inom sjöfartsskyddet till en erkänd sjöfartsskyddsorganisation finns i punkt 4.3 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004. I punkt 9.2 i bilaga 2 till förordningen regleras överlåtelse avseende fartygets skyddsplan specifikt och i punkterna 19.1.2 och 19.2.2 finns motsvarande bestämmelser avseende kontroller och utfärdande av certifikat. I punkt 4.3 i bilaga 2 till förordningen räknas de uppgifter upp som inte kan delegeras. Ytterligare begränsningar följer av punkt 9.2.1 i bilaga 2 till förordningen vari anges att i sådana fall som den erkända sjöfartsskyddsorganisationen utför godkännandet av skyddsplanen ska organisationen varken ha deltagit i skyddsutredningen eller i utarbetandet av skyddsplanen. En liknande bestämmelse finns i punkt 4.4 i bilaga 3 till förordningen där det anges att om en erkänd sjöfartsskyddsorganisation utför en skyddsutredning eller skyddsplan ska den organisationen inte bemyndigas att godkänna skyddsplanen.

I andra stycket anges i vilken omfattning förordningens möjlighet till överlåtelse utnyttjas för svenskt vidkommande. I punkt 1 ges Transportstyrelsen möjlighet att överlåta uppgiften att granska och godkänna skyddsplaner för fartyg och i punkt 2 ges Transportstyrelsen möjlighet att överlåta uppgiften att utöva tillsyn avseende fartyg. Med sistnämnda uppgift avses det kontrollförfarande som regleras i punkt 19 i bilaga 2 till förordningen och som leder fram till ett beslut att utfärda – eller att inte utfärda – certifikat.

Enligt tredje stycket får ett beslut om överlåtelse förenas med ytterligare villkor för utförande av uppgifterna. Härmed avses sådana villkor som i enskilda fall anses relevanta för att den erkända sjöfartsskyddsorganisationen ska få utföra uppgifterna. Exempel på sådana villkor kan vara krav på viss utbildning hos de tjänstemän som utför tillsynen och krav på hur hanteringen av dokument och uppgifter ska ske i organisationen och mellan organisationen och Transportstyrelsen. Bestämmelsen kompletterar normgivningsbemyndigandet i 21 b §.

I 29 § finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt lagen. Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.1.4.

21 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation ska uppfylla för att få utföra uppgifter enligt 21 a §.

I 21 b §, som är ny, införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vilka ytterligare krav som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation ska uppfylla för att kunna få uppdrag att utföra uppgifter enligt 21 a §.

I punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 anges att den fördragsslutande staten vid ett bemyndigande bör beakta kompetensen i organisationen. Med bemyndigande avses här erkännande som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation. Därefter räknas de krav upp som en erkänd

sjöfartsskyddsorganisation bör kunna uppvisa. Enligt artikel 3.5 i förordning (EG) nr 725/2004 ska medlemsstaterna följa bl.a. den nämnda bestämmelsen om minimikompetens som om den vore obligatorisk. I nämnda punkt 4.5 föreskrivs också att den fördragsslutande staten och dess myndighet bör se till att den erkända sjöfartsskyddsorganisationen har den kompetens som behövs vid delegering av specifika uppdrag. Genom den föreslagna bestämmelsen i 21 b § ges möjlighet att på nationell nivå meddela föreskrifter om vilka ytterligare krav som bör ställas på en erkänd sjöfartsskyddsorganisation för att denna ska kunna få uppdrag att utföra uppgifter enligt 21 a §. Exempel på sådana krav är fördjupade kunskaper i vissa specifika avseenden. Bemyndigandet kompletterar bestämmelsen i 21 a § tredje stycket.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.1.4.

Sammanfattning av Transportstyrelsens rapport

Regeringen gav den 21 december 2009 Transportstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera och skapa en större flexibilitet för besiktning av svenska fartyg i internationell trafik. Åtgärden vidtogs i syfte att skapa bättre näringspolitiska förutsättningar för svenska rederier. Åtgärderna ska genomföras utan att miljö-, säkerhets- eller sjöfartskyddskraven sänks eller Sveriges åtagande som flagg-, hamn- och kuststat påverkas negativt.

En utökad delegering

Transportstyrelsen avser att till erkända organisationer delegera den tillsyn och de certifikat som myndigheten ska utfärda i enlighet med vad som följer av lagen (1980:424) om föroreningar från fartyg och fartygssäkerhetslagen (2003:364), med undantag av ISM, fartcertifikatet och de delar av ritningsgranskningen som åligger flaggstaten. Styrelsen har vidare tagit fram ett förslag till ändring av lagen om sjöfartsskydd som skulle möjliggöra en delegering av tillsynen med stöd av nämnda lag. I fråga om arbetsmiljö gör myndigheten bedömningen att det saknas nationella och för närvarande också internationella förutsättningar för en delegering av tillsynen inom detta område. Arbetsmiljötillsynen föreslås mot denna bakgrund utföras av Transportstyrelsen även fortsatt. Styrelsen gör bedömningen att det förslag som nu lämnas skapar bättre förutsättningar för svenska rederier, samtidigt som Sverige som flaggstat ges möjlighet till en godtagbar kontroll.

Flaggstatens ansvar och kontroll av erkända organisationer

Staterna ansvarar i enlighet med det internationella regelverket för att de fartyg som för deras flagg uppfyller gällande krav i detta regelverk. Denna skyldighet åligger staterna oavsett om ansvaret delegerats till erkända organisationer eller inte. För att säkerställa regelefterlevnaden på området krävs en kontroll av såväl den tekniska som den operativa nivån ombord på fartyg. I och med en utökad delegering kommer erkända organisationer att på uppdrag av Sverige svara för merparten av tillsynen av svenska fartyg. Vid en delegering av uppgifter till erkända organisationer är det således en förutsättning att denna verksamhet kontrolleras. Ett sådant krav följer också av gemenskapsrätten. För flaggstatsadministrationen (Transportstyrelsen) innebär detta att den direkta kontrollen av svenska fartyg som funnits fram till idag ersätts med en indirekt kontroll av den verksamhet som erkända organisationer bedriver på uppdrag av administrationen. En sådan kontroll är nödvändig för att säkerställa att Sverige ska kunna fullgöra det ansvar som åligger flaggstaten och därigenom säkerställa att miljö-, säkerhets-, eller skyddskraven inte sänks. Det förslag som nu lämnas innebär således en betydande förändring av hur tillsynen bedrivs avseende svenska fartyg och kommer att innebära att myndigheten kommer att behöva se över sitt arbetssätt inom tillsynsområdet.

Flexibilitet för svenska rederier

Regeringen har i uppdraget till Transportstyrelsen angivit att det ska finnas en flexibilitet för svenska rederier att välja Transportstyrelsen för besiktning av fartyg. Transportstyrelsen kan konstatera att en sådan flexibilitet kan bibehållas, men att den, för att skapa rimliga planeringsförutsättningar för myndigheten, bör förenas med ett krav på att de rederier som avser använda Transportstyrelsen tecknar särskilda avtal med myndigheten. Styrelsen har vidare haft regeringens uppdrag att säkerställa en kapacitet för nybyggnadsbesiktning även fortsatt. En sådan flexibilitet kan bibehållas, men kommer att medföra vissa kostnader.

Införandet av ett system för integrerad tillsyn

Vad avser den kvarvarande tillsyn av svenska fartyg som Transportstyrelsen föreslås bedriva, bör ett system för integrerad tillsyn införas. Införandet av ett sådant system torde innebära att antalet förrättningstillfällen kan begränsas till ett minimum och kostnaderna för svenska rederier därmed kan hållas så låga som möjligt.

Ändrat besiktningsintervall för godkänd säkerhetsorganisation (ISM)

Utöver ovan nämnda åtgärder för att stärka konkurrensförutsättningarna för svenska rederier gör Transportstyrelsen bedömningen att det finns förutsättningar att anpassa de svenska reglerna avseende godkänd säkerhetsorganisation för rederier och fartyg till den nivå som råder internationellt. Besiktningsintervallet kan därför ändras från en årlig besiktning till två besiktningar under en femårsperiod. Denna ändring torde underlätta för svenska rederier genom en ökad flexibilitet framförallt vad avser tidpunkt när besiktningen ska genomföras. Därutöver innebär åtgärden en besparing för svenska rederier under certifikatsperioden genom minskade avgifter utan att sjösäkerhet eller miljöskydd torde påverkas i någon större omfattning.

Konsekvenser

Utöver de effekter som redovisats ovan innebär en utökad delegering att svenska rederier i stället för en avgift till Transportstyrelsen kommer att behöva betala för de tjänster erkända organisationer utför. Storleken på dessa avgifter kan Transportstyrelsen inte bedöma, då detta bygger på en affärsmässig överenskommelse mellan rederiet och den erkända organisationen. Om och i så fall hur mycket billigare det blir för svenska rederier beror således på vilka överenskommelser dessa sluter med erkända organisationer. De erkända organisationerna har dock en mer utbredd lokal representation utomlands än vad Transportstyrelsen har, vilket torde innebära ytterligare en besparing för svenska rederier, då resekostnaderna ofta blir lägre.

En utökad delegering i enlighet med det förslag som redovisats ovan får effekter för Transportstyrelsens verksamhet framförallt inom tillsynsområdet, men även andra områden påverkas. De föreslagna ändringarna innebär ett minskat antal tillsynsobjekt för myndigheten, vilket leder till minskade intäkter med i storleksordningen omkring 8,6 miljoner kronor per år. Detta samtidigt som en utökad delegering innebär att myndigheten

istället måste bedriva kontrollen av erkända organisationer på ett annat sätt. Vidare måste styrelsen vidta vissa andra åtgärder. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkerställa att myndigheten kan fullgöra sina uppgifter som flaggstatsadministration och fullgöra de åtaganden som åligger Sverige. Sammantaget leder detta till ökade kostnader i storleksordningen 4,6–5,9 miljoner kronor per år.

Regeringen har vidare uppdragit år Transportstyrelsen att se över hur kontrollen av erkända organisationer kan stärkas. Styrelsen bedömer kostnaden för en stärkt kontroll till ca 1,3 miljoner kronor per år. Åtgärden är motiverad, inte minst för att säkerställa en hög grad av regelefterlevnad i och med de nu föreslagna förändringarna. Vidare gör styrelsen bedömningen att om en förmåga att svara för nybyggnadsbesiktning (utöver den tillsyn som föreslås ovan) ska säkerställas i enlighet med regeringens uppdrag, behöver myndigheten behålla vissa grundläggande resurser för detta. Kostnaden för en sådan grundläggande förmåga uppgår till uppskattningsvis 1 miljon kronor ytterligare på årsbasis.

Rapportens lagförslag avseende lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Förslag till lag om ändring i lagen om sjöfartsskydd (2004:487)

Härigenom föreskrivs i att det i lagen om sjöfartsskydd (2004:487) ska införas tre nya paragrafer, 21 a–c §§, samt närmast före 21 a § en ny mellanrubrik, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Erkänd skyddsorganisation

21 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela föreskrifter om vilka krav en skyddsorganisation ska uppfylla för att kunna få uppdrag att utföra uppgifter enligt 21 b §,

2. fatta beslut om att erkänna en sådan organisation.

21 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlåta åt en erkänd skyddsorganisation att

1. godkänna skyddsplaner för fartyg, och

2. skyddsbesiktiga och utfärda certifikat för fartyg.

Ett uppdrag enligt första stycket 1 får inte ges till en organisation som har gjort eller medverkat i skyddsutredningen för samma fartyg.

21 c § Regeringen får föreskriva att ett rederi, för att få ett certifikat utfärdat av Transportstyrelsen, genom avtal ska förbinda sig att låta Transportstyrelsen utföra besiktningar under en viss tidsperiod, dock högst fem år.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden lämnats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Linköping, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Statskontoret, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Tillväxtverket, Sveriges hamnar, Sveriges Redarförening och SWEREF Skärgårdsredarna.

Arbetsgivarverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Sveriges kommuner och landsting samt Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) har anfört att de avstår från att yttra sig.

Förvaltningsrätten i Göteborg, Chalmers tekniska högskola, Näringslivets transportråd, SEKO Sjöfolk, Sjöbefälsförbundet, Sjöfartsforum och Svensk Näringsliv har fått tillfälle men inte inkommit med yttrande.

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

39

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 725/2004

av den 31 mars 2004

om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

(Text av betydelse för EES)

brolm^m^oi^jbkqbq=l`e=brolmbfph^=rkflkbkp=oÅa=e^o

^kq^dfq=abkk^=cÖoloakfkd

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-

téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

ENF

Avsiktliga olagliga handlingar och i synnerhet terrorism

hör till de allvarligaste hoten mot de ideal i fråga om

demokrati, frihet och fred som utgör själva grunden för

Europeiska unionen.

EOF

Sjöfartsskyddet inom Europeiska gemenskapen vid

sjötransporter och skyddet för de medborgare som

utnyttjar dessa samt miljöskyddet bör alltid säkerställas

inför de hot som utgörs av avsiktliga olagliga handlingar,

såsom terroristattacker, sjöröveri eller andra liknande

handlingar.

EPF

Vid transport av varor som innehåller särskilt farliga

ämnen, såsom kemiska och radioaktiva ämnen, kan

avsiktliga olagliga handlingar innebära allvarliga risker

för unionens medborgare och miljön.

EQF

Vid Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) diplo-

matkonferens antogs den 12 december 2002 ändringar

av 1974 års internationella konvention om säkerheten

för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen) samt en

internationell kod för sjöfartsskydd på fartyg och i

hamnanläggningar (ISPS-koden). Dessa instrument syftar

till att förbättra sjöfartsskyddet på fartyg som används

för internationell handel och i hamnanläggningar som

utnyttjas

av

dessa.

De

innehåller

obligatoriska

bestämmelser, vars räckvidd inom gemenskapen behöver

preciseras i vissa fall, samt rekommendationer, av vilka

några bör göras obligatoriska inom gemenskapen.

ERF

Utan att det påverkar medlemsstaternas bestämmelser

inom området nationell säkerhet och de åtgärder som

kan vidtas enligt avdelning VI i Fördraget om Europeiska

unionen, bör det sjöfartsskyddsmål som anges i skäl 2

uppnås inom ramen för lämpliga åtgärder på det

sjöfartspolitiska området genom att fastställa gemen-

samma normer för gemenskapens tolkning, genom-

förande och kontroll av de bestämmelser som antagits

vid IMO:s diplomatkonferens den 12 december 2002.

Genomförandebefogenheterna bör delegeras till kommis-

sionen för antagande av detaljerade tillämpningsåtgärder.

ESF

I denna förordning beaktas de grundläggande rättighe-

terna och iakttas de principer som erkänns bland annat i

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig-

heterna.

ETF

Utöver de fartyg som används i internationell fart, och

de hamnanläggningar som betjänar dessa, bör sjöfarts-

skyddet stärkas för fartyg i nationell fart inom gemen-

skapen och för hamnanläggningar som används för

dessa, och i synnerhet sjöfartsskyddet för passagerar-

fartyg med tanke på antalet människoliv som står på spel

i samband med dessa transporter.

EUF

Del B i ISPS-koden innehåller vissa rekommendationer

vilkas tillämpning bör göras obligatorisk inom gemen-

skapen för att på ett enhetligt sätt uppnå det sjöfarts-

skyddsmål som anges i skäl 2.

EVF

För att medlemsstaterna skall kunna bidra till det

erkända och nödvändiga målet att främja närsjöfarten

inom gemenskapen bör de uppmanas att, med avseende

på regel 11 i kapitlet om särskilda åtgärder för förbättrat

sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen, sluta avtal om

förfaranden vad gäller sjöfartsskyddet vid regelbunden

trafik inom gemenskapen på fasta rutter och för de

hamnanläggningar som används för denna fart, utan att

detta inkräktar på den allmänna skyddsnivå som

eftersträvas.

ENMF

För de hamnanläggningar som är belägna i hamnar som

endast ibland används för internationell fart kan det vara

orimligt att permanent tillämpa samtliga skyddsregler i

denna förordning. Medlemsstaterna bör, på grundval av

de skyddsutredningar som de genomför, fastställa vilka

hamnar som är berörda och vilka ersättningsåtgärder

som tillhandahåller en tillräckligt hög skyddsnivå.

29.4.2004

L 129/6

Europeiska unionens officiella tidning

ps

E1F=brq=`=POI=RKOKOMMQI=íK=ONK

E2F=bïìéêÛêÛìæÛçßèîßîí=óîîìÛèÞß=Ûð=Þßè=NV=èéðßçÜßì=OMMP=Eäèèï=ßä

éààßèîæãááäéìî=ã=brqF=éÝâ=ìåÞßîí=Üßíæïî=Ûð=Þßè=OO=çÛìí=OMMQK

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

39

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 725/2004 av den 31 mars 2004

40

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

ENNF

Medlemsstaterna bör noggrant kontrollera att skyddsreg-

lerna följs av alla fartyg, oavsett ursprung, som begär att

få anlöpa en hamn i gemenskapen. Den berörda

medlemsstaten bör utse en ”behörig sjöfartsskyddsmyn-

dighet” med ansvar för att samordna, genomföra och

övervaka tillämpningen av de skyddsåtgärder som anges

i denna förordning med avseende på fartyg och

hamnanläggningar. Denna myndighet bör ålägga varje

fartyg som önskar anlöpa hamnen att i förväg tillhanda-

hålla upplysningar om sitt internationella sjöfartsskydds-

certifikat, om de nuvarande och tidigare skyddsnivåerna

för fartyget och varje annan praktisk upplysning om

sjöfartsskyddet.

ENOF

Medlemsstaterna bör har rätt att medge undantag från

ett systematiskt krav på att tillhandahålla de upplys-

ningar som avses i skäl 11 för regelbunden fart inom

gemenskapen eller regelbunden nationell fart, under

förutsättning att dessa upplysningar när som helst, på

begäran av medlemsstaternas behöriga myndigheter, kan

tillhandahållas av de rederier som bedriver denna trafik.

ENPF

Säkerhetskontroller i hamnen kan genomföras av

medlemsstaternas behöriga sjöfartsskyddsmyndigheter,

och även, vad gäller det internationella sjöfartsskyddscer-

tifikatet, av de inspektörer som agerar inom ramen för

hamnstatskontroll i enlighet med rådets direktiv 95/21/

EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internatio-

nella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av

förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord

på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och

framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstats-

kontroll). (1) Därvid är det nödvändigt att se till att de

berörda myndigheterna kompletterar varandra när flera

olika myndigheter är inblandade.

ENQF

Med tanke på antalet parter som är delaktiga i genom-

förandet av sjöfartsskyddsåtgärderna, är det nödvändigt

att varje medlemsstat utser en enda behörig myndighet

med ansvar för att samordna och kontrollera tillämp-

ningen av sjöfartsskyddsåtgärderna på nationell nivå.

Medlemsstaterna bör tillhandahålla nödvändiga medel

och en nationell plan för genomförandet av denna

förordning i syfte att uppnå det mål i fråga om sjöfarts-

skyddet som beskrivs i skäl (2), bland annat med hjälp

av en tidsplan för ett tidigt genomförande av vissa

åtgärder, i enlighet med riktlinjerna i resolution 6 som

antogs den 12 december 2002 vid IMO:s diplomatkonfe-

rens. Effektiviteten i kontrollen av genomförandet i varje

nationellt system bör vara föremål för inspektioner som

övervakas av kommissionen.

ENRF

Ett konkret och enhetligt genomförande av åtgärderna

inom ramen för en sådan politik väcker viktiga frågor

om dess finansieringsaspekter. Finansieringen av vissa

ytterligare sjöfartsskyddsåtgärder får inte leda till att

konkurrensen snedvrids. Kommissionen bör därför

omedelbart inleda en undersökning (som särskilt

behandlar det sätt på vilket finansieringen delas mellan

de offentliga myndigheterna och operatörerna, utan att

detta påverkar behörighetsfördelningen mellan medlems-

staterna och Europeiska gemenskapen) och för Europa-

parlamentet och rådet lägga fram resultaten och eventu-

ella förslag.

ENSF

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förord-

ning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/

EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall

tillämpas vid utövandet av kommissionens genomföran-

debefogenheter (2). Det bör fastställas ett förfarande för

anpassning av denna förordning mot bakgrund av gjorda

erfarenheter för att göra även andra bestämmelser i del B

i ISPS-koden obligatoriska som inte redan nu görs obli-

gatoriska genom denna förordning.

ENTF

Med tanke på att målen för denna förordning, dvs.

inrättande och genomförande av lämpliga åtgärder inom

det sjöfartspolitiska området, inte i tillräcklig utsträck-

ning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på

grund av denna förordnings europeiska dimension,

bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen

vidta åtgärder i överensstämmelse med subsidiaritetsprin-

cipen i enlighet med artikel 5 i fördraget. I överensstäm-

melse med proportionalitetsprincipen, som fastläggs i

enlighet med samma artikel, går denna förordning inte

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

eÄofdbklj=cÖobphofsp=cÖig^kabW

Artikel 1

Syfte

1.

Huvudsyftet med denna förordning är att inrätta och

genomföra gemenskapsåtgärder som syftar till att förbättra

sjöfartsskyddet på fartyg som används för internationell handel

och nationell sjöfart, samt i berörda hamnanläggningar, inför

hot om avsiktliga olagliga handlingar.

2.

Förordningen syftar dessutom till att tillhandahålla en

grund för harmoniserad tolkning, harmoniserat genomförande

och gemenskapskontroll av de särskilda åtgärder för förbättrat

sjöfartsskydd som antogs vid IMO:s diplomatkonferens den 12

december 2002, vid vilken konferens 1974 års SOLAS-konven-

tion (Safety Of Life At Sea) ändrades och ISPS-koden (Interna-

tional Ship and Port facility Security) fastställdes.

29.4.2004

L 129/7

Europeiska unionens officiella tidning

ps

E1F=bdq=i=NRTI=TKTKNVVRI=íK=NK=aãìßåîãðßî=íßèÛíî=äèÞìÛî=áßèéç=ìåÞßîí

éÝâ=bïìéêÛêÛìæÛçßèîßîí=Þãìßåîãð=OMMOLUQLbd=Ebdq=i=POQI

OVKNNKOMMOI=íK=RPFK

E2F=bdq=i=NUQI=NTKTKNVVVI=íK=OPK

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

41

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1. särskilda åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd enligt SOLAS-

konventionen

: de ändringar, som återfinns i bilaga I till

denna förordning, som innebär att ett nytt kapitel XI-2

införs i bilagan till IMO:s SOLAS-konvention, i dess uppda-

terade version,

2. ISPS-koden: IMO:s internationella kod för sjöfartsskydd på

fartyg och i hamnanläggningar, i dess uppdaterade version,

3. del A i ISPS-koden: förordet och de obligatoriska kraven,

som utgör del A i ISPS-koden, och som återfinns i bilaga II

till denna förordning, rörande bestämmelserna i kapitel XI-

2 i bilagan till SOLAS-konventionen, i dess uppdaterade

version,

4. del B i ISPS-koden: riktlinjerna, som utgör del B i ISPS-

koden, och som återfinns i bilaga III till denna förordning,

rörande bestämmelserna i kapitel XI-2 i bilagan till

SOLAS-konventionen, i dess ändrade lydelse, och i del A i

ISPS-koden, i dess uppdaterade version,

5. sjöfartsskydd: kombination av förebyggande åtgärder som

syftar till att skydda sjöfarten och hamnanläggningarna

mot hot om avsiktliga olagliga handlingar,

6. sambandspunkt för sjöfartsskydd: det organ som utsetts av

varje medlemsstat och som skall utgöra en kontaktpunkt

för kommissionen och andra medlemsstater och underlätta,

följa upp och informera om tillämpningen av de sjöfarts-

skyddsåtgärder som anges i denna förordning,

7. behörig sjöfartsskyddsmyndighet: en myndighet som utsetts av

en medlemsstat för att samordna, genomföra och övervaka

tillämpningen av de skyddsåtgärder som föreskrivs i denna

förordning för fartyg och/eller en eller flera hamnanlägg-

ningar. Denna myndighets behörighet kan variera,

beroende på vilka uppgifter den har tilldelats,

8. internationell fart: alla sjöförbindelser med fartyg från en

hamnanläggning i en medlemsstat till en hamnanläggning

som är belägen utanför denna medlemsstat, eller omvänt,

9. nationell fart: alla förbindelser med fartyg i fartområden

mellan en hamnanläggning i en medlemsstat och samma

hamnanläggning eller en annan hamnanläggning i denna

medlemsstat,

10. regelbunden trafik: en rad överfarter som görs i syfte att

upprätthålla en förbindelse mellan två eller fler

hamnanläggningar,

a) antingen enligt en offentliggjord tidtabell

b) eller med sådan regelbundenhet eller turtäthet att

överfarterna kan betraktas som systematiska,

11. hamnanläggning: en plats där samverkan mellan fartyg och

hamn äger rum. Detta inkluderar, i tillämpliga fall,

områden såsom ankarplatser, väntekajer och insegling från

sjösidan,

12. samverkan mellan fartyg och hamn: det samspel som sker när

ett fartyg direkt och omedelbart berörs av åtgärder som

innebär förflyttning av personer eller gods eller tillhanda-

hållande av hamntjänster till eller från fartyget,

13. avsiktlig olaglig handling: en avsiktlig handling som på

grund av karaktär eller sammanhang kan skada fartyg som

används i internationell eller nationell trafik, eller fartygens

passagerare eller last, eller de hamnanläggningar som

utnyttjas.

Artikel 3

Gemensamma åtgärder och tillämpningsområde

1.

När det gäller internationell fart skall medlemsstaterna,

senast den 1 juli 2004, fullt ut tillämpa de särskilda åtgärderna

för förbättrat sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen samt del A i

ISPS-koden, på de villkor och för de fartyg, rederier och

hamnanläggningar som avses i nämnda texter.

2.

För nationell fart skall medlemsstaterna senast den 1 juli

2005 tillämpa de särskilda åtgärderna för förbättrat sjöfarts-

skydd i enlighet med SOLAS-konventionen och del A i ISPS-

koden för passagerarfartyg som används i nationell fart och

som hör till klass A enligt artikel 4 i rådets direktiv 98/18/EG

av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säker-

hetsnormer för passagerarfartyg (1), samt på deras rederier,

enligt definition i regel IX/1 i SOLAS-konventionen, och på de

hamnanläggningar som betjänar dem.

3.

Medlemsstaterna skall, på grundval av resultatet av en

obligatorisk skyddsriskanalys, besluta i vilken omfattning de

senast den 1 juli 2007 skall tillämpa bestämmelserna i denna

förordning med avseende på de olika fartygstyper som används

i nationell fart och som inte omfattas av punkt 2, deras rederier

och de hamnanläggningar som betjänar dem. Den generella

säkerhetsnivån bör inte äventyras av ett sådant beslut.

Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommissionen

om dessa beslut, liksom om den regelbundna översyn som skall

genomföras minst vart femte år.

29.4.2004

L 129/8

Europeiska unionens officiella tidning

ps

E1F=bdq=i=NQQI=NRKRKNVVUI=íK=NK=aãìßåîãðßî=íßèÛíî=äèÞìÛî=áßèéç

åéççãííãéèßèí=Þãìßåîãð=OMMPLTRLbd=Ebrq=i=NVMI=PMKTKOMMPI=íK=SFK

42

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

4.

För genomförandet av de bestämmelser som följer av

punkterna 1, 2 och 3, skall medlemsstaterna helt och fullt ta

hänsyn till de riktlinjer som ingår i del B i ISPS-koden.

5.

Medlemsstaterna skall följa bestämmelserna i följande

punkter i del B i ISPS-koden som om de vore obligatoriska:

— 1.12 (granskning av skyddsplaner för fartyg).

— 1.16 (skyddsutredning avseende hamnanläggningar).

— 4.1 (sekretess för skyddsplaner och skyddsutredningar).

— 4.4 (erkända sjöfartsskyddsorganisationer).

— 4.5 (krav på minimikompetens hos erkända sjöfartsskydds-

organisationer).

— 4.8 (fastställande av skyddsnivå).

— 4.14, 4.15, 4.16 (kontaktpunkter och information om

hamnanläggningarnas skyddsplaner).

— 4.18 (identitetshandlingar).

— 4.24 (fartygs införande av skyddsåtgärder som påbjudits av

den stat vars territorialhav trafikeras).

— 4.28 (bemanning av fartyg).

— 4.41 (överlämnande av information om ett fartyg avvisas

från eller vägras tillträde till en hamn).

— 4.45 (fartyg från en stat som inte anslutit sig till konven-

tionen).

— 6.1 (rederiets skyldighet att förse befälhavaren med infor-

mation om fartygets operatörer).

— 8.3 till 8.10 (miniminormer om skyddsutredning avseende

fartyg).

— 9.2 (miniminormer om fartygets skyddsplan).

— 9.4 (erkända sjöfartsskyddsorganisationers oberoende).

— 13.6 och 13.7 (periodicitet i fråga om utbildningar och

övningar med avseende på sjöfartsskydd för fartygens

besättningar och för rederiernas och fartygens skydds-

chefer).

— 15.3 och 15.4 (miniminormer om skyddsutredning av-

seende hamnanläggningar).

— 16.3 och 16.8 (miniminormer om hamnanläggningens

skyddsplan).

— 18.5 och 18.6 (periodicitet i fråga om utbildningar och

övningar med avseende på sjöfartsskydd vid hamnanlägg-

ningar och för hamnanläggningarnas skyddschefer).

6.

Trots vad som sägs i bestämmelserna i punkt 15.4 i del A

i ISPS-koden skall den regelbundna översynen av skyddsutred-

ningen avseende hamnanläggningar, som avses i punkt 1.16 i

del B i ISPS-koden genomföras senast fem år efter det att analy-

serna utförts eller senast setts över.

7.

Denna förordning skall inte tillämpas på krigsfartyg,

trupptransportfartyg, lastfartyg med en bruttodräktighet under

500 ton, fartyg som inte drivs mekaniskt, träfartyg av primitiv

konstruktion, fiskefartyg och fartyg som inte används för

affärsmässiga syften.

8.

Trots vad som sägs i bestämmelserna i punkterna 2 och 3

skall medlemsstaterna vid antagandet av skyddsplaner för fartyg

och hamnanläggningar se till att dessa planer innehåller

lämpliga bestämmelser som garanterar att skyddet av de fartyg

som omfattas av bestämmelserna i denna förordning inte även-

tyras av något annat fartyg, samverkan mellan fartyg och hamn

eller verksamhet mellan två fartyg som utförs av ett fartyg som

inte omfattas av denna förordning.

Artikel 4

Överlämnande av information

1.

Varje medlemsstat skall förse IMO, kommissionen och

övriga medlemsstater med den information som begärs i

enlighet med bestämmelserna i regel 13 (överlämnande av

information) i kapitlet om särskilda åtgärder för förbättrat

sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen.

2.

Samtliga medlemsstater skall förse kommissionen och

övriga

medlemsstater med kontaktuppgifterna för de

tjänstemän som avses i punkt 4.16 i del B i ISPS-koden, samt

den information som avses i punkt 4.41 i del B i ISPS-koden,

om ett fartyg avvisas från eller vägras tillträde till en hamn i

gemenskapen.

3.

Medlemsstaterna skall, på grundval av de skyddsutred-

ningar som genomförts, upprätta en förteckning över de

berörda hamnanläggningarna, samt fastställa räckvidden för de

åtgärder som vidtagits för att tillämpa bestämmelserna i regel

2.2 (räckvidden när det gäller hamnanläggningar som då och

då betjänar fartyg i internationell fart) i kapitlet om särskilda

åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen.

Varje medlemsstat skall senast den 1 juli 2004 överlämna

denna förteckning till övriga medlemsstater och till kommis-

sionen. Kommissionen och berörda medlemsstater skall även

informeras tillräckligt detaljerat om de åtgärder som vidtagits.

Artikel 5

Alternativa skyddsöverenskommelser eller likvärdiga

skyddsarrangemang

1.

Enligt denna förordning får regel 11 (alternativa

skyddsöverenskommelser) i kapitlet om särskilda åtgärder för

förbättrat sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen även tillämpas

på regelbunden fart inom gemenskapen som bedrivs på fasta

rutter med användning av tillhörande hamnanläggningar.

29.4.2004

L 129/9

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

43

2.

För detta ändamål får medlemsstaterna sinsemellan, var

och en för sitt vidkommande, ingå bilaterala eller multilaterala

avtal som avses i nämnda regel. Medlemsstaterna får ingå avtal

av detta slag, i synnerhet för att främja närsjöfart inom gemen-

skapen.

Berörda medlemsstater skall anmäla avtalen till kommissionen

och lämna tillräckliga upplysningar om de åtgärder som vidta-

gits för att kommissionen skall kunna avgöra om avtalet även-

tyrar skyddsnivån för andra fartyg eller hamnanläggningar som

inte omfattas av avtalet. Information om eventuella åtgärder

med avseende på nationella skyddsbestämmelser får utelämnas

i meddelandet till kommissionen.

Kommissionen skall bedöma huruvida avtalen säkerställer en

tillräckligt hög skyddsnivå, i synnerhet med avseende på

bestämmelserna i punkt 2 i ovannämnda regel 11, och huru-

vida de står i överensstämmelse med gemenskapens lagstiftning

samt med en väl fungerande inre marknad. Om avtalen till avtal

inte uppfyller kriterierna skall kommissionen inom fyra

månader fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel

11.3; i sådana fall skall berörda medlemsstater upphäva eller

anpassa avtalen i enlighet därmed.

3.

Den regelbundna översynen av dessa avtal som föreskrivs

i regel 11.4 i kapitlet om särskilda åtgärder för förbättrat

sjöfartsskydd skall genomföras minst vart femte år.

4.

Medlemsstaterna får anta likvärdiga skyddsarrangemang

för nationell fart och sådana hamnanläggningar som avses i

artikel 3.2 och 3.3 i denna förordning, som de som avses i

regel 12 (likvärdiga skyddsarrangemang) i kapitlet om särskilda

åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen,

förutsatt att dessa skyddsarrangemang är minst lika effektiva

som de som föreskrivs i kapitel XI-2 i SOLAS-konventionen

och de relevanta bindande bestämmelserna i ISPS-koden.

Berörda medlemsstater skall till kommissionen lämna tillräck-

liga upplysningar om dessa arrangemang då de antagits samt

om den regelbundna översynen av dessa, senast fem år efter det

att de antogs eller senast setts över.

Villkoren för tillämpning av dessa arrangemang skall omfattas

av kommissionens inspektioner enligt artikel 9.4–6 i denna

förordning och i enlighet med de förfaranden som anges däri.

Artikel 6

Tillhandahållande av skyddsinformation i en medlemsstat

innan ett fartyg anlöper en gemenskapshamn

1.

När ett fartyg, som omfattas av bestämmelserna i kapitlet

om särskilda åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd i SOLAS-

konventionen och i ISPS-koden eller i artikel 3 i denna förord-

ning, meddelar sin avsikt att anlöpa en hamn i en medlemsstat,

skall den behöriga sjöfartsskyddsmyndigheten i denna

medlemsstat kräva att fartyget tillhandahåller den information

som avses i regel 9.2.1 (fartyg som avser att anlöpa en hamn i

en annan fördragsslutande stat) i kapitlet om särskilda åtgärder

för förbättrat sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen. Denna

myndighet skall i den utsträckning detta är nödvändigt analy-

sera den information som tillhandahålls, och skall vid behov

tillämpa det förfarande som avses i punkt 2 i samma regel.

2.

Den information som avses i punkt 1 skall tillhandahållas

a) minst tjugofyra timmar i förväg, eller

b) senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan

kommer att vara mindre än 24 timmar, eller

c) om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under

resan så snart som anlöpshamnen blir känd.

3.

En rapport om det förfarande som tillämpats skall bevaras

för varje fartyg som råkar ut för ett säkerhetstillbud i enlighet

med definitionen i regel 1.1.13 i kapitlet om särskilda åtgärder

för förbättrat sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen.

Artikel 7

Undantag från tillhandahållande av skyddsinformation

innan ett fartyg anlöper en hamn

1.

Medlemsstaterna får undanta regelbunden trafik mellan

hamnanläggningar inom deras territorium från den skyldighet

som föreskrivs i artikel 6 på följande villkor:

a) Det rederi som ansvarar för ovannämnda regelbundna trafik

skall upprätta och kontinuerligt uppdatera en förteckning

över berörda fartyg och överlämna denna till den behöriga

sjöfartsskyddsmyndigheten för den berörda hamnen.

b) För varje resa skall den information som anges i regel 9.2.1,

i kapitlet om särskilda åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd i

SOLAS-konventionen, på begäran tillhandahållas den

behöriga sjöfartsskyddsmyndigheten. Rederiet skall inrätta

ett internt system, som säkerställer att nämnda uppgifter, på

begäran och utan dröjsmål, kan överföras när som helst på

dygnet till den behöriga sjöfartsskyddsmyndigheten.

2.

När internationell regelbunden trafik bedrivs mellan två

eller flera medlemsstater, får vilken som helst av de berörda

medlemsstaterna begära av de övriga medlemsstaterna att ett

undantag beviljas för den trafiken i enlighet med de villkor som

anges i punkt 1.

3.

Medlemsstaterna skall regelbundet kontrollera att vill-

koren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda. Om något av dessa

villkor inte längre är uppfyllt skall medlemsstaterna omedelbart

återkalla rätten till undantag för det berörda rederiet.

29.4.2004

L 129/10

Europeiska unionens officiella tidning

ps

44

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

4.

Medlemsstaterna skall upprätta en förteckning över de

rederier och fartyg som omfattas av undantag enligt denna

artikel samt uppdatera denna förteckning. De skall överlämna

dessa förteckningar till kommissionen och till samtliga berörda

medlemsstater.

5.

Trots vad som sägs i bestämmelserna i punkterna 1 och 2

får medlemsstaterna av säkerhetsskäl och enligt en bedömning i

varje enskilt fall, begära den information som anges i regel

9.2.1 i kapitlet om särskilda åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd

i SOLAS-konventionen innan ett fartyg anlöper hamnen.

Artikel 8

Skyddskontroller i en medlemsstats hamnar

1.

Kontrollen av sjöfartsskyddscertifikat, som avses i regel

9.1.1 (Kontroll av fartyg i hamn) i kapitlet om särskilda

åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen,

skall genomföras i hamn antingen av behörig sjöfartsskydds-

myndighet enligt definitionen i artikel 2.7 i denna förordning,

eller av de inspektörer som avses i artikel 2.5 i direktiv 95/21/

EG.

2.

Om den tjänsteman som genomför den kontroll av

sjöfartsskyddscertifikatet som avses i punkt 1 bedömer att det

finns grundad anledning att tro att fartyget inte uppfyller

bestämmelserna i kapitlet om särskilda åtgärder för förbättrat

sjöfartsskydd i SOLAS-konventionen eller i ISPS-koden, men

inte tillhör den myndighet som i medlemsstaten är ansvarig för

genomförandet av de åtgärder som avses i regel 9.1.2–3 i

kapitlet om särskilda åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd i

SOLAS-konventionen, skall denne utan dröjsmål hänskjuta

ärendet till den ovannämnda myndigheten.

Artikel 9

Genomförande och kontroll av efterlevnaden

1.

Medlemsstaterna skall fullgöra de uppgifter avseende

administration och kontroll som följer av bestämmelserna i

kapitlet om särskilda åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd i

SOLAS-konventionen och ISPS-koden. De skall försäkra sig om

att alla erforderliga medel avsätts och även finns tillgängliga för

genomförandet av bestämmelserna i denna förordning.

2.

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 2004 utse en

sambandspunkt som ansvarar för sjöfartsskyddsfrågor.

3.

Medlemsstaterna skall, var och en för sitt vidkommande,

anta ett nationellt program för genomförandet av denna förord-

ning.

4.

Sex månader efter det att de åtgärder som avses i artikel 3

skall börja tillämpas skall kommissionen, i samarbete med den

sambandspunkt som avses i punkt 2, börja genomföra inspek-

tioner, bland annat av ett lämpligt urval hamnanläggningar och

rederier för att övervaka medlemsstaternas tillämpning av

denna förordning. Dessa inspektioner skall ta hänsyn till den

information som tillhandahållits av den sambandspunkt som

avses i punkt 2, i synnerhet kontrollrapporter. Villkoren för

genomförandet av dessa inspektioner skall antas i enlighet med

förfarandet i artikel 11.2.

5.

De tjänstemän som av kommissionen bemyndigats att

genomföra dessa inspektioner i enlighet med punkt 4 skall

uppvisa, innan de fullgör sitt uppdrag, ett skriftligt tillstånd

som utfärdats av kommissionen, där ärendet och syftet med

inspektionen anges samt det datum då inspektionen skall

inledas. I god tid före inspektionerna skall kommissionen infor-

mera de medlemsstater som berörs av inspektionerna.

Den berörda medlemsstaten skall underkasta sig inspektionen

och se till att berörda organ och personer också underkastar sig

inspektionen.

6.

Kommissionen skall överlämna inspektionsrapporterna till

den berörda medlemsstaten, som inom tre månader efter

mottagandet av dessa rapporter tillräckligt detaljerat skall

anmäla vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella

brister. Rapporten, och förteckningen över de vidtagna åtgär-

derna, skall överlämnas till den kommitté som avses i artikel

11.1.

Artikel 10

Införlivande av ändringar av internationella instrument

1.

De tillämpliga internationella instrument som avses i

artikel 2, och som tillämpas i enlighet med artikel 3.1, skall

vara de instrument som har trätt i kraft, inbegripet de senaste

ändringarna av dessa, med undantag av de ändringar som

undantagits från tillämpningsområdet för denna förordning på

grund av resultatet av det förfarande för kontroll av

överensstämmelse som fastställs i punkt 5.

2.

Införlivandet av ändringar av de internationella instru-

ment som avses i artikel 2 med avseende på fartyg i nationell

fart och de hamnanläggningar som betjänar dem och som

omfattas av denna förordning skall, i den mån ändringarna

utgör en teknisk uppdatering av bestämmelserna i SOLAS-

konventionen och i ISPS-koden, avgöras i enlighet med förfa-

randet i artikel 11.2. Det förfarande för kontroll av

överensstämmelse som fastställs i punkt 5 är inte tillämpligt i

dessa fall.

3.

I enlighet med förfarandet i artikel 11.2 får bestämmelser

antas i syfte att fastställa harmoniserade förfaranden för tillämp-

ningen av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden utan att

denna förordnings tillämpningsområde vidgas.

4.

För att uppnå syftet med denna förordning och för att

minska risken för en konflikt mellan gemenskapens sjöfartslag-

stiftning och internationella instrument skall medlemsstaterna

och kommissionen samarbeta genom samordningsmöten och/

eller på andra lämpliga sätt för att i förekommande fall

fastställa en gemensam ståndpunkt eller strategi i behöriga

internationella forum.

29.4.2004

L 129/11

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

45

5.

Ett förfarande för kontroll av överensstämmelse inrättas

härmed, i syfte att från tillämpningsområdet för denna förord-

ning, undanta en ändring av ett internationellt instrument

endast om det, på grundval av en bedömning från kommissio-

nens sida, finns en uppenbar risk att denna ändring kommer

att försämra nivån på sjösäkerheten eller vara oförenlig med

gemenskapens lagstiftning.

Förfarandet för kontroll av överensstämmelse får användas

enbart för att ändra denna förordning på de områden som

uttryckligen omfattas av det förfarande som avses i artikel 11.2

och strikt inom ramen för kommissionens genomförandebefo-

genheter.

6.

Om det föreligger sådana omständigheter som avses i

punkt 5 skall förfarandet för kontroll av överensstämmelse

inledas av kommissionen, som när det är lämpligt får agera på

begäran av någon medlemsstat.

Kommissionen skall, efter antagandet av en ändring av ett inter-

nationellt instrument, inför den kommitté som inrättats genom

artikel 11.1 utan dröjsmål lägga fram ett förslag till åtgärder i

syfte att undanta ifrågavarande ändring från denna förordnings

tillämpningsområde.

Förfarandet för kontroll av överensstämmelse, i förekommande

fall inbegripet förfarandena enligt artikel 5.6 i beslut 1999/

468/EG, skall slutföras senast en månad innan den period löper

ut som fastställts internationellt för underförstått godkännande

av ändringen i fråga eller senast en månad före den planerade

tidpunkten för ändringens ikraftträdande.

7.

Om en sådan risk som avses i punkt 5 första stycket

föreligger skall medlemsstaterna under förfarandet för kontroll

av överensstämmelse avhålla sig från varje initiativ som syftar

till att införliva ändringen i den nationella lagstiftningen eller

tillämpa denna ändring av det internationella instrumentet i

fråga.

8.

Alla relevanta ändringar av de internationella instrument

som införlivas i gemenskapens sjöfartslagstiftning i enlighet

med punkterna 5 och 6 skall i informationssyfte offentliggöras

i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-

serna i artikel 8 i det beslutet.

Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall

vara en månad.

3.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 6 och 7

i beslut 1999/468/EG tillämpas med beaktande av bestämmel-

serna i artikel 8 i det beslutet.

De tidsperioder som avses i artikel 6 b respektive artikel 6 c i

beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

4.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

Sekretess

Vid tillämpningen av denna förordning skall kommissionen, i

enlighet med bestämmelserna i kommissionens beslut 2001/

844/EG.EKSG.Euratom av den 29 november 2001 om ändring

av de interna stadgarna (1), vidta lämpliga åtgärder för att

skydda sekretessbelagd information som den har tillgång till

eller som medlemsstaterna lämnat till den.

Medlemsstaterna skall vidta likvärdiga åtgärder i enlighet med

gällande nationell lagstiftning.

All personal som genomför skyddsinspektioner eller handhar

sekretessbelagd information som har samband med denna

förordning skall genomgå en lämplig säkerhetsprövning som

skall utföras av den medlemsstat i vilken den berörda perso-

nalen är medborgare.

Artikel 13

Spridning av information

1.

Utan att det påverkar allmänhetens tillgång till handlingar

som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång

till Europaparlamentets, rådets och kommissionens hand-

lingar (2) skall de inspektionsrapporter och svar från medlems-

staterna som avses i artiklarna 4.3, 5.2, 5.4 och 9.6 vara

hemliga och inte offentliggöras. De skall endast göras tillgäng-

liga för berörda myndigheter, vilka skall lämna information om

dessa endast till berörda parter som behöver få kännedom

därom i enlighet med tillämpliga nationella regler för spridning

av känslig information.

2.

Medlemsstaterna skall i så stor utsträckning som möjligt

och i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning behandla

information som härrör från inspektionsrapporter och svar från

medlemsstaterna som konfidentiell när den gäller andra

medlemsstater.

3.

Om det inte är uppenbart att inspektionsrapporterna och

svaren skall eller inte skall röjas, skall medlemsstaterna eller

kommissionen samråda med den berörda medlemsstaten.

Artikel 14

Sanktioner

Medlemsstaterna skall säkerställa att det införs effektiva,

proportionella och avskräckande sanktioner för överträdelse av

denna förordning.

29.4.2004

L 129/12

Europeiska unionens officiella tidning

ps

E1F=bdq=i=PNTI=PKNOKOMMNI=íK=NK

E2F=bdq=i=NQRI=PNKRKOMMNI=íK=QPK

46

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens

officiella tidning

.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2004, med undantag för bestämmelserna i artiklarna 3.2, 3.3

och 9.4 som träder i kraft och blir tillämpliga de datum som anges i samma artikel.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 31 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

mK=`lu

Ordförande

På rådets vägnar

aK=ol`eb

Ordförande

29.4.2004

L 129/13

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

47

BILAGA I

ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL 1974 ÅRS INTERNATIONELLA KONVENTION OM SÄKERHETEN FÖR

MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS (SOLAS 74)

”h^mfqbi=ufLO

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRAT SJÖFARTSSKYDD

oßáßæ=N

Definitioner

N=cöæäÛèÞß=îßìçßì=íåÛææ=âÛ=Þßè=ÜßîóÞßæíß=íéç=âäì=ÛèáßíI=éç=ãèîß=ÛèèÛî=íäìíåãæî=Ûèáßí=êå=ÛèèÛè=êæÛîíW

KN=ÜïæåàÛìîóáW=ßîî=ÜïæåàÛìîóá=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ìßáßæ=fuLNKSK

KO=åßçãåÛæãßîÛèåàÛìîóáW=ßîî=åßçãåÛæãßîÛèåàÛìîóá=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ìßáßæ=sffLUKOK

KP=áÛíîÛèåàÛìîóáW=ßîî=áÛíîÛèåàÛìîóá=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ìßáßæ=sffLNNKOK

KQ=âöáâÛíîãáâßîíàÛìîóáW=ßîî=íåÞÛèî=àÛìîóá=íéç=ÞßàãèãßìÛí=ã=ìßáßæ=uLNKOK

KR=àæóîîÜÛì=éæäßÜéììêæÛîîàéìç=îãææ=íäöííW=ßè=êìéêßææßìÞìãðßè=àæóîîÜÛì=éæäßÜéììêæÛîîàéìç=îãææ=íäöíí=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ìßáßæ

fuLNI=íéç=ãèîß=äì=íîÛîãéèßìÛÞ=êå=ßè=ðãíí=êæÛîíK

KS=éæäßîÛèåàÛìîóáW=ßîî=éæäßîÛèåàÛìîóá=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ìßáßæ=ffJNLOKNOK

KT=ìßÞßìãW=ßîî=ìßÞßìã=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ìßáßæ=fuLNK

KU=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=EíâãêLêéìî=ãèîßìàÛÝßFW=Þßî=íÛçíêßæ=íéç=íåßì=èäì=ßîî=àÛìîóá=Þãìßåî=éÝâ=éçßÞßæJ

ÜÛìî=Üßìöìí=Ûð=åîáäìÞßì=íéç=ãèèßÜäì=àöìàæóîîèãèá=Ûð=êßìíéèßì=ßææßì=áéÞí=ßææßì=îãææâÛèÞÛâåææÛèÞß=Ûð=âÛçèîääèíîßì=îãææ

ßææßì=àìåè=àÛìîóáßîK

KV=âÛçèÛèæäááèãèáW=ßè=êæÛîí=íéç=àÛíîíîäææîí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ßææßì=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáâßîßèI=Þäì

íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=äáßì=ìïçK=aßîîÛ=ãèåæïÞßìÛìI=èäì=íå=äì=îãææäçêæãáîI=éçìåÞßè=íåíéç=ÛèåÛìêæÛîíßìI

ðäèîßåÛäßì=éÝâ=ãèíßáæãèá=àìåè=íäöíãÞÛèK

KNM=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßîW=ðßìåíÛçâßî=íéç=ãèîß=äì=åéêêæÛÞ=îãææ=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=éÝâ=íéç=éçàÛîîÛì=öðßìàæóîîJ

èãèá=Ûð=áéÞí=ßææßì=êßìíéèßì=àìåè=ßîî=àÛìîóá=îãææ=ßîî=ÛèèÛîK

KNN=ïîíßÞÞ=çóèÞãáâßîW=éìáÛèãíÛîãéèLßì=ßææßì=çóèÞãáâßîLßì=íéç=ãèéç=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=Ûèáßîîí=íéç=ÛèíðÛìãá

àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éç=íåóÞÞ=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=éÝâ=íÛçðßìåÛè=çßææÛè

àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=àöæäí=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

KNO=fèîßìèÛîãéèßææÛ=åéÞßè=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞ=êå=àÛìîóá=éÝâ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=EfpmpI=fèîßìèÛîãéèÛæ=pâãê=ÛèÞ=méìî=cÛÝãJ

æãîó=pßÝïìãîó=`éÞßFW=Þßè=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=åéÞ=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞ=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóá=éÝâ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI=íéç

ïîáöìí=Ûð=Þßæ=^=EÜßíîäççßæíßì=íéç=íåÛææ=ÜßîìÛåîÛí=íéç=éÜæãáÛîéìãíåÛF=éÝâ=Þßæ=_=EÜßíîäççßæíßì=íéç=íåÛææ=ÜßîìÛåîÛí

íéç=ìßåéççßèÞÛîãéèßìFI=íéç=ÛèîÛáãîí=Þßè=NO=ÞßÝßçÜßì=OMMOI=áßèéç=ìßíéæïîãéè=O=ðãÞ=åéèàßìßèíßè=çßææÛè=Þß

àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=îãææ=pli^p=TQI=íéç=åÛè=äèÞìÛí=Ûð=fjlI=àöìïîíÛîî=Ûîî

KN=äèÞìãèáÛì=ã=Þßæ=^=ã=åéÞßè=ÛèîÛíI=íäîîí=ã=åìÛàî=éÝâ=Üæãì=áäææÛèÞß=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=Ûìîãåßæ=sfff=ã=Þßè=èïðÛìÛèÞß

åéèðßèîãéèßè=íéç=Ûðíßì=äèÞìãèáíàöìàÛìÛèÞßè=íéç=äì=îãææäçêæãáÛ=êå=ÜãæÛáÛè=çßÞ=ïèÞÛèîÛá=Ûð=åÛêãîßæ=fI=éÝâ

KO=äèÞìãèáÛì=ã=Þßæ=_=ã=åéÞßè=ÛèîÛí=Ûð=íäöíäåßìâßîíåéççãîîéè=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=Þßíí=ÛìÜßîíéìÞèãèáK

KNP=íäåßìâßîíîãææÜïÞW=çãííîäèåî=âÛèÞæãèá=ßææßì=éçíîäèÞãáâßî=íéç=âéîÛì=ßîî=àÛìîóáí=íäåßìâßîI=ãèÜßáìãêßî=àæóîîÜÛìÛ=éæäßJ

ÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöíí=éÝâ=âöáâÛíîãáâßîíàÛìîóáI=ßææßì=íäåßìâßîßè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI=ðãÞ=íÛçðßìåÛè=çßææÛè

àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=ßææßì=ðãÞ=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßîK

KNQ=íåóÞÞíèãðåW=Þßè=ìãíååðÛæãàãÝßìãèá=íéç=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ãèèßÜäìK

29.4.2004

L 129/14

Europeiska unionens officiella tidning

ps

48

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KNR=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèW=ßè=öðßìßèíåéççßæíß=çßææÛè=ßîî=àÛìîóá=éÝâ=Ûèîãèáßè=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ßææßì=ßîî=ÛèèÛî

àÛìîóá=çßÞ=ðãæåßî=Þßî=àöìíîÛ=àÛìîóáßî=âÛì=ßè=íÛçðßìåÛè=éÝâ=íéç=íêßÝãàãÝßìÛì=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=Þß=Üäááß=êÛìîßìèÛ

åéççßì=Ûîî=ðãÞîÛK

KNS=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèW=ßè=éìáÛèãíÛîãéè=çßÞ=æäçêæãá=ßòêßìîãí=ã=íäöàÛìîííåóÞÞíàìåáéì=éÝâ=æäçêæãá

åïèíåÛê=éç=ÛìÜßîßî=éçÜéìÞ=éÝâ=ã=âÛçèÛì=éÝâ=íéç=äì=ÜßçóèÞãáÛÞ=Ûîî=áßèéçàöìÛ=Þß=ÜßÞöçèãèáÛìI=åéèîìéææßìI

áéÞåäèèÛèÞßè=ßææßì=ÝßìîãàãßìãèáÛì=íéç=åìäðí=ßèæãáî=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèK

O=qßìçßè=àÛìîóá=éçàÛîîÛìI=èäì=Þßè=ÛèðäèÞí=ã=ìßáæßìèÛ=P–NPI=àæóîîÜÛìÛ=éæäßÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöíí=éÝâ=âöáâÛíîãáâßîíJ

àÛìîóáK

P=jßÞ=îßìçßè=ÛææÛ=àÛìîóá=ÛðíßíI=èäì=Þßè=ÛèðäèÞí=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæI=ÛææÛ=àÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ÞßîîÛ=åÛêãîßæK

Q=qßìçßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=éçàÛîîÛìI=èäì=Þßè=ÛèðäèÞí=ã=ìßáæßìèÛ=P–QI=T=éÝâ=NM–NPI=äðßè=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáâßîßèK

oßáßæ=O

Tillämpning

N

aßîîÛ=åÛêãîßæ=áäææßì=àöì

KN=àöæäÛèÞß=îóêßì=Ûð=àÛìîóá=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìîW

KNKNK=êÛííÛáßìÛìàÛìîóáI=ãèÜßáìãêßî=âöáâÛíîãáâßîíêÛííÛáßìÛìàÛìîóáI

KNKOK=æÛíîàÛìîóáI=ãèÜßáìãêßî=âöáâÛíîãáâßîíàÛìîóáI=çßÞ=ßè=ÜìïîîéÞìäåîãáâßî=Ûð=RMM=ßææßì=çßìI

KNKPK=àæóîîÜÛìÛ=éæäßÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöííI=éÝâ

KO=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=ÜßîääèÛì=íåÞÛèÛ=àÛìîóá=íéç=áåì=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìîK

O

lÛåîÛî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=êïèåî=NKO=íåÛææ=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=ÜßíæïîÛ=éç=éçàÛîîèãèáßè=Ûð=îãææäçêèãèáßè=Ûð

ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éÝâ=îãææäçêæãáÛ=Ûðíèãîî=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßè=àöì=Þß=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=Þßî=ßáèÛ=îßììãîéìãßî=íéçI

äðßè=éç=Þß=âïðïÞíÛåæãáßè=ÛèðäèÞí=àöì=àÛìîóá=íéç=ãèîß=áåì=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìîI=Þå=éÝâ=Þå=ÜßîääèÛì=àÛìîóá=íéç

Ûèåéççßì=ßææßì=Ûðáåì=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìîK

OKN=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=íåÛææ=áìïèÞÛ=íãèÛ=ÜßíæïîI=ßèæãáî=êïèåî=OI=êå=ßè=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

íéç=ïîàöìîí=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèK

OKO=bîî=Üßíæïî=íéç=ßèæãáî=êïèåî=O=àÛîîÛí=Ûð=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íåÛææ=ãèîß=äðßèîóìÛ=Þßè=íåóÞÞíèãðåI=íéç=çÛè=Ûðíßì

Ûîî=ïêêèå=áßèéç=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèK

P

aßîîÛ=åÛêãîßæ=áäææßì=ãèîß=àöì=öìæéáíàÛìîóáI=çãæãîäìÛ=âääæêàÛìîóá=ßææßì=ÛèÞìÛ=àÛìîóá=íéç=äáí=ßææßì=Þìãðí=Ûð=ßè=àöìÞìÛáííæïJ

îÛèÞß=íîÛî=éÝâ=íéç=ßèÞÛíî=ÛèðäèÞí=ã=íîÛîæãáI=ãÝåßJåéççßìíãßææ=ÞìãàîK

Q

fèáßèîãèá=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=íåÛææ=êåðßìåÛ=Þß=ìäîîãáâßîßì=ßææßì=íåóæÞãáâßîßì=íîÛîßìèÛ=âÛì=ßèæãáî=ãèîßìèÛîãéèßææ=æÛáK

oßáßæ=P

Den fördragsslutande statens skyldigheter med avseende på sjöfartsskydd

N=jóèÞãáâßîßè=íåÛææ=àÛíîíîäææÛ=íåóÞÞíèãðåßì=éÝâ=íß=îãææ=Ûîî=àÛìîóá=íéç=àöì=Þßè=íîÛîßèí=àæÛáá=àåì=ãèàéìçÛîãéè=éç=íåóÞÞíJ

èãðåèK=sãÞ=äèÞìãèáÛì=ã=íåóÞÞíèãðåè=íåÛææ=íåóÞÞíèãðåãèàéìçÛîãéèßè=ïêêÞÛîßìÛí=ßàîßì=éçíîäèÞãáâßîßìèÛK

O=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=àÛíîíîäææÛ=íåóÞÞíèãðåßì=éÝâ=íß=îãææ=Ûîî=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=íîÛîßèí=îßììãîéìãïç=éÝâ

àÛìîóá=êå=ðäá=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßè=âÛçè=ßææßì=íéç=Üßàãèèßì=íãá=ã=ßè=âÛçè=ãèéç=íîÛîßèí=îßììãîéìãïç=àåì=ãèàéìçÛîãéè=éç

íåóÞÞíèãðåèK=sãÞ=äèÞìãèáÛì=ã=íåóÞÞíèãðåè=íåÛææ=íåóÞÞíèãðåãèàéìçÛîãéèßè=ïêêÞÛîßìÛí=ßàîßì=éçíîäèÞãáâßîßìèÛK

29.4.2004

L 129/15

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

49

oßáßæ=Q

Krav på rederier och fartyg

N=oßÞßìãßìèÛ=íåÛææ=ïêêàóææÛ=îãææäçêæãáÛ=åìÛð=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éÝâ=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=Þß=ìãåîæãèäßì=íéç

Ûèáßí=ã=Þßæ=_=ã=Þßè=åéÞßèK

O=cÛìîóá=íåÛææ=ïêêàóææÛ=îãææäçêæãáÛ=åìÛð=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éÝâ=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=Þß=ìãåîæãèäßì=íéç=Ûèáßí

ã=Þßæ=_=ã=Þßè=åéÞßèK=aßèèÛ=öðßìßèííîäççßæíß=íåÛææ=åéèîìéææßìÛí=éÝâ=ÝßìîãàãßìÛí=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèK

P=bîî=àÛìîóá=íåÛææI=ãèèÛè=Þßî=Ûèæöêßì=ßè=âÛçè=ßææßì=èäì=Þßî=æãááßì=ã=ßè=âÛçè=ãèéç=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèí=îßììãîéJ

ìãïçI=ïêêàóææÛ=Þß=åìÛð=êå=íåóÞÞíèãðå=íéç=àÛíîíîäææí=Ûð=Þßè=íîÛîßèI=éç=ÞßèèÛ=íåóÞÞíèãðå=äì=âöáìß=äè=Þßè=íåóÞÞíèãðå

íéç=àÛíîíîäææîí=Ûð=àÛìîóáßîí=çóèÞãáâßîK

Q=cÛìîóá=íåÛææ=ïîÛè=éèöÞãá=àöìÞìöäèãèá=ÛèêÛííÛí=îãææ=ðÛìäß=äèÞìãèá=îãææ=âöáìß=íåóÞÞíèãðåK

R=lç=ßîî=àÛìîóá=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßè=ßææßì=ãèîß=åÛè=ïêêàóææÛ=Þß=åìÛð=êå=íåóÞÞíJ

èãðå=íéç=Ûèáßí=Ûð=çóèÞãáâßîßè=ßææßì=Ûð=èåáéè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=éÝâ=íéç=áäææßì=àöì=Þßî=àÛìîóáßîI=íåÛææ

àÛìîóáßî=ïèÞßììäîîÛ=Þßè=ìßæßðÛèîÛ=ÜßâöìãáÛ=çóèÞãáâßîßè=ãèèÛè=èåáéè=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=ãèæßÞí=ßææßì

ãèèÛè=âÛçèßè=ÛèæöêíI=ÜßìéßèÞß=êå=ðãæåßî=íéç=ãèîìäààÛì=àöìíîK

oßáßæ=R

Rederiers särskilda ansvar

oßÞßìãßî=íåÛææ=íß=îãææ=Ûîî=ÜßàäæâÛðÛìßè=éçÜéìÞ=ÛææîãÞ=âÛì=îãææáåèá=îãææ=ãèàéìçÛîãéè=íéç=áöì=Þßî=çöäæãáî=àöì=îääèíîßçäè=íéç

ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=Ûîî=àÛíîíîäææÛ

KN=ðßç=íéç=ÛèíðÛìÛì=àöì=Ûîî=ïîíß=ÜßíäîîèãèáíçßÞæßççÛì=ßææßì=ÛèÞìÛ=êßìíéèßì=ÛèíîäææÞÛ=ßææßì=íóííßæíÛîîÛ=éçÜéìÞ=ã=èåáéè

àïèåîãéè=íéç=âÛì=çßÞ=àÛìîóáßîí=ðßìåíÛçâßî=Ûîî=áöìÛI

KO=ðßç=íéç=ÛèíðÛìÛì=àöì=Üßíæïî=éç=àÛìîóáßîí=ÛèðäèÞèãèáI=éÝâ

KP=ðãæåÛ=êÛìîßìèÛ=äì=ßèæãáî=ÜßàìÛåîèãèáíÛðîÛæßî=ã=Þß=àÛææ=àÛìîóáßî=ÛèðäèÞí=êå=ðãææåéì=ÛèáãðèÛ=ã=ÜßàìÛåîèãèáíÛðîÛæK

oßáßæ=S

Fartygs skyddslarmsystem

N=^ææÛ=àÛìîóá=íåÛææ=ðÛìÛ=ïîìïíîÛÞß=çßÞ=ßîî=íåóÞÞíæÛìçíóíîßç=ßèæãáî=àöæäÛèÞßW

KN=cÛìîóá=ÜóááÞÛ=Þßè=N=äïæã=OMMQ=ßææßì=íßèÛìßK

KO=mÛííÛáßìÛìàÛìîóáI=ãèÜßáìãêßî=âöáâÛíîãáâßîíêÛííÛáßìÛìàÛìîóáI=ÜóááÞÛ=àöìß=Þßè=N=äïæã=OMMQI=ãèîß=íßèÛìß=äè=ðãÞ=Þßè

àöìíîÛ=Üßíãåîèãèá=Ûð=ìÛÞãéÛèæäááèãèáßè=íéç=íåßì=ßàîßì=Þßè=N=äïæã=OMMQK

KP=læäßîÛèåàÛìîóáI=åßçãåÛæãßîÛèåàÛìîóáI=áÛíîÛèåàÛìîóáI=ÜïæåàÛìîóá=éÝâ=âöáâÛíîãáâßîíæÛíîàÛìîóáI=çßÞ=ßè=ÜìïîîéÞìäåîãáâßî

Ûð=RMM=ßææßì=çßì=ÜóááÞÛ=àöìß=Þßè=N=äïæã=OMMQI=ãèîß=íßèÛìß=äè=ðãÞ=Þßè=àöìíîÛ=Üßíãåîèãèá=Ûð=ìÛÞãéÛèæäááèãèáßè=íéç

íåßì=ßàîßì=Þßè=N=äïæã=OMMQK

KQ=^èÞìÛ=æÛíîàÛìîóá=çßÞ=ßè=ÜìïîîéÞìäåîãáâßî=Ûð=RMM=ßææßì=çßì=éÝâ=àæóîîÜÛìÛ=éæäßÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöíí=ÜóááÞÛ=àöìß

Þßè=N=äïæã=OMMQI=ãèîß=íßèÛìß=äè=ðãÞ=Þßè=àöìíîÛ=Üßíãåîèãèá=Ûð=ìÛÞãéÛèæäááèãèáßè=íéç=íåßì=ßàîßì=Þßè=N=äïæã=OMMSK

OK=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíæÛìçíóíîßç=íåÛææI=èäì=Þßî=ÛåîãðßìÛí

KN=íäèÞÛ=ßîî=íåóÞÞíæÛìç=àìåè=àÛìîóáßî=îãææ=æÛèÞI=îãææ=ßè=Üßâöìãá=çóèÞãáâßî=ïîíßÞÞ=Ûð=çóèÞãáâßîßèI=ðãæåßè=ã=ÞßííÛ

íÛççÛèâÛèá=åÛè=ðÛìÛ=ìßÞßìãßîI=íéç=ãÞßèîãàãßìÛì=àÛìîóáßî=éÝâ=Þßíí=êéíãîãéè=íÛçî=Ûèáßì=Ûîî=àÛìîóáßîí=íäåßìâßî=âéîÛí

ßææßì=âÛì=äðßèîóìÛîíI

KO=ãèîß=íäèÞÛ=íåóÞÞíæÛìçßî=îãææ=èåáìÛ=ÛèÞìÛ=àÛìîóáI

KP=ãèîß=Ûðáß=èåáéî=æÛìç=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîI=éÝâ

KQ=àéìîíäîîÛ=Ûîî=íäèÞÛ=íåóÞÞíæÛìçßî=îãææ=Þßíí=Ûîî=Þßî=ÛðÛåîãðßìÛí=éÝâLßææßì=åîßìíîäææíK

29.4.2004

L 129/16

Europeiska unionens officiella tidning

ps

50

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

P=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíæÛìçíóíîßç=íåÛææ

KN=åïèèÛ=ÛåîãðßìÛí=àìåè=ÜìóááÛè=éÝâ=åîçãèíîéèß=ßè=ÛèèÛè=êæÛîíI=éÝâ

KO=âÛ=ßè=êìßíîÛèÞÛ=íéç=ãèîß=äì=æäáìß=äè=Þßè=íéç=àÛíîíîäææîí=Ûð=fjlK

Q=aß=êæÛîíßì=àìåè=ðãæåßî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíæÛìçíóíîßç=åÛè=ÛåîãðßìÛí=íåÛææ=ðÛìÛ=ïîàéìçÛÞß=êå=ßîî=íåÞÛèî=íäîî=Ûîî=éÛðíãåîæãá

Ûåîãðßìãèá=Ûð=íåóÞÞíæÛìçßî=àöìâãèÞìÛíK

R=hìÛðßî=êå=ßîî=íåóÞÞíæÛìçíóíîßç=éçÜéìÞ=åÛè=ïêêàóææÛí=áßèéç=Ûîî=ÛèðäèÞÛ=Þßè=ìÛÞãéÛèæäááèãèá=íéç=äì=ãèíîÛææßìÛÞ

éçÜéìÞ=àöì=Ûîî=ïêêàóææÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=fsI=àöìïîíÛîî=Ûîî=ÛææÛ=åìÛð=ã=ÞßèèÛ=ìßáßæ=äì=ïêêàóææÞÛK

S=käì=ßè=çóèÞãáâßî=ïèÞßììäîîÛí=éç=ßîî=íåóÞÞíæÛìç=àìåè=àÛìîóá=íåÛææ=çóèÞãáâßîßè=éçßÞßæÜÛìî=ãèàéìçßìÛ=Þßè=ßææßì=Þß

íîÛîßì=íéç=æãááßì=èäìçÛíî=Þßè=êæÛîí=Þäì=àÛìîóáßî=ã=Þßî=öáéèÜæãÝåßî=Üßàãèèßì=íãáK

T=käì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ïèÞßììäîîÛí=éç=ßîî=íåóÞÞíæÛìç=àìåè=ßîî=àÛìîóá=íéç=ãèîß=àöì=Þßè=íîÛîßèí=àæÛááI=íåÛææ=Þßè

àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=éçßÞßæÜÛìî=ãèàéìçßìÛ=Þßè=ÜßìöìÞÛ=çóèÞãáâßîßè=éÝâI=éç=íå=äì=îãææäçêæãáîI=Þßè=ßææßì=Þß=íîÛîßì=ã

ðÛìí=èäìâßî=àÛìîóáßî=ã=Þßî=öáéèÜæãÝåßî=Üßàãèèßì=íãáK

oßáßæ=T

Hot mot fartyg

N=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=àÛíîíîäææÛ=íåóÞÞíèãðåßì=éÝâ=íß=îãææ=Ûîî=ãèàéìçÛîãéè=éç=Ûåîïßææ=íåóÞÞíèãðå=æäçèÛí=îãææ

àÛìîóá=íéç=îìÛàãåßìÛì=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛð=ßææßì=âÛì=çßÞÞßæÛî=íãè=Ûðíãåî=Ûîî=áå=ãè=êå=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛðK

O=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ßè=åéèîÛåîêïèåîI=áßèéç=ðãæåßè=íåÞÛèÛ=àÛìîóá=åÛè=ÜßáäìÛ=ìåÞ=ßææßì=ÛííãJ

íîÛèí=éÝâ=îãææ=ðãæåßè=Þß=åÛè=ìÛêêéìîßìÛ=éç=ÛææÛ=íåóÞÞíêìéÜæßç=ìöìÛèÞß=ÛèÞìÛ=àÛìîóáI=àöìàæóîîèãèáÛì=ßææßì=çßÞÞßæÛèÞßèK

P=käì=ßè=ìãíå=àöì=Ûèáìßêê=âÛì=ãÞßèîãàãßìÛîí=íåÛææ=Þßè=ÜßìöìÞÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ãèàéìçßìÛ=ÜßìöìÞÛ=àÛìîóá=éÝâ=ÞßìÛí

çóèÞãáâßîßì=éçW

KN=Ûåîïßææ=íåóÞÞíèãðåI

KO=ÛææÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=Üöì=ðãÞîÛí=éçÜéìÞ=êå=Þß=ÜßìöìÞÛ=àÛìîóáßè=àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ=ÞßííÛ=çéî=ÛèáìßêêI=ã=ßèæãáâßî

çßÞ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßè=éÝâ

KP=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åïíîíîÛîßè=âÛì=ÜßíæïîÛî=ðãÞîÛ=ã=îãææäçêæãáÛ=àÛææK

oßáßæ=U

Befälhavarens befogenheter vad gäller fartygets säkerhet och sjöfartsskydd

N=_ßàäæâÛðÛìßè=àåì=ãèîß=âãèÞìÛí=Ûð=ìßÞßìãßîI=ÜßàìÛåîÛìß=ßææßì=èåáéè=ÛèèÛè=êßìíéè=àìåè=Ûîî=ðãÞîÛ=ßææßì=áßèéçàöìÛ=ßîî=Üßíæïî

íéç=ßèæãáî=ÜßàäæâÛðÛìßèí=óìåßíçäííãáÛ=ÜßÞöçèãèá=äì=èöÞðäèÞãáî=àöì=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=íäåßìâßîßè=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞßî

éçÜéìÞK=aßîîÛ=ãèÜßáìãêßì=ðäáìÛè=Ûîî=íæäêêÛ=éçÜéìÞ=êßìíéèßì=Eïîéç=êßìíéèßì=íéç=ãÞßèîãàãßìÛîí=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè

ÜßçóèÞãáÛÞß=Ûð=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîF=ßææßì=êßìíéèßìí=îãææâöìãáâßîßì=éÝâ=ðäáìÛè=Ûîî=æÛíîÛ=áéÞíI=ãèÜßáìãêßî=ÝéèîÛãèìÛì

éÝâ=ÛèÞìÛ=íæïîèÛ=áéÞíîìÛèíêéìîßèâßîßìK

O=lç=ÜßàäæâÛðÛìßè=ã=íãè=óìåßíçäííãáÛ=ÜßÞöçèãèá=åéççßì=îãææ=íæïîíÛîíßè=Ûîî=Þßî=ïèÞßì=Þìãàîßè=Ûð=àÛìîóáßî=ïêêíîåì=ßè

åéèàæãåî=çßææÛè=Þß=íäåßìâßîíåìÛð=éÝâ=åìÛð=êå=íäöàÛìîííåóÞÞ=íéç=áäææßì=àöì=àÛìîóáßîI=íåÛææ=ÜßàäæâÛðÛìßè=ïêêàóææÛ=Þß=åìÛð

íéç=äì=èöÞðäèÞãáÛ=àöì=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=àÛìîóáßîí=íäåßìâßîK=_ßàäæâÛðÛìßè=àåì=Þå=ãèàöìÛ=îãææàäææãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=íåÛææ

áßèÛíî=æäçèÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=ÞßííÛ=îãææ=çóèÞãáâßîßè=éÝâI=éç=íå=äì=îãææäçêæãáîI=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ã=ðÛìí=âÛçè

àÛìîóáßî=Üßàãèèßì=íãá=ßææßì=âÛì=àöì=Ûðíãåî=Ûîî=áå=îãææK=bè=íåÞÛè=îãææàäææãá=íåóÞÞíåîáäìÞ=ßèæãáî=ÞßèèÛ=ìßáßæ=íåÛææ=ã=íîöìíîÛ

çöäæãáÛ=ïîíîìäÝåèãèá=ðÛìÛ=ã=æãèäß=çßÞ=Ûåîïßææ=íåóÞÞíèãðåK=käì=íåÞÛèÛ=àÛææ=ãÞßèîãàãßìÛí=íåÛææ=çóèÞãáâßîßè=íäåßìíîäææÛ=Ûîî

íåÞÛèÛ=åéèàæãåîßì=æöíßí=éÝâ=Ûîî=ìãíåßè=àöì=ïêêìßêèãèá=çãèãçßìÛíK

29.4.2004

L 129/17

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

51

oßáßæ=V

Kontroll av efterlevnaden

N=héèîìéææ=Ûð=àÛìîóá=ã=âÛçè

NKN=sãÞ=îãææäçêèãèáßè=Ûð=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=íåÛææ=ÛææÛ=àÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=åÛêãîæßî=åéèîìéææßìÛí=èäì=Þß=Üßàãèèßì=íãá=ã=ßè

âÛçè=ã=ßè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI=Ûð=îääèíîßçäè=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=Þßè=íîÛîßè=éÝâ=íéç

åÛè=ðÛìÛ=íÛççÛ=íéç=Þßç=íéç=ïîàöì=ïêêáãàîßìèÛ=ã=ìßáßæ=fLNVK=aßèèÛ=åéèîìéææ=íåÛææ=ÜßáìäèíÛí=îãææ=åéèîìéææ=Ûð=Ûîî

Þßî=éçÜéìÞ=àãèèí=ßîî=áãæîãáî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=ßææßì=ßîî=áãæîãáî=ãèîßìãçãíîãíåîI=ãèîßìèÛîãéèßææî

íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛîI=ïîàäìÞÛî=ßèæãáî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßè=EÝßìîãàãåÛîF=íéçI=éç=Þßî=äì=áãæîãáîI

íåÛææ=áéÞîÛí=éç=Þßî=ãèîß=àãèèí=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=Ûîî=îìé=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=ã=Þßæ

^=ã=fpmpJåéÞßèK

NKO=käì=íåÞÛèÛ=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=àöìßæãááßì=ßææßì=èäì=èåáéî=áãæîãáî=ÝßìîãàãåÛî=ãèîß=åÛè=ïêêðãíÛí=êå=ÜßáäìÛèI=íåÛææ

îääèíîßçäèèßè=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ðãÞîÛ=ßè=ßææßì=àæßìÛ=åéèîìéææåîáäìÞßì

ÛðíßßèÞß=Þßî=àÛìîóáßîI=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=êïèåî=NKPK=påÞÛèÛ=åîáäìÞßì=íåÛææ=ðÛìÛ=êìéêéìîãéèßææÛ=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=Þß

ìãåîæãèäßì=íéç=àãèèí=ã=Þßæ=_=ã=fpmpJåéÞßèK

NKP=aßííÛ=åéèîìéææåîáäìÞßì=äì=ãèíêßåîãéè=Ûð=àÛìîóáßîI=àöìÞìöäèãèá=Ûð=àÛìîóáßîI=åðÛìâåææÛèÞß=Ûð=àÛìîóáßîI=ÞìãàîìßíîìãåJ

îãéèßìI=ÜæKÛK=ìßíîìãåîãéèßì=ðÛÞ=áäææßì=àöìàæóîîèãèáÛì=ãèéç=âÛçèßèI=ßææßì=Ûððãíèãèá=Ûð=àÛìîóáßî=àìåè=âÛçèßèK=påÞÛèÛ

åéèîìéææåîáäìÞßì=àåì=Þßííïîéç=ßææßì=ÛæîßìèÛîãðî=éçàÛîîÛ=ÛèÞìÛ=íçäììß=ÛÞçãèãíîìÛîãðÛ=ßææßì=åéììãáßìÛèÞß=åîáäìÞßìK

O=cÛìîóá=íéç=Ûðíßì=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßè=âÛçè=ã=ßè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî

OKN=sãÞ=îãææäçêèãèá=Ûð=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=àåì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ÜßáäìÛ=Ûîî=Þß=àÛìîóá=íéç=Ûðíßì=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßè=âÛçè=ã

Þßè=íîÛîßèI=ãèèÛè=Þß=Ûèæöêßì=âÛçèßè=íåÛææ=îãææâÛèÞÛâåææÛ=àöæäÛèÞß=ãèàéìçÛîãéè=îãææ=îääèíîßçäè=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè

ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=Þßè=íîÛîßèI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=ßàîßìæßðèÛÞßè=Ûð=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éÝâ=ïèÞðãåÛ=Üßâéðßî=Ûð=åéèîìéæJ

æåîáäìÞßìW

KN=^îî=àÛìîóáßî=ãèèßâÛì=ßîî=áãæîãáî=ÝßìîãàãåÛî=éÝâ=èÛçèßî=êå=Þßè=ïîàäìÞÛèÞß=çóèÞãáâßîßèK

KO=aßè=íåóÞÞíèãðå=êå=ðãæåßè=àÛìîóáßî=àöì=èäìðÛìÛèÞß=ÞìãðíK

KP=aßè=íåóÞÞíèãðå=êå=ðãæåßè=àÛìîóáßî=Üßàïèèãî=íãá=ã=ðÛìäß=àöìßáåßèÞß=âÛçè=Þäì=Þßî=ïîàöìî=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá

éÝâ=âÛçè=ïèÞßì=Þßè=îãÞíêßìãéÞ=íéç=Ûèáßí=ã=êïèåî=OKPK

KQ=^ææÛ=íäìíåãæÞÛ=ßææßì=ßòîìÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=àÛìîóáßî=ðãÞîÛáãî=ã=ðÛìäß=àöìßáåßèÞß=âÛçè=Þäì=Þßî=ïîàöìî

íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=ïèÞßì=Þßè=îãÞíêßìãéÞ=íéç=Ûèáßí=ã=êïèåî=OKPK

KR=aß=îãææäçêæãáÛ=íåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßè=íéç=âÛì=ïêêìäîîâåææãîí=ïèÞßì=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßî=ïèÞßì=Þßè=îãÞíêßJ

ìãéÞ=íéç=Ûèáßí=ã=êïèåî=OKPK

KS=^èèÛè=êìÛåîãíå=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=EÞéÝå=ãèîß=ÞßîÛæäßì=éç=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèF=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=Þß

ìãåîæãèäßì=íéç=áßí=ã=Þßæ=_=ã=fpmpJåéÞßèK

lç=íå=Üßáäìí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=àÛìîóáßî=ßææßì=ìßÞßìãßî=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ßè=àöì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß

íîÛîßè=áéÞîÛáÜÛì=Üßåìäàîßæíß=êå=éðÛè=ÜßáäìÞÛ=ãèàéìçÛîãéèK

OKO=^ææÛ=àÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éÝâ=íéç=âÛì=àöì=Ûðíãåî=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßè=âÛçè=ã=ßè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß

íîÛîI=íåÛææ=îãææâÛèÞÛâåææÛ=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=Üßíåìãðí=ã=êïèåî=OKNI=êå=ÜßáäìÛè=Ûð=Þß=îääèíîßçäè=íéç=ðßÞßìÜöìJ

æãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=Þßè=íîÛîßèK=_ßàäæâÛðÛìßè=àåì=ðäáìÛ=Ûîî=îãææâÛèÞÛâåææÛ=íåÞÛè=ãèàéìçÛîãéèI=çßè=íåÛææ=Þå=ðÛìÛ

ãèàöìíîåÞÞ=çßÞ=Ûîî=ïèÞßìæåîßèâßî=Ûîî=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ãèàéìçÛîãéèßè=åÛè=æßÞÛ=îãææ=Ûîî=àÛìîóáßî=àöìðäáìÛí=îãææîìäÞß=îãææ

Þßè=âÛçèßèK

OKP=cÛìîóáßî=íåÛææ=àöìÛ=ìßáãíîßì=öðßì=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=Ûðíßí=ã=êïèåî=OKNI=àìåè=Þß=îãé=íßèÛíîß=Ûèæöêßè=Ûð

âÛçèÛèæäááèãèáÛìK

29.4.2004

L 129/18

Europeiska unionens officiella tidning

ps

52

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

OKQ=lç=Þß=îääèíîßçäè=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ðÛìí=âÛçè=àÛìîóáßî=Ûðíßì=Ûîî

ÛèæöêÛI=ßàîßì=çéîîÛáÛèÞß=Ûð=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=Üßíåìãðí=ã=êïèåî=OKNI=âÛì=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=Ûîî=îìé=Ûîî=àÛìîóáßî

ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèI=íåÛææ=Þß=àöìíöåÛ=ïêêìäîîÛ=àöìÜãèÞßæíß=çßÞ=éÝâ

çßææÛè=àÛìîóáßî=éÝâ=çóèÞãáâßîßè=àöì=Ûîî=åîáäìÞÛ=ÜìãíîßèK=lç=ÞßèèÛ=åéççïèãåÛîãéè=ãèîß=æßÞßì=îãææ=ìäîîßæíß=ßææßì

éç=îääèíîßçäèèßè=âÛì=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=Ûîî=îìé=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=Þßæ=^=ã

fpmpJåéÞßèI=àåì=îääèíîßçäèèßè=ðãÞîÛ=åîáäìÞßì=çéî=Þßî=àÛìîóáßî=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=êïèåî=OKRK=sÛìäß=íåÞÛè=åîáäìÞ=íåÛææ

ðÛìÛ=êìéêéìîãéèßææ=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=Þß=ìãåîæãèäßì=íéç=áßí=ã=Þßæ=_=ã=fpmpJåéÞßèK

OKR=påÞÛèÛ=åîáäìÞßì=äì=àöæäÛèÞßW

KN=hìÛð=êå=åîáäìÞÛèÞß=Ûð=Þßè=ÜìãíîÛèÞß=öðßìßèííîäççßæíßèK

KO=hìÛð=êå=Ûîî=àÛìîóáßî=àéìîíäîîßì=îãææ=ßè=Ûèáãðßè=êæÛîí=ãèéç=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛð=ßææßì=ãèìß

ðÛîîßèK

KP=fèíêßåîãéè=Ûð=àÛìîóáßîI=éç=àÛìîóáßî=Üßàãèèßì=íãá=êå=îßììãîéìãÛæâÛð=íéç=îãææâöì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ðÛìí

âÛçè=àÛìîóáßî=Ûðíßì=Ûîî=ÛèæöêÛK

KQ=säáìÛî=îãææîìäÞß=îãææ=âÛçèK

fèèÛè=íåÞÛèÛ=åîáäìÞßì=ðãÞîÛí=íåÛææ=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ãèàéìçßìÛ=àÛìîóáßî=éç=íãèÛ=ÛðíãåîßìK=sãÞ=ßìâåææÛèÞßî=Ûð

ÞßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=åÛè=ÜßàäæâÛðÛìßè=Ûðíîå=àìåè=Ûîî=ÛèæöêÛ=âÛçèßèK=f=íåÞÛèÛ=àÛææ=íåÛææ=ãèîß=ÞßèèÛ=ìßáßæ=îãææäçêÛíK

PK=ÖðìãáÛ=Üßíîäççßæíßì

PKN=lç

KN=Þß=åéèîìéææåîáäìÞßìI=çßÞ=ïèÞÛèîÛá=Ûð=Þß=íçäììß=ÛÞçãèãíîìÛîãðÛ=ßææßì=åéììãáßìÛèÞß=åîáäìÞßìI=íéç=Ûèáßí=ã=êïèåî

NKPI=ßææßì

KO=èåáéè=Ûð=Þß=åîáäìÞßì=íéç=Ûèáßí=ã=êïèåî=OKRðãÞîÛíI=íåÛææ=ßè=îääèíîßçÛè=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð

Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåìãàîæãáßè=éçßÞßæÜÛìî=ãèàéìçßìÛ=çóèÞãáâßîßè=éç=ðãæåÛ=åéèîìéææåîáäìÞßì=ßææßì

ÛèÞìÛ=åîáäìÞßì=íéç=âÛì=ðãÞîÛáãîí=éÝâ=íåäæßè=àöì=ÞßîîÛK=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=ðãÞîÛì=åéèîìéææåîáäìÞßì

ßææßì=ÛèÞìÛ=åîáäìÞßì=íåÛææ=éÝåíå=ïèÞßììäîîÛ=Þßè=ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=íéç=ïîàäìÞÛî=ÝßìîãàãåÛîßî

àöì=Þßî=ÛåîïßææÛ=àÛìîóáßî=íÛçî=fjlI=èäì=èåáéè=íåÞÛè=åéèîìéææåîáäìÞ=ßææßì=ÛèèÛè=åîáäìÞ=âÛì=ðãÞîÛáãîíK

PKO=käì=ßîî=àÛìîóá=àöìðäáìÛí=ÛèæöêÛ=ßè=âÛçè=ßææßì=ÛððãíÛí=àìåè=ßè=âÛçèI=Üöì=çóèÞãáâßîßìèÛ=ã=âÛçèíîÛîßè=ðãÞÛìßÜßJ

àéìÞìÛ=îãææäçêæãáÛ=íÛåïêêáãàîßì=îãææ=çóèÞãáâßîßìèÛ=ã=Þßè=íîÛî=Þäì=èäíîÛ=îãæææäçêæãáÛ=ÛèæöêíâÛçè=æãááßìI=éç=ÞßèèÛ

äì=åäèÞI=éÝâ=ÛèÞìÛ=îãææäçêæãáÛ=åïíîíîÛîßìI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßì=íéç=íåÛææ=ïîÛìÜßîÛí=Ûð=fjlK=pßåìßîßíí=éÝâ

íåóÞÞ=ìöìÛèÞß=íåÞÛè=ãèàéìçÛîãéè=íåÛææ=íäåßìíîäææÛíK

PKPK=_ßíæïî=éç=ðäáìÛî=îãææîìäÞß=îãææ=ßè=âÛçèI=ßèæãáî=êïèåî=OKQ–OKRI=ßææßì=Ûððãíèãèá=àìåè=ßè=âÛçèI=ßèæãáî=êïèåî=NKN–NKPI

íåÛææ=ßèÞÛíî=àÛîîÛí=èäì=îääèíîßçäè=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=âÛì=áìïèÞÛÞ

ÛèæßÞèãèá=Ûîî=îìé=Ûîî=àÛìîóáßî=ïîáöì=ßîî=éçßÞßæÜÛìî=âéî=çéî=íäåßìâßîßè=àöì=êßìíéèßìI=àÛìîóá=ßææßì=ÛèèÛè=ßáßèÞéç

éÝâ=Þßî=ãèîß=àãèèí=èåáìÛ=ÛèÞìÛ=æäçêæãáÛ=íäîî=Ûîî=ïèÞÛèìöäÛ=Þßî=âéîßîK

PKQ=aß=åéèîìéææåîáäìÞßì=íéç=Ûðíßí=ã=êïèåî=NKP=éÝâ=Þß=ÛèÞìÛ=åîáäìÞßì=íéç=Ûðíßí=ã=êïèåî=OKR=íåÛææ=ßèÞÛíî=ðãÞîÛí=ßèæãáî

ÞßèèÛ=ìßáßæ=àìÛç=îãææ=Þßíí=Ûîî=Þßè=ÜìãíîÛèÞß=öðßìßèííîäççßæíß=íéç=áãðãî=ïêêâéð=îãææ=åéèîìéææåîáäìÞßìèÛ=ßææßì

ÛèÞìÛ=åîáäìÞßì=âÛì=åéììãáßìÛîí=îãææ=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèí=îãææàìßÞííîäææßæíßI=ðÛìðãÞ=âäèíóè=íåÛææ=îÛí=îãææ=Þß

åîáäìÞßì=íéç=àöìßíæÛáãîí=Ûð=àÛìîóáßî=ßææßì=çóèÞãáâßîßèK

PKR=käì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ïîöðÛì=åéèîìéææ=ßèæãáî=êïèåî=N=ßææßì=ðãÞîÛì=åîáäìÞßì=ßèæãáî=êïèåî=O

KN=íåÛææ=ÛææÛ=îäèåÜÛìÛ=ÛèíîìäèáèãèáÛì=áöìÛí=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=ßîî=àÛìîóá=åðÛìâåææí=ßææßì=àöìÞìöäí=ã=éèöÞÛèI=éÝâ

éç=ßîî=àÛìîóá=àßæÛåîãáî=åðÛìâåææí=ßææßì=àöìÞìöäíI=íåÛææ=Þßî=äáÛ=ìäîî=îãææ=åéçêßèíÛîãéè=àöì=àöìæïíî=ßææßì=íåÛÞÛI=éÝâ

KO=íåÛææ=èöÞðäèÞãáî=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáßî=ã=ßè=èöÞíãîïÛîãéèI=Ûð=âïçÛèãîäìÛ=íåäæ=ßææßì=Ûð=íåóÞÞííåäæI=ãèîß

àöìâãèÞìÛíK

29.4.2004

L 129/19

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

53

oßáßæ=NM

Krav på hamnanläggningar

N=eÛçèÛèæäááèãèáÛì=íåÛææ=ïêêàóææÛ=îãææäçêæãáÛ=åìÛð=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éÝâ=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèJ

äßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=fpmpJåéÞßèK

O=bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=çßÞ=ßè=ßææßì=àæßìÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=íãîî=îßììãîéìãïçI=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ÞßèèÛ=ìßáßæI

íåÛææ=íß=îãææ=Ûîî

KN=ßè=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=ïîàöìí=àöì=ðÛìäß=âÛçèÛèæäááèãèá=éÝâ=Ûîî=ÞßèèÛ=áìÛèíåÛí=éÝâ=áéÞåäèèí=ã=ßèæãáâßî=çßÞ

ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèI=éÝâ

KO=ßè=íåóÞÞíêæÛè=ïîÛìÜßîÛíI=áìÛèíåÛíI=áéÞåäèèí=éÝâ=áßèéçàöìí=àöì=ðÛìäß=âÛçèÛèæäááèãèá=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=ÜßíîäççßæJ

íßìèÛ=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèK

PK=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=Ûèáß=éÝâ=ãèàéìçßìÛ=éç=Þß=åîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îÛí=ïêê=ã=ßè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=ßè

âÛçèÛèæäááèãèá=àöì=Þß=éæãåÛ=íåóÞÞíèãðåßìèÛI=ãèÜßáìãêßî=èäì=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=åéççßì=Ûîî=åìäðÛíK

oßáßæ=NN

Alternativa skyddsöverenskommelser

N=bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=åÛè=ðãÞ=áßèéçàöìÛèÞßî=Ûð=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éÝâ=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßè=ãèáå=íåìãàîæãáÛ=ÜãæÛîßìÛæÛ=ßææßì

çïæîãæÛîßìÛæÛ=ÛðîÛæ=çßÞ=ÛèÞìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßì=éç=ÛæîßìèÛîãðÛ=íäåßìâßîíÛììÛèáßçÛèá=àöì=åéìîÛ=ãèîßìèÛîãéèßææÛ

ìßíéì=êå=àÛíîÛ=ìïîîßì=çßææÛè=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=íîÛîßìèÛí=ìßíêßåîãðß=îßììãîéìãßìK

O=bîî=íåÞÛèî=ÛðîÛæ=íåÛææ=ãèîß=äðßèîóìÛ=íåóÞÞíèãðåè=àöì=ÛèÞìÛ=àÛìîóá=ßææßì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=ãèîß=éçàÛîîÛí=Ûð=ÛðîÛæßîK

P=cÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ßîî=íåÞÛèî=ÛðîÛæ=àåì=ãèîß=ïîàöìÛ=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßî=çßÞ=ßîî=àÛìîóá=íéç=ãèîß=éçàÛîîÛí

Ûð=ÛðîÛæßîK

Q=bîî=íåÞÛèî=ÛðîÛæ=íåÛææ=íßí=öðßì=ìßáßæÜïèÞßîI=ðÛìðãÞ=âäèíóè=íåÛææ=îÛí=îãææ=Þßè=ßìàÛìßèâßî=çÛè=àåîî=íÛçî=îãææ=ÛææÛ

àöìäèÞìãèáÛì=ã=Þß=íäìíåãæÞÛ=éçíîäèÞãáâßîßìèÛ=ßææßì=Þß=ÜßÞöçÞÛ=âéîßè=çéî=íåóÞÞßî=àöì=Þß=àÛìîóáI=âÛçèÛèæäááèãèáÛì

ßææßì=ìïîîßì=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ÛðîÛæßîK

oßáßæ=NO

Likvärdiga skyddsarrangemang

N=bè=çóèÞãáâßî=àåì=îãææåîÛ=Ûîî=ßîî=ðãííî=àÛìîóá=ßææßì=áìïêê=Ûð=àÛìîóáI=íéç=àöì=Þßíí=àæÛááI=ãèàöì=ÛèÞìÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=æãåðäìJ

ÞãáÛ=çßÞ=Þßç=íéç=àöìßíåìãðí=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèI=àöìïîíÛîî=Ûîî=íåÞÛèÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=äì=çãèíî=æãåÛ

ßààßåîãðÛ=íéç=Þß=íéç=àöìßíåìãðí=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèK=aßè=çóèÞãáâßî=íéç=îãææåîßì=íåÞÛèÛ=íåóÞÞíJ

åîáäìÞßì=íåÛææ=ïèÞßììäîîÛ=fjl=éç=ðÛÞ=íéç=ãèáåì=ã=ÞßííÛK

O=sãÞ=áßèéçàöìÛèÞß=Ûð=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=éÝâ=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßè=àåì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=îãææåîÛ=Ûîî=ßè=ðãíí=âÛçèÛèæäááJ

èãèá=ßææßì=áìïêê=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=íîÛîßèí=îßììãîéìãïçI=ÛèÞìÛ=äè=Þß=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ßîî=ÛðîÛæ=íéç=ãèáåîîí

ßèæãáî=ìßáßæ=NNI=ãèàöì=íåóÞÞíåîáäìÞßì=æãåðäìÞãáÛ=çßÞ=Þßç=íéç=àöìßíåìãðí=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèI=àöìïîJ

íÛîî=Ûîî=íåÞÛèÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=äì=çãèíî=æãåÛ=ßààßåîãðÛ=íéç=Þß=íéç=àöìßíåìãðí=ã=ÞßîîÛ=åÛêãîßæ=ßææßì=ã=Þßæ=^=ã=fpmpJåéÞßèK

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=îãææåîßì=íåÞÛèÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íåÛææ=ïèÞßììäîîÛ=fjl=éç=ðÛÞ=íéç=ãèáåì=ã=ÞßííÛK

29.4.2004

L 129/20

Europeiska unionens officiella tidning

ps

54

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

oßáßæ=NP

Överlämnande av information

N=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=íßèÛíî=Þßè=N=äïæã=OMMQ=îãææ=fjl=öðßìæäçèÛ=àöæäÛèÞß=ãèàéìçÛîãéè=éÝâ=âåææÛ=Þßè

îãææáäèáæãá=àöì=ìßÞßìãßì=éÝâ=àÛìîóáW

KN=kÛçè=êå=éÝâ=åéèîÛåîïêêáãàîßì=àöì=Þßè=ßææßì=Þß=èÛîãéèßææÛ=çóèÞãáâßîßì=íéç=ÛèíðÛìÛì=àöì=àÛìîóáßèí=éÝâ

âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íäöàÛìîííåóÞÞK

KO=mæÛîíßì=ãèéç=íîÛîßèí=îßììãîéìãïç=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛèßì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK

KP=kÛçè=êå=éÝâ=åéèîÛåîïêêáãàîßì=àöì=Þßç=íéç=ïîíßîîí=Ûîî=ÛææîãÞ=àãèèÛí=îãææáäèáæãáÛ=àöì=Ûîî=îÛ=ßçéî=éÝâ=ÛáßìÛ=ðãÞ=Þß

íåóÞÞíæÛìç=àìåè=àÛìîóá=îãææ=æÛèÞ=íéç=Ûðíßí=ã=ìßáßæ=SKOKNK

KQ=kÛçè=êå=éÝâ=åéèîÛåîïêêáãàîßì=àöì=Þßç=íéç=ïîíßîîí=Ûîî=ÛææîãÞ=àãèèÛí=îãææáäèáæãáÛ=àöì=Ûîî=îÛ=ßçéî=éÝâ=ÛáßìÛ=ðãÞ

çßÞÞßæÛèÞßè=àìåè=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=ïîöðÛì=Þßè=åéèîìéææ=Ûð=ßàîßìæßðèÛÞßè=íéç=Ûðíßí=ã=ìßáßæ=VKPKNK

KR=kÛçè=êå=éÝâ=åéèîÛåîïêêáãàîßì=àöì=Þßç=íéç=ïîíßîîí=Ûîî=ÛææîãÞ=àãèèÛí=îãææáäèáæãáÛ=àöì=Ûîî=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ìåÞ=ßææßì=ÛííãJ

íîÛèí=îãææ=àÛìîóá=éÝâ=îãææ=ðãæåÛ=àÛìîóá=åÛè=ìÛêêéìîßìÛ=éç=ÛææÛ=íåóÞÞíêìéÜæßç=ßèæãáî=ìßáßæ=TKOK=aßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=íåÛææ

Þäìßàîßì=ïêêÞÛîßìÛí=ðãÞ=äèÞìãèáÛìK=fjl=íåÛææ=æåîÛ=ÝãìåïæßìÛ=íåÞÛèÛ=ïêêáãàîßì=îãææ=ÛèÞìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìI=àöì

ðãÞÛìß=ãèàéìçÛîãéè=îãææ=ÞßìÛí=îääèíîßçäèK

O=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=íßèÛíî=Þßè=N=äïæã=OMMQ=ãèàéìçßìÛ=fjl=éç=èÛçè=êå=éÝâ=åéèîÛåîïêêáãàîßì=àöì=ðÛìäß

ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=çßÞ=Üßàéáßèâßî=Ûîî=ÛáßìÛ=àöì=íîÛîßèí=ìäåèãèáI=íÛçî=ïêêáãàîßì=éç=ðãæåßî=íäìíåãæî

ÛèíðÛì=éÝâ=ðãæåÛ=Üßàéáßèâßîßì=íéç=ÞßæßáßìÛîí=îãææ=íåÞÛè=éìáÛèãíÛîãéèK=aßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=íåÛææ=ïêêÞÛîßìÛí=éç=éÝâ=èäì

ÛææÛ=äèÞìãèáÛì=ãèîìäààÛìK=fjl=íåÛææ=ÝãìåïæßìÛ=íåÞÛèÛ=ïêêáãàîßì=îãææ=ÛèÞìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßì=àöì=ãèàéìçÛîãéè=îãææ=ÞßìÛí

îääèíîßçäèK

P=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=íßèÛíî=Þßè=N=äïæã=OMMQ=îãææ=fjl=öðßìæäçèÛ=ßè=àöìîßÝåèãèá=öðßì=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíJ

êæÛèßì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=íîÛîßèí=îßììãîéìãïçI=îãææíÛççÛèí=çßÞ=ïêêáãàî=éç=ðãæåßè=ßææßì=ðãæåÛ=êæÛîíßì=íéç

éçàÛîîÛí=Ûð=ìßíêßåîãðß=áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèá=íÛçî=ÞÛîïç=àöì=áéÞåäèèÛèÞß=éÝâ=íåÛææ=Þäìßàîßì

ðãÞÛìß=ãèàéìçßìÛ=éç=èåáéè=Ûð=àöæäÛèÞß=äèÞìãèáÛì=íåßìW

KN=ÄèÞìãèáÛì=Ûð=êæÛîí=ßææßì=êæÛîíßì=íåÛææ=ãèàöìÛí=ßææßì=âÛì=ãèàöìîíI=ðãæåÛ=éçàÛîîÛí=Ûð=ßè=áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛè=àöì

âÛçèÛèæäááèãèáK=f=íåÞÛèÛ=àÛææ=íåÛææ=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=àöìçßÞæÛí=Ûèáß=Þß=äèÞìãèáÛì=Ûð=Þßè=êæÛîí=ßææßì=Þß=êæÛîíßì

íéç=îäÝåí=Ûð=êæÛèßè=éÝâ=Þßî=ÞÛîïç=Þå=íåÞÛèÛ=äèÞìãèáÛì=íåÛææ=ãèàöìÛí=ßææßì=âÛì=ãèàöìîíK

KO=bè=áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=îãÞãáÛìß=ãèåæïÞßìÛÞ=ã=Þßè=àöìîßÝåèãèá=íéç=íäèîí=îãææ=fjlI=åéççßì

Ûîî=ïêêâöìÛ=Ûîî=áäææÛ=ßææßì=âÛì=ïêêâöìî=Ûîî=áäææÛK=f=íåÞÛèÛ=àÛææ=íåÛææ=Þßî=ïêêáßí=ðãÞ=ðãæåßè=îãÞêïèåî=ÞßîîÛ=åéççßì=Ûîî

íåß=ßææßì=âÛì=íåßîîK=f=ÞßííÛ=àÛææ=íåÛææ=ãèàéìçÛîãéèßè=àöìçßÞæÛí=îãææ=fjl=íå=íèÛìî=Þßî=äì=êìÛåîãíåî=çöäæãáîK

KP=qãææäáá=íåÛææ=áöìÛí=ã=àöìîßÝåèãèáßè=öðßì=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛèßì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK=f=íåÞÛèÛ=àÛææ=íåÛææ=Þßè=ãèàéìJ

çÛîãéè=íéç=àöìçßÞæÛí=Ûèáß=Þßè=êæÛîí=ßææßì=êæÛîíßì=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=êæÛèßè=íÛçî=ÞÛîïç=àöì=áéÞåäèèÛèÞßK

Q=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=ðÛìî=àßçîß=åì=ßàîßì=Þßè=N=äïæã=OMMQ=îãææ=fjl=öðßìæäçèÛ=ßè=ìßðãÞßìÛÞ=éÝâ=ïêêÞÛîßìÛÞ

àöìîßÝåèãèá=çßÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=ÛææÛ=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛèßì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=íîÛîßèí=îßììãîéìãïçI=îãææíÛçJ

çÛèí=çßÞ=ïêêáãàî=éç=Þßè=ßææßì=Þß=êæÛîíßì=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ðÛìäß=áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=ìßíêßåîãðß=áéÞåäèèÛèÞßJ

ÞÛîïç=EéÝâ=ÞÛîïç=àöì=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=äèÞìãèáÛìFI=íéç=íåÛææ=îÛ=öðßì=éÝâ=ßìíäîîÛ=Ûææ=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=ïèÞßì=Þß

àöìßáåßèÞß=àßç=åìßè=ãèæäçèÛîí=îãææ=fjl=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=êïèåî=PK

29.4.2004

L 129/21

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

55

R=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=îãææ=fjl=öðßìæäçèÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=ÛðîÛæ=íéç=âÛì=ãèáåîîí=ßèæãáî=ìßáßæ=NNK=aßèèÛ

ãèàéìçÛîãéè=íåÛææ=ãèèßâåææÛ=ïêêáãàî=éç

KN=èÛçèßè=êå=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßì=íéç=ãèáåîî=ÛðîÛæßîI

KO=ðãæåÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=éÝâ=àÛíîÛ=ìïîîßì=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ÛðîÛæßîI

KP=êßìãéÞãÝãîßîßè=àöì=öðßìíóè=Ûð=ÛðîÛæßîI

KQ=ÞÛîïç=Þå=ÛðîÛæßî=îìäÞßì=ã=åìÛàîI=éÝâ

KR=íÛçìåÞ=íéç=âåææãîí=çßÞ=ÛèÞìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßì

éÝâ=íåÛææ=Þäìßàîßì=íå=íèÛìî=Þßî=äì=êìÛåîãíåî=çöäæãáî=ïèÞßììäîîÛ=fjl=èäì=ÛðîÛæßî=âÛì=äèÞìÛîí=ßææßì=ïêêâöìîK

S=bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=ßèæãáî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ìßáßæ=NO=îãææåîßì=æãåðäìÞãáÛ=íåóÞÞíÛììÛèáßçÛèá=àöì=ßîî=àÛìîóá=íéç

àöì=Þßíí=àæÛáá=ßææßì=àöì=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ãèéç=íîÛîßèí=îßììãîéìãïçI=íåÛææ=ïèÞßììäîîÛ=fjl=éç=ðÛÞ=íéç=ãèáåì=ã=ÞßííÛK

T=fjl=íåÛææ=êå=ÜßáäìÛè=âåææÛ=íåÞÛè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=çßÞÞßæÛîí=ßèæãáî=êïèåî=P=îãææáäèáæãá=àöì=ÛèÞìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß

íîÛîßìK”

29.4.2004

L 129/22

Europeiska unionens officiella tidning

ps

56

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

BILAGA II

”INTERNATIONELLA KODEN FÖR SJÖFARTSSKYDD PÅ FARTYG OCH I HAMNANLÄGGNINGAR

cÖoloa

NK=sãÞ=ÞãêæéçÛîåéèàßìßèíßè=éç=íäöàÛìîííåóÞÞI=íéç=âöææí=ã=iéèÞéè=ã=ÞßÝßçÜßì=OMMOI=Ûèîéáí=èóÛ=Üßíîäççßæíßì=ã=NVTQ

åìí=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=åéèðßèîãéè=éç=íäåßìâßîßè=àöì=çäèèãíåéæãð=îãææ=íäöíí=EèßÞÛè=åÛææÛÞ=pli^p=TQF=éÝâ=ÞßèèÛ=åéÞI=àöì

Ûîî=âöäÛ=íäöàÛìîííåóÞÞßîK=aßííÛ=èóÛ=åìÛð=äì=ã=àéìç=Ûð=ßîî=ãèîßìèÛîãéèßææî=ìÛçðßìåI=áßèéç=ðãæåßî=àÛìîóá=éÝâ

âÛçèÛèæäááèãèáÛì=åÛè=íÛçÛìÜßîÛ=àöì=Ûîî=ïêêîäÝåÛ=éÝâ=ÛððäìäÛ=åîáäìÞßì=íéç=âéîÛì=íäåßìâßîßè=ãèéç=íäöîìÛèíêéìîíßåJ

îéìèK

OK=péç=ßè=àöæäÞ=Ûð=Þß=îìÛáãíåÛ=âäèÞßæíßìèÛ=Þßè=NN=íßêîßçÜßì=OMMN=öðßìßèíåéç=fèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöàÛìîíéìáÛèãíÛîãéèßè

EèßÞÛè=åÛææÛÞ=fjlFI=êå=íãîî=îäïáéÛèÞìÛ=çöîß=ã=èéðßçÜßì=OMMNI=ßèâäææãáî=Ûîî=ïîðßÝåæÛ=èóÛ=åîáäìÞßì=ÛðíßßèÞß=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞßî=êå=àÛìîóá=éÝâ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK=fjl=ÜßíæïîÛÞß=éÝåíå=Ûîî=ÞßííÛ=èóÛ=åîáäìÞßì=íåïææß=ÛèîÛí=ðãÞ=ßè=åéèàßìßèíI

åÛææÛÞ=ÞãêæéçÛîåéèàßìßèíßè=éç=íäöàÛìîííåóÞÞI=àöì=Þß=íîÛîßì=íéç=Ûèíæïîãî=íãá=îãææ=pli^p=TQI=ã=ÞßÝßçÜßì=OMMOK=cöìÜßJ

ìßÞßæíßìèÛ=àöì=ÞãêæéçÛîåéèàßìßèíßè=öðßìæäîí=åî=fjlWí=íäöíäåßìâßîíåéççãîîé=EèßÞÛè=åÛææÛÞ=íäöíäåßìâßîíåéççãîîéèF

êå=áìïèÞðÛæ=Ûð=àöìíæÛá=íéç=ãèåéççãî=àìåè=çßÞæßçííîÛîßìI=çßææÛèíîÛîæãáÛ=éÝâ=ãÝåßJíîÛîæãáÛ=éìáÛèãíÛîãéèßì=ã=íÛçðßìåÛè

çßÞ=fjlK

PK=päöíäåßìâßîíåéççãîîéè=îãææíÛîîß=ðãÞ=íãîî=àöìíîÛ=ßòîìÛéìÞãèÛìãß=çöîßI=íéç=éÝåíå=âöææí=ã=èéðßçÜßì=OMMNI=ßè=îãææàäææãá

ÛìÜßîíáìïêê=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞI=àöì=Ûîî=êåíåóèÞÛ=ïîðßÝåæãèáßè=éÝâ=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=æäçêæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìK=aßèèÛ

ÛìÜßîíáìïêê=âöææ=íãîî=àöìíîÛ=çöîß=ã=àßÜìïÛìã=OMMO=éÝâ=ìßíïæîÛîßî=àìåè=áìïêêßèí=ÛìÜßîß=ìÛêêéìîßìÛÞßí=îãææ=éÝâ=ÜßÛåîÛÞßí

ðãÞ=íäöíäåßìâßîíåéççãîîéèí=íäïîîãéàßçîß=çöîß=ã=çÛìí=OMMOI=ðÛìðãÞ=ßè=ÛÞ=âéÝJÛìÜßîíáìïêê=îãææíÛîîßí=àöì=Ûîî=óîîßìæãáÛìß

ïîðßÝåæÛ=Þß=æäçèÛÞß=àöìíæÛáßèK=sãÞ=íäöíäåßìâßîíåéççãîîéèí=íäïîîãéàßçîß=çöîß=ÜßÞöçÞßí=Þßè=ÛìÜßîíáìïêêßèí

ìÛêêéìîI=íÛçî=ìßåéççßèÞßìÛÞßí=Ûîî=ÛìÜßîßî=íåïææß=æöêÛ=ðãÞÛìß=ã=óîîßìæãáÛìß=ßè=îãææàäææãá=ÛìÜßîíáìïêêI=ðãæåßè=çöîîßí=ã

íßêîßçÜßì=OMMOK=sãÞ=íäöíäåßìâßîíåéççãîîéèí=íäïîîãéíääîîß=çöîß=ÜßÞöçÞßí=ìßíïæîÛîßî=àìåè=Þßè=ÛìÜßîíáìïêêßèí=çöîß=ã

íßêîßçÜßì=OMMO=éÝâ=Þßî=óîîßìæãáÛìß=ÛìÜßîß=íéç=ÞßèèÛ=ÛìÜßîíáìïêê=ïîàöìÞß=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ=åéççãîîéèí=íäïîîãéíääîîß

çöîß=ã=ÞßÝßçÜßì=OMMOI=éçßÞßæÜÛìî=àöìß=ÞãêæéçÛîåéèàßìßèíßèI=íÛçî=áéÞåäèÞßí=Þßè=íæïîáãæîãáÛ=ðßìíãéèßè=Ûð=àöìíæÛáßî

àöì=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ÞãêæéçÛîåéèàßìßèíßèK

QK=sãÞ=ÞãêæéçÛîåéèàßìßèíßèI=Þßè=V–NP=ÞßÝßçÜßì=OMMOI=Ûèîéáí=éÝåíå=äèÞìãèáÛì=Ûð=áäææÛèÞß=Üßíîäççßæíßì=ã=pli^p=TQI

àöì=Ûîî=êåíåóèÞÛ=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=åìÛðßî=êå=ÛïîéçÛîãíåÛ=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßçI=éÝâ=èóÛ=ìßáæßì=ã=åÛêãîßæ=ufJN=ã=pli^p=TQ

áäææÛèÞß=çäìåèãèá=çßÞ=àÛìîóáí=fjlJèïççßì=éÝâ=çßÞàöìÛèÞß=Ûð=ßè=àÛìîóáíâãíîéìãåK=sãÞ=åéèàßìßèíßè=Ûèîéáí=äðßè

ßîî=ÛèîÛæ=ìßíéæïîãéèßìI=ãèÜßáìãêßî=íåÞÛèÛ=íéç=áäææßì=ãèàöìÛèÞß=éÝâ=ìßðãíãéè=Ûð=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=îßåèãíåî=íÛçÛìÜßîß=éÝâ

íÛçÛìÜßîß=çßÞ=fèîßìèÛîãéèßææÛ=ÛìÜßîíéìáÛèãíÛîãéèßè=EèßÞÛè=åÛææÛÞ=filF=éÝâ=säìæÞíîïææéìáÛèãíÛîãéèßèK=aßî=àìÛçåéç

Ûîî=ðãííÛ=Ûð=Þß=èóÛ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=éç=íäöàÛìîííåóÞÞ=åÛè=ÜßâöðÛ=áìÛèíåÛí=éÝâ=äèÞìÛí=èäì=ÞßííÛ=îðå=éìáÛèãíÛîãéèßì

íæïîàöìî=íãîî=ÛìÜßîßK

RK=_ßíîäççßæíßìèÛ=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ã=pli^p=TQ=éÝâ=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=áäææßì=àöì=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK=rîðãÞáèãèáßè

Ûð=pli^p=TQ=íå=Ûîî=Þßè=äðßè=éçàÛîîÛì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=öðßìßèíåéçí=êå=áìïèÞðÛæ=Ûð=Ûîî=pli^p=TQ=ßìÜäïÞßì=Þßî

íèÛÜÜÛíîß=íäîîßî=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=èöÞðäèÞãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íèÛÜÜî=îìäÞßì=ã=åìÛàî=éÝâ=áßì=öèíåÛî=ìßíïæîÛîK=aßî

öðßìßèíåéçí=ßçßææßìîãÞ=ðãÞÛìß=Ûîî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=íéç=âäèàöì=íãá=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ßèÞÛíî=Üöì=áäææÛ=íÛçðßìåÛè

çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=EíâãêLêéìî=ãèîßìàÛÝßFK=aßè=çßì=éçàÛîîÛèÞß=àìåáÛè=éç=íäöàÛìîííåóÞÞßî=ãèéç=âÛçèéçìåÞßèÛ

åéççßì=Ûîî=Üæã=àöìßçåæ=àöì=óîîßìæãáÛìß=áßçßèíÛçî=ÛìÜßîß=çßææÛè=fjl=éÝâ=filK=aßî=ÜßíæïîÛÞßí=ðãÞÛìß=Ûîî=ÜßíîäççßæJ

íßìèÛ=ãèîß=Üöì=áäææÛ=àÛåîãíåÛ=åîáäìÞßì=ðãÞ=Ûèáìßêê=ßææßì=èöÞðäèÞãáî=ïêêìöäèãèáíÛìÜßîß=ßàîßì=íåÞÛèÛ=ÛèáìßêêK

SK=sãÞ=ïîÛìÜßîÛèÞßî=Ûð=àöìíæÛáßî=îãææ=Üßíîäççßæíßì=âÛì=çÛè=ðÛìãî=èéáÛ=çßÞ=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=NVTU

åìí=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=åéèðßèîãéè=ÛèáåßèÞß=èéìçßì=àöì=íäöàéæåí=ïîÜãæÞèãèáI=Ýßìîãàãßìãèá=éÝâ=ðÛåîâåææèãèá=Epq`tJ

åéèðßèîãéèßèF=çßÞ=äèÞìãèáÛìI=fèîßìèÛîãéèßææÛ=íäåßìâßîíéìáÛèãíÛîãéèíåéÞßè=EfèîßìèÛîãéèÛæ=pÛàßîó=jÛèÛáßçßèî=`éÞßI

fpjJåéÞßèF=éÝâ=Þßî=âÛìçéèãíßìÛÞß=íóíîßçßî=àöì=Üßíãåîèãèá=éÝâ=ÝßìîãàãßìãèáK

TK=_ßíîäççßæíßìèÛ=ìßêìßíßèîßìÛì=ßè=ÜßîóÞÛèÞß=àöìäèÞìãèá=Ûð=Þßè=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöàÛìîíãèÞïíîìãèí=èäìçÛèÞß=îãææ=àìåáéì

éç=íäöàÛìîííåóÞÞßî=ãèéç=íäöîìÛèíêéìîíßåîéìèK=aßî=ÜßåìäàîÛí=Ûîî=ÞßííÛ=Üßíîäççßæíßì=åÛè=çßÞàöìÛ=ßè=ÛðíßðäìÞ=ßòîìÛ

ÜöìÞÛ=êå=ðãííÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìK=sãåîßè=Ûð=îßåèãíåî=íÛçÛìÜßîß=àöì=Ûîî=Üãíîå=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßì=ðãÞ

ãèàöìÛèÞßî=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ÜßåìäàîÛí=îãææ=àïææéK

29.4.2004

L 129/23

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

57

UK=fèàöìÛèÞßî=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=åéççßì=Ûîî=åìäðÛ=ßîî=åéèîãèïßìæãáî=éÝâ=ßààßåîãðî=íÛçÛìÜßîß=éÝâ=àöìíîåßæíß=çßææÛè=ÛææÛ

íéç=Üßìöìí=Ûð=ßææßì=ÛèðäèÞßì=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI=ãèÜßáìãêßî=àÛìîóáßèí=ÜßíäîîèãèáI=âÛçèêßìíéèÛæI=êÛííÛáßJ

ìÛìßI=æÛíîäáÛìßI=àÛìîóáíJ=éÝâ=âÛçèæßÞèãèá=íÛçî=âéí=èÛîãéèßææÛ=éÝâ=æéåÛæÛ=çóèÞãáâßîßì=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞK

_ßàãèîæãá=êìÛòãí=éÝâ=ÜßàãèîæãáÛ=àöìàÛìÛèÞßè=åéççßì=Ûîî=ÜßâöðÛ=áìÛèíåÛí=éÝâ=äèÞìÛíI=éç=Þß=ãèîß=áßì=ßè=îãææìäÝåæãáî

âöá=íåóÞÞíèãðåK=vîîßìæãáÛìß=ÛèíðÛì=åéççßì=Ûîî=ÜßâöðÛ=îÛí=Ûð=íäöàÛìîßè=éÝâ=âÛçèÛìèÛ=íÛçî=Ûð=èÛîãéèßææÛ=éÝâ=æéåÛæÛ

çóèÞãáâßîßì=àöì=Ûîî=àìäçäÛ=ßîî=ïîöåÛî=íäöàÛìîííåóÞÞK

VK=oãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=Üöì=ÜßÛåîÛí=ðãÞ=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=Þß=íåóÞÞíÜßíîäççßæíßì=íéç=Ûèáßí=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ã

pli^p=TQ=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK=aßî=ÜßåìäàîÛí=ßçßææßìîãÞ=Ûîî=éçàÛîîèãèáßè=Ûð=Þß=âäì=ìãåîæãèäßìèÛí=îãææäçêèãèá=åÛè

ðÛìãßìÛI=ÜßìéßèÞß=êå=îóê=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèá=éÝâ=àÛìîóáI=Þßíí=âÛèÞßæ=éÝâLßææßì=æÛíîK

NMK=fèáßèîãèá=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=íåÛææ=îéæåÛí=ßææßì=îãææäçêÛí=êå=ßîî=íäîî=íéç=íîìãÞßì=çéî=áìïèÞæäááÛèÞß=ìäîîãáâßîßì=éÝâ=àìãâßîßì

ßèæãáî=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=ãèíîìïçßèîI=íäìíåãæî=Þß=ìöìÛèÞß=íäöàéæå=éÝâ=àæóåîãèáÛìI=ãèÜßáìãêßî=filWí=ÞßåæÛìÛîãéè=éç=áìïèÞJ

æäááÛèÞß=êìãèÝãêßì=éÝâ=ìäîîãáâßîßì=êå=ÛìÜßîßîI=íÛçî=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=èéìçßì=ìöìÛèÞß=íäöàéæå=éÝâ=âÛçèÛìÜßîÛìßK

NNK=bìåäèèÛèÞß=Ûð=NVSR=åìí=åéèðßèîãéè=éç=àöìßèåæãèá=Ûð=àéìçÛæãîßîßìèÛ=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=íäöàÛìî=Ec^iJåéèðßèîãéèßèFI

çßÞ=äèÞìãèáÛìI=ãèèßÜäì=Ûîî=çóèÞãáâßîßìèÛ=íåÛææ=îãææåîÛ=Ûîî=ïîæäèÞíåÛ=ÜßíäîîèãèáíçßÞæßççÛì=áåì=ã=æÛèÞ=èäì=Þßî=àÛìîóáI

çßÞ=ðãæåßî=Þß=ÛèæäèÞßìI=Üßàãèèßì=íãá=ã=âÛçèßèI=àöìïîíÛîî=Ûîî=àéìçÛæãîßîßìèÛ=ðãÞ=àÛìîóáßîí=Ûèåéçíî=ïêêàóææí=éÝâ=Ûîî

çóèÞãáâßîßìèÛ=ãèîß=âÛì=èåáéî=íåäæ=Ûîî=ðäáìÛ=îãææíîåèÞ=Ûîî=áå=ã=æÛèÞ=çßÞ=âäèíóè=îãææ=Ûææçäè=âäæíÛI=Ûææçäè=íäåßìâßî=ßææßì

Ûææçäè=éìÞèãèáK=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=ðãÞ=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=íåóÞÞíêæÛèßì=àöì=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáÛì=êå=æäçêæãáî=íäîî=ÜßÛåîÛ=Þßî=àÛåîïç=Ûîî=àÛìîóáßîí=êßìíéèÛæ=Üéì=éÝâ=ÛìÜßîÛì=êå=àÛìîóáßî=éÝâ=Üßâöðßì=åïèèÛ=áå=ã

æÛèÞ=éÝâ=àå=îãææáåèá=îãææ=æÛèÞÜÛíßìÛÞß=íéÝãÛæÛ=ãèìäîîèãèáÛì=àöì=íäöàéæåI=ãèÜßáìãêßî=æäåÛìðåìÞK

29.4.2004

L 129/24

Europeiska unionens officiella tidning

ps

58

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

abi=^

OBLIGATORISKA KRAV RÖRANDE BESTÄMMELSERNA I KAPITEL XI-2 I 1974 ÅRS INTERNATIONELLA

KONVENTION OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS (SOLAS 74), MED ÄNDRINGAR

N

^iijÄkq

NKN

Inledning

aßèèÛ=Þßæ=Ûð=fèîßìèÛîãéèßææÛ=åéÞßè=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞ=êå=àÛìîóá=éÝâ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèèßâåææßì=éÜæãáÛîéìãíåÛ

Üßíîäççßæíßì=îãææ=ðãæåÛ=âäèðãíÛí=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ã=NVTQ=åìí=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=åéèðßèîãéè=éç=íäåßìâßîßè=àöì=çäèèãíJ

åéæãð=îãææ=íäöíí=Epli^p=TQFI=çßÞ=äèÞìãèáÛìK

NKO

Syfte

póàîßî=çßÞ=ÞßèèÛ=åéÞ=äì=Ûîî

KN=ïêêìäîîÛ=ßîî=ãèîßìèÛîãéèßææî=ìÛçðßìå=àöì=íÛçÛìÜßîß=çßææÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìI=íîÛîæãáÛ=éìáÛèI=æéåÛæÛ

çóèÞãáâßîßì=éÝâ=íäöàÛìîíèäìãèáßè=éÝâ=âÛçèÛìèÛ=ðÛÞ=áäææßì=Ûîî=ïêêîäÝåÛ=âéî=çéî=íäåßìâßîßè=éÝâ=ðãÞîÛ

àöìßÜóááÛèÞß=åîáäìÞßì=çéî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=íéç=êåðßìåÛì=àÛìîóá=ßææßì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=ÛèðäèÞí=ã

ãèîßìèÛîãéèßææ=âÛèÞßæI

KO=àÛíîíîäææÛ=ìßíêßåîãðß=ìéææ=éÝâ=ÛèíðÛì=àöì=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìI=íîÛîæãáÛ=éìáÛèI=æéåÛæÛ=çóèÞãáâßîßìI=íäöàÛìîíãèJ

Þïíîìãè=éÝâ=âÛçèãèÞïíîìãè=êå=èÛîãéèßææ=éÝâ=ãèîßìèÛîãéèßææ=èãðåI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞßîI

KP=íäåßìíîäææÛ=ßîî=îãÞãáî=éÝâ=ßààßåîãðî=ãèíÛçæÛèÞß=éÝâ=ïîÜóîß=Ûð=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéèI

KQ=îãææâÛèÞÛâåææÛ=çßîéÞßì=àöì=íåóÞÞíïîìßÞèãèáÛì=ã=íóàîß=Ûîî=îÛ=àìÛç=êæÛèßì=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßè=àöì=åîáäìÞßì=ðãÞ

àöìäèÞìÛÞß=íåóÞÞíèãðåßìI=éÝâ

KR=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=îãææìäÝåæãáÛ=éÝâ=æäçêæãáÛ=åîáäìÞßì=ÛðíßßèÞß=íäöàÛìîííåóÞÞßî=âÛì=ðãÞîÛáãîíK

NKP

Funktionskrav

aßèèÛ=åéÞ=ãèèßâåææßì=ßîî=ÛèîÛæ=àïèåîãéèíåìÛðI=íéç=íåÛææ=æßÞÛ=îãææ=Ûîî=íóàîßèÛ=ïêêèåíK=aßííÛ=åìÛð=éçàÛîîÛìI=çßè

ÜßáìäèíÛí=ãèîß=îãææ

KN=ãèíÛçæãèá=éÝâ=ïîðäìÞßìãèá=Ûð=ãèàéìçÛîãéè=ÛðíßßèÞß=âéî=çéî=íäåßìâßîßè=íÛçî=ïîÜóîß=Ûð=íåÞÛè=ãèàéìçÛîãéè

çßÞ=ÜßìöìÞÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìI

KO=åìÛð=êå=Ûîî=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=àöì=êìéîéåéææ=öðßì=çßÞÞßæÛèÞßèI

KP=àöìâãèÞìÛèÞß=Ûð=éÜßâöìãáî=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáI=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=éÝâ=éçìåÞßè=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=Þãî

îãææîìäÞßî=äì=ÜßáìäèíÛîI

KQ=àöìâãèÞìÛèÞß=Ûð=ãèàöìÛèÞß=Ûð=éîãææåîèÛ=ðÛêßèI=ÛèîäèÞèãèáíÛèéìÞèãèáÛì=éÝâ=íêìäèáäçèßè=îãææ=àÛìîóá=éÝâ

âÛçèÛèæäááèãèáÛìI

KR=îãææâÛèÞÛâåææÛèÞß=Ûð=æÛìçíóíîßç=ãèàöì=âéî=çéî=íäåßìâßîßè=ßææßì=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞI

KS=åìÛð=êå=Ûîî=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=âÛì=íåóÞÞíêæÛèßì=áìïèÞÛÞß=êå=íåóÞÞíïîìßÞèãèáÛìI=éÝâ

KT=åìÛð=êå=ïîÜãæÞèãèá=éÝâ=öðèãèáÛì=íéç=áÛìÛèîßìÛì=àöìîìéáßèâßî=çßÞ=íåóÞÞíêæÛèßì=éÝâ=íåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßèK

O

abcfkfqflkbo

OKN

kßÞÛèíîåßèÞß=îßìçßì=íåÛææ=âÛ=Þßè=ÜßîóÞßæíß=íéç=âäì=ÛèáßíI=éç=ãèîß=ÛèèÛî=ïîîìóÝåæãáßè=Ûèáßí=êå=ÛèèÛè=êæÛîíW

.1 åéèðßèîãéè: 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74), med

äèÞìãèáÛìK

.2 ìßáßæ: en regel i konventionen.

.3 åÛêãîßæ: ett kapitel i konventionen.

.4 àÛìîóáí=íåóÞÞíêæÛè: en plan utarbetad för att säkerställa tillämpningen av åtgärder ombord på fartyget, utfor-

çÛÞß=àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ=êßìíéèßì=éçÜéìÞI=æÛíîI=æÛíîîìÛèíêéìîßèâßîßìI=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=ßææßì=àÛìîóáßî=íääæðî=àìåè

ìãíåßìèÛ=ðãÞ=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

29.4.2004

L 129/25

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

59

.5 ßè=âÛçèÛèæäááèãèáí=íåóÞÞíêæÛè: en plan utarbetad för att säkerställa tillämpningen av åtgärder utformade

àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=àÛìîóáI=êßìíéèßìI=æÛíîI=æÛíîîìÛèíêéìîßèâßîßì=éÝâ=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=ãèéç

âÛçèÛèæäááèãèáßè=àìåè=ìãíåßìèÛ=ðãÞ=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

.6 àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà: den person ombord på fartyget som är ansvarig inför befälhavaren och utsedd av rede-

ìãßî=íéç=ÛèíðÛìãá=àöì=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞI=ãèÜßáìãêßî=àöì=ãèàöìÛèÞß=éÝâ=ïêêìäîîâåææÛèÞß=Ûð=àÛìîóáßîí

íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=àöì=íÛçÛìÜßîßî=çßÞ=ìßÞßìãßîí=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàßìK

.7 ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà: den person som utsetts av rederiet för att säkerställa att en skyddsutredning utförs och

Ûîî=ßîî=àÛìîóáí=íåóÞÞíêæÛè=ïîÛìÜßîÛíI=æäçèÛí=ãè=àöì=áéÞåäèèÛèÞß=éÝâ=Þäìßàîßì=ãèàöìí=éÝâ=ïêêìäîîâåææí=íÛçî

àöì=Ûîî=ÛèíðÛìÛ=àöì=íÛçÛìÜßîßî=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßìK

.8 âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà: den person som utsetts att ansvara för utarbetande, införande, revision och

ïêêìäîîâåææÛèÞß=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=àöì=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=àÛìîóáßîí=éÝâ=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíJ

ÝâßàßìK

KV=íåóÞÞíèãðå=NW=Þßè=èãðå=êå=ðãæåßè=Þß=çãèíî=éçàÛîîÛèÞß=íåóÞÞíåîáäìÞßìèÛ=ÛææîãÞ=íåÛææ=ïêêìäîîâåææÛíK

.10 íåóÞÞíèãðå=O: den nivå på vilken tillämpliga ytterligare skyddsåtgärder skall upprätthållas under en viss

îãÞíêßìãéÞ=êå=áìïèÞ=Ûð=ßè=àöìâöäÞ=ìãíå=àöì=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

.11 íåóÞÞíèãðå=P: den nivå på vilken ytterligare specifika skyddsåtgärder skall upprätthållas under en begränsad

îãÞíêßìãéÞ=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ=Ûîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=åÛè=àöìðäèîÛí=ßææßì=äì=öðßìâäèáÛèÞßI=äðßè=éç=Þßî=åÛèíåß

ãèîß=äì=çöäæãáî=Ûîî=ãÞßèîãàãßìÛ=èåáéî=íêßÝãàãåî=çåæK

OKO

qßìçßè=àÛìîóá=éçàÛîîÛì=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=àæóîîÜÛìÛ=éæäßÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöíí=éÝâ=âöáâÛíîãáâßîíàÛìîóá=ßèæãáî=ÞßàãèãJ

îãéèßè=ã=ìßáßæ=ufJOLNK

OKP

qßìçßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=éçàÛîîÛìI=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ=âäèðãíèãèá=îãææ=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáI=éÝâ=èäì=Þßè

ÛèðäèÞí=ã=Ûðíèãîîßè=NQ–NUI=äðßè=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáâßîßèK

OKQ

qßìçßì=íéç=ãèîß=ÞßàãèãßìÛí=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=íåÛææ=áßí=íÛççÛ=ÜßîóÞßæíß=íéç=îßìçßìèÛ=âÛì=ã=åÛêãîæßè=f=éÝâ=ufJOK

P

qfiiÄjmkfkd

PKN

aßèèÛ=åéÞ=äì=îãææäçêæãá=êå

KN=àöæäÛèÞß=îóêßì=Ûð=àÛìîóá=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìî

KN=êÛííÛáßìÛìàÛìîóáI=ãèÜßáìãêßî=âöáâÛíîãáâßîíêÛííÛáßìÛìàÛìîóáI

KO=æÛíîàÛìîóáI=ãèÜßáìãêßî=âöáâÛíîãáâßîíàÛìîóáI=çßÞ=ßè=ÜìïîîéÞìäåîãáâßî=Ûð=RMM=ßææßì=çßìI=éÝâ

KP=àæóîîÜÛìÛ=éæäßÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöííI=íÛçî

KO=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=ÜßîääèÛì=íåÞÛèÛ=àÛìîóá=íéç=áåì=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìîK

PKO

qìéîí=ðÛÞ=íéç=íäáí=ã=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Ûðíèãîî=PKNKO=íåÛææ=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=ÜßíæïîÛ=éç=éçàÛîîèãèáßè

Ûð=îãææäçêèãèáßè=Ûð=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=êå=Þß=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=Þßî=ßáèÛ=îßììãîéìãßî=íéçI=äðßè=éç=Þß

âïðïÞíÛåæãáßè=ÛèðäèÞí=àöì=àÛìîóá=íéç=ãèîß=áåì=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìîI=Þå=éÝâ=Þå=ÜßîääèÛì=àÛìîóá=íéç=Ûèåéççßì

ßææßì=Ûðáåì=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìîK

PKOKN

aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=íåÛææ=áìïèÞÛ=íãèÛ=Üßíæïî=ßèæãáî=Ûðíèãîî=PKO=êå=ßè=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèI=íéç=ïîàöìîí=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

PKOKO

bîî=Üßíæïî=íéç=ßèæãáî=Ûðíèãîî=PKO=àÛîîÛí=Ûð=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íåÛææ=ãèîß=äðßèîóìÛ=Þßè=íåóÞÞíèãðåI=íéç=çÛè

Ûðíßì=Ûîî=ïêêèå=áßèéç=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

PKP

aßèèÛ=åéÞ=äì=ãèîß=îãææäçêæãá=êå=öìæéáíàÛìîóáI=çãæãîäìÛ=âääæêàÛìîóá=ßææßì=ÛèÞìÛ=àÛìîóá=íéç=äáí=ßææßì=Þìãðí=Ûð=ßè

àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=éÝâ=ßèÞÛíî=ÛèðäèÞí=ã=ãÝåßJåéççßìíãßææ=îääèíî=àöì=ßè=íîÛîK

29.4.2004

L 129/26

Europeiska unionens officiella tidning

ps

60

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

PKQ

^ðíèãîîßè=R–NP=éÝâ=NV=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=äì=îãææäçêæãáÛ=êå=ìßÞßìãßì=éÝâ=àÛìîóá=íéç=Ûðíßí=ã=ìßáßæ=ufJOLQK

PKR

^ðíèãîîßè=R=éÝâ=NQ–NU=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=äì=îãææäçêæãáÛ=êå=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=Ûðíßí=ã=ìßáßæ=ufJOLNMK

PKS

fèáßèîãèá=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=íåÛææ=êåðßìåÛ=Þß=ìäîîãáâßîßì=ßææßì=íåóæÞãáâßîßì=íîÛîßìèÛ=âÛì=ßèæãáî=ãèîßìèÛîãéèßææ=æÛáK

Q

ab=cÖoao^dppirq^kab=pq^qbok^p=^kps^o

QKN

jßÞ=àöìÜßâåææ=àöì=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ìßáßæ=ufJOLP=éÝâ=ufJOLT=íåÛææ=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=àÛíîíîäææÛ=íåóÞÞíJ

èãðåßì=éÝâ=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ìãåîæãèäßì=àöì=íåóÞÞ=çéî=íäåßìâßîíîãææÜïÞK=eöáìß=íåóÞÞíèãðåßì=ãèÞãåßìÛì=íîöììß=íÛèèéJ

æãåâßî=àöì=íäåßìâßîíîãææÜïÞK=cÛåîéìßì=Ûîî=ÜßÛåîÛ=ðãÞ=àÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=íåóÞÞíèãðå=ãèÜßáìãêßì

KN=Þßè=ïîíîìäÝåèãèá=ã=ðãæåßè=ãèàéìçÛîãéèßè=éç=âéî=äì=îìéðäìÞãáI

KO=Þßè=ïîíîìäÝåèãèá=ã=ðãæåßè=ãèàéìçÛîãéèßè=éç=âéî=åÛè=ÜßåìäàîÛíI

KP=Þßè=ïîíîìäÝåèãèá=ã=ðãæåßè=ãèàéìçÛîãéèßè=éç=âéî=äì=íêßÝãàãå=ßææßì=öðßìâäèáÛèÞßI=éÝâ

KQ=Þß=îäèåÜÛìÛ=àöæäÞßìèÛ=Ûð=ßîî=íåÞÛèî=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

QKO

käì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=àÛíîíîäææßì=íåóÞÞíèãðå=PI=íåÛææ=íîÛîßè=ðãÞ=Üßâéð=ïîàäìÞÛ=ãèíîìïåîãéèßì=éÝâ=îãææâÛèÞÛJ

âåææÛ=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=îãææ=Þß=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=åÛè=ÜßìöìÛí=Ûð=åîáäìÞßèK

QKP

bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=åÛè=ÞßæßáßìÛ=ðãííÛ=Ûð=Þß=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=åîÛáÛèÞßè=ßèæãáî=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=ÞßèèÛ=Þßæ

Ûð=åéÞßè=îãææ=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèI=çßÞ=ïèÞÛèîÛá=Ûð

KN=àÛíîíîäææÛèÞßî=Ûð=îãææäçêæãá=íåóÞÞíèãðåI

KO=áéÞåäèèÛèÞßî=Ûð=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=éÝâ=ßàîßìàöæäÛèÞß=äèÞìãèáÛì=Ûð=ßè=áéÞåäèÞ

ÜßÞöçèãèáI

KP=àÛíîíîäææÛèÞßî=Ûð=ðãæåÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=åéççßì=Ûîî=åæäááÛí=Ûîî=ïîíß=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãáI

KQ=áéÞåäèèÛèÞßî=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáí=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=ßàîßìàöæäÛèÞß=äèÞìãèáÛì=ã=ßè=áéÞåäèÞ=êæÛèI

KR=ïîàöìÛèÞßî=Ûð=åéèîìéææßè=Ûð=ßàîßìæßðèÛÞßè=ßèæãáî=ìßáßæ=ufJOLVI=éÝâ

KS=àÛíîíîäææÛèÞßî=Ûð=åìÛðßè=ÛðíßßèÞß=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèK

QKQ

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææI=ã=Þßè=ïîíîìäÝåèãèá=íå=Ûèíßí=æäçêæãáîI=êìöðÛ=ßààßåîãðãîßîßè=ã=àÛìîóáßèí=ßææßì

âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíêæÛèßì=ßææßì=äèÞìãèáÛì=ã=íåÞÛèÛ=êæÛèßì=íéç=íîÛîßè=áéÞåäèî=ßææßìI=ðÛÞ=áäææßì=àÛìîóáI

êæÛèßì=íéç=áéÞåäèîí=àöì=Þßè=íîÛîßèí=ìäåèãèáK

RK

pgÖc^oqpphvaapabhi^o^qflk

RKN

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=ÜßíîäççÛ=èäì=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=åìäðíI=áßèéç=Ûîî=ÜßÞöçÛ=Þßè=ìãíå

íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=EíâãêLêéìî=ãèîßìàÛÝßF=ßææßì=ðßìåíÛçâßî=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ãèèßÜäì=àöì=êßìíéèßìI

ßáßèÞéç=éÝâ=çãæäöèK

RKO

bîî=àÛìîóá=åÛè=ÜßáäìÛ=Ûîî=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=ïîàäìÞÛí=èäì

KN=àÛìîóáßî=îãææäçêÛì=ßè=âöáìß=íåóÞÞíèãðå=äè=Þßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ßææßì=Þßî=ÛèÞìÛ=àÛìîóá=Þßî=íÛçðßìåÛì=çßÞI

KO=Þßî=àãèèí=ßè=öðßìßèíåéççßæíß=éç=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=çßææÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìI=íéç=îäÝåßì

ðãííÛ=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=ìßíéì=ßææßì=íêßÝãàãåÛ=àÛìîóá=êå=íåÞÛèÛ=ìßíéìI

KP=Þßî=âÛì=àöìßåéççãî=ßîî=âéî=çéî=íäåßìâßîßè=ßææßì=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=íéç=Üßìöìî=àÛìîóáßî=ßææßì=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèI

KQ=àÛìîóáßî=Üßàãèèßì=íãá=ã=ßè=âÛçè=íéç=ãèîß=Üßâöðßì=âÛ=ßææßì=ãèàöìÛ=ßè=áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááJ

èãèáÛìI=ßææßì

KR=àÛìîóáßî=ÜßÞìãðßì=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßî=çßÞ=ßîî=ÛèèÛî=àÛìîóá=íéç=ãèîß=Üßâöðßì=âÛ=ßææßì=ãèàöìÛ=ßè

áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛèK

29.4.2004

L 129/27

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

61

RKP

_ßáäìÛè=éç=ïîàäìÞÛèÞß=Ûð=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèI=ßèæãáî=ÞßîîÛ=ÛðíèãîîI=íåÛææ=ÜßåìäàîÛí=Ûð=Þßè=ÜßìöìÞÛ

âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=àÛìîóáßîK

RKQ

päöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèßè=íåÛææ=ïîàäìÞÛí=Ûð

KN=ÜßàäæâÛðÛìßè=ßææßì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=àöì=àÛìîóáßîí=ìäåèãèá=éÝâI=éç=íå=äì=îãææäçêæãáîI

KO=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=ßææßìI=éç=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ÜßíæïîÛì=ÛèèÛîI=Ûð=èåáéî=ÛèèÛî=éìáÛè

íéç=ÛèíðÛìÛì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞßî=êå=æÛèÞíãÞÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=ìäåèãèáK

RKR

päöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèßè=íåÛææ=ÜßâÛèÞæÛ=Þß=íåóÞÞíåìÛð=íéç=åÛè=ÞßæÛí=çßææÛè=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=éÝâ=ßîî

àÛìîóá=Eßææßì=çßææÛè=àÛìîóáF=éÝâ=àÛíîíæå=êÛìîßìèÛí=ÛèíðÛìK

RKS

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ìßáßæ=ufJOLVKOKPI=íêßÝãàãÝßìÛ=Þßè=çãèãçãJ

êßìãéÞ=ïèÞßì=ðãæåßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèßì=íåÛææ=ÜßðÛìÛí=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛ=ãèéç=Þßî=ßáèÛ=îßììãîéìãßîK

RKT

jóèÞãáâßîßè=íåÛææI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ìßáßæ=ufJOLVKOKPI=íêßÝãàãÝßìÛ=Þßè=çãèãçãêßìãéÞ=ïèÞßì

ðãæåßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèßì=íåÛææ=ÜßðÛìÛí=Ûð=àÛìîóá=íéç=àöì=Þßè=íîÛîßèí=àæÛááK

S

obabofbqp=phviafdebqbo

SKN

oßÞßìãßî=íåÛææ=íß=îãææ=Ûîî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=ãèèßâåææßì=ßîî=îóÞæãáî=ïîîÛæÛèÞß=éç=ÜßàäæâÛðÛìßèí=ÜßàéáßèâßîßìK

oßÞßìãßî=íåÛææ=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àÛíîíîäææÛ=Ûîî=ÜßàäæâÛðÛìßè=âÛì=Þßî=öðßìáìãêÛèÞß=ÛèíðÛìßî=éÝâ=Üßàéáßèâßîßè

Ûîî=àÛîîÛ=Üßíæïî=ÛðíßßèÞß=àÛìîóáßîí=íäåßìâßî=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞ=íÛçî=Ûîî=ðãÞ=Üßâéð=ÜßáäìÛ=ÛííãíîÛèí=Ûð=ìßÞßìãßî=ßææßì

ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîK

SKO

oßÞßìãßî=íåÛææ=íß=îãææ=Ûîî=Þßíí=íåóÞÞíÝâßàI=ÜßàäæâÛðÛìßè=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=áßí=èöÞðäèÞãáî=íîöÞ=àöì=Ûîî

àïææáöìÛ=íãèÛ=ïêêáãàîßì=éÝâ=íãîî=ÛèíðÛì=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

TK

c^oqvdbqp=pgÖc^oqpphvaa

TKN

bîî=àÛìîóá=íåÛææ=ðãÞîÛ=åîáäìÞßì=ßèæãáî=èßÞÛè=àöì=íåóÞÞíèãðåßì=íéç=àÛíîíîäææí=Ûð=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛK

TKO

må=íåóÞÞíèãðå=N=íåÛææ=àöæäÛèÞß=åîáäìÞßì=ðãÞîÛíI=áßèéç=æäçêæãáÛ=ãèíÛîíßìI=êå=ÛææÛ=àÛìîóáI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèJ

äßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=àöì=Ûîî=ãÞßèîãàãßìÛ=éÝâ=ðãÞîÛ=àöìßÜóááÛèÞß=åîáäìÞßì=çéî=íäåßìâßîíîãææÜïÞW

KN=päåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=ÛææÛ=íäöàÛìîíåóÞÞíïêêáãàîßì=ïîàöìíK

KO=héèîìéææ=Ûð=îãææîìäÞßî=îãææ=àÛìîóáßîK

KP=héèîìéææ=Ûð=êßìíéèßì=íéç=áåì=éçÜéìÞ=éÝâ=ÞßìÛí=îãææâöìãáâßîßìK

KQ=_ßðÛåèãèá=Ûð=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ßèÞÛíî=ÜßâöìãáÛ=êßìíéèßì=àåì=îãææîìäÞß

ÞãîK

KR=ÖðßìðÛåèãèá=Ûð=ÞäÝå=éÝâ=éçìåÞßî=åìãèá=àÛìîóáßîK

KS=ÖðßìðÛåèãèá=Ûð=æÛíîâÛèîßìãèá=éÝâ=àÛìîóáßîí=àöììåÞK

KT=päåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=åéççïèãåÛîãéè=ã=íäöàÛìîííåóÞÞíàìåáéì=àãèèí=íèÛÜÜî=îãææ=âÛèÞíK

TKP

må=íåóÞÞíèãðå=O=íåÛææ=Þß=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=Ûèáßí=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=ãèàöìÛí=àöì=ðÛìäß=îóê=Ûð

ðßìåíÛçâßî=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=TKOI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

TKQ

må=íåóÞÞíèãðå=P=íåÛææ=óîîßìæãáÛìß=íêßÝãàãåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=íéç=Ûèáßí=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=ãèàöìÛí=àöì=ðÛìäß

îóê=Ûð=ðßìåíÛçâßî=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=TKOI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

TKR

käì=çóèÞãáâßîßè=àÛíîíîäææßì=Ûîî=íåóÞÞíèãðå=O=ßææßì=P=íåÛææ=áäææÛI=íåÛææ=àÛìîóáßî=ÜßåìäàîÛ=çéîîÛáÛèÞßî=Ûð=ãèíîìïåîãéJ

èßìèÛ=éç=äèÞìÛÞ=íåóÞÞíèãðåK

29.4.2004

L 129/28

Europeiska unionens officiella tidning

ps

62

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

TKS

fèèÛè=ßîî=àÛìîóá=Ûèæöêßì=ßè=âÛçè=ßææßì=æãááßì=ã=ßè=âÛçè=ã=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=àÛíîíîäææî=Ûîî=íåóÞÞíèãðå

O=ßææßì=P=íåÛææ=áäææÛI=íåÛææ=àÛìîóáßî=ÜßåìäàîÛ=çéîîÛáÛèÞßî=Ûð=ÞßèèÛ=ãèíîìïåîãéè=éÝâ=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí

íåóÞÞíÝâßà=ÜßåìäàîÛ=Ûîî=çÛè=éçÜéìÞ=êåÜöìäÛî=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=æäçêæãáÛ=åîáäìÞßì=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßè=ã=ßèæãáâßî=çßÞ

àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=éÝâ=ðãÞ=ãèíîìïåîãéè=éç=íåóÞÞíèãðå=P=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=Þßè=àöìÞìÛáííæïJ

îÛèÞß=íîÛî=íéç=àÛíîíîäææî=íåóÞÞíèãðå=P=ïîàäìÞÛîK=cÛìîóáßî=íåÛææ=ìÛêêéìîßìÛ=éç=ÛææÛ=êìéÜæßç=ðãÞ=ãèàöìÛèÞßîK=f

íåÞÛèÛ=àÛææ=íåÛææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßì=íÛçÛìÜßîÛ=éÝâ=íÛçéìÞèÛ=æäçêæãáÛ=åîáäìÞßìK

TKT

lç=çóèÞãáâßîßè=Üßáäì=Ûîî=ßîî=àÛìîóá=íåÛææ=äèÞìÛ=îãææ=ßææßì=ìßÞÛè=îãææäçêÛì=ßè=âöáìß=íåóÞÞíèãðå=äè=Þßè=íéç

áäææßì=àöì=Þßè=âÛçè=àÛìîóáßî=âÛì=àöì=Ûðíãåî=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßææßì=ã=ðãæåßè=Þßî=ìßÞÛè=Üßàãèèßì=íãáI=íåÛææ=àÛìîóáßî=íèÛìÛíî

çöäæãáî=ãèàéìçßìÛ=Þßè=ÜßâöìãáÛ=çóèÞãáâßîßè=ã=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéìãïç=Þßè

âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßì=éÝâ=Þßè=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=éç=íãîïÛîãéèßèK

TKTKN

f=íåÞÛèÛ=àÛææ=íåÛææ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=íÛçÛìÜßîÛ=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=ðãÞ=Üßâéð=íÛçéìÞèÛ

æäçêæãáÛ=åîáäìÞßìK

TKU

bè=çóèÞãáâßî=íéç=Üßáäì=Ûîî=àÛìîóá=íéç=àöì=Þßíí=àæÛáá=íåÛææ=äèÞìÛ=îãææ=íåóÞÞíèãðå=O=ßææßì=P=ã=ßè=âÛçè=íéç=æãááßì

ã=ßè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íåÛææ=ïîÛè=Þìöäíçåæ=ãèàéìçßìÛ=Þßè=íîÛîßè=éç=ÞßîîÛK

TKV

käì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=àÛíîíîäææßì=íåóÞÞíèãðåßì=éÝâ=íßì=îãææ=Ûîî=íåóÞÞíèãðåãèàéìçÛîãéèßè=öðßìæäçèÛí=îãææ

àÛìîóá=íéç=Üßàãèèßì=íãá=ã=ßææßì=íéç=çßÞÞßæÛî=íãè=Ûðíãåî=Ûîî=áå=ãè=êå=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛðI=íåÛææ=íåÞÛèÛ=àÛìîóá

ïêêçÛèÛí=ïêêìäîîâåææÛ=ðÛåíÛçâßî=éÝâ=éçßÞßæÜÛìî=ìÛêêéìîßìÛ=îãææ=íãè=çóèÞãáâßî=éÝâ=èäìæãááÛèÞß=åïíîíîÛîßì=éç

Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=Þß=åéççßì=öðßì=éÝâ=íéç=åÛè=êåðßìåÛ=íäöàÛìîííåóÞÞßî=ã=éçìåÞßîK

TKVKN

sãÞ=ãèàéìçÛîãéè=îãææ=íåÞÛèÛ=àÛìîóá=éç=áäææÛèÞß=íåóÞÞíèãðå=íåÛææ=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð

ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=éÝåíå=ãèàéìçßìÛ=àÛìîóáßè=éç=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=Þß=Üöì=ðãÞîÛ=éÝâI=éç=íå=äì

îãææäçêæãáîI=éç=åîáäìÞßì=íéç=âÛì=ðãÞîÛáãîí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=àöì=Ûîî=îãææâÛèÞÛâåææÛ=íåóÞÞ=çéî=âéîßîK

UK

phvaaprqobakfkd=^s=c^oqvd

UKN

påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=ïîáöì=ßè=ðäíßèîæãá=éÝâ=ãèîßáìßìÛÞ=Þßæ=Ûð=ïîÛìÜßîÛèÞßî=éÝâ=ïêêÞÛîßìãèáßè=Ûð=àÛìîóáßîí

íåóÞÞíêæÛèK

UKO

oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=íåÛææ=íß=îãææ=Ûîî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=ïîàöìí=Ûð=êßìíéèßì=çßÞ=æäçêæãáÛ=åïèíåÛêßì=àöì

ïîðäìÞßìãèá=Ûð=ßîî=àÛìîóáí=íäöàÛìîííåóÞÞ=ßèæãáî=ÞßîîÛ=Ûðíèãîî=éÝâ=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=Þß=ìãåîæãèäßì=íéç=Ûèáßí=ã=Þßæ

_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

UKP

jßÞ=àöìÜßâåææ=àöì=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Ûðíèãîî=VKOKN=àåì=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=ïîàöìÛ=íåóÞÞíïîìßÞJ

èãèáßè=Ûð=ßîî=ðãííî=àÛìîóáK

UKQ

påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=íåÛææ=ãèÜßáìãêÛ=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßíãåîèãèá=êå=êæÛîí=éÝâ=åîçãèíîéèß=ãèèßâåææÛ=àöæäÛèÞßW

KN=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=ÜßàãèîæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=íåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=Üßàãèîæãá=ðßìåíÛçâßî=íéç=ìöì=íäöàÛìîííåóÞÞK

KO=fÞßèîãàãßìãèá=éÝâ=ïîðäìÞßìãèá=Ûð=Þß=èóÝåßæðßìåíÛçâßîßì=éçÜéìÞ=íéç=Þßî=äì=ðãåîãáî=Ûîî=íåóÞÞÛK

KP=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=îäèåÜÛìÛ=âéî=çéî=èóÝåßæðßìåíÛçâßîßìèÛ=éçÜéìÞ=éÝâ=íÛèèéæãåâßîßè=àöì=Ûîî=âéîßè=àöìðßìåJ

æãáÛíI=ã=íóàîß=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=éÝâ=êìãéìãîßìÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìK

KQ=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=íðÛáâßîßìI=ãèÜßáìãêßî=çäèíåæãáÛ=àÛåîéìßìI=ã=ãèàìÛíîìïåîïìßèI=êéæãÝóè=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßèÛK

UKR

påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=íåÛææ=ÞéåïçßèîßìÛíI=áìÛèíåÛíI=áéÞîÛí=éÝâ=ÜßðÛìÛí=Ûð=ìßÞßìãßîK

29.4.2004

L 129/29

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

63

V

c^oqvdbqp=phvaapmi^k

VKN

^ææÛ=àÛìîóá=íåÛææ=çßÞàöìÛ=ßè=Ûð=çóèÞãáâßîßè=áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛè=éçÜéìÞK=aßèèÛ=êæÛè=íåÛææ=ãèèßâåææÛ

Üßíîäççßæíßì=àöì=Þß=îìß=íåóÞÞíèãðåßìèÛ=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

VKNKN

jßÞ=àöìÜßâåææ=àöì=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Ûðíèãîî=VKOKN=àåì=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=ïîÛìÜßîÛ=íåóÞÞíJ

êæÛèßè=àöì=ßîî=ðãííî=àÛìîóáK

VKO

jóèÞãáâßîßè=àåì=öðßìæåîÛ=áìÛèíåèãèá=éÝâ=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=ßææßì=äèÞìãèáÛì=ã=ßè=îãÞãáÛìß

áéÞåäèÞ=êæÛè=îãææ=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèK

VKOKN

f=íåÞÛèÛ=àÛææ=íåÛææ=Þßè=ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèI=íéç=ïîàöì=áìÛèíåèãèáßè=éÝâ=áéÞåäèèÛèÞßî=Ûð=ßîî

àÛìîóáí=íåóÞÞíêæÛè=ßææßì=äèÞìãèáÛì=Ûð=Þßè=àöì=ßîî=ðãííî=àÛìîóáI=ðÛìåßè=âÛ=ÞßæîÛáãî=ã=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=àÛìîóáßî

ßææßì=ã=ïîÛìÜßîÛèÞßî=Ûð=Þßíí=íåóÞÞíêæÛè=ßææßì=ã=Þß=äèÞìãèáÛì=íéç=äì=àöìßçåæ=àöì=áìÛèíåèãèáK

VKP

sãÞ=ãèæäçèãèá=Ûð=ßîî=àÛìîóáí=íåóÞÞíêæÛèI=ßææßì=äèÞìãèáÛì=ã=ßè=îãÞãáÛìß=áéÞåäèÞ=êæÛè=àöì=áéÞåäèèÛèÞßI=íåÛææ=Þßè

íåóÞÞíïîìßÞèãèá=ÜãàéáÛí=êå=ðãæåßè=êæÛèßè=ßææßì=äèÞìãèáÛìèÛ=áìïèÞÛîíK

VKQ

bè=íåÞÛè=êæÛè=íåÛææ=ïîÛìÜßîÛí=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=éÝâ=íåìãðÛí=êå=àÛìîóáßîí=ÛìÜßîíJ

íêìååK=lç=Þßî=ßææßì=Þß=íêìååßè=ãèîß=äì=ßèáßæíåÛI=àìÛèíåÛ=ßææßì=íêÛèíåÛ=íåÛææ=Þßî=äðßè=àãèèÛí=ßè=öðßìíäîîèãèá=îãææ

ßîî=Ûð=ÞßííÛ=íêìååK=mæÛèßè=íåÛææ=åîçãèíîéèß=ÜßâÛèÞæÛ=àöæäÛèÞßW

KN=ÅîáäìÞßì=íéç=íóàîÛì=îãææ=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=àÛìæãáÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=ÛðíßÞÞÛ=Ûîî

ÛèðäèÞÛí=çéî=êßìíéèßìI=àÛìîóá=ßææßì=âÛçèÛì=éÝâ=ðÛìí=çßÞàöìÛèÞß=ãèîß=áéÞåäèîíI=îÛí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîK

KO=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=éÝâ=åîáäìÞßì=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=éÜßâöìãáî=îãææîìäÞß=îãææ=ÞßçK

KP=ÅîáäìÞßì=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=éÜßâöìãáî=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáßîK

KQ=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=Ûîî=íðÛìÛ=ïêê=çéî=íäåßìâßîíâéî=ßææßì=íäåßìâßîíöðßìîìäÞßæíßìI=ãèÜßáìãêßî=åîáäìÞßì=àöì

ïêêìäîîâåææÛèÞßî=Ûð=ÜßîóÞßæíßàïææÛ=ðßìåíÛçâßîßì=éçÜéìÞ=ßææßì=ã=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=EíâãêL

êéìî=ãèîßìàÛÝßFK

KR=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=Ûîî=íðÛìÛ=ïêê=çéî=Þß=íåóÞÞíãèíîìïåîãéèßì=íéç=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=àåì=áß=êå

íåóÞÞíèãðå=PK

KS=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=ßðÛåïßìãèá=ã=âäèÞßæíß=Ûð=íäåßìâßîíâéî=ßææßì=íäåßìâßîíöðßìîìäÞßæíßìK

KT=^ìÜßîíïêêáãàîßì=àöì=Þßè=êßìíéèÛæ=éçÜéìÞ=íéç=îãææÞßæÛîí=íåóÞÞíÛèíðÛì=éÝâ=öðìãá=êßìíéèÛæ=éçÜéìÞ=ðÛÞ

áäææßì=íåóÞÞíÛíêßåîßìK

KU=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=åéèîìéææ=Ûð=ðßìåíÛçâßî=íéç=ìöì=íäöàÛìîííåóÞÞK

KV=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=ïîÜãæÞèãèá=éÝâ=öðèãèáÛì=åéêêæÛÞß=îãææ=êæÛèßèK

KNM=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=íÛçðßìåÛè=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=ðßìåíÛçâßî=íéç=ìöì=íäöàÛìîííåóÞÞI

KNN=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=ìßáßæÜïèÞßè=öðßìíóè=Ûð=êæÛèßè=éÝâ=àöì=ïêêÞÛîßìãèáK

KNO=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=ìÛêêéìîßìãèá=Ûð=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

KNP=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàK

KNQ=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßàI=ãèÜßáìãêßî=åéèîÛåîïêêáãàîßì=àöì=ÞóáèßîJìïèîJåéèîÛåîK

KNR=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=ãèíêßåîãéèI=êìéðèãèáI=åÛæãÜìßìãèá=éÝâ=ïèÞßìâåææ=Ûð=Þßè=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîJ

èãèá=íéç=àãèèí=éçÜéìÞK

KNS=qãÞíãèîßìðÛææ=àöì=êìéðèãèá=ßææßì=åÛæãÜìßìãèá=Ûð=Þßè=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=íéç=àãèèí=éçÜéìÞK

KNT=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=êæÛîíßì=Þäì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíæÛìçíóíîßç=åÛè=ÛåîãðßìÛí=E1FK

KNU=cöìàÛìÛèÞßèI=ãèíîìïåîãéèßì=éÝâ=ìãåîæãèäßì=àöì=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíæÛìçíóíîßçI=ãèÜßáìãêßî=êìéðJ

èãèáI=ÛåîãðßìãèáI=ÛðÛåîãðßìãèá=éÝâ=åîßìíîäææèãèá=éÝâ=àöì=Ûîî=ÜßáìäèíÛ=àÛæíåæÛìçK

VKQKN

mßìíéèÛæ=íéç=ïîàöì=ãèîßìèÛ=åéèîìéææßì=Ûð=ðßìåíÛçâßî=íéç=ìöì=íäöàÛìîííåóÞÞ=íéç=íêßÝãàãÝßìÛí=ã=êæÛèßè=ßææßì

ïîðäìÞßìÛì=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=êæÛèßèI=íåÛææ=ðÛìÛ=éÜßìéßèÞß=ã=àöìâåææÛèÞß=îãææ=Þßè=ðßìåíÛçâßî=íéç=íåÛææ=åéèîìéææßìÛíI

éç=ãèîß=ÞßîîÛ=äì=éêìÛåîãíåî=êå=áìïèÞ=Ûð=ìßÞßìãßîí=ßææßì=àÛìîóáßîí=íîéìæßå=éÝâ=îóêK

29.4.2004

L 129/30

Europeiska unionens officiella tidning

ps

(1) Myndigheten kan medge att, i syfte att inte på något sätt äventyra målet att omborg tillhandahålla fartygets skyddslarmsystem, denna

information förvaras på annan plats ombord i et dokument som skall vara känt av befälhavaren, fartygets skyddschef och annan

personal ombord av högre rang i enlighet med vad rederiet beslutar.

64

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

VKR

jóèÞãáâßîßè=íåÛææ=ÜßíæïîÛ=éç=ðãæåÛ=äèÞìãèáÛì=ã=ßè=áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛè=àöì=àÛìîóá=ßææßì=ã=íåÞÛè=íäöàÛìîííåóÞÞíïîJ

ìïíîèãèá=íéç=Ûèáßîîí=ã=ßè=áéÞåäèÞ=êæÛè=íéç=ãèîß=íåÛææ=ãèàöìÛíI=éç=ãèîß=Þß=ÜßìöìÞÛ=äèÞìãèáÛìèÛ=ã=êæÛèßè

áéÞåäèèí=Ûð=çóèÞãáâßîßèK=påÞÛèÛ=äèÞìãèáÛì=íåÛææ=æßÞÛ=îãææ=çãèíî=æãåÛ=ßààßåîãðÛ=åîáäìÞßì=íéç=Þß=åîáäìÞßì=íéç

àöìßíåìãðí=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

VKRKN

aßè=îóê=Ûð=äèÞìãèáÛì=ã=ßîî=àÛìîóáí=íåóÞÞíêæÛè=ßææßì=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=íéç=ïîîìóÝåæãáßè=áéÞåäèîí=Ûð

çóèÞãáâßîßèI=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=Ûðíèãîî=VKRI=íåÛææ=ÞéåïçßèîßìÛí=êå=ßîî=íäîî=íéç=îóÞæãáî=ðãíÛì=êå=íåÞÛèî=áéÞåäèJ

èÛèÞßK=déÞåäèèÛèÞßî=íåÛææ=àãèèÛí=éçÜéìÞ=éÝâ=êìßíßèîßìÛí=îãææíÛççÛèí=çßÞ=Þßî=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíJ

ÝßìîãàãåÛîßî=Eßææßì=Þßî=ãèîßìãçãíîãíåÛ=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛîßîFK=lç=äèÞìãèáÛìèÛ=äì=îãææàäææãáÛ=åìäðí

ãèîß=Ûîî=ÞßèèÛ=ÞéåïçßèîÛîãéè=çßÞàöìí=éçÜéìÞ=ßàîßì=Þßî=Ûîî=Þß=ïìíêìïèáæãáßè=áéÞåäèÞÛ=åîáäìÞßìèÛ=éÝâ=ïîìïíîJ

èãèáßè=åîßìãèàöìîí=éçÜéìÞK

VKS

mæÛèßè=åÛè=àöìðÛìÛí=ßæßåîìéèãíåîK=aßè=íåÛææ=ã=íå=àÛææ=íåóÞÞÛí=Ûð=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=íóàîÛì=îãææ=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=éÜßâöìãá

ìÛÞßìãèáI=Þßíîìïåîãéè=ßææßì=äèÞìãèáK

VKT

mæÛèßè=íåÛææ=íåóÞÞÛí=çéî=éÜßâöìãá=îãææáåèá=ßææßì=éÜßâöìãáî=ìöäÛèÞß=Ûð=ãèèßâåææßîK

VKU

cÛìîóáí=íåóÞÞíêæÛèßì=äì=ãèîß=àöìßçåæ=àöì=ãèíêßåîãéè=Ûð=îääèíîßçäè=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=ßè

àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=Ûîî=åéèîìéææßìÛ=ßàîßìæßðèÛÞßè=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=ìßáßæ=ufJOLVI=ïîéç=ïèÞßì=Þß=éçíîäèÞãáâßîßì

íéç=íêßÝãàãÝßìÛí=ã=Ûðíèãîî=VKUKNK

VKUKN

lç=Þß=îääèíîßçäè=íéç=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛîí=Ûð=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI=âÛì=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=Ûîî=îìé

Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=Þßî=ßèÞÛ=íäîîßî=Ûîî=åéèîìéææßìÛ=ßææßì

åîáäìÞÛ=Þßè=ÜìãíîÛèÞß=öðßìßèííîäççßæíßè=äì=Ûîî=íß=öðßì=îãææäçêæãáÛ=åìÛð=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=àåì=ÜßáìäèíÛÞ

îãææáåèá=îãææ=Þß=íêßÝãàãåÛ=ÞßæÛì=Ûð=êæÛèßè=íéç=Üßìöì=Üìãíîßè=îãææåîÛí=ïèÞÛèîÛáíðãíI=ÞéÝå=ßèÞÛíî=ßàîßì=çßÞáãðÛèÞß

àìåè=Þßî=ÜßìöìÞÛ=àÛìîóáßîí=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ßææßì=àÛìîóáßîí=ÜßàäæâÛðÛìßK=_ßíîäççßæíßìèÛ=ã=êæÛèßè=ìöìÛèÞß

êïèåîßìèÛ=OI=QI=RI=TI=NRI=NT=éÝâ=NU=ã=Ûðíèãîî=VKQ=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèI=íåÛææ=îìéîí=ÞßîîÛ=ÜßîìÛåîÛí=íéç=íßåìßîßííJ

ÜßæÛáÞ=ãèàéìçÛîãéè=éÝâ=åÛè=ãèîß=Üæã=àöìßçåæ=àöì=ãèíêßåîãéè=éç=ãèîß=Þßè=ÜßìöìÞÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íå

çßÞáßìK

NM

obdfpqbo

NMKN

oßáãíîßì=öðßì=àöæäÛèÞß=ðßìåíÛçâßîßìI=íéç=ÜßâÛèÞæÛí=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=íåÛææ=çßÞàöìÛí=éçÜéìÞ=ïèÞßì

åîçãèíîéèß=Þßè=çãèãçãêßìãéÞ=íéç=àöìßíåìãðí=Ûð=çóèÞãáâßîßèI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ìßáßæ=ufJOL

VKOKPW

KN=rîÜãæÞèãèá=éÝâ=öðèãèáÛìK

KO=eéî=çéî=íäåßìâßîßè=éÝâ=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

KP=päåßìâßîíÜìéîîK

KQ=ÄèÞìãèá=Ûð=íåóÞÞíèãðåK

KR=jßÞÞßæÛèÞßè=íéç=âäèàöì=íãá=îãææ=àÛìîóáßîí=ÞãìßåîÛ=íäöàÛìîííåóÞÞI=íåíéç=íäìíåãæÞÛ=âéî=çéî=àÛìîóáßî=ßææßì=Þßè

âÛçèÛèæäááèãèá=Þäì=àÛìîóáßî=äì=ßææßì=âÛì=ðÛìãîK

KS=fèîßìèÛ=åéèîìéææßì=éÝâ=öðßìíóè=Ûð=Þßè=ðßìåíÛçâßî=íéç=ìöì=íäöàÛìîííåóÞÞK

KT=oßáßæÜïèÞßè=öðßìíóè=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáK

KU=oßáßæÜïèÞßè=öðßìíóè=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèK

KV=fèàöìÛèÞß=Ûð=ÛææÛ=äèÞìãèáÛì=ã=êæÛèßèK

KNM=rèÞßìâåææI=åÛæãÜìßìãèá=éÝâ=êìéðèãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éçÜéìÞI=ãèÜßáìãêßî=êìéðèãèá=Ûð=àÛìîóáßîí

íåóÞÞíæÛìçíóíîßçK

NMKO

aßííÛ=ìßáãíîßì=íåÛææ=àöìÛí=êå=àÛìîóáßîí=ÛìÜßîííêìååK=lç=Þßî=ßææßì=Þß=íêìåå=íéç=ÛèðäèÞí=ãèîß=äì=ßèáßæíåÛI=àìÛèíåÛ

ßææßì=íêÛèíåÛI=íåÛææ=Þßî=äðßè=àãèèÛí=ßè=öðßìíäîîèãèá=îãææ=ßîî=Ûð=ÞßííÛ=íêìååK

NMKP

oßáãíîìßè=åÛè=àöìÛí=ã=ßæßåîìéèãíåî=àéìçÛîK=aß=íåÛææ=ã=íå=àÛææ=íåóÞÞÛí=çßÞ=âääæê=Ûð=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=íóàîÛì=îãææ=Ûîî

àöìâãèÞìÛ=éÜßâöìãá=ìÛÞßìãèáI=Þßíîìïåîãéè=ßææßì=äèÞìãèáK

NMKQ

oßáãíîìßè=íåÛææ=íåóÞÞÛí=çéî=éÜßâöìãá=îãææáåèá=ßææßì=éÜßâöìãáî=ìöäÛèÞß=Ûð=ãèèßâåææßîK

29.4.2004

L 129/31

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

65

NN

obabofbqp=phvaap`ebc

NNKN

oßÞßìãßî=íåÛææ=ïîíß=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãáK=bè=êßìíéè=íéç=ïîíßí=îãææ=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=àåì=âÛ=ÞßîîÛ=ïêêÞìÛá

àöì=ßîî=ßææßì=àæßìÛ=àÛìîóáI=ÜßìéßèÞß=êå=Þßî=ÛèîÛæ=ßææßì=Þß=îóêßì=Ûð=àÛìîóá=ìßÞßìãßî=ÞìãðßìI=àöìïîíÛîî=Ûîî=Þßî=äì=îóÞæãáî

åæÛìáäéìî=àöì=ðãæåÛ=àÛìîóá=Þßèèß=ÛèíðÛìÛìK=bîî=ìßÞßìã=àåìI=ÜßìéßèÞß=êå=Þßî=ÛèîÛæ=ßææßì=Þß=îóêßì=Ûð=àÛìîóá=ìßÞßìãßî

ÞìãðßìI=ïîíß=àæßìÛ=êßìíéèßì=íéç=íåóÞÞíÝâßàßìI=àöìïîíÛîî=Ûîî=Þßî=äì=îóÞæãáî=åæÛìáäéìî=àöì=ðãæåÛ=àÛìîóá=ðÛì=éÝâ=ßè=Ûð

ÞßííÛ=êßìíéèßì=ÛèíðÛìÛìK

NNKO

cöìïîéç=Þß=ïêêáãàîßì=éÝâ=Þßî=ÛèíðÛì=íéç=ìßÞéáöìí=àöì=ã=ÞßîÛæä=êå=ÛèèÛè=êæÛîí=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèI=íåÛææ=ìßÞßJ

ìãßîí=íåóÞÞíÝâßàí=ïêêáãàîßì=éÝâ=ÛèíðÛì=äðßè=éçàÛîîÛI=çßè=ãèîß=ÜßáìäèíÛí=îãææI=àöæäÛèÞßW

KN=fèàéìçßìÛ=éç=èãðåè=êå=Þß=âéî=àÛìîóáßî=íÛèèéæãåî=åéççßì=Ûîî=íîå=ãèàöìI=çßÞ=âääæê=Ûð=æäçêæãáÛ=íåóÞÞíïîìßÞJ

èãèáÛì=éÝâ=ÛèèÛè=ìßæßðÛèî=ãèàéìçÛîãéèK

KO=pß=îãææ=Ûîî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=ïîàöìíK

KP=pß=îãææ=Ûîî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=ïîÛìÜßîÛíI=æäçèÛí=ãè=àöì=áéÞåäèèÛèÞß=éÝâ=Þäìßàîßì=ãèàöìí=éçÜéìÞ=éÝâ

ïêêìäîîâåææíK

KQ=pß=îãææ=Ûîî=æäçêæãáÛ=äèÞìãèáÛì=ãèàöìí=ã=íåóÞÞíêæÛèßè=àöì=Ûîî=åîáäìÞÛ=Üìãíîßì=éÝâ=îãææáéÞéíß=íåóÞÞíåìÛðßè=àöì

Þßî=ßèíåãæÞÛ=àÛìîóáßîK

KR=^èéìÞèÛ=ãèîßìèÛ=åéèîìéææßì=éÝâ=öðßìíóè=Ûð=Þßè=ðßìåíÛçâßî=íéç=ìöì=íäöàÛìîííåóÞÞK

KS=mæÛèßìÛ=Þß=àöìíîÛ=éÝâ=ßàîßìàöæäÛèÞß=åéèîìéææßìèÛ=Ûð=àÛìîóáßî=íéç=íåÛææ=ïîàöìÛí=Ûð=çóèÞãáâßîßè=ßææßì=Þßè

ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßèK

KT=pß=îãææ=Ûîî=Üìãíîßì=éÝâ=ÜìãíîÛèÞß=öðßìßèííîäççßæíßì=íéç=ãÞßèîãàãßìÛí=ðãÞ=ãèîßìèÛ=åéèîìéææßìI=êßìãéÞãíå

öðßìíóèI=íåóÞÞíãèíêßåîãéèßì=éÝâ=öðßìßèííîäççßæíßåéèîìéææßì=íèÛÜÜî=ÜßÛåîÛí=éÝâ=åîáäìÞÛíK

KU=eöäÛ=çßÞðßîßèâßîßè=éÝâ=ðÛåíÛçâßîßè=èäì=Þßî=áäææßì=íäöàÛìîííåóÞÞK

KV=pß=îãææ=Ûîî=êßìíéèÛæ=íéç=ÛèíðÛìÛì=àöì=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞ=àåì=æäçêæãá=ïîÜãæÞèãèáK

KNM=pß=îãææ=Ûîî=ßè=ßààßåîãð=åéççïèãåÛîãéè=éÝâ=ßîî=ßààßåîãðî=íÛçÛìÜßîß=çßææÛè=àÛìîóáßîí=éÝâ=Þßè=ÜßìöìÞÛ

âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàßì=ïêêìäîîÛíK

KNN=päåßìíîäææÛ=íÛçíîäççãáâßî=çßææÛè=íäåßìâßîíåìÛðßè=éÝâ=åìÛðßè=êå=íäöàÛìîííåóÞÞK

KNO=pß=îãææ=Ûîî=êæÛèßè=àöì=ðÛìäß=àÛìîóáI=éç=íóíîßìàÛìîóá=ßææßì=âßæÛ=àæéîîÛè=âÛì=áßçßèíÛççÛ=íåóÞÞíêæÛèßìI=åîßìíJ

êßáæÛì=Þßè=àÛìîóáííêßÝãàãåÛ=ãèàéìçÛîãéèßè=åéììßåîK

KNP=pß=îãææ=Ûîî=ÛææÛ=ÛæîßìèÛîãðÛ=ßææßì=æãåðäìÞãáÛ=ÛììÛèáßçÛèáI=íéç=áéÞåäèèí=àöì=ßîî=ðãííî=àÛìîóá=ßææßì=ßè=ðãíí=áìïêê

Ûð=àÛìîóáI=ãèàöìí=éÝâ=ïêêìäîîâåææíK

NO

c^oqvdbqp=phvaap`ebc

NOKN

aßî=íåÛææ=àãèèÛí=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãá=éçÜéìÞ=êå=ðÛìäß=àÛìîóáK

NOKO

cöìïîéç=Þß=ïêêáãàîßì=éÝâ=Þßî=ÛèíðÛì=íéç=ìßÞéáöìí=àöì=ã=ÞßîÛæä=êå=ÛèèÛè=êæÛîí=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèI=íåÛææ=àÛìîóJ

áßîí=íåóÞÞíÝâßàí=ïêêáãàîßì=éÝâ=ÛèíðÛì=äðßè=éçàÛîîÛI=çßè=ãèîß=ÜßáìäèíÛí=îãææI=àöæäÛèÞßW

KN=rîàöìÛ=ìßáßæÜïèÞèÛ=íåóÞÞíãèíêßåîãéèßì=Ûð=àÛìîóáßî=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=æäçêæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì

ïêêìäîîâåææíK

KO=rêêìäîîâåææÛ=éÝâ=öðßìðÛåÛ=áßèéçàöìÛèÞßî=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=ãèÜßáìãêßî=äèÞìãèáÛì=ã=êæÛèßèK

KP=pÛçéìÞèÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíÛíêßåîßì=ðãÞ=âÛèîßìãèá=Ûð=æÛíî=éÝâ=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=çßÞ=öðìãá=êßìíéèÛæ=éçÜéìÞ

éÝâ=çßÞ=Þßè=íåóÞÞíÝâßà=ã=ÜßìöìÞ=âÛçèÛèæäááèãèáK

KQ=cöìßíæå=äèÞìãèáÛì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèK

KR=oÛêêéìîßìÛ=îãææ=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=éç=ÛææÛ=Üìãíîßì=éÝâ=ÜìãíîÛèÞß=öðßìßèííîäççßæíßì=íéç=ãÞßèîãàãßìÛîí=ðãÞ

ãèîßìèÛ=åéèîìéææßìI=êßìãéÞãíå=öðßìíóèI=íåóÞÞíãèíêßåîãéèßì=éÝâ=öðßìßèííîäççßæíßåéèîìéææßì=íÛçî=ãèàöìÛ=ÛææÛ

åéììãáßìÛèÞß=åîáäìÞßìK

KS=eöäÛ=çßÞðßîßèâßîßè=éÝâ=ðÛåíÛçâßîßè=èäì=Þßî=áäææßì=íäöàÛìîííåóÞÞ=éçÜéìÞK

29.4.2004

L 129/32

Europeiska unionens officiella tidning

ps

66

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KT=pß=îãææ=Ûîî=êßìíéèÛæßè=éçÜéìÞI=ðãÞ=ÜßâéðI=ßìâåææãî=æäçêæãá=ïîÜãæÞèãèáK

KU=oÛêêéìîßìÛ=éç=ÛææÛ=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

KV=pÛçéìÞèÛ=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=çßÞ=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=çßÞ=Þßè=íåóÞÞíÝâßà=ã=Þßè

ÜßìöìÞÛ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

KNM=pß=îãææ=Ûîî=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèáI=éç=íåÞÛè=àãèèíI=ÛèðäèÞíI=êìéðÛíI=åÛæãÜìßìÛí=éÝâ=ïèÞßìâåææí=êå=ìäîî=íäîîK

NP

rq_fiakfkd=l`e=Öskfkd^o=jba=^spbbkab=mÅ=c^oqvdbqp=pgÖc^oqpphvaa

NPKN

oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=ÜßìöìÞ=æÛèÞÜÛíßìÛÞ=êßìíéèÛæ=íåÛææ=âÛ=Þß=åïèíåÛêßì=íéç=åìäðí=éÝâ=ßìâåææãî=ïîÜãæÞèãèá

çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=Þß=ìãåîæãèäßì=íéç=áßí=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NPKO

cÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=íåÛææ=âÛ=Þß=åïèíåÛêßì=íéç=åìäðí=éÝâ=âÛ=ßìâåææãî=ïîÜãæÞèãèá=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ

ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NPKP

mßìíéèÛæ=éçÜéìÞ=çßÞ=íäìíåãæî=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛì=éÝâ=íäìíåãæÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíïêêáãàîßì=íåÛææ=àöìíîå=Þßî=ÛèíðÛì

Þß=âÛì=àöì=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞ=ßèæãáî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=âÛ=îãææìäÝåæãáÛ=åïèíåÛêßì=éÝâ=îãææìäÝåæãá=íåãÝåJ

æãáâßî=àöì=Ûîî=åïèèÛ=ïîàöìÛ=íãèÛ=îãææÞßæÛÞß=ïêêáãàîßìI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NPKQ

ÖðèãèáÛì=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=ßîî=ßààßåîãðî=áßèéçàöìÛèÞß=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=íåÛææ=âåææÛí=çßÞ=æäçêæãáÛ

çßææÛèìïç=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=îóê=Ûð=àÛìîóáI=ÜßíäîîèãèáíÜóîßèI=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=íåÛææ=ÜßíöåÛí=éÝâ=ÛèÞìÛ

ìßæßðÛèîÛ=éçíîäèÞãáâßîßì=éÝâ=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NPKR

oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=íåÛææ=íäåßìíîäææÛ=ßè=ßààßåîãð=íÛçéìÞèãèá=éÝâ=ßîî=ßààßåîãðî=ãèàöìÛèÞß=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè

áßèéç=Ûîî=ÞßæîÛ=ã=öðèãèáÛì=çßÞ=æäçêæãáÛ=çßææÛèìïç=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NQ

pgÖc^oqpphvaa=f=e^jk^kiÄddkfkd^o

NQKN

bè=âÛçèÛèæäááèãèá=íåÛææ=îãææäçêÛ=Þßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=àÛíîíîäææí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéJ

ìãïç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßìK=påóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=íåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßè=íåÛææ=îãææäçêÛí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=êå

ßîî=íåÞÛèî=íäîî=Ûîî=Þß=ãèèßÜäì=çãèãçÛæÛ=íîöìèãèáÛì=ßææßì=àöìíßèãèáÛì=àöì=êÛííÛáßìÛìßI=àÛìîóáI=ÜßíäîîèãèáI=ÜßíöåÛìßI

áéÞí=éÝâ=îääèíîßìK

NQKO

må=íåóÞÞíèãðå=N=íåÛææ=àöæäÛèÞß=åîáäìÞßì=ðãÞîÛí=áßèéç=æäçêæãáÛ=ãèíÛîíßì=ã=ÛææÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß

Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=àöì=Ûîî=ãÞßèîãàãßìÛ=éÝâ=ðãÞîÛ=àöìßÜóááÛèÞß=åîáäìÞßì=çéî=íäåßìâßîíîãææÜïÞW

KN=päåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=ÛææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíïêêáãàîßì=ïîàöìíK

KO=héèîìéææ=Ûð=îãææîìäÞßî=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

KP=ÖðßìðÛåèãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ãèÜßáìãêßî=ÛèåÛìêæÛîíßì=éÝâ=éçìåÞßè=àöì=àöìîöäèãèáK

KQ=ÖðßìðÛåèãèá=Ûð=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ßèÞÛíî=ÜßâöìãáÛ=êßìíéèßì=àåì=îãææîìäÞß

ÞãîK

KR=ÖðßìðÛåèãèá=Ûð=æÛíîâÛèîßìãèáßèK

KS=ÖðßìðÛåèãèá=Ûð=âÛèîßìãèáßè=Ûð=àÛìîóáßîí=àöììåÞK

KT=päåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=åéççïèãåÛîãéè=ã=íäöàÛìîííåóÞÞíàìåáéì=àãèèí=íèÛÜÜî=îãææ=âÛèÞíK

NQKP

må=íåóÞÞíèãðå=O=íåÛææ=Þß=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íêßÝãàãÝßìÛí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ãèàöìÛí

àöì=ðÛìäß=îóê=Ûð=ðßìåíÛçâßî=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=NQKOI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NQKQ

må=íåóÞÞíèãðå=P=íåÛææ=óîîßìæãáÛìß=íêßÝãàãåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=íéç=íêßÝãàãÝßìÛí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèI

ãèàöìÛí=àöì=ðÛìäß=îóê=Ûð=ðßìåíÛçâßî=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=NQKOI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ

åéÞK

NQKQKN

må=íåóÞÞíèãðå=P=íåÛææ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=Þßííïîéç=ÜßçöîÛ=éÝâ=áßèéçàöìÛ=íåóÞÞíãèíîìïåîãéèßì=àìåè=Þßè

àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéìãïç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßìK

29.4.2004

L 129/33

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

67

NQKR

käì=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãá=àöì=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=àåì=åäèèßÞéç=éç=Ûîî=ßîî=àÛìîóá=âÛì=êìéÜæßç=çßÞ=Ûîî

ïêêàóææÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=ÞßèèÛ=Þßæ=ßææßì=çßÞ=Ûîî=ãèàöìÛ=æäçêæãáÛ=åîáäìÞßì=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßè=ßèæãáî=àÛìîóJ

áßîí=íåóÞÞíêæÛèI=éÝâ=ã=Þßî=àÛææ=íåóÞÞíèãðå=P=ãèàöìîí=ßàîßì=ãèíîìïåîãéèßì=àìåè=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI=ãèéç=ðÛìí

îßììãîéìãïç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßìI=íåÛææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßì=åéèîÛåîÛ=ðÛìÛèÞìÛ

éÝâ=íÛçéìÞèÛ=æäçêæãáÛ=ãèíÛîíßìK

NQKS

käì=Þßè=íåóÞÞíÝâßà=àöì=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ãèàéìçßìÛí=éç=Ûîî=ßîî=àÛìîóá=îãææäçêÛì=ßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=äì=âöáìß

äè=Þßè=íéç=áäææßì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=íåÛææ=Þßèèß=ìÛêêéìîßìÛ=ÞßîîÛ=îãææ=Þßè=ÜßâöìãáÛ=çóèÞãáâßîßèI=îÛ

åéèîÛåî=çßÞ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=ðãÞ=Üßâéð=íÛçéìÞèÛ=æäçêæãáÛ=ãèíÛîíßìK

NR

phvaaprqobakfkd=^s=e^jk^kiÄddkfkd

NRKN

påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ïîáöì=ßè=ðäíßèîæãá=éÝâ=ãèîßáìßìÛÞ=Þßæ=Ûð=ïîÛìÜßîÛèÞßî=éÝâ=ïêêÞÛîßìJ

ãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèK

NRKO

påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=íåÛææ=ïîàöìÛí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèI=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéìãïç

âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßìK=bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=àåì=ÜßçóèÞãáÛ=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=Ûîî

ïîàöìÛ=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=íêßÝãàãå=âÛçèÛèæäááèãèá=ãèéç=Þßî=ßáèÛ=îßììãîéìãßîK

NRKOKN

käì=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=âÛì=ïîàöìîí=Ûð=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=íåÛææ=Þßè

àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéìãïç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßì=áìÛèíåÛ=éÝâ=áéÞåäèèÛ=ÜßÞöçèãèáßè

çßÞ=ÛðíßßèÞß=êå=öðßìßèííîäççßæíßè=çßÞ=ÞßîîÛ=ÛðíèãîîK

NRKP

aß=êßìíéèßì=íéç=ïîàöì=ÜßÞöçèãèáßè=íåÛææ=âÛ=æäçêæãá=ïîÜãæÞèãèá=àöì=ïîðäìÞßìãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞßî=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßè=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=ÞßîîÛ=Ûðíèãîî=éÝâ=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NRKQ

påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=íåÛææ=ìßáßæÜïèÞßî=íßí=öðßì=éÝâ=ïêêÞÛîßìÛí=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð

àöìäèÞìÛÞß=âéîÜãæÞßì=éÝâ=íçäììß=äèÞìãèáÛì=íéç=áßèéçàöìîí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=íåÛææ=ÛææîãÞ=íßí=öðßì=éÝâ

ïêêÞÛîßìÛí=èäì=íîöììß=äèÞìãèáÛì=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=äáßì=ìïçK

NRKR

påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=íåÛææ=åîçãèíîéèß=éçàÛîîÛ=àöæäÛèÞßW

KN=fÞßèîãàãßìãèá=éÝâ=ïîðäìÞßìãèá=Ûð=ðãåîãáÛ=îãææáåèáÛì=éÝâ=Þßè=ãèàìÛíîìïåîïì=Þßî=äì=ðãåîãáî=Ûîî=íåóÞÞÛK

KO=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=îäèåÜÛìÛ=âéî=çéî=ßáßèÞéç=éÝâ=ãèàìÛíîìïåîïì=éÝâ=íÛèèéæãåâßîßè=àöì=Ûîî=âéîßè=íåÛææ=àöìðßìåJ

æãáÛíI=ã=íóàîß=Ûîî=ïêêìäîîÛ=éÝâ=êìãéìãîßìÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìK

KP=fÞßèîãàãßìãèáI=ïìðÛæ=éÝâ=êìãéìãîßìãèá=Ûð=çéîåîáäìÞßì=éÝâ=äèÞìãèáÛì=ã=àöìàÛìÛèÞßè=íÛçî=Ûð=âïì=ßààßåîãðî=ÞßííÛ

çãèíåÛì=íåìÜÛìâßîßèK

KQ=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=íðÛáâßîßìI=ãèÜßáìãêßî=çäèíåæãáÛ=àÛåîéìßìI=ã=ãèàìÛíîìïåîïìI=êéæãÝó=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßèK

NRKS

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=àåì=îãææåîÛ=Ûîî=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=éçàÛîîÛì=àæßì=äè=ßè

âÛçèÛèæäááèãèáI=éç=éêßìÛîöìßèI=êæÛîíßèI=ðßìåíÛçâßîßèI=ïîìïíîèãèáßè=éÝâ=ïîàéìçèãèáßè=Ûð=ÞßííÛ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáÛì=äì=æãåÛìîÛÞßK=bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=îãææåîßì=ßîî=íåÞÛèî=íóíîßç=íåÛææ=ïèÞßììäîîÛ=fjl=éç=ðÛÞ=íéç

ãèáåì=ã=ÞßîîÛK

NRKT

käì=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=âÛì=ïîàöìîí=íåÛææ=ßè=ìÛêêéìî=ïîÛìÜßîÛíI=íéç=ãèèßâåææßì=ßè

íÛççÛèàÛîîèãèá=Ûð=âïì=ÜßÞöçèãèáßè=ïîàöìÞßíI=ßè=Üßíåìãðèãèá=Ûð=Þß=íåìÜÛìÛ=êïèåîßì=íéç=ïêêîäÝåîí=ïèÞßì

ÜßÞöçèãèáßè=íÛçî=ßè=Üßíåìãðèãèá=Ûð=çéîåîáäìÞßì=íéç=íåïææß=åïèèÛ=ðãÞîÛí=àöì=Ûîî=åîáäìÞÛ=ÞßííÛ=íåìÜÛìÛ

êïèåîßìK=oÛêêéìîßè=íåÛææ=íåóÞÞÛí=çéî=éÜßâöìãá=îãææáåèá=éÝâ=éÜßâöìãáî=ìöäÛèÞß=Ûð=ãèèßâåææßîK

29.4.2004

L 129/34

Europeiska unionens officiella tidning

ps

68

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NS

e^jk^kiÄddkfkdbkp=phvaapmi^k

NSKN

bè=âÛçèÛèæäááèãèáí=íåóÞÞíêæÛè=íéç=éçàÛîîÛì=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=íåÛææ=ïîÛìÜßîÛí=éÝâ

ïêêìäîîâåææÛí=àöì=ðÛìäß=âÛçèÛèæäááèãèá=êå=áìïèÞðÛæ=Ûð=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=mæÛèßè=íåÛææ

ãèèßâåææÛ=Üßíîäççßæíßì=àöì=Þß=îìß=íåóÞÞíèãðåßìèÛ=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

NSKNKN

jßÞ=àöìÜßâåææ=àöì=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Ûðíèãîî=NSKO=àåì=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=ïîÛìÜßîÛ=ßè=íåóÞÞíJ

êæÛè=àöì=ßè=íêßÝãàãå=âÛçèÛèæäááèãèáK

NSKO

eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=íåÛææ=áéÞåäèèÛí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéìãïç

âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßìK

NSKP

bè=íåÞÛè=êæÛè=íåÛææ=ïîÛìÜßîÛí=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=ðÛìÛ=íåìãðßè=êå

âÛçèÛèæäááèãèáßèí=ÛìÜßîííêìååK=mæÛèßè=íåÛææ=åîçãèíîéèß=éçàÛîîÛ=àöæäÛèÞßW

KN=ÅîáäìÞßì=íéç=íóàîÛì=îãææ=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=àÛìæãáÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=ÛðíßÞÞÛ=Ûîî

ÛèðäèÞÛí=çéî=êßìíéèßìI=àÛìîóá=ßææßì=âÛçèÛì=éîãææÜöìæãáßè=ãèàöìí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=éçÜéìÞ=êå=ßîî

àÛìîóáK

KO=ÅîáäìÞßì=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=éÜßâöìãáî=îãææîìäÞß=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=àÛìîóá=íéç=äì=àöìîöäÞÛ=ã=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßè=éÝâ=îãææ=íåÞÛèÛ=éçìåÞßè=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=Þãî=îãææîìäÞßî=äì=ÜßáìäèíÛîK

KP=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=Ûîî=íðÛìÛ=ïêê=çéî=íäåßìâßîíâéî=ßææßì=íäåßìâßîíöðßìîìäÞßæíßìI=ãèÜßáìãêßî=åîáäìÞßì=àöì

ïêêìäîîâåææÛèÞßî=Ûð=ÜßîóÞßæíßàïææÛ=ðßìåíÛçâßîßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=ðãÞ=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ

âÛçèK

KQ=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=Ûîî=íðÛìÛ=ïêê=çéî=Þß=íåóÞÞíãèíîìïåîãéèßì=êå=íåóÞÞíèãðå=P=íéç=åÛè=ïîàäìÞÛí=Ûð=Þßè

àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéìãïç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßìK

KR=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=ßðÛåïßìãèá=ã=âäèÞßæíß=Ûð=íäåßìâßîíâéî=ßææßì=íäåßìâßîíöðßìîìäÞßæíßìK

KS=aß=ïêêáãàîßì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=êßìíéèÛæ=çßÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛì=éÝâ=öðìãá=êßìíéèÛæ=âÛì=çßÞ=ÛðíßßèÞß

êå=íåóÞÞíÛíêßåîßìK

KT=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=íÛçðßìåÛè=çßÞ=àÛìîóáßèí=ðßìåíÛçâßî=íéç=ìöì=íäöàÛìîííåóÞÞK

KU=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=ìßáßæÜïèÞßè=öðßìíóè=éÝâ=ïêêÞÛîßìãèá=Ûð=êæÛèßèK

KV=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=ìÛêêéìîßìãèá=éç=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

KNM=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàI=ãèÜßáìãêßî=åéèîÛåîïêêáãàîßì=àöì=ÞóáèßîJìïèîJåéèîÛåîI

KNN=ÅîáäìÞßì=íéç=íóàîÛì=îãææ=Ûîî=íåóÞÞÛ=ãèàéìçÛîãéèßè=ã=êæÛèßèK

KNO=ÅîáäìÞßì=íéç=ßààßåîãðî=áÛìÛèîßìÛì=æÛíîßèí=éÝâ=æÛíîâÛèîßìãèáíïîìïíîèãèáßèí=íäåßìâßî=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

KNP=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=åéèîìéææ=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèK

KNQ=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=åîáäìÞßì=ã=âäèÞßæíß=Ûð=Ûîî=íåóÞÞíæÛìçíóíîßçßî=éçÜéìÞ=êå=ßîî=àÛìîóá=íéç=æãááßì=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßè=âÛì=ÛåîãðßìÛîíK

KNR=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=Ûîî=ïèÞßìæäîîÛ=àöì=Üßíäîîèãèáßèí=Üßíöå=ã=æÛèÞI=êßìíéèÛæÜóîßèI=æãåíéç=ÜßíöåÛìßí=îãææîìäÞß=îãææ

àÛìîóáßîI=ãèÜßáìãêßî=Üßíöå=Ûð=ìßêìßíßèîÛèîßì=àöì=íäöàéæåßîí=íéÝãÛæJ=éÝâ=ÛìÜßîíéìáÛèãíÛîãéèßìK

NSKQ

mßìíéèÛæ=íéç=ïîàöì=ãèîßìèÛ=åéèîìéææßì=Ûð=Þß=íåóÞÞíÛåîãðãîßîßì=íéç=Ûèáßí=ã=êæÛèßè=ßææßì=ïîðäìÞßìÛì=Þßíí=áßèéçJ

àöìÛèÞß=íåÛææ=âÛ=ßè=éÜßìéßèÞß=íîäææèãèá=îãææ=Þßè=ðßìåíÛçâßî=íéç=íåÛææ=åéèîìéææßìÛíI=éç=ÞßîîÛ=ãèîß=äì=éêìÛåîãíåî

êå=áìïèÞ=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íîéìæßå=éÝâ=îóêK

NSKR

eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àåì=åéçÜãèßìÛí=çßÞ=ßææßì=ïîáöìÛ=ßè=Þßæ=Ûð=âÛçèßèí=íåóÞÞíêæÛè=ßææßì=ÛèÞìÛ

ÜßìßÞíåÛêíêæÛèßì=àöì=âÛçèßèK

NSKS

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéìãïç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=æãááßì=íåÛææ=ÜßíæïîÛ=ðãæåÛ=äèÞìãèáÛì=ã

íåóÞÞíêæÛèßè=íéç=ãèîß=íåÛææ=ãèàöìÛí=ïîÛè=Ûîî=àöìíî=áéÞåäèèÛí=Ûð=íîÛîßèK

NSKT

mæÛèßè=åÛè=àöìðÛìÛí=ßæßåîìéèãíåîK=aßè=íåÛææ=ã=íå=àÛææ=íåóÞÞÛí=Ûð=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=íóàîÛì=îãææ=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=éÜßâöìãá

ìÛÞßìãèáI=Þßíîìïåîãéè=ßææßì=äèÞìãèáK

29.4.2004

L 129/35

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

69

NSKU

mæÛèßè=íåÛææ=íåóÞÞÛí=çéî=éÜßâöìãá=îãææáåèá=ßææßì=éÜßâöìãáî=ìöäÛèÞß=Ûð=ãèèßâåææßîK

NSKV

aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=àåì=îãææåîÛ=Ûîî=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáí=íåóÞÞíêæÛè=áäææßì=àöì=àæßì=äè=ßè=âÛçèÛèæäááJ

èãèáI=éç=éêßìÛîöìßèI=êæÛîíßèI=ðßìåíÛçâßîßèI=ïîìïíîèãèáßè=éÝâ=ïîàéìçèãèáßè=Ûð=ÞßííÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=äì

æãåÛìîÛÞßK=bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=îãææåîßì=ßîî=íåÞÛèî=ÛæîßìèÛîãðî=íóíîßç=íåÛææ=ïèÞßììäîîÛ=fjl=éç=ðÛÞ=íéç

ãèáåì=ã=ÞßîîÛK

NT

e^jk^kiÄddkfkdbkp=phvaap`ebc

NTKN

bè=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãá=íåÛ=ïîíßí=àöì=ðÛìäß=âÛçèÛèæäááèãèáK=bè=êßìíéè=åÛè=ïîíßí=íéç=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãá

àöì=ßè=ßææßì=àæßìÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK

NTKO

cöìïîéç=Þß=ïêêáãàîßì=éÝâ=Þßî=ÛèíðÛì=íéç=ìßÞéáöìí=àöì=ã=ÞßîÛæä=êå=ÛèèÛè=êæÛîí=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=íåÛææ

âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàí=ïêêáãàîßì=éÝâ=ÛèíðÛì=äðßè=éçàÛîîÛI=çßè=ãèîß=ÜßáìäèíÛí=îãææI=àöæäÛèÞßW

KN=dßèéçàöìÛ=ßè=éçàÛîîÛèÞßI=ãèæßÞÛèÞß=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßíãåîèãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð

âÛçèÛèæäááèãèáßèí=ÛåîïßææÛ=íåóÞÞíïîìßÞèãèáK

KO=päåßìíîäææÛ=ïîÛìÜßîÛèÞßî=éÝâ=ïêêìäîîâåææÛèÞßî=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèK

KP=fèàöìÛ=éÝâ=ðßìåíîäææÛ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèK

KQ=sãÞîÛ=ìßáßæÜïèÞèÛ=íåóÞÞíãèíêßåîãéèßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=åéèîãèïãîßîßè=ã=æäçêæãáÛ

íåóÞÞíåîáäìÞßìK

KR=oßåéççßèÞßìÛ=éÝâ=ðãÞ=Üßâéð=ãèàöìÛ=äèÞìãèáÛì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèI=àöì=Ûîî=åîáäìÞÛ=Üìãíîßì

éÝâ=ïêêÞÛîßìÛ=êæÛèßè=íå=Ûîî=Þßè=éçàÛîîÛì=ðäíßèîæãáÛ=àöìäèÞìãèáÛì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

KS=eöäÛ=çßÞðßîßèâßîßè=éÝâ=ðÛåíÛçâßîßè=âéí=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=êßìíéèÛæ=èäì=Þßî=áäææßì=íäöàÛìîííåóÞÞK

KT=pß=îãææ=Ûîî=êßìíéèÛæ=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞ=àåîî=æäçêæãá=ïîÜãæÞèãèáK

KU=oÛêêéìîßìÛ=îãææ=ÜßâöìãáÛ=çóèÞãáâßîßì=éÝâ=àöìÛ=ìßáãíîßì=öðßì=âäèÞßæíßì=íéç=âéîÛî=íäöàÛìîííåóÞÞßî=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßèK

KV=pÛçéìÞèÛ=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=çßÞ=ìßÞßìãßîí=éÝâ=àÛìîóáßîí=ÜßìöìÞÛ=íåóÞÞíÝâßàßìK

KNM=pÛçéìÞèÛ=çßÞ=íäåßìâßîíîääèíîßì=ßàîßì=ÜßâéðK

KNN=päåßìíîäææÛ=Ûîî=íîÛèÞÛìÞßì=àöì=êßìíéèÛæ=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞßî=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ïêêàóææíK

KNO=pß=îãææ=Ûîî=Ûææ=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=ÛèðäèÞíI=êìéðÛíI=åÛæãÜìßìÛí=éÝâ=ïèÞßìâåææí=êå=ìäîî=íäîîK

KNP=må=ÜßáäìÛè=Üãíîå=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=çßÞ=Ûîî=ÜßåìäàîÛ=ãÞßèîãîßîßè=êå=Þß=êßìíéèßì=íéç=äçèÛì=áå=éçÜéìÞ

êå=àÛìîóáßîK

NTKP

eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=íåÛææ=áßí=Þßî=íîöÞ=íéç=Üßâöðí=àöì=Ûîî=âÛè=íåÛææ=åïèèÛ=ïîàöìÛ=Þß=ïêêáãàîßì=éÝâ

ïêêàóææÛ=Þßî=ÛèíðÛì=íéç=àÛíîíîäææí=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

NU

rq_fiakfkd=l`e=Öskfkd^o=jba=^spbbkab=mÅ=bk=e^jk^kiÄddkfkdp=pgÖc^oqpphvaa

NUKN

eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=ðßÞßìÜöìæãá=íäöàÛìîííåóÞÞíêßìíéèÛæ=íåÛææ=âÛ=åïèíåÛê=éÝâ=âÛ=ßìâåææãî=ïîÜãæÞJ

èãèá=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NUKO

eÛçèÛèæäááèãèáíêßìíéèÛæ=çßÞ=íäìíåãæÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíïêêáãàîßì=íåÛææ=àöìíîå=íãèÛ=ïêêáãàîßì=éÝâ=íãîî=ÛèíðÛì=àöì

íäöàÛìîííåóÞÞßî=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßèæãáî=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèI=éÝâ=íåÛææ=âÛ=îãææìäÝåæãáÛ=åïèíåÛêßì

éÝâ=îãææìäÝåæãá=íåãÝåæãáâßî=àöì=Ûîî=åïèèÛ=ïîàöìÛ=íãèÛ=ïêêáãàîßì=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

29.4.2004

L 129/36

Europeiska unionens officiella tidning

ps

70

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NUKP

cöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=ßîî=ßààßåîãðî=ãèàöìÛèÞß=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=íåÛææ=öðèãèáÛì=âåææÛí=çßÞ=æäçêæãáÛ

çßææÛèìïçI=ðÛìðãÞ=âäèíóè=íåÛææ=îÛí=îãææ=Þß=éæãåÛ=ðßìåíÛçâßîíîóêßì=íéç=ÜßÞìãðí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=êßìíéJ

èÛæäèÞìãèáÛì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=Þß=îóêßì=Ûð=àÛìîóá=íéç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ÜßîääèÛì=éÝâ=ÛèÞìÛ=ìßæßðÛèîÛ

éçíîäèÞãáâßîßìI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NUKQ

eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãáß=íåÛææ=íäåßìíîäææÛ=ßè=ßààßåîãð=íÛçéìÞèãèá=éÝâ=ßîî=ßààßåîãðî=ãèàöìÛèÞß

Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=áßèéç=Ûîî=ÞßæîÛ=ã=öðèãèáÛì=çßÞ=æäçêæãáÛ=çßææÛèìïç=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=ìãåîJ

æãèäßìèÛ=ã=Þßæ=_=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NV

hlkqolii=l`e=`boqfcfbofkd=^s=c^oqvd

NVKN

Kontroller

NVKNKN

^ææÛ=àÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=íåÛææ=ðÛìÛ=àöìßçåæ=àöì=èßÞÛèíîåßèÞß=åéèîìéææßìW

KN=bè=àöìíîÛ=åéèîìéææ=ãèèÛè=àÛìîóáßî=îÛí=ã=Þìãàî=ßææßì=ãèèÛè=Þßî=ÝßìîãàãåÛî=íéç=àöìßíåìãðí=ã=Ûðíèãîî=NVKO=ïîàäìÞÛí=àöì

àöìíîÛ=áåèáßèI=íéç=íåÛææ=éçàÛîîÛ=ßè=àïææíîäèÞãá=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç=éÝâ=îãææâöìÛèÞß

íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=îãææäçêæãáÛ=Üßíîäççßæíßì=ã=åÛêãîßæ=ufJOI=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=éÝâ

Ûð=àÛìîóáßîí=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛèK=héèîìéææßè=íåÛææ=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßçßî=éÝâ=Ûææ=îãææâöìÛèÞß

íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éçÜéìÞ=âßæî=ïêêàóææßì=Þß=îãææäçêæãáÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè

éÝâ=äì=ã=îãææàìßÞííîäææÛèÞß=íåãÝå=éÝâ=æäçêÛÞß=àöì=Þßè=ðßìåíÛçâßî=àöì=ðãæåßè=àÛìîóáßî=äì=ÛðíßîîK

KO=bè=àöìèóÛÞ=åéèîìéææ=ã=ãèîßìðÛææßì=íéç=Ûèáßí=Ûð=çóèÞãáâßîßèI=ÞéÝå=ãèîß=öðßìíîãáÛèÞß=àßç=åìI=àöìïîéç=ã=Þß=àÛææ

Þäì=Ûðíèãîî=NVKP=äì=îãææäçêæãáîK=aßèèÛ=åéèîìéææ=íåÛææ=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßçßî=éÝâ=Ûææ=îãææâöìÛèÞß

íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éçÜéìÞ=âßæî=ïêêàóææßì=Þß=îãææäçêæãáÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJOI=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=éÝâ

àÛìîóáßîí=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=äì=ã=îãææàìßÞííîäææÛèÞß=íåãÝå=éÝâ=æäçêÛÞß=àöì=Þßè=ðßìåíÛçâßî=àöì=ðãæåßè

àÛìîóáßî=äì=ÛðíßîîK

KP=jãèíî=ßè=çßææÛèæãááÛèÞß=åéèîìéææK=lç=ßèÞÛíî=ßè=çßææÛèæãááÛèÞß=åéèîìéææ=ïîàöìí=íåÛææ=ÞßèèÛ=äáÛ=ìïç=çßææÛè

ÝßìîãàãåÛîßîí=ÛèÞìÛ=éÝâ=îìßÞäß=åìíÞÛá=ßèæãáî=Þßàãèãîãéèßè=ã=ìßáßæ=NLOEèFK=aßè=çßææÛèæãááÛèÞß=åéèîìéææßè=íåÛææ

éçàÛîîÛ=ãèíêßåîãéè=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßçßî=éÝâ=Ûææ=îãææâöìÛèÞß=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éçÜéìÞI=àöì=Ûîî

íäåßìíîäææÛ=Ûîî=Þßî=Ûææîääçî=äì=ã=îãææàìßÞííîäææÛèÞß=íåãÝå=àöì=Þßè=ðßìåíÛçâßî=àöì=ðãæåßè=àÛìîóáßî=äì=ÛðíßîîK=bè

íåÞÛè=çßææÛèæãááÛèÞß=åéèîìéææ=íåÛææ=èéîßìÛí=áßèéç=ßè=êåîßÝåèãèá=êå=ÝßìîãàãåÛîßîK

KQ=^ææÛ=óîîßìæãáÛìß=åéèîìéææßì=íéç=Üßíîäçí=Ûð=çóèÞãáâßîßèK

NVKNKO

héèîìéææßìèÛ=Ûð=àÛìîóáßè=íåÛææ=ïîàöìÛí=Ûð=çóèÞãáâßîßèí=îääèíîßçäèK=jóèÞãáâßîßè=àåì=ßçßææßìîãÞ=öðßìæåîÛ

åéèîìéææßè=îãææ=ßè=íåÞÛè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=íéç=Ûðíßí=ã=ìßáßæ=ufJOLNK

NVKNKP

aßè=ÜßìöìÞÛ=çóèÞãáâßîßè=íåÛææ=ÛææîãÞ=ÛèíðÛìÛ=àöì=Ûîî=åéèîìéææßè=ïîàöìîí=ã=íãè=âßæâßî=éÝâ=êå=ßîî=ðßìåèãèáíàïææî=íäîî

íÛçî=ðãÞîÛ=èöÞðäèÞãáÛ=åîáäìÞßì=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ÞßèèÛ=íåóæÞãáâßî=ïêêàóææíK

NVKNKQ

päöàÛìîííåóÞÞííóíîßçßî=éÝâ=Ûææ=îãææâöìÛèÞß=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=íåÛææ=ßàîßì=åéèîìéææ

ïèÞßìâåææÛí=àöì=Ûîî=öðßìßèííîäççÛ=çßÞ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ìßáæßìèÛ=ufJOLQKO=éÝâ=ufJOLSI=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè

éÝâ=àÛìîóáßîí=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛèK=bàîßì=Þßî=Ûîî=åéèîìéææ=ïîàöìîí=ßèæãáî=Ûðíèãîî=NVKNKN=àåì=ãèáÛ=äèÞìãèáÛì=áöìÛí=ã

íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßçßî=ßææßì=ã=îãææâöìÛèÞß=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=ßææßì=àÛìîóáßîí=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛè=ïîÛè

çóèÞãáâßîßèí=çßÞáãðÛèÞßK

NVKO

Utfärdande av eller påskrift på certifikatet

NVKOKN

bîî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=íåÛææ=ïîàäìÞÛí=ßàîßì=Þßè=àöìíîÛ=åéèîìéææßè=ßææßì=àöìèóÛÞ=åéèîìéææ=ã

ßèæãáâßî=çßÞ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Ûðíèãîî=NVKNK

NVKOKO

bîî=íåÞÛèî=ÝßìîãàãåÛî=íåÛææ=ïîàäìÞÛí=ßææßì=êåîßÝåèÛí=Ûð=Ûèîãèáßè=çóèÞãáâßîßè=ßææßì=Ûð=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìJ

áÛèãíÛîãéè=íéç=ÛáßìÛì=àöì=çóèÞãáâßîßèí=ìäåèãèáK

NVKOKP

bè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=àåìI=êå=ÜßáäìÛè=Ûð=çóèÞãáâßîßèI=àöìÛèíîÛæîÛ=éç=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóáßî=éÝâ=íåÛææI

éç=Þßè=äì=öðßìîóáÛÞ=éç=Ûîî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Ûðíèãîî=NVKNKN=äì=ïêêàóææÞÛI=ïîàäìÞÛ=ßææßì=áß=ÜßçóèÞãáÛèÞß=Ûîî

ïîàäìÞÛ=ßîî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=àöì=àÛìîóáßî=éÝâI=èäì=íå=äì=îãææäçêæãáîI=êåîßÝåèÛ=ßææßì=áß=ÜßçóèJ

ÞãáÛèÞß=àöì=êåíåìãàî=êå=Þßî=ÝßìîãàãåÛîßî=àöì=àÛìîóáßîI=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=ÞßèèÛ=åéÞK

NVKOKPKN=bè=åéêãÛ=Ûð=ÝßìîãàãåÛîßî=éÝâ=ßè=åéêãÛ=Ûð=åéèîìéææìÛêêéìîßè=íåÛææ=íèÛìÛíî=çöäæãáî=íåãÝåÛí=îãææ=Þßè=çóèÞãáâßî=íéç

Üßáäìî=åéèîìéææßèK

29.4.2004

L 129/37

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

71

NVKOKPKO=bîî=êå=ÞßîîÛ=íäîî=ïîàäìÞÛî=ÝßìîãàãåÛî=íåÛææ=ãèèßâåææÛ=ßè=àöìåæÛìãèá=íéç=áåì=ïî=êå=Ûîî=Þßî=âÛì=ïîàäìÞÛîí=êå=ÜßáäìÛè

Ûð=çóèÞãáâßîßèI=éÝâ=Ûîî=Þßî=íåÛææ=âÛ=íÛççÛ=åìÛàî=éÝâ=çéîîÛáÛ=íÛççÛ=ßìåäèèÛèÞß=íéç=ßîî=ÝßìîãàãåÛî=íéç

ïîàäìÞÛîí=ßèæãáî=Ûðíèãîî=NVKOKOK

NVKOKQ

aßî=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛîßî=íåÛææ=ïîàéìçÛí=ßèæãáî=Þßè=çéÞßææ=íéç=àãèèí=ã=îãææäááßî=îãææ=ÞßèèÛ

åéÞK=lç=Þßî=íêìåå=íéç=ÛèðäèÞí=ãèîß=äì=ßèáßæíåÛI=àìÛèíåÛ=ßææßì=íêÛèíåÛ=íåÛææ=îßòîßè=éçàÛîîÛ=ßè=öðßìíäîîèãèá=îãææ

ßîî=Ûð=ÞßííÛ=íêìååK

NVKP

Certifikatets varaktighet och giltighet

NVKPKN

bîî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=íåÛææ=ïîàäìÞÛí=àöì=ßè=êßìãéÞ=íéç=Ûèáßí=Ûð=çóèÞãáâßîßèI=ÞéÝå=ãèîß=àöì

ßè=êßìãéÞ=æäèáìß=äè=àßç=åìK

NVKPKO

käì=ßè=àöìèóÛÞ=åéèîìéææ=íæïîàöìí=ãèéç=îìß=çåèÛÞßì=àöìß=Þßî=Ûîî=Þßî=ÜßàãèîæãáÛ=ÝßìîãàãåÛîßî=æöêßì=ïîI=íåÛææ=Þßî=èóÛ

ÝßìîãàãåÛîßî=áäææÛ=àìåè=éÝâ=çßÞ=Þßî=ÞÛîïç=Þßè=àöìèóÛÞß=åéèîìéææßè=íæïîàöìÞßí=éÝâ=àìÛç=îãææ=ßîî=ÞÛîïç=íéç=ßä

æãááßì=æäèáìß=àìÛç=ã=îãÞßè=äè=àßç=åì=àìåè=Þßî=ÞÛîïç=Þßî=ÜßàãèîæãáÛ=ÝßìîãàãåÛîßî=ïêêâöìÞß=Ûîî=áäææÛK

NVKPKOKN=käì=Þßè=àöìèóÛÞß=åéèîìéææßè=íæïîàöìí=ßàîßì=Þßî=Ûîî=Þßî=ÜßàãèîæãáÛ=ÝßìîãàãåÛîßî=ïêêâöìî=Ûîî=áäææÛI=íåÛææ=Þßî=èóÛ=ÝßìîãJ

àãåÛîßî=áäææÛ=àìåè=Þßî=ÞÛîïç=Þßè=àöìèóÛÞß=åéèîìéææßè=íæïîàöìÞßí=éÝâ=àìÛç=îãææ=ßîî=ÞÛîïç=íéç=ßä=æãááßì=æäèáìß=àìÛç

ã=îãÞßè=äè=àßç=åì=àìåè=Þßî=ÞÛîïç=Þßî=ÜßàãèîæãáÛ=ÝßìîãàãåÛîßî=ïêêâöìÞß=Ûîî=áäææÛK

NVKPKOKO=käì=Þßè=àöìèóÛÞß=åéèîìéææßè=íæïîàöìí=çßì=äè=îìß=çåèÛÞßì=àöìß=Þßî=Ûîî=Þßî=ÜßàãèîæãáÛ=ÝßìîãàãåÛîßî=ïêêâöì=Ûîî=áäææÛ

íåÛææ=Þßî=èóÛ=ÝßìîãàãåÛîßî=áäææÛ=àìåè=éÝâ=çßÞ=Þßî=ÞÛîïç=Þßè=àöìèóÛÞß=åéèîìéææßè=íæïîàöìÞßí=éÝâ=àìÛç=îãææ=ßîî

ÞÛîïç=íéç=ãèîß=æãááßì=æäèáìß=àìÛç=ã=îãÞßè=äè=àßç=åì=àìåè=éÝâ=çßÞ=Þßî=ÞÛîïç=Þßè=àöìèóÛÞß=åéèîìéææßè

íæïîàöìÞßíK

NVKPKP

lç=ßîî=ÝßìîãàãåÛî=äì=ïîàäìÞÛî=àöì=ßè=êßìãéÞ=íéç=äì=åéìîÛìß=äè=àßç=åì=àåì=çóèÞãáâßîßè=àöìæäèáÛ=ÝßìîãàãåÛîßîí

áãæîãáâßî=îãææ=ßîî=íßèÛìß=ÞÛîïç=ãèéç=Þßè=çÛòãçÛæÛ=êßìãéÞ=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=NVKPKNI=àöìïîíÛîî=Ûîî=Þß=åéèîìéææßì

íéç=Þßî=âäèðãíÛí=îãææ=ã=Ûðíèãîî=NVKNKN=éÝâ=íéç=áäææßì=èäì=ÝßìîãàãåÛîßî=äì=ïîàäìÞÛî=àöì=ßè=êßìãéÞ=êå=àßç=åì=âÛì

ïîàöìîí=ßèæãáî=ÜßíîäççßæíßìèÛK

NVKPKQ

lç=ßè=àöìèóÛÞ=åéèîìéææ=âÛì=íæïîàöìîí=éÝâ=ßîî=èóîî=ÝßìîãàãåÛî=ãèîß=åÛè=ïîàäìÞÛí=ßææßì=öðßìæäçèÛí=îãææ=àÛìîóáßî=ãèèÛè

Þßî=ÜßàãèîæãáÛ=ÝßìîãàãåÛîßî=ïêêâöì=Ûîî=áäææÛI=àåì=çóèÞãáâßîßè=ßææßì=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=íéç

ÛáßìÛì=àöì=çóèÞãáâßîßèí=ìäåèãèá=êåîßÝåèÛ=Þßî=ÜßàãèîæãáÛ=ÝßìîãàãåÛîßîI=ðÛìðãÞ=ßîî=íåÞÛèî=ÝßìîãàãåÛî=íåÛææ=áéÞîÛí

íéç=áãæîãáî=ïèÞßì=ßè=óîîßìæãáÛìß=êßìãéÞ=íéç=ãèîß=àåì=öðßìíåìãÞÛ=àßç=çåèÛÞßì=àìåè=Þßî=ÞÛîïç=ÝßìîãàãåÛîßî

ïêêâöìÞß=Ûîî=áäææÛK

NVKPKR

lç=àÛìîóáßî=ðãÞ=Þßè=îãÞêïèåî=Þå=ÝßìîãàãåÛîßî=ïêêâöì=Ûîî=áäææÛ=ãèîß=Üßàãèèßì=íãá=ã=ßè=âÛçè=Þäì=ÝßìîãàãåÛîßî=íåÛææ

åéèîìéææßìÛíI=àåì=çóèÞãáâßîßè=àöìæäèáÛ=ÝßìîãàãåÛîßîí=áãæîãáâßîK=aßèèÛ=àöìæäèáèãèá=àåì=ßçßææßìîãÞ=ßèÞÛíî=ÜßðãæäÛí

àöì=Ûîî=áöìÛ=Þßî=çöäæãáî=àöì=àÛìîóáßî=Ûîî=íæïîàöìÛ=íãè=ìßíÛ=îãææ=Þßè=âÛçè=Þäì=Þßî=íåÛææ=åéèîìéææßìÛí=éÝâ=Þå=ÜÛìÛ=ã=àÛææ

Þäì=Þßî=äì=ìäîî=éÝâ=ìãçæãáî=Ûîî=áöìÛ=ÞßîîÛK=bîî=ÝßìîãàãåÛî=àåì=ãèîß=àöìæäèáÛí=àöì=ßè=êßìãéÞ=æäèáìß=äè=îìß=çåèÛÞßìI

éÝâ=Þßî=àÛìîóá=íéç=ÜßðãæäÛí=ßè=àöìæäèáèãèá=àåì=ãèîßI=ßàîßì=Þßî=Ûîî=Þßî=Ûèåéççãî=îãææ=Þßè=âÛçè=Þäì=ÝßìîãàãåÛîßî

íåÛææ=åéèîìéææßìÛíI=êå=áìïèÞ=Ûð=Ûîî=Þßî=âÛì=ßè=íåÞÛè=àöìæäèáèãèáI=æäçèÛ=Þßè=âÛçèßè=ïîÛè=Ûîî=âÛ=àåîî=ßîî=èóîî

ÝßìîãàãåÛîK=käì=Þßè=àöìèóÛÞß=åéèîìéææßè=äì=íæïîàöìÞ=íåÛææ=Þßî=èóÛ=ÝßìîãàãåÛîßî=ðÛìÛ=áãæîãáî=îãææ=ßîî=ÞÛîïç=íéç=ãèîß

æãááßì=æäèáìß=àìÛç=ã=îãÞßè=äè=àßç=åì=àìåè=Þßî=Ûîî=Þßî=îãÞãáÛìß=ÝßìîãàãåÛîßî=ïêêâöìÞß=Ûîî=áäææÛI=ãèèÛè=àöìæäèáèãèáßè

ÜßðãæäÛÞßíK

NVKPKS

bîî=ÝßìîãàãåÛî=íéç=ïîàäìÞÛîí=îãææ=ßîî=àÛìîóá=ã=îìÛàãå=êå=åéìîÛ=ìßíéì=éÝâ=íéç=ãèîß=àöìæäèáîí=ßèæãáî=àöìßáåßèÞß

Üßíîäççßæíßì=ã=ÞßîîÛ=ÛðíèãîîI=àåì=àöìæäèáÛí=Ûð=çóèÞãáâßîßè=çßÞ=ßè=ìßíêãîêßìãéÞ=êå=ïêê=îãææ=ßè=çåèÛÞ=àìåè=Þßî

ïêêâöìÛèÞßÞÛîïç=íéç=Ûèáßí=êå=ÝßìîãàãåÛîßîK=käì=Þßè=àöìèóÛÞß=åéèîìéææßè=äì=íæïîàöìÞ=íåÛææ=Þßî=èóÛ=ÝßìîãàãåÛîßî

ðÛìÛ=áãæîãáî=îãææ=ßîî=ÞÛîïç=íéç=ãèîß=æãááßì=æäèáìß=àìÛç=ã=îãÞßè=äè=àßç=åì=àìåè=éÝâ=çßÞ=Þßî=ÞÛîïç=Þßî=ÜßàãèîæãáÛ

ÝßìîãàãåÛîßî=ïêêâöìÞß=Ûîî=áäææÛI=ãèèÛè=àöìæäèáèãèáßè=ÜßðãæäÛÞßíK

NVKPKT

lç=ßè=çßææÛèæãááÛèÞß=åéèîìéææ=íæïîàöìí=àöìß=Þßè=êßìãéÞ=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=NVKNKN=áäææßì=àöæäÛèÞßW

KN=aßî=ïêêâöìÛèÞßÞÛîïç=íéç=Ûèáßí=êå=ÝßìîãàãåÛîßî=íåÛææ=äèÞìÛí=áßèéç=êåíåìãàî=îãææ=ßîî=ÞÛîïç=íéç=ãèîß=àåì=æãááÛ

æäèáìß=àìÛç=ã=îãÞßè=äè=îìß=åì=àìåè=Þßî=ÞÛîïç=Þßè=çßææÛèæãááÛèÞß=åéèîìéææßè=íæïîàöìÞßíK

KO=rêêâöìÛèÞßÞÛîïçßî=àåì=àöìÜæã=éàöìäèÞìÛîI=àöìïîíÛîî=Ûîî=óîîßìæãáÛìß=ßè=ßææßì=àæßìÛ=åéèîìéææßì=ïîàöìíI=íå=Ûîî=Þßè

çÛòãçÛæÛ=êßìãéÞßè=çßææÛè=åéèîìéææßìèÛ=íéç=àöìßíåìãðí=ã=Ûðíèãîî=NVKNKN=ãèîß=öðßìíåìãÞíK

NVKPKU

bîî=ÝßìîãàãåÛî=íéç=ïîàäìÞÛîí=ßèæãáî=Ûðíèãîî=NVKO=íåÛææ=ïêêâöìÛ=Ûîî=áäææÛ=éç

KN=Þß=îãææäçêæãáÛ=åéèîìéææßìèÛ=ãèîß=íæïîàöìí=ãèéç=Þß=êßìãéÞßì=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=NVKNKNI

KO=ÝßìîãàãåÛîßî=ãèîß=àöìíßí=çßÞ=êåíåìãàî=ßèæãáî=Ûðíèãîî=NVKNKNKP=éÝâI=èäì=íå=äì=îãææäçêæãáîI=NVKPKTKNI

KP=ßîî=ìßÞßìã=öðßìîÛì=ÛèíðÛìßî=àöì=Þìãàîßè=Ûð=ßîî=àÛìîóá=íéç=ãèîß=îãÞãáÛìß=Þìãðãîí=Ûð=ìßÞßìãßîI=éÝâ

KQ=ðãÞ=öðßìàöìãèá=Ûð=àÛìîóáßî=îãææ=ßè=ÛèèÛè=àæÛááíîÛîK

29.4.2004

L 129/38

Europeiska unionens officiella tidning

ps

72

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NVKPKV

käì=Þßî=áäææßì

KN=àÛìîóá=íéç=öðßìàöìí=îãææ=ßè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íåÛææ=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI=ðÛìí=àæÛáá=àÛìîóáßî

îãÞãáÛìß=àöìÞßI=íèÛìÛíî=çöäæãáî=öðßìæäçèÛ=åéêãéì=êåI=éÝâ=Ûææ=ãèàéìçÛîãéè=íéç=âäèàöì=íãá=îãææI=Þßî=ãèîßìèÛîãéJ

èßææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=íéç=àÛìîóáßî=çßÞàöìÞß=àöìß=öðßìàöìãèáßè=éÝâ=åéêãéì=êå=îãææáäèáæãáÛ=åéèîìéææìÛêJ

êéìîßì=îãææ=çóèÞãáâßîßè=ã=Þßè=èóÛ=àæÛááíîÛîßèI=ßææßì

KO=ßîî=ìßÞßìã=íéç=öðßìîÛì=ÛèíðÛìßî=àöì=Þìãàîßè=Ûð=ßîî=àÛìîóá=íéç=ãèîß=îãÞãáÛìß=Þìãðãîí=Ûð=Þßî=ìßÞßìãßîI=íåÛææ=Þßî=îãÞãJ

áÛìß=ìßÞßìãßî=íèÛìÛíî=çöäæãáî=öðßìæäçèÛ=åéêãéì=Ûð=Ûææ=ãèàéìçÛîãéè=íéç=âäèàöì=íãá=îãææ=Þßî=ãèîßìèÛîãéèßææÛ

íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛîßî=ßææßì=àöì=Ûîî=ïèÞßìæäîîÛ=Þß=åéèîìéææßì=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=NVKQKO=îãææ=Þßî=çéîîÛáÛèÞß

ìßÞßìãßîK

NVKQ

fèîßìãçãíîãíå=Ýßìîãàãßìãèá

NVKQKN

aß=ÝßìîãàãåÛî=íéç=Ûèáßí=ã=Ûðíèãîî=NVKO=íåÛææ=ßèÞÛíî=ïîàäìÞÛí=èäì=Þßè=çóèÞãáâßî=íéç=ïîàäìÞÛì=ÝßìîãàãåÛîßî=äì=àïææî

öðßìîóáÛÞ=éç=Ûîî=àÛìîóáßî=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=Ûðíèãîî=NVKNK=bàîßì=Þßè=N=äïæã=OMMQ=àåì=ßçßææßìîãÞ=çóèÞãáâßîßè=èäì

Þßî=áäææßì

KN=ßîî=àÛìîóá=íéç=íÛåèÛì=ÝßìîãàãåÛî=Þå=Þßî=æßðßìßìÛíI=íäîîí=ã=îìÛàãå=ßææßì=êå=èóîî=íäîîí=ã=îìÛàãåI

KO=öðßìàöìãèá=Ûð=ßîî=àÛìîóá=àìåè=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîí=àæÛáá=îãææ=ßè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîí=àæÛááI

KP=öðßìàöìãèá=Ûð=ßîî=àÛìîóá=îãææ=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîí=àæÛáá=àìåè=ßè=íîÛî=íéç=ãèîß=äì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI

ßææßì

KQ=ßîî=ìßÞßìã=íéç=öðßìîÛì=ÛèíðÛìßî=àöì=Þìãàîßè=Ûð=ßîî=àÛìîóá=íéç=ãèîß=îãÞãáÛìß=Þìãðãîí=Ûð=ìßÞßìãßîI

àìÛç=îãææ=Þßî=Ûîî=Þßî=ÝßìîãàãåÛî=íéç=Ûðíßí=ã=Ûðíèãîî=NVKO=ïîàäìÞÛîíI=æåîÛ=ïîàäìÞÛ=ßîî=ãèîßìãçãíîãíåî=ãèîßìèÛîãéèßææî

íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛîI=íéç=äì=ïîàéìçÛî=ßèæãáî=Þßè=çéÞßææ=íéç=àãèèí=ã=îãææäááßî=îãææ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

NVKQKO

bîî=ãèîßìãçãíîãíåî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=àåì=ßèÞÛíî=ïîàäìÞÛí=èäì=çóèÞãáâßîßè=ßææßì=ßè=ßìåäèÞ

íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=àöì=çóèÞãáâßîßèí=ìäåèãèá=âÛì=åéèîìéææßìÛî=àöæäÛèÞßW

KN=aßè=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=Ûð=àÛìîóá=íéç=åìäðí=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=âÛì=ïîàöìîíK

KO=bè=åéêãÛ=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=íéç=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=àãèèí=éçÜéìÞI

âÛì=æÛáîí=àìÛç=àöì=áìÛèíåèãèá=éÝâ=áéÞåäèèÛèÞß=éÝâ=âÛì=ãèàöìîí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîK

KP=cÛìîóáßî=äì=àöìíßîî=çßÞ=ßîî=íåóÞÞíæÛìçíóíîßç=íéç=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=ìßáßæ=ufJOLS=éç=íå=àöìßíåìãðíK

KQ=oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà

KN=âÛì=íäåßìíîäææî=Ûîî

KN=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=âÛì=áìÛèíåÛîí=àöì=öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèI

KO=êæÛèßè=âÛì=æäçèÛîí=ãè=àöì=áéÞåäèèÛèÞßI=éÝâ

KP=êæÛèßè=âÛì=ãèàöìîí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîI=éÝâ

KO=âÛì=ðãÞîÛáãî=èöÞðäèÞãáÛ=åîáäìÞßìI=ãèÜßáìãêßî=åîáäìÞßì=àöì=öðèãèáÛì=éÝâ=ãèîßìèÛ=åéèîìéææßì=áßèéç=ðãæåÛ

ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=âÛì=àöìíäåìÛî=íãá=éç=Ûîî=àÛìîóáßî=åéççßì=Ûîî=åæÛìÛ=Þßè=àöìßíåìãðèÛ=åéèîìéææßè=ã

ßèæãáâßî=çßÞ=Ûðíèãîî=NVKNKNKN=ãèéç=íßò=çåèÛÞßìK

KR=ÅîáäìÞßì=âÛì=ðãÞîÛáãîí=àöì=áßèéçàöìÛèÞß=Ûð=àöìßíåìãðèÛ=åéèîìéææßì=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=Ûðíèãîî=NVKNKNKNK

KS=_ßàäæâÛðÛìßèI=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=öðìãá=àÛìîóáíêßìíéèÛæ=çßÞ=íäìíåãæÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíïêêáãàîßì=äì=ðäæ

àöìîìéáèÛ=çßÞ=íãèÛ=ïêêáãàîßì=éÝâ=íãîî=ÛèíðÛì=ßèæãáî=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=éÝâ=çßÞ=îãææäçêæãáÛ=Üßíîäççßæíßì=ã

Þßè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=àÛìîóáßî=íéç=àãèèí=éçÜéìÞ=éÝâ=âÛì=àåîî=íåÞÛè=ãèàéìçÛîãéè=êå=Þßî=ÛìÜßîííêìåå=íéç

ÛèðäèÞí=Ûð=àÛìîóáßîí=Üßíäîîèãèá=ßææßì=íêìåå=íéç=àöìíîåí=Ûð=ÞßçK

KT=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

NVKQKP

bîî=ãèîßìãçãíîãíåî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=àåì=ïîàäìÞÛí=Ûð=çóèÞãáâßîßè=ßææßì=Ûð=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=çßÞ=Üßàéáßèâßî=Ûîî=ÛáßìÛ=àöì=çóèÞãáâßîßèí=ìäåèãèáK

NVKQKQ

bîî=ãèîßìãçãíîãíåî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=íåÛææ=áäææÛ=àöì=ßè=êßìãéÞ=êå=íßò=çåèÛÞßì=ßææßì=àìÛç=îãææ

Þßî=Ûîî=Þßî=ÝßìîãàãåÛî=íéç=àöìßíåìãðí=ã=Ûðíèãîî=NVKO=âÛì=ïîàäìÞÛîíI=ÜßìéßèÞß=êå=ðãæåßî=íéç=ãèîìäààÛì=àöìíîI=éÝâ=àåì

ãèîß=àöìæäèáÛíK

29.4.2004

L 129/39

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

73

NVKQKR

bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=àåì=ãèîß=æåîÛ=ïîàäìÞÛ=ßîî=ßàîßìàöæäÛèÞß=ãèîßìãçãíîãíåî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî

îãææ=ßîî=àÛìîóá=éç=ßîî=Ûð=àÛìîóáßîí=ßææßì=ìßÞßìãßîí=íóàîßè=çßÞ=Ûîî=ÜßáäìÛ=ßîî=íåÞÛèî=ÝßìîãàãåÛîI=ßèæãáî=çóèÞãáâßîßèí

ßææßì=Þßè=ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßèí=ÜßÞöçèãèáI=äì=Ûîî=ïèÞðãåÛ=àïææ=öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=åÛêãîßæ

ufJO=éÝâ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=àöì=ßè=êßìãéÞ=Üéìîéç=Þßè=íéç=áäææßì=àöì=Þßî=ïìíêìïèáæãáÛ=ãèîßìãçãíîãíåÛ=ÝßìîãàãJ

åÛîßî=ßèæãáî=íêßÝãàãåÛîãéè=ã=Ûðíèãîî=NVKQKQK

NVKQKS

sãÞ=îãææäçêèãèá=Ûð=ìßáßæ=ufJOLV=àåì=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìI=ãèèÛè=Þß=áéÞîÛì=ßîî=ãèîßìãçãíîãíåî=ãèîßìèÛîãéèßææî

íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=íéç=ßîî=áãæîãáî=ÝßìîãàãåÛîI=àöìíäåìÛ=íãá=éç=Ûîî=åìÛðßè=ã=Ûðíèãîîßè=NVKQKOKQ=îãææ=NVKQKOKS=äì

ïêêàóææÞÛK

29.4.2004

L 129/40

Europeiska unionens officiella tidning

ps

74

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

Tillägg till del A

Tillägg 1

29.4.2004

L 129/41

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

75

29.4.2004

L 129/42

Europeiska unionens officiella tidning

ps

76

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

29.4.2004

L 129/43

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

77

29.4.2004

L 129/44

Europeiska unionens officiella tidning

ps

78

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

Tillägg 2

29.4.2004

L 129/45

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

79

BILAGA III

”abi=_

RIKTLINJER TILL BESTÄMMELSERNA I KAPITEL XI-2 I BILAGAN TILL 1974 ÅRS INTERNATIONELLA

KONVENTION OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS (SOLAS 74) MED ÄNDRINGAR OCH

DEL A I DENNA KOD

NK

fkibakfkd

Allmänt

NKN

f=àöìéìÞßî=îãææ=ÞßèèÛ=åéÞ=Ûèáßí=Ûîî=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ïîáöì=ßîî=èóîî=ãèîßìèÛîãéèßææî=ìÛçðßìå=àöì=åîáäìÞßì=íéç

íóàîÛì=îãææ=Ûîî=öåÛ=íäöàÛìîííåóÞÞßî=éÝâ=áßèéç=ðãæåßî=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=åÛè=íÛçÛìÜßîÛ=àöì=Ûîî=ïêêîäÝåÛ

éÝâ=ÛðíîóìÛ=ÛáßìÛèÞßè=íéç=âéîÛì=íäåßìâßîßè=ãèéç=íäöàÛìîßèK

NKO

aßèèÛ=ãèæßÞèãèá=ãèèßâåææßì=ßè=íîìãåî=çßè=åéìîàÛîîÛÞ=Üßíåìãðèãèá=Ûð=Þß=êìéÝßííßì=íéç=æßîî=àìÛç=îãææ=ïêêìäîîÛèÞßî

éÝâ=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=Þß=åîáäìÞßì=éÝâ=ÛììÛèáßçÛèá=íéç=Üßâöðí=àöì=Ûîî=ïêêèå=éÝâ=ïêêìäîîâåææÛ=öðßìßèííîäççßæíß

çßÞ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=íÛçî=ãÞßèîãàãßìÛí=Þß=âïðïÞéçìåÞßè=àöì=ðãæåÛ=ìãåîæãèäßì

îãææâÛèÞÛâåææíK=oãåîæãèäßìèÛ=Üßíåìãðí=ã=êïèåîßìèÛ=O=îãææ=NVK=jÛè=îÛì=âäì=éÝåíå=ïêê=ðãåîãáÛ=êïèåîßì=Ûîî=ÜßÛåîÛ=ðãÞ

îãææäçêèãèá=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=àöì=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK

NKP

lç=æäíÛìßè=ßèÞÛíî=äì=ãèîìßííßìÛÞ=Ûð=Þß=ÞßæÛì=íéç=Üßìöì=àÛìîóáI=ìßåéççßèÞßìÛì=ðã=Ûîî=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=äèÞå

æäíßí=ã=íãè=âßæâßîI=àìÛçàöì=Ûææî=Þß=êïèåîßì=íéç=Üßìöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK=aßîíÛççÛ=áäææßì=àöì=Þßç=íéç=ã=àöìíîÛ

âÛèÞ=äì=ãèîìßííßìÛÞß=Ûð=Þßè=Þßæ=íéç=âÛèÞæÛì=éç=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI=íéç=ðã=Ûææîíå=Þå=ìßåéççßèÞßìÛì=Ûîî=äðßè=æäíÛ

êïèåîßìèÛ=éç=àÛìîóáK

NKQ

oãåîæãèäßìèÛ=ã=àöæäÛèÞß=êïèåîßì=Üßìöì=âïðïÞíÛåæãáßè=íåóÞÞßî=Ûð=àÛìîóáßî=èäì=Þßî=æãááßì=ã=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáK=aßî

åÛè=ßçßææßìîãÞ=ïêêíîå=íãîïÛîãéèßì=Þäì=ßîî=àÛìîóá=åÛè=ïîáöìÛ=ßîî=âéî=çéî=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáI=îKßòK=ßàîßìíéç=àÛìîóáßîI

èäì=Þßî=ðäæ=æãááßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=íåïææß=åïèèÛ=ÛèðäèÞÛí=íéç=ÜÛí=àöì=ßîî=ÛèáìßêêK=sãÞ=ÜßÞöçèãèá=Ûð

æäçêæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ=çéî=àÛìîóáíÜÛíßìÛÞß=íäåßìâßîíâéî=Üöì=Þß=êßìíéèßì=íéç=áöì=íåóÞÞíïîìßÞJ

èãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=ïîÛìÜßîÛì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=áöìÛ=æäçêæãáÛ=ÛèêÛííèãèáÛì=îãææ=ìãåîJ

æãèäßìèÛ=ã=àöæäÛèÞß=êïèåîßìK

NKR

iäíÛìßè=ïêêçäìåíÛççÛí=êå=Ûîî=ãèáßèîãèá=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=íåÛææ=æäíÛí=ßææßì=îéæåÛí=ã=íîìãÞ=çéî=èåáéè=Ûð

ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=åéÞßèI=ßàîßìíéç=èäçèÞÛ=Üßíîäççßæíßì=ÛææîãÞ=âÛì=îéæåèãèáíàöìßîìäÞß

ðãÞ=Ûææ=éÛðíãåîæãá=ãèåéèíßåðßèí=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK=oãåîæãèäßìèÛ=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=íåÛææ=ÛææîãÞ=æäíÛíI=îéæåÛí

éÝâ=îãææäçêÛí=êå=ßîî=íäîî=íéç=íîåì=ã=öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=Þß=íóàîßèI=çåæ=éÝâ=êìãèÝãêßì=íéç=àÛíîíîäææí=ã=åÛêãîßæ=ufJ

O=éÝâ=Þßæ=^=ã=åéÞßèK

De fördragsslutande staternas ansvar

NKS

aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=âÛì=ßèæãáî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éæãåÛ=îóêßì=Ûð=ÛèíðÛìI

ðãæåßî=ÜæKÛK=éçàÛîîÛì

—=àÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=æäçêæãá=íåóÞÞíèãðåI

—=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=ÛææÛ=äèÞìãèáÛì=ã=îãÞãáÛìß=áéÞåäèÞ=êæÛèI

—=åéèîìéææ=Ûð=Ûîî=àÛìîóáßè=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=ïîàäìÞÛèÞß=Ûð=ßîî=ãèîßìèÛîãéJ

èßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛîI

—=àÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=ðãæåÛ=Ûð=Þß=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=àãèèí=ãèéç=îßììãîéìãßîI=íéç=íåÛææ=ïîíß=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèJ

íðÛìãá=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=ïîÛìÜßîÛèÞß=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèI

—=îãææíóè=Ûð=Ûîî=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=áßèéçàöìí=éÝâ=áéÞåäèèíI=íÛçî=ÛææÛ=ßàîßìàöæäÛèÞß

äèÞìãèáÛì=ã=ßè=îãÞãáÛìß=áéÞåäèÞ=ÜßÞöçèãèáI

—=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=ÛææÛ=ßàîßìàöæäÛèÞß=äèÞìãèáÛì=ã=îãÞãáÛìß=áéÞåäèÞ=êæÛèI

—=ïîàöìÛèÞß=Ûð=åéèîìéææßè=Ûð=ßàîßìæßðèÛÞßèI

—=êìöðèãèá=Ûð=áéÞåäèÞÛ=êæÛèßìI=éÝâ

—=ãèàéìçÛîãéè=îãææ=fèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöàÛìîíéìáÛèãíÛîãéèßè=EfjlF=íÛçî=íäöàÛìîíèäìãèáßèK

29.4.2004

L 129/46

Europeiska unionens officiella tidning

ps

80

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NKT

bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=åÛè=ïîèäçèÛ=ßææßì=ãèìäîîÛ=ßè=ïîíßÞÞ=çóèÞãáâßî=íéç=ïèÞßìíîäææí=ìßáßìãèáßè=àöì=Ûîî

áßèéçàöìÛ=íîÛîßèí=íåóÞÞííåóæÞãáâßîßì=ÛðíßßèÞß=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ßèæãáî=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ

áß=ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßì=ïêêÞìÛáßî=Ûîî=ïîàöìÛ=ðãííî=ÛìÜßîß=ðÛÞ=áäææßì=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛI=ÞéÝå

íåÛææ=Þßî=íæïîáãæîãáÛ=áéÞåäèèÛèÞßî=Ûð=ÞßîîÛ=ÛìÜßîß=áßí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ßææßì=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáJ

âßîßèK=jóèÞãáâßîßìèÛ=åÛè=éÝåíå=ÞßæßáßìÛ=åîÛáÛèÞßî=ÛðíßßèÞß=ðãííÛ=íåóÞÞííåóæÞãáâßîßì=ìöìÛèÞß=àÛìîóá=îãææ=ßìåäèÞÛ

íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßìK=cöæäÛèÞß=íåóæÞãáâßîßì=ßææßì=ðßìåíÛçâßîßì=åÛè=ãèîß=ÞßæßáßìÛí=îãææ=ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßìW

—=cÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=îãææäçêæãá=íåóÞÞíèãðåK

—=cÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=ðãæåÛ=Ûð=Þß=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=æãááßì=ãèéç=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîí=îßììãîéìãïçI=íéç

íåÛææ=ïîíß=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãá=éÝâ=ïîÛìÜßîÛ=ßè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

—=déÞåäèèÛèÞß=Ûð=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=ÛææÛ=ßàîßìàöæäÛèÞß=äèÞìãèáÛì=îãææ=ßè=îãÞãáÛìß

áéÞåäèÞ=ÜßÞöçèãèáK

—=déÞåäèèÛèÞß=Ûð=ßè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=éÝâ=ÛææÛ=ßàîßìàöæäÛèÞß=äèÞìãèáÛì=ã=ßè=îãÞãáÛìß=áéÞåäèÞ

êæÛèK

—=rîàöìÛèÞß=Ûð=åéèîìéææßè=Ûð=ßàîßìæßðèÛÞßèK

—=cÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=åìÛðßè=êå=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèK

Fastställande av skyddsnivå

NKU

aßî=åæãááßì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=ðãæåßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=íåÛææ=áäææÛ=ðãÞ=ßè=ðãíí=îãÞêïèåî=àöì

àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK=f=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=ÞßàãèãßìÛí=àöæäÛèÞß=îìß=íåóÞÞíèãðåßì=àöì=ãèîßìèÛîãéèßææ=îãææäçêJ

èãèáW

—=påóÞÞíèãðå=NI=èéìçÛæI=Þßè=íåóÞÞíèãðå=êå=ðãæåßè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=èéìçÛæî=ÛìÜßîÛìK

—=påóÞÞíèãðå=OI=àöìâöäî=íåóÞÞI=Þßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=íåÛææ=áäææÛ=íå=æäèáß=Þßî=àöìßæãááßì=ßè=àöìâöäÞ=ìãíå=àöì=íäåßìJ

âßîíîãææÜïÞK

—=påóÞÞíèãðå=PI=ßòÝßêîãéèßææI=Þßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=íåÛææ=áäææÛ=ïèÞßì=Þßè=îãÞ=Þßî=àöìßæãááßì=ßè=íÛèèéæãå=ßææßì

öðßìâäèáÛèÞß=ìãíå=àöì=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

Rederiet och fartyget

NKV

oßÞßìãßì=íéç=Þìãðßì=àÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=íåÛææ=ïîíß=ßè=íåóÞÞíÝâßà=àöì=ìßÞßJ

ìãßî=éÝâ=ßè=àöì=ðÛìî=éÝâ=ßîî=Ûð=íãèÛ=àÛìîóáK=aßííÛ=îääèíîßçäèí=ÛìÜßîíïêêáãàîßìI=ÛèíðÛì=éÝâ=ïîÜãæÞèãèá=íÛçî=åìÛðßè

êå=öðèãèáÛì=ÞßàãèãßìÛí=ã=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NKNM=oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=ÛèíðÛìÛì=ÜæÛèÞ=ÛèèÛî=àöì=Ûîî=àÛìîóáßèí=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=ïîàöìí=êå=ìäîî=íäîîI=Ûîî=ßè=íåóÞÞíêæÛè

ïîÛìÜßîÛí=àöì=àÛìîóáßè=éÝâ=Ûîî=ÞßííÛ=íåãÝåÛí=ãè=àöì=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=çóèÞãáâßîßè=ßææßì=àöì=çóèÞãáâßîßèí=ìäåèãèá

éÝâ=Þäìßàîßì=àöìðÛìÛí=éçÜéìÞ=êå=ðÛìäß=àÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=àöì=ðãæåÛ=ìßÞßìãßî=ïîíßîî=Þßè

êßìíéèßè=íéç=íåóÞÞíÝâßàK

NKNN=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=ãèèßâåææÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=ÞìãàîíçäííãáÛ=éÝâ=àóíãíåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=Üöì=ðãÞîÛí

éçÜéìÞ=ã=íóàîß=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=àÛìîóáßî=ÛææîãÞ=îãææäçêÛì=íåóÞÞíèãðå=NK=mæÛèßè=Üöì=éÝåíå=ãèèßâåææÛ=ãèàéìçÛîãéè

éç=Þß=ßòîìÛ=ßææßì=ãèîßèíãàãßìÛÞß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=éçÜéìÞ=àöì=Ûîî=ÜóîÛ=îãææ=íåóÞÞíèãðå=O=ßàîßì=ãèíîìïåJ

îãéè=éç=Ûîî=áöìÛ=íåK=mæÛèßè=Üöì=Þßííïîéç=ãèèßâåææÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=îäèåÜÛìÛI=àöìÜßìßÞÛèÞß=åîáäìÞßì=íéç=íåÛææ

ðãÞîÛí=éçÜéìÞ=íåíéç=éçßÞßæÜÛì=åîáäìÞ=ðãÞ=ãèíîìïåîãéè=îãææ=àÛìîóáßî=àìåè=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=àöì=åîáäìÞßì=êå

íåóÞÞíèãðå=P=ßàîßì=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì=âéî=ÞäìéçK

NKNO=cÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=íåÛææ=âÛ=éÝâ=ÞìãðÛí=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=ßè=íåóÞÞíJ

êæÛèI=áéÞåäèÞ=Ûð=ßææßì=àöì=çóèÞãáâßîßèí=ìäåèãèáK=oßÞßìãßîí=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßì=Üöì=åéèîãèïßìæãáî=öðßìðÛåÛ

êæÛèßèí=îãææäçêæãáâßî=éÝâ=ßààßåîãðãîßîI=ðãæåßî=éÝåíå=ãèèßÜäì=áßèéçàöìÛèÞß=Ûð=ãèîßìèÛ=åéèîìéææßìK=ÄèÞìãèáÛì=ã=èåáéè

Þßæ=Ûð=ßè=áéÞåäèÞ=êæÛèI=íéç=ßèæãáî=çóèÞãáâßîßè=åìäðßì=óîîßìæãáÛìß=áéÞåäèèÛèÞßI=íåÛææ=íåãÝåÛí=ãè=àöì=áìÛèíåèãèá

éÝâ=áéÞåäèèÛèÞß=ãèèÛè=Þß=ãèàöìí=ã=Þßè=áéÞåäèÞÛ=êæÛèßè=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîK

29.4.2004

L 129/47

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

81

NKNP=cÛìîóáßî=íåÛææ=çßÞàöìÛ=ßîî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=íéç=Ûèáßì=Ûîî=àÛìîóáßî=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ

ufJO=ã=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK=aßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=ãèèßâåææßì=Üßíîäççßæíßì=ìöìÛèÞß=åéèîìéææ=éÝâ=Ýßìîãàãßìãèá=Ûð=Ûîî

àÛìîóáßî=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ðãÞ=Þßè=àöìíîÛ=åéèîìéææßèI=íÛçî=ðãÞ=àöìèóÛÞß=éÝâ=çßææÛèæãááÛèÞß=åéèîìéææßìK

NKNQ=käì=ßîî=àÛìîóá=æãááßì=ã=ßè=âÛçè=ßææßì=Ûèæöêßì=ßè=âÛçè=ã=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI=äáßì=ÞßèèÛ=íîÛî=ìäîî=Ûîî=ßèæãáî

ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ìßáßæ=ufJOLV=åéèîìéææßìÛ=ßàîßìæßðèÛÞßè=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=èäì=Þßî=áäææßì=Þßî=àÛìîóáßîK=cÛìîóáßî

åÛè=ïîíäîîÛí=àöì=ãèíêßåîãéèßì=ïîàöìÞÛ=Ûð=âÛçèíîÛîßèI=äðßè=éç=íåÞÛèÛ=ãèíêßåîãéèßì=èéìçÛæî=ãèîß=éçàÛîîÛì=ÜßÞöçJ

èãèá=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=ïîéç=ïèÞßì=íäìíåãæÞÛ=éçíîäèÞãáâßîßìK=cÛìîóáßî=åÛè=éÝåíå=åéççÛ=Ûîî=ïîíäîîÛí=àöì

óîîßìæãáÛìß=åéèîìéææåîáäìÞßì=éç=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=åéèîìéææßìÛì=ßàîßìæßðèÛÞßè=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=âÛì

íåäæ=Ûîî=îìé=Ûîî=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞ=ßææßì=íåóÞÞßî=ã=Þßè=âÛçèÛèæäááèãèá=íéç=àÛìîóáßî=Ûèæöêî=âÛì=äðßèîóìÛîíK

NKNR=cÛìîóáßî=íåÛææ=éÝåíå=çßÞàöìÛ=ãèàéìçÛîãéè=éçÜéìÞI=íéç=êå=ÜßáäìÛè=íåÛææ=åïèèÛ=ïêêðãíÛí=àöì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß

íîÛîßèI=éç=ðßç=íéç=ÛèíðÛì=àöì=Üßíæïî=ìöìÛèÞß=Ûèíîäææèãèá=Ûð=àÛìîóáßîí=êßìíéèÛæ=éÝâ=àöì=éæãåÛ=îóêßì=Ûð=Üßíæïî

ìöìÛèÞß=àÛìîóáßîí=ÞìãàîK

Hamnanläggningen

NKNS=pÛçîæãáÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßì=íåÛææ=íß=îãææ=Ûîî=ßè=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=áöìí=àöì=íÛçîæãáÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç

æãááßì=ãèéç=Þßî=ßáèÛ=îßììãîéìãßî=éÝâ=íéç=ÜßîääèÛì=àÛìîóá=ã=ãèîßìèÛîãéèßææ=àÛìîK=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèI=ßè

ïîíßÞÞ=çóèÞãáâßî=ßææßì=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=àåì=ïîàöìÛ=ÞßèèÛ=ÜßÞöçèãèáK=eÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí

íåóÞÞíïîìßÞèãèá=íåÛææ=áéÞåäèèÛí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ßææßì=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáâßîßèK=aßîîÛ=áéÞåäèèÛèJ

ÞßàöìàÛìÛèÞß=åÛè=ãèîß=ÞßæßáßìÛíK=eÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=Üöì=íßí=öðßì=ìßáßæÜïèÞßîK

NKNT=påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=ÛðíßßèÞß=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ïîáöì=ßè=áìïèÞæäááÛèÞß=ìãíåÛèÛæóí=Ûð=ÛææÛ=Ûíêßåîßì=êå=ßè

âÛçèÛèæäááèãèáí=ðßìåíÛçâßîI=ã=íóàîß=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=ðãæåßè=ßææßì=ðãæåÛ=ÞßæÛì=íéç=äì=çßíî=ïîíÛîîÛ=éÝâLßææßì=çßíî

íÛèèéæãåî=íåïææß=åïèèÛ=ïîíäîîÛí=àöì=ßîî=ÛèáìßêêK=bè=íäåßìâßîíìãíå=ïîáöìí=Ûð=ßîî=âéî=éç=Ûèáìßêê=ã=åéçÜãèÛîãéè=çßÞ

íåìÜÛìâßîßè=âéí=çåæßî=éÝâ=àöæäÞßìèÛ=Ûð=ßîî=ÛèáìßêêK

_ßÞöçèãèáßè=íåÛææ=éçàÛîîÛ

—=àÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=Þßî=ïêêàÛîîÛÞß=âéîßî=çéî=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛ=éÝâ=ãèàìÛíîìïåîïìßèI

—=ãÞßèîãàãßìãèá=Ûð=Þßè=êéîßèîãßææÛ=íåìÜÛìâßîßèI=éÝâ

—=ßè=ÜßÞöçèãèá=Ûð=àöæäÞßìèÛ=ðãÞ=ßîî=îãææÜïÞK

bàîßì=ÛðíæïîÛÞ=ÛèÛæóí=åéççßì=Þßî=Ûîî=ðÛìÛ=çöäæãáî=Ûîî=áöìÛ=ßè=öðßìáìãêÛèÞß=ÜßÞöçèãèá=Ûð=ìãíåèãðåèK=påóÞÞíïîìßÞJ

èãèáÛìèÛ=ÛðíßßèÞß=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛ=íåÛææ=ðÛìÛ=ßè=âääæê=àöì=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=íåÛææ

ïîíß=ßè=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=ïîÛìÜßîÛ=ßè=íåóÞÞíêæÛèK

NKNU=eÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=íåÛææ=ïêêàóææÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=íåÛææ=ïîíß=ßè=íåóÞÞíÝâßàK

aßèèßí=ÛìÜßîíïêêáãàîßìI=ÛèíðÛì=éÝâ=ïîÜãæÞèãèá=íÛçî=åìÛðßè=êå=öðèãèáÛì=ÞßàãèãßìÛí=ã=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

NKNV=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=ãèèßâåææÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=ÞìãàîíçäííãáÛ=éÝâ=àóíãíåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç

Üöì=ðãÞîÛí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=Þßè=ÛææîãÞ=ÛìÜßîÛì=êå=íåóÞÞíèãðå=NK=mæÛèßè=Üöì=éÝåíå=ãèèßJ

âåææÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=óîîßìæãáÛìß=ßææßì=ãèîßèíãàãßìÛÞß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=åÛè=ðãÞîÛ=àöì=Ûîî=áå

öðßì=îãææ=éÝâ=ÛìÜßîÛ=êå=íåóÞÞíèãðå=O=èäì=Þßè=ïêêçÛèÛí=áöìÛ=ÞßîK=mæÛèßè=Üöì=Þßííïîéç=ãèèßâåææÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç

çöäæãáÛ=àöìÜßìßÞßæíßåîáäìÞßì=íéç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=åÛè=ðãÞîÛ=àöì=Ûîî=çöäæãááöìÛ=éçßÞßæÜÛì=åîáäìÞ=ßàîßì=ãèíîìïåJ

îãéè=àìåè=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=àöì=åîáäìÞßì=êå=íåóÞÞíèãðå=P=ßàîßì=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì=âéî=Þäì=éçK

29.4.2004

L 129/48

Europeiska unionens officiella tidning

ps

82

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NKOM=eÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=íåÛææ=ïêêàóææÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=íåÛææ=âÛ=éÝâ=ÞìãðÛí=ã=ßèæãáâßî

çßÞ=ßè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI=áéÞåäèÞ=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ßææßì=ÞßèèÛ=íîÛîí=ïîíßÞÞÛ

çóèÞãáâßîK=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=Üöì=ãèàöìÛ=íãèÛ=Üßíîäççßæíßì=éÝâ=öðßìðÛåÛ=Ûîî=êæÛèßè=ÛææîãÞ=äì

ßààßåîãð=éÝâ=ìßæßðÛèîI=íÛçî=áßèéçàöìÛ=ãèîßìèÛ=åéèîìéææßì=Ûð=îãææäçêèãèáßè=Ûð=êæÛèßèK=ÄèÞìãèáÛì=ã=ÞßæÛì=Ûð=ßè

áéÞåäèÞ=êæÛèI=íéç=ßèæãáî=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ßææßì=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáâßîßè=åìäðßì=ßîî=áéÞåäèèÛèÞßI

íåÛææ=æäçèÛí=ãè=àöì=áìÛèíåèãèá=éÝâ=áéÞåäèèÛèÞß=ãèèÛè=Þß=ãèàöìí=ã=Þßè=áéÞåäèÞÛ=êæÛèßè=éÝâ=ãèèÛè=Þß=áßèéçàöìí

ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ßææßì=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáâßîßè=åÛè=êìöðÛ=êæÛèßèí=ßààßåîãðãîßîK

eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ßææßì=Þßè=ÜßÞöçèãèá=êå=ðãæåßè=êæÛèßè=âÛì=áìïèÞÛîí=Üöì=íßí=öðßì=ìßáßæÜïèÞßîK

aßííÛ=Ûåîãðãîßîßì=åÛè=æßÞÛ=îãææ=äèÞìãèáÛì=ã=Þßè=áéÞåäèÞÛ=êæÛèßèK=^ææÛ=äèÞìãèáÛì=ã=íêßÝãàãÝßìÛÞß=ÞßæÛì=Ûð=ßè=áéÞåäèÞ

êæÛè=íåÛææ=îãææíîäææÛí=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ßææßì=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáâßîßè=àöì=áéÞåäèèÛèÞßK

NKON=cÛìîóá=íéç=ïîèóîîäÛì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=åÛè=ïîíäîîÛí=àöì=âÛçèíîÛîßèí=åéèîìéææãèíêßåîãéèßì=éÝâ=Þß=óîîßìæãáÛìß

åéèîìéææåîáäìÞßì=íéç=Üßíåìãðí=ã=ìßáßæ=ufJOLVK=_ßìöìÞÛ=çóèÞãáâßîßì=åÛè=ÜßáäìÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=àÛìîóáßîI=Þßíí=æÛíîI

êÛííÛáßìÛìß=éÝâ=Üßíäîîèãèá=ãèèÛè=àÛìîóáßî=îãææåîí=ÛèæöêÛ=âÛçèßèK=aßî=åÛè=àãèèÛí=íãîïÛîãéèßì=Þå=Ûèæöê=Ûð=âÛçèßè

åÛè=èßåÛíK

Information och kommunikation

NKOO=f=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=åìäðí=Ûîî=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=àöìíßì=fjl=çßÞ=ðãíí=ãèàéìçÛîãéè=íÛçî

Ûîî=ãèàéìçÛîãéè=íåÛææ=âåææÛí=îãææáäèáæãá=àöì=Ûîî=çöäæãááöìÛ=ßààßåîãð=åéççïèãåÛîãéè=çßææÛè=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß

íîÛîßìèÛ=éÝâ=çßææÛè=ìßÞßìãßîíLàÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßì=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàK

OK

abcfkfqflkbo

OKN

eäì=îãææâÛèÞÛâåææí=ãèáÛ=ìãåîæãèäßì=ÛðíßßèÞß=Þß=Þßàãèãîãéèßì=íéç=Ûèáßí=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

OKO

f=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=Ûðíßí=çßÞ

.1 Ûðíèãîî: ett avsnitt i del A i koden som anges som ’avsnitt A/<följt av avsnittets nummer>’,

.2 êïèåî: en punkt i denna del av koden som anges som ’punkt <följt av punktens nummer>’, och

.3 àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî: när begreppet används i punkterna 14–18, en fördragsslutande stat inom vars territorium

âÛçèÛèæäááèãèáßè=äì=ÜßæäáßèI=ãèÜßáìãêßî=ßè=âäèðãíèãèá=îãææ=Þßè=ïîíßÞÞÛ=çóèÞãáâßîßèK

PK

qfiiÄjmkfkd

Allmänt

PKN

oãåîæãèäßìèÛ=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=Üöì=ÜßÛåîÛí=èäì=Þß=åìÛð=íéç=Ûèáßí=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ

ðßìåíîäææíK

PKO

aßî=Üöì=ßçßææßìîãÞ=ïèÞßìíîìóåÛí=Ûîî=ìãåîæãèäßìèÛí=îãææäçêèãèá=Üßìéì=êå=îóêßè=Ûð=àÛìîóáI=Þßíí=æÛíî=éÝâLßææßì=êÛííÛáßJ

ìÛìßI=ðãæåßè=îóê=Ûð=îìÛàãå=àÛìîóáßî=áåì=ã=éÝâ=íãîïÛîãéèßè=ã=Þß=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=àÛìîóáßî=ÛèæöêßìK

PKP

må=íÛççÛ=íäîî=áäææßì=Ûîî=îãææäçêèãèáßè=Ûð=ìãåîæãèäßìèÛ=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=Üßìéì=êå=âÛçèÛèæäááèãèáßè=íéç

íåÞÛèI=îóêßè=Ûð=àÛìîóá=íéç=èóîîäÛì=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=Þßíí=æÛíî=éÝâLßææßì=êÛííÛáßìÛìß=éÝâ=ðãæåßè=îóê=Ûð=îìÛàãå=Þß

àÛìîóá=íéç=Ûèæöêßì=âÛçèßè=áåì=ãK

PKQ

_ßíîäççßæíßìèÛ=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=äì=ãèîß=ÛðíßÞÞÛ=Ûîî=áäææÛ=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=äì

åéèíîìïßìÛÞß=àöì=éÝâ=âïðïÞíÛåæãáßè=ÛèðäèÞí=àöì=çãæãîäìÛ=äèÞÛçåæK

29.4.2004

L 129/49

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

83

QK

ab=cÖoao^dppirq^kab=pq^qbok^p=^kps^o

Sekretess för bedömningar och planer

QKN

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=Üöì=íß=îãææ=Ûîî=æäçêæãáÛ=åîáäìÞßì=ðãÞîÛí=àöì=Ûîî=ïèÞðãåÛ=éÜßâöìãáî=ìöäÛèÞß=Ûð=ßææßì

éÜßâöìãá=îãææáåèá=îãææ=íäåßìâßîíåäèíæãáî=çÛîßìãßæ=ìöìÛèÞß=àÛìîóáßèí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáÛì=éÝâ=íåóÞÞíêæÛèßìI=íåóÞÞíïîJ

ìßÞèãèáÛìèÛ=ÛðíßßèÞß=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛ=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíêæÛèßì=íÛçî=ßèíåãæÞÛ=ÜßÞöçèãèáÛì

éÝâ=êæÛèßìK

Utsedda myndigheter

QKO

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=åÛè=ïîèäçèÛ=ßè=ïîíßÞÞ=çóèÞãáâßî=ïèÞßìíîäææÞ=ìßáßìãèáßè=àöì=Ûîî=ïîàöìÛ=Þßî=íåóÞÞíÛìJ

Üßîß=íéç=Üßìöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ßèæãáî=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

Erkända sjöfartsskyddsorganisationer

QKP

bè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=àåì=áß=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=Üßàéáßèâßî=Ûîî=ïîàöìÛ=ðãíí=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞ

ðßìåíÛçâßîI=ãèÜßáìãêßî

KN=áéÞåäèèÛèÞß=éÝâ=äèÞìãèáÛì=Ûð=àÛìîóáßèí=íåóÞÞíêæÛèßì=àöì=çóèÞãáâßîßèí=ìäåèãèáI

KO=åéèîìéææ=éÝâ=Ýßìîãàãßìãèá=Ûð=Ûîî=àÛìîóáßè=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=àöì=çóèÞãáâßJ

îßèí=ìäåèãèáI=éÝâ

KP=Þß=íåóÞÞíïîìßÞèãèáÛì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=Ûèíßì=ðÛìÛ=èöÞðäèÞãáÛ=àöì=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáK

QKQ

aß=ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßìèÛ=àåì=éÝåíå=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ìåÞ=éÝâ=âääæê=îãææ=ìßÞßìãßì=éÝâ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáÛì=ã=íåóÞÞíàìåáéìI=ãèÜßáìãêßî=àìåáéì=ìöìÛèÞß=àÛìîóáßèí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáÛì=éÝâ=íåóÞÞíêæÛèßìI=íÛçî=íåóÞÞíïîìßÞJ

èãèáÛìèÛ=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛ=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíêæÛèßìK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ=ïîÛìÜßîÛèÞß=Ûð

àÛìîóáßèí=íåóÞÞíêæÛèßì=ßææßì=íåóÞÞíïîìßÞèãèáÛìèÛ=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛ=ßææßì=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíJ

êæÛèßìK=lç=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=ïîàöì=ßè=íåÞÛè=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=ßææßì=íåóÞÞíêæÛè=íåÛææ=Þßè

íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßè=ãèîß=ÜßçóèÞãáÛí=Ûîî=áéÞåäèèÛ=Þßî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèK

QKR

sãÞ=ÜßçóèÞãáÛèÞß=Ûð=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=Üöì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ÜßÛåîÛ=åéçêßîßèíßè=ã

Þßè=ÛåîïßææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßèK=bè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=Üöì=åïèèÛ=ïêêðãíÛ

KN=ßòêßìîåïèíåÛêßì=ãèéç=îãææäçêæãáÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéçìåÞßèI

KO=æäçêæãáî=åïèèÛèÞß=éç=Þìãàî=Ûð=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛìI=ãèÜßáìãêßî=åïèíåÛê=éç=àÛìîóáíåéèíîìïåîãéè=éÝâ=àÛìîóáíÞßJ

íãáè=éç=îääèíîßì=îãææ=àÛìîóá=îãææâÛèÞÛâåææíI=íÛçî=âÛçèåéèíîìïåîãéè=éÝâ=âÛçèÞßíãáè=éç=îääèíîßì=îãææ

âÛçèÛèæäááèãèáÛì=îãææâÛèÞÛâåææíI

KP=àöìçåáÛ=Ûîî=ÜßÞöçÛ=Þß=íÛèèéæãåÛ=íåóÞÞíìãíåßì=íéç=íåïææß=åïèèÛ=ïêêíîå=ðãÞ=Þìãàî=Ûð=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáÛìI=ãèÜßáìãêßî=ðãÞ=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=EíâãêLêéìî=ãèîßìàÛÝßF=éÝâ=âïì=íåÞÛèÛ=ìãíåßì=çãèãJ

çßìÛíI

KQ=àöìçåáÛ=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=éÝâ=àöìÜäîîìÛ=êßìíéèÛæßèí=ßòêßìîåïèíåÛêßìI

KR=àöìçåáÛ=Ûîî=öðßìðÛåÛ=íãè=êßìíéèÛæí=åéèîãèïßìæãáÛ=îìéðäìÞãáâßîI

KS=àöìçåáÛ=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=æäçêæãáÛ=åîáäìÞßì=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=éÜßâöìãáî=ìöäÛèÞß=Ûð=ßææßì=éÜßâöìãá=îãææáåèá=îãææ

íäåßìâßîíåäèíæãáî=çÛîßìãßæI

KT=åïèíåÛêßì=éç=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=îãææäçêæãá=èÛîãéèßææ=éÝâ=ãèîßìèÛîãéèßææ=æÛáíîãàîJ

èãèá=éÝâ=íåóÞÞíåìÛðI

KU=åïèíåÛêßì=éç=ÛåîïßææÛ=íäåßìâßîíâéî=éÝâ=âéîÜãæÞßìI

KV=åïèíåÛêßì=éç=ãáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛìI

KNM=àöìçåáÛ=Ûîî=êå=ãÝåßJÞãíåìãçãèßìÛèÞß=ÜÛíãí=åäèèÛ=ãáßè=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç

íÛèèéæãåî=âéîÛì=íäåßìâßîßèI

29.4.2004

L 129/50

Europeiska unionens officiella tidning

ps

84

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KNN=åïèíåÛêßì=éç=îßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=éÝâ

KNO=åïèíåÛêßì=éç=ïîìïíîèãèá=éÝâ=íóíîßç=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=íåóÞÞ=éÝâ=öðßìðÛåèãèá=íÛçî=éç=ÜßáìäèíèãèáÛìèÛ=âéí

íåÞÛè=ïîìïíîèãèá=éÝâ=íåÞÛèÛ=íóíîßçK

sãÞ=Þßæßáßìãèá=Ûð=íêßÝãàãåÛ=ïêêÞìÛá=îãææ=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=Üöì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=éÝâ

Þßíí=çóèÞãáâßî=íß=îãææ=Ûîî=Þßè=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßè=âÛì=Þßè=åéçêßîßèí=íéç=Üßâöðí=àöì=ïêêÞìÛáßîK

QKS

bè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=íéç=Ûðíßí=ã=ìßáßæ=fLS=éÝâ=íéç=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=ìßáßæ=ufJNLNI=åÛè=ïîíßí=íéç

ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=àöìïîíÛîî=Ûîî=Þßè=âÛì=Þßè=ßòêßìîãí=ãèéç=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞ=àìåáéì=íéç=Ûèáßí=ã

êïèåî=QKRK

QKT

bè=âÛçèçóèÞãáâßî=ßææßì=âÛçèéêßìÛîöì=åÛè=ïîíßí=îãææ=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèI=àöìïîíÛîî=Ûîî=Þßè=âÛì

Þßè=ßòêßìîãí=ãèéç=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=àìåáéì=íéç=Ûèáßí=ã=êïèåî=QKRK

Fastställande av skyddsnivå

QKU

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=Üöì=ðãÞ=àÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=íåóÞÞíèãðå=îÛ=âäèíóè=îãææ=Ûææçäè=éÝâ=íêßÝãàãå=ãèàéìçÛîãéè=éç

âéîK=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=Üöì=àÛíîíîäææÛ=Þßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=íåÛææ=áäææÛ=àöì=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=îãææ

ßè=Ûð=àöæäÛèÞß=îìß=èãðåßìW

—=påóÞÞíèãðå=NW=èéìçÛæI=Þßè=íåóÞÞíèãðå=êå=ðãæåßè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=èéìçÛæî=ÛìÜßîÛìK

—=påóÞÞíèãðå=OW=àöìâöäî=íåóÞÞI=Þßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=íåÛææ=áäææÛ=íå=æäèáß=Þßî=àöìßæãááßì=ßè=àöìâöäÞ=ìãíå=àöì=íäåßìJ

âßîíîãææÜïÞK

—=påóÞÞíèãðå=PW=ßòÝßêîãéèßææI=Þßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=íåÛææ=áäææÛ=ïèÞßì=Þßè=îãÞ=Þå=Þßî=àöìßæãááßì=ßè=íÛèèéæãå=ßææßì

öðßìâäèáÛèÞß=ìãíå=àöì=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

QKV

qãææäçêèãèá=Ûð=íåóÞÞíèãðå=P=Üöì=ðÛìÛ=ßè=ßòÝßêîãéèßææ=åîáäìÞI=íéç=ßèÞÛíî=íåÛææ=ðãÞîÛí=èäì=Þßî=àöìßæãááßì=îìéðäìÞãá

ãèàéìçÛîãéè=éç=Ûîî=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=äì=íÛèèéæãåî=ßææßì=öðßìâäèáÛèÞßK=påóÞÞíèãðå=P=Üöì=ßèÞÛíî=áäææÛ=ïèÞßì=Þßè

îãÞ=Þßî=ãÞßèîãàãßìÛÞß=íäåßìâßîíâéîßî=ßææßì=Þßî=ÛåîïßææÛ=íäåßìâßîíîãææÜïÞßî=àöìßæãááßìK=påóÞÞíèãðåè=åÛè=äèÞìÛí=àìåè

èãðå=N=îãææ=èãðå=O=éÝâ=ðãÞÛìß=îãææ=èãðå=PI=çßè=Þßî=äì=éÝåíå=çöäæãáî=Ûîî=äèÞìÛ=èãðå=Þãìßåî=àìåè=èãðå=N=îãææ=èãðå=PK

QKNM=_ßàäæâÛðÛìßè=âÛì=ÛææîãÞ=Þßî=íæïîáãæîãáÛ=ÛèíðÛìßî=àöì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞK=_ßàäæâÛðÛìßè=åÛè=ðãÞ=íåóÞÞíèãðå=P=äðßè=ÜßáäìÛ

àöìîóÞæãáÛèÞß=ßææßì=äèÞìãèáÛì=Ûð=ãèíîìïåîãéèßì=ïîàäìÞÛÞß=Ûð=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞßî=ßææßì=âéîßî

ÞäìéçI=éç=Þßî=àöìßæãááßì=íÛèèéæãå=ìãíå=àöì=Ûîî=èåáéè=ãèíîìïåîãéèI=éç=Þßè=àöæäíI=íåïææß=åïèèÛ=ðÛìÛ=èßáÛîãð=àöì=àÛìîóJ

áßîí=íåóÞÞK

QKNN=oßÞßìãßîí=ßææßì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=Üöì=ðãÞ=àöìíîÛ=çöäæãáÛ=îãææàäææß=íÛçÛìÜßîÛ=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=ã

Þßè=âÛçèÛèæäááèãèá=àÛìîóáßî=Ûðíßì=Ûîî=ÛèæöêÛI=àöì=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=ðãæåßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=íåÛææ=áäææÛ=àöì=Þßî=àÛìîóáßî=ã

Þßè=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=bàîßì=Ûîî=âÛ=ïêêìäîîÛî=åéèîÛåî=çßÞ=ßîî=àÛìîóá=Üöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=ãèàéìJ

çßìÛ=àÛìîóáßî=éç=ÛææÛ=íßèÛìß=äèÞìãèáÛì=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíèãðå=éÝâ=àöìíß=àÛìîóáßî=çßÞ=ìßæßðÛèî

íäöàÛìîííåóÞÞíãèàéìçÛîãéèK

QKNO=aßî=åÛè=àãèèÛí=éçíîäèÞãáâßîßì=ïèÞßì=ðãæåÛ=ßîî=ßèíåãæî=àÛìîóá=åÛè=âåææÛ=ßè=âöáìß=íåóÞÞíèãðå=äè=Þßè=âÛçèÛèæäááJ

èãèá=àÛìîóáßî=ÛèæöêßìI=çßè=Þßî=åÛè=Þäìßçéî=ãèîß=àãèèÛí=èåáìÛ=éçíîäèÞãáâßîßì=ïèÞßì=ðãæåÛ=ßîî=àÛìîóá=åÛè=âåææÛ=ßè

æäáìß=íåóÞÞíèãðå=äè=Þßè=âÛçèÛèæäááèãèá=Þßî=ÛèæöêßìK=lç=ßîî=àÛìîóá=âÛì=ßè=âöáìß=íåóÞÞíèãðå=äè=Þßè

âÛçèÛèæäááèãèá=Þßî=Ûðíßì=Ûîî=ÛèæöêÛ=Üöì=ìßÞßìãßîí=ßææßì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=éçßÞßæÜÛìî=ãèàéìçßìÛ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=ÞäìéçK=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=Üöì=ïîàöìÛ=ßè=ÜßÞöçèãèá=Ûð=Þßè=íäìíåãæÞÛ=íãîïÛîãéèßè

ã=íÛçìåÞ=çßÞ=ìßÞßìãßîí=ßææßì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=öðßìßèíåéççÛ=éç=æäçêæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=çßÞ=àÛìîóáßîI

ðãæåßî=åÛè=éçàÛîîÛ=ïîàäìÞÛèÞß=éÝâ=ïèÞßìîßÝåèÛèÞß=Ûð=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèK

QKNP=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=öðßìðäáÛ=âïì=ãèàéìçÛîãéè=éç=íåóÞÞíèãðåäèÞìãèáÛì=åÛè=íêìãÞÛí=êå=íèÛÜÜÛíîß

íäîîK=jóèÞãáâßîßìèÛ=åÛè=ÛèðäèÞÛ=kÛðîßòJçßÞÞßæÛèÞßè=ßææßì=ïèÞßììäîîßæíßì=àöì=íäöàÛìÛèÞßè=EkéîãÝßí=îé=jÛìãèßìíF

íéç=çßîéÞ=àöì=Ûîî=ãèàéìçßìÛ=ìßÞßìãßìèÛí=éÝâ=àÛìîóáßèí=íåóÞÞíÝâßàßì=éç=íåÞÛèÛ=íåóÞÞíèãðåäèÞìãèáÛìK=aß=åÛè

éÝåíå=ðäæäÛ=ÛèÞìÛ=ãèàéìçÛîãéèíåÛèÛæßìI=íéç=áßì=çéîíðÛìÛèÞß=ßææßì=íèÛÜÜÛìß=íêìãÞèãèá=éÝâ=îäÝåèãèáK=aß=àöìÞìÛáííJ

æïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=ïêêìäîîÛ=ßîî=ãèàéìçÛîãéèííóíîßç=ìãåîÛî=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíÝâßàßì=èäì=Þßî=áäææßì

íåóÞÞíèãðåäèÞìãèáÛìK=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=ïîÛìÜßîÛ=éÝâ=ïêêìäîîâåææÛ=ßè=àöìîßÝåèãèá=çßÞ=åéèîÛåîïêêJ

áãàîßì=àöì=Þß=êßìíéèßì=íéç=Üßâöðßì=ãèàéìçßìÛí=ðãÞ=íåóÞÞíèãðåäèÞìãèáÛìK=Äðßè=éç=íåóÞÞíèãðåè=ãèîß=Üßâöðßì

ÜßîìÛåîÛí=íéç=íäìíåãæî=åäèíæãáI=åÛè=ïèÞßìæãááÛèÞß=âéîÜãæÞ=ðÛìÛ=çóÝåßî=åäèíæãáK=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì

èéáíÛçî=ÜßÛåîÛ=îóê=éÝâ=ÞßîÛæäßì=ã=Þßè=öðßìæäçèÛÞß=ãèàéìçÛîãéèßè=éÝâ=Þßè=çßîéÞ=çßÞ=ðãæåßè=ãèàéìçÛîãéèßè

íêìãÞí=îãææ=àÛìîóáßèíI=ìßÞßìãßìèÛí=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíÝâßàßìK

29.4.2004

L 129/51

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

85

Kontaktpunkter och information om hamnanläggningarnas skyddsplaner

QKNQ=fjl=íåÛææ=ãèàéìçßìÛí=éç=ðãæåÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=âÛì=ßè=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=ÞßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=íåÛææ=éÝåíå

âåææÛí=îãææáäèáæãá=àöì=ìßÞßìãßìèÛí=éÝâ=àÛìîóáßèí=íåóÞÞíÝâßàßìK=bèÞÛíî=ãèàéìçÛîãéè=éç=Ûîî=íåóÞÞíêæÛèßè=ßòãíîßìÛì

çåíîß=éààßèîæãááöìÛíK=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=ÜßÛåîÛ=çöäæãáâßîßè=Ûîî=ïêêìäîîÛ=Ûèîãèáßè=ÝßèîìÛæÛ=ßææßì

ìßáãéèÛæÛ=åéèîÛåîêïèåîßì=ßææßì=ÛèÞìÛ=íäîî=Ûîî=îãææâÛèÞÛâåææÛ=Ûåîïßææ=ãèàéìçÛîãéè=éç=ðÛì=íåóÞÞíêæÛèßìèÛ=áäææßìI=îãææJ

íÛççÛèí=çßÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=âïì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=åéèîÛåîÛíK=cöìßåéçíîßè=Ûð=íåÞÛèÛ=åéèîÛåîJ

êïèåîßì=Üöì=éààßèîæãááöìÛíK=pîÛîßìèÛ=åÛè=éÝåíå=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßì

ïîíßÞÞÛ=Ûîî=ÛáßìÛ=àöì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèí=ìäåèãèáI=îãææíÛççÛèí=çßÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þßî=íêßÝãàãåÛ=ÛèíðÛì

éÝâ=Þß=Üßàéáßèâßîßì=íéç=ÞßæßáßìÛîí=îãææ=ßè=íåÞÛè=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèK

QKNR=f=àÛææ=Þäì=ßè=âÛçè=ãèîß=âÛì=èåáéè=íåóÞÞíêæÛè=EéÝâ=Þäìàöì=ãèîß=èåáéè=íäöàÛìîííåóÞÞíÛèíðÛìãáF=Üöì=Þßè=ÝßèîìÛæÛ=ßææßì

ìßáãéèÛæÛ=åéèîÛåîêïèåîßè=åïèèÛ=ãÞßèîãàãßìÛ=ßè=æäçêæãáî=åðÛæãàãÝßìÛÞ=êßìíéè=ã=æÛèÞI=íéç=ðãÞ=Üßâéð=åÛè=éìÞèÛ=çßÞ

ãèàöìÛèÞß=Ûð=æäçêæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=ïèÞßì=Þßè=îãÞ=àÛìîóáßî=ðãíîÛí=ã=âÛçèßèK

QKNS=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=éÝåíå=îãææâÛèÞÛâåææÛ=åéèîÛåîïêêáãàîßì=éç=Þß=îääèíîßçäè=îãææ=ðãæåÛ=àÛìîóáßèíI=ìßÞßJ

ìãßìèÛí=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíÝâßàßì=åÛè=ìÛêêéìîßìÛ=éç=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=àìåáéìK=aßííÛ=îääèíîßçäè=Üöì

ÜßÞöçÛ=ìÛêêéìîßìèÛ=ãèèÛè=åîáäìÞßì=ðãÞîÛíK=påÞÛè=ìÛêêéìîßìÛÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíãèàéìçÛîãéè=åÛè=ÜßìöìÛ=Þß=íåóÞÞíJ

åîáäìÞßì=íéç=àÛææßì=ïèÞßì=ßè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîí=äïìãíÞãåîãéèK=f=íå=àÛææ=Üöì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè

öðßìðäáÛ=âïìïðãÞÛ=ÞßìÛí=çéîêÛìî=ã=Þßè=ÛèÞìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íåÛææ=åéèîÛåîÛí=àöì=Þãíåïííãéè=éç=âïìïðãÞÛ

åîáäìÞßì=íåÛææ=ðãÞîÛíK=héèîÛåîïêêáãàîßìèÛ=àöì=îääèíîßçäèèßè=Üöì=Þäìàöì=öðßìæäçèÛí=îãææ=fjlK

QKNT=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=êå=ÜßáäìÛè=éÝåíå=áöìÛ=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=Ûèáßí=ã=êïèåîßìèÛ=QKNQ=îãææ=QKNS

îãææáäèáæãá=àöì=ÛèÞìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìK

Identitetshandlingar

QKNU=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=ïêêçÛèÛí=ïîàäìÞÛ=ãÞßèîãîßîíâÛèÞæãèáÛì=îãææ=îääèíîßçäè=íéç=àåì=áå=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóá

ßææßì=ãè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI=íéç=ÞßííÛ=åÛè=çßÞàöìÛ=èäì=Þß=ïîàöì=íãîî=éààãÝãßææÛ=ïêêÞìÛáI=éÝâ=ãèàöìÛ=àöìàÛìÛèÞßè

àöì=åéèîìéææ=Ûð=íåÞÛèÛ=âÛèÞæãèáÛìK

Fasta och flytande plattformar och flyttbara oljeborrplattformar till sjöss

QKNV=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=öðßìðäáÛ=çöäæãáâßîßè=Ûîî=ãèàöìÛ=æäçêæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=àöì=àÛíîÛ=éÝâ=àæóîÛèÞß

êæÛîîàéìçÛì=éÝâ=àæóîîÜÛìÛ=éæäßÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöííI=ã=íóàîß=Ûîî=çöäæãááöìÛ=íÛçðßìåÛè=çßÞ=àÛìîóá=íéç=äì=íåóæJ

ÞãáÛ=Ûîî=àöæäÛ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

Fartyg som inte är skyldiga att uppfylla kraven i del A i denna kod

QKOM=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=öðßìðäáÛ=çöäæãáâßîßè=Ûîî=ãèàöìÛ=æäçêæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=àöì=Ûîî=öåÛ=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞßî=àöì=àÛìîóá=íéç=ãèîß=éçàÛîîÛí=Ûð=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ÛææÛ=íåóÞÞíJ

Üßíîäççßæíßì=íéç=äì=îãææäçêæãáÛ=êå=íåÞÛèÛ=àÛìîóá=çßÞáßì=íÛçðßìåÛè=çßÞ=àÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ

åéÞK

Hot mot fartyg och andra incidenter till sjöss

QKON=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ÛææçäèèÛ=ìãåîæãèäßì=ìöìÛèÞß=Þß=åîáäìÞßì=íéç=Ûèíßí=æäçêæãáÛ=àöì=Ûîî

çãèíåÛ=íåóÞÞíìãíåßè=àöì=àÛìîóá=ïèÞßì=Þßè=ßáèÛ=àæÛááßè=èäì=ÞßííÛ=àÛìîóá=äì=îãææ=íäöííK=aßííÛ=ìãåîæãèäßì=íåÛææ=ãèèßâåææÛ

íêßÝãàãåÛ=ìåÞ=éç=Þß=åîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=íåóÞÞíèãðåßìèÛ=N=îãææ=PI=éç

KN=íåóÞÞíèãðåè=àöì=ßîî=àÛìîóá=äèÞìÛí=èäì=àÛìîóáßî=äì=îãææ=íäöííI=îKßòK=êå=áìïèÞ=Ûð=Þßî=áßéáìÛàãíåÛ=éçìåÞß=àÛìîóáßî

îìÛàãåßìÛì=ßææßì=êå=áìïèÞ=Ûð=àÛìîóáßî=íääæðîI=éÝâ

KO=Þßî=ãèîìäààÛî=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì=âéî=Þäìéç=íéç=Üßìöì=àÛìîóáßî=èäì=ÞßîîÛ=äì=îãææ=íäöííK

aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=çßîéÞßì=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=äì=Üäíî=ã=ÞßîîÛ=íóàîßK=f=âäèÞßæíß=Ûð

Ûèáìßêê=íåÛææ=àÛìîóáßî=àöìíöåÛ=ïêêìäîîÛ=ÞãìßåîåéççïèãåÛîãéè=çßÞ=ÛèíðÛìãáÛ=ã=àÛìîóáßîí=àæÛááíîÛî=àöì=æäçêæãáÛ

åîáäìÞßì=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

29.4.2004

L 129/52

Europeiska unionens officiella tidning

ps

86

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

QKOO=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=éÝåíå=ïêêìäîîÛ=ßè=åéèîÛåîêïèåî=àöì=ìåÞ=éç=íäöàÛìîííåóÞÞßî=àöì=àÛìîóá=íéç

KN=àöì=Þßè=íîÛîßèí=àæÛáá=ßææßì

KO=îìÛàãåßìÛì=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛð=ßææßì=íéç=ãèàéìçßìÛî=éç=íãè=Ûðíãåî=Ûîî=áå=ãè=êå=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛðK

QKOP=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=ßìÜäïÞÛ=ìåÞ=îãææ=àÛìîóá=íéç=îìÛàãåßìÛì=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛð=ßææßì=íéç=âÛì

ãèàéìçßìÛî=éç=íãè=Ûðíãåî=Ûîî=áå=ãè=êå=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛðK=aßííÛ=ìåÞ=íåÛææ=éçàÛîîÛ

KN=äèÞìãèá=ßææßì=íßèÛìßæäááèãèá=Ûð=àÛìîóáßîí=êÛííÛáßI

KO=èÛðãáßìãèá=êå=ßè=ðãíí=åïìí=ßææßì=Ûîî=àéìîíäîîÛ=îãææ=ßè=íêßÝãàãå=êéíãîãéèI

KP=ãèàéìçÛîãéè=éç=îãææáäèáæãá=êßìíéèÛæ=ßææßì=ïîìïíîèãèá=íéç=åÛè=êæÛÝßìÛí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîI=éÝâ

KQ=íÛçéìÞèãèá=Ûð=êÛííÛáßèI=Ûèåéçíî=îãææ=âÛçè=ßææßì=Ûðáåèá=àìåè=âÛçè=àöì=Ûîî=çöäæãááöìÛ=ßíåéìî=Ûð=êÛîìïææÜåî

ßææßì=æïàîàÛìîóá=EàæóáêæÛè=ßææßì=âßæãåéêîßìFK

aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=êåçãèèÛ=àÛìîóá=íéç=îìÛàãåßìÛì=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛð=ßææßì=âÛì=ãèàéìçßìÛî=éç

Ûðíãåî=Ûîî=áå=ãè=êå=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛð=éç=ÛææÛI=îãææàäææãáÛ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=íéç=éààßèîæãáJ

áäéìîíK

QKOQ=aß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=Üöì=ìßåéççßèÞßìÛ=àÛìîóá=íéç=îìÛàãåßìÛì=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛð=ßææßì=âÛì=ãèàéìçßìÛî

éç=Ûðíãåî=Ûîî=áå=ãè=êå=Þßè=íîÛîßèí=îßììãîéìãÛæâÛð=Ûîî=íèÛÜÜî=ãèàöìÛ=ÛææÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß

íîÛîßè=êåÜäïÞãîI=îãææ=íåóÞÞ=àöì=Þßî=àÛìîóáßî=éÝâ=ÛèÞìÛ=àÛìîóá=ã=èäìâßîßèK

QKOR=aß=êæÛèßì=íéç=ïîÛìÜßîÛîí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ã=Þß=íóàîßè=íéç=Ûèáßí=ã=êïèåî=QKOO=Üöì=ãèèßâåææÛ=ãèàéìJ

çÛîãéè=éç=æäçêæãá=åéèîÛåîêïèåîI=îãææáäèáæãá=OQ=îãççÛì=éç=ÞóáèßîI=âéí=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ßææßì=Þßíí

çóèÞãáâßîK=aßííÛ=êæÛèßì=Üöì=éÝåíå=ãèèßâåææÛ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=éçíîäèÞãáâßîßì=ïèÞßì=ðãæåÛ=çóèÞãáâßîßè=Ûèíßì

Ûîî=ÛííãíîÛèí=Üöì=ÜßáäìÛí=àìåè=èäìæãááÛèÞß=åïíîíîÛîßìI=íÛçî=ßîî=àöìàÛìÛèÞß=àöì=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèí=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßìK

Alternativa skyddsavtal

QKOS=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=åÛè=ðãÞ=ÜßÞöçèãèá=Ûð=âïì=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=íåÛææ=ãèàöìÛíI=ãèáå=ßîî

ßææßì=àæßìÛ=ÛðîÛæ=çßÞ=ßè=ßææßì=àæßìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìK=qãææäçêèãèáßè=Ûð=ßîî=íåÞÛèî=ÛðîÛæ=äì=ÜßáìäèíÛÞ=îãææ=åéìîÛ

ãèîßìèÛîãéèßææÛ=ìßíéì=êå=àÛíîÛ=ìïîîßì=çßææÛè=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ãèéç=ÛðîÛæíêÛìîßìèÛí=îßììãîéìãïçK=aßè=àöìÞìÛáííæïJ

îÛèÞß=íîÛîßè=ÜöìI=ðãÞ=ãèáåßèÞß=Ûð=ßîî=ÛðîÛæ=éÝâ=ÞäìßàîßìI=íÛçìåÞÛ=çßÞ=ÛèÞìÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßì=éÝâ=çóèÞãáJ

âßîßì=íéç=Üßìöìí=Ûð=ÛðîÛæßîK=cÛìîóá=íéç=àöì=àæÛáá=àìåè=ßè=íîÛî=íéç=ãèîß=äì=êÛìî=ã=ÛðîÛæßî=Üöì=ßèÞÛíî=îãææåîÛí=îìÛàãåßìÛ

Þß=àÛíîÛ=ìïîîßì=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ÛðîÛæßîI=éç=àÛìîóáßîí=çóèÞãáâßî=áåì=çßÞ=êå=Ûîî=àÛìîóáßî=Üöì=ïêêàóææÛ=ÜßíîäççßæJ

íßìèÛ=ã=ÛðîÛæßî=éÝâ=åìäðßì=Ûîî=àÛìîóáßî=íåÛææ=áöìÛ=ÞßîK=bîî=íåÞÛèî=ÛðîÛæ=àåì=ÛæÞìãá=äðßèîóìÛ=íåóÞÞíèãðåè=àöì=ÛèÞìÛ

àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=íéç=ãèîß=éçàÛîîÛí=Ûð=ÛðîÛæßîK=cÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ßîî=íåÞÛèî=ÛðîÛæ=àåì=ãèîß=ïîöðÛ

àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßî=çßÞ=àÛìîóá=íéç=ãèîß=éçàÛîîÛí=Ûð=ÛðîÛæßîK=^ææÛ=ÞìãàîíçäííãáÛ=åîáäìÞßì=íéç=ðãÞîÛí=Ûð

àÛìîóá=íéç=éçàÛîîÛí=Ûð=ÛðîÛæßî=Üöì=îäÝåÛí=Ûð=ÛðîÛæßîK=qãææäçêèãèáßè=Ûð=ßîî=íåÞÛèî=ÛðîÛæ=íåÛææ=öðßìðÛåÛí=åéèîãèïßìJ

æãáî=éÝâ=ÛðîÛæßî=íåÛææ=äèÞìÛí=èäì=íå=åìäðí=éÝâ=ïèÞßì=ÛææÛ=àöìâåææÛèÞßè=íßí=öðßì=ðÛìî=àßçîß=åìK

Likvärdiga arrangemang för hamnanläggningar

QKOT=cöì=ðãííÛ=íêßÝãàãåÛ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=çßÞ=ÜßáìäèíÛÞ=ßææßì=íäìíåãæÞ=ÞìãàîI=çßè=çßÞ=çßì=äè=îãææàäææãá=îìÛàãåI=åÛè=Þßî

ðÛìÛ=æäçêæãáî=Ûîî=íäåìÛ=öðßìßèííîäççßæíß=áßèéç=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=äì=æãåðäìÞãáÛ=çßÞ=Þßç=íéç=àöìßíåìãðí=ã

åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK=aßîîÛ=åÛè=àìÛçàöì=Ûææî=ðÛìÛ=àÛææßî=àöì=îßìçãèÛæßì=ðãÞ=àÛÜìãåßì=ßææßì=åÛäßì=ïîÛè

îäî=îìÛàãåK

Bemanning

QKOU=sãÞ=àÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=çãèíîÛ=íäåìÛ=ÜßçÛèèãèá=àöì=ßîî=àÛìîóá=Üöì=çóèÞãáâßîßè=îÛ=âäèíóè=îãææ=Ûîî=Þß=Üßíîäççßæíßì

éç=çãèãçãÜßçÛèèãèá=íéç=Ûèáßí=ã=ìßáßæ=sLNQ=ßèÞÛíî=áäææßì=èÛðãáßìãèáííäåßìâßîßè=éçÜéìÞK=jóèÞãáâßîßè=Üöì

éÝåíå=îÛ=âäèíóè=îãææ=Ûææ=óîîßìæãáÛìß=ÛìÜßîíÜßæÛíîèãèá=íéç=åÛè=ïêêíîå=íéç=ßè=àöæäÞ=Ûð=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíJ

êæÛè=éÝâ=íß=îãææ=Ûîî=àÛìîóáßî=äì=îãææìäÝåæãáî=éÝâ=ßààßåîãðî=ÜßçÛèèÛîK=jóèÞãáâßîßè=Üöì=ÞäìðãÞ=åéèîìéææßìÛ=Ûîî=àöìßJ

íåìãðßè=ðãæéîãÞ=éÝâ=ÛèÞìÛ=ïîçÛîîèãèáíàöìßÜóááÛèÞß=åîáäìÞßì=íéç=àöìßíåìãðí=ã=èÛîãéèßææ=æÛáíîãàîèãèá=îãææäçêÛíI=ðÛÞ

Ûðíßì=ÛææÛ=ïêêáãàîßì=éçÜéìÞ=íéç=âÛì=îãææÞßæÛîí=Þßè=êßìíéèÛæ=íéç=ÛìÜßîÛì=éçÜéìÞK

29.4.2004

L 129/53

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

87

Kontroll av efterlevnaden

Allmänt

QKOV=f=ìßáßæ=ufJOLV=Üßíåìãðí=Þßè=åéèîìéææ=Ûð=ßàîßìæßðèÛÞßè=íéç=áäææßì=àöì=àÛìîóá=ßèæãáî=åÛêãîßæ=ufJOK=oßáßæè=äì=ãèÞßæÛÞ=ã

îìß=íßêÛìÛîÛ=ÛðíèãîîW=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóá=ã=âÛçèI=àÛìîóá=íéç=Ûðíßì=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßè=âÛçè=ã=ßè=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß

íîÛî=éÝâ=öðìãáÛ=Üßíîäççßæíßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí=êå=ÜåÞÛ=éðÛèèäçèÞÛ=íãîïÛîãéèßìK

QKPM=dßèéç=ìßáßæ=ufJOLVKNI=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóá=ã=âÛçèI=ãèàöìí=ßîî=íóíîßç=àöì=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóá=èäì=ÞßííÛ=æãááßì=ã=âÛçè=ã

ßîî=àìäççÛèÞß=æÛèÞI=Þäì=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞß=îääèíîßçäè=àìåè=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=EðßÞßìÜöìæãáßè

ÜßçóèÞãáÛÞß=îääèíîßçäèF=àåì=áå=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=àöì=Ûîî=ÜßåìäàîÛ=Ûîî=èöÞðäèÞãáÛ=ÝßìîãàãåÛî=äì=ã=áéÞ=éìÞèãèáK

lç=Þßî=Þå=çßÞ=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=åÛè=ÛèîÛí=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=ÜßíîäççßæíßìèÛI=åÛè=åéèîìéææåîáäìÞßì=ã

àéìç=Ûð=óîîßìæãáÛìß=ãèíêßåîãéèßì=ßææßì=åðÛìâåææÛèÞß=ðãÞîÛíK=^åîïßææÛ=åéèîìéææíóíîßç=àïèáßìÛì=êå=ÞßîîÛ=íäîîK=oßáßæ=ufJ

OLVKN=Üóááßì=êå=íåÞÛèÛ=íóíîßç=éÝâ=çßÞáßì=óîîßìæãáÛìß=åîáäìÞßì=EãèÜßáìãêßî=Ûððãíèãèá=Ûð=ßîî=àÛìîóá=àìåè=ßè=âÛçè

íåíéç=ßè=åéèîìéææåîáäìÞF=èäì=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞß=îääèíîßçäè=çßÞ=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=åÛè=ÛèîÛ=Ûîî=ßîî

àÛìîóá=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK=f=ìßáßæ=ufJOLVKP=Üßíåìãðí=Þß=Üßíîäççßæíßì=íéç

áäææßì=àöì=ßîî=ìäîîðãíî=éÝâ=ìãçæãáî=ãèàöìÛèÞß=Ûð=íåÞÛèÛ=óîîßìæãáÛìß=åîáäìÞßìK

QKPN=oßáßæè=ufJOLVKO=ãèèßâåææßì=åéèîìéææåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=àÛìîóá=íéç=Ûðíßì=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßè=âÛçè=ã=ßè

ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ïêêàóææßì=åìÛðßè=éÝâ=ãèàöì=ßîî=âßæî=ÛèèéìæïèÞÛ=åéèîìéææíóíîßç=ãèéç=åÛêãîßæ=ufJOI=íéç

ßèÞÛíî=áäææßì=íåóÞÞK=bèæãáî=ÞßèèÛ=ìßáßæ=åÛè=åîáäìÞßìèÛ=ãèàöìÛí=ãèèÛè=àÛìîóáßî=Ûèæöêßì=âÛçèßèI=àöì=Ûîî=êå=ßîî=Üäîîìß

íäîî=îìóááÛ=íäåßìâßîßèK=mìßÝãí=íéç=áßèéç=ìßáßæ=ufJOLVKN=äì=ÞßîîÛ=óîîßìæãáÛìß=åéèîìéææíóíîßç=ÜÛíßìÛî=êå=Ûîî=Þßî=íåÛææ

àãèèÛí=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=Ûîî=îìé=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=íÛçî

ãèàöìí=ÜßîóÞÛèÞß=íåóÞÞ=áßèéç=ìßáæßìèÛ=ufJOLVKOKOI=ufJOLVKOKR=éÝâ=ufJOLVKPK

QKPO=jßÞ=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=Ûîî=îìé=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=Ûðíßí=âäì=Üßðãí=êå=ßææßì=îãææàöìæãîæãá=ãèàéìçÛîãéè

éç=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=çßÞ=âäèíóè=îãææ=Þß=ìãåîæãèäßì=íéç=áßí=ã

ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK=påÞÛèÛ=Üßðãí=ßææßì=îãææàöìæãîæãá=ãèàéìçÛîãéè=åÛè=âäììöìÛ=àìåè=Þßè=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞß

îääèíîßçÛèèßèí=óìåßíçäííãáÛ=ÜßÞöçèãèá=ßææßì=éÜíßìðÛîãéèßì=ðãÞ=Þßèèßí=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóáßîí=ãèîßìèÛîãéèßææÛ

íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=ßææßì=ãèîßìãçãíîãíåÛ=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=ïîàäìÞÛî=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=Þßæ=^=ã

ÞßèèÛ=åéÞ=EÝßìîãàãåÛîF=ßææßì=àìåè=ÛèÞìÛ=åäææéìK=Äðßè=éç=ßîî=áãæîãáî=ÝßìîãàãåÛî=çßÞàöìí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=åÛè=Þßè

ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞß=îääèíîßçÛèèßè=äèÞå=âÛ=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=Ûîî=îìé=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßèI

áìïèÞÛî=êå=Þßè=ßáèÛI=óìåßíçäííãáÛ=ÜßÞöçèãèáßèK

QKPP=cöæäÛèÞß=äì=ßòßçêßæ=êå=íåÞÛèî=íéç=åÛè=ïîáöìÛ=áìïèÞÛÞ=ÛèæßÞèãèá=ðãÞ=îãææäçêèãèá=Ûð=ìßáæßìèÛ=ufJOLVKN=éÝâ=ufJOL

VKOW

KN=_ßðãí=àìåè=ßè=åéèîìéææ=Ûð=ÝßìîãàãåÛîßî=Ûîî=ÞßîîÛ=ãèîß=äì=áãæîãáî=ßææßì=âÛì=æöêî=ïîK

KO=_ßðãí=ßææßì=îãææàöìæãîæãá=ãèàéìçÛîãéè=éç=Ûîî=Þßî=àöìßæãááßì=íðåìÛ=Üìãíîßì=ã=Þßè=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèáI=íåóÞÞíÞéJ

åïçßèîÛîãéè=ßææßì=Þß=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç=íéç=àöìßíåìãðí=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

KP=jéîîÛáÛèÞß=Ûð=ìÛêêéìî=ßææßì=åæÛáéçåæ=íéçI=ßèæãáî=Þßè=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞß=îääèíîßçÛèèßèí=óìåßíçäíJ

íãáÛ=ÜßÞöçèãèáI=ãèèßâåææßì=îãææàöìæãîæãá=ãèàéìçÛîãéè=íéç=îóÞæãáî=êßåÛì=êå=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã

åÛêãîßæ=fuJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞK

KQ=_ßðãí=ßææßì=ãÛåîîÛáßæíß=áäéìÞ=Ûð=ßè=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞ=îääèíîßçÛè=éÝâ=íéç=ßèæãáî=Þßèèßí=óìåßíçäííãáÛ

ÜßÞöçèãèá=îóÞßì=êå=Ûîî=ÜßàäæâÛðÛìßè=ßææßì=àÛìîóáßîí=Üßíäîîèãèá=ãèîß=äì=àöìîìéáèÛ=çßÞ=àÛìîóáßîí=ðäíßèîæãáÛ

íäöàÛìîííåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßèI=ãèîß=åÛè=ïîàöìÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíöðèãèáÛì=ßææßì=éç=Ûîî=íåÞÛèÛ=àöìàÛìÛèÞßè=ßææßì

öðèãèáÛì=ãèîß=âÛì=âåææãîíK

KR=_ßðãí=ßææßì=ãÛåîîÛáßæíß=áäéìÞ=Ûð=ßè=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞ=îääèíîßçÛè=éÝâ=íéç=ßèæãáî=Þßèèßí=óìåßíçäííãáÛ

ÜßÞöçèãèá=îóÞßì=êå=Ûîî=èóÝåßæêßìíéèßì=ã=Üßíäîîèãèáßè=ãèîß=ðßî=âïì=Þßî=ïêêìäîîÛí=åéììßåî=åéççïèãåÛîãéè=çßÞ

ÛèÞìÛ=èóÝåßæêßìíéèßì=ã=Üßíäîîèãèáßè=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞK

KS=_ßðãí=êå=ßææßì=îãææàöìæãîæãá=ãèàéìçÛîãéè=éç=Ûîî=àÛìîóáßî=îÛáãî=éçÜéìÞ=êßìíéèßì=ßææßì=æÛíîÛî=ðÛìéì=ßææßì=áéÞí=ã=ßè

âÛçèÛèæäááèãèá=ßææßì=àìåè=ÛèèÛî=àÛìîóá=Þäì=Ûèîãèáßè=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=Þßî=ÛèÞìÛ=àÛìîóáßî=Üìóîßì=çéî

ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=éÝâ=Ûîî=Þßî=ÛåîïßææÛ=àÛìîóáßî=ãèîß=ïîàäìÞÛî=èåáéè=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèI=ãèîß=ðãÞîÛáãî=æäçêæãáÛI=íäìíåãæÞÛ=ßææßì=ßòîìÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=ãèîß=âßææßì=ïêêìäîîâåææãî

æäçêæãáÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßè=éçÜéìÞK

KT=_ßðãí=êå=ßææßì=îãææàöìæãîæãá=ãèàéìçÛîãéè=éç=Ûîî=àÛìîóáßî=îÛáãî=éçÜéìÞ=êßìíéèßì=ßææßì=æÛíîÛî=ðÛìéì=ßææßì=áéÞí=ã=ßè

âÛçèÛèæäááèãèá=ßææßì=àìåè=ÛèèÛè=êæÛîíI=îKßòK=ÛèèÛî=àÛìîóá=ßææßì=àìåè=âßæãåéêîßìI=Þäì=Ûèîãèáßè=âÛçèÛèæäááèãèáßè

ßææßì=Þßè=ÛèÞìÛ=êæÛîíßè=ãèîß=çåíîß=ïêêàóææÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèîß

ðãÞîÛáãî=æäçêæãáÛI=íäìíåãæÞÛ=ßææßì=ßòîìÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=ßææßì=ãèîß=ïêêìäîîâåææãî=æäçêæãáÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßè

29.4.2004

L 129/54

Europeiska unionens officiella tidning

ps

88

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KU=_ßðãí=êå=Ûîî=àÛìîóáßî=ãèèßâÛì=ßîî=ã=ßàîßìâÛèÞ=ïîàäìÞÛî=ãèîßìãçãíîãíåî=ãèîßìèÛîãéèßææî=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=ßèæãáî

Ûðíèãîî=^LNVKQ=éÝâ=Ûîî=èåáéî=Ûð=Þß=íóàîßè=àÛìîóáßî=ÛèðäèÞí=ã=ßææßì=ìßÞßìãßî=Üßáäìî=íåÞÛèî=ÝßìîãàãåÛî=àöìI=ßèæãáî

Þßè=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞß=îääèíîßçÛèèßèí=óìåßíçäííãáÛ=ÜßÞöçèãèáI=äì=Ûîî=ïèÞðãåÛ=àïææíîäèÞãá

öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=ßàîßì=Þßî=Ûîî=Þßî=ïìíêìïèáæãáÛ=ãèîßìãçãíîãíåÛ=ÝßìîãàãJ

åÛîßî=æöêî=ïî=ßèæãáî=Ûðíèãîî=^LNVKQKQK

QKPQ=fèîßìèÛîãéèßææ=æÛáí=ãèàæóîÛèÞß=êå=ìßáßæ=ufJOLV=äì=íäìíåãæî=ìßæßðÛèîI=éÝâ=ìßáßæè=íåÛææ=îãææäçêÛí=çßÞ=âäèíóè=îãææ=ufJOL

OKQI=ßàîßìíéç=Þßî=àöìßæãááßì=ìãíå=àöì=íãîïÛîãéèßì=Þäì=èåáéè=åîáäìÞ=íåÛææ=ðãÞîÛí=íéç=àÛææßì=ïîÛèàöì=éçàÛîîèãèáßè=Ûð

åÛêãîßæ=ufJO=ßææßì=Þäì=êåðßìåÛÞß=àÛìîóáí=ìäîîãáâßîßì=ïîÛèàöì=åÛêãîßæ=ufJO=Üöì=ÜßÛåîÛíK=oßáßæ=ufJOLV=íåÛææ=íåæßÞßí=ãèîß

âãèÞìÛ=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛ=àìåè=Ûîî=ðãÞîÛ=åîáäìÞßì=íéç=áìïèÞÛí=êå=ßææßì=íîåì=ã=öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ

ãèîßìèÛîãéèßææ=æÛá=ã=íóàîß=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=íåóÞÞßî=àöì=êßìíéèßìI=àÛìîóáI=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=éÝâ=ÛèèÛè=ßáßèÞéç=ã=àÛææ

Þäì=àÛìîóáßîI=äðßè=éç=Þßî=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=äèÞå=Ûèíßí=ïîáöìÛ=ßè=íäåßìâßîíJ

ìãíåK

QKPR=käì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ãèàöì=åéèîìéææåîáäìÞßì=àöì=ßîî=àÛìîóá=Üöì=çóèÞãáâßîßè=åéèîÛåîÛí=ïîÛè=Þìöäíçåæ=éÝâ

Þßæáßí=îãææìäÝåæãáî=çßÞ=ãèàéìçÛîãéè=àöì=Ûîî=àïææíîäèÞãáî=åïèèÛ=íÛçÛìÜßîÛ=çßÞ=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèK

Kontroll av fartyg i hamn

QKPS=käì=Üìãíîßè=Ûèîãèáßè=äì=ßè=Þßàßåî=ã=ïîìïíîèãèáßè=ßææßì=Üìãíîàäææãá=ÞéåïçßèîÛîãéè=éÝâ=ÞßîîÛ=æßÞßì=îãææ=Ûîî=àÛìîóáßî

åðÛìâåææí=éÝâ=Üìãíîßè=ãèîß=åÛè=åîáäìÞÛí=ã=ãèíêßåîãéèíâÛçèßèI=åÛè=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=çßÞáß=Ûîî=àÛìîóáßî

Ûðáåì=îãææ=ßè=ÛèèÛè=âÛçèI=àöìïîíÛîî=Ûîî=ÛææÛ=ðãææåéì=íéç=öðßìßèíåéççãîí=çßææÛè=âÛçèíîÛîßè=éÝâ=çóèÞãáâßîßè=ßææßì

ÜßàäæâÛðÛìßè=âÛì=ïêêàóææîíK

Fartyg med avsikt att anlöpa hamn i annan fördragsslutande stat

QKPT=f=ìßáßæ=ufJOLVKOKN=àãèèí=ßè=àöìîßÝåèãèá=öðßì=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=àåì=åìäðÛ=àìåè=ßîî=àÛìîóá=íéç

ßîî=ðãææåéì=àöì=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßè=âÛçèK=bè=Ûð=Þß=íÛåßì=íéç=Þäì=îÛí=ïêê=äì=ßè=Üßåìäàîßæíß=êå=íäìíåãæÞÛ=ßææßì=öðìãáÛ

åîáäìÞßì=íéç=ðãÞîÛáãîí=Ûð=àÛìîóáßî=ïèÞßì=Þßíí=íßèÛíîß=îãé=ðãíîßæíßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK=bòßçêßæ=êå=íåÞÛè=ãèàéìçÛJ

îãéè=äì

KN=ìßáãíîßì=öðßì=Þß=åîáäìÞßì=íéç=ðãÞîÛáãîí=ðãÞ=Üßíöå=ã=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ã=ßè=íîÛî=íéç=ãèîß=äì=ßè=àöìÞìÛáííæïJ

îÛèÞß=íîÛîI=íäìíåãæî=Þå=íåÞÛèÛ=åîáäìÞßì=íéç=èéìçÛæî=îãææâÛèÞÛâåææí=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ã=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß

íîÛîßìèÛI=éÝâ

KO=ÛææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèßì=íéç=îßÝåèÛîí=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ßææßì=ÛèÞìÛ=àÛìîóáK

QKPU=bè=ÛèèÛè=ïêêáãàî=íéç=îÛáãîí=ïêê=ã=ÞßèèÛ=àöìîßÝåèãèá=éÝâ=íéç=åÛè=åìäðÛí=íéç=ßîî=ðãææåéì=àöì=Ûèæöê=Ûð=âÛçèI=äì

Üßåìäàîßæíß=êå=Ûîî=àÛìîóáßî=ïêêìäîîâåææãî=æäçêæãáÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßè=ðãÞ=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßî=çßÞ

ßîî=ÛèèÛî=àÛìîóá=ïèÞßì=îãÞßè=àöì=Þß=íßèÛíîß=îãé=Ûèæöêßè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK=aßî=Üöì=èéìçÛæî=ãèîß=åìäðÛí=èåáìÛ

ìßáãíîßì=àöì=æéîíI=îïææI=ãççãáìÛîãéèíêßìíéèÛæI=íåóÞÞíÝâßàßì=ßææßì=ÜïèåìãèáI=æäåîìãèáI=æÛíîèãèá=Ûð=àöìèöÞßèâßîßì=ßææßì

æéííèãèá=Ûð=ÛðàÛææ=àìåè=àÛìîóá=ã=âÛçèÛèæäááèãèáI=ßàîßìíéç=íåÞÛè=ðßìåíÛçâßî=èéìçÛæî=íîóìí=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí

íåóÞÞíêæÛèK=bòßçêßæ=êå=ãèàéìçÛîãéè=íéç=åÛè=æäçèÛí=äì

KN=ìßáãíîßì=öðßì=åîáäìÞßì=ðãÞîÛáèÛ=ðãÞ=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßî=çßÞ=ßîî=ÛèèÛî=àÛìîóá=íéç=àöì=àæÛáá=àìåè=ßè=íîÛî

íéç=ãèîß=äì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI=íäìíåãæî=Þå=íåÞÛèÛ=åîáäìÞßì=íéç=èéìçÛæî=íåïææß=îãææâÛèÞÛâåææãîí=Ûð=àÛìîóá

íéç=àöì=àæÛáá=àìåè=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI

KO=ìßáãíîßì=öðßì=Þß=åîáäìÞßì=íéç=ðãÞîÛáãîí=ðãÞ=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßî=çßÞ=ßîî=ÛèèÛî=àÛìîóá=íéç=àöì=àæÛáá=àìåè

ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=çßè=íéç=ãèîß=Üßâöðßì=ïêêàóææÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞI=îKßòK=ßè

åéêãÛ=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=ïîàäìÞÛî=àöì=Þßî=àÛìîóáßî=ßèæãáî=ÛèÞìÛ=ÜßíîäççßæíßìI=éÝâ

KP=éç=êßìíéèßì=ßææßì=áéÞí=íéç=ìäÞÞÛîí=îãææ=íäöíí=àãèèí=éçÜéìÞI=Ûææ=åäèÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=ÞßííÛ=êßìíéèßì=ßææßì=ÞßîîÛ

áéÞíI=ãèÜßáìãêßî=Þßíí=ãÞßèîãîßî=èäì=ÞßèèÛ=äì=åäèÞ=éÝâ=ìßíïæîÛî=àìåè=ÛææÛ=åéèîìéææßì=ïîàöìÞÛ=àöì=àÛìîóáßîí=ìäåèãèá

ã=íóàîß=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=íåóÞÞííîÛîïí=àöì=Þß=ìäÞÞÛÞßK=póàîßî=çßÞ=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=äì=ãèîß=Ûîî

àöìíßèÛ=ßææßì=àöìâãèÞìÛ=öðßìæäçèÛèÞß=Ûð=êßìíéèßì=íéç=ìäÞÞÛîí=îãææ=íäöíí=îãææ=ßè=íäåßì=êæÛîíK=aßî=ßèÞÛ=íóàîßî=çßÞ

åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=äì=Ûîî=àöìíß=íîÛîßìèÛ=çßÞ=æäçêæãá=ãèàéìçÛîãéè=àöì=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=Þßî=ßáèÛ

íåóÞÞßîK

29.4.2004

L 129/55

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

89

QKPV=bòßçêßæ=êå=ÛèèÛè=êìÛåîãíå=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=íéç=åÛè=åìäðÛí=íéç=ßîî=ðãææåéì=àöì=âÛçèÛèæöêI=àöì=Ûîî

íäåßìíîäææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞßî=àöì=êßìíéèßìI=âÛçèÛèæäááèãèáI=àÛìîóá=éÝâ=ÛèèÛè=ßáßèÞéç=äì

KN=ïêêáãàîßìèÛ=ã=Þßè=àéìîæöêÛèÞß=àÛìîóáíâãíîéìãåßèI

KO=àÛìîóáßîí=êéíãîãéè=ðãÞ=îãÞêïèåîßè=àöì=ìÛêêéìîßèí=ïîÛìÜßîÛèÞßI

KP=àÛìîóáßîí=ÜßìäåèÛÞß=ÛèåéçíîîãÞ=îãææ=âÛçèI

KQ=ÜßíäîîèãèáíæãíîÛI

KR=Ûææçäè=Üßíåìãðèãèá=Ûð=àÛìîóáßîí=æÛíîI

KS=êÛííÛáßìÛìæãíîÛI=éÝâ

KT=ãèàéìçÛîãéè=íéç=íåÛææ=çßÞàöìÛí=éçÜéìÞ=ßèæãáî=ìßáßæ=ufJOLRK

QKQM=oßáßæ=ufJOLVKOKR=áßì=ÜßàäæâÛðÛìßè=ìäîî=ÛîîI=ßàîßì=ãèàéìçÛîãéè=éç=Ûîî=åïíîJ=ßææßì=âÛçèíîÛîßè=åéççßì=Ûîî=ãèàöìÛ

åéèîìéææåîáäìÞßì=ßèæãáî=ìßáßæ=ufJOLVKOI=Ûðíîå=àìåè=Ûîî=ÛèæöêÛ=Þßè=ÛåîïßææÛ=âÛçèßèK=lç=ÜßàäæâÛðÛìßè=Ûðíîåì=àìåè=Ûîî

ÛèæöêÛ=âÛçèßè=íåÛææ=ìßáßæ=ufJOLV=ãèîß=æäèáìß=îãææäçêÛíI=éÝâ=ÛææÛ=ÛèÞìÛ=åîáäìÞßì=íéç=ðãÞîÛí=íåÛææ=áìïèÞÛí=êå=éÝâ

íîå=ã=öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=ãèîßìèÛîãéèßææ=æÛáK

Övriga bestämmelser

QKQN=käì=ßîî=àÛìîóá=àöìðäáìÛí=ÛèæöêÛ=ßææßì=ÛððãíÛí=àìåè=ßè=âÛçè=Üöì=ÛææÛ=åäèÞÛ=àÛåîÛ=ÛææîãÞ=öðßìæäçèÛí=îãææ=çóèÞãáâßJ

îßìèÛ=ã=ÜßìöìÞÛ=íîÛîßìK=aßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=Üöì=ãèèßâåææÛ=àöæäÛèÞß=ïêêáãàîßìI=èäì=ÞßííÛ=äì=åäèÞÛW

KN=cÛìîóáßîí=èÛçèI=Þßíí=àæÛááI=àÛìîóáßîí=fjlJèïççßìI=ÛèìéêííãáèÛæI=àÛìîóáíîóê=éÝâ=æÛíîK

KO=påäæßî=îãææ=Ûîî=àÛìîóáßî=àöìðäáìÛîí=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßææßì=ÛððãíÛîí=àìåè=âÛçèßè=ßææßì=âÛçèéçìåÞßèÛK

KP=f=îãææäçêæãáÛ=àÛææI=îóêßè=Ûð=ÜìãíîÛèÞß=ßàîßìæßðèÛÞ=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßíîäççßæíßìèÛK

KQ=aßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=ÛææÛ=àöìíöå=Ûîî=åîáäìÞÛ=ÜìãíîßèI=ãèÜßáìãêßî=ÛææÛ=ðãææåéì=íéç=àÛìîóáßî=åæÛáîí=àöì=ìßíÛèK

KR=qãÞãáÛìß=ÛèæöêîÛ=âÛçèÛì=éÝâ=èäíîÛ=ÞßåæÛìßìÛÞß=ÛèæöêíâÛçèK

KS=^ðáåèáíîãÞ=éÝâ=ÜßìäåèÛÞ=ÛèåéçíîîãÞ=îãææ=ÞßííÛ=âÛçèÛìK

KT=^ææÛ=ãèíîìïåîãéèßì=îãææ=àÛìîóáßîI=îKßòK=ìÛêêéìîßìãèá=éç=ìïîîK

KU=qãææáäèáæãá=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þßè=íåóÞÞíèãðå=íéç=àÛìîóáßî=àöì=èäìðÛìÛèÞß=îãææäçêÛìK

KV=fèàéìçÛîãéè=ìöìÛèÞß=Ûææ=åéççïèãåÛîãéè=âÛçèíîÛîßè=âÛàî=çßÞ=çóèÞãáâßîßèK

KNM=héèîÛåîêïèåî=ã=âÛçèíîÛîßè=àöì=ìÛêêéìîßìãèá=ã=íóàîß=Ûîî=ßìâåææÛ=óîîßìæãáÛìß=ãèàéìçÛîãéèK

KNN=_ßíäîîèãèáíæãíîÛK

KNO=^ææ=ÛèèÛè=îãææäçêæãá=ãèàéìçÛîãéèK

QKQO=aß=íîÛîßì=íéç=íåÛææ=åéèîÛåîÛí=Üöì=ÜæÛèÞ=ÛèèÛî=ðÛìÛ=íîÛîßì=æäèáí=àÛìîóáßîí=ÛðíßÞÞÛ=ìïîî=îãææ=èäíîÛ=âÛçèI=àìÛçàöì=Ûææî

éç=àÛìîóáßî=âÛì=àöì=Ûðíãåî=Ûîî=áå=ãè=êå=îßììãîéìãÛæâÛðßî=ã=íåÞÛèÛ=åïíîíîÛîßìK=^èÞìÛ=ìßæßðÛèîÛ=íîÛîßì=åÛè=ðÛìÛ=íîÛîßì

ðÛìí=âÛçèÛì=àÛìîóáßî=îãÞãáÛìß=ÛèæöêîI=íå=Ûîî=óîîßìæãáÛìß=ãèàéìçÛîãéè=åÛè=ßìâåææÛí=éÝâ=íåóÞÞíàìåáéì=ìöìÛèÞß=îãÞãáÛìß

âÛçèÛì=åæÛìáöìíK

QKQP=aßè=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞß=îääèíîßçÛèèßè=Üöì=ðãÞ=åéèîìéææßì=Ûð=ßàîßìæßðèÛÞßè=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=íäåßìíîäææÛ

Ûîî=ÛææÛ=åîáäìÞßì=íéç=åæäááí=àÛìîóáßî=íîåì=ã=ìãçæãá=êìéêéìîãéè=îãææ=éçíîäèÞãáâßîßìèÛK=påÞÛèÛ=åîáäìÞßì=Üöì=ðÛìÛ

ìãçæãáÛ=éÝâ=âÛ=Þßè=çãèíîÛ=àöæäÞðßìåÛè=éÝâ=ðÛìÛåîãáâßî=íéç=åìäðí=àöì=Ûîî=åîáäìÞÛ=ßææßì=ïèÞÛèìöäÛ=ÜìãíîßèK

29.4.2004

L 129/56

Europeiska unionens officiella tidning

ps

90

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

4.44 Ordet àöìÞìöäèãèá=i regel XI-2/9.3.5.1 hänvisar också till situationer där fartyget, som en följd av åtgärder vidtagna

ßèæãáî=ÞßèèÛ=ìßáßæI=àßæÛåîãáî=ðäáìÛí=ÛèæöêÛ=âÛçè=ßææßì=àßæÛåîãáî=ÛððãíÛí=àìåè=âÛçèK

Fartyg som inte för flagg från en fördragsslutande stat och fartyg som på grund av sin storlek inte

omfattas av konventionen

QKQR=cÛìîóá=íéç=àöì=àæÛáá=àìåè=ßè=íîÛî=íéç=ãèîß=Ûèíæïîãî=íãá=îãææ=åéèðßèîãéèßè=éÝâ=ãèîß=ïèÞßìîßÝåèÛî=pli^pJêìéîéåéææßî

àìåè=NVUU=E1FI=íåÛææ=ãèîß=ÜßâÛèÞæÛí=çßì=áóèèíÛçî=Ûð=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛK=hìÛðßè=ã=ìßáßæ=ufJOLV=éÝâ=ìãåîJ

æãèäßìèÛ=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=Üöì=íåæßÞßí=áäææÛ=àöì=ÞßííÛ=àÛìîóáK

QKQS=cÛìîóá=ïèÞßì=åéèðßèîãéèííîéìæßå=éçàÛîîÛí=Ûð=Þß=åîáäìÞßì=íîÛîßìèÛ=ðãÞîÛì=àöì=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=íåóÞÞßîK=påÞÛèÛ

åîáäìÞßì=íåÛææ=ðãÞîÛí=çßÞ=ðßÞßìÜöìæãá=âäèíóè=îãææ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=ìãåîæãèäßìèÛ=ã=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßèK

RK

pgÖc^oqpphvaapabhi^o^qflk

Allmänt

RKN

päöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=Üöì=ïîàäìÞÛí=èäì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ã=ðãæåßè=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=æãááßì=Ûèíßì=Þßî

èöÞðäèÞãáî=ßææßì=èäì=Þßî=éçÜéìÞ=êå=ßîî=àÛìîóá=Ûèíßí=ðÛìÛ=èöÞðäèÞãáîK

RKNKN=_ßâéðßî=Ûð=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=åÛè=àìÛçáå=Ûð=ìßíïæîÛîßî=àìåè=ßè=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

éÝâ=Þß=éìíÛåßì=éÝâ=éçíîäèÞãáâßîßì=ïèÞßì=ðãæåÛ=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=åìäðí=íåÛææ=Ûèáßí=ã=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèK

RKNKO=_ßâéðßî=Ûð=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=åÛè=àÛíîíîäææÛí=Ûð=Þßè=çóèÞãáâßî=íéç=ïîöðÛì=îãææíóè=öðßì=àÛìîóá=íéç=àöì

Þßè=íîÛîßèí=àæÛáá=ßææßì=íéç=ßè=àöæäÞ=Ûð=ßîî=àÛìîóáí=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=éÝâ=íåÛææ=Ûèáßí=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèK

RKO

aßî=äì=íÛèèéæãåî=Ûîî=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=åéççßì=Ûîî=ÜßáäìÛí=ðãÞ=âöáìß=íåóÞÞíèãðåßìI=èäì=ßîî=àÛìîóá=âÛì

âöáìß=íåóÞÞíèãðå=äè=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=äè=ßîî=ÛèèÛî=àÛìîóá=Þßî=àöìíîèäçèÞÛ=íÛçðßìåÛì=çßÞI=éÝâ=ðãÞ

íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=ßææßì=ðãÞ=àÛìîóáJîãææJàÛìîóá=ðßìåíÛçâßî=íéç=ïîáöì=ßè=âöáìß=ìãíå=àöì=êßìíéèßìI

ßáßèÞéç=ßææßì=çãæäö=Ûð=íåäæ=íéç=äì=íêßÝãàãåÛ=àöì=äïíî=Þßî=àÛìîóáßîI=ãèÜßáìãêßî=Þßíí=æÛíî=ßææßì=êÛííÛáßìÛìß=ßææßì

éçíîäèÞãáâßîßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=ßè=åéçÜãèÛîãéè=Ûð=ÞßííÛ=àÛåîéìßìK

RKOKN=lç=ßîî=àÛìîóá=ßææßì=ßè=çóèÞãáâßî=êå=Þß=àÛìîóáí=ðäáèÛì=íéç=àöì=Þßè=íîÛîßèí=àæÛáá=Üßáäì=ïîàäìÞÛèÞßî=Ûð=ßè=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèI=íåÛææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=ßææßì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=ÜßåìäàîÛ=ÞßèèÛ=ÜßáäìÛè=éÝâ=ÞãíåïîßìÛ

æäçêæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìK

RKP

eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=åÛè=éÝåíå=îÛ=ãèãîãÛîãðßî=îãææ=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=ãèèÛè=ßè=íÛçðßìåÛè

çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=ãèæßÞí=íéç=ã=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=äì=ãÞßèîãàãßìÛÞ=íéç=íäìíåãæî=ìãíåJ

àóææÞK=bòßçêßæ=êå=ÞßîîÛ=åÛè=ðÛìÛ=éçÜéìÞíîãáèãèá=ßææßì=æÛèÞíîãáèãèá=Ûð=êÛííÛáßìÛìß=éÝâ=éçæÛíîèãèáI=æÛíîèãèá=ßææßì

æéííèãèá=Ûð=àÛìæãáî=áéÞí=ßææßì=àÛìæãáÛ=äçèßèK=f=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=åÛè=éÝåíå=ÛèæäááèãèáÛì

ðãÞ=ßææßì=èäìÛ=îäîÜßàéæåÛÞß=éçìåÞßè=ßææßì=ßåéèéçãíåî=ÜßîóÞÛèÞß=ðßìåíÛçâßî=íéç=åìäðßì=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛJ

îãéè=ãÞßèîãàãßìÛíK

RKQ

eïðïÞíóàîßî=çßÞ=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=äì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=öðßìßèíåéççßæíßì=èåí=çßææÛè=àÛìîóáßî=éÝâ

âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=çßÞ=ÛèèÛî=àÛìîóá=çßÞ=ðãæåßî=Þßè=íÛçðßìåÛì=ðÛÞ=áäææßì=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=ðÛì=éÝâ=ßè=Ûð

ÞßííÛ=íåÛææ=ðãÞîÛ=ßèæãáî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ÞßìÛí=ìßíêßåîãðß=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛèßìK

RKQKN=aßè=öðßìßèíåéçèÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèßè=Üöì=ïèÞßìîßÝåèÛí=éÝâ=ÞÛîßìÛí=Ûð=ÜåÞß=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ

àÛìîóáßîI=àöì=Ûîî=êåðãíÛ=öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=íåÛææ=ãèèßâåææÛ=ãèàéìçÛîãéè

éç=áãæîãáâßîíîãÞI=îãææäçêæãá=íåóÞÞíèãðå=ßææßì=íåóÞÞíèãðåßì=éÝâ=åéèîÛåîêïèåîßìK

29.4.2004

L 129/57

Europeiska unionens officiella tidning

ps

(1) Protokoll från 1988 rörande 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74).

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

91

RKQKO=bè=íåóÞÞíèãðåäèÞìãèá=åÛè=ãèèßÜäìÛ=Ûîî=ßè=èó=ßææßì=ìßðãÞßìÛÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=íåÛææ=ïîàäìÞÛíK

RKR

päöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèßè=Üöì=ðÛìÛ=ïîàäìÞÛÞ=êå=ßèáßæíåÛI=àìÛèíåÛ=ßææßì=íêÛèíåÛ=ßææßì=êå=ßîî=íêìåå=íéç=äì=áßçßèJ

íÛçî=àöì=ÜåÞß=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=àÛìîóáßîK

RKS

f=îãææäáá=N=îãææ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð=åéÞßè=àãèèí=ßè=çéÞßææ=àöì=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèK=jéÞßææßè=äì=ÛðíßÞÞ=àöì=ßè

íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=çßææÛè=ßîî=àÛìîóá=éÝâ=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáK=fàÛææ=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéèßè=Üöì=éçàÛîîÛ

îðå=àÛìîóá=Üöì=çéÞßææßè=äèÞìÛí=êå=æäçêæãáÛ=êïèåîßìK

SK

obabofbqp=phviafdebqbo

Allmänt

SKN

f=ìßáßæ=ufJOLR=àöìßíåìãðí=Ûîî=ìßÞßìãßî=íåÛææ=àöìíß=àÛìîóáßîí=ÜßàäæâÛðÛìß=çßÞ=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=Üßâöðí=àöì=Ûîî

Þßèèß=íåÛææ=åïèèÛ=ïêêàóææÛ=ìßÞßìãßîí=íåóæÞãáâßîßì=ßèæãáî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ÞßèèÛ=ìßáßæK=aßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=Üöì

ãèèßâåææÛ=ïêêáãàîßì=éç=íåÞÛèî=íéç

KN=Þß=êÛìîßì=íéç=ÛèíðÛìÛì=àöì=îãææíäîîÛèÞß=Ûð=êßìíéèÛæ=éçÜéìÞI=îKßòK=àÛìîóáßîí=çÛèÛáßçßèîàöìßîÛáI=ÜßçÛèèãèáíÛJ

áßèîßìI=ßèîìßêìßèöìßì=éÝâ=åéèÝßííãéèäìßì=Eíåíéç=åîßìàöìíäæäÛìß=éÝâ=åÛíãèéèFI

KO=Þß=êÛìîßì=íéç=ÛèíðÛìÛì=àöì=Üßíæïî=éç=àÛìîóáßîí=ðßìåíÛçâßîI=ãèÜßáìãêßî=íå=åÛææÛÞ=îãÞíJ=ßææßì=ÜÛìßÜéÛîÝâÛìîßìI=ßææßì

ÛèèÛî=éìáÛè=íéç=ÛáßìÛì=íéç=íåÞÛèI=éÝâ

KP=åéèîÛåîïêêáãàîßì=îãææ=êÛìîßìèÛI=ãèÜßáìãêßî=íå=åÛææÛÞß=îãÞíJ=ßææßì=îìãêêÜßàìÛåîÛìßI=ßèæãáî=ÜßàìÛåîèãèáíÛðîÛæßî=ã=Þß=àÛææ

àÛìîóáßî=ÛèðäèÞí=êå=ðãææåéì=ÛèáãðèÛ=ã=ÜßàìÛåîèãèáíÛðîÛæK

SKO

bèæãáî=ìßáßæ=ufJOLR=äì=ìßÞßìãßî=íåóæÞãáî=Ûîî=ïêêÞÛîßìÛ=éÝâ=âåææÛ=ÞßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=Ûåîïßææ=ðãÞ=ÛææÛ=äèÞìãèáÛìK

SKP

aßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=Üöì=ðÛìÛ=êå=ßèáßæíåÛI=àìÛèíåÛ=ßææßì=íêÛèíåÛK

SKQ

lç=àÛìîóáßî=äì=Üóááî=àöìß=Þßè=N=äïæã=OMMQ=Üöì=ÞßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=åîßìíêßáæÛ=Þßî=àÛåîãíåÛ=àöìâåææÛèÞßî=Þßè=ÞÛáßèK

SKR

cöì=àÛìîóá=ÜóááÞÛ=Þßè=N=äïæã=OMMQ=ßææßì=íßèÛìß=éÝâ=àöì=àÛìîóá=ÜóááÞÛ=àöìß=Þßè=N=äïæã=OMMQ=éÝâ=íéç=ãèîß=ðÛì=ã=Þìãàî

Þßè=N=äïæã=OMMQ=áäææßì=Ûîî=ãèàéìçÛîãéèßè=Üöì=îãææâÛèÞÛâåææÛí=àìåè=éÝâ=çßÞ=Þßè=ÞÛá=àÛìîóáßî=îÛí=ã=Þìãàî=éÝâ=Þå=åîßìíJ

êßáæÛ=Þßî=àÛåîãíåÛ=àöìâåææÛèÞßî=Þßè=ÞÛáßèK

SKS

lç=ßîî=àÛìîóá=îÛí=ïì=Þìãàî=ßàîßì=Þßè=N=äïæã=OMMQ=Üöì=ãèàéìçÛîãéèßè=îãææâÛèÞÛâåææÛí=àìåè=éÝâ=çßÞ=Þßè=ÞÛá=àÛìîóáßî

åîßì=îÛí=ã=Þìãàî=éÝâ=Þå=åîßìíêßáæÛ=Þßî=àÛåîãíåÛ=àöìâåææÛèÞßî=Þßè=ÞÛáßèK

SKT

fèàéìçÛîãéè=íéç=ìßÞÛè=îãææâÛèÞÛâåææãîí=çßè=íéç=ãèîß=åîßìíêßáæÛì=Þßè=àÛåîãíåÛ=íãîïÛîãéèßè=Þßè=ÞÛáßè=Üßâöðßì=ãèîß

æäèáìß=àöìðÛìÛí=éçÜéìÞK

SKU

käì=ÛèíðÛìßî=àöì=àÛìîóáßîí=Þìãàî=îÛí=öðßì=Ûð=ßîî=ÛèèÛî=ìßÞßìã=Üßâöðßì=ãèàéìçÛîãéèßè=ìöìÛèÞß=Þßî=öðßìæåîÛèÞß=ìßÞßìãßî

ãèîß=æäçèÛí=åðÛì=éçÜéìÞK

vîîßìæãáÛìß=ìãåîæãèäßì=åîßìàãèèí=ã=Ûðíèãîîßè=UI=V=éÝâ=NPK

TK

c^oqvdbqp=pgÖc^oqpphvaa

oãåîæãèäßì=àãèèí=ã=Ûðíèãîîßè=UI=V=éÝâ=NPK

UK

phvaaprqobakfkd=^spbbkab=c^oqvdbq

Skyddsutredning

UKN

oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=ÛèíðÛìÛì=àöì=áßèéçàöìÛèÞßî=Ûð=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=àöì=ðÛìî=éÝâ=ßîî=Ûð=Þß=àÛìîóá=ã=ìßÞßìãßîí

àæéîîÛ=íéç=íåÛææ=ïêêàóææÛ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=éÝâ=àöì=ðãæåÛ=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=äì

ÛèíðÛìãáK=oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=Üßâöðßì=ãèîß=èöÞðäèÞãáîðãí=áßèéçàöìÛ=ÞßîîÛ=ÛìÜßîß=êßìíéèæãáßèI=çßè=äì=íåóæÞãá=Ûîî

íß=îãææ=Ûîî=Þßî=ïîàöìí=êå=ìäîî=íäîîK

UKO

fèèÛè=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=ãèæßÞí=Üöì=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=íß=îãææ=Ûîî=çÛè=ã=ÞßîîÛ=ÛìÜßîß=ïîèóîîäÛì=îãææáäèáæãá=ãèàéìçÛJ

îãéè=éç=ÜßÞöçèãèáßè=Ûð=âéîßè=ã=Þß=âÛçèÛì=àÛìîóáßî=åéççßì=Ûîî=ÛèæöêÛ=ßææßì=Þäì=êÛííÛáßìÛìß=åéççßì=Ûîî=îÛí

éçÜéìÞ=ßææßì=áå=ãæÛèÞ=íÛçî=éç=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛ=éÝâ=ÞßìÛí=íåóÞÞíåîáäìÞßìK=oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=Üöì=íîïÞßìÛ

îãÞãáÛìß=ìÛêêéìîßì=éç=æãåèÛèÞß=íåóÞÞíÜßâéðK=käì=íå=äì=æäçêæãáî=Üöì=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=ÜßíöåÛ=ÜßìöìÞÛ=êßìíéèßì

éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=éÝâ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛ=àöì=Ûîî=ÞãíåïîßìÛ=ÜßÞöçèãèáßèí=íóàîß=éÝâ=çßîéÞßìK=oßÞßìãßîí

íåóÞÞíÝâßà=Üöì=àöæäÛ=ÛææÛ=íêßÝãàãåÛ=ìãåîæãèäßì=àìåè=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèK

29.4.2004

L 129/58

Europeiska unionens officiella tidning

ps

92

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

UKP

påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßîî=àÛìîóá=Üöì=éçàÛîîÛ=àöæäÛèÞß=ÞßæÛì=éçÜéìÞ=êå=ßææßì=ã=àÛìîóáßîW

KN=cóíãíåî=íäöàÛìîííåóÞÞK

KO=pîìïåîïìßææ=ãèîßáìãîßîK

KP=päöàÛìîííåóÞÞííóíîßç=àöì=êßìíéèÛæßèK

KQ=cöìàÛìÛèÞßêéæãÝóK

KR=oÛÞãéJ=éÝâ=îßæßåéççïèãåÛîãéèííóíîßçI=ãèÜßáìãêßî=ÞÛîéìíóíîßç=éÝâ=JèäîK

KS=^èÞìÛ=éçìåÞßè=íéçI=éç=Þß=íåÛÞÛí=ßææßì=ÛèðäèÞí=àöì=éæéðæãá=éÜíßìðÛîãéèI=íåïææß=åïèèÛ=ïîáöìÛ=ßè=ìãíå=àöì

êßìíéèßìI=ßáßèÞéç=ßææßì=ðßìåíÛçâßî=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=ßææßì=ã=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáK

UKQ

mßìíéèßì=íéç=ïîàöì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Üöì=åïèèÛ=ÜßáäìÛ=ßòêßìîâääæê=ðÛÞ=áäææßì=àöæäÛèÞßW

KN=hïèíåÛê=éç=ÛåîïßææÛ=íäåßìâßîíâéî=éÝâ=âéîÜãæÞßìK

KO=fáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛìK

KP=fáßèåäèèÛèÞß=êå=ãÝåßJÞãíåìãçãèßìÛèÞß=ÜÛíãí=Ûð=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç=íÛèèéæãåî

âéîÛì=íäåßìâßîßèK

KQ=qßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßìK

KR=jßîéÞßì=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=éìíÛåÛ=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞK

KS=pêìäèáäçèßèí=ßààßåî=êå=àÛìîóáßîí=åéèíîìïåîãéè=éÝâ=ïîìïíîèãèáK

KT=cÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞK

KU=^ààäìíêìÛòãí=ðãÞ=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèK

KV=_ßìßÞíåÛêíêæÛèßìãèáI=èöÞÜßìßÞíåÛê=éÝâ=ãèáìãêÛèÞßè=ðãÞ=èöÞíãîïÛîãéèßìK

KNM=cóíãíåî=íäöàÛìîííåóÞÞK

KNN=oÛÞãéJ=éÝâ=îßæßåéççïèãåÛîãéèííóíîßçI=ãèÜßáìãêßî=ÞÛîéìíóíîßç=éÝâ=JèäîI

KNO=jÛìãè=îßåèãåK

KNP=cÛìîóáíJ=éÝâ=âÛçèðßìåíÛçâßîK

UKR

oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=Üöì=ãèâäçîÛ=éÝâ=ìßáãíîìßìÛ=Þßè=ãèàéìçÛîãéè=íéç=åìäðí=àöì=Ûîî=åïèèÛ=áßèéçàöìÛ=ßè=ÜßÞöçJ

èãèáI=ÜæKÛK=àöæäÛèÞßW

KN=cÛìîóáßîí=åéèíîìïåîãéèK

KO=lçìåÞßè=íéç=Üöì=âÛ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI=îKßòK=ÜìóááÛèI=çÛíåãèïîìóççßè=Ûð=åÛîßáéìã=^=éÝâ=ÛèÞìÛ

åéèîìéææìïç=ßèæãáî=Þßàãèãîãéè=ã=åÛêãîßæ=ffJO=éíðK

KP=mæÛÝßìãèá=éÝâ=àïèåîãéè=àöì=ðÛì=éÝâ=ßè=Ûð=àÛåîãíåÛ=ßææßì=çöäæãáÛ=îãææîìäÞßíêïèåîßì=îãææ=àÛìîóáßîK

KQ=qãÞðÛîîßèàöìäèÞìãèáÛì=íéç=åÛè=êåðßìåÛ=àÛìîóáßîí=íåìÜÛìâßî=ßææßì=íåóÞÞK

KR=iÛíîìïç=éÝâ=íîïðèãèáíÛììÛèáßçÛèáK

KS=mæÛîíßì=Þäì=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=éÝâ=ðãåîãá=ïèÞßìâåææíïîìïíîèãèá=àöìðÛìÛíK

KT=mæÛîíßì=Þäì=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáß=àöìðÛìÛíK

KU=köÞJ=éÝâ=ìßíßìðïîìïíîèãèá=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=ðãåîãáÛ=ïêêáãàîßìK

KV=^èîÛæ=ÜßíäîîèãèáíçßÞæßççÛìI=ÞßìÛí=íäöàÛìîíåóÞÞíÛèíðÛì=éÝâ=ìßÞßìãßîí=ïîÜãæÞèãèáíåìÛðK

KNM=_ßàãèîæãá=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=àöì=êÛííÛáßìÛìèÛ=éÝâ=àÛìîóáßîí=ÜßíäîîèãèáK

29.4.2004

L 129/59

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

93

KNN=rîìóçèãèáíðäáÛì=éÝâ=íÛçæãèáííîÛîãéèßì=íéç=íåÛææ=ïêêìäîîâåææÛí=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=íäåßì=éÝâ=éìÞèãèáíÛç

èöÞßðÛåïßìãèá=Ûð=àÛìîóáßîK

KNO=däææÛèÞß=ÛðîÛæ=çßÞ=êìãðÛîÛ=íäåßìâßîíÜéæÛá=íéç=îãææâÛèÞÛâåææßì=íäöàÛìîííåóÞÞíîääèíîßì=êå=éÝâ=åìãèá=àÛìîóáßî

éÝâ=èäìæãááÛèÞß=ðÛîîßèéçìåÞßK

KNP=_ßàãèîæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßèI=ãèÜßáìãêßî=ãèíêßåîãéèßì=éÝâ=åéèîìéææàöìàÛìÛèÞßèI

ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßçI=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáI=Üßíäîîèãèáßèí=ãÞßèîãîßîíâÛèÞæãèáÛì=éÝâ=ãÞßèîãîßîíåéççïèãåÛJ

îãéèI=æÛìçI=ÜßæóíèãèáI=îãææîìäÞßíåéèîìéææ=éÝâ=ÛèÞìÛ=îãææäçêæãáÛ=íóíîßçK

UKS

cÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Üöì=éçàÛîîÛ=ÛææÛ=ãÞßèîãàãßìÛÞß=îãææîìäÞßíðäáÛìI=ãèÜßáìãêßî=öêêèÛ=ðäÞßìÞäÝåI=éÝâ

ïîðäìÞßìÛ=çöäæãáâßîßè=Ûîî=ÞßííÛ=Üæãì=ÛèðäèÞÛ=Ûð=êßìíéèßì=íéç=àöìíöåßì=öðßìîìäÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßíîäççßæíßìèÛK

aßîîÛ=ãèåæïÞßìÛì=îãææîìäÞßíðäáÛì=îãææáäèáæãáÛ=àöì=ãèÞãðãÞßì=çßÞ=æßáãîãçî=îãææîìäÞß=íÛçî=àöì=íåÞÛèÛ=íéç=íöåßì=éîãææåîßî

îãææîìäÞßK

UKT

cÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Üöì=éçàÛîîÛ=ßè=ÜßÞöçèãèá=Ûð=ìßæßðÛèíßè=âéí=ÜßàãèîæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=ìãåîæãèäßìI

àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=åîáäìÞßìI=ÜåÞß=ìïîãèçäííãáÛ=éÝâ=íåÞÛèÛ=àöì=èöÞíãîïÛîãéèßìI=éÝâ=íåÛææ=àÛíîíîäææÛ=íåóÞÞíìãåîæãèäßì

ìöìÛèÞß

KN=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI

KO=åîáäìÞßì=ðãÞ=ÜìÛèÞ=éÝâ=ÛèÞìÛ=èöÞíãîïÛîãéèßìI

KP=ã=ðãæåßè=ïîíîìäÝåèãèá=àÛìîóáßîí=êßìíéèÛæI=êÛííÛáßìÛìßI=ÜßíöåÛìßI=íäæäÛìßI=ìßêÛìÛîöìßìI=âÛçèÛìÜßîÛìß=éíðK=Üöì

öðßìðÛåÛíI

KQ=àìßåðßèí=éÝâ=ßààßåîãðãîßî=àöì=íåóÞÞíêÛîìïææßìãèáI

KR=åéèîìéææíóíîßç=àöì=îãææîìäÞßíðäáÛìI=ãèÜßáìãêßî=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßçI

KS=íóíîßç=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßè=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞíåéççïèãåÛîãéèI

KT=íäåßìâßîíÞöììÛìI=ÜÛììãäìßì=éÝâ=ÜßæóíèãèáI=éÝâ

KU=Ûææ=ïîìïíîèãèá=éÝâ=íóíîßç=àöì=öðßìðÛåèãèá=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞK

UKU

cÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Üöì=éçàÛîîÛ=Þß=êßìíéèßìI=ÛåîãðãîßîßìI=îääèíîßì=éÝâ=ðßìåíÛçâßîßì=íéç=äì=ðãåîãáÛ=Ûîî

íåóÞÞÛI=ÜæKÛK=àöæäÛèÞßW

KN=cÛìîóáßîí=ÜßíäîîèãèáK

KO=mÛííÛáßìÛìßI=ÜßíöåÛìßI=íäæäÛìßI=ìßêÛìÛîöìßìI=âÛçèêßìíéèÛæ=éíðK

KP=hÛêÛÝãîßîßè=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=èÛðãáÛîãéèííäåßìâßî=éÝâ=åîáäìÞßì=ã=èöÞíãîïÛîãéèßìK

KQ=iÛíîI=íäìíåãæî=àÛìæãáî=áéÞí=ßææßì=àÛìæãáÛ=äçèßèK

KR=cÛìîóáßîí=àöììåÞK

KS=cÛìîóáßîí=ïîìïíîèãèá=éÝâ=íóíîßç=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞíåéççïèãåÛîãéèK

KT=cÛìîóáßîí=ïîìïíîèãèá=éÝâ=íóíîßç=àöì=íåóÞÞíöðßìðÛåèãèáK

UKV

cÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=Üöì=ÜßâÛèÞæÛ=ÛææÛ=îäèåÜÛìÛ=âéîI=ðãæåßî=åÛè=ãèåæïÞßìÛ=íåÞÛèÛ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ

íéç

KN=íåÛÞÛ=êå=ßææßì=àöìíîöìßæíß=Ûð=àÛìîóá=ßææßì=âÛçèÛèæäááèãèáI=îKßòK=áßèéç=ßòêæéíãð=ÛèéìÞèãèáI=çéìÞÜìÛèÞI=íÛÜéJ

îÛáß=ßææßì=ðÛèÞÛæãíçI

KO=åÛêèãèá=ßææßì=ÜßíæÛáîÛáÛèÞß=Ûð=àÛìîóá=ßææßì=åãÞèÛêêèãèá=Ûð=êßìíéèßì=éçÜéìÞI

KP=çÛèãêïæßìãèá=Ûð=æÛíîI=ðãåîãá=àÛìîóáíïîìïíîèãèá=ßææßì=Jíóíîßç=ßææßì=àÛìîóáßîí=àöììåÞI

KQ=éÜßâöìãáî=îãææîìäÞß=ßææßì=éÜßâöìãá=ÛèðäèÞèãèáI=ãèÜßáìãêßî=èäìðÛìé=Ûð=àìãêÛííÛáßìÛìßI

KR=íçïááæãèá=Ûð=ðÛêßè=ßææßì=ïîìïíîèãèáI=ãèÜßáìãêßî=çÛííàöìíîöìßæíßðÛêßèI

29.4.2004

L 129/60

Europeiska unionens officiella tidning

ps

94

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KS=ïîèóîîäÛèÞß=Ûð=àÛìîóáßî=àöì=Ûîî=çßÞàöìÛ=êßìíéèßì=çßÞ=Ûðíãåî=Ûîî=éìíÛåÛ=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=éÝâLßææßì=íåÞÛèÛ

êßìíéèßìí=ïîìïíîèãèáI

KT=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=àÛìîóáßî=íääæðî=íéç=ßîî=ðÛêßè=ßææßì=ßîî=íäîî=Ûîî=éìíÛåÛ=íåÛÞÛ=ßææßì=àöìíîöìßæíßI

KU=Ûèáìßêê=àìåè=íäöíãÞÛèI=ðãÞ=åÛä=ßææßì=ÛèåÛìI=éÝâ

KV=Ûèáìßêê=îãææ=íäöííK

UKNM=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Üöì=îÛ=âäèíóè=îãææ=ÛææÛ=îäèåÜÛìÛ=íåìÜÛìâßîíÜìãíîßìI=ÜæKÛK=àöæäÛèÞßW

KN=héèàæãåîßì=çßææÛè=íäåßìâßîíåìÛðßè=éÝâ=åìÛðßè=êå=íäöàÛìîííåóÞÞK

KO=héèàæãåîßì=çßææÛè=ÛìÜßîíïêêáãàîßì=éçÜéìÞ=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞíïêêÞìÛáK

KP=sÛåîâåææèãèáI=Üßíäîîèãèáßèí=íîéìæßåI=íäìíåãæî=çßÞ=ÛðíßßèÞß=êå=Üßíäîîèãèáßèí=ïîçÛîîèãèáI=ðÛåíÛçâßî=éÝâ=êìßíîÛJ

îãéèK

KQ=^ææÛ=ãÞßèîãàãßìÛÞß=Üìãíîßì=ã=íäöàÛìîííåóÞÞíïîÜãæÞèãèáßèK

KR=^ææ=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=ÛææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßçI=ãèÜßáìãêßî=åéççïèãåÛîãéèííóíîßçK

UKNN=oßÞßìãßîí=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßì=Üöì=ÛææîãÞ=ÜßÛåîÛ=âïì=íåóÞÞíåîáäìÞßìèÛ=åÛè=êåðßìåÛ=Þßè=Þßæ=Ûð=àÛìîóáßîí

êßìíéèÛæ=íéç=åéççßì=Ûîî=ðÛìÛ=åðÛì=éçÜéìÞ=ïèÞßì=æåèáÛ=êßìãéÞßìK=sãÞ=êæÛèßìãèá=Ûð=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íåÛææ=íäìíåãæÞ

âäèíóè=îÛí=îãææ=Üßíäîîèãèáßèí=åéçàéìîI=îìãðíßæ=éÝâ=êìãðÛîæãð=íÛçî=Üßíäîîèãèáßèí=àöìçåáÛ=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=ßààßåîãðãJ

îßîßè=ïèÞßì=æåèáÛ=êßìãéÞßìK

UKNO=käì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=áßèéçàöìîí=íåÛææ=ßè=ìÛêêéìî=ïîÛìÜßîÛíI=çßÞ=ßè=íÛççÛèàÛîîèãèá=Ûð=âïì=ïîìßÞJ

èãèáßè=ïîàöìÞßíI=ßè=Üßíåìãðèãèá=Ûð=Þß=íåìÜÛìÛ=êïèåîßì=íéç=êåîìäààÛîí=ïèÞßì=ïîìßÞèãèáßèI=íÛçî=ßè=Üßíåìãðèãèá=Ûð

çéîåîáäìÞßì=íéç=íåïææß=åïèèÛ=ÛèðäèÞÛí=àöì=Ûîî=çéîðßìåÛ=ÞßííÛ=ÜìãíîßìK=oÛêêéìîßè=íåÛææ=íåóÞÞÛí=àìåè=éîãææåîßè=îãææJ

áåèá=ßææßì=éîãææåîßî=ìöäÛèÞßK

UKNP=lç=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=ãèîß=âÛì=ïîàöìîí=Ûð=ìßÞßìãßî=Üöì=ìÛêêéìîßè=áìÛèíåÛí=éÝâ=áéÞåäèèÛí=Ûð=ìßÞßìãßîí

íåóÞÞíÝâßàK

Sjöfartsskyddsbesiktning på plats

UKNQ=päöàÛìîííåóÞÞíÜßíãåîèãèáßè=êå=êæÛîí=ïîáöì=ßè=ãèîßáìßìÛÞ=Þßæ=Ûð=ßè=íåóÞÞíïîìßÞèãèáK=sãÞ=ÞßèèÛ=Üßíãåîèãèá=Üöì

ÜßàãèîæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=åîáäìÞßì=éçÜéìÞ=ãèíêßåîßìÛí=éÝâ=ïîðäìÞßìÛí=ÛðíßßèÞß

KN=íäåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=ÛìÜßîßî=éçÜéìÞ=ïîàöìí=êå=ìäîî=íäîîI

KO=ÜßðÛåèãèá=Ûð=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI=ã=íóàîß=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ßèÞÛíî=Üßâöìãá=êßìíéèÛæ=àåì=îãææîìäÞßI

KP=åéèîìéææ=Ûð=îãææîìäÞßî=îãææ=àÛìîóáßîI=ãèÜßáìãêßî=ÛææÛ=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßçI

KQ=ÜßðÛåèãèá=Ûð=öêêèÛ=ÞäÝå=éÝâ=éçìåÞßè=åìãèá=àÛìîóáßîI

KR=åéèîìéææ=Ûð=éçÜéìÞíîãáÛèÞß=êßìíéèßì=éÝâ=ÞßìÛí=îãææâöìãáâßîßì=EÜßæßÞíÛáÛî=éÝâ=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáß=éÝâ=àÛìîóáíJ

Üßíäîîèãèáßèí=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìFI

KS=öðßìðÛåèãèá=Ûð=æÛíîâÛèîßìãèáßè=éÝâ=æßðßìÛèíßìèÛ=Ûð=àÛìîóáßîí=àöììåÞI=éÝâ

KT=íäåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞíåéççïèãåÛîãéèI=íäöàÛìîííåóÞÞíãèàéìçÛîãéè=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞíïîJ

ìïíîèãèá=äì=åæÛìÛ=Ûîî=ÛèðäèÞÛíK

VK

c^oqvdbqp=phvaapmi^k

Allmänt

VKN

oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=âÛì=ÛèíðÛìßî=àöì=Ûîî=íß=îãææ=Ûîî=ßè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=àÛìîóáßî=ïîÛìÜßîÛí=éÝâ=æäçèÛí=ãè=àöì=áéÞåäèJ

èÛèÞßK=fèèßâåææßî=ã=íåóÞÞíêæÛèßì=àöì=àÛìîóá=ðÛìãßìÛì=ÜßìéßèÞß=êå=Þßî=àÛìîóá=êæÛèßè=áäææßìK=f=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞJ

èãèá=Üöì=àÛìîóáßîí=íäìíåãæÞÛ=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=êéîßèîãßææÛ=âéî=éÝâ=íåìÜÛìâßî=ãÞßèîãàãßìÛíK=sÛÞ=íéç=âäìðãÞæÛá=àìÛçJ

åéççßì=Üöì=ÜßâÛèÞæÛí=ã=ÞßîÛæä=ðãÞ=ïîÛìÜßîÛèÞßî=Ûð=íåóÞÞíêæÛèßèK=iäçêæãáÛ=çóèÞãáâßîßì=åÛè=îãææâÛèÞÛâåææÛ=ìåÞ

éç=ïîÛìÜßîÛèÞß=Ûð=éÝâ=ãèèßâåææ=ã=ßè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=àÛìîóáK

29.4.2004

L 129/61

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

95

VKO

bè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=àÛìîóá=Üöì

KN=ã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=àÛìîóáßîí=éìáÛèãíÛîéìãíåÛ=íåóÞÞííîìïåîïìI

KO=ã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=àÛìîóáßîí=åéêêæãèáÛì=îãææ=ìßÞßìãßîI=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI=ÛèÞìÛ=àÛìîóá=éÝâ=ÜßâöìãáÛ=çóèÞãáJ

âßîßì=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞI

KP=ã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=Þß=åéççïèãåÛîãéèííóíîßç=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=ßààßåîãð=éÝâ=åéèîãèïßìæãá

åéççïèãåÛîãéè=ãèéç=àÛìîóáßî=éÝâ=çßææÛè=àÛìîóáßî=éÝâ=ÛèÞìÛI=ãèÜßáìãêßî=âÛçèÛèæäááèãèáÛìI

KQ=ã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=áìïèÞæäááÛèÞß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=àöì=íåóÞÞíèãðå=NI=ÜåÞß=ÞìãàîíçäííãáÛ=éÝâ=àóíãíåÛI=íéç=ÛææîãÞ

åéççßì=Ûîî=àãèèÛí=îãææáäèáæãáÛI=éÝâ

KR=æäçèÛ=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=àöì=Ûîî=ïîÛè=àöìÞìöäèãèá=æåîÛ

àÛìîóáßî=áå=öðßì=îãææ=íåóÞÞíèãðå=O=éÝâ=ðãÞ=Üßâéð=îãææ=íåóÞÞíèãðå=PI

KS=àöìßíåìãðÛ=éç=ßè=ìßáßæÜïèÞßè=öðßìíóè=Ûð=íåóÞÞíêæÛèßè=éÝâ=Þßíí=äèÞìãèáÛìI=çßÞ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=áäéìÞÛ=ßìàÛìßèJ

âßîßì=ßææßì=àöìäèÞìÛÞß=éçíîäèÞãáâßîßìI=éÝâ

KT=ã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=àöìàÛìÛèÞßî=àöì=ìÛêêéìîßìãèá=îãææ=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèí=åéèîÛåîêïèåîßìK

VKP

rîÛìÜßîÛèÞßî=Ûð=ßè=ßààßåîãð=íåóÞÞíêæÛè=àöì=àÛìîóá=Üöì=áìïèÞÛí=êå=èéááìÛèè=ÜßÞöçèãèá=Ûð=ÛææÛ=àìåáéì=íéç=ìöì

àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞI=àìÛçàöì=Ûææî=ßè=èéááìÛèè=ÜßÞöçèãèá=Ûð=Þß=àóíãíåÛ=éÝâ=ÞìãàîíçäííãáÛ=ßáßèíåÛêßìèÛI=ãèÜßJ

áìãêßî=îóêßè=Ûð=îìÛàãå=íéç=Þßî=ÜßìöìÞÛ=àÛìîóáßî=áåì=ãK

VKQ

cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=áéÞåäèèÛí=Ûð=çóèÞãáâßîßè=ßææßì=àöì=ÞßèèÛí=ìäåèãèáK=lç=ßè=çóèÞãáâßî=ïîèóîîäÛì=ßè

ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=àöì=áìÛèíåèãèá=ßææßì=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=ßîî=àÛìîóáí=íåóÞÞíêæÛèI=Üöì=ÞßèèÛ=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=ãèîß=âÛ=èåáìÛ=åéêêæãèáÛì=îãææ=Þßè=ßìåäèÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=íéç=ïîÛìÜßîÛÞß=ßææßì

ÜãíîéÞ=ðãÞ=ïîÛìÜßîÛèÞßî=Ûð=íåóÞÞíêæÛèßèK

VKR

oßÞßìãßîí=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßì=Üöì=ïîðßÝåæÛ=àöìàÛìÛèÞßè=àöì=Ûîî

KN=ÜßÞöçÛ=Þßè=åéèîãèïßìæãáÛ=ßààßåîãðãîßî=íéç=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=âÛìI=éÝâ

KO=ÛèíðÛìÛ=àöì=äèÞìãèáÛì=ã=êæÛèßè=ßàîßì=Þßî=Ûîî=ÞßèèÛ=áéÞåäèîíK

VKS

aß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=ãèáåì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=ðÛìÛ=ãèàöìÞÛ=èäì=Þßè=àöìíîÛ=åéèîìéææßè=Ûð=öðßìßèííîäçJ

çßæíß=çßÞ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞ=ïîàöìíK=f=ÛèèÛî=àÛææ=åÛè=àÛìîóáßîí=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞíÝßìîãàãåÛî=ãèîß=ïîàäìÞÛíK=lç=Þßî=íßèÛìß=ïêêíîåì=àßæ=ã=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=ßææßì=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç=ßææßì

éç=èåáéè=íåóÞÞíåîáäìÞ=ÞìÛí=ãèI=Üöì=çéîíðÛìÛèÞß=îãææàäææãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=ãèàöìÛíK=fèàéìçÛîãéè=éç=ÞßîîÛ=íåÛææ=ã=íå

àÛææ=æäçèÛí=îãææ=çóèÞãáâßîßè=àöì=áéÞåäèèÛèÞßK

Organisering och utförande av skyddsarbetet ombord

VKT

rîöðßì=Þßìãåîæãèäßì=íéç=áßí=ã=êïèåî=VKO=Üöì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=àöì=íÛçîæãáÛ=íåóÞÞíèãðåßìI=àÛíîíîäææÛ

KN=ÛèíðÛì=éÝâ=ÛìÜßîíïêêáãàîßì=àöì=Ûææ=êßìíéèÛæ=éçÜéìÞ=çßÞ=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíìéææI

KO=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=Üßâöðí=àöì=Ûîî=íåÞÛè=åéèîãèïßìæãá=åéççïèãåÛîãéè=ÛææîãÞ=íåÛææ=åïèèÛ=ïêêìäîîâåææÛíI

KP=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=Üßâöðí=àöì=Ûîî=ÜßÞöçÛ=Þßè=åéèîãèïßìæãáÛ=ßààßåîãðãîßîßè=âéí=íäöàÛìîííåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßèÛ=éÝâ

Ûææ=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=ÛææÛ=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßçI=ãèÜßáìãêßî=àöìàÛìÛèÞßè=àöì=ãÞßèîãàãßìãèá=éÝâ=åîáäìÞßì

ðãÞ=Üìãíîßì=ßææßì=àßæ=êå=ïîìïíîèãèá=ßææßì=íóíîßçI

KQ=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=åîáäìÞßì=àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ=íäåßìâßîíåäèíæãá=ãèàéìçÛîãéè=êå=êÛêêßì=ßææßì=ã=ßæßåîìéèãíåî=àéìçÛîI

29.4.2004

L 129/62

Europeiska unionens officiella tidning

ps

96

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KR=ïèÞßìâåææíåìÛð=éÝâ=îóê=Ûð=ïèÞßìâåææ=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞíJ=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=éç=íåÞÛè=àãèèíI

KS=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=íäåßìíîäææßì=ßîî=êïèåîæãáî=ïîÛìÜßîÛèÞß=éÝâ=ßè=êïèåîæãá=ÜßÞöçèãèá=Ûð=ìÛêêéìîßì=ìöìÛèÞß=ÛææÛ

íäåßìâßîíöðßìîìäÞßæíßì=ßææßì=íäöàÛìîííåóÞÞíêìéÜæßçI=éÝâ

KT=àöìàÛìÛèÞßè=àöì=Ûîî=àÛíîíîäææÛI=ïêêìäîîâåææÛ=éÝâ=ïêêÞÛîßìÛ=ßè=ãèðßèîßìãèá=Ûð=Ûææî=àÛìæãáî=áéÞí=ßææßì=àÛìæãáÛ=äçèßè

íéç=çßÞàöìí=éçÜéìÞI=ãèÜßáìãêßî=íåÞÛèî=áéÞí=éÝâ=íåÞÛèÛ=äçèßèí=êæÛÝßìãèáK

VKU

kßÞÛèíîåßèÞß=Þßæ=Ûð=ÞßîîÛ=Ûðíèãîî=Üßìöì=íäìíåãæî=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=êå=ðÛìäß=íåóÞÞíèãðå=ìöìÛèÞß

KN=ÜßíäîîèãèáßèíI=êÛííÛáßìÛìèÛíI=ÜßíöåÛìèÛí=éÝâ=ÛèÞìÛí=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáßîI

KO=éçìåÞßè=éçÜéìÞ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI

KP=æÛíîâÛèîßìãèáI

KQ=æßðßìÛèíßì=Ûð=àÛìîóáßîí=àöììåÞI

KR=âÛèîßìãèá=Ûð=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=éÝâ

KS=öðßìðÛåèãèá=Ûð=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞK

Tillträde till fartyget

VKV

f=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àÛíîíîäææÛí=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=áäææßì=àöì=íÛçîæãáÛ=îãææîìäÞßíðäáÛì=îãææ=àÛìîóáßî=éÝâ

íéç=ãÞßèîãàãßìÛí=ã=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßèK=aßîîÛ=ãèÜßáìãêßì=ÛææÛ

KN=æéîíæßäÞÛìßI

KO=æÛèÞáåèáÛìI

KP=ìÛçêßìI

KQ=ÞöììÛìI=íãÞéðßèîãæßìI=àöèíîßì=éÝâ=âóîîðßèîãæßìI

KR=àöìîöäèãèáíæãèéì=éÝâ=ÛèåÛìåäîîãèáÛìI=éÝâ

KS=åìÛèÛì=éÝâ=æóàîÛèéìÞèãèáÛìK

VKNM=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=ãÞßèîãàãßìÛ=æäçêæãáÛ=êæÛîíßì=Þäì=îãææîìäÞßíÜßáìäèíèãèáÛì=ßææßì=àöìÜïÞ=Üöì=áäææÛ=àöì=ðÛì=éÝâ

ßè=Ûð=ÞßííÛ=îãææîìäÞßíðäáÛì=êå=ìßíêßåîãðß=íåóÞÞíèãðåK=påóÞÞíêæÛèßè=Üöì=àÛíîíîäææÛ=ðãæåßè=îóê=Ûð=Üßáìäèíèãèá=ßææßì

àöìÜïÞ=íéç=íåÛææ=áäææÛ=éÝâ=íäîîßî=Ûîî=ðßìåíîäææÛ=ÞßîîÛ=àöì=ðÛìäß=íåóÞÞíèãðåK

VKNN=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àìÛçáå=ðãæåßè=îóê=Ûð=ãÞßèîãàãßìãèá=íéç=åìäðí=àöì=îãææîìäÞß=éçÜéìÞ=éÝâ=àöì=Ûîî

ßèíåãæÞÛ=ãèÞãðãÞßì=íåÛææ=àå=àöìÜæã=éçÜéìÞ=ïîÛè=Ûîî=ãàìåáÛíäîîÛíI=àöì=ðÛìäß=íåóÞÞíèãðåK=aßîîÛ=åÛè=ãèèßÜäìÛ=ïîðßÝåæãèá

Ûð=ßîî=íäìíåãæî=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßç=àöì=êßìçÛèßèî=éÝâ=îãææàäææãá=ãÞßèîãàãßìãèá=Ûð=àÛìîóáßîí=Üßíäîîèãèá=ìßíêßåîãðß

ÜßíöåÛìßK=cÛìîóáßîí=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßç=ÜöìI=èäì=íå=äì=êìÛåîãíåî=áßèéçàöìÜÛìîI=íÛçéìÞèÛí=çßÞ=Þßî=íóíîßç=íéç

îãææäçêÛí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=mÛííÛáßìÛìß=Üöì=åïèèÛ=ÜßðãíÛ=íãè=ãÞßèîãîßî=çßÞ=âääæê=Ûð=éçÜéìÞíîãáèãèáíåéìîI

Üãæäßîî=ßææßì=æãåèÛèÞßI=çßè=Üöì=ãèîß=ïîÛè=öðßìðÛåèãèá=áßí=îãææîìäÞß=îãææ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßK=cÛìîóáßîí

íåóÞÞíêæÛè=Üöì=ãèèßâåææÛ=Üßíîäççßæíßì=íéç=íäåßìíîäææßì=Ûîî=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßçßî=ïêêÞÛîßìÛí=ìßáßæÜïèÞßî=éÝâ=Ûîî

çãííÜìïå=Ûð=íóíîßçßî=æßÞßì=îãææ=ÞãíÝãêæãèäìÛ=åîáäìÞßìK

VKNO=mßìíéèßì=íéç=ãèîß=àìãðãææãáî=ðãíÛì=ßææßì=ãèîß=åÛè=ÜßíîóìåÛ=íãè=ãÞßèîãîßî=éÝâLßææßì=ÜßåìäàîÛ=íóàîßî=çßÞ=íãîî=Üßíöå=êå

ïêêçÛèãèá=Ûîî=áöìÛ=ÞßîîÛI=Üöì=ðäáìÛí=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáßîI=éÝâ=Þßè=êßìíéèßèí=àöìíöå=Ûîî=íåÛààÛ=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáßî

Üöì=ìÛêêéìîßìÛí=îãææ=àÛìîóáßîíI=ìßÞßìãßîí=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàßì=íÛçî=îãææ=èÛîãéèßææÛ=ßææßì=æéåÛæÛ

çóèÞãáâßîßì=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞK

VKNP=aßî=Üöì=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àìÛçáå=âïì=éàîÛ=ÛææÛ=îãææîìäÞßíåéèîìéææßì=íåÛææ=áßèéçàöìÛíI=íäìíåãæî=éç=Þß=íåÛææ

áßèéçàöìÛí=íæïçêçäííãáî=ßææßì=îãææàäææãáîK

påóÞÞíèãðå=N

VKNQ=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àöìßíåìãðÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=àöì=Ûîî=åéèîìéææßìÛ=îãææîìäÞßî=îãææ=àÛìîóáßî=êå=íåóÞÞíèãðå=NI=ðãæåßî

åÛè=ãèèßÜäìÛW

KN=fÞßèîãîßîíåéèîìéææ=Ûð=ÛææÛ=êßìíéèßì=íéç=àöìíöåßì=îÛ=íãá=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=éÝâ=åéèîìéææ=Ûð=ÞßìÛí=íåäæ=àöì=ÞßîîÛI

áßèéç=Ûîî=îKßòK=åéèîìéææßìÛ=çßÞâÛðÞÛ=ãèíîìïåîãéèßìI=êÛííÛáßìÛìÜãæäßîîßìI=éçÜéìÞíîãáèãèáíåéìîI=ÛìÜßîíéìÞßì=éíðK

KO=päåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=àÛíîíîäææÞÛI=íäåìÛ=éçìåÞßè=ïêêìäîîÛí=àöì=ãèíêßåîãéè=éÝâ=ðãíãîÛîãéè=Ûð=êßìíéèßìI=ÜÛáÛáß

EãèÜßáìãêßî=âÛèÞÜÛáÛáßFI=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìI=àéìÞéè=éÝâ=ÞßìÛí=ãèèßâåææ=ã=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèK

29.4.2004

L 129/63

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

97

KP=päåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=àéìÞéè=íéç=íåÛææ=æÛíîÛí=êå=ÜãæîìÛèíêéìîàÛìîóáI=ìéìéJàÛìîóá=éÝâ=ÛèÞìÛ=êÛííÛáßìÛìàÛìîóá

ïèÞßìíöåí=àöìß=æÛíîèãèáI=íå=éàîÛ=íéç=Þßî=Ûèáßí=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=éÝâ=ã=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

KQ=ÅîíåãæäÛèÞß=Ûð=åéèîìéææßìÛÞß=êßìíéèßì=éÝâ=ÞßìÛí=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßì=àìåè=éåéèîìéææßìÛÞß=êßìíéèßì=éÝâ

ÞßìÛí=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìK

KR=ÅîíåãæäÛèÞß=Ûð=êÛííÛáßìÛìß=íéç=íîãáßì=éçÜéìÞ=àìåè=íåÞÛèÛ=íéç=æäçèÛì=àÛìîóáßîK

KS=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=îãææîìäÞßíêïèåîßì=íéç=íåÛææ=íäåìÛí=ßææßì=ÜßçÛèèÛí=ã=íóàîß=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=éîãææåîßî=îãææîìäÞßK

KT=päåìãèáI=áßèéç=æåíèãèá=ßææßì=êå=ÛèèÛî=íäîîI=Ûð=îãææîìäÞß=îãææ=éÜßçÛèèÛÞß=ïîìóççßè=ÜìßÞðãÞ=ïîìóççßè=îãææ=ðãæåÛ

êÛííÛáßìÛìß=éÝâ=ÜßíöåÛìß=âÛì=îãææîìäÞßI=éÝâ

KU=päöàÛìîííåóÞÞíãèàéìçÛîãéè=îãææ=ÛææÛ=ÜßíäîîèãèáíçßÞæßççÛì=ÛðíßßèÞß=îäèåÜÛìÛ=âéîI=àöìàÛìÛèÞßè=àöì=ìÛêêéìîßìãèá

Ûð=çãííîäèåîÛ=êßìíéèßì=ßææßì=àöìßçåæ=ßææßì=Ûåîãðãîßîßì=éÝâ=Üßâéðßî=Ûð=öðßìðÛåèãèáK

VKNR=käì=íåóÞÞíèãðå=N=áäææßì=íåÛææ=ÛææÛ=êßìíéèßì=íéç=ðãææ=îÛ=íãá=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=ðãíãîßìÛíK=cìßåðßèíßè=êå=íåÞÛè=ðãíãîÛJ

îãéèI=ãèÜßáìãêßî=íæïçêçäííãá=ðãíãîÛîãéèI=íåÛææ=íêßÝãàãÝßìÛí=ã=àÛìîóáßîí=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=íäìíåãæî=áéÞåäèèÛí

Ûð=çóèÞãáâßîßèK=påÞÛè=ðãíãîÛîãéè=ïîàöìí=Üäíî=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ã=ßîî=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=àÛìîóáßîí=êßìíéèÛæ

éÝâ=ã=èäìâßîßè=Ûð=àÛìîóáßîK=jßÞæßççÛì=ã=àÛìîóáßîí=Üßíäîîèãèá=íåÛææ=ãèîß=ðÛìÛ=îðïèáèÛ=Ûîî=ðãíãîßìÛ=íãèÛ=åéææßáéì=ßææßì

ÞßìÛí=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìI=çßÞ=çãèÞìß=äè=Ûîî=Þßî=àãèèí=áéÞÛ=íåäæ=Ûîî=êå=íåóÞÞíçäííãáÛ=áìïèÞßì=ÜßéìÞìÛ=íåÞÛè

ðãíãîÛîãéèK=bè=íåÞÛè=ðãíãîÛîãéè=íåÛææ=ïîàöìÛí=êå=ßîî=íäîî=íéç=àïææî=ïî=îÛì=âäèíóè=îãææ=ãèÞãðãÞßèí=çäèíåæãáÛ=ìäîîãáâßîßì

éÝâ=ÜßðÛìÛì=ãèÞãðãÞßèí=áìïèÞæäááÛèÞß=ðäìÞãáâßîK

påóÞÞíèãðå=O

VKNS=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àìÛçáå=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=êå=íåóÞÞíèãðå=O=íåÛææ=îãææäçêÛí=àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ

çéî=àöìâöäÞ=ìãíå=àöì=íäåßìâßîíîãææÜïÞI=ã=íóàîß=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Üäîîìß=ÜßðÛåèãèá=éÝâ=èéááìÛèèÛìß=åéèîìéææK=aßîîÛ=åÛè

éçàÛîîÛ=àöæäÛèÞßW

KN=vîîßìæãáÛìß=êßìíéèÛæ=ÛðÞßæÛí=àöì=Ûîî=êÛîìïææßìÛ=ÞäÝå=èäì=ÛìÜßîß=ãèîß=êåáåì=ã=íóàîß=Ûîî=ÛððãíÛ=éÜßâöìãáÛK

KO=_ßáìäèíèãèá=Ûð=ÛèîÛæßî=êïèåîßì=àöì=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáßîI=ãÞßèîãàãßìãèá=Ûð=îãææîìäÞßíêïèåîßì=íéç=íîäèáí=éÝâ

æäçêæãáÛ=íóíîßç=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=íîäèáèãèáßèK

KP=cöìâãèÞìÛèÞß=Ûð=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáßî=àìåè=íäöíãÞÛèI=ãèÜßáìãêßî=Ûîî=ßòßçêßæðãí=ã=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßè=îãææâÛèÞÛâåææÛ=êÛîìïææßìÛèÞß=ÜåîÛìK

KQ=rêêìäîîÛèÞß=Ûð=ßîî=éçìåÞß=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=êå=àÛìîóáßîí=æÛèÞíãÞÛI=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèK

KR=Öåèãèá=Ûð=ÛèîÛæßî=ðãíãîÛîãéèßì=éÝâ=èéááìÛèèâßîßè=ðãÞ=ðãíãîÛîãéè=Ûð=êßìíéèßìI=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßì=éÝâ

àéìÞéè=íéç=íåÛææ=æéííÛí=ßææßì=æÛíîÛíK

KS=bíåéìîßìãèá=Ûð=ÜßíöåÛìß=îãææ=àÛìîóáßîK

KT=qãææâÛèÞÛâåææÛèÞß=Ûð=óîîßìæãáÛìß=íäìíåãæÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíãèàéìçÛîãéè=îãææ=Ûææ=êßìíéèÛæ=éçÜéìÞ=ìöìÛèÞß=ãÞßèîãàãJ

ßìÛÞß=âéîI=ïèÞßìíîìóåÛ=ðãåîßè=Ûð=àöìàÛìÛèÞßèÛ=àöì=ìÛêêéìîßìãèá=Ûð=çãííîäèåîÛ=êßìíéèßìI=àöìßçåæ=ßææßì=Ûåîãðãîßîßì

éÝâ=ïèÞßìíîìóåÛ=Üßâéðßî=Ûð=öåÛÞ=ÜßðÛåèãèáK

KU=cïææíîäèÞãá=ßææßì=êÛìîãßææ=áßèéçíöåèãèá=Ûð=àÛìîóáßîK

påóÞÞíèãðå=P

VKNT=må=íåóÞÞíèãðå=P=íåÛææ=àÛìîóáßî=àöæäÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì

âéî=Þäì=éçK=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=íåÛææ=ã=ÞßîÛæä=ÜßíåìãðÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=êå=àÛìîóáßîI=ã=èäìÛ

íÛçÛìÜßîß=çßÞ=éðÛèèäçèÞÛ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=âéî=éÝâ=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ=àöæäÛèÞßW

KN=_ßáìäèíèãèá=Ûð=îãææîìäÞßíðäáÛìèÛ=îãææ=ßè=ßèÞÛ=åéèîìéææßìÛÞ=êïèåîK

KO=qãææåîßè=éçÜéìÞíîãáèãèá=ßèÞÛíî=àöì=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì=âéî=ÞäìéçK

KP=fèíîìïåîãéèßì=îãææ=êßìíéèßì=éçÜéìÞK

KQ=fèÞìÛáèãèá=Ûð=éçÜéìÞíîãáèãèá=éÝâ=æÛèÞíîãáèãèáK

KR=^ðÜìóîÛèÞß=Ûð=æÛíîâÛèîßìãèáI=æßðßìÛèíßì=éíðK

KS=bðÛåïßìãèá=Ûð=àÛìîóáßîK

KT=cæóîîèãèá=Ûð=àÛìîóáßîK

KU=cöìÜßìßÞßæíßì=àöì=àïææíîäèÞãá=ßææßì=êÛìîãßææ=áßèéçíöåèãèá=Ûð=àÛìîóáßîK

29.4.2004

L 129/64

Europeiska unionens officiella tidning

ps

98

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

Områden med begränsat tillträde ombord på fartyget

VKNU=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=ãÞßèîãàãßìÛ=Þß=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=íéç=íåÛææ=ïêêìäîîÛí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîI

íêßÝãàãÝßìÛ=ÞßìÛí=ïîíîìäÝåèãèáI=âïì=æäèáß=Üßáìäèíèãèáßè=íåÛææ=áäææÛI=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=àöì=Ûîî

åéèîìéææßìÛ=îãææîìäÞßî=îãææ=éÝâ=ðßìåíÛçâßîßè=ã=ÞßííÛ=éçìåÞßèK=póàîßî=çßÞ=íåÞÛèÛ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß

äì=Ûîî

KN=àöìâãèÞìÛ=éÜßâöìãáî=îãææîìäÞßI

KO=íåóÞÞÛ=êÛííÛáßìÛìßI=Üßíäîîèãèá=éÝâ=âÛçèêßìíéèÛæ=éÝâ=ÛèèÛè=êßìíéèÛæ=çßÞ=Üßâöìãáâßî=Ûîî=ðãíîÛí=éçÜéìÞ=êå

àÛìîóáßîI

KP=íåóÞÞÛ=íäåßìâßîíåäèíæãáÛ=éçìåÞßè=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîI=éÝâ

KQ=íåóÞÞÛ=æÛíî=éÝâ=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=àìåè=çÛèãêïæÛîãéèK

VKNV=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=Þßî=àãèèí=ßè=îóÞæãáî=àÛíîíîäææÞ=êéæãÝó=éÝâ=êìÛòãí=àöì=åéèîìéææ=Ûð=îãææîìäÞß=îãææ

íÛçîæãáÛ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=éçÜéìÞK

VKOM=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àìÛçáå=Ûîî=ÛææÛ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=íåÛææ=ðÛìÛ=îóÞæãáî=çäìåîÛ=çßÞ=ãèàéìJ

çÛîãéè=éç=Ûîî=îãææîìäÞß=îãææ=éçìåÞßî=äì=ÜßáìäèíÛî=éÝâ=Ûîî=éÜßâöìãá=ðãíîßæíß=ãèéç=éçìåÞßî=ïîáöì=ßè=íäåßìJ

âßîíöðßìîìäÞßæíßK

VKON=lçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=åÛè=ðÛìÛ=îKßòK

KN=ÜìóááÛèI=çÛíåãèïîìóççßè=Ûð=åÛîßáéìã=^=éÝâ=ÛèÞìÛ=åéèîìéææíîÛîãéèßì=ßèæãáî=Þßàãèãîãéè=ã=åÛêãîßæ=ffJOI

KO=ïîìóççßè=çßÞ=ïîìïíîèãèá=éÝâ=íóíîßç=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞ=éÝâ=öðßìðÛåèãèá=íÛçî=îãææâöìÛèÞß=åéèîìéææJ=éÝâ=ÜßæóíJ

èãèáííóíîßçI

KP=ïîìóççßè=àöì=ðßèîãæÛîãéèíJ=éÝâ=æïàîåéèÞãîãéèßìãèáííóíîßç=éÝâ=ÛèÞìÛ=æãåèÛèÞß=ïîìóççßèI

KQ=ïîìóççßè=çßÞ=îãææîìäÞß=îãææ=ÞìãÝåíðÛîîßèîÛèåÛìI=êïçêÛì=ßææßì=ðßèîãæÝßèîìÛæßìI

KR=ïîìóççßè=ãèèßâåææÛèÞß=àÛìæãáî=áéÞí=ßææßì=àÛìæãáÛ=äçèßèI

KS=ïîìóççßè=ãèèßâåææÛèÞß=æÛíîêïçêÛì=éÝâ=ÞßìÛí=åéèîìéææßìI

KT=æÛíîìïç=éÝâ=ïîìóççßè=ãèèßâåææÛèÞß=àÛìîóáßîí=àöììåÞI

KU=Üßíäîîèãèáßèí=ïîìóççßèI=éÝâ

KV=ÛèÞìÛ=éçìåÞßè=ÜßíæïîÛÞß=Ûð=ìßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=ïêêîÛáèÛ=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßèI=îãææ=ðãæåÛ

îãææîìäÞßî=çåíîß=ÜßáìäèíÛí=àöì=Ûîî=ïêêìäîîâåææÛ=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞK

påóÞÞíèãðå=N

VKOO=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=êå=íåóÞÞíèãðå=N=íåÛææ=îãææäçêÛí=àöì=éçìåÞßè=çßÞ

ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=æåíèãèá=ßææßì=Ûðíêäììèãèá=Ûð=îãææîìäÞßíêïèåîßìI

KO=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=àöì=ÜßðÛåèãèá=Ûð=éæãåÛ=éçìåÞßèI

KP=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ðÛåîßì=ßææßì=êÛîìïææßìI=éÝâ

KQ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ÛïîéçÛîãíåî=ãèÜìéîîíæÛìç=íéç=ðÛìèÛì=àÛìîóáßîí=êßìíéèÛæ=ðãÞ=Ûææî=éÜßâöìãáî=îãææîìäÞßK

påóÞÞíèãðå=O

VKOP=må=íåóÞÞíèãðå=O=Üöì=àìßåðßèíßè=éÝâ=ãèîßèíãîßîßè=Ûð=öðßìðÛåèãèáßè=éÝâ=åéèîìéææßè=Ûð=îãææîìäÞßî=îãææ=éçìåÞßè=çßÞ

ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=öåÛíI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ßèÞÛíî=ÜßâöìãáÛ=êßìíéèßì=àåì=îãææîìäÞßK=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè

àÛíîíîäææÛí=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛíK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ïêêìäîîÛèÞß=Ûð=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=åìãèá=îãææîìäÞßíêïèåîßìI

KO=åéèîãèïßìæãá=åéèîìéææ=çßÞ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáI=éÝâ

KP=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ßòîìÛ=êßìíéèÛæ=àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ=éÝâ=êÛîìïææßìÛ=éçìåÞßèÛ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßK

29.4.2004

L 129/65

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

99

påóÞÞíèãðå=P

VKOQ=må=íåóÞÞíèãðå=P=Üöì=àÛìîóáßî=àöæäÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì

âéî=ÞäìéçK=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=ã=ÞßîÛæä=àìÛçáå=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=Ûð=àÛìîóáßîI=ã=èäìÛ

íÛçÛìÜßîß=çßÞ=éðÛèèäçèÞÛ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ïêêìäîîÛèÞß=Ûð=óîîßìæãáÛìß=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=åìãèá=éçìåÞßî=àöì=íäåßìâßîíîãææJ

ÜïÞßî=ßææßì=Þßè=êæÛîí=Þäì=íäåßìâßîíâéîßî=àöìðäèîÛí=ïêêíîå=éÝâ=îãææ=ðãæåÛ=îãææîìäÞß=àöìÜäïÞíI=éÝâ

KO=áßèéçíöåèãèá=Ûð=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=íéç=ßè=Þßæ=Ûð=Þßè=éìÞãèÛìãß=áßèéçíöåèãèáßè=Ûð=àÛìîóáßîK

Lasthantering

VKOR=påóÞÞíåîáäìÞßì=ìöìÛèÞß=æÛíîâÛèîßìãèá=Üöì

KN=àöìâãèÞìÛ=çÛèãêïæÛîãéèI=éÝâ

KO=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=æÛíî=íéç=ãèîß=íåÛææ=çßÞàöìÛí=áéÞåäèèí=éÝâ=æÛíîÛí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîK

VKOS=aßííÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=Ûð=ðãæåÛ=ðãííÛ=åÛè=ÜßâöðÛ=ãèàöìÛí=ã=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=Üöì=éçàÛîîÛ=àöìàÛJ

ìÛèÞßè=àöì=ãèðßèîßìãèáíåéèîìéææ=ðãÞ=éçÜéìÞîÛáèãèáßèK=käì=æÛíîßè=ðäæ=îÛáãîí=éçÜéìÞ=Üöì=Þßî=åïèèÛ=àÛíîíîäææÛí=Ûîî

Þßè=áéÞåäèîí=àöì=æÛíîèãèá=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîK=aßî=Üöì=Þßííïîéç=àãèèÛí=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íäåßìíîäææßì=Ûîî=æÛíîßèI

èäì=Þßè=ðäæ=äì=éçÜéìÞI=ãèîß=çÛèãêïæßìÛíK

påóÞÞíèãðå=N

VKOT=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=êå=íåóÞÞíèãðå=N=íåÛææ=îãææäçêÛí=ïèÞßì=æÛíîâÛèîßìJ

ãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ìïîãèåéèîìéææßì=Ûð=æÛíîI=æÛíîîìÛèíêéìîßèâßîßì=éÝâ=æÛíîìïç=àöìß=éÝâ=ïèÞßì=æÛíîâÛèîßìãèáßèI

KO=åéèîìéææ=Ûð=Ûîî=Þßè=æÛíî=íéç=îÛí=éçÜéìÞ=öðßìßèííîäççßì=çßÞ=æÛíîÞéåïçßèîÛîãéèßèI

KP=íäåßìíîäææÛèÞß=Ûð=Ûîî=àéìÞéè=íéç=æÛíîÛí=éçÜéìÞ=êå=ÜãæîìÛèíêéìîàÛìîóáI=ìéìéJàÛìîóá=éÝâ=êÛííÛáßìÛìàÛìîóá

ïèÞßìíöåí=àöìß=æÛíîèãèá=íå=éàîÛ=íéç=Þßî=Ûèáßí=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=ã=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=éÝâ

KQ=åéèîìéææ=Ûð=àöìíßáæãèáÛì=éÝâ=ÛèÞìÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=çÛèãêïæÛîãéèK

VKOU=iÛíîåéèîìéææßè=åÛè=ïîàöìÛí=áßèéç

KN=ðãíïßææ=éÝâ=àóíãíå=åéèîìéææI=éÝâ

KO=çßÞ=âääæê=Ûð=ÛðíöåèãèáíJ=ßææßì=íêåìèãèáíïîìïíîèãèáI=çßåÛèãíåÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=ßææßì=âïèÞÛìK

VKOV=sãÞ=ìßáßæÜïèÞßè=ßææßì=ïêêìßêÛÞ=æÛíîâÛèîßìãèá=åÛè=ìßÞßìãßîí=ßææßì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàI=ã=íÛçìåÞ=çßÞ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèI=öðßìßèíåéççÛ=éç=åîáäìÞßì=çßÞ=ÛðæÛíîÛìèÛ=ßææßì=ÛèÞìÛ=ÛèíðÛìãáÛ=àöì=íåÞÛè=æÛíî=éç=åéèîìéææI=àöìíßáæãèáI

êæÛèßìãèá=éÝâ=îãææâöìÛèÞß=ÞéåïçßèîÛîãéèK=påÞÛèÛ=öðßìßèíåéççßæíßì=íåÛææ=çßÞÞßæÛí=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí

íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=áéÞåäèèÛí=ã=íÛçìåÞ=çßÞ=ÞßèèßK

påóÞÞíèãðå=O

VKPM=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=êå=íåóÞÞíèãðå=O=íåÛææ=ãèàöìÛí=ðãÞ=æÛíîâÛèJ

îßìãèáK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ÞßîÛæäßìÛÞ=åéèîìéææ=Ûð=æÛíîI=æÛíîîìÛèíêéìîßèâßîßì=éÝâ=æÛíîìïçI

KO=ãèîßèíãàãßìÛÞß=åéèîìéææßì=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ßèÞÛíî=Þßè=æÛíî=íéç=íåÛææ=æÛíîÛí=îÛí=éçÜéìÞI

KP=ãèîßèíãàãßìÛÞ=áßèéçíöåèãèá=Ûð=àéìÞéè=íéç=íåÛææ=æÛíîÛí=êå=ÜãæîìÛèíêéìîJI=ìéìéJ=éÝâ=êÛííÛáßìÛìàÛìîóáI=éÝâ

KQ=îäîÛìß=éÝâ=çßì=ÞßîÛæäßìÛÞß=åéèîìéææßì=Ûð=àöìíßáæãèáÛì=éÝâ=ÛèÞìÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ

çÛèãêïæÛîãéèK

29.4.2004

L 129/66

Europeiska unionens officiella tidning

ps

100

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

VKPN=aßîÛæäßìÛÞ=æÛíîåéèîìéææ=åÛè=ïîàöìÛí=êå=èåáéî=Ûð=àöæäÛèÞß=íäîîW

KN=qäîÛìß=éÝâ=çßì=ÞßîÛæäßìÛÞß=ðãíïßææÛ=éÝâ=àóíãíåÛ=ãèíêßåîãéèßìK

KO=qäîÛìß=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ÛðíöåèãèáíJ=éÝâ=íêåìèãèáííóíîßçI=çßåÛèãíåÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=ßææßì=âïèÞÛìK

KP=rîðßÝåæÛÞß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íÛçéìÞèÛí=çßÞ=ÛðæÛíîÛìßè=ßææßì=ÛèèÛè=ÛèíðÛìãá=êÛìî=ã=ßèæãáâßî=çßÞ=ßè

àÛíîíîäææÞ=öðßìßèíåéççßæíß=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßèK

påóÞÞíèãðå=P

VKPO=må=íåóÞÞíèãðå=P=Üöì=àÛìîóáßî=àöæäÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì=âéî

ÞäìéçK=aßî=Üöì=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=ã=ÞßîÛæä=àìÛçáå=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=Ûð=àÛìîóáßîI=ã=èäìÛ

íÛçÛìÜßîß=çßÞ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=îãææÜïÞ=éÝâ=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ÛðÜìóîÛèÞß=Ûð=æÛíîèãèá=éÝâ=æéííèãèá=Ûð=áéÞíI=éÝâ

KO=åéèîìéææ=Ûð=àöìîßÝåèãèáßè=öðßì=àÛìæãáî=áéÞí=éÝâ=àÛìæãáÛ=äçèßè=íéç=ßðßèîïßææî=æÛíîÛîí=éÝâI=éç=íå=íåßîîI=ïêêáãàî

éç=ðÛì=êå=àÛìîóáßî=Þß=àöìðÛìÛíK

Leverans av fartygets förråd

VKPP=påóÞÞíåîáäìÞßì=ÛðíßßèÞß=æßðßìÛèí=Ûð=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=Üöì

KN=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=éÝâ=àöìêÛÝåèãèáÛìèÛ=äì=éìöìÞÛI

KO=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=áéÞåäèèí=ïîÛè=ãèíêßåîãéèI

KP=àöìâãèÞìÛ=çÛèãêïæÛîãéèI=éÝâ

KQ=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=áéÞåäèèí=ïîÛè=Ûîî=ðÛìÛ=ÜßíîäææîK

VKPQ=aßî=åÛè=àöì=àÛìîóá=íéç=ìßáßæÜïèÞßî=ÛèðäèÞßì=ßè=ðãíí=âÛçèÛèæäááèãèá=ðÛìÛ=æäçêæãáî=Ûîî=ïêêìäîîÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç

áäææßì=àöì=Þßî=àÛìîóáßîI=Þßíí=æßðßìÛèîöìßì=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=íéç=éçàÛîîÛì=ãèàéìçÛîãéè=éç=éÝâ=îãÞêïèåî

àöì=æßðßìÛèíßì=éÝâ=îãææâöìÛèÞß=ÞéåïçßèîÛîãéèK=aßî=Üöì=ÛææîãÞ=àãèèÛí=èåáéî=íäîî=Ûîî=ÜãàéáÛ=Üßðãí=êå=Ûîî=àöììåÞ=íéç

ÛèæäèÞßì=îãææ=àÛìîóáßî=âÛì=Üßíîäææîí=Ûð=Þßî=àÛìîóáßîK

påóÞÞíèãðå=N

VKPR=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí=àöì=æßðßìÛèí=Ûð=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=êå

íåóÞÞíèãðå=NK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=åéèîìéææ=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=àöììåÞßè=öðßìßèííîäççßì=çßÞ=Þßî=íéç=ÜßíîäææîíI=ãèèÛè=àöììåÞßè=îÛí=éçÜéìÞI

éÝâ

KO=íäåßìíîäææÛèÞß=Ûð=ßè=éçßÞßæÜÛì=éÝâ=íäåßì=ïèÞÛèíîïðèãèá=Ûð=àöììåÞßèK

påóÞÞíèãðå=O

VKPS=aßî=Üöì=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àìÛçáå=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=êå=íåóÞÞíèãðå=O=íåÛææ=ðãÞîÛí=ðãÞ=æßðßJ

ìÛèí=Ûð=àÛìîóáßîí=àöììåÞI=áßèéç=åéèîìéææßì=ãèèÛè=àöììåÞßè=îÛí=éçÜéìÞ=éÝâ=áßèéç=îäîÛìß=ãèíêßåîãéèßìK

påóÞÞíèãðå=P

VKPT=må=íåóÞÞíèãðå=P=Üöì=àÛìîóáßî=àöæäÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì=âéî

Þäì=éçK=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=Ûð

àÛìîóáßîI=ã=ßîî=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=îãææÜïÞ=éÝâ=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=Ûîî=ïîíäîîÛ=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=àöì=çßì=éçàÛîîÛèÞß=åéèîìéææßìI

KO=àöìÜßìßÞßæíß=àöì=Üßáìäèíèãèá=ßææßì=ÛðÜìóîÛèÞß=Ûð=âÛèîßìãèáßè=Ûð=àÛìîóáßîí=àöììåÞI=éÝâ

KP=ðäáìÛè=Ûîî=îÛ=éçÜéìÞ=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=êå=àÛìîóáßîK

29.4.2004

L 129/67

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

101

Hantering av obeledsagat bagage

VKPU=aßî=Üöì=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àìÛçáå=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=éÜßæßÞíÛáÛî

ÜÛáÛáßI=ÞðíK=Ûææî=ÜÛáÛáß=ãèÜßáìãêßî=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßì=íéç=ãèîß=Üäìí=Ûð=êÛííÛáßìÛìß=ßææßì=ÜßíäîîèãèáíçßÞæßç

ðãÞ=ãèíêßåîãéèíJ=ßææßì=ðãíãîÛîãéèíêæÛîíßèI=ãÞßèîãàãßìÛí=éÝâ=áßèéçáåì=îãææäçêæãá=åéèîìéææI=ãèÜßáìãêßî=áßèéçíöåèãèáI

ãèèÛè=Þßî=îÛí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîK=aßî=àöìïîíäîîí=ãèîß=Ûîî=íåÞÛèî=ÜÛáÛáß=åéèîìéææßìÛí=ÜåÞß=êå=àÛìîóáßî=éÝâ=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=ã=àÛææ=Þäì=ÜåÞß=àÛìîóáßî=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=âÛì=æäçêæãá=ïîìïíîèãèá=Üöì=åéèîìéææßè=íåß=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßî=äì=ÛðáöìÛèÞß=Ûîî=ÞßîîÛ=áöìí=ã=ßîî=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=Ûîî=åîáäìÞßì

ðãÞîÛí=íéç=íäåßìíîäææßì=Ûîî=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáß=âÛèîßìÛí=êå=ßîî=íäåßìî=íäîî=ßàîßì=åéèîìéææßèK

påóÞÞíèãðå=N

VKPV=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àìÛçáå=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=êå=íåóÞÞíèãðå=N=íåÛææ=ðãÞîÛí=ðãÞ=âÛèîßìãèá=Ûð

éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=Ûææî=íåÞÛèî=ÜÛáÛáß=åéèîìéææßìÛí=ßææßì=áßèéçíöåÛíàïææíîäèÞãáîI=ðãæåßî=åÛè

ãèÜßáìãêÛ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ìöèîáßèáßèéçæóíèãèáK

påóÞÞíèãðå=O

VKQM=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àìÛçáå=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=êå=íåóÞÞíèãðå=O=íåÛææ=ðãÞîÛí=ðãÞ

âÛèîßìãèá=Ûð=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=ðãæåßî=íåÛææ=éçàÛîîÛ=àïææíîäèÞãá=ìöèîáßèáßèéçæóíèãèá=Ûð=Ûææî=íåÞÛèî=ÜÛáÛáßK

påóÞÞíèãðå=P

VKQN=må=íåóÞÞíèãðå=P=Üöì=àÛìîóáßî=ïêêàóææÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì

âéî=ÞäìéçK=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=Ûð

àÛìîóáßî=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=îãææÜïÞ=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ßè=çßì=éçàÛîîÛèÞß=åéèîìéææ=Ûð=íåÞÛèî=ÜÛáÛáßI=îKßòK=áßèéç=ìöèîáßèáßèéçæóíèãèá=àìåè=çãèíî=îðå=éæãåÛ=âåææI

KO=àöìÜßìßÞßæíßì=àöì=ÜßáìäèíÛÞ=ßææßì=ÛðÜìïîßè=âÛèîßìãèá=Ûð=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=éÝâ

KP=ðäáìÛè=Ûîî=îÛ=éçÜéìÞ=íåÞÛèî=ÜÛáÛáß=êå=àÛìîóáßîK

Övervakning av fartygets sjöfartsskydd

VKQO=cÛìîóáßî=Üöì=âÛ=åÛêÛÝãîßî=àöì=öðßìðÛåèãèá=Ûð=àÛìîóáßîI=éçìåÞßèÛ=éçÜéìÞ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=éÝâ=éçìåÞßî

åìãèá=àÛìîóáßîK=aßèèÛ=öðßìðÛåèãèáíçöäæãáâßî=åÛè=ãèÜßáìãêÛ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð

KN=ÜßæóíèãèáI

KO=ðÛåîßìI=íäåßìâßîíðÛåîßì=éÝâ=ÞäÝåíðÛåîßìI=ãèÜßáìãêßî=êÛîìïææßìI=éÝâ

KP=ÛïîéçÛîãíåî=ãèîìåèáíæÛìç=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáK

VKQP=sãÞ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ÛïîéçÛîãíåî=ãèîìåèáíæÛìç=Üöì=ÞßîîÛ=ÛåîãðßìÛ=ßîî=æäïÞæÛìç=éÝâLßææßì=ßîî=ðãíïßææî=æÛìç=êå=ßè=êæÛîí

íéç=íîäèÞãáî=äì=ÜßçÛèèÛÞ=ßææßì=öðßìðÛåÛÞK

VKQQ=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àÛíîíîäææÛí=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=ðãæåßè=ïîìïíîèãèá=íéç=åìäðí=êå=ìßíêßåîãðß=íåóÞÞíJ

èãðå=éÝâ=ðãæåÛ=çßÞßæ=íéç=Üßâöðí=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáßè=åÛè=ÛèðäèÞÛí=åéèîãèïßìæãáîI

ãèÜßáìãêßî=ßè=ÜßÞöçèãèá=Ûð=ðäÞßìàöìâåææÛèÞßèí=éÝâ=ßæÛðÜìéîîí=ßðßèîïßææÛ=ãèðßìåÛè=êå=ïîìïíîèãèáßèK

påóÞÞíèãðå=N

VKQR=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àÛíîíîäææÛí=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí=êå=íåóÞÞíèãðå=NI=ðãæåßî=åÛè=ðÛìÛ

ßè=åéçÜãèÛîãéè=Ûð=ÜßæóíèãèáI=ðÛåîßìI=íäåßìâßîíðÛåîßì=éÝâ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=àöì=Ûîî=áöìÛ=Þßî

çöäæãáî=àöì=àÛìîóáßîí=íäöàÛìîííåóÞÞíêßìíéèÛæ=Ûîî=öðßìðÛåÛ=âßæÛ=àÛìîóáßî=éÝâ=íäìíåãæî=ÛðíêäììèãèáÛì=éÝâ=éçìåÞßè

çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßK

VKQS=cÛìîóáßîí=ÞäÝå=éÝâ=îãææîìäÞßíêïèåîßì=Üöì=ïèÞßì=Þóáèßîí=çöìåÛ=îãççÛì=éÝâ=êßìãéÞßì=çßÞ=Þåæãá=íãåî=ðãÞ=Üßâéð=ðÛìÛ

ÜßæóíîÛ=ðãÞ=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ=âÛçè=ßææßì=ã=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ßææßì=êå=ÛèåÛìêæÛîíK=rèÞßì=áåèá=Üöì

àÛìîóáßî=ðãÞ=Üßâéð=ÛèðäèÞÛ=íå=çóÝåßî=Üßæóíèãèá=íéç=äì=àöìßèæãáî=çßÞ=íäåßì=èÛðãáßìãèá=éÝâ=íéç=íîåì=ã

öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=Þß=áäææÛèÞß=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=íäöðäáíìßáæßìèÛK=cöæäÛèÞß=ÜßÛåîÛèÞßè=íåÛææ

áöìÛí=ðãÞ=àÛíîíîäææÛèÞß=Ûð=æäçêæãá=èãðå=éÝâ=êæÛÝßìãèá=Ûð=ÜßæóíèãèáW

KN=cÛìîóáßîí=êßìíéèÛæ=Üöì=åïèèÛ=ïêêîäÝåÛ=Ûåîãðãîßîßì=Üéìîéç=àÛìîóáßîI=ÜåÞß=êå=æÛèÞíãÞÛè=éÝâ=íäöíãÞÛèK

KO=qäÝåèãèáßè=Üöì=éçàÛîîÛ=éçìåÞßî=êå=éÝâ=ìïèî=àÛìîóáßîK

29.4.2004

L 129/68

Europeiska unionens officiella tidning

ps

102

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KP=qäÝåèãèáßè=Üöì=ïèÞßìæäîîÛ=êßìíéèãÞßèîãàãßìãèá=ðãÞ=îãææîìäÞßíêïèåîßìèÛK

KQ=qäÝåèãèáßè=Üöì=åïèèÛ=ÛèéìÞèÛí=ã=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

påóÞÞíèãðå=O

VKQT=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àÛíîíîäææÛí=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=êå=íåóÞÞíèãðå=O=àöì=Ûîî

àöìÜäîîìÛ=öðßìðÛåèãèáíçöäæãáâßîßìèÛK=aßîîÛ=åÛè=ðÛìÛW

KN=îäîÛìß=éÝâ=èéááìÛèèÛìß=íåóÞÞíêÛîìïææßìãèáI

KO=íîöììß=ïêêæóíî=éçìåÞß=éÝâ=íîÛìåÛìß=Üßæóíèãèá=ßææßì=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíJ=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáI

KP=ßòîìÛêßìíéèÛæ=êå=ÜßðÛåèãèáíêæÛîíßìI=éÝâ

KQ=íÛçéìÞèãèá=çßææÛè=ÛææÛ=ÜåîJI=àéîJ=éÝâ=àéìÞéèíêÛîìïææßìK

VKQU=sãÞ=àöìâöäÞ=ìãíå=àöì=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=åÛè=Þßî=ðÛìÛ=èöÞðäèÞãáî=Ûîî=ÛèðäèÞÛ=ßòîìÛÜßæóíèãèáK=sãÞ=Üßâéð=åÛè=óîîßìæãJ

áÛìß=ÜßæóíèãèáíåìÛð=îãææáéÞéíßí=áßèéç=íÛçéìÞèãèá=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=àöì=îãææâÛèÞÛâåææÛèÞß=Ûð=óîîßìæãáÛìß

Üßæóíèãèá=êå=åÛäíãÞÛèK

påóÞÞíèãðå=P

VKQV=må=íåóÞÞíèãðå=P=Üöì=àÛìîóáßî=ïêêàóææÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì

âéî=Þäì=éçK=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=Ûð

àÛìîóáßîI=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=îäèÞÛèÞß=Ûð=Ûææ=Üßæóíèãèá=êå=àÛìîóáßî=ßææßì=æóíÛ=ïêê=éçìåÞßî=åìãèá=àÛìîóáßîI

KO=ãáåèáíäîîÛèÞß=Ûð=Ûææ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=éçÜéìÞ=íéç=åÛè=ìßáãíîìßìÛ=ðßìåíÛçâßî=êå=ßææßì=ã=èäìâßîßè=Ûð

àÛìîóáßîI

KP=çÛòãçßìãèá=Ûð=Þßè=îãÞ=ïèÞßì=ðãæåßè=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáßè=íêßæÛì=ãèI

KQ=àöìÜßìßÞßæíßì=àöì=ïèÞßìðÛîîßèíãèíêßåîãéè=Ûð=àÛìîóáßîí=íåìéðI=éÝâ

KR=ãèæßÞÛèÞß=Ûð=åîáäìÞßìI=ãèÜßáìãêßî=æåèáíÛç=ìéîÛîãéè=Ûð=àÛìîóáßîí=êìéêßææßìI=éç=íå=äì=êìÛåîãíåî=áßèéçàöìÜÛìîI=àöì

Ûîî=éçöäæãááöìÛ=àöì=éÜßâöìãáÛ=Ûîî=èäìçÛ=íãá=àÛìîóáßîí=íåìéð=ïèÞßì=ðÛîîèßîK

Olika skyddsnivåer

VKRM=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞß=ãèíîìïåîãéèßì=éç=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=àÛìîóáßî=íåÛææ

ðãÞîÛ=éç=àÛìîóáßî=âÛì=ßè=âöáìß=íåóÞÞíèãðå=äè=Þßè=íéç=áäææßì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

Verksamhet som inte omfattas av koden

VKRN=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞß=ãèíîìïåîãéèßì=éç=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=àÛìîóáßî=íåÛææ

îãææäçêÛ=èäì=Þßî

KN=æãááßì=ã=ßè=âÛçè=íéç=ãèîß=æãááßì=ã=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI

KO=íÛçðßìåÛì=çßÞ=ßîî=àÛìîóá=àöì=ðãæåßî=ÞßèèÛ=åéÞ=ãèîß=äì=îãææäçêæãáI

KP=íÛçðßìåÛì=çßÞ=àÛíîÛ=ßææßì=àæóîÛèÞß=êæÛîîàéìçÛì=ßææßì=àæóîîÜÛìÛ=éæäßÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöíí=ßææßì

KQ=íÛçðßìåÛì=çßÞ=ßè=âÛçè=ßææßì=âÛçèÛèæäááèãèá=íéç=ãèîß=Üßâöðßì=ïêêàóææÛ=åìÛðßè=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã

ÞßèèÛ=åéÞK

Sjöfartsskyddsdeklarationer

VKRO=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=âïì=ßè=ÜßáäìÛè=éç=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè

àìåè=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=íåÛææ=âÛèîßìÛí=éÝâ=ïèÞßì=ðãæåÛ=éçíîäèÞãáâßîßì=àÛìîóáßî=íåÛææ=ÜßáäìÛ=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåJ

æÛìÛîãéèK

Kontroller och översyn

VKRP=aßî=Üöì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=àÛíîíîäææÛí=âïì=ìßÞßìãßîí=éÝâ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàßì=âÛì=àöì=Ûðíãåî=Ûîî=åéèîìéææßìÛ=Þßè

åéèîãèïßìæãáÛ=ßààßåîãðãîßîßè=Ûð=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=àãèèÛí=ßè=Üßíåìãðèãèá=Ûð=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=íåÛææ=àöæäÛí

àöì=Ûîî=áìÛèíåÛI=ïêêÞÛîßìÛ=éÝâ=äèÞìÛ=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèK

29.4.2004

L 129/69

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

103

NMK

obdfpqbo

Allmänt

NMKN=aßî=Üöì=àãèèÛí=ìßáãíîßì=îãææáäèáæãáÛ=àöì=ðßÞßìÜöìæãáßè=ÜßçóèÞãáÛÞß=îääèíîßçäè=àìåè=Þß=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßìèÛI

àöì=åéèîìéææ=Ûð=Ûîî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=âÛì=ãèàöìîíK

NMKO=aßííÛ=ìßáãíîßì=åÛè=àöìÛí=ã=ðÛæàìãîî=àéìçÛîI=çßè=íåÛææ=íåóÞÞÛí=çéî=éÜßâöìãá=îãææáåèá=ßææßì=éÜßâöìãáî=ìöäÛèÞß=Ûð=ãèèßJ

âåææßîK

NNK

obabofbqp=phvaap`ebc

I avsnitten 8, 9 och 13 finns tillämpliga riktlinjer

NOK

c^oqvdbqp=phvaap`ebc

I avsnitten 8, 9 och 13 finns tillämpliga riktlinjer

NPK

rq_fiakfkd=l`e=Öskfkd^o=jba=^spbbkab=mÅ=c^oqvdbqp=pgÖc^oqpphvaa

Utbildning

NPKN=oßÞßìãßîí=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=æäçêæãá=æÛèÞÜÛíßìÛÞ=ìßÞßìãêßìíéèÛæI=íÛçî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=Üöì=ã=îãææäçêæãáÛ=àÛææ=âÛ

åïèíåÛê=éÝâ=àå=ïîÜãæÞèãèá=ã=èåáìÛ=ßææßì=íÛçîæãáÛ=Ûð=àöæäÛèÞß=äçèßèW

KN=påóÞÞíçóèÞãáâßî

KO=qãææäçêæãáÛ=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=åéèðßèîãéèßìI=åéÞßì=éÝâ=ìßåéççßèÞÛîãéèßì

KP=qãææäçêæãáÛ=íîÛîæãáÛ=æÛáÛì=éÝâ=àöìéìÞèãèáÛì

KQ=^èÞìÛ=íäåßìâßîíéìáÛèãíÛîãéèßìí=ÛèíðÛì=éÝâ=àïèåîãéè

KR=jßîéÞßì=àöì=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=ÛðíßßèÞß=àÛìîóá

KS=jßîéÞßì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßíãåîèãèá=éÝâ=íåóÞÞíãèíêßåîãéèßì=Ûð=àÛìîóá

KT=sßìåíÛçâßî=éÝâ=àöìâåææÛèÞßè=êå=àÛìîóá=éÝâ=ã=âÛçèÛì

KU=påóÞÞíåîáäìÞßì=êå=àÛìîóá=éÝâ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛì

KV=_ßìßÞíåÛê=éÝâ=ãèíÛîíßì=ã=èöÞíãîïÛîãéèßì=íÛçî=åÛîÛíîìéàêæÛèßìãèá

KNM=fèíîìïåîãéèíçßîéÞßì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞíïîÜãæÞèãèá=éÝâ=JöðèãèáÛìI=ãèÜßáìãêßî=íäöàÛìîííåóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=JàöìàÛJ

ìÛèÞßè

KNN=eÛèîßìãèá=Ûð=åäèíæãáI=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éÝâ=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=çßÞÞßæÛèÞßè

KNO=hïèíåÛê=éç=ÛåîïßææÛ=íäåßìâßîíâéî=éÝâ=âéîÜãæÞßì

KNP=fáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛì

KNQ=fáßèåäèèÛèÞß=êå=ãÝåßJÞãíåìãçãèßìÛèÞß=ÜÛíãí=Ûð=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç=íÛèèéæãåî

âéîÛì=íäåßìâßîßè

KNR=qßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßì

KNS=päöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç=íÛçî=ÞßìÛí=ÞìãàîÜßáìäèíèãèáÛì

KNT=jßîéÞßì=àöì=ìßðãíãéèI=ãèíêßåîãéèI=åéèîìéææ=éÝâ=öðßìðÛåèãèá

KNU=jßîéÞßì=àöì=åìéêêíðãíãîÛîãéè=éÝâ=ãÝåßJãèåìäåîÛèÞß=ãèíêßåîãéèßì

KNV=päöàÛìîííåóÞÞíöðèãèáÛìI=ãèÜßáìãêßî=öðèãèáÛì=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì

KOM=_ßÞöçèãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíöðèãèáÛì

29.4.2004

L 129/70

Europeiska unionens officiella tidning

ps

104

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NPKO=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=Üöì=Þßííïîéç=âÛ=æäçêæãá=åïèíåÛê=éç=éÝâ=ïîÜãæÞèãèá=ã=èåáéè=ßææßì=ÛææÛ=Ûð=àöæäÛèÞß=äçèßè

èäì=íå=äì=îãææäçêæãáîW

KN=cÛìîóáßîí=åéèíîìïåîãéè

KO=cÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè=éÝâ=îãææâöìÛèÞß=àöìàÛìÛèÞßè=EãèÜßáìãêßî=àÛææÜÛíßìÛÞ=ïîÜãæÞèãèá=éç=ðÛÞ=íéç=íåÛææ=áöìÛíF

KP=jßîéÞßì=àöì=âÛèîßìãèá=Ûð=éÝâ=åéèîìéææ=Ûð=àéæåçÛííéì

KQ=^èðäèÞèãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç

KR=mìéðèãèáI=åÛæãÜìßìãèá=éÝâI=Þå=àÛìîóáßî=äì=îãææ=âÛðíI=ïèÞßìâåææ=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞíJ

íóíîßç

NPKP=_ßíäîîèãèáíçßÞæßççÛì=çßÞ=íäìíåãæÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíïêêáãàîßì=Üöì=âÛ=îãææìäÝåæãá=åïèíåÛê=éç=éÝâ=àöìçåáÛ=Ûîî

ïîàöìÛ=íãèÛ=ïêêáãàîßìI=ãèÜßáìãêßî=îãææäçêæãáÛ=ÞßæÛì=Ûð=àöæäÛèÞßW

KN=hïèíåÛê=éç=ÛåîïßææÛ=íäåßìâßîíâéî=éÝâ=âéîÜãæÞßì

KO=fáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛì

KP=fáßèåäèèÛèÞß=Ûð=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç=íÛèèéæãåî=âéîÛì=íäåßìâßîßè

KQ=qßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßì

KR=jßîéÞßì=àöì=âÛèîßìãèá=Ûð=éÝâ=åéèîìéææ=Ûð=àéæåçÛííéì

KS=påóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=çßÞÞßæÛèÞßè

KT=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=èöÞíãîïÛîãéèßì=éÝâ=åÛîÛíîìéàêæÛèßìãèá

KU=^èðäèÞèãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç

KV=mìéðèãèáI=åÛæãÜìßìãèá=éÝâ=ïèÞßìâåææ=îãææ=íäöíí=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç

KNM=fèíêßåîãéèíJI=åéèîìéææJ=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíîßåèãå

KNN=jßîéÞßì=àöì=ðãíãîÛîãéè=Ûð=êßìíéèßìI=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìI=ÜÛáÛáßI=æÛíî=éÝâ=àÛìîóáíàöììåÞ

NPKQ=^ææÛ=öðìãáÛ=ÜßíäîîèãèáíçßÞæßççÛì=Üöì=âÛ=îãææìäÝåæãá=åïèíåÛê=éÝâ=ðÛìÛ=ðäæ=àöìîìéáèÛ=çßÞ=îãææäçêæãáÛ

Üßíîäççßæíßì=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛèI=ãèÜßáìãêßî=àöæäÛèÞßW

KN=fèèßÜöìÞßè=éÝâ=ÞäìÛð=àöæäÛèÞß=åìÛð=àöì=Þß=éæãåÛ=íåóÞÞíèãðåßìèÛ

KO=cöìàÛìÛèÞßè=àöì=èöÞíãîïÛîãéèßì=éÝâ=åÛîÛíîìéàêæÛèßìãèá

KP=fáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛìI

KQ=fáßèåäèèÛèÞß=êå=ãÝåßJÞãíåìãçãèßìÛèÞß=ÜÛíãí=Ûð=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç=íÛèèéæãåî

âéîÛì=íäåßìâßîßè

KR=qßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßì

Övningar

NPKR=póàîßî=çßÞ=öðèãèáÛìèÛ=äì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=Üßíäîîèãèáßè=äì=ðäæ=àöìîìéáßè=çßÞ=íãèÛ=ìßíêßåîãðß=íåóÞÞíïêêáãàîßì=êå

ÛææÛ=íåóÞÞíèãðåßì=éÝâ=Ûîî=Þß=åÛè=ãÞßèîãàãßìÛ=ÛææÛ=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=Üìãíîßì=íéç=Üßâöðßì=åîáäìÞÛíK

NPKS=ÖðèãèáÛì=Üöì=âåææÛí=çãèíî=ßè=áåèá=ðÛì=îìßÞäß=çåèÛÞI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíêæÛè

îãææäçêÛí=êå=ßîî=ßààßåîãðî=íäîîK=käì=çßì=äè=OR=B=Ûð=àÛìîóáßîí=Üßíäîîèãèá=Üóîí=ïî=ðãÞ=ßîî=éÝâ=íÛççÛ=îãææàäææßI=çéî

êßìíéèÛæ=íéç=îãÞãáÛìß=ãèîß=ÞßæîÛáãî=ã=èåáéè=öðèãèá=êå=Þßî=àÛìîóáßî=ïèÞßì=Þß=íßèÛíîß=îìß=çåèÛÞßìèÛI=Üöì=Þßî=ÞßííJ

ïîéç=âåææÛí=ßè=öðèãèá=ãèéç=ßè=ðßÝåÛ=ßàîßì=êßìíéèÛæÜóîßîK=aßííÛ=öðèãèáÛì=Üöì=íäîîÛ=Þß=éæãåÛ=ÞßæÛìèÛ=ã=êæÛèßè=êå

êìéðI=îKßòK=Þß=íåóÞÞíâéî=íéç=äì=ïêêîÛáèÛ=ã=êïèåî=UKVK

29.4.2004

L 129/71

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

105

NPKT=læãåÛ=îóêßì=Ûð=öðèãèáÛìI=çßÞ=ÞßæîÛáÛèÞß=Ûð=ìßÞßìãßîí=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛìèÛí=íåóÞÞíÝâßàßìI=ÜßâöìãáÛ=çóèÞãáJ

âßîßì=ïèÞßì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=íÛçî=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=éç=íåÞÛèÛ=àãèèíI=Üöì=âåææÛí=çãèíî=ßè=áåèá=ðÛìäß

åÛæßèÞßìåìI=ÞéÝå=çßÞ=âöáíî=NU=çåèÛÞßì=çßææÛè=îðå=öðèãèáÛìK=rèÞßì=ÞßííÛ=öðèãèáÛì=Üöì=åéççïèãåÛîãéèI

íÛçéìÞèãèáI=ìßíïìíîãææáäèáæãáâßî=éÝâ=åîáäìÞßì=êìéðÛíK=aßííÛ=öðèãèáÛì=åÛè=ðÛìÛW

KN=àïææíåÛæãáÛ=ßææßì=’æãðß’I

KO=íãçïæßìãèáÛì=ßææßì=íßçãèÛìãßì=ßææßì

KP=åéçÜãèßìÛÞß=çßÞ=ÛèÞìÛ=öðèãèáÛìI=îKßòK=ìäÞÞèãèáíJ=ßææßì=ÜßìßÞíåÛêíöðèãèáÛìK

NPKU=oßÞßìãßîí=ÞßæîÛáÛèÞß=ã=öðèãèá=âéí=ÛèèÛè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=Üöì=áéÞåäèèÛí=Ûð=çóèÞãáâßîßèK

NQK

e^jk^kiÄddkfkdbkp=pgÖc^oqpphvaa

I avsnitten 15, 16 och 18 finns tillämpliga riktlinjer

NRK

phvaaprqobakfkd=^spbbkabe^jk^kiÄddkfkd

Allmänt

NRKN=påóÞÞíïîìßÞèãèá=ÛðíßßèÞß=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=åÛè=ïîàöìÛí=Ûð=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèK=aäìßçéî=åÛè

ßèÞÛíî=Þßè=ÛåîïßææÛ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=áéÞåäèèÛ=áßèéçàöìÞ=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáK

NRKO=lç=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ÛèðäèÞßì=ßè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=àöì=öðßìíóè=ßææßì=öðßìßèííîäççßæíßJ

åéèîìéææ=Ûð=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=ÛðíßßèÞß=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáI=Üöì=ÞßèèÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=ãèîß=âÛ=èåáìÛ

åéêêæãèáÛì=îãææ=èåáéè=ÛèèÛè=ßìåäèÞ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=íéç=ïîÛìÜßîÛî=ßææßì=Üãíîåîî=ðãÞ=ïîÛìÜßîÛèÞßî=Ûð=Þßè

ïîìßÞèãèáßèK

NRKP=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=ÛðíßßèÞß=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=Üöì=ÜßâÛèÞæÛ

KN=àóíãíåî=íäöàÛìîííåóÞÞI

KO=åéèíîìïåîãéèíçäííãá=ãèîßáìãîßîI

KP=êßìíéèÛæíåóÞÞííóíîßçI

KQ=àöìàÛìÛèÞßêéæãÝóI

KR=ìÛÞãéJ=éÝâ=îßæßåéççïèãåÛîãéèííóíîßçI=ãèÜßáìãêßî=ÞÛîÛíóíîßç=éÝâ=JèäîI

KS=îãææäçêæãá=îìÛèíêéìîãèàìÛíîìïåîïìI

KT=ÛææçäèèóîîãáÛ=îääèíîßìI=éÝâ

KU=ÛèèÛî=íéçI=éç=Þßî=íåÛÞÛí=ßææßì=ÛèðäèÞí=àöì=éæéðæãá=éÜíßìðÛîãéèI=åÛè=ïîáöìÛ=ßè=ìãíå=àöì=êßìíéèßìI=ßáßèÞéç=ßææßì

ðßìåíÛçâßî=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

NRKQ=mßìíéèßì=íéç=ïîàöì=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=ÛðíßßèÞß=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=Üöì=âÛ=çöäæãáâßî=Ûîî=ÜßáäìÛ=ßòêßìîâääæê

ìöìÛèÞßW

KN=åïèíåÛê=éç=ÛåîïßææÛ=íäåßìâßîíâéî=éÝâ=âéîÜãæÞßìI

KO=ãáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛìI

KP=ãáßèåäèèÛèÞß=êå=ãÝåßJÞãíåìãçãèßìÛèÞß=ÜÛíãí=Ûð=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç=íÛèèéæãåî

âéîÛì=íäåßìâßîßè

KQ=îßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßìI

KR=çßîéÞßì=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=éìíÛåÛ=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞI

KS=ßòêæéíãðÛ=äçèßèí=êåðßìåÛè=êå=íîìïåîïìßì=éÝâ=ÛèæäááèãèáÛì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KT=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞI

KU=âÛçèßèí=ÛààäìíêìÛòãíI

KV=ÜßìßÞíåÛêíêæÛèßìãèáI=àöìÜßìßÞßæíßì=éÝâ=åîáäìÞßì=ðãÞ=èöÞíãîïÛîãéèßìI

KNM=àóíãíåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=îKßòK=ãèâäáèÛÞßìI

29.4.2004

L 129/72

Europeiska unionens officiella tidning

ps

106

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KNN=ìÛÞãéJ=éÝâ=îßæßåéççïèãåÛîãéèííóíîßçI=ãèÜßáìãêßî=ÞÛîÛíóíîßç=éÝâ=JèäîI

KNO=îìÛèíêéìî=éÝâ=ÜóááèÛÞíîßåèãåI=éÝâ

KNP=àÛìîóáíJ=éÝâ=âÛçèðßìåíÛçâßîK

Identifiering och utvärdering av den egendom och infrastruktur som det är viktigt att skydda

NRKR=cöì=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=Þßè=ìßæÛîãðÛ=ÜßîóÞßæíß=åéèíîìïåîãéèßì=éÝâ=ÛèæäááèãèáÛì=âÛì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=ÞìãàîI=Üöì=ßè

ãÞßèîãàãßìãèá=éÝâ=ïîðäìÞßìãèá=Ûð=ðãåîãá=ßáßèÞéç=éÝâ=ãèàìÛíîìïåîïì=áöìÛíK=aßèèÛ=ãÞßèîãàãßìãèáíJ=éÝâ=ïîðäìÞßìãèáJ

íêìéÝßíí=äì=ðãåîãáI=ßàîßìíéç=Þßè=ïîáöì=ßè=áìïèÞ=àöì=Ûîî=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=åïèèÛ=åéèÝßèîìßìÛ=ÜßáìäèíèãèáííîìÛîßJ

áãßì=êå=Þßè=ßáßèÞéç=éÝâ=Þß=åéèíîìïåîãéèßì=íéç=äì=ðãåîãáÛíî=Ûîî=íåóÞÞÛK=aßèèÛ=êìéÝßíí=Üöì=îÛ=âäèíóè=îãææ=ßðßèJ

îïßææ=àöìæïíî=Ûð=çäèèãíåéæãðI=âÛçèßèí=ßåéèéçãíåÛ=ÜßîóÞßæíßI=Þßî=íóçÜéæãíåÛ=ðäìÞßî=éÝâ=àöìßåéçíî=Ûð=íîÛîæãáî=äáÞÛ

ÛèæäááèãèáÛìK

NRKS=fÞßèîãàãßìãèáßè=éÝâ=ïîðäìÞßìãèáßè=Ûð=ßáßèÞéç=éÝâ=ãèàìÛíîìïåîïì=ÜöìÛèðäèÞÛí=àöì=Ûîî=êìãéìãîßìÛ=Þßè=ìßæÛîãðÛ=ÜßîóJ

Þßæíßè=àöì=íåóÞÞK=aßî=ðãåîãáÛíîß=ÜöìðÛìÛ=Ûîî=ïèÞðãåÛ=ÞöÞíàÛææ=éÝâ=êßìíéèíåÛÞéìK=aßî=äì=éÝåíå=ðãåîãáî=Ûîî=ÜßÞöçÛ

âïìïðãÞÛ=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=åéèíîìïåîãéèßè=ßææßì=Ûèæäááèãèáßè=åÛè=àéìîíäîîÛ=àïèáßìÛ=ïîÛè=ßè=ðãíí=ßáßèÞéç=éÝâ=ã

ðãæåßè=éçàÛîîèãèá=ßîî=íèÛÜÜî=åîßìïêêìäîîÛèÞß=Ûð=èéìçÛæ=àïèåîãéè=äì=çöäæãáîK

NRKT=báßèÞéç=éÝâ=ãèàìÛíîìïåîïì=íéç=ÜöìÜßîìÛåîÛí=íéç=ðãåîãá=Ûîî=íåóÞÞÛ=åÛè=ðÛìÛ

KN=îãææàÛìîßìI=âÛçèãèæéêêI=ãèàÛìîíæßÞßì=éÝâ=ÛèåÛìêæÛîíßìI=íÛçî=çÛèöðìßìãèáíJ=éÝâ=àöìîöäèãèáíéçìåÞßèI

KO=æÛíîÛèæäááèãèáÛìI=îßìçãèÛæßìI=æÛáßì=éÝâ=æÛíîâÛèîßìãèáíïîìïíîèãèáI

KP=íåÞÛèÛ=íóíîßç=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=ßæÞãíîìãÜïîãéèI=ìÛÞãéJ=éÝâ=îßæßåéççïèãåÛîãéè=íÛçî=ÞÛîÛíóíîßç=éÝâ=JèäîI

KQ=âÛçèßèí=îìÛàãåæßÞèãèáííóíîßç=éÝâ=èÛðãáÛîãéèíâääæêçßÞßæI

KR=åìÛàîÝßèîìÛæßìI=æßÞèãèáíìöì=àöì=öðßìàöìãèá=Ûð=æÛíîI=éÝâ=ðÛîîßèàöìíöìäèãèáI

KS=ÜìéÛìI=ääìèðäáÛì=éÝâ=ðäáÛìI

KT=íßìðãÝßàÛìîóáI=ãèÜßáìãêßî=æéîíÜåîÛìI=ÜéáíßìÜåîÛì=éÝâ=æäåîÛìß=çKçKI

KU=ïîìïíîèãèá=éÝâ=íóíîßç=àöì=íåóÞÞ=éÝâ=öðßìðÛåèãèáI=éÝâ

KV=ðÛîîßèéçìåÞßè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=éçßÞßæÜÛìÛ=èäìâßîK

NRKU=bè=îóÞæãá=ãÞßèîãàãßìãèá=Ûð=ßáßèÞéç=éÝâ=ãèàìÛíîìïåîïì=äì=ðãåîãá=àöì=ïîðäìÞßìãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíJ

ÜßâéðI=êìãéìãîßìãèáßè=Ûð=íåóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=Üßíæïî=ìöìÛèÞß=îãææÞßæèãèá=Ûð=ìßíïìíßì=àöì=Üäîîìß=íåóÞÞ=Ûð

âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßèèÛ=êìéÝßíí=åÛè=éçàÛîîÛ=íÛçìåÞ=çßÞ=îãææäçêæãáÛ=çóèÞãáâßîßì=ìöìÛèÞß=åéèíîìïåîãéèßì=ã

èäìâßîßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=íéç=åÛè=àöìéìíÛåÛ=íåÛÞÛ=ãèéç=Ûèæäááèãèáßè=ßææßì=ÛèðäèÞÛí=ã=íóàîß=Ûîî=àöìéìíÛåÛ

íåÛÞÛ=êå=Ûèæäááèãèáßè=ßææßì=àöì=éæéðæãá=éÜíßìðÛîãéè=Ûð=Ûèæäááèãèáßè=ßææßì=àöì=Ûîî=ÛðæßÞÛ=ïêêçäìåíÛçâßîßèK

Identifiering av tänkbara hot mot egendom och infrastruktur och sannolikheten för att hot uppstår, i

syfte att fastställa och prioritera skyddsåtgärder

NRKV=eÛèÞæãèáÛì=íéç=íåïææß=åïèèÛ=âéîÛ=íåóÞÞßî=Ûð=ßáßèÞéç=éÝâ=ãèàìÛíîìïåîïì=éÝâ=çßîéÞßìèÛ=àöì=íåÞÛèÛ=âÛèÞæãèáÛì

ÜöìãÞßèîãàãßìÛí=àöì=ïîðäìÞßìãèá=Ûð=íåìÜÛìâßîßè=âéí=ßè=ðãíí=ßáßèÞéç=ßææßì=êæÛîí=àöì=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞI=íÛçî=àöì

àÛíîíîäææÛèÞß=éÝâ=êìãéìãîßìãèá=Ûð=íåóÞÞíÜßâéð=ã=íóàîß=Ûîî=çöäæãááöìÛ=êæÛèßìãèá=éÝâ=ìßíïìíîãææÞßæèãèáK=fÞßèîãàãßìãèá

éÝâ=ïîðäìÞßìãèá=Ûð=ðÛìäß=êéîßèîãßææ=âÛèÞæãèá=éÝâ=Þßíí=çßîéÞ=ÜöìáìïèÞÛí=êå=àæßìÛ=àÛåîéìßìI=ãèÜßáìãêßî=âéîÜßÞöçJ

èãèáÛì=àìåè=íîÛîæãáÛ=éìáÛèK=dßèéç=Ûîî=ãÞßèîãàãßìÛ=éÝâ=ÜßÞöçÛ=âéî=Üßâöðßì=Þß=íéç=ïîàöì=ÜßÞöçèãèáßè=ãèîß=íäîîÛ

íãè=îãææãî=îãææ=ðäìíîÛ=îäèåÜÛìÛ=íÝßèÛìãßì=àöì=Ûîî=íîóìÛ=êæÛèßìãèá=éÝâ=ìßíïìíîãææÞßæèãèáK

NRKNM=påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=Üöì=ãèèßâåææÛ=ßè=ÜßÞöçèãèá=ïîàöìÞ=ã=íÛçìåÞ=çßÞ=îãææäçêæãá=èÛîãéèßææ

íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèI=àöì=Ûîî=àÛíîíîäææÛ

KN=íäìíåãæÞÛ=Ûíêßåîßì=êå=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ãèÜßáìãêßî=Þßè=àÛìîóáíîìÛàãå=íéç=ÛèðäèÞßì=ÞßèI=ðãæåßî=áöì=Þßè=îãææ=ßîî

íÛèèéæãåî=çåæ=àöì=ßîî=ÛèáìßêêI

KO=Þß=íÛèèéæãåÛ=àöæäÞßìèÛ=ã=àéìç=Ûð=àöìæïíî=Ûð=çäèèãíåéæãðI=ßáßèÞéçííåÛÞÛI=ÛðÜìéîî=ã=Þßè=ßåéèéçãíåÛ=ðßìåíÛçJ

âßîßèI=ãèÜßáìãêßî=ÛðÜìéîî=ã=îìÛèíêéìîíóíîßçI=àìåè=ßîî=Ûèáìßêê=êå=ßææßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

29.4.2004

L 129/73

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

107

KP=àöìçåáÛè=éÝâ=Ûðíãåîßè=âéí=Þß=íéç=íÛèèéæãåî=ãèæßÞßì=ßîî=íåÞÛèî=ÛèáìßêêI=éÝâ

KQ=çöäæãá=îóê=ßææßì=îóêßì=Ûð=ÛèáìßêêK

aßèèÛ=ãèàéìçÛîãéè=Üöì=ïîÛìÜßîÛí=îãææ=ßè=öðßìáìãêÛèÞß=ÜßÞöçèãèá=Ûð=Þßè=ìãíå=çéî=ðãæåßè=íåóÞÞíåîáäìÞßìèÛ=íåÛææ

ãèàöìÛíK

NRKNN=f=íÛçÜÛèÞ=çßÞ=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=ÛðíßßèÞß=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=Üöì=ÛææÛ=çöäæãáÛ=âéî=ÜßÛåîÛíI=ðãæåßî=åÛè=ãèåæïJ

ÞßìÛ=íåÞÛèÛ=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=íéç

KN=íåÛÞÛ=êå=ßææßì=àöìíîöìßæíß=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=àÛìîóáßîI=îKßòK=çßÞ=âääæê=Ûð=ßòêæéíãð=ÛèéìÞèãèáI=çéìÞJ

ÜìÛèÞI=íÛÜéîÛáß=ßææßì=ðÛèÞÛæãíçI

KO=åÛêèãèá=ßææßì=ÜßíæÛáîÛáÛèÞß=Ûð=àÛìîóá=ßææßì=åãÞèÛêêèãèá=Ûð=êßìíéèßì=éçÜéìÞI

KP=çÛèãêïæÛîãéè=Ûð=æÛíîI=ðãåîãá=ïîìïíîèãèá=ßææßì=ðãåîãáÛ=íóíîßç=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=ßææßì=àÛìîóáßîí=àöììåÞI

KQ=éÜßâöìãáî=îãææîìäÞß=ßææßì=ïîèóîîäÛèÞßI=ãèÜßáìãêßî=èäìðÛìé=Ûð=àìãêÛííÛáßìÛìßI

KR=íçïááæãèá=Ûð=ðÛêßè=ßææßì=ïîìïíîèãèáI=ãèÜßáìãêßî=çÛííàöìíîöìßæíßðÛêßèI

KS=ïîèóîîäÛèÞß=Ûð=àÛìîóáßî=àöì=Ûîî=çßÞàöìÛ=êßìíéèßì=íéç=âÛì=àöì=Ûðíãåî=Ûîî=éìíÛåÛ=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=íÛçî=íåÞÛèÛ

êßìíéèßìí=ïîìïíîèãèáI

KT=ïîèóîîäÛèÞß=Ûð=íääæðÛ=àÛìîóáßî=íéç=ßîî=ðÛêßè=ßææßì=ßîî=âääæêçßÞßæ=Ûîî=éìíÛåÛ=íåÛÞÛ=ßææßì=àöìíîöìßæíßI

KU=ÜæéÝåßìãèá=Ûð=âÛçèãèæéêêI=íæïííÛìI=ãèàÛìîíæßÞßì=éíðKI=éÝâ

KV=Ûèáìßêê=çßÞ=åäìèðÛêßè=ßææßì=ÜãéæéáãíåÛ=ßææßì=åßçãíåÛ=ðÛêßèK

NRKNO=aßèèÛ=êìéÝßíí=Üöì=ãèÜßáìãêÛ=íÛçìåÞ=çßÞ=ÜßâöìãáÛ=çóèÞãáâßîßì=ìöìÛèÞß=åéèíîìïåîãéèßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí

èäìâßî=íéç=íåïææß=åïèèÛ=éìíÛåÛ=íåÛÞÛ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=ÛèðäèÞÛí=ã=íóàîß=Ûîî=éìíÛåÛ=íåÛÞÛ=ã=Ûèæäááèãèáßè

ßææßì=àöì=éæéðæãá=éÜíßìðÛîãéè=Ûð=Þßè=ßææßì=àöì=Ûîî=ÛðæßÞÛ=ïêêçäìåíÛçâßîßèK

Identifiering, urval och prioritering av motåtgärder och förfarandeförändringar och hur effektivt dessa

minskar sårbarheten

NRKNP=fÞßèîãàãßìãèáßè=éÝâ=êìãéìãîßìãèáßè=Ûð=çéîåîáäìÞßì=äì=ïîàéìçÛÞß=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=Þß=çßíî=ßààßåîãðÛ=íåóÞÞíJ

åîáäìÞßìèÛ=ïîèóîîäÛí=àöì=Ûîî=çãèíåÛ=íåìÜÛìâßîßè=âéí=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ßææßì=ðãÞ=íÛçðßìåÛè=çßææÛè=àÛìîóá=éÝâ

âÛçè=ðãÞ=îäèåÜÛìÛ=âéîK

NRKNQ=påóÞÞíåîáäìÞßìèÛ=Üöì=ðäæäÛí=êå=áìïèÞðÛæ=Ûð=íåÞÛèÛ=àÛåîéìßì=íéç=îKßòK=âïì=çóÝåßî=íÛèèéæãåâßîßè=àöì=ßîî=Ûèáìßêê

çãèíåÛí=íéç=ßè=àöæäÞ=Ûð=åîáäìÞßè=éÝâ=ïîðäìÞßìÛí=çßÞ=âääæê=Ûð=ãèàéìçÛîãéè=éçW

KN=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßíãåîèãèáÛìI=Jãèíêßåîãéèßì=éÝâ=JåéèîìéææßìI

KO=íÛçìåÞ=çßÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=äáÛìß=éÝâ=éêßìÛîöìI=íÛçîI=èäì=íå=äì=îãææäçêæãáîI=äáÛìß=éÝâ=éêßìÛîöìßì=ã=èäìæãáJ

áÛèÞß=åéèíîìïåîãéèßìI

KP=âãíîéìãíå=ãèàéìçÛîãéè=éç=íäåßìâßîíîãææÜïÞI=éÝâ

KQ=ðßìåíÛçâßîßè=ãèèß=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

Sårbarhetsidentifiering

NRKNR=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=íåìÜÛìâßîßè=âéí=àóíãíåÛ=åéèíîìïåîãéèßìI=êßìíéèÛæíåóÞÞííóíîßçI=êìéÝßííßì=éÝâ=ÛèÞìÛ=éçìåÞßè=íéç

åÛè=æßÞÛ=îãææ=ßîî=íäåßìâßîíîãææÜïÞI=åÛè=ÛèðäèÞÛí=àöì=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=ÛæîßìèÛîãðÛ=íäîî=Ûîî=ßæãçãèßìÛ=ßææßì=ÜßáìäèíÛ=íåìÜÛìJ

âßîßèK=bè=ÛèÛæóí=åÛè=îKßòK=ÛðíæöäÛ=íåìÜÛìâßî=ã=ßè=âÛçèÛèæäááèãèáí=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç=ßææßì=éíåóÞÞÛÞ=ãèàìÛJ

íîìïåîïìI=íåíéç=ðÛîîßèàöìíöìäèãèá=éÝâ=ÜìéÛìI=ðãæåßî=íåïææß=åïèèÛ=æöíÛí=áßèéç=àóíãíåÛ=ãèíÛîíßìI=îKßòK=êßìçÛèßèîÛ

íêäììÛìI=æÛìç=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáK

NRKNS=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=íåìÜÛìâßîßè=Üöì=ãèåæïÞßìÛ=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð

KN=îãææàÛìîßì=àìåè=íäöJ=éÝâ=æÛèÞíãÞÛè=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=àÛìîóá=ðãÞ=åÛä=ã=ÛèæäááèãèáßèI

KO=ðåáÜìóîÛìßíI=ÛèæäááèãèáÛìí=éÝâ=îãææâöìÛèÞß=åéèíîìïåîãéèßìí=âåææàÛíîâßîI

KP=ÜßàãèîæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßèI=ãèÜßáìãêßî=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßçI

29.4.2004

L 129/74

Europeiska unionens officiella tidning

ps

108

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KQ=ÜßàãèîæãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßè=ìöìÛèÞß=âÛçèíßìðãÝß=éÝâ=ÛææçäèèóîîãáÛ=îääèíîßìI

KR=åîáäìÞßì=àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ=ìÛÞãéJ=éÝâ=îßæßåéççïèãåÛîãéèíïîìïíîèãèáI=âÛçèíßìðãÝß=éÝâ=ÛææçäèèóîîãáÛ=îääèíîßìI

ãèÜßáìãêßî=ÞÛîÛíóíîßç=éÝâ=JèäîI

KS=èäìæãááÛèÞß=éçìåÞßè=íéç=åÛè=ïîèóîîäÛí=ðãÞ=ßææßì=àöì=ßîî=ÛèáìßêêI

KT=ÜßàãèîæãáÛ=öðßìßèíåéççßæíßì=çßÞ=êìãðÛîÛ=íäåßìâßîíÜéæÛá=éç=îãææâÛèÞÛâåææÛèÞß=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíîääèíî=êå=íäöJ

éÝâ=æÛèÞíãÞÛèI

KU=ÛææÛ=ßðßèîïßææÛ=çéîíîìãÞãáâßîßì=çßææÛè=íäöíäåßìâßîíÜßíîäççßæíßì=éÝâ=JàöìàÛìÛèÞßèI=å=ßèÛ=íãÞÛèI=éÝâ=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞíÜßíîäççßæíßì=éÝâ=JàöìàÛìÛèÞßèI=å=ÛèÞìÛ=íãÞÛèI

KV=ÛææÛ=åéèàæãåîßì=çßææÛè=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=àïèåîãéèßì=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞíïêêáãàîßìI

KNM=ÛææÛ=Üìãíîßì=íéç=ìöì=êßìíéèÛæßè=éÝâ=ßàîßìæßðèÛÞßè=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛI

KNN=ÛææÛ=Üìãíîßì=íéç=ãÞßèîãàãßìÛí=ðãÞ=ïîÜãæÞèãèá=éÝâ=öðèãèáÛìI=éÝâ

KNO=ÛææÛ=Üìãíîßì=íéç=ãÞßèîãàãßìÛí=ïèÞßì=Þßè=ÞÛáæãáÛ=ÞìãàîßèI=ßàîßì=îãææÜïÞ=ßææßì=ðÛìèãèáÛìI=íåóÞÞíìÛêêéìîßìI=ïîöðÛèÞß

Ûð=åéèîìéææåîáäìÞßìI=åéèîìéææßì=éíðK

NSK

e^jk^kiÄddkfkdbkp=phvaapmi^k

Allmänt

NSKN=aßî=åæãááßì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=Ûîî=ïîÛìÜßîÛ=ßè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=Äðßè=éç

âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=êßìíéèæãáßè=ãèîß=Üßâöðßì=ïîàöìÛ=Þßî=ÛìÜßîß=íéç=äì=åéêêæÛî=îãææ=ÞßèèÛ=îääèíîI=âÛì

Þßèèß=Þßî=íæïîáãæîãáÛ=ÛèíðÛìßî=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ÞßîîÛ=ÛìÜßîß=ïîàöìíK

NSKO=fèèßâåææßî=ã=ðÛìäß=ßèíåãæÞ=íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=åéççßì=Ûîî=ðÛìãßìÛI=ÜßìéßèÞß=êå=Þß=íäìíåãæÞÛ

éçíîäèÞãáâßîßìèÛ=ã=Þßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ßææßì=Þß=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=êæÛèßè=áäææßìK=påóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=ßè

âÛçèÛèæäááèãèá=íåÛææ=ãÞßèîãàãßìÛ=Þß=íäìíåãæÞÛ=àöìâåææÛèÞßèÛ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=Þßè=êéîßèîãßææÛ=íäåßìâßîíìãíå

íéç=æßîî=îãææ=Üßâéðßî=Ûð=Ûîî=ïîíß=ßè=íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=ïîÛìÜßîÛ=ßè=íåóÞÞíêæÛèK=rîÛìÜßîÛèÞßî=Ûð=íåóÞÞíêæÛèßè=åìäðßì

Ûîî=ÞßííÛ=àöìâåææÛèÞßè=éÝâ=ÛèÞìÛ=æéåÛæÛ=ßææßì=èÛîãéèßææÛ=íåóÞÞíÛíêßåîßì=ÜßâÛèÞæÛí=ã=íåóÞÞíêæÛèßè=éÝâ=Ûîî=æäçêæãáÛ

íåóÞÞíåîáäìÞßì=ïêêìäîîÛí=àöì=Ûîî=çãèãçßìÛ=íÛèèéæãåâßîßè=àöì=öðßìîìäÞßæíßì=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßíîäççßæíßìèÛ=éÝâ

àöæäÞßìèÛ=Ûð=êéîßèîãßææÛ=ìãíåßìK=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=åÛè=ïîÛìÜßîÛ=ìåÞ=éç=ïîàöìÛèÞßî=éÝâ=ãèèßâåææßî=ã=ßè

íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛìK

NSKP=bè=íåóÞÞíêæÛè=àöì=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=Üöì

KN=ã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèI

KO=ìßÞéáöìÛ=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßèí=åéêêæãèáÛì=îãææ=ÛèÞìÛ=ìßæßðÛèîÛ=çóèÞãáâßîßì=éÝâ=ðãæåÛ=åéççïèãåÛJ

îãéèííóíîßç=íéç=åìäðí=àöì=Ûîî=çöäæãááöìÛ=ßààßåîãðI=åéèîãèïßìæãá=ðßìåíÛçâßî=ã=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßè=éÝâ

Þßíí=åéêêæãèáÛì=îãææ=ÛèÞìÛI=ãèÜßáìãêßî=àÛìîóá=ã=âÛçèßèI

KP=ã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=Þß=áìïèÞæäááÛèÞß=åîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí=êå=íåóÞÞíèãðå=NI=ÜåÞß=ÞìãàîíçäííãáÛ=éÝâ

àóíãíåÛI

KQ=ã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=áöì=Þßî=çöäæãáî=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßè=Ûîî=ïîÛè=Þìöäíçåæ

ÜóîÛ=îãææ=íåóÞÞíèãðå=O=éÝâ=ðãÞ=Üßâéð=îãææ=íåóÞÞíèãðå=PI

KR=ãèèßâåææÛ=Üßíîäççßæíßì=éç=ìßáßæÜïèÞßè=öðßìíóè=éÝâ=åéèîìéææ=Ûð=íåóÞÞíêæÛèßè=éÝâ=éç=äèÞìãèáÛì=Ûð=ÞßèI=íéç

ßè=àöæäÞ=Ûð=èóÛ=ßìàÛìßèâßîßì=ßææßì=àöìäèÞìÛÞß=éçíîäèÞãáâßîßìI=éÝâ

KS=ãèèßâåææÛ=ßè=ÞßîÛæäßìÛÞ=Üßíåìãðèãèá=Ûð=àöìàÛìÛèÞßèÛ=àöì=ìÛêêéìîßìãèá=îãææ=Ûåîïßææ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîK

29.4.2004

L 129/75

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

109

NSKQ=rîÛìÜßîÛèÞßî=Ûð=ßè=ßààßåîãð=íåóÞÞíêæÛè=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ÜöìáìïèÞÛí=êå=ßè=èéááìÛèè=ÜßÞöçèãèá=Ûð=ÛææÛ

àìåáéì=íéç=ìöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞI=àìÛçàöì=Ûææî=ãèÜßáìãêßî=ßè=èéááìÛèè=ÜßÞöçèãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí

àóíãíåÛ=éÝâ=ÞìãàîíçäííãáÛ=ßáßèíåÛêßìK

NSKR=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ÜöìáéÞåäèèÛ=íåóÞÞíêæÛèßìèÛ=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=ïèÞßì=Þßè=íîÛîßèí=äïìãíÞãåîãéèK

aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=ÜöìïîðßÝåæÛ=àöìàÛìÛèÞßè=àöì=ÜßÞöçèãèá=Ûð=Þßè=åéèîãèïßìæãáÛ=ßààßåîãðãîßîßè=âéí=ÛææÛ

íåóÞÞíêæÛèßì=éÝâ=åÛè=åìäðÛ=Ûîî=äèÞìãèáÛì=ãèàöìí=ã=íåóÞÞíêæÛèßè=ãèèÛè=ßîî=àöìíîÛ=áéÞåäèèÛèÞß=ßææßì=ßàîßì=Ûîî=Þßè

áéÞåäèîíK=påóÞÞíêæÛèßè=ÜöìàÛíîíîäææÛ=Üßíîäççßæíßì=àöì=àöìÛèÞß=Ûð=ìßáãíîßì=öðßì=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=éÝâ=íäåßìâßîíâéîI

áìÛèíåèãèáÛìI=åéèîìéææßìI=ïîÜãæÞèãèá=éÝâ=öðèãèáÛìI=íéç=Üßðãí=êå=öðßìßèííîäççßæíß=çßÞ=îãææäçêæãáÛ=åìÛðK

NSKS=aß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=îÛí=ïêê=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìðÛìÛ=ãèàöìÞÛ=ãèéç=ìãçæãá=îãÞ=ßàîßì=Þßî=Ûîî

íåóÞÞíêæÛèßè=áéÞåäèîíI=éÝâ=Þßî=ÜöìÛð=íåóÞÞíêæÛèßè=àìÛçáå=èäì=ìßíêßåîãðß=åîáäìÞ=íåÛææ=ðÛìÛ=ãèàöìÞK=sãÞ=àöìíßèãèá

çßÞ=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=ßè=åîáäìÞ=ÜöìÞßîîÛ=ÞãíåïîßìÛí=çßÞ=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=ÛèíðÛìÛì=àöì=áéÞåäèèÛèÞßî

Ûð=êæÛèßè=éÝâ=öðßìßèíåéççßæíß=Üöì=îìäààÛí=éç=æäçêæãáÛ=ÛæîßìèÛîãðÛI=îãææàäææãáÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=íéç=áßì=çéîíðÛJ

ìÛèÞß=íåóÞÞíèãðå=ïèÞßì=öðßìáåèáíêßìãéÞßèK

NSKT=^èðäèÞèãèá=Ûð=ßæÞðÛêßè=êå=ßææßì=èäìÛ=àÛìîóáßî=éÝâ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáÛì=åÛè=ïîáöìÛ=íäìíåãæÞ=éÝâ=ÜßîóÞÛèÞß=íäåßìJ

âßîíìãíåI=àìÛçàöì=Ûææî=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ=ðãííÛ=àÛìæãáÛ=äçèßèI=éÝâ=ÜöìÞäìàöì=ÜßÞöçÛí=èéááìÛèîK=lç=ßè=àöìÞìÛáííæïJ

îÛèÞß=íîÛî=ÜßíæïîÛì=Ûîî=Þßî=äì=èöÞðäèÞãáî=Ûîî=ÛèðäèÞÛ=ÜßðäêèÛÞ=êßìíéèÛæ=ãèéç=ÞßííÛ=éçìåÞßèI=ÜöìÞßè=íîÛîßè=íß=îãææ

Ûîî=ÞßèèÛ=êßìíéèÛæ=âÛì=ðßÞßìÜöìæãá=Üßàéáßèâßî=éÝâ=ïîÜãæÞèãèá=ã=âïì=ðÛêèßè=ÛèðäèÞí=éÝâ=Ûîî=êßìíéèÛæßè=äì

çßÞðßîßè=éç=Þß=íäìíåãæÞÛ=íäåßìâßîíìãíåßì=íéç=àöìßåéççßì=ãèéç=ÞßííÛ=éçìåÞßèK=lç=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî

áéÞåäèèßì=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ßæÞðÛêßèI=ÜöìÞßè=ïîàäìÞÛ=íäìíåãæÞÛ=íåóÞÞíìãåîæãèäßì=ìöìÛèÞß=ÛèðäèÞèãèáßè=Ûð=ÞßííÛ

ðÛêßèK=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìãèèßâåææÛ=íêßÝãàãåÛ=ìãåîæãèäßì=ã=ÞßèèÛ=àìåáÛI=íäìíåãæî=ðÛÞ=áäææßì=îãææäçêJ

èãèá=êå=àÛìîóá=íéç=îìÛèíêéìîßìÛì=àÛìæãáî=áéÞí=ßææßì=àÛìæãáÛ=äçèßèK

Organisationen och utförandet av hamnanläggningens skyddsarbete

NSKU=cöìïîéç=Þß=ìãåîæãèäßì=íéç=áßí=ã=êïèåî=NSKP=Üöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèI=àöì=íÛçîæãáÛ=íåóÞÞíèãðåßìI

àÛíîíîäææÛ

KN=Þßè=ìéææ=éÝâ=ïêêÜóááèÛÞ=íéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=âÛìI

KO=ÛìÜßîíïêêáãàîßìI=ÛèíðÛì=éÝâ=ïîÜãæÞèãèáíåìÛð=àöì=Ûææ=âÛçèÛèæäááèãèáíêßìíéèÛæ=íéç=ÛìÜßîÛì=çßÞ=íäöàÛìîííåóÞÞI

íÛçî=ðãæåÛ=åîáäìÞßì=íéç=Üßâöðí=àöì=Ûîî=áöìÛ=Þßî=çöäæãáî=Ûîî=ÜßÞöçÛ=Þßè=ßèíåãæÞÛ=åîáäìÞßèí=ßààßåîãðãîßîI

KP=ðãæåÛ=åéêêæãèáÛì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=íåÛææ=âÛ=îãææ=ÛèÞìÛ=èÛîãéèßææÛ=ßææßì=æéåÛæÛ

çóèÞãáâßîßì=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞI

KQ=ðãæåÛ=åéççïèãåÛîãéèííóíîßç=íéç=åìäðí=àöì=ßààßåîãð=éÝâ=åéèîãèïßìæãá=åéççïèãåÛîãéè=çßææÛè=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞíêßìíéèÛæI=àÛìîóá=ã=âÛçèßè=éÝâI=èäì=íå=äì=îãææäçêæãáîI=çßÞ=èÛîãéèßææÛ=ßææßì=æéåÛæÛ=çóèÞãáJ

âßîßì=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞI

KR=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=ãèíÛîíßì=íéç=åìäðí=àöì=Ûîî=ÛææîãÞ=ïêêìäîîâåææÛ=íåÞÛè=åéççïèãåÛîãéèI

KS=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=åîáäìÞßì=íéç=åìäðí=àöì=Ûîî=íåóÞÞÛ=íäåßìâßîíåäèíæãá=ãèàéìçÛîãéè=êå=êÛêêßì=ßææßì=ã=ßæßåîJ

ìéèãíåî=àéìçÛîI

KT=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=åìäðí=àöì=ÜßÞöçèãèá=Ûð=Þßè=åéèîãèïßìæãáÛ=ßààßåîãðãîßîßè=âéí=íåóÞÞíåîáäìÞßìI=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞíàöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèáI=ãèÜßáìãêßî=ãÞßèîãàãßìãèá=éÝâ=åîáäìÞÛèÞß=Ûð=ïîìïíîèãèáíJ=éÝâ

àïèåîãéèíàßæI

KU=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=åìäðí=àöì=öðßìæäçèÛèÞß=éÝâ=ÜßÞöçèãèá=Ûð=ìÛêêéìîßì=éç=îäèåÜÛìÛ=íäåßìâßîíöðßìîìäJ

ÞßæíßìI=ßææßì=íäåßìâßîíêìéÜæßçI

KV=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=åìäðí=ìöìÛèÞß=æÛíîâÛèîßìãèáI

KNM=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=åìäðí=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ=æßðßìÛèí=Ûð=àÛìîóáíàöììåÞI

29.4.2004

L 129/76

Europeiska unionens officiella tidning

ps

110

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

KNN=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=åìäðí=àöì=ïêêìäîîâåææÛèÞß=éÝâ=ïêêÞÛîßìãèá=Ûð=ìßáãíîßì=öðßì=àÛìæãáî=áéÞí=éÝâ=àÛìæãáÛ

äçèßèI=íÛçî=íåÞÛèÛ=êìéÞïåîßìí=êæÛÝßìãèá=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KNO=ðãæåÛ=íóíîßç=íéç=åìäðí=àöì=Ûîî=åéèîÛåîÛ=íäöêÛîìïææßì=éÝâ=íêßÝãÛæãíßìÛÞß=íêÛèãèáííîóìåéì=éÝâ=ßìâåææÛ=ÞßìÛí

îääèíîßìI=ÜæKÛK=ÜéçÜíöåèãèá=éÝâ=ïèÞßìðÛîîßèííöåèãèáI

KNP=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéçI=èäì=íå=ÜßáäìíI=åìäðí=àöì=Ûîî=Üãíîå=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=ðÛÞ=áäææßì=ãÞßèîãàãßìãèá=Ûð

êßìíéèßì=íéç=àöìíöåßì=îÛ=íãá=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîI=éÝâ

KNQ=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=åìäðí=àöì=Ûîî=ïèÞßìæäîîÛ=Üßíöåßè=ã=æÛèÞ=àöì=àÛìîóáßîí=Üßíäîîèãèá=éÝâ=êßìíéèÛæÜóîßèI=íÛçî

ÜßíöåÛìßí=îãææîìäÞß=îãææ=àÛìîóáßîI=ãèÜßáìãêßî=ìßêìßíßèîÛèîßì=àöì=íäöàéæåßîí=íéÝãÛæJ=éÝâ=ÛìÜßîíéìáÛèãíÛîãéèßìK

NSKV=f=ìßíîßìÛèÞß=Þßæ=Ûð=ÞßîîÛ=Ûðíèãîî=ÜßâÛèÞæÛí=íäìíåãæî=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåïææß=åïèèÛ=ðãÞîÛí=êå=ìßíêßåîãðß

íåóÞÞíèãðåI=ðãæåßî=éçàÛîîÛìW

KN=îãææîìäÞß=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KO=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KP=æÛíîâÛèîßìãèáI

KQ=æßðßìÛèí=Ûð=àÛìîóáíàöììåÞI

KR=âÛèîßìãèá=Ûð=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=éÝâ

KS=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßðÛåèãèá=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

Tillträde till hamnanläggningen

NSKNM=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìÜßíåìãðÛ=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=áäææßì=àöì=ÛææÛ=îãææîìäÞßíêïèåîßì=îãææ

âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=íéç=íäìíåãæî=ãÞßèîãàãßìÛí=ã=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

NSKNN=påóÞÞíêæÛèßè=ÜöìI=àöì=ðÛì=éÝâ=ßè=Ûð=ÞßííÛ=îãææîìäÞßíêïèåîßìI=ãÞßèîãàãßìÛ=æäçêæãáÛ=êæÛîíßì=Þäì=ÜßáìäèíèãèáÛì=ßææßì

àöìÜïÞ=çéî=îãææîìäÞß=íåÛææ=áäææÛ=êå=ìßíêßåîãðß=íåóÞÞíèãðåK=påóÞÞíêæÛèßè=ÜöìI=àöì=ðÛìäß=íåóÞÞíèãðåI=íêßÝãàãÝßìÛ=Þßè

îóê=Ûð=Üßáìäèíèãèá=ßææßì=àöìÜïÞ=íéç=íåÛææ=áäææÛ=éÝâ=Þßî=íäîî=êå=ðãæåßî=Üßáìäèíèãèáßè=ßææßì=àöìÜïÞßî=íåÛææ

ðßìåíîäææÛíK

NSKNO=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìI=àöì=ðÛì=éÝâ=ßè=Ûð=íåóÞÞíèãðåßìèÛI=àÛíîíîäææÛ=ðãæåßè=ãÞßèîãàãßìãèá=íéç=íåÛææ

åìäðÛí=àöì=îãææîìäÞß=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=àöì=Ûîî=êßìíéèßì=íåÛææ=àå=ðãíîÛí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ïîÛè=åéèîìéææK

aßîîÛ=åÛè=ãèÜßáìãêÛ=ïîðßÝåæãèá=Ûð=ßîî=æäçêæãáî=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßç=àöì=êßìçÛèßèî=éÝâ=îãææàäææãá=ãÞßèîãàãßìãèá=Ûð

âÛçèÛèæäááèãèáíêßìíéèÛæ=ìßíêßåîãðß=ÜßíöåÛìßK=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßç=ÜöìI=èäì=íå=äì=êìÛåîãíåî

áßèéçàöìÜÛìîI=íÛçéìÞèÛí=çßÞ=Þßî=íéç=ÛèðäèÞí=êå=àÛìîóá=íéç=ìßáßæÜïèÞßî=ÛèðäèÞßì=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=mÛííÛáßJ

ìÛìß=ÜöìåïèèÛ=íîóìåÛ=íãè=ãÞßèîãîßî=çßÞ=âääæê=Ûð=éçÜéìÞíîãáèãèáíåéìîI=Üãæäßîîßì=ßææßì=æãåèÛèÞßI=çßè=Üöìãèîß=áßí=îãææJ

îìäÞß=îãææ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=ïîÛè=öðßìðÛåèãèáK=aßî=Üöìã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àÛíîíîäææÛí

Üßíîäççßæíßì=ã=íóàîß=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ãÞßèîãàãßìãèáííóíîßçßè=ïêêÞÛîßìÛí=ìßáßæÜïèÞßî=éÝâ=Ûîî=çãííÜìïå=Ûð=àöìàÛJ

ìÛèÞßè=æßÞßì=îãææ=ÞãíÝãêæãèäìÛ=åîáäìÞßìK

NSKNP=mßìíéèßì=íéç=êå=ïêêçÛèãèá=ðäáìÛì=ßææßì=ãèîß=åÛè=ðãíÛ=íãè=ãÞßèîãîßî=éÝâLßææßì=ÜßåìäàîÛ=íóàîßî=çßÞ=íãîî=ÜßíöåI

ÜöìèßåÛí=îãææîìäÞß=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=ÞßìÛí=àöìíöå=Ûîî=àå=îãææîìäÞß=íåÛææ=ìÛêêéìîßìÛí=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí

íåóÞÞíÝâßà=éÝâ=îãææ=èÛîãéèßææÛ=ßææßì=æéåÛæÛ=çóèÞãáâßîßì=çßÞ=ÛèíðÛì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞK

NSKNQ=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìãÞßèîãàãßìÛ=Þß=êæÛîíßì=Þäì=ðãíãîÛîãéè=Ûð=êßìíéèßìI=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßì=éÝâ

àéìÞéè=íåÛææ=áöìÛíK=påÞÛèÛ=êæÛîíßì=íåÛææ=ðÛìÛ=ïîàéìçÛÞß=êå=ßîî=íåÞÛèî=íäîî=Ûîî=Þß=ïèÞßìæäîîÛì=åéèîãèïßìæãá=ðßìåJ

íÛçâßî=éÛðíßîî=ðäÞßì=éÝâ=çßÞ=Þßè=àìßåðßèí=íéç=àÛíîíîäææîí=ã=íåóÞÞíêæÛèßèK=bàîßì=ðãíãîÛîãéè=Üöì=êßìíéèßìI=êßìíéèJ

æãáÛ=îãææâöìãáâßîßì=éÝâ=àéìÞéè=åïèèÛ=àéìîíäîîÛ=Þãìßåî=îãææ=ðäèîßJI=ßçÜÛìåßìãèáíJ=ßææßì=ÜãææÛíîèãèáíéçìåÞßèÛ=çßÞ

ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßK

NSKNR=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìàÛíîíîäææÛ=íßêÛìÛîÛ=éçìåÞßè=àöì=åéèîìéææßìÛÞß=éÝâ=éåéèîìéææßìÛÞß=êßìíéèßì

éÝâ=ÞßìÛí=îãææâöìãáâßîßì=éÝâ=éç=çöäæãáî=íßêÛìÛîÛ=éçÜéìÞíîãáèãèáíJ=éÝâ=æÛèÞíîãáèãèáíéçìåÞßè=àöì=êÛííÛáßìÛìß=éÝâ

ÜßíäîîèãèáíçßÞæßççÛìI=íÛçî=ÞßìÛí=îãææâöìãáâßîßìI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=éåéèîìéææßìÛÞß=êßìíéèßì=ãèîß=åÛè=åéççÛ=ã

åéèîÛåî=çßÞ=åéèîìéææßìÛÞß=êßìíéèßìK

NSKNS=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìàÛíîíîäææÛ=âïì=éàîÛ=îãææîìäÞßíåéèîìéææßì=íåÛææ=áöìÛíI=íäìíåãæî=éç=Þß=íåÛææ=ïîàöìÛí

íæïçêçäííãáî=ßææßì=íêéìÛÞãíåîK

29.4.2004

L 129/77

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

111

påóÞÞíèãðå=N

NSKNT=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìàöì=íåóÞÞíèãðå=N=àÛíîíîäææÛ=êå=ðãæåÛ=åéèîìéææêïèåîßì=àöæäÛèÞß=íåóÞÞíåîáäìÞßì

íåÛææ=îãææäçêÛíW

KN=lçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=íéç=íåÛææ=ðÛìÛ=ãèâäáèÛÞß=ßææßì=éçáäìÞÛÞß=çßÞ=ÛèÞìÛ=ÛðíêäììèãèáÛì=îãææ=ßè

íîÛèÞÛìÞ=íéç=Üöì=áéÞåäèèÛí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèK

KO=fÞßèîãîßîíåéèîìéææ=Ûð=ÛææÛ=êßìíéèßì=íéç=Üßáäì=Ûîî=àå=åéççÛ=ãè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ=ßîî=àÛìîóáI

ãèÜßáìãêßî=êÛííÛáßìÛìßI=Üßíäîîèãèá=éÝâ=ÜßíöåÛìßI=íÛçî=åéèîìéææ=Ûð=ÞßííÛ=êßìíéèßìí=íåäæ=Ûîî=ÜßáäìÛ=îãææîìäÞß

áßèéç=îKßòK=åéèîìéææ=Ûð=çßÞâÛðÞÛ=ãèíîìïåîãéèßìI=êÛííÛáßìÛìÜãæäßîîßìI=éçÜéìÞíîãáèãèáíåéìîI=ÛìÜßîíéìÞßì=éíðK

KP=héèîìéææ=Ûð=àéìÞéè=íéç=ÛèðäèÞí=Ûð=êßìíéèßì=íéç=Üßáäì=Ûîî=àå=åéççÛ=ãè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ

àÛìîóá

KQ=fÞßèîãîßîíåéèîìéææ=àöì=Ûææ=âÛçèÛèæäááèãèáíêßìíéèÛæI=ÛææÛ=ÛèíîäææÞÛ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=ÞßìÛí=àéìÞéè

KR=_ßáìäèíèãèá=Ûð=îãææîìäÞßî=àöì=êßìíéèßì=íéç=ãèîß=äì=ÛèíîäææÞÛ=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=ÛìÜßîÛì=ãèéç=ÞßèI=éç

Þß=ãèîß=åÛè=íîóìåÛ=íãè=ãÞßèîãîßî

KS=sãíãîÛîãéè=Ûð=êßìíéèßìI=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìI=àéìÞéè=éÝâ=àéìÞéèßîí=ãèèßâåææ

KT=fÞßèîãàãßìãèá=Ûð=îãææîìäÞßíêïèåîßì=íéç=èéìçÛæî=ãèîß=ÛèðäèÞí=éÝâ=íéç=Üöì=ðÛìÛ=êßìçÛèßèî=íîäèáÞÛ=éÝâ=æåíîÛK

NSKNU=må=íåóÞÞíèãðå=N=Üöì=ÛææÛ=êßìíéèßì=íéç=ðãææ=åéççÛ=ãè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=åïèèÛ=ðãíãîßìÛíK=eïì=éàîÛ=íåÞÛèÛ=ðãíãîÛJ

îãéèßìI=ãèÜßáìãêßî=íæïçêçäííãáÛ=ðãíãîÛîãéèßìI=íåÛææ=ïîàöìÛíI=Üöì=Ûèáßí=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛè

éÝâ=áéÞåäèèÛí=íäìíåãæî=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèK=cÛìîóáßîí=Üßíäîîèãèá=Üöì=ãèîß=ïêêçÛèÛí=ðãíãîßìÛ=íãèÛ

åéææßáßì=ßææßì=ÞßìÛí=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìI=éç=Þßî=ãèîß=àãèèí=áéÞÛ=íåäæ=Ûîî=ÜßéìÞìÛ=íåÞÛè=ðãíãîÛîãéèK=påÞÛè=ðãíãîÛJ

îãéè=íåÛææ=ïîàöìÛí=êå=ßîî=íäîî=íéç=àïææî=ïî=ìßíêßåîßìÛì=ãèÞãðãÞßèí=çäèíåæãáÛ=ìäîîãáâßîßì=éÝâ=âßèèßí=áìïèÞæäááÛèÞß

çäèèãíåéðäìÞßK

påóÞÞíèãðå=O

NSKNV=aßî=Üöì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àÛíîíîäææÛí=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí=êå=íåóÞÞíJ

èãðå=OK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ïîèäçèÛèÞß=Ûð=ßòîìÛ=êßìíéèÛæ=Ûîî=ÜßðÛåÛ=îãææîìäÞßíêïèåîßì=éÝâ=êÛîìïææßìãèá=Ûð=ÛðíêäììèãèáÛìèÛI

KO=Üßáìäèíèãèá=Ûð=ÛèîÛæßî=îãææîìäÞßíêïèåîßì=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=ãÞßèîãàãßìãèá=Ûð=ðãæåÛ=íéç=íåÛææ=ðÛìÛ

íîäèáÞÛ=éÝâ=åîáäìÞßì=àöì=Ûîî=íäåìÛ=ÞßííÛ=êå=æäçêæãáî=íäîîI

KP=îãææâÛèÞÛâåææÛèÞß=Ûð=çßÞßæ=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=àöìàæóîîèãèáÛì=áßèéç=öðìãáÛ=îãææîìäÞßíêïèåîßìI=îKßòK=íåóÞÞíÛðíêäììJ

èãèáÛìI

KQ=îäîÛìß=ðãíãîÛîãéèßì=Ûð=êßìíéèßìI=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßì=éÝâ=àéìÞéèI

KR=ðäáìÛè=Ûîî=æåîÛ=ÜßíöåÛìßI=íéç=ãèîß=åÛè=ðãíÛ=ßîî=áãæîãáî=íåäæI=àå=îãææîìäÞß=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=éÝâ

KS=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=êÛîìïææÜåîÛì=àöì=öåÛî=íåóÞÞ=êå=íäöíãÞÛèK

påóÞÞíèãðå=P

NSKOM=må=íåóÞÞíèãðå=P=ÜöìâÛçèÛèæäááèãèáßè=ïêêàóææÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíJ

îãææÜïÞ=ßææßì=âéî=Þäì=éçK=aßî=Üöìã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=íåóÞÞíJ

åîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=îãææÜïÞ=éÝâ=Þß=àÛìîóá

íéç=æãááßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ðãæåßî=åÛè=ðÛìÛW

KN=íîäèáèãèá=Ûð=îãææàÛìîßì=îãææ=âßæÛ=ßææßì=ÞßæÛì=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KO=Ûîî=ßèÞÛíî=áß=îãææîìäÞß=îãææ=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíîãææÜïÞßî=ßææßì=âéîßî=Þäì=éçI

KP=Ûîî=îãææàäææãáî=íîéêêÛ=Ûææ=áåèáJ=éÝâ=àéìÞéèíîìÛàãå=ãèéç=âßæÛ=ßææßì=ÞßæÛì=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KQ=àæßì=íåóÞÞíêÛîìïææßì=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éç=íå=äì=îãææäçêæãáîI

KR=ÛðÜìóîÛèÞß=Ûð=âÛçèÛìÜßîßî=ãèéç=âßæÛ=ßææßì=ÞßæÛì=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KS=íäìíåãæÞ=íîóìèãèá=Ûð=àÛìîóáíàöìàæóîîèãèáÛì=ã=âßæÛ=ßææßì=ÞßæÛì=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=éÝâ

KT=ßðÛåïßìãèá=Ûð=âßæÛ=ßææßì=ÞßæÛì=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

29.4.2004

L 129/78

Europeiska unionens officiella tidning

ps

112

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

Områden med begränsat tillträde inom hamnanläggningen

NSKON=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìãÞßèîãàãßìÛ=Þß=éçìåÞßè=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=Þãî=îãææîìäÞßî=íåÛææ=ÜßáìäèíÛíI

êìßÝãíßìÛ=ÞßìÛí=éçàÛîîèãèá=éÝâ=èäì=Üßáìäèíèãèáßè=íåÛææ=îãææäçêÛí=íÛçî=êìßÝãíßìÛ=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ

ðãÞîÛí=àöì=Ûîî=åéèîìéææßìÛ=îãææîìäÞßî=îãææ=éÝâ=ðßìåíÛçâßîßè=ãèéç=ÞßííÛ=éçìåÞßèK=aßîîÛ=ÜöìéÝåíåI=ïèÞßì=îãææäçêæãáÛ

éçíîäèÞãáâßîßìI=ãèÜßáìãêÛ=åîáäìÞßì=íéç=íäåßìíîäææßì=Ûîî=Þß=éçìåÞßè=Þãî=îãææîìäÞßî=îãææàäææãáî=äì=ÜßáìäèíÛî=áßèéçíöåí

ÜåÞß=àöìß=éÝâ=ßàîßì=Þßî=Ûîî=ÜßáìäèíèãèáÛìèÛ=ãèàöìîíK=póàîßî=çßÞ=éçìåÞßèÛ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=äì=Ûîî

KN=íåóÞÞÛ=êÛííÛáßìÛìßI=ÜßíäîîèãèáI=âÛçèÛèæäááèãèáíêßìíéèÛæ=éÝâ=ÜßíöåÛìßI=ãèÜßáìãêßî=ÜßíöåÛìß=îãææ=ßîî=ðãííî

àÛìîóáI

KO=íåóÞÞÛ=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KP=íåóÞÞÛ=àÛìîóá=íéç=ÛèðäèÞßì=éÝâ=ÜßîääèÛì=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KQ=íåóÞÞÛ=íäåßìâßîíåäèíæãáÛ=êæÛîíßì=éÝâ=éçìåÞßè=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KR=íåóÞÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=öðßìðÛåèãèáííóíîßç=éÝâ

KS=íåóÞÞÛ=æÛíî=éÝâ=àÛìîóá=àìåè=çÛèãêïæÛîãéèK

NSKOO=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìïîáöìÛ=ßè=áÛìÛèîã=àöì=Ûîî=Þßî=ã=ÛææÛ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=ïêêìäîîÛîí

íåóÞÞíåîáäìÞßì=àöì=åéèîìéææ=ÛðW

KN=ßèíåãæÞÛ=êßìíéèßìí=îãææîìäÞßI

KO=îãææàÛìîI=êÛìåßìãèáI=æÛíîèãèá=éÝâ=æéííèãèá=Ûð=àéìÞéèI

KP=àöìàæóîîèãèá=éÝâ=æÛáìãèá=Ûð=æÛíî=éÝâ=àÛìîóáíàöììåÞI=éÝâ

KQ=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáß=ßææßì=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìK

NSKOP=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìíöìäÛ=àöì=Ûîî=ÛææÛ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=Üæãì=îóÞæãáî=ïîçäìåîÛ=çßÞ

ãèàéìçÛîãéè=éç=Ûîî=éçìåÞßî=äì=ßîî=éçìåÞß=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=éÝâ=Ûîî=éÜßâöìãá=ðãíîßæíß=ãèéç=éçìåÞßî=ïîáöì

ßè=íäåßìâßîíöðßìîìäÞßæíßK

NSKOQ=lç=ÛïîéçÛîãíåÛ=æÛìç=ãèíîÛææßìÛí=ÜöìÞßííÛ=Ûðáß=æÛìç=ã=ßè=åéèîìéææÝßèîìÛæI=íéç=åÛè=íðÛìÛ=êå=ïîæöíî=æÛìçK

NSKOR=lçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=åÛè=ðÛìÛ

KN=æÛèÞJ=éÝâ=ðÛîîßèéçìåÞßè=ã=éçßÞßæÜÛìî=Ûèíæïîèãèá=îãææ=ßîî=àÛìîóáI

KO=éçìåÞßè=àöì=éçÜéìÞíîãáèãèá=éÝâ=æÛèÞíîãáèãèáI=éçìåÞßè=Þäì=êÛííÛáßìÛìß=éÝâ=Üßíäîîèãèá=ðäèîÛì=éÝâ=åéèîìéæJ

æßìÛíI=ãèÜßáìãêßî=ðãíãîÛîãéèíêæÛîíßìI

KP=êæÛîíßì=Þäì=æÛíîèãèá=ßææßì=æéííèãèá=ßææßì=æÛáìãèá=Ûð=æÛíî=éÝâ=àöììåÞ=ïîàöìíI

KQ=êæÛîíßì=Þäì=íäåßìâßîíåäèíæãá=ãèàéìçÛîãéèI=ãèÜßáìãêßî=æÛíîÞéåïçßèîÛîãéèI=àöìðÛìÛíI

KR=éçìåÞßè=Þäì=àÛìæãáî=áéÞ=éÝâ=àÛìæãáÛ=äçèßè=àöìðÛìÛíI

KS=åéèîìéææìïç=àöì=àÛìîóáíîìÛàãåßèí=æßÞèãèáííóíîßçI=èÛðãáÛîãéèíâääæêçßÞßæ=éÝâ=ÜóááèÛÞßì=àöì=âÛçèåéèîìéææI=ãèÜßJ

áìãêßî=åéèîìéææìïç=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞ=éÝâ=öðßìðÛåèãèáI

KT=éçìåÞßè=Þäì=íäöàÛìîííåóÞÞíJ=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=àöìðÛìÛí=ßææßì=äì=êæÛÝßìÛÞI

KU=ðãåîãáÛ=ÛèæäááèãèáÛì=àöì=ßæßåîìãÝãîßîI=ìÛÞãéJ=éÝâ=îßæßåéççïèãåÛîãéèI=ðÛîîßè=éÝâ=ÛèÞìÛ=ÛææçäèèóîîãáÛ=îääèíîßìI

éÝâ

KV=ÛèÞìÛ=êæÛîíßì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=Þäì=îãææîìäÞßî=àöì=àÛìîóáI=àéìÞéè=éÝâ=êßìíéèßì=Üöì=ÜßáìäèíÛíK

NSKOS=påóÞÞíåîáäìÞßìèÛ=åÛè=ïîöåÛíI=çßÞ=ÜßìöìÞÛ=çóèÞãáâßîßìí=çßÞáãðÛèÞßI=îãææ=Ûîî=äðßè=éçàÛîîÛ=Üßáìäèíèãèá=Ûð

éÜßâöìãáî=îãææîìäÞß=îãææ=ÜóááèÛÞßì=àìåè=ðãæåÛ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=åÛè=éÜíßìðßìÛíK

29.4.2004

L 129/79

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

113

påóÞÞíèãðå=N

NSKOT=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àöì=íåóÞÞíèãðå=N=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí=àöì

éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ãéìÞèãèáíîäææÛèÞß=Ûð=êßìçÛèßèîÛ=ßææßì=îãææàäææãáÛ=ÛðáìäèíèãèáÛì=åìãèá=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI=ðÛìðãÞ

íîÛèÞÛìÞßè=êå=ÞßííÛ=íåÛææ=áéÞåäèèÛí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèI

KO=ãéìÞèãèáíîäææÛèÞß=Ûð=îãææîìäÞßíêïèåîßì=Þäì=îãææîìäÞßî=åÛè=åéèîìéææßìÛí=Ûð=íäåßìâßîíðÛåîßì=èäì=Þß=ÛèðäèÞíI=éÝâ

íéç=åÛè=æåíÛí=ßææßì=íîäèáÛí=Ûð=ßààßåîãðî=èäì=Þß=ãèîß=ÛèðäèÞíI

KP=îãææâÛèÞÛâåææÛèÞß=Ûð=êÛííßìåéìî=íéç=íåÛææ=ðãíÛí=àöì=Ûîî=ãÞßèîãàãßìÛ=ãèÞãðãÞßèí=ìäîî=Ûîî=ðãíîÛí=êå=éçìåÞßî=çßÞ

ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI

KQ=îóÞæãá=çäìåèãèá=Ûð=àéìÞéè=íéç=àåîî=îãææîìäÞß=îãææ=éçìåÞßî=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI

KR=ðÛåîßì=éÝâ=êÛîìïææßìI

KS=ÛïîéçÛîãíåî=ãèîìåèáíæÛìç=ßææßì=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=ßææßì=öðßìðÛåèãèáííóíîßç=íéç=ÛðíæöäÛì=éÜßâöìãáî=îãææJ

îìäÞß=ßææßì=ìöìßæíßì=ãèéç=éçìåÞßî=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI=éÝâ

KT=åéèîìéææ=Ûð=àéìÞéèíîìÛàãå=ã=éçßÞßæÜÛì=èäìâßî=Ûð=Þß=àÛìîóá=íéç=ÛèðäèÞßì=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

påóÞÞíèãðå=O

NSKOU=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=íåÛææ=àöì=íåóÞÞíèãðå=O=àÛíîíîäææÛ=Þßè=ïîöåÛÞß=àìßåðßèíßè=éÝâ=ãèîßèíãîßîßè=àöì

öðßìðÛåèãèá=éÝâ=åéèîìéææ=Ûð=îãææîìäÞßèÛ=îãææ=éçìåÞßèÛ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßK=aßî=íåÛææ=ã=íåóÞÞíêæÛèßè=àÛíîíîäææÛí

ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛíI=ðãæåÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ïîöåÛÞ=ßààßåîãðãîßî=àöì=ÛðáìäèíèãèáÛì=ßææßì=ãèâäáèÛÞßì=åìãèá=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI=ãèÜßáìãêßî

ÛèðäèÞèãèá=Ûð=êÛîìïææßì=ßææßì=ÛïîéçÛîãíåÛ=æÛìçI

KO=ßè=çãèíåèãèá=Ûð=ÛèîÛæßî=îãææîìäÞßíêïèåîßì=îãææ=éçìåÞßèÛ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=éÝâ=ïîöåÛÞß=åéèîìéææßì=ðãÞ

åðÛìðÛìÛèÞß=îãææîìäÞßíêïèåîßìI

KP=êÛìåßìãèáíÜßáìäèíèãèáÛì=ã=èäìâßîßè=Ûð=àöìîöäÞÛ=àÛìîóáI

KQ=óîîßìæãáÛìß=îãææîìäÞßíÜßáìäèíèãèá=îãææ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=éÝâ=ÜßáìäèíèãèáÛì=ÛðíßßèÞß=àöìàæóîîèãèáÛì

éÝâ=æÛáìãèá=ãèéç=éçìåÞßèÛ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI

KR=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=åéèîãèïßìæãá=öðßìðÛåèãèáíJ=éÝâ=ìßáãíîìßìãèáíïîìïíîèãèáI

KS=ïîöåÛî=ÛèîÛæ=êÛîìïææßì=éÝâ=îäîÛìß=êÛîìïææßìãèáI=ãèÜßáìãêßî=íäöêÛîìïææßìãèá=ðãÞ=áìäèíßìèÛ=îãææ=éÝâ=ãèéç=éçìåÞßî

çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI

KT=ïêêìäîîÛ=éÝâ=ÜßáìäèíÛ=îãææîìäÞßî=îãææ=éçìåÞßè=åìãèá=éçìåÞßèÛ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI=éÝâ

KU=ãèàöìÛ=ÜßáìäèíèãèáÛì=ÛðíßßèÞß=îãææîìäÞß=àöì=éÜßâöìãáÛ=àÛìåéíîßì=îãææ=ðÛîîßèéçìåÞßè=åìãèá=àÛìîóá=íéç=ÛèðäèÞßì

âÛçèÛèæäááèãèáßèK

påóÞÞíèãðå=P

NSKOV=må=íåóÞÞíèãðå=P=Üöì=âÛçèÛèæäááèãèáßè=àöæäÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíJ

îãææÜïÞ=ßææßì=âéî=Þäì=éçK=aßî=Üöì=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞß=ãèíîìïåîãéèßì=éç=Þß=íåóÞÞíJ

åîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=Þß=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=éÝâ=àÛìîóáßè=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ïêêìäîîÛèÞß=Ûð=óîîßìæãáÛìß=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ã=èäìâßîßè=Ûð=íäåßìâßîíJ

îãææÜïÞßî=ßææßì=Þßè=êæÛîí=Þäì=íäåßìâßîíâéîßî=îìéí=àãèèÛíI=éÝâ=ðäáìÛ=îãææîìäÞß=îãææ=ÞßîîÛ=éçìåÞßI=éÝâ

KO=àöìÜßìßÞÛ=ðãíãîÛîãéè=Ûð=éçìåÞßî=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=íéç=ßè=Þßæ=Ûð=ßè=ðãíãîÛîãéè=Ûð=âßæÛ=ßææßì=ÞßæÛì=Ûð

âÛçèÛèæäááèãèáßèK

Lasthantering

NSKPM=påóÞÞíåîáäìÞßìèÛ=ÛðíßßèÞß=æÛíîâÛèîßìãèáßè=ÜöìàöìâãèÞìÛ

KN=çÛèãêïæÛîãéèI=éÝâ

KO=Ûîî=æÛíî=íéç=ãèîß=íåÛææ=æÛíîÛí=áéÞåäèèí=éÝâ=æÛáìÛí=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

29.4.2004

L 129/80

Europeiska unionens officiella tidning

ps

114

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NSKPN=påóÞÞíåîáäìÞßìèÛ=ÜöìãèåæïÞßìÛ=åéèîìéææàöìàÛìÛèÞßè=ðãÞ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=îãææàÛìîßì=éÝâ=ãèáåèáÛìK=käì=æÛíîßè=ðäæ

àöìîí=ãè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ÜöìÞßè=åïèèÛ=ãÞßèîãàãßìÛí=íåíéç=åéèîìéææßìÛÞ=éÝâ=áéÞåäèÞ=àöì=æÛíîèãèá=êå=àÛìîóá

ßææßì=àöì=îãææàäææãá=çßææÛèæÛáìãèá=ã=ßîî=éçìåÞß=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞß=ã=ðäèîÛè=êå=æÛíîèãèáK=aßî=åÛè=ðÛìÛ=æäçêæãáî=Ûîî

ÜßáìäèíÛ=ãèàöìÛèÞßî=Ûð=æÛíî=íéç=ãèîß=âÛì=ßîî=ÜßåìäàîÛî=æÛíîèãèáíÞÛîïç=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

påóÞÞíèãðå=N

NSKPO=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìàöì=íåóÞÞíèãðå=N=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí=ðãÞ

æÛíîâÛèîßìãèáK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛW

KN=ìïîãèåéèîìéææ=Ûð=æÛíîI=æÛíîîìÛèíêéìîßèâßîßì=éÝâ=æÛíîæÛáìãèáíéçìåÞßè=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=àöìß=éÝâ=ïèÞßì

æÛíîâÛèîßìãèáßèI

KO=åéèîìéææßì=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=æÛíî=íéç=àöìí=ãè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=öðßìßèííîäççßì=çßÞ=àìÛåîíßÞæÛì=ßææßì

çéîíðÛìÛèÞß=æÛíîÞéåïçßèîÛîãéèI

KP=ðãíãîÛîãéè=Ûð=àéìÞéèI=éÝâ

KQ=åéèîìéææ=Ûð=àöìíßáæãèáÛì=éÝâ=ÛèÞìÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=çÛèãêïæÛîãéè=ðãÞ=ãèàöìÛèÞßî=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=æÛáìãèá=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

NSKPP=iÛíîåéèîìéææßè=åÛè=ïîàöìÛí=çßÞ=âääæê=Ûð=ßè=ßææßì=àæßìÛ=Ûð=àöæäÛèÞß=çßîéÞßìW

KN=sãíïßææ=éÝâ=àóíãíå=åéèîìéææ

KO=^èðäèÞèãèá=Ûð=áßèéçæóíèãèáíïîìïíîèãèáI=çßåÛèãíåÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=ßææßì=âïèÞÛì

NSKPQ=sãÞ=ìßáßæÜïèÞßè=ßææßì=ïêêìßêÛÞ=æÛíîâÛèîßìãèá=åÛè=ìßÞßìãßîí=ßææßì=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßàI=ã=íÛçìåÞ=çßÞ=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèI=ãèáå=öðßìßèíåéççßæíß=çßÞ=ÛðæÛíîÛìß=ßææßì=ÛèÞìÛ=ÛèíðÛìãáÛ=àöì=íåÞÛè=æÛíî=éç=åéèîìéææ=ïîÛèàöì=ÛèæäááJ

èãèáßèI=àöìíßáæãèáI=êæÛèßìãèáI=îãææâöìÛèÞß=àìÛåîÞéåïçßèîÛîãéèI=éíðK=fèàéìçÛîãéè=éç=íåÞÛèî=ÛììÛèáßçÛèá=íåÛææ

öðßìæäçèÛí=îãææ=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàéÝâ=áéÞåäèèÛí=Ûð=ÞßèèßK

påóÞÞíèãðå=O

NSKPR=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àöì=íåóÞÞíèãðå=O=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí

ðãÞ=æÛíîâÛèîßìãèá=àöì=ïîöåÛÞ=åéèîìéææK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=ÞßîÛæäßìÛÞ=åéèîìéææ=Ûð=æÛíîI=æÛíîîìÛèíêéìîßèâßîßì=éÝâ=æÛíîæÛáìãèáíéçìåÞßè=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KO=ÜßâéðíêìöðÛÞ=ãèîßèíãàãßìãèá=Ûð=åéèîìéææßìI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ßèÞÛíî=ÞéåïçßèîßìÛÞ=æÛíî=åéççßì=ãè=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßèI=æÛáìÛí=îãææàäææãáî=Þäì=éÝâ=íßÞÛè=æÛíîÛí=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîI

KP=ãèîßèíãàãßìÛÞ=ðãíãîÛîãéè=Ûð=àéìÞéèI=éÝâ

KQ=îäîÛìß=éÝâ=çßì=ÞßîÛæäßìÛÞß=åéèîìéææßì=Ûð=àöìíßáæãèáÛì=éÝâ=ÛèÞìÛ=çßîéÞßì=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=àöìâãèÞìÛ=çÛèãJ

êïæÛîãéèK

NSKPS=aßîÛæäßìÛÞ=åéèîìéææ=Ûð=æÛíî=åÛè=ïîàöìÛí=çßÞ=èåáéè=ßææßì=àæßìÛ=Ûð=àöæäÛèÞß=çßîéÞßìW

KN=qäîÛìß=éÝâ=èéááìÛèèÛìß=åéèîìéææ=Ûð=æÛíîI=æÛíîîìÛèíêéìîßèâßîßì=éÝâ=æÛíîæÛáìãèáíéçìåÞßè=ãèéç=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßè=Eðãíïßææ=éÝâ=àóíãíå=åéèîìéææF

KO=jßì=àìßåðßèî=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=áßèéçæóíèãèáíïîìïíîèãèáI=çßåÛèãíåÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=ßææßì=âïèÞÛì

KP=pÛçéìÞèãèá=Ûð=ïîöåÛÞß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=çßÞ=ÛðæÛíîÛìßè=ßææßì=ÛèèÛè=ÛèíðÛìãá=êÛìî=ïîöðßì=àÛíîíîäææÞÛ=öðßìßèíJ

åéççßæíßì=éÝâ=àöìàÛìÛèÞßè

påóÞÞíèãðå=P

NSKPT=må=íåóÞÞíèãðå=P=ÜöìâÛçèÛèæäááèãèáßè=àöæäÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíJ

îãææÜïÞ=ßææßì=âéî=ÞäìéçK=aßî=Üöìã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=íåóÞÞíJ

åîáäìÞßì=âÛçèÛèæäááèãèáßè=åÛè=ðãÞîÛI=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=éÝâ=àÛìîóáßè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=Üßáìäèíèãèá=Ûð=ßææßì=íîéêê=àöì=æÛíîàöìàæóîîèãèáÛì=ãèéç=âßæÛ=ßææßì=ÞßæÛì=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ßææßì=íêßÝãàãåÛ

àÛìîóáI=éÝâ

KO=åéèîìéææ=Ûð=ãèðßèîÛìãßàöìîßÝåèãèáÛìèÛ=öðßì=àÛìæãáî=áéÞí=éÝâ=àÛìæãáÛ=äçèßè=íéç=àöìðÛìÛí=ãèéç=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßè=éÝâ=êæÛÝßìãèáßè=Ûð=íåÞÛèî=áéÞí=éÝâ=íåÞÛèÛ=äçèßèK

29.4.2004

L 129/81

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

115

Leverans av fartygsförråd

NSKPU=påóÞÞíåîáäìÞßìèÛ=ã=íÛçÜÛèÞ=çßÞ=æßðßìÛèí=Ûð=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=Üöì

KN=íäåßìíîäææÛ=åéèîìéææ=Ûð=Ûîî=àÛìîóáßèí=àöììåÞ=éÝâ=àöìêÛÝåèãèáÛì=äì=éÜìïîèÛI

KO=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=àÛìîóáßîí=àöììåÞ=áéÞåäèèí=ïîÛè=åéèîìéææI

KP=àöìâãèÞìÛ=çÛèãêïæÛîãéèI

KQ=àöìâãèÞìÛ=Ûîî=àöììåÞíæßðßìÛèíßì=îãææ=àÛìîóá=áéÞåäèèí=éç=Þß=ãèîß=äì=ÜßíîäææÞÛI

KR=íäåßìíîäææÛ=ðãíãîÛîãéè=Ûð=æßðßìÛèíàéìÞéèI=éÝâ

KS=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=æßðßìÛèíàéìÞéè=ßíåéìîßìÛí=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

NSKPV=cöì=àÛìîóá=íéç=ìßáßæÜïèÞßî=ÛèðäèÞßì=âÛçèÛèæäááèãèáßè=åÛè=Þßî=ðÛìÛ=æäçêæãáî=Ûîî=àÛíîíîäææÛ=àöìàÛìÛèÞßè=íéç

áäææßì=àÛìîóáßîI=Þßíí=æßðßìÛèîöìßì=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ÛðíßßèÞß=ÛèçäæÛè=éÝâ=îãÞíêæÛèßìãèá=Ûð=æßðßìÛèíßì=éÝâ

æßðßìÛèíÞéåïçßèîÛîãéèK=aßî=Üöì=ÛææîãÞ=àãèèÛí=èåáéî=íäîî=Ûîî=ÜßðãíÛ=Ûîî=áéÞí=íéç=æßðßìßìÛí=âÛì=Üßíîäææîí=Ûð=àÛìîóáßîK

påóÞÞíèãðå=N

NSKQM=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àöì=íåóÞÞíèãðå=N=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛí=ðãÞ

åéèîìéææ=Ûð=æßðßìÛèí=Ûð=àÛìîóáíàöììåÞI=ðãæåßî=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóáíàöììåÞßèI

KO=àöìâÛèÞíÛèçäæÛè=éç=æÛíîßèí=íÛççÛèíäîîèãèáI=ïêêáãàîßì=éç=àöìÛìßè=éÝâ=àéìÞéèßîí=ìßáãíîßìèïççßìI=éÝâ

KP=ðãíãîÛîãéè=Ûð=æßðßìÛèíàéìÞéèK

NSKQN=héèîìéææßè=Ûð=àÛìîóáíàöììåÞ=åÛè=áßèéçàöìÛí=çßÞ=ßè=ßææßì=àæßìÛ=Ûð=àöæäÛèÞß=çßîéÞßìW

KN=sãíïßææ=éÝâ=àóíãíå=åéèîìéææ

KO=^èðäèÞèãèá=Ûð=áßèéçæóíèãèáíïîìïíîèãèáI=çßåÛèãíåÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=ßææßì=âïèÞÛì

påóÞÞíèãðå=O

NSKQO=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=àöì=íåóÞÞíèãðå=O=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí

àöì=Ûîî=àöìÜäîîìÛ=åéèîìéææßè=Ûð=æßðßìÛèíßì=îãææ=àÛìîóáßîí=àöììåÞK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=èéááìÛèè=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóáíàöììåÞI

KO=èéááìÛèè=ðãíãîÛîãéè=Ûð=æßðßìÛèíàéìÞéèI

KP=íÛçéìÞèãèá=çßÞ=àÛìîóáßîí=Üßíäîîèãèá=àöì=åéèîìéææ=Ûð=Üßíîäææèãèáßè=çéî=àìÛåîíßÞßæI=ãèèÛè=æßðßìÛèíßè=îãææåîí

åéççÛ=ãè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=éÝâ

KQ=ßíåéìî=Ûð=æßðßìÛèíàéìÞéèßî=ãèéç=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

NSKQP=kéááìÛèè=åéèîìéææ=Ûð=àÛìîóáíàöììåÞ=åÛè=áöìÛí=çßÞ=âääæê=Ûð=ßè=ßææßì=àæßìÛ=Ûð=àöæäÛèÞß=çßîéÞßìW

KN=qäîÛìß=éÝâ=èéááìÛèèÛìß=ðãíãîÛîãéèßì=Ûð=æßðßìÛèíàéìÞéè

KO=ÖåÛÞ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=áßèéçæóíèãèáíïîìïíîèãèáI=çßåÛèãíåÛ=ÛèéìÞèãèáÛì=ßææßì=âïèÞÛì

KP=_ßáìäèíèãèá=Ûð=ßææßì=àöìÜïÞ=çéî=ãèàöìíßæ=Ûð=ðÛìéì=íéç=ãèîß=åéççßì=Ûîî=æäçèÛ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ãèéç=ßè

ðãíí=îãÞ

påóÞÞíèãðå=P

NSKQQ=må=íåóÞÞíèãðå=P=ÜöìâÛçèÛèæäááèãèáßè=àöæäÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíJ

îãææÜïÞ=ßææßì=âéî=ÞäìéçK=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí

Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=éÝâ=àÛìîóá=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ðãæåßî=åÛè

éçàÛîîÛ=àöìÜßìßÞßæíßì=àöì=Üßáìäèíèãèá=Ûð=ßææßì=íîéêê=àöì=æßðßìÛèí=Ûð=àÛìîóáíàöììåÞ=ãèéç=âßæÛ=ßææßì=ÞßæÛì=Ûð

âÛçèÛèæäááèãèáßèK

29.4.2004

L 129/82

Europeiska unionens officiella tidning

ps

116

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

Hantering av obeledsagat bagage

NSKQR=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìàÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=éÜßæßÞJ

íÛáÛî=ÜÛáÛáß=EÞðíK=ÜÛáÛáßI=ãèÜßáìãêßî=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìI=íéç=ãèîß=Üäìí=Ûð=êÛííÛáßìÛìß=ßææßì=ÜßíäîîèãèáíJ

çßÞæßç=ðãÞ=ãèíêßåîãéèíJ=ßææßì=ðãíãîÛîãéèíêæÛîíßèF=ãÞßèîãàãßìÛíI=áßèéçæóíßí=éÝâ=áßèéçíöåí=ãèèÛè=Þßî=îãææåîí=àöìÛí=ãè

ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâI=ÜßìéßèÞß=êå=àöìðÛìãèáíçöäæãáâßîßìèÛI=ãèèÛè=Þßî=öðßìàöìí=àìåè=âÛçèÛèæäááèãèáßè=îãææ

àÛìîóáßîK=påÞÛèî=ÜÛáÛáß=Üßâöðßì=ãèîß=áßèéçæóíÛí=Ûð=ÜåÞß=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=àÛìîóáßî=éÝâ=ã=àÛææ=Þäì=ÜåÞß

âÛçèÛèæäááèãèá=éÝâ=àÛìîóá=âÛì=æäçêæãá=ïîìïíîèãèá=åæãááßì=Þßî=âÛçèÛèæäááèãèáßè=Ûîî=íåöîÛ=áßèéçæóíèãèáßèK=bîî

èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=àÛìîóáßî=äì=ðäíßèîæãáî=éÝâ=Þßî=Üöì=ðãÞîÛí=åîáäìÞßì=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáß

âÛèîßìÛí=êå=ßîî=íäåßìî=íäîî=ßàîßì=áßèéçæóíèãèáK

påóÞÞíèãðå=N

NSKQS=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìàöì=íåóÞÞíèãðå=N=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=àöì=âÛèîßìãèá

Ûð=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=íåÞÛèî=ÜÛáÛáß=áßèéçæóíßí=ßææßì=áßèéçíöåí=îãææ=NMM=BI=ðãæåßî=åÛè

ãèèßÜäìÛ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ìöèîáßèáßèéçæóíèãèáK

påóÞÞíèãðå=O

NSKQT=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìàöì=íåóÞÞíèãðå=O=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=àöì

âÛèîßìãèá=Ûð=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=ðãæåßî=Üöì=ãèèßÜäìÛ=ìöèîáßèáßèéçæóíèãèá=Ûð=Ûææî=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=îãææ=NMM=BK

påóÞÞíèãðå=P

NSKQU=må=íåóÞÞíèãðå=P=ÜöìâÛçèÛèæäááèãèáßè=àöæäÛ=ÛææÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíJ

îãææÜïÞ=ßææßì=âéî=Þäì=éçK=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìã=ÞßîÛæä=ìßÞéáöìÛ=àöì=Þß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=åÛè

ðãÞîÛí=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=éÝâ=àÛìîóáßè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK=aßîîÛ

åÛè=ðÛìÛ

KN=èéááìÛèèÛìß=ìöèîáßèáßèéçæóíèãèá=Ûð=íåÞÛèî=ÜÛáÛáßI=îKßòK=çßÞ=ìöèîáßè=àìåè=çãèíî=îðå=éæãåÛ=ðãèåæÛìI

KO=àöìÜßìßÞßæíßì=àöì=ÜßáìäèíÛÞ=ßææßì=ÛðÜìïîßè=âÛèîßìãèá=Ûð=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáßI=éÝâ

KP=ðäáìÛè=Ûîî=æåîÛ=éÜßæßÞíÛáÛî=ÜÛáÛáß=àöìÛí=ãè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

Övervakning av sjöfartsskyddet i hamnanläggningen

NSKQV=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=ÜöìâÛ=çöäæãáâßî=Ûîî=ÛææîãÞ=öðßìðÛåÛ=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=èäìæãáJ

áÛèÞß=îãææàÛìîßì=êå=æÛèÞ=éÝâ=îãææ=íäöííI=äðßè=èÛîîßîãÞ=éÝâ=êßìãéÞßì=çßÞ=ÜßáìäèíÛÞ=íãåîI=éçìåÞßèÛ=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææJ

îìäÞß=ãèèß=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=àÛìîóáßè=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßè=éÝâ=éçìåÞßèÛ=åìãèá=àÛìîóáßèK=påÞÛè=öðßìðÛåèãèá

åÛè=ãèèßÜäìÛ=ÛèðäèÞèãèá=ÛðW

KN=ÜßæóíèãèáI

KO=íäåßìâßîíðÛåîßìI=ãèÜßáìãêßî=àéîJI=àéìÞéèíJ=éÝâ=ÜåîêÛîìïææßìI=éÝâ

KP=ÛïîéçÛîãíåî=ãèîìåèáíæÛìç=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáK

NSKRM=sãÞ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=ÛïîéçÛîãíåî=ãèîìåèáíæÛìç=ÜöìÞßîîÛ=ÛåîãðßìÛ=ßîî=æäïÞæÛìç=éÝâLßææßì=ðãíïßææî=æÛìç=êå=ßè=êæÛîí=íéç

ÛææîãÞ=äì=ÜßçÛèèÛÞ=ßææßì=ÜßðÛåÛÞK

NSKRN=aßî=Üöìã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àÛíîíîäææÛí=ðãæåÛ=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=ðãæåßè=ïîìïíîèãèá=íéç=Üßâöðí=êå=ìßíêßåJ

îãðß=íåóÞÞíèãðå=íÛçî=êå=ðãæåßî=íäîî=Þßî=åÛè=íäåßìíîäææÛí=Ûîî=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=ÛèðäèÞí=åéèîãèïßìæãáîI=ãèÜßJ

áìãêßî=ÜßÛåîÛèÞß=Ûð=çöäæãáÛ=ßààßåîßì=Ûð=ðäÞßì=ßææßì=íîìöçÛðÜìéîîK

påóÞÞíèãðå=N

NSKRO=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìàöì=íåóÞÞíèãðå=N=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=îãææäçêÛíI=ðãæåßî=åÛè

ðÛìÛ=ßè=åéçÜãèÛîãéè=Ûð=ÜßæóíèãèáI=íäåßìâßîíðÛåîßì=éÝâ=ÛèðäèÞèãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíJ=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîJ

èãèáI=àöì=Ûîî=áöìÛ=Þßî=çöäæãáî=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞíêßìíéèÛæ=Ûîî

KN=âÛ=ïêêíãåî=öðßì=âÛçèÛèæäááèãèáíéçìåÞßîI=ÜæKÛK=îãææàÛìîßìèÛ=àìåè=æÛèÞJ=éÝâ=íäöíãÞÛèI

KO=öðßìðÛåÛ=îãææîìäÞßíêïèåîßìI=ÛðíêäììèãèáÛì=éÝâ=éçìåÞßè=çßÞ=ÜßáìäèíÛî=îãææîìäÞßI=éÝâ

KP=áöìÛ=Þßî=çöäæãáî=àöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íäöàÛìîííåóÞÞíêßìíéèÛæ=Ûîî=öðßìðÛåÛ=éçìåÞßè=éÝâ=ìöìßæíßì=åìãèá=àÛìîóá

ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ãèÜßáìãêßî=àöìíîäìåî=Üßæóíèãèá=îãææâÛèÞÛâåææßè=Ûð=àÛìîóáßîK

29.4.2004

L 129/83

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

117

påóÞÞíèãðå=O

NSKRP=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìàöì=íåóÞÞíèãðå=O=àÛíîíîäææÛ=ðãæåÛ=óîîßìæãáÛìß=íåóÞÞíåîáäìÞßì=íéç=íåÛææ=ðãÞîÛí=àöì

Ûîî=öåÛ=öðßìðÛåèãèáíçöäæãáâßîßìèÛK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛW

KN=öåÛÞ=îäÝåèãèá=éÝâ=ãèîßèíãîßî=âéí=Üßæóíèãèá=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèáI=ãèÜßáìãêßî=îãææâÛèÞÛâåææÛèÞß=Ûð=ßòîìÛ

Üßæóíèãèá=éÝâ=öðßìðÛåèãèáíîäÝåèãèáI

KO=îäîÛìß=àéîJI=àéìÞéèíJ=éÝâ=ÜåîêÛîìïææßìãèáI=éÝâ

KP=îãææÞßæèãèá=Ûð=ßòîìÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíêßìíéèÛæ=àöì=öðßìðÛåèãèá=éÝâ=êÛîìïææßìãèáK

påóÞÞíèãðå=P

NSKRQ=må=íåóÞÞíèãðå=P=ÜöìâÛçèÛèæäááèãèáßè=àöæäÛ=Þß=ãèíîìïåîãéèßì=íéç=ïîàäìÞÛí=Ûð=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=ðãÞ=íäåßìâßîíJ

îãææÜïÞ=ßææßì=âéî=ÞäìéçK=aßî=Üöìã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=ðãæåÛ=íåóÞÞíJ

åîáäìÞßì=íéç=åÛè=ðãÞîÛí=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=ã=èäìÛ=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=æßÞèãèáíÛèíðÛìãáÛ=éÝâ=àÛìîóá=ã=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèK=aßîîÛ=åÛè=éçàÛîîÛ

KN=îäèÞÛèÞß=Ûð=Ûææ=Üßæóíèãèá=ãI=ßææßì=ïêêæóíèãèá=ÛðI=éçìåÞßî=åìãèá=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KO=ãáåèáíäîîÛèÞß=Ûð=Ûææ=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=íéç=åÛè=ìßáãíîìßìÛ=ðßìåíÛçâßî=ã=ßææßì=ã=èäìâßîßè=Ûð=âÛçèÛèæäááJ

èãèáßèI=éÝâ

KP=çÛòãçßìãèá=Ûð=Þßè=îãÞ=ïèÞßì=ðãæåßè=íåÞÛè=öðßìðÛåèãèáíïîìïíîèãèá=åÛè=íêßæÛ=ãèK

Olika skyddsnivåer

NSKRR=aßî=Üöìã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=íåóÞÞíåîáäìÞßì

âÛçèÛèæäááèãèáßè=åÛè=îãææäçêÛ=éç=âÛçèÛèæäááèãèáßè=âÛì=æäáìß=íåóÞÞíèãðå=äè=ßîî=àÛìîóáK

Verksamhet som inte omfattas av koden

NSKRS=aßî=Üöìã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=éÝâ=íåóÞÞíåîáäìÞßì

âÛçèÛèæäááèãèáßè=íåÛææ=îãææäçêÛ=ðãÞ=íÛçðßìåÛè=çßÞ

KN=ßîî=àÛìîóá=íéç=åéççßì=àìåè=ßè=âÛçè=ã=ßè=íîÛî=íéç=ãèîß=äì=ßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI

KO=ßîî=àÛìîóá=íéç=ãèîß=éçàÛîîÛí=Ûð=ÞßèèÛ=åéÞI=éÝâ

KP=àÛíîÛ=ßææßì=àæóîÛèÞß=êæÛîîàéìçÛì=ßææßì=àæóîîÜÛìÛ=éæäßÜéììêæÛîîàéìçÛì=îãææ=íäöíí=êå=êæÛîíK

Sjöfartsskyddsdeklarationer

NSKRT=aßî=Üöìã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àãèèÛí=ÞßîÛæäßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éç=Þß=àöìàÛìÛèÞßè=íéç=íåÛææ=àöæäÛí=èäì

âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàI=ßàîßì=ãèíîìïåîãéèßì=àìåè=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèI=Üßáäì=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛJ

ìÛîãéè=ßææßì=èäì=ßè=íäöàÛìîííåóÞÞíÞßåæÛìÛîãéè=Üßáäìí=Ûð=ßîî=àÛìîóáK

Kontroller, översyn och ändringar

NSKRU=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìàÛíîíîäææÛ=âïì=Þßíí=íåóÞÞíÝâßàíåÛææ=åéèîìéææßìÛ=íåóÞÞíêæÛèßèí=åéèîãèïßìæãáÛ

ßààßåîãðãîßî=íÛçî=àöìàÛìÛèÞßèÛ=àöì=áìÛèíåèãèáI=ïêêÞÛîßìãèá=éÝâ=äèÞìãèá=Ûð=íåóÞÞíêæÛèßèK

NSKRV=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöìíßí=öðßì=ßàîßì=Üßíæïî=àìåè=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàK=aßè=ÜöìÞßííïîéç

íßí=öðßì

KN=éç=íåóÞÞíïîìßÞèãèáßè=ÛðíßßèÞß=âÛçèÛèæäááèãèáßè=äèÞìÛíI

KO=éç=ßè=éÜßìéßèÞß=öðßìíóè=Ûð=íåóÞÞíêæÛèßè=ßææßì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèí=åéèîìéææ=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí

íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéè=æßÞßì=îãææ=ïêêîäÝåî=Ûð=Üìãíîßì=ã=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßè=ßææßì=àìåáéì=ìöìÛèÞß=îãææJ

äçêæãáâßîßè=Ûð=ðäíßèîæãáÛ=ÞßæÛì=ã=Þßè=áéÞåäèÞÛ=íåóÞÞíêæÛèßèI

KP=ßàîßì=íäåßìâßîíîãææÜïÞ=ßææßì=íäåßìâßîíâéî=íéç=Üßìöì=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=éÝâ

KQ=ßàîßì=àöìäèÞìãèáÛì=ðÛÞ=áäææßì=äáÛèÞßàöìâåææÛèÞßè=ßææßì=èäì=Þßî=áäææßì=Þìãàîåéèîìéææßè=öðßì=âÛçèÛèæäááèãèáßèK

29.4.2004

L 129/84

Europeiska unionens officiella tidning

ps

118

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NSKSM=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=åÛè=ìßåéççßèÞßìÛ=æäçêæãáÛ=äèÞìãèáÛì=ã=Þßè=áéÞåäèÞÛ=êæÛèßèI=ßàîßì=ßè=öðßìíóè

Ûð=êæÛèßèK=ÄèÞìãèáÛì=ã=êæÛèßè

KN=íéç=íåïææß=åïèèÛ=æßÞÛ=îãææ=ßè=áìïèÞæäááÛèÞß=äèÞìãèá=Ûð=Þßè=ÛèîÛáèÛ=êéæãÝóè=àöì=ïêêìäîîâåææÛèÞßî=Ûð=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞßî=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèI=éÝâ

KO=íéç=Ûðíßì=ÜéìîîÛáÛèÞßI=äèÞìãèá=ßææßì=ïîÜóîß=Ûð=êßìçÛèßèîÛ=ÛðíêäììèãèáÛìI=ïîìïíîèãèá=éÝâ=íóíîßç=àöì=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞ=éÝâ=öðßìðÛåèãèá=éíðKI=íéç=îãÞãáÛìß=Ûèíßîîí=ðÛìÛ=ðäíßèîæãáÛ=àöì=ïêêìäîîâåææÛèÞßî=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞßî=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßèI

Üöì=îãææíîäææÛí=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=íéç=áéÞåäèî=Þßè=ïìíêìïèáæãáÛ=íåóÞÞíêæÛèßè=àöì=ÜßÛåîÛèÞß=éÝâ=áéÞåäèJ

èÛèÞßK=bîî=íåÞÛèî=áéÞåäèèÛèÞß=åÛè=áßí=Ûð=ßææßì=àöì=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèí=ìäåèãèá=çßÞ=ßææßì=ïîÛè=äèÞìãèá

Ûð=àöìíæÛáßîK=bàîßì=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=ÜöìÞßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=Ûèáß=ðãæåÛ

àöìàÛìÛèÞßçäííãáÛ=ßææßì=àóíãíåÛ=äèÞìãèáÛì=íéç=íåÛææ=æäçèÛí=ãè=àöì=áéÞåäèèÛèÞßK

Godkännande av hamnanläggningens skyddsplan

NSKSN=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=íåÛææ=áéÞåäèèÛí=Ûð=ÜßìöìÞ=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîI=íéç=éÝåíå=Üöì=àÛíîíîäææÛ

æäçêæãáÛ=àöìàÛìÛèÞßè=àöì

KN=ãèæäçèÛèÞß=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=îãææ=íîÛîßèI

KO=ÜßÞöçèãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèI

KP=áéÞåäèèÛèÞß=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=çßÞ=ßææßì=ïîÛè=äèÞìãèáÛìI

KQ=ÜßÞöçèãèá=Ûð=äèÞìãèáÛì=ãèæäçèÛÞß=àöì=áéÞåäèèÛèÞßI=éÝâ

KR=àöìàÛìÛèÞßè=àöì=ãèíêßåîãéè=ßææßì=åéèîìéææßì=Ûð=Þßè=åéèîãèïßìæãáÛ=îãææäçêæãáâßîßè=ã=ßè=áéÞåäèÞ=íåóÞÞíêæÛèK

rèÞßì=ÛææÛ=íîÛÞãßì=ÜöìåîáäìÞßì=ðãÞîÛí=àöì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=ãèèßâåææßî=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=àöìÜæãì

íßåìßîßííÜßæÛáîK

Utlåtande om överensstämmelse för en hamnanläggning

NSKSO=aßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛî=ãèéç=ðÛìí=îßììãîéìãïç=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=æãááßìI=àåì=ïîàäìÞÛ=ßîî=ïîæåîÛèÞß=éç

öðßìßèííîäççßæíß=àöì=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=çßÞ=ÛèáãðÛèÞß=Ûð=ãèàéìçÛîãéè=éç

KN=âÛçèÛèæäááèãèáßèI

KO=Ûîî=âÛçèÛèæäááèãèáßè=ïêêàóææßì=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=åÛêãîßæ=ufJO=éÝâ=Þßæ=^=ã=ÞßèèÛ=åéÞI

KP=áãæîãáâßîíîãÞßè=àöì=ïîæåîÛèÞßî=éç=öðßìßèííîäççßæíßI=ðãæåßî=íåÛææ=àÛíîíîäææÛí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèI=çßè

Þßè=àåì=ãèîß=ðÛìÛ=æäèáìß=äè=àßç=åìI=éÝâ

KQ=êæÛèßìãèá=àöì=ßàîßìàöæäÛèÞß=åéèîìéææßìI=íéç=íåÛææ=àÛíîíîäææÛí=Ûð=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèI=éÝâ=ßè=Üßåìäàîßæíß

êå=ÞßîîÛ=èäì=ÞßííÛ=âÛì=ïîàöìîíK

NSKSP=bîî=ïîæåîÛèÞß=éç=öðßìßèííîäççßæíß=àöì=ßè=âÛçèÛèæäááèãèá=ÜöìâÛ=Þßè=àéìç=íéç=ðãíÛí=ã=îãææäááßî=îãææ=ÞßèèÛ=Þßæ=Ûð

åéÞßèK=lç=íêìååßî=ãèîß=äì=íêÛèíåÛI=àìÛèíåÛ=ßææßì=ßèáßæíåÛ=åÛè=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßèI=éç=Þßè=íå=Ûèíßì

æäçêæãáîI=äðßè=ÜãàéáÛ=ßè=öðßìíäîîèãèá=îãææ=èåáéî=Ûð=ÞßííÛ=íêìååK

NTK

e^jk^kiÄddkfkdbkp=phvaap`ebc

Allmänt

NTKN=f=Þß=ïèÞÛèîÛáíàÛææ=Þå=àÛìîóáßîí=íåóÞÞíÝâßà=âÛì=àìåáéì=ìöìÛèÞß=áãæîãáâßîßè=Ûð=ãÞßèîãàãåÛîãéèíâÛèÞæãèáÛì=îãææâöìÛèÞß

êßìíéèßì=íéç=Ûðíßì=Ûîî=áå=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßî=àöì=éààãÝãßææÛ=ïêêÞìÛá=ÜöìâÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàÛííãíîßìÛK

NTKO=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàÜöì=ãèîß=ðÛìÛ=ÛèíðÛìãá=àöì=ìïîãèåéèîìéææ=Ûð=ãÞßèîãîßîßè=âéí=êßìíéèßì=íéç=Ûðíßì=Ûîî

áå=éçÜéìÞ=êå=àÛìîóáßîK

Tillämpliga riktlinjer finns dessutom att tillgå i avsnitten 15, 16 och 18.

29.4.2004

L 129/85

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

119

NUK

rq_fiakfkd=l`e=Öskfkd^o=jba=^spbbkab=mÅ=bk=e^jk^kiÄddkfkdp=pgÖc^oqpphvaa

Utbildning

NUKN=eÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßàÜöìâÛ=åïèíåÛê=éÝâ=àå=ïîÜãæÞèãèá=ã=ßîî=ßææßì=àæßìÛ=Ûð=àöæäÛèÞß=îãææäçêæãáÛ=äçèßèW

KN=päöàÛìîíåóÞÞíàöìðÛæîèãèá

KO=qãææäçêæãáÛ=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=åéèðßèîãéèßìI=åéÞßì=éÝâ=ìßåéççßèÞÛîãéèßì

KP=qãææäçêæãáÛ=íîÛîæãáÛ=æÛáÛì=éÝâ=àöìéìÞèãèáÛì

KQ=^èÞìÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíéìáÛèãíÛîãéèßìí=ÛèíðÛìíéçìåÞßè=éÝâ=àïèåîãéèßì

KR=jßîéÞßì=àöì=íåóÞÞíïîìßÞèãèá=Ûð=âÛçèÛèæäááèãèáßè

KS=jßîéÞßì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞíÜßíãåîèãèá=éÝâ=íåóÞÞíãèíêßåîãéèßì=Ûð=àÛìîóá=éÝâ=âÛçèÛèæäááèãèáÛì

KT=sßìåíÛçâßî=éÝâ=àöìâåææÛèÞßè=êå=àÛìîóá=éÝâ=ã=âÛçè

KU=päöàÛìîííåóÞÞíåîáäìÞßì=êå=àÛìîóá=éÝâ=ã=âÛçèÛèæäááèãèá

KV=_ßìßÞíåÛê=éÝâ=ãèíÛîíßì=ã=èöÞíãîïÛîãéèßì=íÛçî=åÛîÛíîìéàêæÛèßìãèá

KNM=fèíîìïåîãéèíçßîéÞßì=àöì=íäöàÛìîííåóÞÞíïîÜãæÞèãèá=éÝâ=JöðèãèáÛìI=ãèÜßáìãêßî=íäöàÛìîííåóÞÞíåîáäìÞßì=éÝâ=JàöìàÛJ

ìÛèÞßè

KNN=eÛèîßìãèá=Ûð=åäèíæãáI=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=éÝâ=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=çßÞÞßæÛèÞßè

KNO=hïèíåÛê=éç=ÛåîïßææÛ=íäåßìâßîíâéî=éÝâ=âéîÜãæÞßì

KNP=fáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛì

KNQ=fáßèåäèèÛèÞß=êå=ãÝåßJÞãíåìãçãèßìÛèÞß=ÜÛíãí=Ûð=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç=íÛèèéæãåî

âéîÛì=íäåßìâßîßè

KNR=qßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßì

KNS=päöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=Jíóíîßç=íÛçî=ÞßìÛí=ÜßáìäèíèãèáÛì=ðãÞ=Þìãàî

KNT=jßîéÞßì=àöì=ìßðãíãéèI=ãèíêßåîãéèI=åéèîìéææ=éÝâ=öðßìðÛåèãèá

KNU=jßîéÞßì=àöì=åìéêêíðãíãîÛîãéè=éÝâ=ãÝåßJíîöìÛèÞß=ãèíêßåîãéèßì

KNV=päöàÛìîííåóÞÞíöðèãèáÛìI=ãèÜßáìãêßî=öðèãèáÛì=çßÞ=àÛìîóá

KOM=rîðäìÞßìãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíöðèãèáÛì

NUKO=eÛçèÛèæäááèãèáíêßìíéèÛæ=çßÞ=íäìíåãæÞÛ=íäöàÛìîííåóÞÞíïêêáãàîßì=Üöì=âÛ=åïèíåÛê=éÝâ=àå=ïîÜãæÞèãèá=ã=ßîî=ßææßì=àæßìÛ

Ûð=àöæäÛèÞß=äçèßèI=ÜßìéßèÞß=êå=ðÛÞ=íéç=äì=æäçêæãáîW

KN=hïèíåÛê=éç=ÛåîïßææÛ=íäåßìâßîíâéî=éÝâ=âéîÜãæÞßì

KO=fáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛì

KP=fáßèåäèèÛèÞß=Ûð=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç=íÛèèéæãåî=âéîÛì=íäåßìâßîßè

KQ=qßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßì

KR=jßîéÞßì=àöì=âÛèîßìãèá=Ûð=éÝâ=åéèîìéææ=Ûð=àéæåçÛííéì

KS=påóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=çßÞÞßæÛèÞßè

KT=^èðäèÞèãèá=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç

KU=mìéðèãèáI=åÛæãÜìßìãèá=éÝâ=ïèÞßìâåææ=Ûð=íäöàÛìîííåóÞÞíïîìïíîèãèá=éÝâ=íäöàÛìîííåóÞÞííóíîßç

KV=qßåèãå=àöì=ãèíêßåîãéèI=åéèîìéææ=éÝâ=öðßìðÛåèãèá

KNM=jßîéÞßì=àöì=ðãíãîÛîãéè=Ûð=êßìíéèßìI=êßìíéèæãáÛ=îãææâöìãáâßîßìI=ÜÛáÛáßI=æÛíî=éÝâ=àÛìîóáßîí=àöììåÞK

29.4.2004

L 129/86

Europeiska unionens officiella tidning

ps

120

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

NUKP=^ææ=öðìãá=âÛçèÛèæäááèãèáíêßìíéèÛæ=Üöì=âÛ=åïèíåÛê=éç=éÝâ=ðÛìÛ=ðäæ=àöìîìéáßè=çßÞ=ìßæßðÛèîÛ=Üßíîäççßæíßì=ã

âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛèI=ãèéç=ßîî=ßææßì=àæßìÛ=Ûð=àöæäÛèÞß=äçèßèI=ÜßìéßèÞß=êå=ðÛÞ=íéç=äì=îãææäçêæãáîW

KN=fèèßÜöìÞßè=éÝâ=àöæäÞßìèÛ=Ûð=Þß=éæãåÛ=íåóÞÞíèãðåßìèÛK

KO=fáßèåäèèÛèÞß=éÝâ=ïêêîäÝåî=Ûð=ðÛêßèI=àÛìæãáÛ=äçèßè=éÝâ=ÛèéìÞèãèáÛìK

KP=fáßèåäèèÛèÞß=Ûð=ßáßèíåÛêßì=éÝâ=ÜßîßßèÞßçöèíîßì=âéí=êßìíéèßì=íéç=íÛèèéæãåî=âéîÛì=íäåßìâßîßèK

KQ=qßåèãå=íéç=ÛèðäèÞí=àöì=Ûîî=åìãèááå=íåóÞÞíåîáäìÞßìK

Övningar

NUKQ=póàîßî=çßÞ=öðèãèáÛì=äì=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=Ûîî=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=êßìíéèÛæ=äì=åïèèãá=ãèéç=Ûææî=íåóÞÞíÛìÜßîß=êå=ÛææÛ

íåóÞÞíèãðåßì=éÝâ=èäì=Þßî=áäææßì=Ûîî=ãÞßèîãàãßìÛ=ÛææÛ=íåóÞÞíìßæÛîßìÛÞß=Üìãíîßì=íéç=Üßâöðßì=åîáäìÞÛíK

NUKR=f=íóàîß=Ûîî=íäåßìíîäææÛ=ßîî=ßààßåîãðî=ãèàöìÛèÞß=Ûð=ÜßíîäççßæíßìèÛ=ã=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíêæÛè=Üöì=öðèãèáÛì

âåææÛí=çãèíî=ðÛì=îìßÞäß=çåèÛÞI=éç=ãèîß=íäìíåãæÞÛ=éçíîäèÞãáâßîßì=àöìïîíäîîßì=ÛèèÛîK=sãÞ=ÞßííÛ=öðèãèáÛì=Üöì=íÛçîãJ

Þãáî=ßèíåãæÞÛ=ßæßçßèî=ã=êæÛèßè=êìöðÛíI=îKßòK=Þß=íäåßìâßîíâéî=íéç=äì=ïêêîÛáèÛ=ã=êïèåî=NRKNNK

NUKS=læãåÛ=îóêßì=Ûð=öðèãèáÛì=åÛè=ãèèßÜäìÛ=Ûîî=âÛçèÛèæäááèãèáßèí=íåóÞÞíÝâßà=ÞßæîÛìI=ã=íÛçÛìÜßîß=çßÞ=ÜßìöìÞÛ

çóèÞãáâßîßì=ã=Þßè=àöìÞìÛáííæïîÛèÞß=íîÛîßè=éÝâ=ìßÞßìãßìèÛí=ßææßì=àÛìîóáßèí=íåóÞÞíÝâßàßì=éç=íå=äì=îãææäçêæãáîI=éÝâ

ÞßííÛ=öðèãèáÛì=Üöì=âåææÛí=çãèíî=ßè=áåèá=ðÛìäß=åÛæßèÞßìåìI=ÞéÝå=çßÞ=âöáíî=NU=çåèÛÞßì=çßææÛè=îðå=öðèãèáÛìK

_ßáäìÛè=éç=áßçßèíÛçî=ÞßæîÛáÛèÞß=Ûð=ìßÞßìãßìí=éÝâ=àÛìîóáí=íåóÞÞíÝâßàßì=Üöì=áöìÛí=çßÞ=âäèíóè=îãææ=íäöàÛìîíJ

íåóÞÞßî=éÝâ=ÛìÜßîßî=éçÜéìÞK=sãÞ=íåÞÛèÛ=öðèãèáÛì=Üöì=åéççïèãåÛîãéèI=íÛçéìÞèãèáI=ìßíïìíîãææáäèáæãáâßî=éÝâ

åîáäìÞßì=êìöðÛíK=aßííÛ=öðèãèáÛì=åÛè=ðÛìÛ

KN=àïææíåÛæãáÛ=ßææßì=’æãðß’I

KO=íãçïæßìãèáÛì=ßææßì=íßçãèÛìãßì=ßææßì

KP=åéçÜãèßìÛÞß=çßÞ=ÛèÞìÛ=öðèãèáÛìI=îKßòK=åÛîÛíîìéàöðèãèáÛì=ßææßì=ÛèÞìÛ=öðèãèáÛì=íéç=ÛèéìÞèÛí=Ûð=çóèÞãáâßîßì

ã=âÛçèíîÛîßèK

NVK

hlkqolii=l`e=`boqfcfbofkd=^s=c^oqvd

Inga ytterligare riktlinjer.

29.4.2004

L 129/87

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

121

Tillägg till del B

Tillägg 1

29.4.2004

L 129/88

Europeiska unionens officiella tidning

ps

122

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

29.4.2004

L 129/89

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

123

Tillägg 2

29.4.2004

L 129/90

Europeiska unionens officiella tidning

ps

124

Prop. 2012/13:110

Bilaga 4

29.4.2004

L 129/91

Europeiska unionens officiella tidning

ps

Förteckning över gällande certifikat i Sverige

 • Addendum to the Ship’s certificate of fitness
 • Cargo Ship Safety Construction Certificate
 • Cargo Ship Safety Euipment Certificate
 • Cargo Ship Safety Radio Certificate
 • Certificate of Fitness för Offshore Support Vessel
 • Certificate of Fitness för the Carriage of Cangerous Chemicals in

Bulk

 • Certificate om godkänd säkerhetsorganisation (3 st)
 • Certificate för kemikalietankfartyg
 • DoC Stockholm Agreement
 • DoC with the special requirements for Traditional Ships
 • Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous good
 • Dokument om godkänd säkerhetsorgansiation (2 st)
 • Engine International Air Pollution Prevention Certificate
 • Exemption Certificate
 • Fartcertifikat (3 st)
 • High-Speed Craft Safety Certificate
 • Interim International Ship Security Certificate
 • Interim Safety Management Certificate
 • International Air Pollution Prevention Certificate
 • International Anti-fouling Sustem Certificate
 • International Certificate of Fitness för the Carriage of Dangerous

Chemicals in Bulk

 • Int Load Line Certificate
 • Int Load Line Exemption Certificate
 • Int Oil Pollution Prevention Certificate, Form A
 • Int Oil Pollution Prevention Certificate, Form B
 • Int Sewage Pollution Prevention Certificate
 • International Ship Security Certificate
 • Int lastlinjecertifikat (fribordscertifikat)
 • Intyg ang speciella krav för fartyg som transporterar farligt gods enligt Östersjöavtalet
 • Nationella fartcertifikat
 • Nationellt fribordscertifikat
 • Nationellt passagerarfartygscertifikat
 • Nationellt säkerhetscertifikat
 • NSC, Fart, fribord och godkänd säkerhetsorganisation (5 st)
 • NSC, Passagerarfartyg och godkänd säkerhetsorganisation (2 st)
 • NSC, Passagerarfartyg, fribord och godkänd säkerhetsorganisation

(2 st)

 • Operativa villkor
 • Passagerarfartygscertifikat (2 st)
 • Passenger Ship Safety Certificate
 • Permit to Operate High-Speed Craft
 • Safety Management Certificate
 • Special Purpose Ship Safety Certificate
 • Säkerhetscertifikat för fiskefartyg
 • Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg
 • Tillfälligt tillstånd för enstaka resa
 • Tillstånd för icke turlistebundna anlöp i svenska och danska hamnar i Öresund

Certifikat som överlåtits till erkända organisationer, en jämförelse mellan dagsläget och efter en utökad överlåtelse

Certifikat Kommen-

tar

Cert. Förkortn.

Vid rapportens avlämnande

Fr.o.m. 1/7-11 förutom ISSC

Dokument om godkänd säkerhetsorganisation (Internationellt)

Rederi DOC TS TS

Fartcertifikat FC TS TS Certifikat om FC TS TS godkänd säkerhetsorganisation (Internationellt)

SMC TS TS

Internationellt Sjöfartsskyddscertifikat

ISSC TS Ö enligt förslag i denna proposition

Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg

HSC DEL Ö

Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg

HEC TS Ö

Säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg, 1994

HHC TS Ö

Säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg, 2000

HHC2 TS Ö

Fribordscertifikat nationellt/internationellt

HLC Ö Ö

Radiosäkerhetscertifikat

HRC TS Ö

Internationellt oljeskyddscertifikat (övriga fartyg)

IOPA DEL Ö

Internationellt oljeskyddscertifikat (oljetankfartyg)

IOPB DEL Ö

Internationella toalettföroreningsskyddscertifikatet

ISPP Ö Ö

Antifoulingcertifikat AFS Ö Ö

Certifikat Kommen-

tar

Cert. Förkortn.

Vid rapportens avlämnande

Fr.o.m. 1/7-11

Försäkran om antifoulingsystem

AFSF Ö Ö

Farligt godsintyg

DG19

TS

Ö

Internationellt certifikat för fartyg vilka transporterar INF gods

INF TS Ö

Certifikat för gastankfartyg

HGC DEL Ö

Internationellt föroreningscertifikat för transport av skadliga, flytande ämnen i bulk

HNLS DEL Ö

Internationellt Kemikalietank- fartygs säkerhetscertifikat

HIBC DEL Ö

Dokument om överensstämmelse för transporter av begränsade mängder av skadliga flytande ämnen i bulk ombord supplyfartyg

HOSV TS Ö

Internationellt certifikat till förhindrande av luftföroreningar

IAPP Ö Ö

Internationellt emissionsbegränsningscertifikat

EIAP TS Ö

Dokument om överensstämmelse för motor installationer

DOCE TS Ö

Passagerarfartygscertifikat (Internationellt)

HPC TS TS

Stockholmsavtalet Enbart DSA TS TS Säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg, 1994

passagerarfartyg

HHC TS TS

Certifikat Kommen-

tar

Cert. Förkortn.

Vid rapportens avkännande

Fr.o.m. 1/7-11

Säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg, 2000

Enbart passagerarfartyg

HHC2 TS TS

Operativa villkor

OPV

TS

TS

Östersjöavtalet Undan- OAVT TS TS Dispenscertifikat för internationellt fribord

tags- och ekviva-

HLEX TS TS

Undantagscertifikat lens- HEX TS TS Säkerhetscertifikat för passagerare med speciellt syfte

certifikat SPSS TS TS

Certifikat för likvärdighetsbedömning av marin utrustning

EQIP TS TS

TS = Avser certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen DEL= Avser certifikat för vilka Transportstyrelsen genomför inledande besiktning och utfärdar första certifikat Ö = Avser certifikat som har överlåtits till erkända organisationer

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd ska införas två nya paragrafer, 21 a och 21 b §§, samt närmast före 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Erkännande av organisation och överlåtelse av tillsynsuppgifter

21 a §

Transportstyrelsen får fatta beslut om att erkänna en organisation som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation som uppfyller de krav som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 b § att

1. granska och godkänna skyddsplaner för fartyg enligt bestämmelsen i punkt 9.2 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004, eller

2. utöva tillsyn enligt bestämmelserna i punkt 19.1–19.3 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor för utförande av uppgifterna.

21 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation ska uppfylla för att få utföra uppgifter enligt 21 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-08

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson, f.d. regeringsrådet Lars

Wennerström och justitierådet Per Virdesten.

Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten

Enligt en lagrådsremiss den 31 januari 2013 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Ellika Eriksson.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2013.

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Arnholm.

Föredragande: statsrådet Elmsäter-Svärd.

Regeringen beslutar proposition 2012/13:110 Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

21 b § 32004R0725